Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 11, 1909, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    mít VU!4
POKROK 11 írpna 1009
3
V
Rozmanitosti
M i ř h k h v o l n 1 é i v ý m
p r o n t ř o l k ni Ir líolwrt Si
num v Tniíi uveřejnil nedávno
V)lelky svých pozorování uěině
ných při převltlění tnořfké Muly
Jo krve řliivi ka l'íi pukuť ch jím
prováděných vcib n byl tlúvím zná
mou okolnosti h' mořská vo1ji vc
Mvj-h fytíioloii-kyrh vlastnostech
jeví iiájiiuliioii irtoliilitiost h krvi
liiltkou Dr Simon hhlcilal že v
náležitém poměru rnzřcilěnA moř
ká voln vstííknuta iln čil ělově
ku povzbuzuje životni činnost bu
něk n zvyšuj" nilu jejich odporu
proti útiikňin choroboplodných
I mk I -ri í n jiných zárodku nemocí
I é I k n život a u z v I ř a t
1) iťovky dosahuji pro tuto skupi
iiu znněm-hu stáří 1" bt Tak
dlouho držel je totiž v Martiiir
xkém yiml ústivě ilr Korschclta
v zij tí Jcilě poiivuliiliiť-jí ji st
délka života některých měkkýAú
Tridama žij- prs CO-pul t Z
lunyti jfii samičky některých
druhů luravcifft in'ji"l živy to
tiž 1" k'1-vto královny viVI a
termitu jt ii ' ! t dožiji' Ztiai"ni"lio
stáři dosahují též ii kti ií láěkovei
iut pr nu mi tiky kt ré v akváriu
io'iipwUk'iu žily až 21 bt a v bot
zahradě cdiiicbiirskě až i7 bt '
--avfú žij'- iji jilili slon 1 ') — U X I
b t no zi ptactvem havran a orel
skalní sup 11 soIko é ()
bt a papouškové hývají j té Mar
ií Kosirka žila 10' r'ku alpský
tnlok 1ó t v zaj t! IJopin liy do
sahují Máří 1" bt Nestaršími
tvory jsou hh ži lvy z nichž ž Ivě
Testudo Dantini páč i se stáří i:a
:!W roku v zajdi žila lói) Lt
U o t r ž i t o n t u ě c n e íi So
krates hyl někdy tak roztrit že
nedbal tlcnnícli lol Tlatou o učni
vyjravtijf : "Napadlo um cosi a
stál zamyšlen ol rána hylo polo
ilni' a lilč vypravovali si uilivcm"
že Sokrates stojí na témžo místě
a o něčem přemýšlí Konečně
kdy hyl večer a povečeřeno vy
nesli někteří — nehoť hylo léto —
své pokrývky lnid hy spali v
chládku neh hy dali iMor zda bu
de i v noci tak stát i A on zůstal
stát i až do rána až slunce vyšlo
1'ak modle se podruvil sliníce a
odeí l" — Francouzský učenec
(Jiiillaume liidé jiejznamenitější
natel starověku v 1t století žil
rovněž jen vědě Jednou ohlásil
mu jeho sluha že jeho dmu hoří
I i u 1 však pohroužen jsa v knihy
odpověděl nevrle: "Jdi řekni to
iié žeiič víš přece e se nestarám
o hospodářství!" — Slavný fysik
Isaak Newton četl zimního večera
ve svěm ptikuji a silně mrzl l'ři
sunul tedy svou židli ke krbu v
němž hořel velký oheň před chvílí
zapálený Když oheň se rozhořel
cítil sir Isaak Newton nesnesitelné
horko a neobyčejně prudce zazvo
nil Sluha přisel až za chvíli Za
tím se Newton takřka upekl "I"
has přece oheň lenochu!" zvolal
Newton hlasem u přívětivého a
dobrého učence nezvyklým "Ale
prosím pane" odpověděl sluha
"nemohl jste dříve odsunout i ži
dli?" "Na mou čest?" pmvil
Newton úplné klidné a usmívaje
se "na to jsem nepomyslil"
M a n ž e 1 s t ví p t á k ii IV
bře ziiáiný ornitolojj' K W Shu
fi hlt uveřejnil nedávno v "Ameri
can Naturalist" zajímavé studie o
různých způsobech manželství ptá
ků O pštrosech se ví Zcela určitě
že žijí v mnolioženstv í V době
páření žijí v hloučcích o 4 a ít z
nichž však jest pollc jcdell same
ček statní samičky Samičky kla
dou svá vejce do společného hníz
dit V sezení na vejcích m sami
čky za dne střídají kdežto v noci
obstarává tento úřad sameček ob
klopen jsa svými manželkami E
niii lříprstý podivný pštros au
stralský žije naproti tomu v jed
noženství Kiviové zvláštní plácí
již vymírající žijící v neobydle
ných hornatých krajích Austrálie
jsou rovněž nifinotfamističtí Kivio
vé kteří sotva dosahují výsky sil
ného kuřete a jejichž tělo jest zco
la pokryto dlouhým splývajícím a
vlasům podobným peřím jsou ptá
ky nočními za dne ukrývají ro v
děrách a v noci hledají potravu
Živl Ke larvami hmyzu červy žijí
v párku a kladou v době pářeni
jak se zdá dvakrát do roka ná
padně velká vejce kť rá jsou ve
vyhrabané jámě zahřívána sami
čkou a snad také střídavé same
ěkem Ptáci vodní žijí většinou v
jedooeriství rovněž tak ptáci ba
žinatí Velký drop žij' jot rtu"' v
polygamii nspon bylo často pozo
rováno ýe taiiieček žije se dvěma
tamiěkami Mezi ptáky kurovitý
mi nalézá jak polygamie tak i
monogamie pulyandrie i j spo
lužili mmicky s několika samečky
najde se u ptactva vcli- zřídka
dá se však že jest tl kukačky
Nalézáme tudíž u ptáku všechny
formy manželského života jako u
lidí rylo by zitjímavo vědět pra
ví Shufeldt proč jednotlivé druhy
vybraly si tu kterou formu sou
žití Z u á m o ř n i k a milion A ř
Nedávno zemřelý bankéř Morosi
ni který zanechal obrovské jmění
do milionů jdoucí a proslavenou
uměleckou sbírku prodělal život
ní dráhu která vzbudila podiv
Narodil se v Ienátkách a vstoupil
h rakouského námořnictva Koku
sS dest itoval prodělal co dobro
volnil v řadách piemohtdvých vá
lčené lacm proii líalioiisKU a po
skončeni války dal se najmout za
námořníka na plachetník s nímž
se po dl 'libých plavbách dostal do
Anč riky IVolii m- v Clíftouu
který ovšem nebyl ještě moderním
mťttcm nýbrž bídným rybářským
htiíih-ii a útočištěm podezřelých
eistení Cestou ku kanceláři lo
ifařc na jehož plachetník chtěl sc
pro plavbu do San Franeiska dát
najmout spatřil Morosini tlupu o
pilýeli tuláku kteří hotovili se za
bít krvácejícího na Z"ini ležícího
mladíka I'e z dlouhého rozmýšlc
ní vrhl se Moroini mezi ně a silné
pěsti italského námořníka učinily
pořádek Zraněný mladil byl syn
tajemníka železniční společnosti
NatJianiela Marshe který z vděč
!!oti zaopatřil Morosinimu místo
v kanceláři společnosti Svými ííd
kými schopnostmi Morosini rychle
postupoval a stal se konečné do
zorčím radou společnosti k její
iniiž vzrůstu nemálo přispěl Jeho
hvězda však zasvítila když Jav
tíoubl chystal se zlomili vliv an
glických lapitalistů kteří ovláda
li erieskoii dráhu (Jould nalezl v
boji k zamerikanisování společno
sti silného spojence v bystrozra
kém Morosinim který se nedal zlá
kat ku zrádě ani antrlie-oii nabíd
kou 10000 dollarů Goiild nemá
lo děkuje této činné odře za
své vítězství které taký Morosi
nimu bylo východiskem jeho fi
nanční slávy a učinilo z něho po
sléze hlavního akcionáře společno
sti dráhy jejíž tratě probíhají kří
žem krážem echm severní Ameri
kou N o v é v y kop á v k y n a
Krétě Vykopávky amerického
archeologa Sumera na Krétě měly
pozoruhodné výsledky I'éenec
prozkoumal nejprve malý ostrov
Moklo v provincii Lita a objevil
tu pod velmi vysokou vrstvou se
sypané země zříceniny mykénské
ho města v nichž odkryto několik
domíi a nab zeny důležité terrako
tové a kovové předměty z nichž
bronzové jsou velmi těžké Na nej
jižnější špici narazil Sincr na ne
kropoli z prastarých dob palmě
třetího lisíeibtí před Kristem
Obsahuje JI hrobů s bohatstvím
zbraní vás a ozdobných přednfčtů
Zvláště zajímavé jsou velké zlaté
i'idy jejichž hlavy představují
rozkvetlé květiny pak zlaté koru
ny :i diadémy s pcono-triekými a
zvířecími kresbami náramky a
malé zlaté hlazené tabulky kte
ré jako v hrobech mykénskývli by
ly přišity na šaty zemřelých zlaté
řetízky které sloužily patrné co
amulety a dvě Velké pečeti ze slo
nové kosti Zcela oritfinelní vásy
skoro loo na počet všechny z
alabastru a barevného mramoru
ncjrůznčjších tvarů byly dalším
drahocenným výsledkem těchto
vykopávek
Podezřelá in li lnic Podá
řenoii historku vypravuji milánské
listy o jedné prastaré mumii Ne
šťastná schránka lidské duše do
stala sc za slušnou sumičku kdesi
v Kiryptc do rukou majitele zvě
řinec Marnna Marone dlel se
svým podnikem v Miláně a v létě
r 100H když z Milána odejel za
nechal mumii v bedně u známého
obchodníka se zeleninou v uscho
vání Pediia byla náhodou objeve
na a když' nalezena v ní seschlá
mrtvola rozbujela se ihned ve fan
tasii lidu pověst o "mrtvole v ku
fru" Pověst ta zaměstnávala i
milánskou polici a úřady konečně
si' rozhodly aby oběť "tajemného
zločinu" byla pohřbena Tak na
lezl nešťastný Ksypťan několik ti
síe let po své smrti konečné klid
ný odpočinek po tak dlouhém
bloudění světem Mezitím ale na
padlo Marona aby pozeptal p
osudu svojí inuiiiie Morone chtěl
ovšem mumii zpět o to nešlo tak
lehce Předně In lis il milánské) po
licii nad světlo jasněji ďikázali
j" mrtvolu kufru" sám " nezlí
jtovil" liíbrž Že jí tiabvl íádlloll
j koupi Dále že zločin kdyby se
i byl sta) stal se již někdy za dob
Iamsinita neb ( hefu nckde v údo
lí veb toku Nilu a tedy že j st již
dávno promlčen a že i původce
loéiou ji dávno byl mumii Pak
teprve rozhodl milánský soud že
miimie smí se Maronovi vydali
Tak byl starý Kpypfan zase pro
buzen násilné ze svého provisorní
ho spánku a musil znovu nastou-
iti četu se zvěřincem svého pá
na do všech dílu světa Marone
ale slíbil že za jistý éas věnuje
i mumii městskému museu v Mi
láně j K r á 1 - a n t o tu o b i I i s t a -~
[Mezi pi'iioníky a mocnáři nejvás-
divějším automobilistou je nespor
né král italský Viktor lánanu'!
Nejenom že rád v automobilu jez-
oii on jeii ral rychle vpravil
Jje se o tom na př v měsíčníku The
(Worhls Work: Není vzácností že
král jed- po hladké silnici šílenou
ztovna rychlostí a že mnohdy chy
bí při zatáčkách skutečně jenom
vlásek u automobil se vším všudy
cokoli j nebo sedí v něm byl by
rozt řískán na tisíce kousků Kdvsi
jbyl by král málem srazil se s ji
jným automobilem jejž řídil kte
rýsi Anídičan První co král u
jslyšel byb klení "Ať do mne
Ihrom! Mít moc v rukou raději
i bych vás dal oběsit nebo utopit
! nežli by h takovému ztřeštěnci do
jvold dělat automobilové katastro-
fy na uliei" hřímal rozhněvaný
jsyn Velké líritaiinie "Před mým
j palácem snad přece byste mi tu
dovolil namítal král "Ať je to
kde je t ! Pěšky jako za vozem !"
odvětil anglický sportsman a do
dav: "Jste morovou ranou pro
celou zemi!" usedl Jo svého auto
mobilu práskl dvířky a ujel Ne
bylo to však tehdy naposled co se
dopábný' Angličan a král viděli
Po nějakém čase přihlásil se jaký
isi pán Londýna k audienci v
Kvlllíiale byl píipušílt a tehdy
v prvním okamžení odehrála se
jscéna pro bohy Angličan -— byl
jto horkokrevný automobilista —
poznal v králi šil něho jezdce byl
jplu ropaků a nevěděl kam dát
oči Ale hrál brzy přeťal bodře
[trapné mlčení vcs-b se otázav:
"Co pak všichni Angličané jsou
takoví puritáni jako vy?"
Nové vzpomínky na N a
[i o e o o a a lord a íí v ro n n
i V Londýně právě v vši v vzpomín-
hoiise do Paříže tu ji' p-sfrý f)
lo-az Ze Život i za liotitbonů o
We!il!tiio i j-JlOZ iď"'l při JOC
Idí I e Vojda a o Phiecherovi
kt !' "naprosto neměl intellíjřenf-
lí obličej" Mooho zde ipěl sly
š I o Napoleonovi : tvrdilo se že
hlavním rysím jeho jiovahy bvl
od or a opovržení k lidskému o
kolení K jednomu kardinálovi
pravil vida krále řimskélm hráti
si na jioillaze jiol-oj " MA? -te vé
řit kardinále že ti-nfo tvor má
také duši?" Za vlády sto dnů jo
prvé spatřil svého hrdinu " J ho
obličej jest bbdý jako mrtvoly"
tak jej líčí "j ho lícní kosti vyč
nívají jeho vlas jest krátký a
tmavě hnědý Vyjuavov alo sc mi
že vojáci nazývají j j pro jt ho pb š
v" podubě tonsiiry "naším malým
innichcm" Stál obyčejně s ruka
ma na zádech složenýma n b na
prsou skříženýma třikrát neb ěty
řikiát šinipl si z ploché hnědé ta
bttěrky J ho zuby byly pravidel
né nikoli však čisté mluvil zříd
ka ale když mluvil přešel j ho ry
sy příjemný úsměv Kohlížc! se
se staženým obočím nikoli však
zamračeně Nikdy jsem neuzři 1
podobný obličej" oj Stcndhahi
S tiíniž sc llobhollsc poději Sešel
UslyŠ I že Napoh on a nejhorších
dnů v Kusku úplné ztratil rozva
hu Podepsal tedy Osm Tleb děse}
rokazů jménem "Pompcjus" —
Cebni knihou táhnou zajímavé
vzpomínky n-i Pyrona s kterým se
Ilobhollse opět II oj čt sešel ač
koli míní že "jest s ním velice za
těžko žiti" Dovídáme se podrob
33
1-5
ti
5'J
3'5
j
BERKA St CO
obstaráváme prodeje pozi niku městských i farmer
skýh poctivě a spolehlivě v každém ohledu Míváme o
hvéejn vždy nějaký zvláštní barain na prodej Zuopit
třiijeme j-ojišťování jroti oimi n jiným ztrátám u nejlep
ŠÍ-h společností za kterýmžto úč lcm jsme pověřeni stát
ním auditoři ni zvláštním jiovolením NuŠí snahou vždy je
zachovali si čistou obchodní povést ji jsme si až dosud
zbudovnli Děkují-e zn dosavadní j-iieÚ oamenáme e
Berka & Co 2 tf
Dmaha !! New York Lif Huildinif — Tel Doiijř 7107
li" í i o jeho ni šťastném m: !
ství n o jeho věčné peněžní ne
snázi II 1 I íí podnikli oba cistu
na pevninu kde seznámili se s ma
datne i]- Stael a Aur Vilémem
Sehb-it lem "malým hubeným
mužem s dlouhým ostrým obliče
jem sporým šedým vlasem a chy
trým pohledem"
Lynčovali svůdnou krasavici —
V obci Volccké ve volyňské jruber
tiii na Kusku hrozným způsobem
jtoirestána bvla vcsniidiými žena
mi svůdná krasavice jež k sobě
pro svoji krásu poutala muže z ce
Ié dědiny Způsob jímž život ve
lič krást' děvy jež měla pro
každého Úsměv bvl UÍIacell pí'i-
j) 1 1 1 í 1 1 á oni 11 jímž v těže fíubcrnii
I !-! t několika folv potrestána by
la ž' na nevěrná a její svůdce kt
rýžio přípa-l mistrně vylíčen byl
Maximem tiorkýni v črtě 'Výlet'
-- 'i ny výše UVedené obce nelibě
nesly že na tvář krasavice se záli
bou (ohlédne kde kdo a že déva
mladé i staré sYoboiliié i ženaté
ochot i-é obšťastňuje svým úsině-
1- 1 : 1 1
1 1 'ni t j o opii 111 o 1 1 mooe pomsty
#1 ii-íKiM n li' rt ÍIVIIT II ili Ulil- 1 I 1 I - 4 - ' I I I
v„aK dal podnět případ ]dv 11-
'e anglického politika Johna Ca- ' ' '
i 1 - 's'y mladv nuv pro svůdnou kras
uia Mobtioiisea později vsak hr- --
i 1 lili zrusl Mil manejskv danv li
da lroiiírhtna Vpominkv tytoi „ '
' 'ne dívce Kdvz nedávného neilcl-
vydala Indv Dorchcslerova Ibb-i
i iiilin runa vvslv zen v z kostela
1 house zaznamenával si v letech se-! ' ' '
! 1 dala jedna z nich povel k útoku a
idesalycli dojmy svého pohnu ehoí
ive chvíli vsecbnv mlaib 1 staré
života a vyplnil jmu 1 svazků1 ' -
: vrh Iv se na m-dohoii dívku s na-
ktere zůstal v nciivereinenv z lo-' ' - -
'iiivKami trna ne s ni oocv a niii-
liolo obsáhlého materiálu a lei-i '
Jb ki"i jen ruka dopadla Mar-
zuaniek v denníku povstává nvni i --1 i-
'te prosila a naříkala Kana za
sk vely kult urni oliraz v není ct !
- 1 'ranou dopadala na jen obnažené
uari jsou piedvedeiii skoro vsích- - ' 1
it bt kt-rc pokrvvalo se jiz krvi
m prošla veni muov e a zen v napo ! '
" i I i es celou ib linu hnaná bvla kra-
počtu ziia nu 11 itýeh osobností s ni
tniž Ilobhoiisc přišel do styku dvi
ovládají veškiré jeho myšlení a
cítění: Napoleon a líyron Ilob
house byl intimuiiii přítch 111 l!y
ronovým: jemu je věnován čtvrtý
zpěv "Chible Ilarolda" II ISO!)
podnikl se "zvláštním mladíkem"
jenž jej již za studii v Camhridjre
zajímal proslavenou cestu na Vý
chod kterou prvé dílo Pyronovo
učinilo nesmrtelnou Věnování
Hobhouseovi bylo líyronnvi výra
zem vzpomínky na společně proži
té příhody které oba těsně spo
jovaly Po této cestě odebral se
Ifobhoiise do Německa sešel se tu
se Steinem Stadlcreiii a princem
de Iií'ue a dostal se v Drážďanech
poprvé do svůdného okolí Napole
onova které jej brzo opojilo Na
poleonův komorník který za útě
ku z Kusku očekával císaře v
Drážďanech vypravoval mu 'Na
poleon přišel asi t druhé hodině v
noci jeho obličej byl skryt v ko
žešinovém límci byl černý zimou
špínou a strništěm vousu Měl
jsem co umýt i jeho nohy kolínskou
vodičkou Sluhové kteří seděli na
zadním sedadle vozu nechráněni
před ostrým větrem byli v straš
ném stavu: jednomu Polákovi o
chrnuly nohy až po kolena a čtyři
prsty na každé ruce zmrzly a mu
sely hýli uříznuty Druhý ztratil
všechny prsty pravé nohy" Po
Napoleonově pádu spěchal ílob-
a mezitím co bvla tlučena obu
šky 11 kamením Krásné její Ia
sy jež byly ji záviděny ženami ce
lé dědiny byly jí zpola vytrhány
Když nešťastná oběť žárlivých žen
vyhnána byla už za dědinu navr
hla některá by dívka byla povéše
na Dříve než kdokoliv mohl jí
ku pomoci přispěli byla ubohá dé
wt zdvižena do výše kolem hlavy
otočen provaz a v okamžiku tělo
její pokryté krví a modřinami vi
seli e výši Koziiřené ženy vedle
toho snesly pod ní různé zápalné
látky a chrastí které zapálily
Když dostavila se policie nab-zla
pouze ziihelnatčlou mrtvolu nešťastnice
Pohodlí nohou
Severů v Prášek na nohy jest
velice příjemným pohodlím pro
bolavé potící sc a nervosní nohy
Dodává úlevy unaveným nohám
odstraňuje onen odporný zápach
potu a udržuje nohy v suchu Zku
ste jej dnes Na prodej v lékár
nách cena 2óe Malý vzorek za
šle po obdržení líc post známky
firma W V Severa Co Cedar Ilň
pids lovva
LOÚISBEníÍA
český právník a veřejný notář
938 N T Ltfo Blds Omaha
TELEFONY:
Úřadovna L5'2 Obydlí 2565
WOT£L zeinniě
přííežiíesftí
I rodné poemky za rozumné ceny mírné a zdravé
podmbí úrody výborné hodnoty a trhy pro ně pří
hodná doprava Železniční— jsou některé výhod krajin
naléajících se podél linie
CHICAGO
Wlilwaukee & Puget Sound
dráhy
Zde je mnoho slibných příležitostí podél této nové
linie v Dakotáeh Montaně fdaho a Washingtone pro
farmáře pro pěstitele ovoce dobyt káře mlékaře pésti
teje drůbeže obchodníku i prof ssionehlího člověka Po
žádejte o bližší informace zejména "Vládní domoviny
a jak je získati" podél tét i linie které zaslány budou
vám bezplatné na požádání Popisné knížečky zdarma
Laciné jízdy pro hlcdatch- domovin první a třetí úterek
každého měsíce j
F A NASH
tlen Ajrt Chicago Milvvaukee & St Paul Ky Omaha
I
A
Alajetek v cené několika mil
lionů je zničen každého roku
přírodním dynamitem _
-
JL iv ovi v r:- -i hrante ív-dmiovy
Prj i fanniiKkí oljydlí "Electrii" kí-
JT sVlíd V S islč Ulétlé li V ml Fliriii'nl
- ' j tm
nvtiět Til" blřskosvody jnai ncjlcpšinil
je trh ndází m řkilf ěně není níět-ho lepři
ho l-oiiec jednou n-tiiveiiv vjdri Mule
pr-idivěiine j" pud ziikonitoii ětrukoii
' Nechte wuitt akrizotl jak mnoho o
tlirimtič tnocl muctc za v6 fenizo
Kkotl Stejné ťustitti Jedwuoi je m
jištěno vem
1 metl !:- -sU trliii a fmifhe nHi pv
! Iii li-iri a i- sii-'iin „ „ ra
" li"'"''- '- l ''I" !e'íií nit ii„í íiiv
ll !:' r-rs- U v" IKl:rMll JMII i i-H IDllIoUX
In i I nit 'i' tf--ft y rni lraiiniii nim
1 i u i: -ii:f j li i on i ij rtll o h fnfi tt-A -ral
in i I rolu- nilíii % oi a iu
al!v Ii'lif u lfi ! iir '
'S k :iiii rn i -! iuiiti r'!:ci'i r 'ric
'" '''' ' ' 0 li rui clirniiíioni
lil I li 1 C liti ) iiil„!ri_ „il „j
m'_" ii' ř -iijii lir liiMk-vtv itli- iu ť iii
I VS „((„I! „„
viui „o i íi „ ir i
ii'itim }- ma i rMin lul l-r'! i íitn „jni
in) ilPan I)! 0„tl „luu
i 1 1 1 ki rr 1 1 in mi o-
!! tr' l!'kivMly r:n' ii„-)-m- i„i y„H-
M ll lllfll ll„- i [rlíllliy )„ tkllWfi
liliiiy Jhii ilju rt ku7li'li řnriiíitlf kl-ri
i I rtii n}1 i! in v i lnflOHalkt-ki tnvfi'i Cf
)'" '-' i: tin "I ra'li ii iiut a „ ii
tl-tíHlilk "'I! ir:" Iii-k-1ly na uklmlř 54
Fr E Stehlík president
"Electra" Lighting Rod Co Cresco la U S A
HitU I ! 'ii --t i i
' — — — - - ii ii ii „
DR JAMES W NOVÁK
český zubní lékař
Cuntincntul Illn-k — n Doaglan i pokoj l-ín 4 v rohu mul Borg Clotn
IriR Co — Offii-e Pboiio: Dmglan 077 — Kcsiilenco rhono: South 783
Krajane z venkovu ktríi nrjso it ilomácí prací zubařskou upokojeni
uřini ilehře když pí i niivAlévá Oinnhy zajlou k Dru Novákovi jenž ta
veškeré prAco v ohoru nvóm úplnfi mři 34tf
Dobré pivo jest lék
Plzeňské pivo v láhvích
z pivovaru
FREMONT BRWG CO
Jest vařeno z nejlepšího slatin a z českého chmele Toto
pivo obsahuje pouze tři procenta líhu a proto jest víeobecnS
oblíbené a odporučené lékaři Pakli so chcete posilnit objal
iejte kí je ! 4r
!