Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 11, 1909, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r4U"-lfcif
i tMif' S-sji-- is 4 (
4
Z přátelských kruhů
VJ:i{l)l(ilři: NICH — Ctěná re
ílak' opětně tdovíčkol Teplo tu
rn Atiif jen ne slévá i tfi lui vlit
liy na pastviny a korný Farmáři
maji pilno hc nekaním ovsii žita
a ječmene fvknl jsem na včely
h hp budou rgit neboť jsem ne
znal z jejich počínání ž se k to
mít chystají labl jsem si do
chládku "h strom a krásně jsem
ulrlil Za malou chvíli slyším:
"Stanj k! jsi?" _ "ltaly
jsem!" — "Zdá se mí al ně
jak spatně hlidáš vždyť už ti ulé
tly!" Mu l' včelníkti a pozoru
ji ti ni" li smutek Myslím si
matka má pravdu včely jsou pryč
Nu sebral jsem m' a pustil jsem se
do města !iv jsem si na } At 1 1
a zde dostal jsem lístek 1 redak
ce 1'okioku na němž bylo h 1 -1 ' tt í
pro pana V" Ječmínku Pomyslil
jsem si Že poštovní lístek polic
eliám ii patin 1'avlíka našeho ho
st inskrho o krátké ehíli vchr-
IHll se lu iId dveří dávný mílj sotl-
s'l pan M liráěfk 1 !( 1 ku
miié pln radosti že umě mú
sdělit e mně lllitlv V Či IV a Že jso
u nělm aliyeh si pro ně í I m
uh fí "Jak j-oii tam už dávno'"
plam se l reJ malou h il i f n t
htťiy!" Nějakou jsem vypil na
Odpoledne ptovcb !l bvl rUZtlH
ohi selení (I Večer ohúosirojc a tfl-
m ění zábava až do rána Náš ho
stinský pan Josef IJeráuek měl ne
i ii otáěet al'V Vsei jiy olislollíl
Velkou výhodou byli že druhého
dne hýla lieiée taj Ž"' jsim lilo-
hli odpoéíviit — 1'an Iai Jeehn
syn pana Jcehy ze South Omnliy
se zde zdržoval u pana Daniela
Sýkory nějaký ras Jeho matka
pani Jei hová via piijela na ná
vštěvu deeriiskoii a rovněž hy
súčastnila veselky pana Jana
Jechy který oddán I y I v llausren
se slečnou Marií Svkorovou dne
ho i vl)e jn h však budeme
míl l dosl Vína jak se zdá bude
rovněž dost ne však tolik jako
roku loňského S no máme už vše
chno sklizeno ji naléá se m utře
ehoil Je jej vlec ežli jsllli' očf
kšvuli Kukuřice se nyní naposled
ol orává Jednou redakce vybíze
la dopisovatele iihy popsali kra
jiny v- státu New York Tehdy
Iieehtéla jii se o tom Voi plSO
Val lichoť neehtéla jsem jtopiso-
vnti něco eo jsem sama nenala
Nyní znajíe dohře krajinu v o
ko)í ti i ilt ii vám sdělili že jsou zde
v poi ineí' h v poměrné malém o-
[
J
Moderní mlékaři nesbírají mléko jako
činili před několika pokoleními
o
oddělují slin tánu od mléka
rest!! nehol" lo hekv z rukv a
pak aliyeh na tu matku lepj viděl ("'
'!i se lieho tl Vseehny llletějl
povídá pan Jiráci k "u asjíoú
min- li-poíiípají" odpovídám —
Kil jsiiH- to lroehu natáhli —
chutnalo nám nehoř hylo náležité
horko pustili jsme se nimi
Když jsme ušly asi 1 loty zastavil
jsem se it povídám svému soudru
hu : " Ma"áiikn nevěděl jsem jaké
je vedro: mně vysychá v krku
1'ojď ještě na jednu!" Ten se na
mne podívá a praví: "Tak ty ho
i heeí vrátit a checš nechat cennou
vře iilítnout' To ne jen pojil" af
je neztratíš!" — "Nu já včely
znám a vím jak s nimi zacházet"
pravím mu "jen na ně moc ne
chvátej kapilánku Možná až
je linlii sundávat že budeš chvá
tat od nich" Došli jsme k oby
dlí [má Jiráěka a tu imíj společ
ník byl vclin žádost i v jal je se
jmu } kukle Tu přišli jmu- k
místu kde byl roj usaz n V tom
í:iij průvodce vykřikl: " Neelioif
tam vždyť té uštípou" — - Nic
jsem na to neřekl a počal jsem
včelky obcházet a přemýšlím jak
bych je iiejléje doslal Když vi
děl že luně ii i- nedělají přištuiml
se ke mně V duchu jsem se smál
a mysli 1 jsem si že již je budil
sundav vt jak přidá do kroku Po
vídám: "1'iijč mi škopek a něja
kou starou zástěru neb plachtu"
Kamarád všechno přinesl a zase se
ke mně pomaloučku blížil Víte
milí čtenáři že mám švandu od
jakiva rád Pěkně jsem jej ne
chal přiblížit ale to se neptejte
jak to sypal když se jich několik
na něho vrhlo Vždycky si naříká
Že Iielllá dech Že nemůže dosti čer
stva utíkat ale to pelášil o sto
šest ! Nu to jvm se nasmál Pře
ji ze srdee všem čtenářům tohoto
1'stu mnoho zdiiru!
1 V Kolář
SAinNA WIS - Ct iv]:
Štáb- čekám že některý ze souse
du napíše dopis do pokroku ale
myslím že se nedočkám Musím
se tedy chopili sám pera a napsati
P_V Července Neehl' se jemnil bla-kolí značné rozdilv Ku přikladu
ho a šfě-ii otáčí kob ni nich na jdoh u městu lihaea je puda dosti
politi pozemské Muetr s my slet j boha t á ale že tam bylo příliš tlio
kro nic tam nepěstovali Letoš
ního n-ku poemky ty odvodnili
nadělali strouhy a budou pěstova
li zeleninu '{ n nás na sever
od Ithiea na východní straně je
žila Vyiia jsou pozi n ky poně
kud výše než jak jsem si vždy
představovala Hned u j"Zi -ra jsou
vysoké sliáiič ale pozemky po té
stáh se mění až se zdá že j" ro
vina Je zd" také nějaký kámen
ale to n škodí Ovšem jsou v ne
dalekém okolí pocinky moc ka
menité tak že je na takových po
lích těžká práce Ku přikladu v
okolí ťayutta a Nevvfiehl j" ká
men na kameni takže oráč převra
cí jen kamení mezi nímž je tro
chu šedé hlíny V okolí Alpíne a
oddea poi-inky v údolí jsou má
lo kano nité ale na vršcích je ka
mene dost Mezi ťayutta a Nevv
fiehl je úzké Údolí táhnoucí se h
scviTo-západu k jiho východu a po
stranách v loiiln no je velkými kop
ci porostlými stroiny všeho dru
hu Místy jsou tyto stráně i vzdě
lané a oseté obilím ale vazačem
se sklizeti nemohou pouze hrstov
koii nebo ruční kosou Každý
muže si představili že takové po
že jsme se měli dobře 11 že jsme
tancovali až do bílého dne Vzpo
mněl jsem si na pana Václava Při
byla ten kdyby zde byl ji-" hy
si h námi též z kopýtka vyhodil
Novomanželé a paní Jechová s dce
ruškou odejely dne 1 července
doSoiith Oiiialiv - toslýrliim se
' se llll Josef Voeásek bývalý
hostinsk'' v Sout h Oniaze zdržuje
zde na rybách --- prý blíže
llflUL'ell hollfálll Že léž přijde
se poilivnti do Sarotia a také na
pisatele těchto řádků 1'čini mi ra
dost kdvž sem zavitá Pohovoří-
jlite si spolu a pobavíme se Přeju
teténé redakci mnoho zdaru a čte
nářům čtenářkám -ilám srdce-
i
Irav S iietoll
Josef Jecholit
srMNKK NKP Ctěné rd :
idám za uveřejnění těchto něo
Iikii řádku Káda pročítám dopi-
v i ehei rovně nějakým dopisem
několile řádek tak abyste nemy
slili že jsem úplně na vás zapo
mněl Pokrok dochází mne každé
ho týdne a tak štáb připomíná mi
povinnost abych nan několika
řádky pamatoval Doufám však
Že nebudu stále sám 11 Že též ně
který jiný odběratel do časopisu
něco napíše Popisovat pně umí hý
lu hy zbytečuo Měli jsme zde po
časí celketil velmi dobré tak Že "íe
krásně roste a obilí je v dobrém
stavu Nyní pracuje w na senech
n co nejdříve budou zde žně Ne
můžeme si proto naříkat že nemá
me dosti práce — Musím hc také
zmínit i jak jsme zde oslavili čtvr
tého džnlaje Zdejší mladí hosi po
čtem asi 1J počali se učit i nu ple
chové nástroje u v krátkosti se na
nč slušné naučili tak že můžeme
nn ně být i hrdi Nesou jméno Ka
rolin Star band Oni tu slavnost
čtvrtého uspořádali Slavnosl se
vlastně odbývala :J července Pni
vod vyšd kobm lil hodiny a po
chodoval kolem parku za zvuku
kapely Průvodu súčastnili se řá
dy Z "" Ii J a M W A které
se pěkné vyjímaly Pánové lí A
ííoodricli a Win Mamson řečnili
do cavpiMi našeho prispčti Poča
sí máme nyní došli pi kné nehol'
píši nám zde jenoin tehdy kdy j"
tř"ba Korná zde stojí si dobři a
slibuje hojnou úrodu Žně na drob
ně' obili jsou téměř u konce Ne
byly lakové jaké měly být neboť
Il I : i '
jaro nio nosu siii-ne a Kiiyz po
třebovali jsllie déšť nepřišel —
Pan -los Dufek nechal si postavili
krásnou residenci z cementových
kvádru v ceně šíimm) Je to jedna
z nejkrásiičjšíieli residencí v oko
li Dne :!0 května slavil pan Du
fek sé í:{ narozeniny kteréžto
příležitosti llili ěetllí jeho piátelé
a učinili mu pěkné překvapení —
Darem dostal pan Dufci krásnou
židli — V minulých cish-i-h tohoto
t r
etSOps m:iol p'MIO lylo O poli
tice i ženských právech Ci S) m'
Ivě- ji ve o takové věci nestarám
in b si myslím že tukové věci ma
ji ponechali se na starost mužům
Hlavní myšlenkou ženy má hýli
voine s starali o domácnost a o
šetřovatí vše en je jí svěřeno My
slím že když všechno doma dá
me do pořádku že nám mnoho ča
su nezbude nu přemýšlení o poli
tice Pvla bych také pro to aby
V časopise tomto Zříiiila S" "Žen
ská Itcsídka" která byla by nám
k poučeni a k pobavení Za před
seilku volila bych pani Otoupalí
kovou liehof Z její dopisů je patr
no že je to pjiní zkušená -- Vždy
těším se na její dopisy — Musím
se též poehlubifi že na jaře byhi
jsem návštěvou v lJuth-r okresu
Žel že nemohla jsem se dlouho po
zdrželi Několik dní zdržela jsem
NI tutlezll 1-pšj působ
hii užívají st roju
během dojí ní
(lni dostanou t šlnm sne lanu a Uspoří polovinu práce
íl zlosti což spoj li i bylo se tbiráhim db slarčho ptiso!i fi mt
ji čerstv é ejé a sladké mléko místo zvětralého a kyselého
mléka ku krmení telat prasátek a kuřat
I H C
Blueboll sklizeči smetany
Dairymoid sklizeči smetany
Tyto stroj" změnily mlékařské methody Jisieú majitelů do
bytka a piividly ji- na způsob mít i opravdový výtěžek z jejich
mb'kaí i-hí
( 'o učinily pro jiné zájmu úspory práci a získání výtěž
ku to učiní též pro vás
Divíte li tu- i i krav nyní můžete piiuorj I Ii ( ' skliZuV
snu tii ii y drželi "„'"i a u krav a viď jak zdvojnásobili váš v v tě
žek aniž byste měli v i' práce
Počítejte a přemýšlejte o léto včel a VIZte zda neztrácíte
peníze místo získávání jich pil vlastnění sklizeče snietaiiy
Dairymaid sklizcé slin taný jest stroj s ři ikov ým ústrojím
pomoci OZUlenM ll Koleček t ha hotov eny jsol ve čtytech rozměrech jsoll jednoduché MUld-
no řiditelné snadno udržuji se v čistotě dostji„u smetanu z mléka do nejnienši částky
( 'heci li zvětšili své podniky a mléka jí db- i Icriuho zpiisobu bude ve vašem zá
jmu kdy navštívit" místního Internát mna! aevnta a promluvit" si s ním záležitosti vlast
něni Pluebill mho Dairyinaid sklizeče sineiany On ukáže vám jak stroj M řídi a zásobí
vás lataloe-y a iiiiluými informacemi
INTEB NATIONAL HARVE1TEK COMPAKY OF AMERICA CHICAGO U S A
: i I n i iít-j rit t 1 1
li
llhli lt il uvádí se v jMhyít
sia]e a iio iloinii V oila ma prkny
spád takž" i hadmi I trubce mu
: připojit a zalét zahrádku
Nejvíce provozuj" se -d" mlékiř-
síVÍ a iliáslálství ) ulii-ŽIliet v i
na iiěkl' rých larmj li málo se pé !
hodí
llll 'Oll)i-
st uje a někde za
zabývají Ny ní o mi másla jest
-' libra a Vejce UL' e-nlll llleet
Staré slepice měly - nu Pí centů
libra ranná kuřata l!ó centu libra
zemky nejsou mnoho bohaté když Ovoce tu má rovněž slušnou cenu
voda muže je při každé příležito- AtiLTešt lóc ti-ešně pí- maliny 2
sti odnášeli Musím doznat že o- ntu jahody s a 10 centů Zeb-
když iisiidili jsme se v ("ayíitta že! nimi rovněž n-im dobrou
připaibilo mně že uz v horší kra-jVelie nás teši že se zde usadila
jme jsme s- uvaoiii nemonii c- ma pami Si-mika 1'iiplc h o
měli jsme sice pozenky na kop itakbb- dále hrzo budeme zde mit
cích ale iííi třech stranách zdvihá -!ě -skon osadu S pozdravem j
ly se kopce do výše řasí jsem! KmiHe Jonášová j
o lom zertovaiii íi nkalii jsem jun :j
Y
i UHsšj ii
f
I
s-j
Střevíce které dají
nohám odpočinek í
Vyrábíme střevíce nejlepšího
druhu Svršky a podešvi z nej- í
lepši kůže Nač kupovat obuv í
z východních továren když so
vyrábí také zboží na západě
Každý pár těchto střevíců
jest zaručen Obchodníci nechť
nám dopíšou pro vzorkv tf
Kirkendall & Co„ Omaha X
Vynthitelé iiejlepši obuvi na
zájiadé Jíro západní lid
Ze
bvt
U l'V Menšíkových kde jsem ta!
naše sopky Později jsme n i in
zvykli a už mně nepřipadaji ani
tak veliké Staří osadníci řikají
y ťrz lei li kopců ani iietuohli
Na kopcích js-Mii větší větry'
kdežlo v údolích o nich ničeho ne
víme Loňského roku kdy pano
valo v Iké sucho a na nízkých pu
dích vše uschlo na vyšších pu
dáeh bylo obilí dosti obstojné
Snad bylo to pro to že taní v-ne
chladivý větřík Takové veirv zde
ovšem nejsou jako v Kansa--u
kde je všude rovina nepřehb-ďá
- Nejvíce ku podivil jest že ně-
kteří zdejší lidé si myslí ž" na zá
padě v Nebriisce nebo V Kallsastl
koby lky všechno scžeroil Ni do
vedou si představili západního
farmáře jinak mž jako ubožáka
bydlícího v drúáku jenž žije na
prérii jako poustevník a před kaž-
dým mrakem úzkostlivě do skb iit
e utíká Dále mají za to inin
mi žádného ovoce neroste na té h
prcrin h Snad nivsli ze - st(
Nelidskost
I v 'ki lit i !!' i lié-ho l-oné
rimé k nov prá ' 'ui no
lov eka iielid Jičho ii s hv a
pot rest li ní j h" 1 Ši :
in ti eive -m který ze
přepricov aný a dilsi prá
cpiiý idnih k mrská k no
vici" byla uvítána Děkuji srdečné
za pohoštění Po té pro mne při
jel švakr J Prousek Nemusím ani
podotý kat i že jsem se měla dobře
Dekuji jim za pohoštění a doufám
že budu jim to moci oplatili Od
tud jda jseni do IJavcnny k panu
Josefu WiltiToví kdež jselll Se
rovněž mkolik dní zdržela Ti mě
řii pustit nechtěli zvláště pan
švakr který' myslil že tam snad
musím zůstat Děkuji jim za vše
co pro tu rif udělali Jak jsem se
znala mají farmu pěkně zařízenou
Všude okolo líavenrm se mně do
šli líbilo Pozdravuji srdečné vše
cky čtenáře a čtenářky tohoto li
stu Františka Mcska
ITIIACA N V Ctěná rclak-
: Opět po dlouhém čase chápu
se pera illivch Vam S( e I la neeo O
zdejší krajině Jaro jsme zd" mě
li mokré a pozdi se Helo V květ
nu však bylo počasí obstojné tak
že dohře se všechno Zaselo Vše
vypadá nyní slibné Ozimní pše
nice a žitii jsou v dobrém stavu
Právě započaly žně Oves právě
mela Nyní přisel déšť který mu
značně prospěl neboť jinak by byl
uschl Doufánu1 že nyní bude po
časí vselllll priZIHVO Ovorc hu-
leme míti dosti Třešně jahody a
yvíz už jsme sklidili a nyní na
stávají malin v slíw a švestkv
Hrušek a jablek hijd asi troehujVycemei
méně ii--! i bvlo ii -!i roku loňské- t nak -
j ik to je jich ilětb
elioV" V I-
děli (iřeil b tich ótl lety Já však
vím ž" na západě jsou farmáři
pokročilejší než zde poněvadž
zde každý farmaří tak jak naučil
se od otce Nic se neničili Kuku
řice se zd" sází ručně jako děláva
lo se to na západě Sázecímu stro
ji zdejší farmáři nevěří neboť d -mnívají
-e by nesázel zrovna
tolik kolik oni chtějí Není po
lom divu že děti z venkova hrnou
se do měst do rozličných továren
odkud vracejí se jakou souchoti
náři anebo jinou nemocí postiže
ní zatím co staří k Jiráci ne
schopní rodiče farmu zadlužili n
jsou nuceni ji prodat Ti kteří to
vydrželi a farmaří takoví utají
farmy krásné zn řízené většinou
ah mají málo dětí nebo žádné Je
zde mnoho ťarein na prodej které
vlastní lidé k práci neschopní kte
ří nemají žádných dítek anebo
jim odešly do světu Proto jsou
zde farmy laciné Najdou se i zde
pozemky vymrskané a schudlé To
se stává tím Že mi Slejné po!" stá
le se sej" tilliotha llcb jetel po ně
kolik roků až se puda v vžij" Ze
jména stan se to na kopcích kde
vodit prsť odnáší Nesmím zapo-
llienout Že je zd" VČIŠilloil vodil
pramenitá a čím výš" tím je více
pranu-uů My máme faké praní"!!
V'ýš" 11 'I po!: kde Zřídili jslin si
ť vanou nádržku Od lé-
' 'l'1'e poližejlé t mhli V ibi
IIJe-l
by i
j- 1 za č
llljcme
mane-
mdlený
ee nese)
' práci lihem' Za-loiiži veli
kého trestu iiehoť zabiji tím sa
uiii selu- 'e všech případech po-
ilobnveb sJuší dáti Žaludku odpoěi
llel íi posilněni Nrjlepsí liejpři-
rozenčjši i to-jpříjemnějši posilu
přinese každému žaludku Triiiero
Vo lééjvé lloil:é Vino neboť nej
dříve rozdrásanou sliznici žaludku
zhojí pak povzbudí žlázy k hojné
mu vyměšování a dá náležitou sílu
svalům žaludečním I 'žívejte to
lioln leku ve všech chorobách s ni
miž je spojena špatná chuť k jídlu
a tělesná slabost I v dobrém zdra
ví Vezměte si občas dávku byste
si udrželi tělesnou silu svou Puď
te lidskými sami k sobě V lěkár
iiách los Triner lílC-ii-JJ S Ash
land Ve„ ChicaoO I 1 1 -si
J H Kučera
LEIGH NEB
vlastní čistý a hujriť asiltmhctiý řczuicli
a uzenářský oljchui! IinUutý vhér
fcmtvčlio n iizcnéliK iiiiui1 viiftfl nc-
tick a silům:) vSelm ilriilni Zn hinézt
b vejiiový ililivtek a syrové kiín plu
tím vžily nejvysí! trhlí ocim KiiM%
k) niiij rAvíiil nnvštívl tnuln hví-Iu-mitč
ii pm-tivi) iíl)iii)cn O liujniui
ptízeň ÍMX Ir vf
J H KUČEIIA Loifih N-?h
Padoucnice
íi rrsKpiiKpsv
Mohu jiřísežiič před každým
soudcem ilokázati že Dr (irant
vyléčil mého syna z padoucnice
FKANK ADAM Cadott Wíh
Jedna láhev na zkoušku zdarma
rdejte věk pošlete poštovní
známku a pište česky 2C-12
Dr F E GRANT
2Jvidge Bldg Kan3as City Mo
Sffitaí- HOSflÍJEC
vlanini
hrnuli :: SoiU(rrt(l
13 a Willííini ul„ Omaha Neb
Výtečný Mctziiv l-'tk jako? i rivi
Impiirtovimě plciinké nt-íl „
Kurhelivu vina a nejlepší lihovinv jim
livi i vt vilhčm
-- - — — - —
l-t
:- r% " ♦v—--s v
na™ — ZzlJ !
Frank Svoboda
lilllěleckv závod
POMNÍKOVÝ
11 Wllliam nl Omaha Neb
Jelikož jsem zakoupil nové m!
sfo na jižní :'t ulici a lnula e
tetu j:iru Htéliciviit vyjiroilíiviin
celý skhnl poiiniíkii na 11 ulici
ťipliii piiil cenu Přijité ni vy
hnit ilnluel 7Aoha stačí neb mi
išto Telefon Doulas 3ltl
Nejlejiim (itiilleiii pro krajany ilu (iiiiahy nu návštěvu yiivítuvíím í
jest 1-: oiljioni J
j HOTEL PRAHA]
nu rohu 13 a Williaiti nl 5
Z
a JoHcf Vaikii nynější majitel celý vnitřek lanluvy nově vypravil u víc- ♦
JJ i-ky pokoje úpím novým iiíilytkcrn opalřil Vzorně a íislé vcilcná řc- J
nki km-liviié poskytni! i těm ncjvyliíravéjšíni ií[lnň iMpnkojcní tak žo
m kr-i iinč niolioii hvti iiliepeřcni o nilole v cděm městě tak levné a po- £
lniúiiiě polin stěni nibiiiloii V moilerně n vzorně řízciiň hostinské místno-
m sti iloslniic se vjem tt nejlipšt obsluhy " úctě Sltf J
JOSEF VAŠKO I
'CI4 4 4 4444l
I'tli čiis jest
n jliorší ilolon
pro MAIK
DÍTKY
I
lu)
j:i:ó — vystuvíti trvzni a osla
B l i i letnímu inirini skrz msl
_ liilutr
B 1'iiiiesfe jich ku nimi neb
R rlopíšlij J'!il jmnulll (ii český ll
liiilitn sťiisini viiUmeo svě
m ťiiky silné n zdravě slrpodi-
vulioiliiZ li ky iiaíírh lékařů
m 1'riifeson'i
yVlllWK jšK 1'RKD LLTM 'HOlKiJluU
0 Toto je éiibf v roku kily lidské tělo lliloleilkclll
L horka je scslaliciié lí lin' soiisiava u životné
L orgány vysliivěué rúziivin krut viu cliorohun
1 Neixlkláilcjte h léécnhn když Vám jest pot řelmo
N ihned llbU iiaSiin svitoziiámv'ni lékařům jmi
český ll hned To Vás niůo
uchránili přwt vánoucliorolsiu
hndouci zimy
NcziUeží n-i jakou iicmoc
trpíte — íicálei jsk Spatní
socítim 151'DK VAM IIINIJ)
ULKllCKXO
Neucelilo um I á
i ' é ji hž mi fl I
ujeto liailevšo 1 V )
N
E
V
Ta
Tisíoo tr)ituinh
klejí vzdali se na
ději na uzdraveni
byli vyléčeni námi
vylkCímk I
VÁS
PoShlc 10 centů v zimníkách
01 J c-S 1 h UN IvS a obdržíte rsl Dra
IJolliiiso půvíslng iiHisniiiim kniliu 'VŮDCE
- KU ZDKAVÍ' ktrií Viim uvi jk j
™ udniviii stůiif'tc-li '
E
D
C
A
ES
ťOLLINS NEW YORK MICDÍCAL INSTITUTE
110 West 3lth Strprt Nřw York City
Ur J 1 McGliMle Ur J ] Cyle lékaí-ítí fiditclč
ť ItADN I H( I UN Y : ( )l in hod ri'mo do 5 n!il V n déll
a ve svátek lul 10 do 1 (Hlp I n rek a pálek imI 7 do H veťcr
I
N
í
Ti
Lí
Vl
r
4
%
i
? '
'
I
i 1 s
V
Iv :
4— -
IT