Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 11, 1909, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t f
% Ví #S — -a""!
10
s 4
1
t
' "i
5' 'i '
i' '
tu
n
!
j
i # OMAHA 0
Lv-vm Stejskal pracující pro
kiMli'"iiwt l"!ii'i Stck YanU byl
rn
léně pot zán o ostnatý drát plo -
lovv na a I u! Stejskal j 1 tia
koni kdv tito pojednou ně
čeho p-l kti zaběhl ! ImU-ue
h plotu iíi -mž :! iitrtH-I
několik Ji!u!-k) íi ť z piil k"I( -
Item Myl vat U -oma
inocnu-f k oi trni
? Vť jiaui zunu hn-iuim
iiiati-rí 'il tu íí lcvttuti c im stojí
ita k"ii''' více ti-li y lá'iváti
dulirvm isi ít riá!' tn ly l
mI pro íiru' :in:i prári a tairiit'
rcny lojlť-tf ti k 1!Í ! (' SOť-
Kt rnvi v "M íl
V tinilii-Hl V't-
Hhnlí laxťi li'i'I vv tia k-vt
vvíhi!tíí''i rfhii li- a Karnaui
"I Hi t
— Svi-tví Divvan rtzk"Ii
ž hou v lkl-Ma !nIu r ú-
ř:lvi'v i)taí tti 1(5 u Jaokin
ni Hudma ta bud- zaujímat pn -
stor 1') stop na li ni a 1T st -
na Javk-suti til S" htavhuii hude
zttporato hifd jaknilf plány pro
tit budou řiditťlitvt-m st hvált ny
líudova ta budí' i s'drnnáti po
Nt ltodí' h
— Krajanu Au tí Drahníovi
jenž ptranťn byl při sráf' s
Ilrariilfiso v tu auttutiobíb-m umí
před týdrifiit tlaii v již lépe a po
mnění jdi" ti' tá prý tak váné
jak zjirvu ne tíziamuvalo
Zsf' Vkusné zařízený a bohaté j viny p- hlmé veéeriií má to
zásobený o!i'diod doiitnikáiSký ''ý t i za!áám tím spiv- b-kánií-vlastní
"pan Václav Dtiíátko v ě jkúm již platí pu- In doíiarovoti
1202 jižní i:t ni Na k!adé máI-'!"- hládni Mayor byv tázán
vMv vvK'r nM-nveh Ivouh íni-' !!""' asi pr ! i -sak ritíi i)- ti'--lÍ
cek importovaných tabatěrek ja
kož i veliké zásoby tabáku ktula
vého MJiipavého a žvýkavého
Doutníky j' ho jsou k dostání všu
de v 0::'aze 41 tf
— 1'atri' k Laekey z IJneolti byl
inintilé úterý zasaž- ti v Kalston
Iitirlingtíitiským vlak- in a zh po
raněn Týž je ani ''" rokíi sťtr a
zaměstnán byl zmíněnott dráhou
I'yl vzat tlo soíith-onnížské mni--'
niff k fišftřf ní
JV Kdo si f !: pot-hutnati na
dobrém a řízném pivečku likéru
neb výtečném doutníku zajděte
do "Národní Síně
p V FILIPA i
tví 1 rí Y"illiin ul Irlc il ostane i
o -'- v
h iílil IV ii-jiejisi uiisiiiiij
řikladé výběr ru jl ší- h tuzem
ských i importovaných vín všeho
dnihu kořalek a doutníků Krás
ná mííitnnst pro pořádání schůzí
zábav a divadel VSe jest znovu-
zřízeno a vvnoviije i-ui iouua
t-„ aTfiost 1
liUIII '"'
Tř Pobolívá Vái v zádech
iestli iino kunte ú jaioveové
lulky pro ledviny ti Čermáka 12
již 13 ul 4Utf
— Jest asi málo lidí mezi námi
kteří by fd oběas nezabruéili na
nynější parné dny avšak náš slav
ný prorok povčtrnosti pan Welsh
nás ujišťuje že to s tím horkem
není tak zlé a průměrná teplota
není prý o nit vyšší než v letech
minulých Na příklad skutečná
teplota v měsíci ěi-rv -iic: obnášela
pouze 7G Jit a p ou:e v červem -i
před oKrni lety dosáhla výšky í
t Hěhem posledních ''') roků prů
měrná teplota v červenci byla
7G1 stupňů Pokud deště se tý
če spadlo ho 440 a pouze před
dvěma roky dostoupil výše C4Ó
Prflmčr za posledních 3! roků ob
náší 443 Ncjsilnější vítr jmno
val dne 30 července Pí dní bylo
jitKných a sedm bouřlivých Nej
tepleji! den byl druhý v ěervcin i
kdy rtuř v toploiněru vystoupila
na í)l Kt a dne 7 a 20 opět klesla
na 71 Btupříů
tW NejKtarším a proto také
nejoblíbcnčjším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostince ří
zený po léta pp Sloupem a Krura
lem na rohu 14 a Williara ul Kdo
v hostinci jich zastavil se jednou
přijde podruhé zase" nebof vždy
dostane se mu znamenitého "Sto
fu" a vzorné obsluhy Na čepu ma
jí stále čerstvý řízný ležák Metz
ův a co se týěe likérů a doutní
ků tu dostanete to nejlepší zboží
v trhu nebof Sloup a Kruml žád
ný "šmejd" nekoupí Telefon
Douglaa 7437
— V poslední schůzi městské rn--dy
přijata byla bez jakékoli or po
ice ordinance týkající se zdanění
rněch korporací jichž živnost za
bývá s veřejnou službou jako je
na příklad společnost pouličních
— ' i
drah plynárna elektrárna tele
fonní společnosti atd V ordinan
ci té stanoví e výška daní na 3
pro- nU Z hrubého příjmu :i prv-
tit pltěctlí !! i tin-! tí I díl" 1 pps-
since a pak každé tři :a'ie- Paá
tat itiiti' j" í?n-?t 'i im Hřitti
I r r-n a obé politi -ké str::!V požít-
i i i „vv-i ni i 'r : h
jl V VVi- Jt!it :ni'il'-!l
j j minu!' jart i V"!b-' M :i y r
Iih!iuai 'riti:iíi-i V : —
scliuzi l-jl l'ti ! l ! -i i -a i
iit-ifim IWn Strit brati im
ijit iiim I5Htr!i Stirn hrattnu
tri„lilm ke zrícní tlzetiii
il„jy jís i7 j t„7j ltrti! i
v Ml
a a ir't'ktianvtii
Illraml-i-a ni :tU- t h U:i
t a t liti tiii m ki a Im
v ii ital -za J i m-
1-
li : t v v
!'! t-ak t--kárra patr" mi ir
a'!'ti -! ks t kú ťtit!:ii a rii'tu'-
-táiiky pri !ril ný j -r 5 xi"í
přiji-ti t'l -aily li:itii:i
jM-:i! „mu lla
aii r i
1
) !!
ISrurkr a SlfLin
ti
I
r'V naší české čtvrti aiáme":"!'' I p
ntkolik řpatrvch obr had ti které
istále chlaiují v naicm časopise — ! -'Ml
Nemají ovšem tolik íboii jako ob- I " ' s ri! -ií p hl'-hn- ka-lv
chody v městé ale jisto jest že:"a prktnu zahrádku jda kolnu
:2boži které nrodivan a olilaiuií vaŇ In ď-inbi ►patři li zi!ť!iidi
ín:ůicte tak levné koupili u nich
pine - li levněji jako jinde!
M-tf
— Mayor Iahlntati tip-i-nid p"-
jlicejni kolniii V pohb-dní seklii t '-
lmto tě!i-a idiy lylo l" iili ěji při
blíženo na lékárníky kť íí mají
dovoleni prodávali run- lihoviny
l'ui DalíIttiHti totiž j" při'H ědi'i n
d"ty"t i K'kárni i prodávají po
hoilmé lihoviny j ž nikterak
j-iou uréctiy k léčebným úéelunt a
r''ta(jídi jirý hostinítí h 1 ( m k j
'ďdlarovou liri-fsi prodávali kbo-
pr ti takovým b karnikum obal -
!iV odpověděl ' IliJioeliViiné tito
reformátoři dávají si tam sami při
pravovat! po si hodili'" své r:áp"j"
z~f kim:l skmkuád žoví-
ální hostinský na l'í a Ioreas ul
ojiět tibdr'! !ké zásoby
I-
íeh i iiiiji-rtov anýeh sladkýeh n'
kvs-lveh vín Perlí -í tato přírod-1
ra vina jsou tatiejvvs zdravým a
ptiiltijióm nápoj :a (!j-dti-jť j
si tt něho láhev n-bo cď?t výť-é-
rtého víiia na zkouš!':
je za ci-uv velmi mírné
lroUváí:'" !
Až o-í": '1
jkusíte jisté podruhé piijďf'- za
se
né
Rovněž i k' řalkv
a joo- i-m- }
ikéry jsou fé ni-jji-j ší jakosti !
UíilV Vl-tZIIV M-ZítK Sílí" e-rtVV I
M-tzúv
i
na eerii utnuv n- ni ziKi
vždy po ruee
— 1'olieejní koiais-
tf
dala do pen-
-" si-ržatita Mi'h:tel Wh-lan-a íí
rtinik-y 1 Uýai-a se služným
!Ť!4t 'liesíěriě Vrt se vešla v tdat-
rpntt
Veiký výběr nejh-pSí o-
ni-tuv' Z1 x
íiit tiurne e-ny najtiete
x-r'-tviirT- -
u av i wAiAiV riitvv v eis i_i't
jižní ld ti! tf
-— Nehrasští spolkoví senátoři
iíťowti a Purkett zaslali v těchto
dii-i-Ii do (itnahy ť-b-yriiii) v němž
se praví že president Taft na své
západní cestě uě-iní zastávku v -!i)iii-
dn- 20 září President bu
d" hostem města bude mu na po
čest uspořádán banket a ukázány
"tajnosti" rytířů Ak-Sar-Ié-n-
skveh
i lieete-ji se vydluili po -
rdze na druhý morkyč na majetek
íiavbtivte mne v eis pokojů 41 1 —
418 v budově První Národní Pan-!
ky Pell telefon 231 S
— Na své cestě na západ učinil
zastávku v Omae kardinál James
(iibbolis z NeW Yorku fiejvvšší
bblVíl kiitoliiké církve V Americe
Kardinál byl pnnázea biskujCii
Kob y eni z lictroit a bUku'-iii O'
Cotiuelb-iii z' Sítu Kraiici-a-a a
všichni byli hosty zdejšího biskupa
Seannclla Toto jest první ná
vštěva (ííbbonsova v našem městě
jež před tím nikdy neviděl rovněž
jako neviděl dosud náš Htát Je
1") roků stár a postavy menší ještě
než biskup Skannell pu Omahy
jiřijeli v soukromé káře K O Me
Coniiíckíi assistenta obchodního
řiditeb- llarrimanova železničního
systému
Jr" Znamenitým požitkem pro
kuřáky jest bez odjtoru ÓC tlout
ník "ÍÍOIIKMIAN ÍJIÍÍL" které
vyrábí Anton Tříska č 2221 již
1(5 ul čilá po nich poptávka
svědčí nejlépe jaké oblibě výro
bek tento se těší K dostání jsou
ve všech hostincích i lékárnách
Tel Pel IITÍ tf
— Paní James- Phillipsová man-žr-lka
vraha M (' Hamiltotia z
Klorenee fiřije]j v těchto dnech ze
své návštěvy v S Paul Minn a
je cela usfrns-na tdiavajte se ze
{mlž její jehož W dosud policie ne-
zmocnila i ' k iiil í vraditi
Požádal puď 'i(iiíU"tl policii
ii!y dum i ' ni ' "ylli hlídán byl
t t V tu zřízeno n ' můj lvl y-
hověno prý -— !! náhledu po
' h-i — ihtí irav d"i'odobti že hy
íhtí prav K podobno že by
! I h i il i i ! A ž l v ona místa
j 'la I-►!-- y jtoiwIoMivhIí
' 1-IMI tTiaiiita vyj'i-
hítila luusil liMi Mimy na-
idnU se
"dcdk-iu horka
lv t'tito i-ifi
mi-ita
g' Kl l-v i 'if-l k"tijiti
t:'y aiitii!i'!'il in n ui líiti jtf
iíc když koupí i i -ríifikát kte
rý 'lát! byl Uaaru Katnlickélio
S-k-!a Utiaht Auti'!i:!- (
'tvšti ti- p !" li ttaánka ni
Wiiliatu ti! t ára tu ysv-tlí
- Ir I' lli-it i -ti t rátil u
V t'- ltn I f i -t-h ] -Ui ť"-1y i ]Ca-
!! í
v ta" il v
''-t" tr --tlvil t'
ik%ítin v pMrývlt l:írá-h a mzí -
tice jloti -i Io ri J :-T i- oiltn se TU t- J
[v iinjioti s inznivv:a usiiiiKeni o
i
majiteli
A V' skul é: tstí Iletií
k tomu zapotřebí mnoho by lidé
touhou poblíž li t3 vaši Zitbrád -
ku a vv měli kvétv a potěšení
lé lét"až do mrazu j-n r-řij-n
a porarte s- pnhb dnet si skb-
toky řeskveh zahradníků kde
ochoťoj l oit te s doinitě obsloit-
''m od
BRATÍtí HRUEANU
na
Ki ti-iv t t-l t"k#
kára staví
Tl IIint-v 22''
Iid A 2-y"
Hosté v hotelu
ás'iitljii'í hosté
ni hot-lii "Pralia
dva týdny : N Iloilv
da Mont Mat ("a
ííMt
Praha"
V I
V i'
olli'
UíiVtOVa -
' '
Anaeot:-
tlretua
J_
Neb X oVottlV
Abi-
1 S!aka
V-! los
1 I Skokan WVston
' '
1 ' r
vi ! t I'
i - " i
X b Jakub iiělina a
iíuru il :: Uáj-k
ti:ali-lKii
A:i'"ti
los V
korný V V Krenk
'tiié 1 ' i Neb A
tr
X 1 1 1 i
or!iid la M Sktuií
!!: M i la Váe
J- Ilraim Co
I 'I-ty lunirniai
! loi-o Sobotka
'I- lt?i Pospíel:!
'i'!:: V's Kr !
'a ď-r V k lražák
Ant n Vai-t Clark- tt
tr i
aa
"lii '
i )"il
ti
i i
[los Su-'
ÍNeb Kiti-1 KtíiH-h 11-
iiii-r X-
jVá-- Vaeck Kr S ral IoL'-
Í4-I I I
A- - li I s-staK iiieao
Ant štěpaě 1 Kadb-i- a 11
Mis Mary l-Vlda Ifovv-lls
I1N
us-r
N b
la
k II S':aka Cdar Ui
Kr Iloíítu k Ir Ant Havelka a
manž'-lkt Alhvvood Kans Pav-l
litllnilšek kuď-1! Kans p (mr
kli Pandou (Ir p H k'-b!y
V Se!„-ir J p K)]- Verdi-re
Neb A Ti-hý Xiobrara
Wm Kar-! Ko-l K 1
N'b
Ko-
I Uav-nna Neb los Karman
-Ir kamar Co! íJiis) Pro tikal
los Ktibíé-k t manželka K II
Kubíček Cedar ntjids Ia A A
jDoiato kn-oli! Neb Ant VI-iě-k
Caidvv I! Katíš M M Kund
jl!oreh-ter Neb M M Km- ra
(Jre - ory S (( Kr stoi--h J
lí
jin - zs Kans M k
tí
ka ki-id-Svvanťji
kav Neb
J { j
in-ípnrwr!! N-b
líia íí mancika
lítldolť Koetuind
Vá- sráttiek Att-
Ch i-ai'o III
vvond Kal
Adresář Českých spolku
OMAHA
Wo Oochte í ICI Dc:r of H-mor
A 0 U V
ilivít vé ebje kaílý Jrttitť- ě t v r ť k
v mi'-i i v Kokubivri' Vy!nnzi!A nářej
nii-p eti Antoni Hfřm-inov4 ná-elni-cc
f-ti Anna IfarKV-k dámu -ti Mario
Slovák olěalfii-w iVu ti-ka iiíli k ta
jemnire Marie ťrbánek fit :s -2" Sjjtb
Isili Ktreet úi tnii Marií Ktrukl 1132
již 12 ul fikíadtii- Anna Žiíkovskť'
ozírkyta- T-ri Hlávka vtutřni 'rU
Atiin!í I: ! íi'--k vrtí kov to s!ť Liz-íe
Tůma výbor majetku Anna Vntáí-k
Antonie Hoffman Ant -ni Maeli b-kař
dr ''han Itwwat-r jut luip
Podp Sokol Tyri ť l
dbívá vé jiravidciné tfhZtn v oni p
V Kaí[ara jrvuí n I '-1 i tf ti jin-
řlí v m-sli-i fíilu-líi Pr Svojti-k
Hiístíijři-lwla Jiii Piťha taj-rmok A
A-rán I7t" S'iutli lttii m iii'-tní!t A
F Novák 1211 Ko Kítu str jk!nlrllí
U'm Viiíák !forc# Att 2 íier ián r4
#'tiílt Ant Vaík r-Mjrtirník Jakub
iťitidar rb'r mttjetktt nu 1 nkr Jun
riiliborAd
Tílor Eahmu á 23 15 H Ií A
odbývá v fir-jvidi inA -hS kaílř
jirvní joHil'-!! msí t v Hokďivrí
Přclttlkyr:- Anna S n: mintoi-reil-
nedkyné jMi pfki km -lířk Fr
KrftjiéoSt t-ijetttnioH Annt ' '-íeb r' io-
v4 p-iklaltilí- Mari L'rl4ttfki "
Í4ik Mriw Vln víp mnri4tk K
Ilntikj v&ithit #trU Mart Mxntvrr
Vrrikovni ítrlU Juli Pmlilit trIiř
tnu j tkii Mnrt l'iliiii Anna 1iln
U--t"na Votava [ulkuvý U'ktř lr
ti Ai'n4nk
Lot Vémwit ZipUa č m r U A
illivá v4 ravi ljt # La kujlni
Irulum hpIi !i % m'i I v# 2 tJ mlp
v íltii J V K:pitr tn jit 13 ulH
Přflx-l Jnbn Yiriik Si lfith
Mr (rmcillnott J'f Krajiírk ta
jťtnnir t Acťiit Třínka lTitá jit
' til jik!'t!i' o MuUti lluíUi i li
12tí f Ith Mr jrůvotkj n M f Irf
fnmn PruvU li tu HnúLu Mili
r-itu Anť-fii' Ilitni vnithii řtrii
Anna KnijíVk vnAivni tr4l J t
Nuvik il"T tnijrtl M:irv Yirik
M-iry lU-rtn a Jnwř trí-!i
Tibor Myrta í E N A
tltvi t'rati-l J - i-t:íiT kií lv
i rwi ítrťk v t i'!'i v át ji ( V
Kiiir na j 11 ni V}iIiiuí:A -m
r"k Kutfiina Vt ! [fir
j k J lt Atiti i l lii t ir i l n á tiit firi-
j k Antiaíi- N'vitr't isj miin-f l'r
siukiiin& Lilo S Utlj htr }kl'l
Hifi- Mry ISiknlvi kinrl I
í Í£í[ná maráiki lúítiřítiti Ailnm
tí vtíitíní utrii nirlora Zikmun'lv!l
v(-tkivtl trAi Atiii Pfilmví vlr
™i" rritiSV lvku4 Kauin
l- t I --1 í - T C I í
: Sbor BoIcsUt č CO J C D
olliívA ví f rnviíliluí rhů?i' kií-li
iriltllll Ilfa'ií V mřuiť! 4'n Irui
: uiue v xiroirí Síni 11 a Wiiliam tl
! Vvsliiuíilá f-!eikytí& Anna Mirnvfc
jjir-lwlka Anti Kr-j'i Hll Si ictb
Anfl Vi"'k-
i Vinci Crmak ÍITI H lrttU Str ú-
Hnip Miri( jKvli(kt Ht Hlh
str( kblni- Ilarlmra H'řmtv
lnfurívrft Antu Mirurka
HAJ Martl i JO W C
oSlíti vř jravil kalu
' vriii n- o v míi r isutvre
n'i o v tm itat v
!ri'22 S Htti Str Vyitii!4 iIil
kn AIii Vnfu: rirll& ltarhoM
jíí-dfi -k 1!!C jii s ul mi !'[ í-iis-l
ka íina Vnvíisk: líitf jii ls
i ' '''r'"'11 ' i" iiia uirK i"1 ji
I 1 ul tk!ltir' Maric řr&na k ItíH
til j ru volky t"- AI:úi4 Vaiini
'''tk'IH ťrnrtikka KrniíiVk: vnitítii
stt'ii Mariř l'rn vtnkovni t r Ví Ilar
I MatbaiiM-r lor mi ji-tk u TVfi-iif Ve-
llkán Františka P í'k rt Il-irlur-i Mé
jj rinck lálový lékař Ir Itti Svla
Stor Hvízdá Nové Doby C 80 J Č D
!le'!i jr:i% idi hř wlj kli l H
'tř tí nrilílí v ttiťní i ve 2 l" odii!i
ht v Nařídi l Síni 11 n Williatit iJiic
j VyIuiili jf-N-lka Mario I'útkv&:
! fdw-dVa Arha liudová námévtka Ma-
ri iVřková tajemni'- Mari láitj-l
tLat r Hfi Wíllinm f-ír 0'clni A-[oU-na
Ktinrl I!'i2 (jarfiibl H(r jo-kla-ini-
Kat rina Anka 4 'H S-i llíh
Str doyjrkyně Mari' Isl-K vlor
majitkti Ani a ťLváLt Mari Fiusová
ranili iď l -rád : u v-lkovboru
tiiii liiiuvá a Mr-ri P-ikovi 1
ki-hrliO vlr! Franti-ka Krnut a V
Iiili ( !! borád
Tři J3d Sokol Omaha
dlá ivA privilln£ n-bůw kadott
rubnu Itřciltl v méii-i e"rt v vé
nÍKtniiisti t 2222 So Mth Sir K VV
rjartoš ut 'troštu A Novák tní-ťiM-i
rota Jí Fibinyi r taj-umk V 1
Kř'"ik áťt-tnik Jo Vrána pokla-luik
Podp Eokolky Tyri i 1
elbývají vé riviii-oié ai-liúc j-dri"U
měoiéné a fi kaiilot ftvrtou ncléli v
int ji J V Kaíparrt Předseiki Anna
PiHia 1010 Si htb Str ttiistojřih(
ka Iiosi Iaviil tajmiiii Anna Svj
ť-k 2112 Kt Httli Str ňVtni- Kmili
Cblb-ráI 1102 WiWiUt Str jk!a-rii-e
Anna li-olil oozrkyné M tri lín
fiá i-lt vb inaj t k'i: Anna Vaněk Ma
ri Třeři-k t Karolina Iboták ůVtní
výbor Mari- Vašák til Anna Kv-i'in
vá víber skinl Anna Urodil a Anna
Pifha
Tábor jralms- bá Lípa t lil VV O VV
dbývá své scliú?'-: 1'váď'í-í kaž lý jrv
i ítvrť k ob bodni ú-ií iv ti' ti r
t-k v m'nii-i v Siki')vre' na u!
Vyuloiúilý koie-ii! Jm poíiii-ia! t
Vf-iíi-r kontl Josef "''!( místo
konmil V Doiejš kl- rk Joba l'oí
(bal ml jn'v-"ii' í Hu ioif I! raK vnitř
r-1 utrái Jobn líanliri-I vnkevr:
lítráí Joe iíuíera výbor majetku Jas
Hiji ]{ Fibinj r n Fr-l Sláma
Tábor Ncbraska č 4771 M W A
0- íbývá avř jitavidelné oiiň k o'ilii
frvou a třetí utřídil v m'ii-í v H bod
ver-r v Sokolovně na ji 11 ni Vy
Io!iíiiý' kotrnil M Votava nové rvo
b-iif ktinvul J IJrida ti&vuléi Fi Př-
1- bota kb-rk J Ií Fiala lTls Ho sib
Str průvodi-í Alois Kaar trá- J
A (Jndráo-k a Jan Adam výlíor majit
ku na třř roky Josef Fiala lékaři Ir
5 o himinek n Ut Lnu in Kvibnln
Loží Jan Hun 6 5 Eytlřá PytMa
odbývá [ravid-!u n-bůz druhý a řtvr
ty ctvrť k v Sokoloviu" Hebfiwi abá j
na j"t pímulf v S hodin vřr Vl
kancléř Anton Novák místo-kancléř J
J Svoboda prolát li F Prorházka
eer-moniář Jobu PosjSelal K U 4 H
Fred V Sláma IMtQ So lltk Str M
oř F O Jlcn 1213 Ho 14th Str po
kladník Kd líeii b sfhrojmintr F J ÍCÍ
ba vnitřní stráž F J Křik trenk
utráí Frarik Urodil
SOUTH OMAHA
Loi Praha ř 328 A 0 U W
Vysloužilý mUtr j ráe Václav Snehýj
mistr pr&i V J Fitle dílovedooi
Aimon Oufnda oror J Pešek ta
jemník Tou Kinniřt 1)0" No 17th Str
úřtník Jan Peklo 110 No SOth HtT
joklaitiik Jot Zjť-vák irůvoď V
Pavlík vnitřní utrái V Šráme vn
kovtií stráž Váelar Přebal
s Zde jest
? řtl I'iw I
V l H'ii
I M-f tili' il-
f ' in i
s dostanete
Vkctino
U $5
rr
~r-V 1 ' il r„sr r fř H
3" Břt? ií fVf ná kterou }af M j i
řii
tii lt m l (tiíljrv r mu vinu
Dt itallony in
4ll!iivilB Ilill„t li f kli
'i- "" ' i-'n !fi' i-1" or
:m M-JI) ř- ut -r V
MILLER LIQUOR CO 'v
A
éř—
i :
i
r!avi" JiV"ilm !! !k
tom
BlissS Vellman komissionáři v dobytku
Mánii' ''oi l tat k ii --unie t v iIm-ío!ii tantu Z tt rni im' N
ř- ri iii lii li- 1 ii a v i i mu ttlatclo dub) tkn a nikity v ijitm Jo
tck l'oIiiíiiii' kl mu kiiu illii" a rin aii ktujaie' tUlri h' jii
liil tržtii Úl 'len 4ti-e dle Jukwti lttUka I!ti iitlnt v nu)
tn d tiij-uiti krajuioi _ "irf
V V W ! 1 rsi t jeit tub a jr rti olriíte m tia tij plnou din "r-m
□ LISS & WELLMAN
Uim X Pxelati- pJdj lei ion Slmk Vn!- s Ilinahi Netr
"THE RIOER-LEWIS" automobil 0 32-35 koň silách
( i ii imí! h In ji iiji k iiiiiiu n ltz jiD ('k'jiv ni-ÍMÍv fihw
wlu Mí 1'fzthi rtn"tí i 1-nt'iu pro ijuhlHr římty I-fún" u jrt híí l-íi-i
f i!"irr!m k líltí tt'[r % j'rn í oytjtHiwIt K ilfivijlri'í
7iíin íi i idil-inr iiít i iiÍrtViiinÍ i!tia-í UC Vl-rAVU J-t Utiktmil i a a
írrt!" !' itiii r iiKitrrtj i-lt(#Ki iiřipj'í
%i ' rt im im 1 rt i Mtói'í'--f t i Vlu u-m i ' ti' t : k A
1 ' i-' t't' : 1 (i4 tr f r !iilii" -ďu-iiniUti I l Unt m f i ' i '
i _ li''HeiUI flM 1 t II Lípl t S ti V ifl 'l"É f-í i'' f 1 I! Ul J ft ' i f
''- i- i r KlRitiiř r t itiťihii)1! Anífuri N 3 i 1 f au-1 -!-' 1 í
OMAHA AUTOMOBILE CO 216 So 19 St Omaha Neb
Nejslirii a f)i-j!'jií
ED MAURERA Jjí!
t ě-jslf PlUd Fainaia ulité
Pravá itnj rťvaři' jiva tm !- PLZEŇSKÉ z Meífanskíbo tm-
VÁ
-1
vro I"rni tr rrbáeli Nobrau
jj Uiiíh a ttvétozaán ' Fanxt liskali
y K?4rn pro dirny nalřzi wi na drua
r' j-4jiirií iivviir v :nitz
Vaří bbOgpsi mvo siiimíš
T ' ?Wh 1 -„
ň
lí'Žs #í t#vl
Výborná vína kalifornská a--importovaná
vody minerální brandy a všeho druhu li
hoviny zasílaii se do všech částí Spoj Států
Pište si
Jos Bernard
CHICAGO
— Při pokusu skočili na náklad
ní vlak ve Klort nt-e zachycen byl
Jít-k Seott následkem čehož do
stal o- pod kobt vozu a poraněn
Zdarma Vam!
i: ! !- !oí fiMÍl ri-ť-ni
ta l4rnm rií nťji'lriút kotj
ih iiillnil lliilirov lrutniiii
iil'in iii iirfii" kituiky krmili
pflof X lhťl'''t1 řkl1 phfff
t i t l leik' I (lite tin
to' íit Im' tu m-'í kr 4ii)i h
aimtili kl-hiéek ittiUiiK iii-
'in ii-!l-"rfi I um U-i' lUr [ -eie
I ri ta i i j iltí itk 'ti
V tcčnJ iJravotním iikoncm
urucena kořalka samoiltna tlU
00
[nln ti Iim tx li
ntii'
pouhých 5 dollaru
#oKtirM it
iinii „ i
$300
I i " Ut f při '
liit- o
1309 Farnam St Omaha
BAILEY St MACH
ZUlíXÍ IKK'AI'I
I fuuttuJI Piloi B:k rnb 16 a Mreim ulK
ii i ' i u-i riii K'
O V II II 14' f
% i to 4 ' ' i i e 1 w
S Ifl ( 'I„ f-
O o tH ldfl)
I' V V I ltM AN
IiMh" vej ím ! luh) f k
rtU' nul tííJ"''ú i
fÍ-U tT t - í -
Jifjii % ''-f i t mi- 'i"t
k'l!u k 't-ř (I t l'
tut( s- -t i ! 1-
1I1 ( K Kiii f L u ♦
ttř!I MS t f U U M
edd t n ! 1 n- ] J
i ' tř ltil' -rřhtt i
h í i rtfřfí it-l
fK : IliktilV jfl
U ' lÍU !l'ií'k
mít pro i Lflzku jelt
Muni - b Uav-iria piro Pivo Anbusr-
roisábloii rcjHitaf-i
podlaze
4mf $
i latai n cclía s?íií
W— JT-ZmI m r& -m x i ' u
f -4 -m
f
isag&foTM4%s3 v-
v — X ift]
o cenník!
t}_
620
Blue Island Avenue
ILLINOIS
tak nebezpečné že za dvě hodiny
skoíittl Db' oděvu byl nešťastník
teti dělníkem a příbuzné má ve
státu (Jeorjfia
X
t
"- -'#-' J