Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 11, 1909, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    5 I 1
i
5
i!
:
i v
3
I'
Vyléčeni za $500
Lr Br&aauua Co xviit-i oaUdka
ff£i ©fttul teípUtna dokuj ne
pru? unii ryl čn
Gtilutínutl
Hučeni y tilavS
Katarrh
záduaha
vyléčeny
Al BUDETE ÚPLNÉ VYLÉČEN
ZAPLAŤTE NASE POPLATKY
81 MoUíe Auntín 42 a Gmver ul
Neb "M-ia jem ka-
Unit temní br!n! jlul ni a Ktřt-viii
H reki Vviil jwm vyU-ffta Jm m
t ittiev ána diky jcMaliiit úm o lr
Panumao i"o "
E4 Baru!! Neula la ii: "Trpěl
j m katarrhrrn a átueětivm olliictnu
tiiii po lilri a vy !!(-' "Vnutili
in 'j lurh"
Ktarrři(!ni nadutí tné ! í- íaluďt"
li a IrHiliové Helmice ň-i'lUV tmo-
ié kr'i a cLrjníikí' i toriby vylíčí
ť'tiy
Domácí lééenl ironu tak puaoblvé
jako v ťifadomé Plita ni pro blankety
pro domácí leieni dcsvídčesl a litera
rsturu vytrvétlujici Braiiamanoro lé
fcaí 31tí
DR BRANAMAN CO
:cr K Y Liíe BMg OSIAHA NEB
i Výtečné uzenářské zboží H
j
jrfiiskéh mistra u iiiřW-t ř]
£J EOH HÁKA Z CHICAGA
H 14 tVdě fU [j
íj P tT Uormínflí ffrn-ritf 1 id
tato wiinam unc
: Z českých vlasti ♦
: :
Oiiid výménkárc — ' Znoj-
mt ' im:ndý ii hii' ii Iiuh
l V 'um ťytr V (ui ''-l
V iiiitíkiiř íin !iiyrl i ! ii
('i i !-! ! iu-' - l"hnnl't k
iiCÍtUtM' Tl ní !'tHl zjlŇtť-ll"
SebevraíJa 821ctě — V I ohní
ku H M"t lll"(Lt dluh ť Hť
r!lin I lii i)'ll(ll 'Ji ti
mi littíi-k'iu M Krli(vá N'i
hli il-kati c tmti rti
ihi t"!a li)r"Vt!m'
Sebevražda — 7 r!unnil-vii n
)liil!illJi' fillť l lii il'Uisk i ll
Ui'l íi-f MlriMi llMrvn Ty
ia ilJ s!- í j t lki'iii rilt a
"ka!!]it" k 1 1 a 1 Trpl n-uri-
tíltllií
Otrávila se kostíkem - V Nu-
lí- Ii ({ ri lVlli-í 'J"!rtá
I " 1 1 1 i Aiiiia Kic'„'irtivi jHiihi o
ii lilv rtiku - haliřkú sirek
UvIh l"iraveiiu iln jraskť' ne-iiiiM-iiier
N 11í)iv iti ri'11a z
ti iltt li'- lásky
Požár — Niláv!i zrnkl o jm-l-ln'ii
li v Ostrv' u l'laté v ilt
li' {mni Marif I "is íi r h-íi
!t ry ':iiil ii'-jn stavení ať- i
viw-iiíi klínil Ji-tá hun jiři i-
hratmyt li pra h ťv la piMie
na zá' hvat ni initviei- a z- inřela
!i ú založil !! tv klák
l' jílisí' ll tllicell ln'l" (íelcút Zil
! iOMirihi lioni vyj'-iiávnti s
i ííiimi mí knihy v Ww Vorku a
'h t'n n í'í ú'' I' m ďvi Aiií et-I
kové orirani-ar- S{'rolrtHiivaií
litii v liši iiaí !uá ř- ř" í t i ť--třiihii
danka t-U sMtt'itecn
hyiin flitlkaiiií a ai pěti ti"i'i
přidruženými ú-tay p' iiénimi v
i !' říii a i-eh národnosti n-z
rolilu riíialn' ['"kvnv jiite
reMiiiú "' iirňi i ř jnosti zasílá
ny lunltiv itn "síeurita v l'rn-
Ty OvitiMlil lil
Vcrbovali v Praze dívky pro ci
zí vykřičené domy — V t řehtu
dtn-eli piiji l tlii 1'rahy eleifautm
o-lťtiy párek a vyptával se v priú
skyt h % kř i'i-n li dtiniet li jf'lnt
tlivVeh [trostitiitek na ji h živtttu
pisná dala a různé jiné okolnost i
iŘtiva eiiiiffi kt ií tak hor
livě zajímali o žiot prostitut i za
prodaiiýeh ilíví k hýla nznánu na
t'ž pražské polii-ii a ta nevětríe
v eiziiieíeh žátlné morální porltví
tht ' eh pán k j dnotluš' zatkla
1'ii vysli i-hu ínlala žt nu že ji st
Karolina Ihn hlt nu á manželka
iniiiristrátnílio úředníka z Mnielio-
va n její ftrňvoirí se představil
jako Vilém llillerhreet kaninář z
iVlmoklí nlui udali že sstra
ISlIehl Tové ťvla před é(s !i za-
v li-ét-na to vykřiéeiiéliit domu a
"in ji iynt za iieeí :n vysvoliot-ni
t místa proslituee po eelém svetř
ík
'A f tví ' ty
ui r v krurtúVik ':'r
H i
iirinky tíi Vrícicky
I riké r+liiny tahá-
ikv va-
t 1 i V„A 'l
rr
tí w n f j wur: j i fa- w
št iitl-nei v nádražní restauraei rit -'
íiť-ll hyl náhle lt:r!i'-i "l!etv lé!-1
á (nik František Fjéík z Wknree - - 1
'Ihu'-d hvl přivolán lékař ktt-rv l
V! " ' '
Vsak mohl K'istatov at I J!Z J' liom
smrt Fjéik ! 1 jíž dloubou dobu
"ddán náruivéiiiu nJi koíalkv
lia tvlrcí (tíilitn Spik í afrikovt [j o-ož hylo též přiéllloil jeho smi ti
ra„mk-r ' Záhada smrti — Z Námesté „
I-" elf i-i i ro-hutniti i:a uzeLkiťh S
j a j od ]! ťf-iklo jjíiseba 4'2- p4
gc'h iaiJi % k C F llřmin- §
C-J k-i 3Tlf Jj
Fr J Kolbaba
♦í učitel bry hoaílové I
hlt ila ií Toimito tiiiv nimii vvnrá-
OUt kořalky - Z TřebíV Vtv-nf -k „:„ „: „ „
zala se po I!n heroé t letrrafi
'ky [toln-ie mnichovské liošia od
posěr že Ihiehleruvá jest známou
ku !iíkiu která kupuje divky do
vykřiét-nýeh domu a t nekalé ži
vnttsti je sama zaiiéuje l'o tétu
zprávé se Hin hh rovt ku své rie
kalé živnosti přiznala ' se na
nákup dohře připravila tom
sVédéil Větší ohlios eizíell peflZ
který hvl u ní nalezen Olěma ei
zii ií t i hylo oznámeno že huďtu
dotlán: k soudu a stíháni pm kup
lířství Nežli víak ni"hli hvti ku
Na silnil i vťtlouet l Ji -tisová
nalezena hyla v téehti dm-eli mrt
vola staršího již muže Nyní po
dařilo se V mrtvol' zjistiti llleté-
ho náď-nníka Fr Midrla z ď ri-
vva [h házeji ího ťi bylo příěi-1 stužkovému soudu dodáni po
Tiou náhlého jeho skonu dosud I k ušila s Um hl-rová na zá-holku
in ni zjištěno alf ijíinzt rii rutva věnie
i
jeho mrtvoly snad vm do této
záhadné události troehti světla
Arcikníiccí stavitel se utopil —
„ s
J Z iii in š va zmiz 1 tiedtviiti tauuií
: Obydli: 920 Homcr ulfte J r-ikiiižeeí vttvit-l P Fr Kinzl
't-nž m r stav'-! i vyšehradské ná-
jiraží Nešťastný muž nah-zen byl
r " ! iedi)ek't lii in šova utopený Zou
'" ♦ !fal si prt" že hvl jetlnim z úřad
v v í k 'i zámku Konepi-ťského proná-
Tckfna Hed ''
OMHl yiB
Žáky v ineie vye"- v ť
ké řkolf na a Mirh A
1 V So ( ttnaZť k ji o- 'v i
J §íii Fraňka ua - t
j Honorář mtrný
! Prakce dlouholetá
Methoda prof Šcvčika
--(j —
Dopižís nám
rf Vám ja- U
i d-dováii n fiřízní To na[sd zou
!filee př-d svmi smrtí zřfjmo h
j iněný to popírá
i Cestou z hasičského cvičeni —
X n dé!i tlil- 11 ěi rVi íiee VeéT
: vrne 1 se povozem hasjéský sbor z
štiriy z-- župnilio fviéerá ve Vi
i!'' é Iíasié ěinný én-n p Vác
li in roku stiry rolník jjei
i kles! a spadl s vozu Himd
1 1
l
zastaven a eun-nv vsemožn1
kartr
kr-f-'u
f rcb kos-' !'"kii-v aly lev ládný pan Ťinli
Výfrtbalk lěilt uií byl [iřivi den To 1a-
au j- isBta
bezpeénost ním otldělení
o sebevraždu obéšeiiím Na stráži
stojíeí policista ji však zpozoro
val a při řízl sfiúru zástěry na níž
kuplířka vis !a
Rodinná tragedie — Z Dušník
V ti"chto dlleeh došlo Ve zdejší
obci k hrozné rodinné tragedii
která zpiisobda ni'obyéejné vzru
šení Horník V Kopáé který za
méstiián je na dob- "Krahulee"
neměl ve svém manžt Kkém životě
Ustláno na inžíi-h Kuzniee hííIiíi
!i rúzniei a neminulo snad dne
aby nedošlu mezi manžely a t-hý-ní
k háibc jež prav id lni zpiiso-
le-na byla bnr j-ho h-w ni
na statni pálku a )ši ('yinnasi
um V rhnnliun a p jednom roet
povolán v úřad z mského skolnf
ho it:sp htorl do Jirna kde však
neset rval ! le leiiholio riuu pi
ložen byv v téže hodmsti roku
ls ti do 1'rahy I jako tié-tt 1 i
jako j!i'pekťr okn sní i jak ředi
t i stltihtskoNkV a kolleelle tez v
Z"dp'tV eIřiem postaveni ZeUlsUeho
šk"luího inspektora působil zesnu
!ý svými vv nikajíeími vědomostmi
ttitoornymi waenvnt piieiliiiíoiri
ikýiu taktem a svojí iieobyěejuou
zktlsellosti Ve V šeell oborech školní
správy ku prospěchu a povznesení
školství ět ského zvláště školství
středního u budou zásluhy jeho
ve směru tomto zvláště pokud se
týká zřizování a pnvetí reábk
ve správu státní jistě v dějinách
vývoje našeho školství zapsány
snu m nesmazatelným rovněž jako
zásluhy v březnu roku lMMsi zesnu
lého j- ho tchána dvoř r Josefa
Web ni ryt z Pravouiilu Také
llěitelstvo Zachová jisté dlollho V
paměti svého inspektoru který do
vedl vžily oeeniti opravdovou prá
ci škoKkou a svou radou zvláště
mladším uéitt lúm ukázali nejlepší
c-stU Vedoin í ku vzdělání mláde
že díiko spisovatel odborný i
šk-lskv bvl horlivě ěinnviu O tom
svědčí ěetná Vydállí jeho Uéeblli'
přírodopisu jako i obsáhlé dílo
'Květiny jarní btni a podzim
ní " a jiné práce přírodovědecké
Z-siiulý bvl po dlouhá léta staro-
stou Kblbll pí írodovédeckého v
1'raze od roku 1VI1 byl éb není
správ riibo výboru Musea králov-
SÍVÍ ("'-ského a ÍliSiektoreni Zoobl-
e kýejj shín k musejních a od ro
ku r")"i zastával i úřad místo-
pf-dsedy Zemévédllé společnosti
1 tjo vyiiikíijící zásluhy lošly u
z i s á r Iímcí hly byl vyznamenán
rytířským řáděni železné koruny
III třídy 'o téměř 4í-bté ně
úmorné stálé práci chystal se F
Rosický již k odchodu na trvalý
odpočinek -— ale nedoěkid se kv-
1' ílé chvíle oddechu — podlehnuv
zákeřné nemoci jejíž symptomy
mdídy tušili že nastane obrat tak
rychlý 1'udiž zemřelému trvalá
- iléěná paměť!
Rádi bychom měli příležitost
váni ukázat úplný seznam jiin n ne
brasský' h mužů a ž n kteří koupi
li dílec závodního kapitálu v Lin
coln Tch-photic and Teh-irraph sjo-
leěnosti 1'řetl ěas-m uveřejnili
jsme éásteěný seznaní těchto jrin-n
ale od té doby přibylo mnoho no
vých podílníku z Lincoln a z ii-
nýeh éáslí Nebrasky
PŘÍČINA PROČ
bychom rádi takto uěinili spoéjvá
i _ i - - i -
snac nycnom v as presveiicui
vvvvw
I
'' Mfc
věk snášel trp"-]' v i
'" " -e „„ r ri:
iie'ii i''iiin ítii 11 '1-
telrni hopiie vejlt-e lllirtiV clo- I
vallp' IIIoojn jieTiZ V IflO Spolče-
Z ohne V V Ml- ' - -i i
i ni lvi l V-i halili i i ♦ 1 1
1 1 1 I ' l" ei ltfl-t
i-llV ob- II Zeli 1'osledne Zasltiia - t ' i 'ti
" íftelllZe Iil JloťAosf) pro ltďe hle-
l-sil er S'liHf!:( 1 '
' ilate místo
un i "i li i ti- lít im i-iia i 01 li i i- i
éína ýnám takto horli
Ziliíibt !ie!!ociiV'
i' n
na vuz r alo-
p't púl
v"iii přívrženkyijJm Jl-rik:dis
ipttdtiét li feríeJlýij ňtokúííl
1
m šť
hodiré asi o e hodině vt éi-r sk1- i
Iimí Vin
t
IíttV) I lili
Iťki !- i prohlídkou zjišlé-
ruda raněn bvl mrtvicí
Sebevražda ze strachu před li
stí
Iři
Msítrov rm-t & icemm
Z 1'rúS
ií!"in
Pole tunrasy
'- ' " - v-i i
dnihv
(!' svoji er:'i t!y
ďéťiin iieiia-lávala
to pronesla e((t
I -
ijortiiKa a n-no nu
o rdé-ji listorpil !
I l'':o pižoli! Zcela liil
ispú jeh't !)
V odpo éď
-na liěkolk no-
: uložení nisťt lď'
sly nejvétší úroky a
bezpečny ii jisty ob
ii h ptidílníků by vás
lš'm:i všetn-ní naší
ubnu ztratilo s- ?ejšho pan-
Dr ? H Kučera
5 ríf''''ft
2
V2 VEEDIGBJE ÍÍTB
kii-ié 3obí a '-'i ik:-'í 'fit r
jvýh hnibý
jí i trpeUvost a
jrozédeni chopil s
'tru z něhož
nc
í-k'-!i rvbiiíka hr Sviv v Tirouev
sf 'i kojí rybí násady v e-né néko
lilia set korun Zaveleným já
tráním bvlo zjištěno že ukrade-
jnon rybí násadu jo ěásie-ii roz- 'na ženu
i prodlil ríizřiým majitelům rybníku !mi zisa
jFrant Suajberk z ("ježila se svýmh zemi
'bratrem l'n výslechu udd! ob- jj liýně 1 t-rá vv
JÍUi jMJleni Ze tiVlI V i' Spojeni se Zip-J- J místnosti! „ r
bsla !r- i
v nejkra ině jiia
s- nabitébn revo]
Ivakráf" vv-tťil!
Jt boto p'ri'jnííti krajvLtra!
il!)
hri!i" ím hajným Váe Chlád-
TRIUMPH BOTTLED BEER
Brened from tht hnfcst we-sitrn
barley malt ímporttsl íyahímlzn
Hopsand sparkliní artesisn
water Aied from fourto six
-t j
mortns in giass tnamt-iea
tanks ne ouaranue tts
9 purity neaimiuiness onu
iiiiiii" 1 1 — i - - —
i%aeiicKiu ineiiuw hqui
r-T-X M&Dt IN OMAHA
SvT BY THC
keiii od něhož ziiiíiiěnon ryb! ná
sadu doslali Na všecky byla vzne
sena žaloba a li ět rvenee dopo
ledne mělo se konali líčení u zem
ského trestního soudu v 1'raze k!
němuž se všfijf obviněný hajný
{Chládek nedostavil neboť ze st ra
jchu před j ho výsledkem si zoufal
íft byl v prúlioniekéni bse ualezr-n
jíl ěš í i V
I
"Eohfinia" akciová banka v
f Praae ústav zřizovjuiý pod zášíi-?'-u
I s!i'(li!Í liaaky ccmCcÍ! snoři
j telen v i 'raze má d!e stanov za
jé"tl spristředkovati a rcnluvati
té
toValecK" za-
ílky j
K'ii"zni ze
tSpiiji-iiýeli Státu severní Ameriky
jdo říše !iši laj- řihy Jiřestabl do-
jSavadní ykořisfov áfi sbvanské-
jlio Živlu pristčhovii]e'kého liCKVě-
bbiiuitými prosfředkovateji jak
itoiiii bv b ii f -e m Zoiti Skřiva
a j iiýeh více kd !ié zpravi
ti'n ' třiď j ií-i :ic o !'i:iii
{"fy úspr lyli připr'iVv''ii V
která joj]( olíéii:i ra':-i-iia
téee zračena klela
V p in okanžikii přiběhni
tn ly uslyšela
'éilenv horník
rovněž ji postři lil Na to vypá
lil si Kopač dvě rány do hlavy a
těžce zranil Výstřely přivo
laní sousedé poskytli zraněným
první pomoci načež celá rodina
dopravena byla do kladenské ic
IIIOcflÍee pražsko Železářské s :) "
nosf i
F Rosický mrtev! ~ V sob tu
dm !t éerveliee k íiodíllě ritillí
-konal v svém liViť- nu Smíchově
v Královské třídě !'J im n--
lioiihé ri- hioci v V niknjíei paeda-
íi'Jt ii prírobípiKce zemský školní
inspektor I'n'itiš k líosieký Na
rotlil se dne 17 prosince J7 v
Nových Ih-oreeh u 1'řibyshni a
po odbytých studiích působil jako
supleiit a pak jako skutečný učitel
nu slátním reál a vyšším írymmi
siu v Fráze ve Spálené ulici Jín
ku l"iM jmenován bvl okresním
školním íiispeklorem v Jiéíné na-
po dvou b teeh ZVoJi-ji ředíte
lem eetoiio e-ymií-sia v líoudni-
hilil itilfl prese! jilko re lít
v v a tří pnn
zápveú byly
sah jmen ti
politud k !
a poznali byste
li i podílníky Ješí sjíi-lečnu-
sli na !iáz-ji - ! ptriéjši a
ejpokroéi'jši )!!!! lilie1
šlí lidé kteří vlastní banky po-z-m!:
a clkoob-jw'-- a J t -1 í by
tn-ttložili p-níz" své v podniku
kdyby nebyl výnospéjší ii spolehli
vější n li o!íe!i ]{ -ý sami ve
dou PozniJi byste dále
ze nd:1c!é a ukládající podílnici!
tť-to Spop ě)j( st i jsoij lidé V JOUitoj
ole lioié zkušení Oni zniiií dobrv !
podnik Vyšetřili kiižrloii ěásl té
to společnosti nž peníze do ní
Uložili Odponičuji ji Věstil é vře-
piííMrv nu
niiv
m Krásné stříbrné
J
£ kávři tiib tlt :i tu jlpvnčjii
íVV 17 iiiui lt kuj t u ri
C KUY N vřm ílaťilckt1!!! a kle
mm
klmuUil
ck#m ibožl Vám uetíímo pnnUe
N ll kuil liiké rltl taiiliv
Ii tiAt fit b tlopií i feny n tun
Vita í- - : -t v !:li 4ttř
Frci Brodejraari & Co
OMAHA fEB
již 1(5 til
o ii rinilky
las wv rul Pt ni
V Ob li) v ttuilém ' 115
J Vi'lkijlntíl a j-e-t4
!e a na jich ialportičetd míižete se
sp'ď -hnout i Znáte li některé z pti
dílníků osobné mat ?e v jich na
vse jeptat a o všem osobné se pře
svědčit Výhody jichž se vám dostane
když uložit" peníze zde jsou : 1 Je
to domácí ileodvislá sptdeěnost
pod přífitiým dozor ia žt b zniění
koník" ii lak bezpečna je ochriina
podílníku 2 Spohéiiist j!ttí nsm
procent ročně a úroky spláceny
jíiou každé tři měsíce Téehti osm
procent jsou čistým výtěžkem Z
podílu neplatí žá-lných daní
Není to lepší než neb i jro
eenta roěné na peníze ubižené v
banku vládních úpisech mort
KKf i"'" warranlech? Zajímáte
li se o tento podnik do pište sptt
běnosti o další podrobnosti
T ík Ib dnát' !orn sfiornletit
LINCOLN TELEPHGHE & TELEGHAPH CO
yiói Ďoum ínn a: uncoJn Nebr I
JOSEF KAVAN
pozemkový a pojišťující jednatel
má víly ( 'i ne v't'r imij Ikn v Oma n HhuÚx (lmac — ln ly ko M ku
pují intijt-n k nu v iilek lnů víly yvlUtní lrinin na rtn-r — In- tc li nVn
kliitl ll'pllii Hic jfj tavítíwli jik l i petit I ujeto Ií MtjÍti'liÍ prti ob til
Má Miitió peMl ní ko-rí jej opravťiiijr uliv juko jpJnati I rvtiitvl oji
riiií í ! o- máta Jest jcluati lo KTATK ÍNSPUAN" K fOMPANY
iiiiuitui jclnA t m silmiší-h pejišCujlil h n(ei'iiwt( priti obtii — Potřebu jí
te li [jiiičiil praí uhni mitc li majetek tia prt'j m-b rhretr li kotipit i ma
jetek tlrurti- na 5! 26
JOSKK KAVAN 27o: South lil St Omnha Nebr
Loo-Glass-Andrecscn Hardvarc Go
pro livá vo rrlkím
Tlaíetiř vytibťiié a lakuvané j i chov náinl — jnovanj plech
lelený j!f h a k eřové tboií — Otttisty lrát hřebíky noiiřiké rboll
birykíy tfcíii rbrani1 uil)j a jnrtfitti fbii l-bo ilnibu
Oth and Harney Str Omaha Ntbr
E FRANTA
polchllvy stavitel o kontraktor
Kn j isí un ií ht!aj uivíti I ' hmT nV't neeb rt l (1k bieliil
bnl v : utl U't (v lt tiil ui'ftil uiiLi v kaž líni t fítalá duble
ii 'brátl e ra {eaktlai telcto řttvitiie ťietfl nejen
e i prat-l lii-lfl e t-iit jv-i(í pkiij-ui Má ta nejlejtif
"i titivnlii ? tál žít lieleti vfnl tnvby tli Vám rá
ri !!( li ]!{ Vňtn 41ij2
k-!i 'ív
ttitieliÝ ii
0![ er-l ! i
ruku lo
E FRANTA 3101 W Strtet South Omaha Neb
Telefon Bocth 2123
T
FRANK Y"UZST
v lunt til i a b'jn6 tincbeiiý
řeznický a uzenářský obchod
v in 2Lut3 jit 16 uk Uiiiaba
IMiitý U:'r wvi'to mii nt-jlejsi jakosti a
i( réti neji-!řj Vefkcrř výrobky ucen&fuké
tťsí tí tujájii jítí tí 'ibjelfcáfky Dlužno
téitiiti tt 1 f ni ra
"TěLClav Kozák
't i í iié zaí!tfiý
řeznický a uzenářský závod
DIS Eancrcít uiice Omaha
Zi: ' f-tv- n „ jik'á i v-e!i i i
J7erMÍkě f i ' i'!' Hrjei ii5iti i ' ?V
kotjitl U i:" í ei I I) :i řf ÍKté i f eiflié J- ' f
te ! VÁ" KOZ A I' tl'J Ptnrreft ii: Zi
3 a William ul Omaha
ii
V" '-AI
ti i
i l a yr
i ''! ! kl iitř v n-cVich
i mTon - Juko (íkutečtiý
-i priz-n f o !i iilktipiiikf
ť 1 1 1-' i i masa a vel
' o v r ' k v s-Jěí nejii-
M i ! i í skluiě iej-
) loir
niv i
use zvasrn n
i
Obrázkové dějiny národa českého
-to
r-a
i 'ltt
V UM!
tifi-
za pouhé $250
N
I
po (: I f n v
K v- ! i í
II In' i 1
líni i -e
[e ( 'il :f f-i
£
! Proslulá
S k jiri
:ii'
Srn A li-
i'ekvmi tria' íf i
a 1 Di
táiil rrébi iíít k b-oi iitvtfet1 j-tli ruc
tn-j!( -íitiii íesi trii olii!-t n které vy lál jtelni
il Vilímtk : -: Kniiit tato loi-Jiiťla m yrUi
í''Í "tiiiflé o -ii velké nnř a tlití IV-}I4 „
-iry čcskčl tiAneln í-jttřnii k-lvž 7ísk&ui ji h ji' zfiai'i6
N-iu lo-bíi ktitmvtití iákii(iln'ťh tíél pínofeli piíiiS oflxr-
pf:ítt ktiitui ko jlitowní UčjlDV abyitte iljkonaí'
n rírin ju':ili !'íijte této př ileiitoídi n opati tc
' rukou lítkám teby iatialy bintorii tiArjJa r ni-
mnou Wt 'iínf MiiHli jiř-lin
I
Crown dýmka za 50c
každému kdo se předplatí
na časopis a každému 1
novému odbérátelír-'
l'-:-:'iíi 'ťr j ž vyrAbiiui r- iritjm "The CrovvB Plpe U" v
'i-e'ii bytťí jdutitl !ul':ir ey vítk {"mkytíieniii vám ji j„
i :' tu t ttika latct je jtiieíltiltu vyualcs-om v lutntu
oliern ZS-tune íiHtoti labmirut a jitiravt! rl liýrnka tátu j imt
tif j!"j ří i fVh i i v trku 4 naSízaíí Je vlieo řfasttifi kombítnivliia n
'tkytt j- [í"i í-um'- rblmluť a atwlié pokouíeií Víct-bro nikutin n
ťistťt i t lr r?i?ruí M! v K"rottioka vé ahiiníniové olIéve Tato zecPi
leii c se vyj fíi'liú a dýmka zůstane nt&) řista jako v ien kdy jte jí
kiiiiiií Ti iík vyuM !' i':íf-tliS iní:ky Jest nknleénň nejlepil
nlltrnl-u " s jf-rf ulúnřV tlýtuky jViiíliýin viiťirivjýtn trtiubelcm
H!-íví :t --:: rtvunf-hf) jeuitielifi fr:ifi r-itiZřkčlíM briiiru spiťkn z
tv r i' o r-t tt rikbví keviinl Jet vlé- ňb!!nA a vyJrží von er!4
léta i 1 - i i jit i jtiležitot k v::' - t'řj j rimtiilí dýmky za jk-
'i-t ' 'ffi „ [) ti jeijfltl '}"tř
V i
U
ě