Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 06, 1910, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    fl
POKROK
PUBLISHING CO
POKROK ZÁPADU
a mtitni tjúkui
Crata pra Ballot ©krt Kb Sot-yi-Ur
a Clarknoo pro Colíai ©krea Nab
M Wiltoa Kana pro itit K f
Cedař Kaplli Ir pro itlt Iow ▼ 8t
Paul a MlnDewln Mina pro itit
MiDBftota a vr TymlaH 8 D pro Hity
Boath a Nurtb Dakotu
Pfadplatné:
Pro spojené BtAtjr 100 Pro Kanadu
1150 Do Evropy 1100 roína
Ziailky- poaéini tiijUt M pvmoci pv
acioleh puukkfk (Muney UMera) a
preaanck pookáwk (fcipreaa Moaej
Ordart) baokoBÍrb poukáaek (Haok
Draft) aneto t rtgiatrovaoéia dopiaa
OxnaroujcU 11 přwitéUotfcBl udej
ta ttarou 1 botou adrvaau
Dupujr i kruba éumahrtva oebotnft o
Tefejnlma iluií bjti tulné piasé t
ttmraJu nikoho oaobat polkoiliU a po
dapaény plným jménem af jít mi býti
f redakci utajeno aafW) uopa-m uf
NjBěBO
lim VÍec kdo M tilu mené
muže V vyhnouti touni aby "
iuVo nezapomněl
Pouze několik málo lidí bylo by
a to říci pravdu o tom co tvrdí ve
svých argumentech
Každý nejmcnší a nejnepatruéj
ší řK-ii rodiny jravidelnc dělává v
tito iijvt"tní rámus
Ut fonny jsou dobří n zdrav'-
Poctivé vsak jsou jenom tenkráte
začnou-li h nimi reformátoři nej
dříve na sobě samotných
7d to co člověk myslí týž je
zodpověděn jen sobé samotnému
Za to však co řekne musí zodpo
vídati eelé společnosti
Připomněli jsme si všichni v den
2S března výročí narozenin veli
kého učitele všech národů Jana
Amose Komenského!
m
Kdy konečné jednou navykneme
si velkým svým lidem pronkazova
ti pozornost šetrnějším a důstoj
nějším způsobem než banketem?
První duben tedy již uiíuul Dali
jste se jím napálili! Nc-li zbývá
vám do roka ješté mnoho dní ze
kterých jeden každý mfiže vás vy
věsti — aprílem
Omažští ("'echové nestojí o unič
lecký požitek Dokázali to tím že
se ani dost málo iicpřiěinili o to
by new-yorská Metropolitní opera
vystoupila v Omaze s "Proilanou
nevěstou" která sehrána bude v
St Paulu ještě tento měsíc A sta
čilo pouz usnesení na tom všech
místních spolkň českých které by
opeře zaručily za představení urči
tý příjem jak to učinily již při
Kubelíkovi Jisté? byly by ještě
vydělaly Ale kde pak my a
('mění
Telegrafické zprávy z Petrohra
du přinesly minulý týden zajímá
vou noticku o příhodě která se
stala srbskému králi Petrovi při
jeho návštěvě ve hlavním méstč
svaté Husí Srbský král záhy po
svém příjezdu pozval k sobě jedno
ho z vynikajících redaktorů časo
pisu ''No voje Vremja" se kterým
dal ni dostaveníčko Kcdaktor v
určenou dobu ru místo schůzky se
dostavit a shledav že král slovu
svému nedostál jednoduše odešel
Druhého dut? jitval si ho král -pětné
poznámkou že jď o důle
žitou vée Hudsktor však mu vzká
zal že nepřijde Miiiévaili jtl
Itoti Jii byt oklamán Příhoda ta
je jii proto mjímavou fa e sta bt
V Itusktl t V MKtxtltétíí JVtro
hradé Američtí tsounáH tiée pu~
thIiřho jutj by nedokázali " No
Voje Vrmja" iuM i proto k ta
Vovémii rrdaktoru jfratulova!!
t
Yaeohcefiit mIÍ i i'ti'iio
("biťffi j j áí !k dtb## pr
totitui Jikt kaidá pni tníttti
Htl4itt l íí# A yh+ j
imm m aatui řd a Joía nUtil
ďífci4M# l# by -U'm
tdm 1U i- l ití hA rlií
kdbf l-sd a í tJn- tiiUt
jtti k l d urnú jkí
Í- I I I K itt i I ' t
krt a HV{ ' JrAírst r! Uth 1
Jli juiiřMÍ 'ti t t f t
Jm-! jř J utihwh 4 rkí
Hftk U l i V I } !f4
} atf? I t i ! t a
Mr4 r)(!a { a!í o ♦
stutcciiýiu jKtžárním žebříkem vy
hořela až do základu vyžádavší si
r oběť 12 lidských životu Na hro
madě spíšit stavebního komisaře
ee v té dube jíí před pul rokem
zaslaný přípU poártiiho depart
mentu který r mm udává že Ki
slwva bmlova z daleku nevyhovuje
iikutiiu n ordinaiieíiii v příčině
ptižáťliíliá b'pečlilliíllO opatře
ní Věděl pak to nejen stavební
komisař ale i (oární department
a sám majitel zničeného stavení A
co se stalo po ohni když z dout
najících trosek byly vyneseny
mrtvoly iM-buhýih děvčat? Policie
ta ždy bdělá n zákonu dbalá poli
cie naše zatkla mladého zamétt
nance z Fishova závodu a obvinila
jej z trestuhodné nedbalosti pro
kterou požene jej k Zodpovědnosti
a smrt nebohých obětí jen proto
že z rozkazů svých představených
v době své služby naplňoval v zá
vodě zápalky automobilové benzi
nem Zatčení to provedla trium
fálně a nebohý zaměstnanec ihned
Se ocitl podobou SVOU Ve íee li-
stech jako vrah dvanácti lidských
životů Není ani dosti málo iio-
ehyby o tom že bude shledán i ti
ným a že bude odsouzen Ale tá
žeme se není v případě tomto da
leko vinnějším onen stavební ko
misař který si v ohledu pnpisti
a stížnosti požárního departmentu
počínal až s neuvěřitelnou nedba
lostí a pohodlnosti mwto aby byl
zakročil nejpřísněji a bezod klad
ně? Neměl by býti on sám pohnán
k zodpovědnosti a potrestán po
kud možno iiejíee )okazovalo
li co Šlendriauismus amerických ú
ředních poměrň pak Šlendriaui
smus ten ve světle nejjasnějhim u-
kázal poznovu oheň který přcilmi
nulý týden způsobil v ("hieaiíu
hrůzu a zděšení dokázav jakým
způsobem úřady naše starají se o
bezpečnostní poměry občanstva-
poplatnictva
V posledních dnech dočetli jsme
se v jednom z chicagských listu
že veliký departmentní závod fir
my Siepel Cooper and Company v
nejbližšíeh dnech oslaví otevření
nové upravených svých místností
loii řadou slavností které jedno-
tlivými dny budou po pořádku vy
hrazeny jednotlivým v Chicagu
nejzastouMTjějšíin národnostem
Ulahosklonností jmenované firmy
bylo pamatováno i na ( echy kte
rým byl vyhrazen sobotou den po
slední Nezmiňovali bychom se o
tom kdyby jmenovaný závod f'e-
chy při tom respektoval a kdyby
tun pnukázati chtěl na existenci
českého lidu v Chicagu americké n
ostatní veřejnosti V případě ta
kovém byli bychom mu povdččni
i za den poslední Vidímedi však
že se firmě Siegcl Cooper and Co
nejedná o nic jiného než nby o
známkou tou do závodu svého na
lákala pokud možno nejvíce Ce
chů a z těchto takovým způsobem
vydřela pokud možno nejvíce pe
učz pak pozornost onu nenazveme
pozorností ale prostým ameri
ckým humbukem vypočítaným je
drně na vykořisťování hloupých
Čecháčků Snad jsme použili jmi-
neklid ostrého výrazu nle neodvo
láváme jej poněvadž jej dovedeme
zodpovčdít ( není to hlouposti
dati se nachytat na tak prohnané
vymyšlenou vějičku jakou ji ée
ský den v závodě Siegcl Cooper
and Company a jakou je závodem
stanovený pro ten den program
na kterém vedle "české hudby"
hlod jest uvedeno "české jídlo"?
Jiným tož jídlem závod onen re
prAesentotatt ná lomohí? Jím
potiíc fehů e dovolává! Hanba!
A jeité lilií hanbou je fa feii
dají si ličeo wobl}hi líbit a fa
tam udaného "érkrho dne" na
plnili viíkcré mUtiowti utratili
tam penfe a to hoduj jhim kte
ré i t Sjfié dobré lif I) rí f
mohli le (Jm mI h
kh Ak od4 i jiíie e pr
(řř9i tiituč„i fř'dMrli i
robotil fioj fa l)rboot t vh
přiiií M tOfltíM llííinířf
ki" aubo hrdiotu "rtti:An"
'4'# ktrťh tooj Hii ltv réci ) j
la b ttHbi "%U t-lřbí jjí
!: l"dUkr řf!fíoij
ti 1 1 k '
f 0 4 t - -fcfy fva
K 5 - i Ji" V „ s f r i
"I ' 1 1 j l i4aíw % a
'i'" I- Itř t )( a ) ib( 1 1 l'tJ
i
i --( i:' fU ki
i i
"'""'' a i-1 : i)-{
'- ítj ř j 4 li j í jti ♦
"f V i í tl
!S H 'l
'I Iw I
ti I
lé
třeba mravních políčků takovým "áiký mlulá Živá síla jež zna
humbukem jakým je chytře vypo- meiiala něeo nového a jež přebra
čítanou reklamou a onámkou lá
kání českého liilu do ciího (c
ehům dokonce iM přáteUkého ávo
du na újmu českých poctivých ob
chodníků a to v pré řadě ob
chodníků malveh Ti i ovšem ne-
mohou dovoliti éeské koneeit v ani
e-ská náriMlní jidla Neiiostávfi
se jim k tomu nejen místnosti ule
i prostředků A ostatně kdyby
si to i mohli dovolit neučinili by
ť poněvadž obchody svoje vedou
a řidi s krajní po-tivostí a oběta
vosti kterou nejlépe le postřeh'
nouti v saisoně našich bazarů vý
stav divadel koncertů různých
dobročinných sbírek a podniků u
j a j Není snad jediného české
ho obi-hiMlnika v Chicagu který
by seihny výše uvedené učily
nepodporoval a který by do roka
nevěnoval hezky velkou sumu na
zábavy našich spolků na náš ná
rodní 11 společenský Život Neode
přel nikdy dosud kokoli byl za co
požádán Víme to ze zkušinosti A
ze zkušenosti víme i to že firma
Siegcl Cooper and Company jak
koli d Cechů strží mnoho a umo
ho peněz do roka pro ru by neu
dělala dosud pranic Proto by bylo
jen na místě kdyby čeští maloob
chodníci v Chicagu každého kdo
by k nim přišel pro ten který účel
vybírat klidně odkázali na firmu
Sieyl Coopi-r and Company a
tutti quanti S politováním pak
konstatujeme že v Chicagu exi
stují české časopisy které samy
humbuk zmíněného th-partmi-iitní-ho
velkozávodu ohlašují a Že jej
ohlašují jako zvláštní lichotivou
pozornost a vyznamenání pro ("e-
chy na újmu nejen svých odběra
telů ale i liejvětšíeh II liejncUIiaV-
nějších oznamovatelů ť'i se jim
nejednalo o nic jiného lož zase
jenom o — oznamku? Smutné po
měry V Chicagu pouze? Ale
nikoliv Amerika je velikou a če
ských velkých osad v ní dost a
lost A lidé v těchto i s Mměry
nejsou o nic lepšími a vyspělejší
mi Heslo "Svůj k svému!" i v
těchto dochází stejného pochopení
a uplatnění A to je zase jedním
z chorobných zjevů ěisko-ameri-
ckého života
SLEČNA ANNA HOLINOVA-
Dne 21 února zemřela Anna Ho
inova Tiše a bez zápasu Jako
pták zachvěla naposled kíidloma
vznesla se a špinila mrtva A s ní
umřel celý svět vzpomínek kte
rému žila Zemřela Nerudova mi
lenka jeho první hluboká a pra-
bíska S ní na vždy odchází
iiejkrásnéjší a nejšf nutnější fase
Nerudova života Zhasíná poslední
pochodeň ozařující jeho mladý ži
vot Zapadají c věčné zapomenu
tí důvěrné procházky po Karlově
mostě kdv nebe zářilo tisíci hvě
zdami a kdy tak blaze bylo těm
dvěma duším
Na tanečních hodinách u Linkú
se Anna seznámila s Nerudou Je
jí otec starý Holina se znal
Linkem a ten pozval "Týnynku"
ivivz pnsia nvio ji osmnáct L t
šeptali si všichni — byli tam Ne-
ruda Harák llábk tJoll — že je
tu někdo nový "Kdo H ní bude
první lanem -Nrmía Ji prv-
ni nclostal Ale tanci n ní j
pn civcryíce — i ! kollce t
fiecnicli hoilm
ti i - r
wmn o m om i noy Kía
10t i líCHl ZVlHste sVllO a pMMell-
seno mri jejl ra 11 e AerU
U nelinu m- nimi tak puvato
nuiMMi a um ji oKHiii r jejuoirc
l á f :: t i i a " f
ttaroZetHIMIII pniteI JÍ SViU podo
(onu Anna j Kičt
MA ho ranek „t-Ull tom-f to „d( d iroehu lí hého holdu
bk báU jik obr „„e „škh rt„ v „UlU w m la vé mí
' "AI- 111)1 iíU" - )rájiltj „ v Měla krimt ifst
vela "pA l-í k Idol Hmmi iařáil iuiHlnkaiii A
Hum ' " Nruda imlUdyi jte ji iUthdi lu roih
I—1'1- tl" o l t krhnirk luímtiy U
i 11 I 1 tl '
„„
takťti lit tárii ii ! i
M
iKt t i-jj-pí Krolii!
4% a p f t i i „i a f i
t tw J-o ' ibti-á k #-k íh
Ui4V kt w k í t i J í ípíttVM
bi iií'' %riklv j ! It4#w ť
{♦ ' aJtHitrf v (t)(
kkUkí %Íf lí4 flít Ht-tr
Sř irMH ) I I s
f-í J tt t4i ft ]tifuti 4nfati 1 t f
i''' "k w řtá tfta #kíi
MUJÍ Sri-Htf iijt4rt }„ 4-# u í4í úta #
la poeipMicu otl tt- lito průkopníku
aby vzplai ul j ový život v náro
de již probteié
útulném šerém pokoji ital
je dy pohostinný stůl chléb má
slo n súl — Ilolinťiv deputát a
'de b I snad první ěeský literár
ní salon Scházeli se tmu tehdy
Klbill líoetii! Nčlicoá Ibirák
llábk tioll Sabina i Havlíček
býval hosieni llolinovvch — celá
mladí obec literární Hovořilo se
debatovalo se a pracovalo —
Tam v ii i k li myšb nka almanachu
"Máje" tam předčítány práce
před vytištěním tam se přenesl
btei ární parlament
A v tomto literárním ovzduší
rostl "Atioiisek" llolinův jak
Neruda ji pojmenoval ježto obe
eiié a nehezky znějící "Týny" se
mu nelíbilo A tato mladá ale vy
spělá duše dobře vytušila postře
hovala že tu klíčí ii roste něco ve
Iikého a nevšedního Proto snad
bedlivé ukládala do své neobyčej
né paměti každou událost aby ji
poději až poztlá se její důležitost
a cena mohla reprodukov at Jen
jednoho nemohla zachytit Uyly
to rozmluvy 1'ožcny Němcové Ale
dobře se pamatuje kterak Hozena
uchvacovala své posluchače jako
tajemným kouzlem Jak často po
tom litovala že nepsala jejich ře
či ftikávala : "Jen je tisknout jen
vytisknout!" A k jejím starým o
čím stálily se tisíceré vrásky a oči
aářily leskem nadšení
Hv I to bohatý a duševní život
který Anně připadl v úděl: láska
k Nerudovi a mladá literární dru
žina Neruda přinášel jí každou
novou knihu českou která tehdy
vyšla A spolu ji potom čtli a roz
mlouvali o ni Anně jsal své prv
ní básně a jí přinesl první výtisk
"Hřbitov KÍIio kvílí" S ní roz
mlouval o svých budoucích plá
nech A ona ukládala každé je
ho slovo hluboko do srdce
A když později cítila fa není
jim určeno by šli životem drahou
společnou když roztržka s Nem
ilou byla iieodčinitelná i tehdy
Anna žila jím a pro něho Cítil
to i Neiuda často k ní se blížil a
chtěl s ni mluvit Ale ona se bála
ním se sejít Itálii se rozmluvy s
ním neboť věděla že by podlehla
že by zase byla připravena o vybo
jovaný klid A tak se cesty jejich
rozešly navždy Neruda nejednou
potom ještě vzpomněl jí ve svých
fellllletonech — ale nemluvili Spo
lll již nikdy
A Holiuova zamilovala se do své
:moty a zůstala svobodna ftckla
mné jednou "Nebýt Nerudy by
ni iiveh tej mela už vnoučátka
byla bych bývala domácí paní
mela deti a ncbvJa sama nel ť
I v navštěvovaly babičku" ftek
la lilo pochopil jsem z pohledl] je
jích očí že by neměnila: že se vl
il šťastna tak jak je A tušíc }A
jsem pochopil dořekla: "Neruda
mne provází iako červená niť ži
votem"
Odloučena od světa Anna žila
svá poslední léta života v památ
ném bytě rodiny Holinovveh kile
ílvIhl už její děd matka a otec
kde se kdysi scházela mladá Ne'
r„dova družina literární Žila tu
lt „„hjj jj M11„fn„ Ilt(f
„ „ mluvilo vše knždv kousek
jnábytku každá drobnůstka soš
ki ohníck knížka Vše -hovalo
nč-Ltoo v [„ ri„
- ví-"
U)UIo o 'nikou udá it MlriWk
„ailoVallé ples„vé ktlee i„le
:tM sIéll tuženu Němcovi!
fsV riíjM zemkovou iísciV fa
"štuey" pověšené na zdi —
1krátka Vše vše hovořdo
i""ui #OHl llllí UiltohO
i i lIa m lí„l 11
t in V T fl
š iřte m i- ilrl
'thd - i „ t 1
- _„
bxcdl V
]kiii
#'í M (Mní lfintai
P'iÍMli csiiít a Udlř !
l in tjf inj r4
♦ vil iy a isviiíw aut iaá-h
1r4 a u#t itt-lehié $ í%U:kf
ít M %UUU l-h)l:ínni jl &
! ImI-i i i !í uU w
{- Jfli 14 i iiJ íli
I i
W Hospodářská Besídka
Zahradnictví a drůbcinictví
V žádném jiném oboru farma
ří ní ncmueiue docílit i v krátkém
čase tak velkého užitku kde by
kapitál třeba byl sebe menším
mši ihned úroky a my měli stálý
příjem jako věnujenie-li se za:
hradnietví a dríibežnict ví To jsou
dva vyplácející ne obory a bylo
by skutečně nerozumem aby začul
si kdokoliv jeden obor bez druhé
ho leda by měl začátečník více po
zemku a větší kapitál
Má li však Začátečník malý jen
kapitáh k stačící ku zakoupení jen
asi "i tich lil akrů jxJdíže města
kde odbyt měl by na vše co vy
pěstuje tam jak bořeji praveno
dalo by se udélati slušné živobytí
pro dosti četnou rodinu a ještě ně
co nchovati "pro deštivé dny" —
Ovšem nu farmě tohoto rozměru
musela by býti každá stopa pozem
ku využitkována Toho dá se do
cílili ovšem jen tehdy má li ten
který by z města na venek jiti
chtěl v oborech těchto zkušenost
Praktické zkušenosti ovšem ncmú
ž" uiíti Ale konečně žádný učený
S nebe nespadl
Ve městech dnes i při sebe lep
ším platu dělník jakž takž to živo
bytí protluče a tu nedovedeme si
myslítí lepšj zaměstnání n ž jak
Výše jsme podotkli
Chovejte čistokrevnou drůbež
Obyčejná dlllbe vždy jest pře
konána pěknou čistokrevnou drů-j
liezl Hejen masem ale poetem
sse Ve! Válec iehelli' aill
na vzhled
Kohoutek čistokrevných žíha
ných plymouhek může se na pří
klad o 11 dui dříve zabiti než k"
houtek druhu zvrhlého poučvi: !
rychle prospívá
Pošlcmcdi do trhu uinu' ko
houtky jedné barvy dostaneme
vždy vyšší cenu mž za všelijakou
strakatinu Kohoutci druhů čisto-
krevných jsou přiměřeně stejní ve
vzrůstu barvě peří a tlouštce
Všelijaká směs slepic může sné
st i pět mb šest tuctů vaj I) re
ka však od druhů čistokrevných
očekávali múŽeme 10 až 21' tuctů
poněvadž tyto pěstovány jsou k
chovu
A kolečě Iičstll ieilicli čisti
krevnou drůbež věuujemc-li ná
ležitiiii pozornost křížení můžeme
příštím jarem prodá vat i od nich
vejce na chov za slušnou cenu což
zaplatí nám vydání kteréž jsme
měli na začátku při opatření si pě
kné drůbeže
Pozor na drátěné
ploty u pastviska
Jsou ploty ii vašeho pastviska v
pořádku? Prohlédli jste je důkla
dně? Nc-li jest iiejvyšší čas n
kde třeba jiného kůlu přibití drát
a pod ihned to učiňte Dobytče
které jednou dostane se z pastvi
ska ti f jíž jakýmkoli způsobem
třeba následkem povalených kiV
lů nedá se potom tak snadno ua
pastvisku rdržeti škoda kterou
může takové dobytče zpúsobiti lni
ne ircna ucKoiiKrate vyssi nezlí
de dáte za vydání se správkou plo
tu V to nepočítáme ani možnou
ztrátu dobytčete samého A když
jedno dobytče jest venku mohou
ostatní následovali proto ještě ne
nj pozdě na prohlídku
Proč vám loni
kuřátka chcípala?
Zajisté že jod kadého přáním
když nyní nsauje aby dosáhl
h pšJio úspěchu kuřátky li tuj
iího jara n i roku minulého Za
j é vsak !- kaidý pátral po pří
ňiíáeh a tu uvrdu aá lokobb
rhh k!eé iKt'jiě ktátaj!
K-l koiútka libuufa joU iinolin
i ó 1 1 [uijt o j liti (Ala
fhu í i tA třiioaky tř
h i i pKíévadl pfiitwlii tu
Oelít d"at' 'té ná jbt o ht
iitkt J I b'č tOfjfí
bU I dKe t ii V)!MMt
llefH ititrikl ť tiit4 tu
bité Jfli4 kUiii v í poia
v a iMtfatauiit ! tt t i imm4
# dt Í4tiá j!iaa ~it lá i- i
tsf pii éia titt t íiJpIíoj ta
lii !Mtii v j i 1 1 1 ! it
psi i-jS p-j jsíh I#w4 Siařwt
til i Ktilh- t i i %- ly
U k!řtla řiíbííí
%luka 14 ku-fí koí#li4 fh%4
j iill do UÍŽ můžeme jim dáti drce
nou pšenici s kornou m b rýi jáh
ly a pod a čistý drobný písek t'j
stota ovšem j-st hlavním pož liv
kcin Z pravidla je-li kuřátko do
sti čilé aby pioklovalo s ze sko
řápky a může na nohou stát i vy
drží líádi bychom slyšeli od rt
dam z hlídky něco o oboru tomto
n b víme takřka každá z nich
chovem slepic se Zabývá 1'oZepí
šetc se některá o tomto předmětu
V příštím čísle J
Jaký druh huní chovati?
)oše mís dotaz jedné čtenářky
"Ženské Hlídky" v němž žádá
nás o radu jaký druh husí k cho
vu bychom jí mohli doporučili My
sami s chovem husí nemáme val
nou zkušenost ale kdybychom ně
kdy chovem husí zabývali s i lítě
li volili bychom druh tonloiiský
Právě dočítáme sc o tomto druhu
v drůbežnickém časopisu "Amer
ican Pmiltry Journal" následují
cí: ( liov husí tolllouskvch se do
bře vyplácí alespoň ti již je hv
vnjí prohlašují je za nejpředněj-
ší druh Jsou spokojeny v přiinč-
ři néni uzavření a poněvadž jsou
příliš těžké k létání docela nízký
a řídký plot jim stačí Jsou silné
otužilé spotřebují málo krmě a
jsou dobrými nosičkami začínají-
ce nést i časně líostou rychle jsou
tiehe n jsou lieivětšími Ze VŠeh
Iruhů husí" — Jediné co proti
nim lze namítali jest jejich šedé
peří chtéla-li byste mít i peří bílé
: VŠELICOS :
— Mléko mladým kuřátkům ne
svědci
— - Kupte si napajedla nepouží
vejte starých hrm ů na vodu k pi
tí pro kuřátka Předně kazí to pě
kný vzhled vašeho nádvoří a za
druhé v hlubších nádobách se váni
siiHilno kuřátka utopí V napaje
dle vydrží déle voda studenější
udržuje se čistá a kuřátko poho
dlné se z něho napije A i pro sic
pice mčli byste mít i napajedla
— Máte již semeno ruské slunci"
nice ?
— Hleďte aby kvočny byly pro
sty čniclíkň Hidoii jich pnwta
kuřátka také
— !)vě věci jsou nutné v úspěš
ném másla ři ní Ilohré krávy doj
nice které dají nám mlčko boha
té na máseliiý tuk a smetanová
odstředit ka která zase 'středí od
mléka všechen máselný tul: v něm
obsažený
— Drůbeži jest nutná sůl P)%
láteJi míchaniei přidejte do ní
trochu soli asi hrst na ó0 slepic
Mnoho soli by spíše uškodilo ne
prospělo
: hospodářská hovorna :
tuhová kami:nici:(i:chv
-Ct redakce iJovolují si Vás po
žádat za vysvětlení následujícího:
četl jsem že u Vás v Americe za-
vodúujcte což nemohu pochopit
m b v naší poloze v kraji chrudim
ském nezavodnujeme nýbrž od
vodňujeme Po svahll Vykopl? se
přikop mb strouhy na jeden metr
hluboké do nichž kladou s trub
ky v cihelnách dělané v průměru
od t do 10 centimetrů široké ~
Má li mb malý svah ) kopt e
u konce přikop hettj Soroký a hlu
boký tam voda oiiim[ těch
trubek odvádí Pole tím „In odnl
a d4 vétM výtěžek ! 'á v Ame
liee jíik praví joti 114 b liny
lídlJky ale iohi lMn hoilt
jisl li ae ViU l no h )putl tt
!(! Mok amb ) 1I1 MU ui
ki Jmi JHMdku lojikým t rojem
'! Iv I 1 í l ! 4
„ ii i4io 11 1 ) l rl l'
"í ik II vát jatotlfttlje V) lir
ilrřBfti Jfíilífh řUel
J f hlít'k
I I To i t - la
'd H Iiíiijj4 ! y Pt4io }
4 ata t J jpt4kn t 4 i-U
Pí o v Uikltiém i ruii'H
H pííp-adi t i % jJr4írnu Milí
lll' kt i kJjfcnlw tHAi #í :
h-biJ „j t Jííi J t
íjfř j j tlt lí kl M
h-t tl-h hj -# j k- dCb hry
"J líka a ímiíMi
ut b 14 " I o r4 "
S si a! i t t% i
ííi l&U § tif!#(v# i(4ti
!tli Sařifc( j 1 1 i fa !§ it