Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 04, 1909, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ti
P-JEUSIIED NYUKLY
Interní at tU Put Offie at Omaha
Nrb aecond cla mail mattcr
lbliBed by Pakrok Publukini Co
U23 ttiKiau fct Omaká Nebr
UriptB ty mail — 1100 per yeaf
Vydává:
-1DAVATELHKÁ ťPOL POKROKU
OMAHA NKHH
VÁC BUULo l-UWi
— - ' i — -f- — — - Wť" —
PfedpUtn 1100 na rok
IV čea #200 aa rok
drnujta jedaaduia
rOSBOK ZÁPADU
OMAHA NEB
OMAHA 2íEB„ 4 rpna 1908
DO NOVÉHO ROČNÍKU
('ísldíi minulým zahájili Jkiim
nový :!( ročník l'ři této příleži
tosti janaujemc za svoji povin
nost poděkovat ii zt hrd"!' vm-m
našim přúnfveúui a žádánu je by
nadále jiřízt-ú ttvou nám vřnovali
:i opravdu nevdčénou práci rmsi
nám us-iimlňovali
Odporučujtc list v kruhn svých
jřátfl a známých a pomozte nám
rozšířit i rodinu Pokroku co mož
no nejvíce Najdetc-li n" jaký
článek který ván zvlášté zajímal
jwnézte o něm sousedovi zapři jíte
tnu časopis a požádejte jej hy si
ran předplatil
rpozoriM tc ty kt H dosud řt--ttáři
našeho časopisu nejsou na
různé zajímavé iiaw? rubriky zvlá
ště pak na rubriku "Z přátel
ských kruhů" kde každého tvln
nalézá sf řada dopisů v nichž čte
nářové Tiaíi sdělují si své zkuše
nosti strasti a slasti ku poučení a
pobavení ostatních 1'řispčjtc i sa
mi příležitostné lo časopisu dopi
sem My pak vynasnažíme ho ze všech
il bychom časopis zvelebili aby
líbil ne každému
Na konee prosíme vážené čtená
ře aby veškeré nedoplatky laska
vé vyrovnati hleděli Tnlof v ny
nější roční době každý cent je ví
tán S přátelským jozdravern
Red a vydavatelstvo Pokroku
NASE NÁVŠTĚVY
V neděli večer přijeli do Oma
ny pan Louis Hromas se svojí man
želkou nalézajíce se na zpáteční
eestě ku svému domovu v Lincoln
Neb z návštěvy mého syna Kdu
arda v Atehison Kans Mladý p
fúluanl Hroinas po posledních 7
měsíců jest tam jako zrněný sed
lář v jednom velkém závodu za
městnán a jelikož rodiče delší do
bu již syna svého neviděli vydali
se minulý čtvrtek za iím na ná
vštěvu Hýli nemálo potěšeni kdy
shlfdali že Eduardovi znamenitě
hí daří a že po boku mladé své
Moky eítí se úplně? šťastným Sta
ří manželé Ilruniasovi zajeli se ta
ké podívati do Leavenworth a
Kaosas City v kterýchžto dvou
městech znamenitě se jim líbilo V
pondělí odjeli z Om&hy Po dobu
svého zď' pobytu byli milými ho
ety rodin pp Franka Macha a Fr
í Jlovce jíeliž manželky jsou sestra
mi paní Ilronsasové
v pomleli byu jsme potcseni
návštěvou našeho milého přítele a
jednatele p M M Kuiicla maji
tele smíšeného obchodu v Dorehe
ster Sub Pan Kunci přijel do 0-
inahy za účelem nákupu zboží a
rovněž dal se uvésti do mohutné
ho spolku rytířů Ak-Sar-JJenských
7 pondělí večer Pozorovali jsme
že má pan Kunci strach před uvá
děním doufáme ale že vše šťast-
rě přestojí a zdráv a vesel domu
se navrátí Domu odjel v úterý rá
no
Prof F W Houška bývalý
profesor na stáfuí hospodářské
škole v Amcs la nyní zaměstna
ný jako expert u sdružených má
sláren v Soustátí americkém me
škal tyto finy v měté našem za ú
čelem prohlídky másla ve zdej
ších máslárnách Prof Houška je
krajanům našim dobře siná tu z do
piřiů do hospodářských listů a čel
ných přednášek v rolnických insti
tutech Pan prof Houšku je řá
děn mezi nejprvnéjší v jeho bo
ru V delším rozhovoru s profe
sorem v hotelu shbdali jsme že
jeho vědomosti jsou velice rozsáh
lé i mimo jeho obor Sdělil g ná
mi že iiašitn krajanSm k uplatně
ní se v této raší novů vlaMi j"t
"Pokrok Západu
pot tvlú vyššího vzdělání a vy
chování učitelů zde kteříž by
vštěpovali luuU-mu dorostu lásku k
mateřštiuě v duchu volnosti ame
rické u oiika]íoali tm výhodu té
že se stanoviska vzdělávacího a
literárního jakož aby i poukazo
vali na dobré mravy amerického
lidu a ty aby pouze o osvojili
a auiioitli špatné n tyto jhy na
hradili dobrými mravy českými a
in' jak se zpravidla děje aby o
svojovidi sobě mravy špatné Pále
shledali jsme že pan prof Hou
šku jest upřímným přítelem Mati
ce Vyššího Vzdělání a považuje
podnik teti za veledůležitý pro
nás Cechy americké Nynější za
městnání patin Houšky vyžaduje
aby ztrávil pře polovinu řasu pě
stováním po Soustátí — Příští
rok většina jeho práce bude v ú
řadovně v Chieatrn
Ve čtvrtek minulého týdne za
stavil hc v našem zúvihIč pau Ant
Tichý z Niobrary NVb Jak ná
mi udělil přijel do Omahy se svou
"letotl dceruškou KÚŽelikoU jež
ve čHrtck dopoledne byla openw
váua Drem A Úkonem v nrmoeoi
ei sv Josefa a jnitrž Při té pří
ležitosti navštívil též dceru svou
Amálii provdanou za p Franka
Skokana jenž vlastní fannu u
Sparta Neb Paní Skokanova
jak jsme zvěděli rovněž lyla nu
cena podrobiti se operaci před ie
sti týdny Pan Tichý byl velice
potěšen Ž' dceři jeho daří se již
lépe a jest oprávněná naděje v j
jí brzké dokonalé pozdraveni V
pátek zastavil sc pan Tichý opět
ně ii nás a sdělil s námi že dce
rušce po operaci daří w dobře a jf
naděje že ve dvou týdnech bude
se moci vrátiti domů V sobotu
odejel pan Tichý ku svému ď
Tnovn Mladý krajan p Štěpán Pot
měšil syn p Václava Potměšila
zámožného rolníka od Lindsay
Nebr přijel minulé úterý do O
maliy aby zde navštívil některé
vé přátele Ve středu odpoledne
odjel opět Štěpán do Millbank X
Dak kde hodlá se zdržet i do té
Moli v nežli nastane nilná nráce
mlácením obilí a potom lámáním
korný v jeho domově
l)r F -I SvoJtoda z Hrainard
Neb syn známého omažského kra
jana p F Svobody býv majitele
(rrocemího závodu na již Ití ul
VTHCel se Ze své Cesty po východě
a zastavil se na několik okamžiku
též v našem závodě Jak k námi
pan doktor sdělil navštívil velké
ri'niocn iee na východě kde příto
men byl lékařským pracím v kli
rukách jež těší se národní pově
sti Tak navštívil Hoosevelt llo
spital Hellevuc llospital a Pot
(iradnate llospital v New Yorku
dále Massachusetts (íeneral IIosp
Chíldrens llospital a City Ilospi
tal V líostone sIKle nieilcl co
nejvíce zíkati iro jMitřehll Ve
svém povoláni Vracel se zdráv a
svěží dokonale uspokojen s tímto
svým výbtem Nyní je opětně
hotov provádět i lékařskou praksi
ve svém dřívějším píivdiišti za
jisté k radosti všech krajanu v o-
kolt tamním usídlených 1'ř-iem
mu ze srdce v další práci mnoho
zdaru
V pátek min týdtn- přijel do
Omahy pan Karel Kmoch dobře
tojíeí si rolník u Hecmer Nebr
aby zde hlavně u odborného oční
ho lékaře dal sobě léčit i oko Jak
asi mnohý z našich čtenářů bude
se pamatovati potkala pana Karla
Kmocha koncem listopadu roku
minulého vážná nehoda při kte
réž přišel k úrazu Ačkoliv úplné
r povážlivého zranění svého se zo
tavil přeee pravé oko pod kte
rýmž též byl zraněn stále mu slze
lo a piiHobilo tím nemilé obtíže
Jak lékař jej ošetřující se vyjá
dřil má Karel naději že i oko v
brzku bude v úplném pořádku
Za svého zde pobytu navštívil nás
pan Kmoch též v naši tiskárně
při kteréžto příležitosti bylo nám
potěšením krátce s ním pohovo
řiti i
Minulou sobotu zavítal do ()-!
mahy pan Anton Vlček mladý
krajan z Culdvvc)] Kans Pan Vl
ček zastavil e v Omaze nalézaje
se na cestě do Jižní Dakoty kde
minulý podzim registroval kc též
na zabrání domoviny v Tripp o
krestt štěstí mu přálo nebof ně
číslo jeho bylo něco přes ilHHi má
přeee naději na výběr pěkného po
zemku V měsíci říjnu přijde naň
as k zápisu Pan Vlček dobrý
'řítel časopisu našeho zašel též do
naši tiskárny JJylo nám potěše
ním s ním se seznámit i
Z úřadovny Výboru pro Slet So-1
kolstva v Americe a Závody
N J 8
Přehled jednání výboru sletové-
ho ve schůzi dne LN července ('
Schůe navštívenu byla zástupci
Klatovského Sokola Nabícli sc
k práci což s vděkem přijmutí a
projeveno přání by Jednota ta za
se co iicjdíivť k N J S se připo
jila Výbor Sokolic předloil po
řad sobotní lidové slavnosti v 1'1-yi-ókéro
parku Jest následovní?
1) Hra v míč (base bull) četa Pl
zeňského Sokola 2 i Hudbu So
kolské písně :) Zpěv Spojeni pěv ci
) Melodické album hudba
ót Polka t Prodané nevěsty ta
tne jít 1 í i Fr Hroek ! Americká
hlídka hudba 7) fwý obraz (V
sko-amerického Sokola řízený J
Kotrbatým M Cikánka hudbu —
Násbduje taneční zábava po
hoštění účastníků zákusky zmrzli
nou nápoji a pod postarají se So
kolice ZástujM-i C O S budou
ubytováni na útraty výboru v ho
telu Kaiserhoff Sedm majitelů au
tomobilů slíbilo zapůjčení strojů k
provážení hostí Na návrh archi
tekta V Dibelky usneseni pořídit
dodatečné osvětlení elektrické za
2óiUM) K champioiiovému reji
Chieapi dodá 'JV Sokolů a 1(I
Sokolic St-Loiiisšti provedou rej
Obrazy z V sbtu nebudou nkazo
vány tub budou cvičeny v jed
iiom parku zdejším krátce před
sletem íJuvernér Deticcn přislíbil
úě-ast Kdo pojedí- do Chicapa
nechť pfi koupí lístku neopomene
poáilat o certifikát kde by fl
(''lit
l-zniěni certifikát neměl'
af dá stvrenku ta stačí k získání í
zpáteční cesty za polovinu Od
"zvanv'ch snilkú k průvodu při
cbázejí příznivé odpovědi
V úctě
V Varíši-k dop taj
ČESKÉ VEÍEJN0STI1
O tmi jak Němci usilují vy
hubit nás ve Slezku jste již ji
Stí fjvwdi
Nyní se vrhli na posb-dní ryze
český okn s Těšínská nu Frýde-
cko Veškeré útoky jMMlnikají z
okr městu Frýdku které tnu v ru
kách nětiK-cká radnice aé je české
Již dlouho se pokoušíme dobýt
této německé bašty S nezdařen
bohužel A příčina je v naší roz
tříštěnosti jak v městě tak po
venkově protože nemáme žádného
střediska
Přesvědčeni že bude zachráněn
celý kraj před poněmčením když
se učiní konec nadvládě německé
ho a poněměujícího Frýdku a u
vědomí že se toho dosáhne jen
součinností venkova s frýď-ckou
českou většinou ze společného
střediska založili jsme spolek
který nám má toto středKko zbu
dovat vystavením
důstojného Národního domu
ve Frýdku
Kapitál na tuto důležitou budo
vu sháníme éb iskými přísj-évky
po všech iiiišieh hratrceh ze zemi
koniny svatováclavské Slezský
lid z celého kraje č chudičky
skládá krvavé vydřené froše na
Národní iltuíi ale to vše nestačí
ria získání potřebné sumy
1'rolo s- obracíme VaŠc 1'ltho
rodí také tí Vás s úpěnlivou pro
sbou 1'oiiiozt"! 1'omoztc rychle
a dle svých sil conejvyditněji
nemá-li soustavně ničená česká v"
tcv ve Slezsku být úplné odňata se
kmene slovanské lípy
Nejsnáze tak učiníte přistoupíte-li
za ěb-na Spolku Národního
domu ve Frýdku bmr zakládající
ho m příspěvkem 100 K nebo jako
činný ěb-n s příspěvkem K
jednou pro vždy sfihitným do
roku
llollfállle že nás neuslyšíte a
vzdáváme Vám již napřed upřím
ným dík
Spolek Národního domu
ve Frýdku
VYHLÁŠKA ČESKÝM STUDU
JÍCÍM A RODIČŮM
Cesií posluchači a páni roilicc
kteří iiuijí syny a dcery schopné
slinlia na vyšších iicclištích jako
i řrntiliumti středních skol dlitrh
sVhooln) kteří hy Kk přáli ve stu
diích pokračovali avšak potřeb
ných prostředku hmotných nema
jí jsou tímto upozornění o Vý
konný Výbor Matice Vyššího
Vzdčlátií přijímá žádosti o a půj
čeni pejxz na st uilia
IVhttZcfi luz rndílu pohlaví
musí vyhovétí limito jKiilmíiikám :
Mlls! ! Vt I českého původu inocrii
i
ů
I
DR J08 LISTI-R & CO V 700 Northwrstrrn BMk- 23 I ifth Ave ChiraKo
Panové :— Zajtmaru ae o VaU tubMku " Kuihu nUrtua " a teiilo by mne kilybrte uii ihned jelrn výtisk lali
Jrařtio
rošta
Pocftod nesnází
Omažiti lidé rychle ti jej uvě
domují Mlii- ni-li v kiíi tir
Utiiii- vruta iíi-f ImiIi-Ii tJ
juni iM-lriiiii!4 a ulíitij
Mc'-'iV' Iti pořiJk rvrlie HÍkI illljí
I "'t v tc in'iv4 k"neřin" 1 1 r i if } t
"li lirriiM-
T je ii'li'tl rw-fiíúrí ait!i-riv -to
nnii It-h imi!ii
S'-il'iJMíftc t v i Um- t'l- ! i -í i j
toinnťi j t p-1 il Nú"l'''iiijlc t- hci? f i
il-il l iitiiii In) i U' mu
s M SiiilMTjf řit)jrf 2' 17 lnr
!-tt M Oinnlin N'-ti prstx i : Asi jcnl
i-čti rok i e 'al icem rit í t i w iin'
(!„ „' iclvinami NetiKll jiii
v ?j-r ítot i ani! lvh ly! trpěl arutýuii
-"" i"ivi u kubi -m-t
U-ri-c ti ne iinaviivuia íi-lnv in-i
jiroi f -lk u ktrih jsem o ui il
!nu„lkl)Vui llft
'ji (tnimtavu
tím je
ileilviny U'iKilv kiležto výrnéiky mIi-Ii&
e!v in jir:iv i i tnč K-l£ i'ctl i!n
)iin'd Ki'hti-y Pil! ruli'tl ji-'n se
iie j kuirii n ňsiliil jin-fn f jimi
jV kdy využil jneni řu tt krutie i í
B--il jn-ni r jaka nuvuro7n Sli'e
luívííin Is-tiii' Kíilney PilN ji?-! i t - -tu''
a v 'ly úiirrhctii
Na j-fMlcj ii vínli prielav h i kú
VtH éo centů Fimti-r — Milturn i'n
H'iffať N"i Yefk jetiiní t i ri ro
ii Státy
Pamatujte jméno -- im' — i i
riTt jiných
ské řeči věsti život slušný u
mravný mít i české uvědomění a
cítění a míti trniduačiií vysvědče
ni z uznalé střední školy facere
dited Uuíh Sebool) tich jir:é ško
ly téti se rovnající I-ti přihlá
šky těch jichž hmotné poměry
jsou nedostatečné se přijimaj''
IVhaeř ve své žádosti uuA ra
kterém z vyšších učilišť Výkon
nýni Výborem schválených 'hci
studovuti: musí vyhověli v ttu po
vadni požadavkům téhož ústavu
uvolí se dokončili 'lný akaderni
eký běh a přivolí ahv z uéehřtě
podávány byly o jihu pokroku
zprávy Výkonnému Výboru
Každý žadatel nechť udá část
ku jakou by pro školní rok feJřc
bovul a oznámí výboru adresy ro
dáku a iiěitelú kť-íí jej riv-iioii
doporučili podmínkám obdrží od
Matice V V půjčku nepř sáhují
cí '2~) na kadv rok ukaď -tnické-
ho běhu ia vlastní notu édi lak
zvaný "čestný ávazvk " o bez ú
roku l"od slovy "akademji-kj
vyrozumívá ta!: zvaný "
ÍVurse" jak uznán jist
olleiriuti'
Cíl
VVH-
šíeh ijěcjiřtíeh schválených
'ý
kolmým Výborem aci! kurs té
muž se rovnající IV-hazeč může
být i kteréhokoliv státu
Přihlášky dějí se na viáílnim
blanketu který tajemník V V ju
požádání zašle Žádosti !uít p -dány
do 1 září IWIf
Tány rodiče kteří mají dítky k
vyššímu vzdělání způsobilé a
my vládnou dostatečn vini lnnot-1
nými prostředky upozuttnijiuic
tímto tm Míící se řkuli í rok u
doportičiijeme jim hy syny a dce
ry své poslali na vyšíí vdélavíieí
ústavy Vii-ru takovým ať bydlí
kllekoliiv V téjl želili a lo-z c-ldedn
na to j-ouli členy Matice fii-bu
IU tlílbíí Míltiee V V -vé shíby
a ochotné podá veškeré potrcbti"
iufortnucc ydarina
Adresujíc dopisy d tisy ti žá
dosti o půjčky na adresu I jií Tř T
ka Výkonného Výboru:
1' A Koráb lowa ( ity lu
'n Výkonný Výbor Múli- e Vv
sílu Vzdělání
H simek I' A Koráb
předseda taiemfiík
Tržní zprávy
Omaha N'eb 15 srpnu '0'i
Tíenice — č 2 tvrdá 4103
-Uď i-itdti 2 t vrdá I()l"
čílo -I tvniá 1)7— í)íť
járku f'ltO--lo:
50000 ESETEEL
Ma Onu íl ((() Pro Každého Posti mě ho Muže
ri'k-5t? trjíte ktrrimkoiir nrinoci tnož&iti tk lstn( tni '& isláme bv%te tl
cSojMoU o jttuu téi!to nlaltviitiotlim li knih Vlit ji-ilan-liuti lit Motimrlrlnym
iuto)ii Jak kaMjř muž trph t otravu krve íivolnl lilst( powilmeit rtrutou
i!y rliřuniutiMiirm criiio mi iitrvjf íalulku jnter Jnlvtn nt' ricitimi tiiíi liv ic
nihie ii in ale vvl cen vv tu vltiiím domove Jtr ll illunan a navrtí tM-ttriitvmi
o! -ť nul Ví tuto ♦♦jftlitrmu kniha JluJím" liude nmi pro Vá cny ta ilolurft 1'ovl
Varn puA trpíte a j ik tnuA te ojn U6 iial-)U (! ho a trvalťlio xlrnxf Tisíce tnuKrni
VT4ff in) I ) lo tlokon-oé silravf {la a um Jmt a jiiinx i t to crtiie' kinl:y Jet to sWU
ílíite víiUmioatl a tliiije ritv toro itf tntif vMřtf m pamntcjtr fr tA" krot-fi
jrrt naprostá (darmá My tapntima t-Utic O-Mélta Unto "ZDARMA
K L'Pi N " a ailelo nim ho dnra a my Váui wilcme Jeden vj tuk téloccnmi knihy
Ďplaó vyplaceni'
ZAŠLETE DXES TEXT0 KUPÓN NA KNIHU ZDARMA
Stit
Drobný oznanovatol
Z ťznimky v trto rubrice uvcďjnA
ně éitiniř a kai-U olovo jeden rent M
kh& uvcfcjuí nl Zárovra a uzn&mkou
miití by t i rjulin i dbnoa pcní-litý O
rnaniok menřirh ni ta "23 rcntft za jid-
rn uvi-frjnťnl iir[iMjimami Oznamova
tele minul Onialiu numí v on6mri vé
uv V-sf i vidy uiln-Mu na nil jf iKlisky
nmji dlti ježlo n&m nrbývi ránu k vr-
! -r f korri-sjíonď-nrr mci unauiuvatidi
a 'iililišuvBtcli
prodA sh
ČISTOKREVNÍ BÍLÍ KANCI na j m
ij vi-iisi-iiu kriiuziiivnn lei pie
HKli M-lii-c -li-Mii mlí clťilefr Vi"liril
jírí -oi jct námi ilnk&7inii t 13 bt
fina mírná Mikiel rámba slňěi —
lelin 'hnil' mi lk:i li-iile Neb i k "?
LACINO KU KOUPI velmi Ubf- r
vv !:ifi jíri i nirký obrbml nn vSim ni j
nitvějšiin raiixtnim v S-cakém inété v
Jiírí Iak'itč 1'ííi'inu iirmlcjii onAint
miijitil na ii'ilánl Koun'-ltivý nrrhf
tr k -'Miklailiié přiiilúiíi ti Ink"tsKílii
l'ikrei:u Ts nl:ill S ! jm na k-m
"{rrík" ' ltf
NA PRODEJ stinn i o i KM lmeicli
1 ii-ile :i 'J svi ljace iclnfe rro I i tt
mi iiif iia klevet M iklei btt ! ifi
11 ilulir ii!'(!''ll Kiblíe ioiiIm'ii i-ft
t_ t m ilelt ku jati k PrinlA vel! )i I
in liiartr i v íiulc Ui(i) Kin-r !
'Ilii ni-bo li )l í"llil jt )'ii'lts li-T
:i tf
NA PRODEJ ": km j t mil o-l
íiťií ity Nib 2'mi akru rovina :
i!ilri!iii ni4-rri'k vlnití fena vi-Imi
levrí Jiro-iii-li %r ihiicl píste na V
J I)vi iak Iavi'l ( ity Ni br Iki
FARMA o '--i akn-i-U na pr-iil- j b!I
m lin"0'l K iltáni o Kinilii Kel
tv v tnikn - '-'
NA PRODEJ krv lumci ' -t
nlcirli P-mr jnoiiit lotově umaiek
ja j n-it Iet r'nl"ii 11 a Z t'l s
OiiaUi term fll"oo Ti ii f!oi t
()(his'!iiií llsT neb !'!" larri tm Sr
ínal!i N-l) :)-!!
FR0DÁ SE DÚM métni U li
" k i y rri let in M'!-ká vint avcl i i
i-l-!ré i lieiiiikv l i n ílíioo f áit h-
'ev - a lvl-k na ciirnř xplát ky 'Hlanli
xe v ií!i' 2724 H- 12th Htr Omaha
Nit-r otf
l'i'ZrMKV V MISSOUHI na prodej!
V-!i-m:i- farmy od 40 akru do 500 akru
viki viíi-rt- rahrady nebo pozemky
pr:'é tvrKmi lev IVli velmi
r: nu' a příznivé Zdravé vody dmti
I I ?a piI'-!oKt ku zifkáRÍ Iac:nV' h
rin!i l'it na John Protiva Wil
w Hjriif" Minourí 45tf
NA FRODEJ wlká íi!oá budova
ťi-li p ' li'-dí'-h má pěknou cíň do
-jifizet:ý saloon a jjroeerní obeliod
i i rlrávcii
láni o dvn íti avtrncí-h-- J M'"'"" oiK'-m 'o vvloii-ena Na
I jet jii ai-n před 'ilij""'"' "'ddedí jen na pořádnost a po
jT r': - i
i'y a řiá inlep piv'sti
io-! jíí obrhod v lovn fity n'
stilní mivi -rmtu Tento ryze řeký ub
i-liod isaié'á xe v ni (bohatší éeiiké o-a
" v í-)vvě i jtht jediným zde toho dru
to' Veliká fíirolní iuatal pro farmer
cki- pulahy e nalézá pří hoti lu Ob
i-hoí rodávám pou k vůli utáií —
fťř-Kř' HrZAlC lown ity la 2 3zp
PRODÁ BE z volné ruky piil Jolu 2o
?ři 1 ilvčma domky — jeden
o vétiiiinii 4 kio-o-tái-h i přistav
xein dobrým uklepein pod celým doiriein
(zio!ávául pro dví rodiny) druhý vz
da o '! v udí ícli a klosi-tu Plyn nave
den velká rmlerna dobrá sliidné vel
i' ' o'na pro dříví n ulili — Hlaste se
Aut ťráita Ill' WiUiain uliee O
TKlll 1 tf
HLEDÁ SK
KLEDÁ EE řetický pomocník kt-
A aiijilii''' a po
n-iir ikó je-í a unii dobro řc
i hf lrn-d ne hlásí na adresu:
!il'!t pi-eirier Neb 1 'iwip
au ť't
Jo ' K
!) i n iiejl-píí voli kornou
krmi ní í 7IM1 dobří až pru-
střední f"2U-(iiil lehčí $175—
'2" dobré až nejlepSÍ krávy po
()!) -"20 dobré HŽ prostřední
n- IDO b hčí 177-:J2: te
lata if':l'i--7()
1'rasata 4"l-"
i i :t 7til
- nejvyssi
?U
'f t'K
íslo
7'b' číslo
PAUMK SE
PŘIJME SE Icxlní ilévíc ji t r vy
zná vi vii ilniii&i-i prári lkibrý plut a
lilirý iliiiniv Itla-itr tf v íinli? 1123
Karnnin ul Omaha 43 tf
PŘIJME SE služka na vieetn noa
iloniilrí prAd v malí rmliné lnbrá
111-I1 rariiiena Illntr v ri XVitl
Ifarniy St l On aloi Neb Inrí
PŘIJMU DOBRÉHO DĚLNÍKA na
i-k'iii! iiiass Kiliáni mgila Hhistr w U
V T Knnl líl jint 13 ul 5tf
FRIJME BE rriiíní iemirký l-lnlk
na "'kioi mii hluóii inrili I Hnule
n 1'Mnka Vana "'Jiti Ku Uitli Ht
Ti l I loupla "5I22 1 tf
UfZNÉ
NEJLEPŠÍ DÝMKU vyrábí Crown
Pif Mfií Co 115 Houth 10th Street
Omaha Ni-b Tato dýmka jett jeIina
st-lravotul dýmka vyrábřni patentním
rpfiKil-in iirmůie itlpat na jazyku a
u:'iíka m míli plijít do dut Zallťte
n4m dolar a zaílemo jl vyplacenou
40 53
NOVINKA PRVÉnO RADU — C
ký výrobek úíanni levné Orche
triony aamohraei atroja nejlíbernij
Si rvufvi hudba bubny nahradí ká
pi la o 10 inuiícb hodí au tvl&JitA pra
himtinre apolkové a tanednS minLnoati
žádni hračka ani gramofony 1'iíte (
o eennlky! Omko americká kanreliř
Praha 762— I Bohemia Euron Vy
fizuju veíkeré obchodní soukromá i
právní ráležitottL Máte li rokolivtk v
Čechách ke koupi k obstarání neb k
vyřízení obraťte na ná a budete
vidy avřdomitfi obulouíenL Přiloít
lOcentovou tn&mku na od(ov£tf £9tf
NABÍDNUTI K SŇATKU! — Svo
bodný mu i 36 roků sUrý proatředoS
postavy a majitel ICO akrové farmy
hledá touto cestou učiniti t rnániont
řekou dívkou neb bezdětnou vilovou
jiřiměřeného ntáří která má zálibu vn
farmř Jen opravdové nabídky adre
itnjta jM Aifrou "Mládence" na Po
krok ZAfiadn Omaha Ni-b — Igxlžafd
UPŘÍMNÉ NABÍDNUTÍ K SŇAT
KU Zirivf statní' ''H iHý muž z ne
doslal ku }iámnti hledá touto rentou
druku života MVidiodnou divku vzdc
luntni řidn ul 'cíku do 30 roků stifl
Vdova i jedn tm dítkem m-til vvlouíe
na lent poutavý vyWí kiiílaouviho
via-oi Na jtneul nehledi jako na řád
!eiřt a portívont Pmlobenku vvnténi
aiieb na poíadúní vrátí Mleenlivont ctí
jzarureiia SproHtřcdkovatelA níiatkú jsou
"'1'"'' vyloučeni PiAte na V ( V rnost
r or rokrok Zápalu 1123 Wiiliam ht
Otaalin Neb ot-f!
NABÍDNUTÍ K ZNÁMOSTI Mla
plý ilteIlík'i-iiIt!Í nuiž tiluiriřho zeviléj-
~k u výnosný in postavením rád by ni
učinil xnámot e ip'if ádiuiou dívkou
řádnou ("'cřkou do :t'l roků starou kte
rou y pojal ra munelku Vdova o
a je t„ilv"st roiiODcriKti na poiiun) vymění
Ml'n!iVot ctí
zaruéena Pište pod
načkmi J L Peetivo-t e oř Pokrok
Západu IIU-I William Ht Omaha N
ťr?ika 2k1
CHCETE NÉCO PRODA TI? Hlodá
te li kupce vyplatí Vám dáti sí ma
lou oznáinku do faaopinu nuSi-hi
Karma v Ciistcr Co blíc
ťomstiek Neb W) akrů éáhtoč
nč vzdčlána poloha vlnitá k úrod
nou půdou irodá kc za pouhých
2rw) K doptání u licrka & Co
Omaha Ncv York Life HMjf
ť-I Douřliix 7V)7 2-1
Farmy a lesy na prodej
Kdo ni přeje fmřnil
domov jiti kd
jeHt íiMtá úroda
každé -ok kdo jMt
ťiitá tdrnv& voda
I poíaHl kda rnfiž
rnalýrn kapitiíleni
poíitl řurmnfiť 3
Hnlácetl ni fnrmn
r dlouhá lta bydlet! blízko mřu na
iroviní mnet Čechy a eitit jako t
tarť vl-iítl kdn ronte to sani i prácu
(ioJÍ ta amá Zde vpravila ta unadno
dfi farmáfukeho iivota ten jediný po
krok proupívajlcí dneSnl doby jit rol
sík v Ameries Piite krajané mám
kránné poímky a formy na prodej blíi
ko méta e farmář a nbutaravatt I po
íímkĎ rýLrndn pn cárod íonký
V&í dnřlfOí-olný
Hí JOHN SCHAUER
Uot 2m PhlUIps Wla
r_ 1 1 j-tf
Víi i v
' 1