Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 11, 1909, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    12
í
- é
J 1
' 1
- n
il
"V
#
-4
Kupujte
Bilz Stores
OMAHA
J i-f i ili-t ' Václav 1'nbyl
yii krajana 1 ťt IVbyi bydlí
cího v čísl-- 171! jini ulil"- při
id k vážnému poraněni na pravé
linc ve čtvrtek minulého týdne
dopoledni kily jiiiiiI vyskočí
tl na uákl ulili vlak I "n i' f l'aei
f n- dráhy na 2 a ho-ilie ulii-j-li
Vi skoku rnha niti nějak ukl n
Ja tak d-stal j inoil [johoil
pod kulo které mu )i pzdrtdo až
ke kob nu I'yl dopravi-n do te
mněni -c sv lovfa kil- noha mu
kdit mu být i oilúata Ilueh se i l
všeho pozdraví čehož mu přeje
lne z plna srdce
'Ví Jod na štěnice úplně ra
holinu a jedu prosty ničící i vají
čka štěnic dostanete v lékárně
ťv-rmákově 1-tf
— V pondělí v t-Kl li ráno -
inn-la pí I! mi KaanoA hiíhi-]KO
Žclka lohř- iwuuřho zi jmI! kra -
iana I -I Kavana poz - mko -
P-
Véliu íl pojišťujícího j-diiati li- Z
2701 jiní l!t ulil-- 'aní Kaam
vá postonávala po několik minu
Ivch tvílnú a koničm" opravi-na
hyla v páti-k předminulého týdní i
do vSeohi—né nernoeui-e V pomlé-1
lí iniriulého týdne podstoupila ob-
tížnou op-raei po kt-re trochu s-
jí ulevilo J-Atě ke konci minulé
ho týdlM řítila fe lépe al- héliem
neděle riaiti! ubrat k horšímu ajryell se pozdravoval tak - ji
V pondělí ráno paní Kuanová n--jv vilmtit mohl v- svém kl-nol-duhu
svému podl-h!a Dlužno [-jniekém závodě ukáati Nyni muž"
dotknouti že nž třed rokem pod-: se iiž klidně nro-házi t i 1'řei-rne
htoupila obtížnou opera-i Z-stitl-lá
byla roz-na Novákova a naro
dila se dne 4 února h"H v Cbíea-
'" '" "
Mislava ěíslo _'! J(' l) a řádu I)o-
irii lil 1-via cI-ukvui smuu v la
bromila é 11ti ZrlU Posldné
jmenovaného spolku byla předšed
kou již jo druhou lhůtu l'ro svo
ji iniloii a přátelskou povahu těši
la r Zesliulá Všeobe-tlé přízni a n -
bylo ani jediné
i kra jana kt rý
ji od"hodll 1 1 I i -
by předěa[iého j
IovhI Za ii
iaa I- alem ir-i-
e ného manžela a nei
trk z nichž nejtarší
ipéh eh dí-
]" roků
Vedle foho žije ještě starý její
otee pat! dos Novák a ! bratří
v éeskýeh kruzích dohře námi--Matka
zesnulé zemřela přel ti tý
dny 1'nhrVb odbývali bude se
!nen ve htředu o 2 hodině odpol
z domu smutku na (Ysko-národní
hřbitov Vyulovujemr1 pozůstalým
Kvoji iiejsnieériějši soiistrant
f}j '' Velký výběr znamenitých
domácích i importovaných víti ko
řalek a lahodných likérů má na
sklade
JOSEF V KAŠPAR
hostinský v čísle 1245 jižní 13 ul
Léčivé hořké víno Svobodovo a
Koubovo vždy k dostání Kyselé
víno kalifornské " Iíieslini" !"
galon Lahvové neb Koudkové ji
vo na požádání zaveze přímo do
vaírho domu ó2-tf
— 1'an Václav íínreš řiditel zá
vodu našeho obdržel v těchto
dnech dopmnici od veip f Vrán
ka na které tento mu sděluje: —
Srdečný pozdrav z rozkoínýeh
malebných lesů křivoklátských
Jsem hontem dvorního rady H'I)r
Rud Šlechtici Sedláčka šlechtice
vožického a blanického otce o
maŽMkého Dra F A Sedláčka na
DR RICHTERS
PAIN--5-Í
urx uh i j
LI UUV'
£5S
V
JohW fira HíchUr
„raln Vt'i-r' laímtts
wVtlnč txiltl Ni Kt tomuto
nt vyroTnlí nic Tím tik rrchte
nciKfnúlř uiu tak trmlr Ml te
lí jřtdiAnl rctbolftlol"rnio nrli
jiolimoiafní mite to niftodů
a!né 1'nln fíipř llorrm" VlU
vajfi ho pitní tlxivtteM lelrll
V véfCh Ukžrmiih tabvlwkjr
2% a 50 C1& IIítr nic nn lullvl
bla kotra tdriikn to pra rostl
f Ad Richter & Co
£1 IVaflftt N V
nojlcpšf střevíce
mužské ženské 1 détskó
12 nejlcvnéjil ceny v na&em závodé
Manu tiejlepší vvběr obuvi a pro
dáváme potizo obuv vvrábéijou ve
zdrjšj továriu Kii kcnlill A Co v
Umali l Neb PmIjh rujtf kiiiu í
-runi)l % kupuji luv t vvru
běnou ao
204-6 scvcrtii 16 Ml Omuha
Ih a o)c!iuh vt-rtič od pošty
jeho nádherném letohrádku -Na
l"iN!iii-i piv též Mli-pán je
dvorní nula šlechtic Sedláček
I'an Iih Soukup společník
lumírny a ěist írny v lmcoln dlel
ih- v Uma- asi na třídenních
prázdninách
1'aiii M "těpáiikuvi bydlící
na jižní 7 ul a líotib vard chy
stá si' v příštím týdnu ob brati se
li Kiel lam! Okla na návštěvu
svých přibližných kil- hodlá Se
ilr' ti delší ra
Z 'V POZOR! POZOR! -
Na základě nového zákona kte
rý nám přísně přikazuje že od 2
července naše obchody musí býti
zavřeny vždy v 8 hodin večer žá
dám ty kteří by si přáli láhvové
neb soudkové pivo jakož i likéry
a vína aby zavolali telefonem: —
Douglas 1007 Jsem hotov každé
ho obsloužili za ceny tak nízké ja-
pivovar y ucte Vas
i VÁC SCHNEIDER
! "l 1 1 1232 jižní 13 ulice
- 1 'tni F Svoiniioá manti
ka hýv cro— risty na jini lfi ul
o!i'jci v iiíinulýi h iln-i-h iio S-at-tl'
Wisfi na tiáŇtču své i-i rv
při kt-réto příležitosti hodlá si
též [roli!édnoiiti výstavu Paní L
líaroehová hmllá se tam -o nej
'inve vypraviti za ni
— I'au Albín ťe-ha o j-hož ra
nění jsme minul- zprávu přinesli
mu : -rd-e jako v šichrú j-ho
telé aby eo nejdříve zmizely
ekv znáiiikv zranefí
pít
z- iioiímtii
„njiV fl jj
obrav
a
po! o
'lo druhu řiÚŽ-te
l)Mrhx v 'isvt„vě fotoerafické
illlltle V e ([li jsni in ul za po
IoVÍéllí eelill t)te ř-Iio V Indéli
Stutsmau ředitel 4 -k 1 2
— 1'an Jiří Nováéi-k kapitán
jcviéieí čet v Piliol ll Nebrasskil lí
Ipa eívio ] W O V oljed- Ve
jflVrieK IO
týdne do I lai kson
Neb aby ?a:i cviéd nové založe
nou ilřevaí -koil cViěící rc nu Zdr
ží se latu asi týden 'ř"jeme ttit
mnoho zdaru '
Nová zásilka českých knih
ricbrasské státní kočující kniho
vny právé došla a nalézá se jako
dříve v známém holiéském závodě
pana Franka Ibujtina na jižní 1M
ulici Krajané kteří i knihy vy
půjčují jsou žádáni by je eu nej
dříve vždy vraceli tak aby přeči
sti j- mohli i jiní Mnohdy b-ží
kniha několik týdnů b-z užitku
mezitím eo několik krajanů mo
hlo liy si ji přečíst i
Z "' Nyní máte právě nejlejší
příležitost dáti obuv svou do nále
žitého pořádku Krajané
BRÁZDA a SARBACH
čís 1414 na 13 blíže Willi&rn ul
vykonávají veškeré wprávky obuvi
úhledné trvanlivé a eo hlavního
za ceny mírné Oba ve svém obo
ru jsou skuteční mistři a ručí kaž
dému za úplné uspokojení 51 kom
— V nemocnici kv Josefa ze
mřel v těchto dnech krajan Josef
J Vyoun k ve stáří 4fi roků
— Antisaloiiieká lípa zahájila
křižácké tažen! proti policejní a
požární komisi n mayorovi a hodlá
se pokusit i u }itvenura o nesázení
jich z úřadů Ilarry Storn tajem
ník litry dbd za tím účelem v so
botu minulého týdne v Lincoln ale
vrátil se h nepořízenou poněvadž
tíuvcrnér n-nalézal se v mésté —
Stone však na guvernéra hodlá x
počkali a Žádost svou přetltiéti
Lípa má kvč ájiiely po celém mésté
a snaží se vypátrat i zda salooní
ci prodávají opojné nápoje po S
hodině 'o té jde hijftl mi stížností
na policejní a požární komisi žá
dajíc vyšetření případu a odnětí
li-ens- takovým salooníkům kte
ří zákon nezachovávají Špiclové
lípy hlídali též salooníka Franka
Dimizo který obviněn byl z pro
dávání lihovin po "í hodině a ny
ní žádají aby zbaven byl lieetmi'
Půjčujeme
peníze v
Nechte se oholit
v C I26H jli 11 ul vedle lekárny Čermákovy
L
t iiiíř iri' firtiíMitp tt
Komisaři zadusil hiklýrll Vmíc
kiiú nemají tukť rak v úmyslu
vyhovět a proin anti saloouieká lí-
''t bud- Žádltí o jich sesaZi ní
1'atrué komisaři védi eo činí a
antisaluuiiická Jí um Jmeliodi jako
si illáei u ( blume-
V pondělí tohoto týdne éis
nei hoilíitnch ranfii-h nab en bv
na
14 a lard ul inladv slušné
děný muž v bezéi]umí Ité na
hlaé a é e několik ran a jedim
oku oteklé patné od znaéué rá
ny lioprawn - do nemocnil
sv Jos fu kď trochu se vzpama
toval al- uchyl s-iipn in i kiluj
je a co se lllU plihoililu 1'ulicle j
má za to že mladý muž byl při - s
padi n a do b-vidomí zmlácen j
1'relios' majetku pokud tý
kaly se krajanu iiasn h byly iá
sledujíci : lolin ' Váňa a man
želka Aurusté lihoiit a manžel
lot '' bluek 2 Mahonev Mmi
Jia'is pří I k So i in j- Yv
A 1'uray 1'ranku Ku-lu-o i lo'
b'l hbek I I I 'írUIllvieW Ý1'N
Man V livofik Ch Kolicrtsoii
ht 1 llock 4 lurákoé přída
ku k So Mmazi V"iO Frank l!á
jek a man lka dolinu Krajíěkuvi
a manželee lot } hlm-k "JC první
přídavek k South i imae flOiiíi
- l'an daroslav ("ap k bydlí-í
1'rau'ue hotelu [okousán b# v
solotu minulého týdne psem na 1
w
vé ruč- Kánu okamžité ošetřil
inu de I Svoboda takž- nyní s
již Utěšené hojí
V '" Neeht- M VZÍt Vaše podli
li nk a -kuiiiny rudinné u ná
Máme otej- in též každou n-iKlí
-I !" !! 1 : hodin odioledne
t ij rii tu t i za l:rá-r:i:
pi ilob-nky - HiiVN fotourapb
i
i !: a ll-crd ni l-k!2
i
h b í i: snal j si i v eill i
st ijf-b-iij:ei : Kar-f Kolár '! r
buaha s ai-í I ) -1 M ne o:i -_M
1 trutlo N' í
-- I' rodní háb-!-'! loiiisa Svo
leiiová donesla inaiielíím Jus fu
i Maru Svobodovým bydlícím v
17ol jižní b! ul roztomilou
dcerušku Jíabička Koj4:ová má
sé první vnučky v-Jkuii ra
dost Manželům Kudolf ll niťko-
vm bvdlíeím v č l'-l7 ližni ]''M'
ul přinesla éipenéhu kluéinu a
líaiiželúm lan Kclovvm bvillí-ím
v č 1111 llomitiiurt ul rov než ho
šiká íratiiliiieii-! 1
spar a in m Kar-i Smrkovsky z
v Njlaeinější b-ky masti a'-j ii-l nktu v South Omaz- reji J
ncjlaciuěii vj plněné př-pisy obdr- M Tl)- a :! (Í!M „ vádav
žíle v Schacfcr' Cut Price lékár- Kotéra z ass-sura v- Florc-e
nách Lékárny tyto jvu na rohu 1 p) v (1 s j j#l)Vskě r- p
1-V a DoiiL-bis a 1 a ('hicao til „ Vesměs krajané dúvérv
Na požádání dovážejí též léky do :„„„ H Zlis„m jj M M(l(Mrv vš"-
"- strunné
- 1'or babička Josefa šlopruvá j lureš ii háí s- o úřad ten
donesla do rodmy manž-lu Vacla- poue nu žádost četných svých ji
va a Maru- Maiuovýeh bydlících nonároilních přátel kteří sami je
v č i:o7 Hiekory ni děvčátko ja- 1"' j"o'io zanesli na listinu katolí
ku kvíteček a rovně tak manželé (dátu
Václav a Mane Kocourkovi obda-' okresního korom ra hlasujte
i ni byli výše uvedenou por ba- Pr" ' Kiepena dobře zde v
bičkuii čiperným děvčátkem )u Oiuazc známého občana který je
třet iee všeho dobrého -- zastavila 1 'oděn důvěry vaši 1'an Ki-pen
se paní šh pro vá v rodiné Václa va ! "' bází se o nominací na lístku rc
H ťecilie íťiistllýeli bydlící v čísl I'ubl iká llském Je znám jako fád
1 !':{ jižní I I uh a zanechala jiut n" "bčan a poctivec Kdo dá hlas
tam chlapečka tiriituliijciue '"Ted-ly' {npeiovi bude hlaso-[
CrOsSby - Kopietz
Casey Co
VflSCy VO
Úřadovna č 335 N 24 Street
CnilTU AM t II A
VIUHHH
''hi-ete li kiirivné a portivř ollnuž- '
ní pnk navštivte vrlfco- i iii?iihi )íO( j — MnVor I lnlilinaii (odepsal mi
boíejí jmenovaná firmy nulou Kobotu méstskou ordinanei
s dřívím cementem a iiž ustanovuje diU v obnosu :i
veškerým stavebním ir'!''it vi"" korporacím j p„
materiálem južívají méstských uiíe Jt uiíčck ku
za kteří XHplatlte nižné nvi kih kolir I
jinilc I'it mohou Vám jiimlmiíili
uhlím všeho druhu
a nejlepií jnkuati Olmluha r'ehlá n
ony veimi mírti1 CLcete-li xtavít tiiilych diiei-h im návštčvu k zná
ne inátHÍ jakoukoliv jírwn p-tWai „IV1(I ]„ f J„ vjl ( l! „
tlumil" ic-ivi-isi fiuvt-ruil llíl live-
# -i
_ - - „ :-'! 1"?- l
iicnen Tirinu v rur Ziímixipetii J)i vi-i-
iii'u kriiiiré a IiihIp Váni orlutné a
pi i t i v " po ! mi i r i
Win J Breiman pícil-la
Frank 3 Fitlo ijiístopřeUf íj
Frank Koutský ťijcmník
W C Crosby iink!:ti'tík
B Horáček SBtř
1 The Conservative Savings & Loan As$'n
1614 Harniy St Omaha Ntb
U W it w í
1
V UNIOVÉ HOLlRNĚ
FIUNKA HOUTÍNA
uu 't
Před primářkami
V utery dm- 17 urpna rozhodu
vali hudmi oliéatié o prislídi kan
didáteeb pro rúné okresní urady
Mud- zijísté jen v zájmu našem
když budeme hleděli aby Ilumina
ce dostalo % lidem rádným pro
úřad způsobilým 1'řed-s šim Šak
ie zajioím lim- na krajany kteří u
ho kt-ré úřadv s- uc!iáeji
l'ro úřad školního rady dru
hé aardy u-hází w na lístku r pu
blik insléiii nu zi krajany šeohee
né známý pati V á I a v lí H r e š
který je pro úřad ten kaliťiko-
áll eo nejlépe a o ško!stí VŽdv
jéile se zajímá Věří re ii u a hod
'notu vzděláni a wdy schupné uda
jdé krajany pohádal aby vstoupili
'do vyšší-h škol a universit za úce
llelu zislálií Vyššího vdéláni Ma
stíce 'yššiiu Vzdělání u-á v něm
iji-dnolii z iiejlcpšii !i svý-h přát-1
' i astaliell lest dosíateéiiě zna-
Vuo - pan rureš spoh éně s prof
i l! Ňimki m zasadili e o i ni
sj r skélm biyka na m rn r-isit'-
v Lincoln a z- dik jejich vytr
vale práci - studia ta korunová
na lvla Inéiiítii tohoto puadiv
ku ésti stud-ijti na iniivcrsité v
Iiiieoiii snaji panu líurešuvi v'-n-jlepšiho
přítel- u v každém
1'řípadě s duvépu se k němu obra-
-J' obué znám je pan lurš
i
jako tuetivce každém ohledu
Dostanc-li se tmi tioiiiinai e a zvole
ní bud- poctivým a řádným zá
stupcem jižní éásti města a skol
zd- se nalézajících j-ž Vi lilii do
hře zná a jichž potřeby jsou mil
rovné dohře známy vš-eh
kandidátu z druhé wnrlv j--t nám
''echům Jako poctivý a řádný muž
iiejzriániě-jsim a z- vsch nejvíce
diníry hodným naěný p tét t ("e-
hil
v iiiesié našem
na lézající
j-t Jste právilélt k a-!oUpeií v
školili ladě 1'an l! ii'1'š j-st j
d i n y m i ei-hem kti-rý o čestný
úřad ti n s u-házi lloiifáme ž-fi-bnde
ani jed:itého ě-ské-ho re
p'ibliká:a který by p Jiurešuvi
své podpory odepřel ! že příští ú
ť rý všichni pro něho odevzdají
SV lij hlas Mlli-liie je ubezpeéiti
ž- tuhu litovali nikdy nebudou!
Za policejního oiid-f v Soul li
Uchází se p 1 1 Milv"
M-p a za assesory z distriktu
i n-p Jali Simauek II ! l li v L u-
ďéka: z dis! rep F !' Svaéi-
na z- 1 ilistriktu n p 1 Ka-
lín pro iloliletio clov ka
Pokud OHtatníeh kandidátu se
itvee lui-hť hluční l i ' 11
lepšího Mvého vědomí! Ku konci
znovu připomínáme : Nezapomcn-
ite na liaše české kil rul idát v a
hlasuji
pro né!
SVyill lilieliiKllliii
1'aní F Semerádová manžel
ka známého hostinského p Karla
Scim ráda z ul odejela v mi-
i
K malou
dceruškou a sviiáěkem
delší čas aby mi zdravém vzduchu
venku vtdíém poněkud oHvéžila V
léehto drtecJi zajel se podívali Ha
svojí ehot" pan Karel Scmerád a
jak s námi sdělil velice se mu tam
líbilo
1!
'rfwr
uspořádá vc dnech 4 0 0 7 8 9 10 a II záfl
v síni J V Kašpara na již 13 ul
Kt olický Podporující Sokol
pít rourám pro kažil ]en íirvin
I r t Rfjiitiiiiirb- imími 'SMtula hum hiÍ k únaký 4 vlán 4C
- ne litu ku kti-r Klran m4liíl áknlniliu bcwh % ikolnl děvře j lijn
ipy jsni ' k níl rtny Z'iiau mulett im lirimtnitl Im-í mulílu víU hny
#kí nfHlky
Ceny jsou následující:
ihUie iM ftOKOLSKf EBOB: hůlky k r-n-ním t ikům
MU2SKV KrOLEK rIiíkn a voitoil ukřinkn pra philm-du kuí~jy ku
fíik n knihy přu t ij innika mVinn píro (řuiintno prn) pro ú-ťnÍK i
Iiráuku n i iin pru fKiklIntkt pílní kriň pr ilomavnika
ŽENSKÝ SrOLEK: IVkuý j mi I mil
8VOEODK15 DĚVČE: Zluá linliikjr
ŠKOLKÍ HOCH: P if lev ku hran ku ti11"
fK0LNl DEVCE: V-IÍU puma
Ií!i pintri -klesti '!i jiti i k líkV k J"'iamiin ku ulwiint lilii
' ilriil' miiik :Ua Si I V ht Vyví !l ni jak koti t' hit! jimli
je r I' ll-l-inut k (jr'"' rinta rti VilIínm ul i''f
I t Kdo clee ol Typéstovatl innoi j
tri do r T':3v6 zeleniny míl bjr
It do rocpnilho obchodu který vlantnl
PETR M SVAČINA I
v čís 1242 jižní 13 ulice !
tklatii mi vidy femvou ranoi (
kiiinu jako: BaUt fetkvicka mrkev
atd — Nfjkpií aetnima razných f le
dui a kvétin — Zdravé (líné aizeolcs:
Eajrki jablick selí kedlubny roler
prtrž:! a jiní — Oraníu ananasy (plne-
ppleni Jablka zavaření oroce jakol
oMatai eTOrcrte Jsou vždy té neJlepM
akol ZLoií fui doviíí a objodnavky
moino tf4 uciniU telefonem: DoukUs
i 8'' i 4i-tf
I'rojcv soustrasti
I -i í- lfi niltl 'i -flll Vll
i jeífi!i"ci %':("! rjisl
rodině Kavanové
it ci I"l'w:Mt ylrír rroí-v iié
'unik :i mi!' Ik i
Boženy
' !-- [ciť 'i fine ' -r[ii
Mnii Ki t i! ir í rn ! i in r:á n išc
':trii ini uiékiii yrrírní
vlrlC -i upráv neb v řírnciti-k ií
i:ni-iNv cri::(iv
i i I il r K I V I M
i
i
ici
I OtCI
Projev soustrasti
-rá r
re i' i' ii tciil ?' riilin
n ri n:e i-
' I v v le linu-
rnst i ui
v ii lín své Miii'!ié
Marii Procházkové
umí t : " t r "i t -1 i i iti i i- v mé
hit -viin
Jiřího
fclcrv ( i ! i ín-inii i z tm i v
iie-I li -lne rii:i ní nnti
't-l ř:ií
'!'iin- s Vánu nul ivfiriá
'ru -i-i v i ť ri v I] a e )
lili ki llliV Vk'lť jív' -ts Zlltín:l!
v IU 'irniHlr k Váš
Zit táI llarehiin I Ii V lU
Míl 111'HKM vv-i př!
A 1! KALINA ta nii -
Oitmliti Neli 10 r!s:! l!nfi
i a
!
(7
Pomníky
zu tiejlfviiéjšl eeny Nežli koupíte
J F Bloom & Co 1815-17
Ncjlcpšfm míktcin k nakupování nlav hnfho dříví jeat
česká dřevařská ohrada
-3
% Chicarro íutuher Cn
_
:-
na 14 a Marcy
(Vití prodnaěi Vát vdv
V 4
Výslovní í soustrasti
Vy slovuj
i!:i rast
SVOJI
fl
rodiné Procházkové
iit l pfijMili-f!in trííliiii iiiiho i
l -(ni nv tin í lrstri
Jiřího
kti-rC h l ííi ii ni- i 1-ciiio ! ť
fii j li liii- s urpiii
Hur iiiiňténi přátelé iiiili
krutá rártri ntjlili 'á Ili-t
ní il itklu se í rii i rmii li :i
i(íttinč řítíme s Vámi
{ii lil liKšuVV
:i pcMniiál 1'iiK ZÁPAliť
Oznámení úmrtí a díkůvzdání
N"itriiirti m žal in zlrrrni
riirniijrnř nvírti přáli-IOm a vrk
rnm rnifovririí náš svnái- k tt
lr-ilřjé-k
EDUARD JOSEF
iiiřl ve víku ruku h " mé
ii ú v itii líi- 7 řr(iiin ii fi
Ii i-iiiié ví-rri -i v purnléli iirii
krjrn p dován hyl na St Ma
ry ' lililv v Siitu t i ii
I ' kaj-me tmt-i rcsttt vífrn
tem kii-ž r:á-n jiikv iiiknliv fii
K li ri v t ké rhv íli vv j irnhli li
voji itr:i-ií vi-likí li nňi
iniri iti se runtli Prili-všim
v r-ie i luiše ijiky tiái ži vii in la
r'nivi láre nit kvílili jimiž hý
li iiiHi-iiijiri: pii pi I f Svo
li-in p si pí Is ř Ní rii i- p ti pí
1 os I: -k p n pí H Šhuí
1IH-IÍ- VI p i4 pí „f
Ni -jcpirixt' p a jií 1 V-jiř í
lí A Inv uiivi p:ui 1'Iiíis St i
ť'T 1 W a K K An!il paní
Aiint St ilinila p a pi 1x jš íp
]' pi I van ijiirxt )ňf i kii
rn iniádi-ri úin při rakvi: l-nefii
N' í li-s rl- v šiniinkivi I
liárťivi a lanu- Vejepinskétnii
lítviiíž v řei- i ! ii juiii pním 'r
ťiiiilivi a vzriié vypravriil pi
hrliit Iliky na- platí tí vinu
khi p'lfil( si- Kií--lstliili
! n A N N A jsVnlttilMiVI
trui-hliVj rmlií
I'U I jr!!r
limili: pt srpím lituíi
C H T Riepen
POHROBNlK
republikánský kandidát
pro úřad
CORONERA
Zdvořilt žádá o váš blan a poj
jiuru v primárníi h volbách
dm 17 tupmi Itimi
Ncjvětíl výběr pranitovjcli
pomníku nu celém západě
Hotovím' pouze jen prviif
třídy práett a jmui zaručeny
jimlt navštivto nás 4 tHrsi
Farnam St Omaha
rvivvw
Diiuiílns A76
4
l
£:
— " ?
ul Omaha Nab iftf
oehotiu a vzorné oUluiiží