Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 06, 1910, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v : Ir "
1
lil
1
v
n
I
v
1 $ i
Z píátolských kruhů
IHISHOKO WIS — Ctétiú re
lukcc žailmi vás miiijic liyate
liáxl'itiij(ť( fňilky uveřejnili O
lriu lm w na krajany kteří pot re
Imjí pdiiioftiikA wt furiné no řA
ilnati iiliy mi takoví mláto lumky
tli Nnléiíini m V IiMném posta
viní nevíme co ilílat 1'rilce
žádná nuí t vím v NYliriiKce
ji- jí ilonti KAilí bychom ne ilo
alali tlo Ni hranky u zuláme kra
jany nlty náiii v tm I 1 i nňpo
nmeiii Potřeliujcli některý kra
jan priiiUM nu farnu" ii mulilli by
lunu vyplatit cenin nechť iiim la
ukavé tlopínf Vyznám n iloliíc vi'
vii farináiSikt' práci n jvm pře
uvéilécn h knálclm impokojíni —
Spleeny pozilruv na vícchny řt
Itářc jako i na reilakci
Matéj JjHroiisk
Ililslioro Win
toMSTOCK NKU — Ctřmi re
(lit k- : Vzdor tonm že lo poIci
tiiih ol-b je jiítt dab ko přece
vi-ldmí knnipaú v Ztb jAíni okolí
je l v plném promili A o úřad
koiiirn-HMiíka v nnácm (' distriktu
in hází ni' zhhi? p Kinknid — IP'1
lotii ucházel kc o úřad Mutnílio
pislaw- p I' MortfiiN-!i ale řpat-
rif lll'ZÍ luíllli poclioilil pOIlčv'Hl
jsme domnívali j" naklo-iti-u
proliiliicí Totf Malo w p
Kinxb-J oni jenž ucházel s- o úřad
nenátora Zvolili jtjne ni kandidá
ty demokrntieko populifitieké ku
kterým june méli ilúvcru Io
nmívali jsim ne do té prohiliicc
budou boueliaf ale oni hpřálili ne
n ostatními a umnolili nám zákon
o zavírání hostinců o H hol ve
černí 1'tal jsem ne p Mortense
na jak já byeli asi tlopadl kdy
by li se neházel o úřad státního
polaiiee a nás Ti") distrikt I'aii
ort lisem lili sdělil Že blldlt li
pracovali pro zásady prohibiéiií
ilostaini mnoho hlaú nozi Ame
říkány ale na druhé straně zase
polnidil hlasů mezi Ťeehy a jiný
iiii kteří přejí osobní svobodě
Tei hll zde prý není siee tolik aby
vládli ale je jieh ilot aby nnzi
strunami rozhodovali de li to ú
řad Ttterý nemá h prohibieí eo dé
bit jest to něco jiného Ale u-rháÍMi-!i
ne o úřud ntátního po
nliinee není otázkou jsem li repu
blikán demokrat nebo soeialista
nýbrž jak se ehovám k prohibié
ním zásadám Vyslovím li ne pří
mo pro tu fi onu nt ránu je osud
múj na vnhái h ale budu li po
kryteeni tak aby obé strany my
slely jsem při nieb mám na
ději na impérii 1'okryteem ne
budu ale budu ne o onen úřad u
eháeti eestou poetivoil Ibldil li
poražen nebudu se aspoň muset
za svoji porážku stydět Snad ne
i mezi Amerikány najde dosti roz
iiiiinýrii lidí kteří dají hlasy své
flovéku který je pro osobní svo
bodu Hlasy našich krajanu za
jivté dostanu nebof krajané nnsi
véilí že vykonám eo slíbím I bí
du Ke Ueházeti o UIV rení Ha líst
ku republikánském Miniu li na
vr ii a v listopadové volbě zvo
lí n slibuji praeovati eeloii svojí
duší a svým rozumem pro onobnf
iivt bodu a proti probilóeí na
nu l áni se h pozdravem
dobu 'epleellíl
ST !! IS MO ( lén i re
dakee mílám tálo ! 1 1 ! ji f li
libyi b dál" dostával v o nuly list
le to 'rtsopii pěkný a i#-bv I by dra
hý líni t dva dolbiry IMe mého
Itáhbdil ti kl'íi Zidržiijí luk um
bul ěUlkii která representuje
phdpbttlté Unii by býtl dálú do
t oě kdliV - - Miltot váéii ri
itdtttll iv jiein lilie II priooftt e
lnVbl h Iťdeiékáoi ni Kub
d Hy I Ml iit!l(é le oewni H
iit)bt J' ni #' iloy i" ť íaolrf
jH Ují rě'iy f OI lii Vl ok'l
řáf A t t O l i lnidn jmt li) plo
t A lik i' b_M ti o l-' o mM pitli
kř litk) Mib j m r- ítl a ť
J te! Iiikobki l'-k) pint píl
fctrft ) eí - V - { I d - }
l f --I u-b I i t- J- de t i ki
I4) tk c -V íilan t-atsf Mu
b y t Uk i lf lmuy jřc tl
tÚ4M% Jk J yé -sbl j i kío
ítdjttH(A ifiiVvíi d=iilk i
( ftúť H J-Í4?' Ik jw ''
#!)- 1 1 -run
Kl'11 l til li ťM ni
i i (I4"' Mu f -li' IJ-4t
i- SnL i't-kik ! to i Í-rl
fř (! ÍH' I l ! f v i
lí I lí#dMř Mt
í t-- - o I i k ji --' k i ni
! !! ! ( j iík ut
:lf ' 1 f" i- i'' !♦ h j
horná kde bavlita vydá přen bal
hi akru u cukrová třtina ani !10
tun 'h mého tam pobytu však
neznát jsem e lomu IHK není
Mnozí nklidili na :t( až 10 iikreeb
2 baly Ilále bylo mi napsáno že
tam není žádných pilousů ale to
také není pravdou neboř je jieh
tam dost a dost n to každým ro
kem Komu není tam také mož
no ueliovat po rclý rok nebof da
jí no do ní tak zvaní ráfVi a ti at
ní lieebají jen slupky 1'oilliebí ne
ní tam také valné Velké mlhy li
v létf slané rosy jsou příéinou že
kovy a hlavně dráty rezaví což
není Nvědeetvím o zdravé krajin
1'an dopisovatel píše že Trxanané
nežárlí na ioé přistěhovalé Seve
řany Vždyť nemají ani proč žár
lit nebof zásluhou přistéhov aleú
a hlavně Seveřanů ne Texas zve-
buje Také o tom ovoci nezdá
se mi vse pravdou Vím dobře žv
do Ti-xasii přiváží ne mnoho ovoci
Kalifornii což by jisté ne iicdé
o kdyby Texan onoho ovoci? po
skytoval V dostatečné míře —
Viru také dobře že značná část
farmeru v Texasu jsou rentýři
kteří vzdor tomu že svá pole ob
dělávají dobře nepokračují tak
jako na severu — Nmi ovšem v
Texasu dobré půdy ale dle těchto
insiiií se soudili eelek ('Iici'-li se
puda vychválit vždycky najdou nc
vhodná slova na která lidé dají mi
chýlit dsoii-li pravdivá teprve po
zná élověk až když ne v takové
krajině usadí Je pochopitelno
když krajinu takovou vychvalují
našim krajanům jinonárodovei
poněvadž oni chtějí prodali nb
krajané naši měli by býti ku kra
janům upřímnými Měli bychom
si navzájem přáti to nejbpší a po
radili nejpoctivěji — Proto kra
jany upozorňuji aby vždy dávali
si poor a krajinu v níž pozemky
zakoupili chtějí vždy dokonale
prozkoumali — Pozdravuji kraja
ny v okolí Tyndall S ! kde jsem
nějaký éns bydb-l S úetnii
1 bukášeli
Pon red Poprá váme clopim p
liikáškovu místa b podotýkáme
že iiii nexe zaú zodpovědnost N
znánu- dotyčné krajiny z vlastní
ho iw'izoru a proto nevíme čí úsii-
ck ie siiravnv vnv vsaa moniy
býti obě strany slyšeny otiskuje
me i projev p Iiikáškův jehož
názory na onu krajinu podstatné
s liší od názorů Wslovcnvch v do
pisti p liiikaskem v uvnilu vzpo
mínaném)
WKSTON NKIS — Ctěná re
lakee: Město naše má zase o je
den obchod více ! t kub-ěníko
vá síň kterou otevřel II Voreeu
— P'tr líazck koupil farmu o HOti
akrech a sice po ifíH akr — Pan
I W Zerzan Omahy dlel u nái
nedávno obchodní návštěvou a ka
ždého obchodníka zásobil kab ndá-
ři a jinými krásnými věcmi —
Orchestr náš odbýval schůzi a spo
lu i zkoušku Po té kapelník o
známi! že pújďone vyhráv at i Se
řadili jsme se n na poví I : jen z té
buxny Vi n! — vedl nis kapelník k
p Voietiioví Vstoupivše dovnitř
shledali jsme je místnost napl
něnu Snad tam věděli že přijde
me Kapelník nás seřadil a pak:
jedna dvě tři! A nž to šlo Hráli
jsme výtečné V tom přiběhne náš
perdik a ptá se kapelníka mohl li
by s námi hráli "Ano!" ~- zni
odpovřif I béel hned potom ' r
ila k vedlejšímu bobci a přinesl si
dbuihý kulitý nástroj Kapelník
pravd Í' je lO bollbo Zlélii nic
l'i rdik foukni se pi td a sin lu
lomu Oilé b jm ii lo viděl un
kilH lliíkllV I k ! I ' S' Mi IV l PMl
Vortejt his p k lu- poéiUÍoV ftl Po
huti jsim hráh I Vlikll llk Jíoe
pilib vštiboy ihéie ilťv re
ly M bd hllttl e Veli l it i b)ly
jiiii itHpbiéoy I tVíM i 'tui(t I v
U t If ll d O put mdlil li kl
k bilkxt I i'" pl' l i Oii# !(''
k i n i é- r ' e i
bi ti it- j bib é pr t-i piíí-U l
-ll- id 1 tiiU dii k4 d t 1 i
b Ir ' tl MlMjtll ]' S k
p tbtif li'tí I 1 jiit spa
Í4ij 41 {'!! I p pm
I c ii j k iřsm dridti in d --d-
id litu tH Md lfK th i - i
i 1 I 'piii Jic m! i i n o h-j
kUh vlrt }' p-V #''
l IMíniVrtl síM )í-í
'it I' i'- b tld--'-' N
Pokroku? Klyž jsem mu řekl ž
ano náhl do kamy vytáhl kulatý
a řekl mi : " Předplaťte mému otci
na Pokrok!" dni vlec takových!
Minulý týden zavítal k nám p
K UůžVk z Prahy ale jen na mu
lou chvilku Škoda že nemohl zů
stat déle mezi námi Ityli bychom
ni hodili dardiéku — Pan V Han
dlíř prodal svou farmu o 2iti a-
krech po akr Podruhé viď
Váš ' Lojza
i
0 KOMETÁCH
Si i i4 " i l'i ! d
! M jj
! k ' K í i j
í
I4
Kil
! 4 b' '
1 l Ji
} il I „
1 J I
j 4t fié o
p ♦
Veliké komety
také však nejsou obzvláštní vzác
ností f inské letopisy náš nejstar-
ší pramen o kometách vypravují
že ne zjevila kometa jež proměni
la noc v ib n Svítila tak janně že
nebylo vidčti hvězd — Filosof S
ueca učitel pozdějšího císaře Nc-j
rona praví že po smrti Denietrio
vě zjevila ne kometa velká jako
měsíc celá rudá Velmi jasná —
Aristoteles píše o kometě z roku
d7l př Kr že její jasný a širo
ký ohon pnul se přen třetinu nebe
- Koku -Id př Kr krátce po smr
ti ('aesarově zjevila se kometa tak
jasná že byla i v poledne viditel
ná ftímaué věřili že nestoupila n
nebe pro duši zavražděného samo-
vládce nazvali ji proto dulium ni
l um hvězdou Juliovou t j Julia
Cacsara — 7 Nerona r liO po
Kr zjevila se kometa jež zastiňo
vala leskem svým vycházející sluň-
r ' t lil
ce právu iuiiii zaznamenal e-
ucka
Veliká kometa ukázala se r '52-I
IVtopisei kteří se o l! Zmiňují
neopomínají při)omenouti že ro
ku :'L'l zasedal první veliký sněni
církevní v Nicci Sněm ten zavrhl
tehdy rozkvétající nauku Ariovu
a zavedl po dnes užívaný způsob
stanovili datum velkonoeí
Koku o!'! navštívila zemi "ko
meta dchivé veliká hrozná
na (lolib-d olion až k zemi sesílá
jící" Tak praví církevní dějepis
ei Téhož roku zasedal veliký cír
kevní sněni alexandrinský zabýval
se naukou h-iiícnovoii Tehda po
prvé vpadli Vandalové do špauél
Koku -'I7 velká kometa — To
tilas vyplenil fíím město mét
Koku !l!' velká kometa věštící
dle soudu tehdejších kronikářů
smrt císaře Jindřicha Ptáčníka a
velikou porážku Maďarů
Koku Íniib kometa Viléma lo
byv ntee
Koku 1"mI kometa a smrt cí
saře Alexia Comnena
Koku 1 1 "" kometa a církevní
sněm KoisHotmký Francouzský
král Ludvík a říšští baroni jiřísa
liali biskupům že už rn budoii lou
pit na silnicích a že po následují
cí desítiletí zachovají mír
Koku 1'J'U kometa jež zmizela
když zemřel papež 1'rban IV
Koku l'iH" zjevila se kometa
Veliká jež lidi tuze postrašila —
Xásb ibivabi tuhá zima a po ní hro
zný sedmiletý mor
Koku ld:{7 velká krásná kome
ta — Zemřel Bedřich král Sicil
ský Koku 1 l"'J ukázaly se dokonce
dvě velmi jasné velké komety
Jedié z nich přičet lí smrt Jana
'ideasa Vi-contiho vévody milán
ského Kok III' vidél koimtu tak
s)íV élotl SV Í! lla V e dne
Koku lJli měřil obou kornely
iiii st Lidé v lé době báli se Turků
Koku 1'd1 iiiéid obou dokonce
pKI t llbotoťll V V padal d(lié
K"ši" itl S éjiíoVlté VÍ'1 a víe
Hvl tik dbuibý e koio-e j vě
I j šté pod nWolctii kdvž Ida
n ulála v ysoko in im bi
II této killí'fé Vdl PllSllUI
"doktor v priu lt n v i i í Pmí
kéiU lV d ll-l I lo 01 fi tt
sor" p : Soud bvéídit v pit
I i li trišbté S ' ni l oné
i Tv řdi i"i- ( i " ) -i d )
V pára i íeieé siii jíťiě- t Mthé
il 4 I -h 1 ! t o len! if Í!tOe
j-ik tditlee ťlik I !i i e Ut
k ( ! i t J-iit i i i k ! o- ''
1 :l li ! U -k ť l' 'M
Itllií BH-IV kl%l k l'Vl
jk lS-" -M i-lf '' ' I
S I í l4- ' ' i ílifn!'U !l !--''
j-ř 1 1 d-( i l' to tv d'-i- )4-"
j !„( í„í I4 í 1 (ti i
#4ÍV- i i i 1 k i
í - tž i = h ííj)-eí f 4 -tísAi
"' {! I I t i -' i :„-!§
-' t„S4 í t !
t - j -y i 1 i 4 t
b i i t ' i i f ! t - i i
ni Letěla z daleka rychle ke slun
ci švihla ne kol něho a hnala ne
zase pryč (tyry měsíci- stála nu
nebi 1 'mírni tehda právě kardinál
Mazarin Dvořané jeho i-Měli mu
zalichotit že kometa jde pro ně
ho Ale Mnrazin ne jim vysmál
Koku 1711 zjevila ne" veliká ko
meta která db zpráv astronomů
byla prvého února jasnější než Si
rius osmého skvělejší v "t Jupiter
a počátkem března svítila silněji
než Venuše za nvého největšiho le
sku Ze stínu byla (1 března) i v
jednu hodinu po poledni prostým
okem dobře viditelná Kometa mě
la nést skoro stejně silných dobře
vyvinutých oliomij byly 'Mi n 't
st dlouhé Tvořily vějíř od slunce
odvrácený
Ještě větší a zajímavější kome
ty zjevily ne ve Moletí devatenác
tém Kometa z roku 111 stála po
několik neděl na severním nebi
Ohon měřil 2" nt Jádro komety
které zpravidla bývá drobným bo
dem bylo tentokrát jasnou mlha
vou deskou obklopenou temným
kruhem
(Pokračováni)
Zdrojem nepríjeranoatí
jest každá záepa nebof vyvolává
►oriu hy zažívaib l a celou řadu ji
ných chorob a příznaků jako jest
povlečený jazyk odporný dech
mdlá chuť k jídlu říhání nadý
mání žlučuatost závrať a bolení
hlavy Stav takový napraví a
vážným nemocem zabrání Scvero
vy Pilulky pro játra Pojistí pra
videlnou stolici odpomůže překr
vení jater takže zažívání se na
praví chuť k jídlu se vrátí a celé
zdraví se zlepší Žádejte v lékár
nách Cena L'"í rtů W F Se ve
iíi Co Ceilar Kapids la
Posíláme na zkoušku
Wt Jťfttiifh r-h ii vkUilu vy-
uťítiim ďvítn fn m f'it]ifi i
tOflrnnl volnou houku
?"tllt kH { fCiUZ" MIMMI
hik' V H U "ttv lilii-l
(iiLlU li lM'j) h' ífruhil
I lt I (ik')i h-ylr
Torni ony N-ktipntfr
k'I rn ( fi (íivr yirH( p h rfu
i min -ho £aliiHi 'dii (
k'l'l (f1'l))4ť t ' Illl4 tIIM'l'"
kf kfttltbij Jt'I(fttf ltí fn1t
vul-"4lf uhLmIV v rm -rní vnr
k'rt i lh'V'! (I 'l 'lo Vtt-I f nut
ily Jafdicl lclnlé %imI m
h-i li k"l mni Wuf ji li l ktTknliv
tuvánii ťuuim rf v Tifl říift jiMtřťLy h
m polnviti ci-nn Nni-kpj! it(
dne ro UiiAMií nuliiilku MedCcloCo
t 1 ti Chkauo lil
vSCHOOL
"Vydrží jako železo"
- 9
j — rr i _ j - a J
n -i #111
A "T-%w aT
i mm mr
IWEÁR Vk
LIKE IRON YŽ
n
Onv vvilrl ncidéle a n f no ncílé
'
pc Hile M' Jli ll liejvuo uivu jhoii
ídovciiT vybrané knln vyilt-la
vaně Uk ny vyilriily zarlifczcn n
mi zdravých liocliii a ilevcut
IHř vrut vy kuze eiiy Jmjii
íilě ť tuk uliv ne iii-iriikowilv—
I'ulv Uliti IIIKiliVČetlIO DCVIll''
Maycr-ova "Speciál Metit" Školní oďuv
Je rlintuvrim aby dolifn imdlit nu dětukou nnliil ro t
Itránl rRrným nmizlni v tHizieJhn b letis h pH tom
Jnou iihhIiiI k pekne vylilíe]í Pnurp pravě mu Ji Mayer-
au M líraiiiiou rnuiiiKii v)iiMi enoti tm [-oiicnvi
HA UM A: Pofletcll niia liuriiu olK-liuduikH nejiriKlii-
vujleilio eHnwIal Merit" Uevici HMtenii vuin iKlnr-
inu a vyplaceni oiirar Jiriim vvlnngto ua
ve vi'lllntl l'ixu Hotovíme tet utrevlea
lliiliorlillt I-ielinif Iiely Martha WhíIi-
liiL'tM iHihiMlInU třevíp erma iiixHožkov !
mh-vici- a ultiiv do priic
F MAYER DOOT & 8H0E CO
MILWAUKEC WISCON8IN
Tri li NRY R O Jri L
importér i vilkoobchodník i plvm a likéry
rrolol pivo "Idlwl" i r fchoanhofanova pivovaru
i ni- r a u „ - I Arthur Pourboii anb
llllf icriimír n uririMii)(
sk iái dvornilio plvovuni V
piiKiiderh iicImi v mulech o
10 tuctech in ni jeli lahvi
ťlara Bell" Itoiirbon
II II Taylor '
Hkkory Club
Kdelwrlm hni b žitnú
TKI KFO VY- Ml Iir 77
Žitná
CUrkova řílnú
OuckprihelmiT žitná
(ioltleii Hule
2567-69 Ieaveaworth ul Omaha
J0 N SINKULIfi-l MU TClf
iDr F A Sedláček!
Ě t U J ML El ?
ui An A i" rii
ČftADOVNA: 1270 So Klth Street
prou jiuu-iu rriiKiiH j
Tel Ued P!13
UKSIDKNCE: MM Si llth Street J
Tel HihikIhí J
Dopoledne $ DrAlllioatm v Bcmonlkh
ÍvCftAiK)VNří:í&ťXÍ::
I V nřdéll od 10 do 1 bod odpol
t i
Dr P H Kučera
mi mi a rannoiic
VE VERDIOEE NEB
V knMé ďiln') a do ekolf jedu nu y
voláni '!!tř
Farmernký telefon r ňfadovn
Jtxt leilov pn-iloilíili kríl ifiln')!ll!
F 1 Scoblfk
český právník
n obhci)ce
VKÍtKJNÁ PKAXi:
Securtty Block - JYNOAtl S 0
— PředpUnt na "Pokrok"
lo Cech poit $2 00 roční
4 t-
NVJIqíim útulkem pro krajany do Omaby na cirltěva tavitavllm
2 ji-Rt bel odporu #
1 HOTEL PRAHA
nn rohu 13 a Williain ul
a
Juneř VaSko nynřjíl mnjilel celý vnitřek budovy nově vypravil víe-
J cky pokoji úplné novým nAbytkrin opatřil Vzorně a ťiatě vedeni í-
m tUk knilivDe poakytne 1 tím nrjvvbiravřjSira úplné uspokojení tak i
krajané mohou býti ubeřppřcnl nikde v etlém mřuté tak levně a po
m IimIIih'- eliist'tii ni-liudou V miMlernn a vzorně řízené bostinuké míntno
JJ liti doatiine an víem té nejlepíí ob-iluby V úctě 51tř
2 JOSEF VAŠKO
4t t t t !} tttttlltl)c)
Zde jest
co
dostanete
2 (' 1'nr- Y
Uluoki-v ť '
I pliiHtr kftn'i
vrlm kin lni
1 ijiiiirt ni-jiji)le
Vilm íř
hklltwtiA ri
Iih IIÍ5
Všechno
za $500
Zdarma Vám!
llynte nuk zbui srzrmll iihlenie
Vám zdiirniH první olijednúvkoii
dvou friilloníi Ilillerovy dravotnim
zúkoiiein raručené korálky krÚHný
příbor t křlbťúlovrho fkla Příbor
tento krktávů r velké láhvi niiplné-(-
nejb-phim lnem a hCHtl krÚKných
vlnových tikleiilček Ziihílátne na
Mm (Klbératelflm tento dar pouze i
první objednávkou
Výtečná zdravotním zákonem
zaručená kořalka samoiltná bilá
neb červená k'crniiJliicolichnd7 neprodávají levněji r rf
ne li km 1 ilollnrj prixláme pouc 7 a DL%3J
Dobrá koniovkii v cen? :i'0 za S24S
Zuilmír io 1 r-nuik vln kolul- k vi-lkooln-lindiil ei-ny Veíic-ri nl)i-l4vk v mli#c
I n fi kv 'I y il'XlV'111 unlniiA rinii apnuill l'-cli-m i ilm-no-in Ní ol-hl Jl
m-)rti oíimi fli)HliiviiJi-l vi'lkimleliil kolnlkiiml u vínem v je nťeh tiátivli Vfcvte
il) ii"'lý mlri-mijtu: W
MILLER LIQUOR CO lT 1309 Farnam St Omaha
2
W
II _ I 1 1 1 1 1 1 1 ' SZ CTDirTlY
vir í
ň
rmA
IIOTTLED IN HOND
tind3r$upervision ořihe USGovtrnmcnfby
Stakoamd Di stí tu no c Distributin o ®(Xm
msmtiHY Nal OiStOřNiri
U 1
i i
! o i
' i
r
T A B A K
a ji:iio vfi)i:cX cIchava riio coTňuiu íiovíka
StdAW V trnbv Tl " t iln4 i kl U 4 -4Í mi4 I f it j í j i Í4 j-t4 ř'4
k Mi li4 li} } iiaia a an Mrwm (' naaléíitrnt 14 -4 + !# rMJtl
Imit j m ( Ittil nř 4 ot- {a-Mt a il h4u 1 1 lM l-Jt l Uk hn&
ft ii Mlsu rttWi%i (♦ vtM £4mfit+ t4 # fhtféw} fihW tVv'4
Proč diviji lidé přednost Copenhagen 3nut) před jinými hýkacimi tibUy
}- A V 11 Mi Íí řji!í( tljíA!! M4 flijin( v4 Seí 4'o fft !s -
él' # H i í ití - a4ft4i MMt alif4 Mtt m ! U 44 mi i4é ♦! §
é- I 4 jtj4t klJrf Jt f %! Jt W Mim j'8 íj:iřJI X 'lt raýt
tfilUh kwt #Mltv 4 I5SIH fM M I a-t-H '' ííh'-''W
is'4ě4 k í --- I (4 f a if f-itwk! i 1 141 í44iiř ikiťMM ui'4a j-i- ř 44 4
l'r NhíiiH 4- ř fc si t-i 1 int %j J í-l-4 t4íí a k4 ít!!4 a IM- 4 uf
vfmAiu - i'M'ři
t ♦ ? 1 1 V -1 i BHl I I žt { -#- t In k } 1 i v- 1 4 4 h - 4 -i i dta
jí uj '-í í í- t 1 4 1 ': tí 4 1 ik t i t4 t im í # fM4) aiJa
441' " "i' j fc 4 - '" - i
ťřř'ei ! J j4# itUli na t lv knt t 4Ah4ak
AMERICAN SNUJ I- C()Ml'ANY 111 I íil Avnu Yil N Y
J
í] ( V
I
:
í i
t
l
ř
5
i "