Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 11, 1909, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8 - A
— 'Hr—- ii ""rii jť-r" -r-' —
t
-i
' 1 )
r
' i i
t
' " I'
t 1
i
v ' 5
POKROK
PUBLISIUNG CO
TTllV
IOKEOk ZÁPADU
mitbl vydáni
ťr t pro Halina ukrea Ntb íi hyn
Ur CUrkion pro Cotřai okrea cb„
V'iUin Iům pra ttit KiBiii r
Cedar IJapidj la pro itát Ijwj v St
1'tsul a MicBřapolii Mina pro ttit
Mmorsotu a v TvmUIl H I) pro ttity
Houth a Xurtfc Pakutu
Ffdplatná:
Pro HtHjm4 btáty 100 Pro Kanadu
1150 Do Evropy 1200 roíoě
íítúky p mial Jíjtci pomoci pe
Bfinich paukáxck (Money Urdert) i
irií('U [Kjuk&xck ítxpreaa JlMJ
Oním) bankovnUk poukáíek (Daok
Draft) anebo t rtgUtruraném dopii
Omumujeto li iv pfeiUuováni uJ j
U ttaroa i novou aJfwu
Dopity x i ruba étonářstva ochutní u
vtfrjoírao Mail bti iluÍDé paan M
smyslu nékobo oibné {mikoditl po
drp4ny plným jtnínem af ji n4 byti
T redakci utajenu iBfbo t dujóaem uve
říjní do
li
Nt-kolik auť)iii(ibili z (ililikn
ovy zívimIijí jídy Jojďj v iatřiC'
m'm pnřáilku k cíli své oi-sty N?
{ n j ly tiitiŽ ani j' tlii'h' člověka
na ťt-lé nvi- tllouhi' dráž" a to již
rt ( zriain na
Nřkť ré evropské vláily in-jsou
prý spokjťiiy s nynijním ii pravé
Tiim nové flní otázky Ale bo
Jnku vtlyf pícce tato ct lul otáz
ka ii' by li luíténa proto abychom
-i zavděčili vropským bařtipá
r:úra !
V J Iíryan rozhodné popřel
pravil ívnst povisti ic n: chce pn
btrhovati lo Texasu Dlo tolio kou
díiiip že Ktát onen Hení jcítw dosti
vyspělým aby v příští nárohií
demokratické konvenci mohl usi
lovati o prosazení kariililtta ze
hvého středu c slunného Texasu!
Tihle farmáři jsou nyní skuteč
ně politování hodni! Koma n ovcí
jsou drahé dobytek j té- lrahý
a tak nevědí nyní naši páni země
dělci mají-Ii prodali obilí nebo
skrmiti je dobytkem pro vykrm
Vejce jsou také drahé rovněž i
drůbež a proto i zde je dobrá ra
da drahá Maji prodat i vejce ne
bo drůbež? Tak povídám ubozí
farmáři !
Iloppoilárnofet je jisté krásná
ěc( ale musí být vštib úměrná a
aspoň časem rozumná Ale tomu
1ak není víude! Xa pnklal jeden
velký ústav peněžní v Praze v f'e
i hách u něhož mnudroht ve financ
iiíeh otázkách má být domovem
nedávno také ukázal že neumí ho
spodařit Měl přebytků dva mi
liony konin a proto si je uložil u
jedné ještě větší banky na tři a
čtvrt procenta Ale ten ústav tě
šící se takové důvěře byl tak chy
trý že potichu zase ty dva miliony
zanesl zpátky a uložil je u onoho
důvěřivého ústavu který dával tři
a půl procenta A trvalo dost
dlouho než se na to přišlo že se z
vlastních dvou milionů platí úrok
z vlastní kapsy — cizí bance —
Takoví finančníci stojí v čele ban
kovního ústavu českého represen
tujíce český finanční Květ před ci
zinou! Může stávnli jeři'-směŠ-rejší
ironie?
President ('lark University O
Stanley Hnil udává v nedávno u
veřcjnné statistice že mezí žena
mi s vyšším kollejním vzděláním
ubývá mateřství n v menším počtu
vstupují do manželství Ze Smith
ovy kolleje za 10 let končících ro
kem l""! vyšlo 370 graduantů z
nichž na jaře roku VMfí bylo ]Ó8
provdáno Všech těchto 158 žen
z nichž některé nalézaly se v man
želství delší dobu mělo dohroma
dy 315 dítek průměrné 208 na
jednu matku Z těchto dětí 2G ze
mřelo Z následujících 10 tříd
Smithovy kollejc vyšlo 1130 gra
duantek z nichž provdalo se pou
ze 3-'ll dívek což je pouze 20 pro
cent Některá tato manželství jsou
bezdětná takže počet dítek obna
ží pouze 122 průměrné na jednu
matku Prof Ilall z toho vyvozu
je že počet manželství kolJejních
♦ graduantek klesl o 14 procent a
jen málo dítek vzešlo z třebf
manželství
Když vřdecký svět zabýval se
otázkon v kterých lotech muž mů
že vykonati nejlopší práci výuky
tlo se názorů veliké množství j"ž
Be od sebe značně lišily Nejzná
mřjSím stal hc názor prc-f Oslera
který prohlásil i o už m jh-pid
prá-i může vykonati ni7i sv)'m
a 4' i k ut O práei !aiíi li
lidi i!-ytdnvl si' pnď Od-r pří
liš li- btívě a l'la z t
iía ke
ifi' i !' á íill:a je akoiiě:!a
v !! "!:! v n ti péi h ( aha prife
sora W A N-wiisaii l)rlaud lni
:(n li jlliýeh li lif fctthbi
val prá i vi Skvěli mydífehi a pra
covníku (l seliid Že vélŘina jiell
sé llejokvělejií práce vvk"iuda v
p'Zilm'jši h ť eli véb- ivota
Mužové jako ptiruitt I f ii x 1 y I'a
coli Wacner (letbe llll" In
ni 11 V bt r a Ve!lin:tn vyko
nali sé livjpiiorulmdnější práee
iii e é!!l stáří kdy dltell jejich
rorjijaJ křídla vá i:jmíiiit:u-ji
!)ot!iinl vybnd 4' proslavených
uiiiu ze všch tilmrii myšlenkové
práce Tyto rozdělil ve dvě skupi
ny : fiilisfy a přírodní vědce- za
řadil do skupiny prvé a vynález
ee a hlavně válečníky do skupiny
druhé Velicí a slavní spiso
vatelé dle tohoto uspořádání vy
sovat lé dle tohoto uspořádání vy
konali svá iiejlcpší inistmvská dí
la průměrně v padesátém ruce
vynábci v 17 roce myslitelé v
"'l meč Možno íšak íiej že prů
měrný rok pro nejb-pší díla byl
rok raď-sátv Mnoí z těchto u-
I
Vedefivelj VÍtéiiíkŮ vkeiali svá I '
Velká tlila V letech Iiejpidlléj
šieh jiní V letech mladších lobof
mnozí z nich jako Pyrn Shelb-y
Kcats pm- Park Marb-wc a ji
ní netloékali se t:n tkn 4" bt
'e fina nčiii'1 svělé ď I i" známý
('oj!l:d Te Víileb lbilt e ! iii -0
roků zvýšil délku žeb-ziičiitch i ni
ti svých drah 7- TJ0 na 10(mhi nul
a zíkal nsi to m:Ii"in't k dosa
vadnímu svému jmění 'írot
svém stáří 71 roce započal svoji
stěžejní jiráei "Aristc-tle" a pn
hlásil
Isem jist že intell-kt-l
uální sily jsou zrovna tak dobré!
jako kdykoliv př-d tím" Hand-
-1 slavnv hudební skladatel ve
svém 72 roce ja už po 0 rkij {
slep komponoval své oratorium
"Triumf věku a naděj-" Ze
mřel ve svém 71 roce jsa činným
do jn slední chvíle (íidiico ve
svém 7í roce učinil svůj posj]-
id teb skojiicky objev a Thicrs v
témže věku zbudoval francouz
skou republiku a stal s její prv
ním pr"sid iť in V-rdi ve svém
7t roce zkomponoval své mistrné
dílu "Otclio" a ve svém ) rocf
napsal "Fabtaff" jež je jra-í
lrilian?:ií Holiies ve s-vém 74
roce vydal své proslulé lékařské
essaye a ve svcui (: roce vydal
jetJno z nejlejiších svých dél "Nad
iljovoll číškou'' Zemřel Ve svém
roet- jsa CUsevii" oeonyeejnc
SVeZl ieeiIeUieV ve VI'!!i cl ro-pie
:apsal náilhern"ii tnetlitaci
"Hermes Trisim-zista" Mnozí
velikáni zvýšenou -n-rc:í vynika
li zvláště vc éi!i 75 rocf Ib my
Cliy vi' s vť-i a 75 roce 'ymkal
zvláštní j-rozínivosti Pismarek v
tomže věku byl uznáván za itejlep
šího německého státníka Thur
man v- svém 75 roce riotuinováii
by] zx místopresiď-nta Spoj Stá
tu aťi v tomto věku Ttoéal stu
dovali řečtinu Plutarr-h latinu n
Socrat-H počal s- učit i hráti :i
huď 1 ní nástroje o t!ie dd:on -
T ! o"' w :l
co inf j iiiciii '- s i riu
roce IIabncmi:i:i nl v so
(letech a praeovrd až d- letjb"Kté ehtěj: získat byly j
jTeimyson ve svém sJ roce dal své-1 žité poskytnuty hostiích J
tu j- ib-n ze hvych k j r n ť-j Ji i í t i I ťar pro ' O
zpěvů ve "Oossinií the Par" ZjěastTiiky a ť- bud" ode
[ řeilcliázejjcích ickoiika ukázek ' 'bieat' u Nyní je ra ehif
jež nejsou ovietu újilré jo patr-j-b-dr-To b aby také nějaký dir
no že stáří nikterak nepřip-ravtijejc-ské b-i Sok-bké věnovalv a
člověka o rozumové schopno?':
Přehled jednání výboru pro Slet
Sokolstva v Americe ve dnech
20 ai 23 srpna 1909
Schůzi 4 srjna předsedal Sok
J Aiinan Starosta župy paeifi
eké p 1 Justíc jenž jeb- do NcW
Yorku by se s výftravoii sokob
skou vrátil do Clneaca byl milým
hostem výboru v této schůzi a sb
drval jednání se zájmem Clen
dojiis Velkořádil Ktátn Illinois C
S P S v němž oznaiiiiiii tieien
7 ~t~
úéast svou ale sezvání všech pod
řízených řádů k společnému úča-
stenství na průvodu v tom nejvčt
sírn možném počtu l'ořad průvo
du sestavený technickým odbo
rem jest tento :
Průvod xeřadí ne dne 29 srpna
u Plzeáského Sokola přesní o 12
hodině a vyjde přesné ve 12:30
Slavnostní maršál starý Sokol J
Pisa průvod seřadí následovně:
První oddíl budou tvořiti: 1 Po
licie hudba slavnostní výbor č!e-
nové výkonného výboru a xástup-i
' S 2 Sbivenská župa U Stur
i Župa Fticfu r Ty rš
Druhý oddíl budou tvořiti: AVI
Koíád ' S P S h polri?cnými řá
dy a ostal ní různé pí ddásivší h"
-polky Tílí "d Id bude uzaví
rali průvod n bu l oi v něm: Soiid
coé závodnici a cho-až-ské jedrto-
ty lokoUké Kudy se průvod ubí-
riti bude mní j'šté piisné Kln-!ir)nt j„ n:ný rybníérk tpn byli '''" ""'" r"v Z it '
noveno ale bude tomu as takto : 'pslav „i lja h-řvovi koáe'í' Přeď'"1' !'' V'Z% lT"1 fln"j!
lo ls „1 p„jl M a k lísk! příchodem šachovým obj-vdi s- '„„„ N 3Mf
ulici po té na 1! n j 1 ul HÍ%a roedrani chlapi h károu pl-
na U'inl ni lni t'lo íiro" tr ''II ' :i i i " i:
- — i J - -
ulici u po té západně k llovm
ave lloync ave
b 1i
K i' tun i a
po ié áp už k Western av
po
této jiné k 22 uli-i a po '22 uli- i
k Truinbull ave u pak k tr n
ne ( lavvnilal- Jarku na _-
ulici a 4H ave a Odale ave Od
boru ul it no aby program tento
ařidil by se šlo po I i! 1 1 Mami a
po části 2 lllice
Pořad cvičení odpoledne jest
stanoven takto: 1 Nástup se pě
VetU Hej lisirV oKoc -
"Hej P- sirý Sokol
rostna a-tva hieazkvfli ieI -
not
i
líce
'vi
! iěelií s kůr ly Soko
I Prost mi — Sokolové ó
rd družstva bop-n V b S
i Vys
eviě ní
toUpelit j-driotlivýc
h žup
e žlpV
Soko-
lrll- el S I i
ne
rt:'T
Tvrš
' Prstná
líovť- župv Fii--'i-r Tv r Cvi
éelií s uliiškílllii ěb Ilové Sloven
ské župy "In-lcvit Stur" Cvi
jé-fií s kobíllií '''!' i t - ll Cvi
eta pi
lií iři
Ib v
b-fé
stná So' li
di pr' d i ! e
11 (Mn
ŽUpV tř'dli
opy sticii
lby ""'esk'
í kopín i
Hospodářský odbor
bstaráií j-anommick''-
olportjel
fotograf i'
'Vii-!sě a !_ e
I
I '! stiral i kino
o -bvi-ování o
inaioirraiisiu ku
bra i
'd::aky hutov-ié Sir Hodn-n
se tak líbily že odboru tskovémn
byb b-no obj-dioiti jn h o n
í'- ví-- Půdou prodávány po 2'
'í-
Vsliiiierkv ku všem rrí
ieÍ!os:-i jsou již v tiku Pr
závod: íky s"iidce a sb-tný výbor
tnají iýt z láštfií stuhové odzilil
ky S kolice fředklátJaji jídel ni
lístek pro ětvitek Večer Týž je
Víno jfěcná kuřátka na-lívaná
salát v: hn-mborovv oknrkv ra i
ská jablíčka olivy sladké oknrkv
'
lotiy koiaee liiy KoiuiKy I:n-
va zmrzlina ovoee"
Auť roobihi k
provami hostu
bii!- hoinoM C-in'eo Prcvverv
Prcwerv
bude ozit
ky a M-u ho
k'd "Tábor
l:i '!{
l IO oin ' I II I "-JI il ' I I i í
' !
icdu a zpt t ilo
Pobledni zbývá po
lai-rrie loalo a luujotí bi r-e-iu r -
proiá:jy za jediný ty ď n bylo ji 1
prouauo _ri
Zábavní výbor bu -
roZlSilU I'
:vánkv Kalé i- !-
'ot-' z
poslafio
ha mi i
t oljicté Ve vvfioni 1 ile
25 iczvánr k'se vvVip - i -
i - '
::yfI vkobkvm or
Jei!iáno o [ láfíí C M '
ip-i n byli v--
b-d
tOÍ U U
' v
ž:v
- : e
ilo driiiié
vyhevět jro přípravy-
u-"-' éré různý tn i -b dneíaiii
Návště y Icidi 'i v přadis : Slo
bi- je a
i v
ra-Veee
le:ní J
v a nska Iijii Jab-r ( hicao
Ia dejikož V V val na
II by to " :J zásliieí {' 1 1 S v iio-
ťlti v chi-ae1 s!'tový- výbor jo-
jstará
ubytováií spoluúčast ií
romýcli donieeij % )]]'
' K U V f
oi-m r :
ť iby infonnai
V Vi"
ii-i o
i
Ži-iío -'! nům by ti
ti li a přetřes
V' llizí h
w A ntmĎf 6nrtrA mauamt
DA ALIHO
Známý žurnalihta K líilbui vy-
j ravi:) v 'Contemporary Ib vievv'
co spatní r:a dv-fe řae!ia Mobame-
da Alího kterému nyní kyne oud
-azcnčbo sultána Abdula Ha -
mida
"Král králů" j nž odjížalěl z
Ti In ránu aiiy ztrávil šest měsíců
na svérn letním ndle iJegh-e-šaeli
dbd jřísně na zaciiovávúní dvor
nic!) t rádie Při sclameeli a pře
hlídkách objevovala se zajímavá
směs nádhery a bídy která tak
charakterisuje perský život Hývá
tu vidě-ti rozedraný a špinavý lid
vedle hodnostů a k''-fifrálů září
cích zlatem a drahokamy Velmi
důstojně vystupovali (jeneral isssi
mus Arnir lífhadur jenž nikdy ne
byl v žádné bitvě s radou velmi
mladých maršálů a (jenerálů v te-atriáJní-h
posáeh
i V nádherném brokáty u kolu rvi
jd 'oenéia ofevienéiu pavilonu stál
jcdiioduehý sametem pokrytý
trůn Na j-dné straně stál vedle
něho ša-buv milce mladičký ělo-
k bráv aj" si g revoherem
Na druhé straiiě řaddi se sloupové
i Ue slavnostně a mlčky Hofmistr
zatlaéitvul bolí nazpět bule niky
ki i rpuslili á místa
Proti
:ii'oi ci-ioi hiri in en uirv i
U rvbrúěkii Křikhivv kmit fast h
1 - n i i- t i - i i've!kA oviM-nř tnliadr ncbi poícmkv
I!iti (! v ra h pob dni tribvl i '
j
šach za In ne ní ilcl drcnijebo'
I j-v í se skutečné jakási důstojnost
! „„ „sl„ „adisl vý tvrdý obli
yst ]((!v „ r„zrazllj mU
tf' n-i Má na sobě černou unifor
mu záři-i lat-iri a trndicionáliii
'11 11 i
jsoAiu otloljou lilivv h histori -
eky mi diamanty Kiiku opira o ji -
b-e ilrahokamy poázené šavle Ne -
dbale poslouchá jak jedt-u Z hod -
„ _„': i i - „
í „ ti -i
i Pi h o i iii t m n o ti 1 1 a pnj
„ _ 1 " ' "
iket z-mé která "nikdy před
tint ni íii' la tak sťastnvch dnů
I'-! tr-bib vt r! r
j - i-j u tk ii ii tnu
d- jiapory vlajky a korouhve
no i luky bii m éetní baehtijar
tí o-]] furistain-i byli do
í ie vyzbrojeni činili dojem ď
ti tclioj-rjýeh vojáku (Ktalní byli
: -ti otrkav"' tlupy ntiozi z ni li
!i ni i ve vyšmatlanýeh trp-ká--h
Někteří byli tak slabí e
- : ii! jakoby tva nesli joišky
I = í i r v f ( j ojáky Zaslubnjieitrii to
to jmé-i) byli Iiachovovi koáci
i-ť i í před Mohamed 'ni Alim b-fi- j
! v 1 1 1 tak vojensky jako pluk don- j
kýrh káků před carem v Car-
kém Sln
Piífaéná je historka iak šach
í1 I"'"'"' -kb štěného j-arlainen-
!'i I''M v prosinci narráskati
Když thár chystal státní převrat
i brala nacionalistická strana 10 -
'"' dobře ozbrojených přívr ticů
Ktri se opevnili kobiu m-Mty Si-
-dsalerovy Obě stranv b - mbar -
loa!y e psanými hrozbami a vy -
-ti
Miaiv deputace na vschny strany
Parlament vyslal Ala-ed-Daub ha
i Moin-ed-DauIcha aby se u šacha
jd"Vlávíli Kpravedlucfcti j-roti ru -
tí - f tě Tt -i- r: :-i
1 '' '-wm "Jieiai-
"c p' tee šaeh byl tedy žádán
:liv mo! 1 Bt-á i I i i '::
- - ' ' 1 "' " ť "
Tato ž'd st zdála se Mohamt
' "
d v
i A lionu jř
ee Jřílií Opovážil-
v
i ooi
"děl tím íe dal Ala-
H - l I"'řádně spráskali Za I
led ěka ša'v!iova bvl
by Ala-cl-
j Danb ii m sot a
yvázl
Z1VO-
i'n -
vríittl H šarvátkou
' : dm-n
' ri: ?! l'' -o1' Vojskein a tiaeiiina -
!'isty kotaly ře iak v vo-av o j 1 ni -
' r r T t „„ )'' t ' i
- r ' idovanky
j I Ifíi t !'" Vce ahuV Za:oiibil se s
vnii'
C]v
rri'-e
: slavil
Zill-es-Sultana
lid opě! 7av!ád-
ii-tv-i i
ny imr V lom' Kauza-
' valy se v Iké ohnostro-i'
ru
jv-sií n 1vJo právě onoho '" " " mii'h !!"!í '-vJářtA pr
7 -t „' i kfwtiin-c ajmlkové a taneční mítjiosti
a
li'
přáťly řacliovýtni
H t ' i ~
uroDnY oin3movdf6i
i ?% o f'imky v tito rubrke uvt ře jr'
Jiě t:Wi ?u biíU eivo jr-b-n rent zx
' Jehz(kadí -vitUit' Zároveň a r7r!ÍRk''i
o nále i-ií t -tí 7-m'in i !bno# w-něžitř O
- ':
'A nřtsidi ř-fz ra £3 certú j'-d-ví
ř-j-iěřo repnjliránm O-rrtmnvj-
„I1"'" b"nla msíHÍ v r4ro vť
' '"'! V "''''"'' ví3' 'elre-sii :- h'J ? íiblíiíkv
s:ý !i T a í i'fi r4i neb-vá ai k ve-
! KirřfptiB!eri-i! Mezi r!amvntell jtH"u fí lnou tUiku l ?') rokň ítáíl
'' :-'lo'tw vateii (Vdova jedním dítkem není vylouée-
z=?u bt poutavý vyCÍI kaStanovíhu
1'KODÍ SK 'hiMi Na jméiií nehledí jako na fSd-
: 'est a poctivot 1'odidiciílíii vymřnl
KA PEODEJ neilcptí íokC r-tan- '"' i-a poiadiní vrátí Mléenlivéat ctí
ř!řt v '"í-'i'i'í"i 1eii tbvvat- 'zaruíina fit riřilkovatclé aňatkú iou
v nvibeliatšl tVakí mul" v nim
:i: t: irof ter ti vk př 4'i ctrávníka
aiin fizífirj A!n-ijtc: l:„x IV-
dar i?jid Iowh
'ík1p
NA IPODEJ
lornfcy kaH- o"
f ' ™ 'í 'Z1 ™
5 i™
Lo - i iiÓLiíadíTa ZZZ
oíidrí šil! S!fi
I Viti--hrio lai-irii
jí:ií l'í ul
ťsiiiiifer) pro krejčí
-í Kr (sr limar UMO
k3
ČISTOKREVNÍ BÍLÍ KANCI na jre
dej jxou vciíkího krnuxluvandio [de
metic Ví líce Jlrmeiíití i liolefc vzdoru
jící což jc#t námi dukAáno po 13 let
Cuia m!rrá jnikiid xaaolm itaíí —
lohn Chiidomclka Dodue Neb "kízp
LACINO KU KOUPI velmi dobře m
vy-pkífcjSel íezLkký fdichod ne vím uej
ravéjíím zaiízíním v fenkem méaté v
Jji:í Dakotí Příčina prodeje oznámí
rra jliel uti p-zulárí KoiijiZ-rLtivý neelif
bfZídkladn ptihlá-ii u Dakotmkeho
i'ekrokn TyrthiIl J) „„ ynaíkou
J£ink" m
KA IKCDEJ Ktuvfrí o 3 vřtnikh
!ei 1 2 rvřinb ruhef rcřntaká vte
is f it klcwi nkhji lot SO při
' 1 lun upluti n jmIíIííi pmilifiil tlri
l y u nxidekii jati-k PrclA velmi la
cii lii-etta tut v HmU l!Mfl Furnani
iiec 11 1 ( t ]i fi dujte 1 miíIi 4 "i h 7
1 1 I f
rACMA u L'-' nknili li a pr-xlcj Itll
- I ! - I K lá-il ii Knuta l'i-
Iv v bar ku 2
Jí A TEODCJ "'k!v loiio k o 5 avtt
ii'i i-l'"7 #''miii( iMt- intaii k
fnKMKY V MIMri:l n prodej!
Vj'lmi# farmy od 40 akrů ilu 3o) nkri
- Ttmiiu nrl'nii lv 1'oUnrM vrlmi
'
j fii in- m i Hi i v íiinm? nr ir ti
l"lr4 íililnt ku Kik4hi larinjřb
j7 'tila I'it na JUn Pr tiva Vil-
uw Hpritgn MiMufi
4Hlf
J KA PRODEJ --IL4 iLl„v4 budova
i" Ut h iMUetcidk li iikrnnl niťi ď
' j
1 MrílVC' n „ uanti v-„lir!h_
jTcnm obchod jt jíi ri! in řpd 31
'''v 8 )"'v4 m-jlrpíl povíntl a jo to
' n jv snnnv j-1 nbi bol v Jowa itv kte
irt„ M Joo:i yvat-l a mft
'
tíiiiii lnoví rsiiu Jiiito ryri fenky ob
id ia' x v n bhnt:i lú
"' v ' j'"'' j-dinfm 7 tuhu dru-
hu
Vi!i)4 forntnl mn-tal pra funiier
p'tiliy t-iiA pH hotelu Hte
ski
r!'"l iriiiii iiii p
jusir -!i:zAk
m k vůli
IoH:l Citr
utiřl —
In S 3p
j TRODÁ KE h' r ky pú! tn
píi 1" I ie t v !!! ibeiii y — j-deti
i li w tlili telí I ké'i tii )l H pfistlV-
k -!u ' ' rýn sk!e tri pod riNm doiitcm
':' :ti pro dvě f:liny) druliv va
dli ' " nIli'-iih ft kl tu I"T1 cíli
'den Uá fxť-řfit dobrá -idfi'- v-I
i:' ! : vro dťívl a :!! -- Illu-t" w
ii : A' l l!á'-lii lilo YViiIiO'1 uiicc M
o 1 tf
HbEDA SK
HLEDÁM
a r 1 1 ii bvaiv
rubu
j-H
V Cl"
[ueiio i'k'i
bv v Éi ti
Ncficisi (- ( nní
v i r' i pí i ohni
ii m i s tr i a re in z-!-i-
ffiiy Ncjrii ji bvh in i
Í W Vr&ii: V11 !
vi
l-i'!
i -t
v' 1 '
1 HLEDÁ SE i-„-u
ti v':4 p v íě a
poiaoriók lí 1
pnj-i-e mmokii f(-i s urií pbn
' ":" N"" f hl{l-i B'!r"'
1 ' '
i
PAIJMK si:
i PŘIJME EE d dr
i I k?
tím % 1 liiií
c fi
(v - v'"' 'U-ni dob
s '" " v- o"
p:itM
e i i rái-c a i i r' p!t i'i
ví ! NI
J':'
i TtlSUZ SE i a „
f vv
l drý pl!
v f i
r i!
na v- v si iioiriai j re i
-v llía-o
'imnha
ul
UbZNP
i jtejlefSí dý::ku vyrti
I'-!- Mí C 113 K-oith Iritti sff--t
') Ia ''b Tato dímka j-f ji ainS
:wr'v'' r i vyrabcnS pntciilrnei
1 T'h"'h' fn- h"ni}n t!l't n" i
i ''"! ' U- přijít do úst Z:!'-!c
ym „:r „ tulvM„
j- 2
dvmka rvráběni pntctitrnei
NOVIXKA TEVÉIIO fiADU — i
vr(ibek (jžasiiň levné flriii
jttrRriv Mimolrael iroj nejlibroíj
vnřn4 badba bubny nahradí ka
ni::i ire'iii
M gramofony Piřte ni
o oi r
nryl ruku americká kri-cl'iK
I'raLa "f'l~- Dohemia lairofc Vy
' ' - obchodui „„ „„„ i
právní ?4b Jitimti
Míite li rokulivěk f
(ieLiřh ke koupi k obutaraní neb k
í vyíízcrj ibr-i!'tc Ba uía a budete
v'J:riit't ilislouž ni Přilitt?
lett v u ?r4tiiku na olriorř-f 2'Jtf
UrítLMKE NABÍDNUTÍ K 8ŇAT-
KU Zdmvý tatný CSb-tý mul t ne-
obrnn-ltk-l Znári:oti hbd'i ťoulo cc!iti
jdriuka Života svobodiiou dívku vzič-
úi lia' vviouřni tm v f vr„t
'f i'ekřik Západu 1:J23 VVilliam Ht'
:mala Neb oj 3
NABÍDNUTÍ K ZNÁMOSTI M la
jí itittdíiiíertiii muž a!ui(ti
výhním
uéiail zaámot J tMJM „ívíoll
íTZlT ''" 'M "V1 U'™' kte'
(ron by pojal za m:iliíc!kii Vdova
jedním díikt-m mní vylonícna Xa
jmřiii m hledí ji ti ia pofádnoit a no-
tivoi J'„„ heiii „ j„ian vymění
Mlíetilívoat eti zaručena Plát pod
zriařk 1 J I [WiivtHt e „f pOBro
Západu 1123 Willíam Kt Omaha Ne
branka k3
CHCETE NÉCO PB0DATI7 incdá
tc li kupee vyplatí tut Vám dát! ai roa
Ion ornámku do řattopiau naítbo
~ Xi ak nopřiapřjt) k ozdob vafeho
domova jako pkný obraz Wám jíeb
hojný rybřr — l{fiz„é krajinomalby
vřtské ebrazy jako I obrazy iratych
- 1'iíle na pokrok Zájiadii 1323 WH
líam s't Omaha Meb tf
l' Nezapomeňte si předplatit
na Pokrok
íDr F A Sodláčokj
OMAHA M"H
{ ť ftIoVN: n:n i:tth Mreet }
proti Hoó lu Pr-iutitv J
Tl KM ' I ' {
Kfr-UlKM b: llóls- tlUiMret}
Tel ISuicb Ii ?
bovútlnt i br Alllwnf m v at noxakkh
:
I UlAiH)M:(ll(1()Hhmp wtrj
ml 7 lll 1 llIXl (Slil
h) 1 do 'i bif l odl" J
V Drdčll iJ 10dl I lnul ftttjHil
Or C
ČESKÝ LÉKAŘ A RANHOJIČ
Úřadovna: 222 "Bce Buíldinff"
Cřadnl hodiny: M 11 — 12 dop od
2— ' o 5:3iV-l o lpol — V iK-děti
od 10 -12 dpolt dne
Telephoiii t: lii ll Ib kiicíK e Iliraey -í
ÓffirO: lol)lil 'ot
Iieb-petiili-nl : lbsidt-ine A 41'i'J
(Ifříc': A l"o
tibvdli: 3121 larrotm Mr
flosoivator
Or Goo F Širnánok T
český ukař a ranhojič
t řUle 1202 Jižní 13 ul Oman
Cřadnl hodiny: Od 2 dr KM odpj
od 5:30 du 7:30 vioVr — TeL 3700
Eet TcL Douglaj 1061
Cíaduvna 2'Jl 3 tlrown Uik Omaha
TelfiiB I)lllgta 4'IJ
Dr T R MULLEll
1 1 íi'i'l Bi more
oční ušní nosni a krční
Zviáítlioiit : — I'Í7puobiváiií brj!I
f ř-diií hodiny: ( od í do 12 dopol
) od I do S odpol
V rsed-Mi od 10 do 12 33 tf
Dr C J NĚMEC
český lékař a ranhojič
I řmlovna čís 1310 William ul
Omaha — Tl I)ug!ai 2817
rřadní hodiny: Od 10 do 12
hod dopol od 'J do ó odpoledne
od hodin Večer 4ótf
Dr Jos F Mareš
eský zubní lékař
207-208 Nevllla Elock — 10 a Harney
Telefony: Doiígla 2(!kj
Ind A 2rH5 45tf
Dr F J Kálal'
český lékař a ranhojič
Cadv lia v Karbarb bločku fialo jo-
krjf ZUl — Tel Doug KCl
Cřoiií holiny: Od P) ) 12 odpol a
i 2:'!U d) i:?) odpoledne
T' l '::! jc v Il-tehi Pracím wd 12 lo
2 odpol obydli 2sj Chicagfi Ht
i heeoi 1 kaipitl vchi druhu masa
in jlej-i ji iotl xa i-erty in jui-l jři j I -e
k Vaómil 'ar' ani ztiátnťiiiU
Ant S Rychlýmu
kléry vliiktní na roloi U illiain
a ťi ulice
rozsáhlý řeznický obchod
Telefon Doutnat 1316
l"zeiiířkc vírohky prvé třídy dle ěe
iik 'ho zpiíisoiui délaiié tf
Velký moderní nově zařízeny
čistý
závod řeznický
vlartni
CHAS F KUNCL
v č 1250 již 13 ul
Má vždy na skladě nejvčtší zá
soby rnnsa nejlepšího druhu Zboží
uzenářské výborné jakosti Vžily
velký výběr Ceny nejnižší Te
lephone Douč 43:j5 fitf
Spolehlivé pojištění naživotj
za skutečnou cenu u !
I WOODHEN Pí t&B WOBLDi
í (Převařfl Světa) J
iícské tábory v Onmzcaj i
i South Oniaze
:
Chas II Stillor
vlastni vzorně zařízený
HOSTINEC
na rohu 13 a Howanl ul
M4 na skla-lě vřaly nej lepší impor
to váné doutníky i domácí
vína a likéry
Storzňv ležák vždy na cepu
Chitťny zalhisél vžily po ruce
Zastavte ho na jednu
C H Kubát
právník i viřijný notář
V oboru ívém zkušený Spolehliví
zástupce U všech Hondo
03Barker Elock )S a Ftrnam
Tel Dottpl (#" Omaha fícb
l
1
i
i
i
J
' v:- i
"S