Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 06, 1910, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    li
PROJEV SOUSTRASTI
O IIMH lil IHh iliti n řnrfhveiH Iml-ílniMi itúvoh
0 úmrll %} tiiknjii ííin '(! i-iiit pit-iláktt m mhiiIiIi'Iio i1'
ku mncii kl íní uuvinilre {iniui
L
D
r Jana Rosického
1'iimýiljt'IHi' M Viu iiituiat luntu ii'tnl irt-jfVÍti liluim-c
ítťmiM MilrMt [Minliil rilitn'' vtemti lti1iiímu přilili
ntvu H inli'í' nil i Núrmliii Ti-kítrnv jiikná I reilnki hil
"IMiVt-fii mi rn kú " ' 11 " Ilixiiiř Vy ttiriinl
li mi rit tijiilt-tii žt (iliii rliliii"iiii irtr&lu kďruii jutt levli
tižnil 1'iiími Víml ii iirji'iiii mhu ily iifilirii-lini ? i
Vut řfOitlIélMI npiiillió Mllfl liiil iriklll rýbll V íiviiti' IIHlť
(iHmAlkN ktfrtMi o ulil i útiilnHi livfii vůin velká II ťentiiá
rikíh iVt-liii VÁCLAV A MILOSTINA BUREftOVI
VYDAVATELSTVO POKEOKU ZAPA
DU
CELÝ PERSONÁL ZÁVODU
V lm:ir til" I ijiililin JMU
: TÝDENNÍ ČESKO
: AMERICKÝ PÍIEHLED :
— divadelní piVd-tieiií je
hylo předminulou Iři i v ('liifii
irn sehráno (řitnloti Ktiirveh a yn
tdoiiilýel) tM-hiiiníkú ve prospéeli
jniiiiriíkii Karin Ilíivlíěka Hornv-
11 ' L '
K-lio mmkiiio n vMntnnm
ÚslVlMtl
— Stwy rský klub "SIhvíh"
věnoval jinli'iiii uvitu Hťliúi pa
tiuilft' velikého i i i f 1 1 1 st rí ! Ti Ju
nu Amtiv Kiii}hUiIii IVi pted
itáifi pán i Koukolové liii-dedovnl
i'i!íiam hiiili hiií kti rv pp I i t -m
r a Mokrej vyplnili wMiiés ée
k'mi sklaillianií
l kákuti úřední éeitiny i v
Vmeriee je práví vydané provolá
ni presidenta Taft a t v kající se zá
Ititntí fftiNti Totéž Házeno a ti
štěno bylo ve vláilní liskánu a
ln itií v ehlmmi le jakousi mih"
kí všt i h iiiVHiiskýťlt řeéi ilohruiiia
ly KoniíivHsník Al 1 Siilmtli
Clíit-aíft vykonal pro aiiMTifkř
("'t liy ji iimolio tlolirčho N'i'iiiolil
hy mi- i v louitti přípHilA zasadili
jakousi nápravu f
— Ochotnický odbor Sokola
"Slovariítká lípa" impořáilal v mi
řitilýcli ilncch vc hÍ' nborovč síni
velmi zdařilou hem-du na ktciv sí
lila vně podílela Ktará jařila iicj
f"tích ochotníku Týž otlbor v nej
MízÁích tlnccli wliriiji vcsclohni
"Kulatý nít"
— Vynikající hlovaii!ký učence
tlr Milan lí Atcfaník známý pa
iíký astronoiii uniká pravé v
Chicagu V zastoupení Francouz
ské Akademie Véd a na náklad
vlády francouzské ubírá na fi
ltrový Tahiti v Tichém oceánu od
kud od počátku května bude stu
dovat! dráhu Halleyovy komety
Chicaifhká frskÁ llexctla niínto by
slavného učenec požádala pro sebe
a celou ('efikoii vcřcjimst -za před
iinÁku kteréto žádosti tlr ftt
faník dojisfH byl by vyhověl n ra
thml a iotěscníui uctila proslulé
ho Hxtronoma banketem (zase hun
krtem J) snad i strachu aby dr
Atcfaník v Chicagu iievyhladověl
— Trof V V Malý státní limy
zozualci' z Aistinu (Tcx) jent prá
vě tm insp kení cesté ovocným pá
smem Texasu Zjí Účelem zjistcflí
různých nákass a škodlivého hmy
zu v ritrmiovýt-h saďcli zvlášié
vsak fak zvné nrnui hy bílé která
j ncjikotllívějíini limyzt in v tHin-
ním okolí Některé citrónové stro
my které byly hmyzem tímto po
xtiiiiy spálil
- Dne 'JI března konalo ' jak
jxSMe si' jedlIOU jiŽ O t'Mll Zlllíllili
olai Hostili otevření cenlié otlbočky
Viřcjiié knihovny v St Iouisu
Zahajovací program a na ř'ě íidi
tele knihovny p V W Iehmana
byl český l'ři ntevřenj knihovny
jménem českého obyvatelstva pro
mluvil p A 1 'ejka a indicky a
pí A liiuušová česky Sólu na
limile přední s p K Tiíika a
zjiévní éist i' aly na sebe smíš -iiý
pěvecký sbor Hlahol a žákyné čc
ké svobotloinvsliié školy Knihov
na Soiibiid otlxčlvi stála $"" lM i
) v ní na I"i'mi:i xvjtU Ti zc kt
rých něco přes i't liiidoii éeskí
f{ídilelsto se yslovibl bud"lí
im-zi 'cehy o knihy zájem že j"st
oehtitlIO tia české kllillV loélič vé-
iiinati částku od (() do "jilVMI
— o Aunriky v min dne h
zavítali dva vynikající čeští uměl
ci V první řailé je to výborný
český houslista Kmauin l Ondří
ček který line I dubna spolupů
sobil při !'mirovč koncertu na
rozloučenou a dále Vojtěch 1'reis
sig Iicjlepší český umělec v oboru
leptu a rytin kterými ii v Faříži
získal jméno a povést nejlepší Přj
této jříb'žítttsti poznamenáváme
umtlccka vyzuoiia mczskvcii
písní" básníka Itezruče pochází ml
reissiga
— V chicagského mayorii líussc-
lio byla minulý týden deputace
českých občanu která se zasazova
li! o to by česká odbočka z veřej
né knihovny z budovy Plzeňského
Sokola nebyla odstrnnčna Mayor
odkázal deputaci na knihovní ú
ředníky kteří české občany ujisti
li že odbočka v Plzni zůstane i
nadále ale že pro malý zájem hlav
uč Sokolů bude jen přestěhována
i til do pavilloiiu v parku Sv Ce
ha — Nákladem firmy J C Pagc
& Co v Hostomi Mass vyšla v
pra vi Híitiulycli ilnecii dobra an
glická kniha o nán Ceších pod ná
zvem "Molu-min jiiid the Czcohs"
(ťcihy a ("'echové) z péra jrof
W S Moiiroca Je to první vc
liké dílo v anglickém jazyku jež
je výhradně věnováno Čechám n
Cechům a j iiepichyin že vyo
Iň živý zájem nejen mezi Ameri
kány alt i mezi námi Cena 4 I H
— 7 péra téhis{iUoVBtřlť vyjilou
dva spisy o Komentikétu a kíci
" Koiio íiského škola mládeže" a
lllllý týilll Jiředvctlel! 2'5lil'tý
krajan Jíiii Novák na obžalobu pro
nepořádné chováni Mei líčením
vyšlo pak na jeo Že Novák je
vlastně šíb-ti v
OMAHA
i
Nejlepší ze všech
"nejlepších" oděvů
kt!i (# jl lk 4-- k '
Ati m 4t k-l l!t ! jřitt l
řl4 #-éi fttU # lili ♦
íi!i 4 la tfc jith iwfcit
t i4f(„ k ti ki (rW -íi i ítH-í 1 fcihí
ípííH #U --~Ut)i ' kH t
tl tfcl Jtti Hltf lK ti'l -tfci'ii
iřilř ii i i - l J=k it
w — — f ' u
$3500
$1000 až
potřeba vyššíhii vzdělání —
h z tohoto přirozené následující
vzrůst éi-ských intelligeutft -— za
číná býti mezi iiebrnsskýmí Techy
uznávána Není o tlosinl v tako
vé míře abychom mohli býti ú
plně spokojení ale přece za da
ných poměrů je lo dosti linutí
jež krajany povzbuzuje aby svým
Utkám pokud je to možno a po
měry dovoluji popi' dl VVsslho
vzdělání je poměrně mladé a je
ho existence datuje hc vlastně od
rieni Mojice Českého Jazv ka na
universitě nebrasské Od těch dob
uéinéii byl šak pokrok tak sluš
ný že h iiejlepšími nadčjeiiii mů
žcine tčitnti na každoroční vzrůst
českých studentů jak na univer
sitě tak i v různých kollcjích La
skavostí známého krajana p ! S
Sůvy Z lloilgi' Neb tlostalo kc
nám zpráv t počtu a práci ěe
kých studentu v Cp-ightounv ě lé-kaí-ské
kollfji v Omae jež těší se
v řmlě potlobnýcli škol výborné re
putaci řeskýfh studujících na
lézá se nyní na kolleji 12 což je
počet velmi slušný bšlé potěši
telnější okotiolstí je že čeští stu
denti vchiiič náležejí k poslucha
čům liejlepšilil 11 Že během posletl-
tltiíeh několika bt -— kdy uvede
nou knllcj absolvovala řada dobře
mezi námi známých lékařů — ('
šj získali si nyní ustálenou povést
posluchačů pilných schopných a v
práci své neobyčejně poctivých
Vc J ročníku nalézá se p Jof
šrámek z Omahy Ve { ročníku
nalézají se pp F líoua z Tyt dali
S II JI Chaloupka z Vilbr
Neb Fd Závorský z -Ulitou
Neb J S Sůva z llodge Ncii
Jos líiiuijiál ze South (tmnhy a
A lí Sehrcier Ve 2 ročníku na
lézá se krajan 1 Kavan a v prv
ním krajané storkan Koloueh
jichž bydliště nemohli jsme zjisti
li V stéeh z Milligati ii Třídil
Abic Neb Dr (íeo Aimánck ktc
rý mezi ("echy těší Se té nejlepší
pověsti přednáší na uvedené kol
leji o ranhojičtst ví a jeho předná
šky náleží k ficjlepíím a nejpouta-
vějšim
— Iterní volby v Benson pře-
kvapily kažtlého tamějšího osad
níka Aniž se zřejmé jednalo má
li býti městečko lícrmon suché
neo moKrc vttiei pr Kiiztlv zi
losiivimiii mayor tiarles racv
jest upíše jiřív ržciieem mokrvch
než suchých co zatím n p kandi
dát zdál se býti přívržencem pro
hibičáků Ti také ač počtem asi :i
prosadili svoji platformu kterou
republikáni přijmiili a na základt
jíž chtěli býti zvoleni Volba do
padla následovně: Mayor Chas A
Tlacy děni městský klerk V lí
Stcjger rcp pokladník James A
itovrard tbin městský inženýr
Jiiuies Peicrson n p — Ifadiií: —
1 wariln K 1 Mc-Ardle d iu 2
vvurdrt C I Matln r n p školní
rada i A O Christcnsen rc a
líordoii Kotli r-p
50000 ES Si
ZDAIIMA MDŽŮM
3ía Cenu $1000 ťro Každého rosIlžeuCiio Maže
Pak-Hín trjille kteroukoliv ni-ims i inu&m tak lastnf tcly Vá íM&me hyntufil
lmHo jslHqtMiiorltliviiltoltiVrh kmli V ti jctiiixliuhviri a urouitu letním
4rii-lirni piie jak kaMý muí trpíc í otravu krvu jivotní tlnlx-iilí poviWcliiioti ztriiloii
idy rlieiuiiiiliniiiťm nrmtHrinl tintrojí fcilivlku lttcr lt dvin rflj iirmi-cl tm-i tuři
tníiž b) tl trvl ' yy li lea v nvťin listním ttomoví j t- U k lunati a siiavtn tx-nf-Zitv mi
oUimi tu tuto lín r tím Kiillia MtiřňmM IikIb niíti pr o Vá cíny nt (tolínrft l'ovf
Vám profi trpíte a jak irniMit o]W tuA imbýti tal hon trvnlého rilravt TMcemufuu
vrweno l-yto ilokoníli'! 1ravf a mužnost t smoci této cciiněi knihy j-t to kl
iliíte vťiloiiKMiti a lhuje právě torokatlý tnui vMiti má Panintuitc h- títo kniha
jes iniprosU filurmn ly uiplutims ixtoviié fMfUe tento "ZHARMA
K lípo N " a tašlete nám ho duia a wiy vám uišlcmc jcilvn vj'tik této cetmú kníliy
dflné vyplacciití
ZAŠLETE DNES TKXTO KUPÓÍÍ NA KNIHU ZDARMA
IR J03 USTKR & CO U Korthwciitcm Bllg 23 l ifth Ave Chicago
P i no v 4 Zajímám tcoVtil iwbilku " Kuíhu wkrina" a teJilo by muc kilybystc mi ilinctl Jeden výtitik íanhlL
§ílí)iPlMr£)
fíG í)
Jméno
TuÁta
Stát
7C
HRU PtltlE ZDA
t ) Ý V1 T % :
f Í Hm P i
i - m 5
„říg :
vil n J :
% mr ví i
: Obchodujte s námi a zabezpečte si jeden z
téchto elegantních houpáků zdarma
Mimo uvedenou liberální nabídku ručíme
Vám za nejlepší zboží při nejnižáí možné cené
Mánie na shlarJč nejvítší a nejúplněji zásebu
dámských pánských a dětských střevíců za sní
žené a levnó ceny Ručíme za každý pár který
prodáme
Dále máme na skladě celou zásobu mužských
a chlapeckých jarních oděvu košil kravat spod
ního prádla klobouků a čepic atd
Doufáme že si zasloužíme stálou vaái námi
neobyčejné ceněnou přízeň ''VI
obchod s mužským oděvním a výprav
ným zbožím jakož i obuví : : :
: 1316 Wiliiam ul OMAHA NEO
ttri:Liii:LtjyAiy
Znamenitě se osvědčilo
Toto pui iiiHiit Jit Frank a An
tonie Kdfkii llivi tm k NVhr:
"V- Iéěiv' ]tké Víno Mulo
VÍ jetit llttM' ihlltllé a tllHliletlitt'
' iinvídéilo pro hlín fint to (en
fjlepií lék pro íil(idk" Ne
ti Vií-4 k ihmtÁnl píiti ni pro
iM iliiííkii li láhvi iíi # I (tii kterou
přímo Hnile vyrnlfitij V KlM'
hA IMřiner Sir l ivi r
( 'olorado :}( ř
1'rojpv oii%tritHtÍ
J"-í)? tH4li -ta t(
Kíilt-Km-ij uii(f4t "i tu
l l' tfllWI
JC -RfM
ki I f t i-) c- tJ-ini t n
}k ftoait ft£ti
-! i ♦ í I J f i i l 5í #
" % i t alt i f - it4
! i tl -4I ti
IkV ty" I ' m k l
4- '!-m-i:ii4 y
fffMm ) ft I
t ' "Sl tM- ! D
í ' I- 'Si' t I ' I
I 14 ttMi é K II
ftM%t Stb s 4k i-
4)
RALSTON HEIGHTS
íjCifllt nnch řOOleel
' 1 s+~t " Ml ' " taWI Ví "
I ' '
i
nuť I i n - fB ii i I I
( „ l-l- LHJ 'I - i in - i I
tt0 VUJ UA VMI Ml
II
► 1
i j
[ S b ' -b : 9
L„„ - I __vi! '
A '
h S 4 3 t 2 'i
t
V)í nim'niA 'řiafá4 ldv'f j r4tt 1 114 % íl'- o 5 ii a '„ akrvvH h-ii pal inili
i4pa!rí'- t lUUtoit i nu !ai4 tiuii drátí) )Mrt'ftHtik Mutiri Vm iřw dráty Htti) }U i
ki-íip l H iw ''nln íjiii(í ){!iíii ll-trlt kl tl ťtry U'kr I'íih% ku ti niaji priml
lniil Mtihi H- lfci)iM ! IUUimu r#r k l'if ill#M brtii'i 4 UUUn I i =-i h í tk
''íílnj" 'í' j! pé íííÍh djrm l I''#!íiíÍ ii d'fjř#VH psMlisHÍ-tí kuřaHíl
CEWY A PODMÍNKY
Séto' řtof J"l t i i 14
i v íh-i4 1-'-{i t-i tUMn II
Sf8 4
#lj! 4
t I
riiij lr4-ii iti I h rvká #-# bit irictiitÍMi
líkí
0'tllEILS flCAL E8TATE & INGURAK AGCUGV
f
4
'f
♦
4-
r
4-
4
til a iua
Vyhriinl jilnntlíi
"Wlf t M t