Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 12, 1909, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Kalibův
Obrat i podhoM—
N'Iuiiilcl iiHinívM j h l"linu-ky
lrilila1il fci kriilké lay a atnrou
iittiiAnkii (iOMulil ki ilu I'L &
kul h nu iuVo jiovl 1c kiljA
iinú ni iM-f Mihli(lla řekl: "Mejtc
nr In Inky!" n Itouliý ina noha
iini ř knn"iiji! rozložené rb vy
sel Vclmiit hlavu rriHje V ráme
iioti a ihMnjp mlhové kroky Sel ná
vsí kc vY chalupě pátMilll to sta
vení m1 Knliltňv
Smrž h Ncloiiilelkoii ilelili pak
nňtli !í ilřfvfní i kuchyňské
ICI4Í tyli koncern liilovi nmv
nali knAý Kvojc stále jcité povclniec spustila: "H tebou je
citujíce- a iiH-riff
" 'iy!ii- ni to rili ucchalt lo
večera" mvíiI1 Smrž "nemusí
me to nail teď o polisliiách nalc
Mt ky lidi vynááct brousí to pak
po člověku 11 pomlouvají"
"!' se tatínku nehněvejte tof
víte ? v takových chalupách ja
ko jioii nav jo každý kousek do
brý" omluuvnla w Nána "Za-
iilaf varn to l anlnih všecko a tu
m iiesfejskejtc tof vít ? tam
musíme všichni a Tánliuh nám
iiiaiiiinkii chvála lSohu hezky
lííMilio ai hoval"
Starý pokyvoval ale na iheni
ll'Mllli'i('l
"Vojta v musí oženit co ly ta
ky dělal a vy m pckiic na vcjintn-
kll odpočinete l'Ž jste to Mleli
avno tiilclat a nemuseli jste se
tak illoiiho ilřít Takový silik ja
ko j" Vojta měl 11 kolik n-kii vě
sti hoMMNlířství" trhavě v vkládal
Smrž
"I Vdvť on to 1I1U10 Viv-cko
vedl" tutrně připomněl otce
"Vcill vedl jde vy jste se n ma
minkou dřeli a jak dřeli místo co
ly tu nn-la dávno hýli hospody
ně" káala Nána
"I mlé holka vždyť vjs e to
pro vá bylo tak lepii prcce jsme
vám ještě iiěěítn mohli pomoct"
Smrž vzpříciv knír stranou po
hleděl nu lehána
"Nesmíte si latinku myslet že
děláme vii-cko jenom k vňli sohě
vždyf pamatujeme na vts! Kdyby
byl Vojta zVnat byli byste ť'ď
pěkné bez Ktarosti jak bude dál
Vy byste byl 11 na mém vejmenku
a syn by hospodařil atáhr stejné"
vfcb-ji )Hkraéovalu dcera
"Ani jsme hocha do toho ne
hnali Maminka říkávala sama: I
vždyť nemá zmeškáno dokud mí
1'ánbúh zdraví dá dHám ráda a
holkám múii jHunoct" bolné mlu
il tarý Oci jakoby mu byly při
těch hlovech zapadly
"Ilyla tuze dobrá ženská" w
vzdychl Smrž a velmi vážně [toky
voval "Milí lidé to já vím nejlíp" za
Meskl i olec
"O rána do noei na nohách do
práce pořád jako chrt a dobrá
cká inu dobrácká" repetil zef
"liuďte bez Ktaroxti tatínku my
ván jednoho ani druhého neopuHtí
ine noslarejte ne že lu zhynete
ždyť jsme ve vsi přen čtyři ta
wní není lak ilalcko budu vám
Mířit poklidím pomůžu s dobyt
kem tála taky přijde na pomoc
NTkdy zase pobudete 11 nás a tak
bude Vhďko Zlls dobře" tue xta
rostlivé i konejšivě hovořila Ná
na a zvolna přistupovala k otci
Murz se nri tc reci víc a vlec
oči zapadaly mu do temna
diami dlouhých vpříěe-
ecrilrili íliin"! čelu 1111ln11
111 stálilo n v ejiumáě vrásek a
oba konec kníru měl vlyčeny
"I v Myt jmiih- v taky" zahu
čel když dopovídida
Nána hc přikynlo usrnáu
"Ihulejť iMdejf ale 11 vá vřec
nemáte tolik pokdy máte tu hc„
'II
iiiiiiiKii neii uu jhu maroMi m
h téma dvěma našinut janm tvno
nejhorší přcHtáli!" vykládala
Smrž přešlapoval
Musí m: can udělat! Ostatně
ojta se milní honem oženit iicděs-
la to dobrotu když w eií lidé ple
ťu do stavení "
Nána zasmála e hlasité:
"('izíf Inu pravda když hc rí
zí pletou ale vlastní setra přec
není cizí!"
Pak stálí mlčky čekajíce žc o
tec zahovoří ale mlčel
'Tak pň jdeme Svaříčku pftjde
niej" opět přátelsky ptala Ke Ná
na Tfijdomc H nohem pantáto
a nechte nám to tady do veřera
Kdybyste nčeo potřebovali vzka?-
zločin
N!'li KV IUn-~
"S 1'árn-mlíoJifiii tatínku zaplať
vwu Pútiliňli" vzlykala Námi n
zAxtÍTou utírala i oči
Starý opét jen zakýval
Kilýž Smri a Ncdomlelkoii divá
lilii Ht !ií'NÍ pOVÍlIill přitlumené:
"Mnoho jniue i iicp(ipHlli viT
tc Švagrová !"
rmiAU ky Ic "Tof víť —
Vojta hyl m1 jak ii a mnárok —
ahy inu neubylo"
l'nk se rozezli Smržová clniliipa
stila níe téméř na konci ilčiliny
NVihunl-lka vmzivíi ilonm ilo
kam jit a vzít té k něčemu 1 ro-
dívej ne na Smrže ten by jedno
mu všecko z dlaně vydrápal!"
Muž neodpověděl ale postaviv
mísu na Mul vysypal bmmlwry
které zatím uvařil Dva hoši o
blečcní jenom do kalhot a košile
rozeni haní umounění i zarděli ne
děli již za Molem
"Vy vypadáte" mrzutě obráti
la se k nim matka "mnžu-li pak
já z domu na krok já vím že zas
mále kolena venku!"
Hoši majíce hlavy sklo nv již
loupali
" 1'oinodlítc Se l znaboi !" dur
dila se
Starší asi dvanáctiletý počal ří
kali modlitbu "Očí všech k Tobě
důvěrně hledí Hospodine!" Sit-
a ilojmveilt l a [oKrioVlill se Ji j
matka znova se roTtídala :
"Kdybvs věděl i-ik se ten ho-
rák lichotí je mu ještě málo co z
nebožky uiatninky z chalupy vyta
hal rád by ještě Ab- ať jen se ne
omejlí já na Vojtu nedopustím a
tatínek je tu taky !"
"I to jsou lakoví chytráci lako
mí — eh-ch-eh — " přikyvoval N"
domlel a jedl plnými ústy
"ísoil jsou do horoucích pekel
hnal by w za trrošem" odvětila
trpce
"A ten Itika i Tonda Smržů
pořád nadávají" v mísil se do řeči
mladší klučík '"pořád říkají že
jsme 7 hladového plemene"
"Mlč a jez!" obroukla se matka
sedajíc k obědu —
Smrž vešed zamračen domů
práskl čepicí na lavici shodil ka
bát u sedl za stůl
Maio to za tu zloat usmewuf
povídal ženě jež zavářela drobí
nou jMilévku "ale tahle Nárm by
e s člověkem prala člověk by n
věřil že jste w-stry"
"I vždycky se divím jak ta na
ši' Nána zlakntnila je mi hanba
křičí t se pro kus hadru" lpo-
vědčla klidně
"li není hanba každý hadr ji
dobrý a ona má dvč ty jich tu
hle máš pět to je starostí aby m
chodily nahy Ale cpi w už zase k
pantátovi jakoby těch klínů ještě
málo bvhi odnosihi Sedneš Jož
ko! I'ž se ehyslá jak bude v eha
lupě vařit dojit — kam by to ve
dlo Vojta se musí oženit a to
'l frri fFT lil
přecházeje breptal
Smržová již nesla polévku na
Ntlll
"PojiTte halauti člověku jde
vás hlava kolem!" volal otce 11
etjn dett jako stupínky hrnuly si
ke stolu: [iáté spalo na modré
iveiié květované kolébce —
Kdvž starv Kaliba ve světnici o-
saillél jeílě chvílí neděl tak lie-
hv bně
Kovažoval o tom co tu prve
lyšel jak sc Nána se Smržem
piviiiiíiiieji t oz JMtirz — ten ny-
val od jakiva hrabal ale Nána
bv vata holka iníriiá veselá a teď
se taky hrne jen zn niamoiiem le
den se pořád divá na druhého aby
žádný ueiiiěl víc Nebožka kolikrát
na ne ahroila 11 t ikala : via
teiHt tu i tam dejte pozor aby
vás "uibťdi líetrcsfal" Vdávaly
se podle vlastní chuti a jak to
tciť na o!int místech vypadá! Po
Že Hožc! "
Puk vsltl narovnával záda dva
kráte přcíel svčtuíei a vloiidal se
do svétničťy
Vojta scilél tam 11 pootevřeného
"kna opínjc hlavu o dlaň zíral
matku Měla zapadlé nežloutli
tváře čelo !csklo se jí mdle jako
vápenec H roubiIv je rozčísnutc
řídké šediny Hubené rtiee měla
kříženi na trnou ovinuté růžen-
eeni a oldečerut byla všecka černé
Kdy atarý mrtvou ženu spatřil
Se mil lličei oěi Iiěíinbiiii
ří 1 jektaje (Jáančmi sínnvě za-
pinkni !
"Ta nás tu hochu nechala"
plačky řekl nynovi
Vojta neodpověděl ale sly vy
valily kc mu na tvář
"Tohle nám neměla dělat aspoň
kdyby ni byl IVinbňh vzal mne 11
ona zůstala uměla snést tolik sta
rostí — co my teiT tady?" kvílel
otce
l'H denní lojKitě v polích i do
ma v chalupě nikdy vespob k
nemazli vali leckdy za den sotva
pohovořili ale dobře věděli jak
měli hc rádi
A maminka jim teď odešla
II
"Pravou nohou napřed!" na
prahu síně U Kalibti volal Smrž a
vykročil na zásep Vojta Kalihů
volně vyšel za ním
Oba byli oděni vátečnč hylof
odpoledne císařského posvícení
Na hlavách měli dnes klobou
ky Smrž tvrdý hodně již ohmata
ný Kaliba měkký široký jenž k
jeho veliké hlavě kaštanových
chundclovilých vlasu dobře nluše
Smrž měl natočené kníry a čer
né namočené vlasy se mu leskly
šel lehce rákosovou holi švihácky
se rozpřáhaje se strany na stranu
klátil hoření půlí tčla Kaliba krá
čel zpříma nohy v kob-nách málo
prohýbal a tlapal celou nohou
"Půjdeme zadem nač se vysta
vovali lidským jazykům" řekl
Smrž a šd ki záspi již vroubily
vyřezávané sloupy h trámcovým
zábradlím
Přešli zahradu a brankou vy
stoupili ilu polí Kráčeli po mezi
na nu splétaly se trsy zaiincdle
zetiehané trávy a suché stonky že-
jhříčku planí
mrkve a jitrocele
j Měkkoty po bou stnmáeh bly
řídce porosily zelení 1 vypadaného
zrní bodláky a dosyehávajicími
pbichytni listy mateřílí-ka lile
dél z nich tesklivý ]iodzim
bych se přiznal jdu tue též -
ku" duševně promluvil Vojta Ida
vu maje skloněnou
Smrž zatočil holi
"I to li věřím člověk ve tvých
b tcch nu takovouhle cestu vždy
cky ztěžka vychází Ale jaká po
moc vždyť máš rozum! Nána je
scMra svatá pravda ale vlastní
kapsář je jí nade všecko Lítá k
vám jako splašená 11 vás je víc
nežli doma běhá z chléva do sto
doly ze stodoly na půdu To bys
pane dopad'! Manka je taky se
Mra ale znáš ji nemá tu povahu
aby sestře překážela a vtírala se
mezi ni a vás A cizí lidé bv té o-
šnliíi" breptal
I věřte mi švare Že by mi
dnešní živobytí taky bylo jedno"
Usmál se Kaliba
"Dnes hochu dne ale za něja
ka dve leta zpíval bys jinou Teď
tu máš taky ještě tatínka nh kily
by tatínek odešel — "
"Kdyby mne nebožka maminka
viděla!" povzdechl Vojta "Když
by to tiž musilo být aspoň by po
radila všemu tak dobře rozumě
la"
lomu porozumíš sám nejlíp
to mi věř Nebuď bloudek vždyť
nejdeš na smrt podíváš se a když
se ti něco iieuzdá dobrá vícekrát
tam nepůjdeš" roplýval se Smrž
Sli vozovou cestou mezi rovinou
Lánů nit nichž střídaly' se porostlé
měkkoty zaschlá strniska obilná
tmavá jetelová prožlutlé ozimy
hnědoz-cb-né lučiny Koleni česly
stály staré slívy hruše a jabloně
jejichž koše byly již smutné říd
ký nehof na snčtich třepetalo m-
jcnoin maličko lístků im-zi nimiž
svítjlo pozvolí Nvětlcuiodré oblohy
nebo bélavýeh oblaků Mohutné
hruše leskly při záři podzimní
ho slunce ínko zlatem ověšené
každý ten lístek houpal se jako
žlutý kanárek IVŮV ptal stromy
ležely kupky spadaněho listí jež
chvílemi harašilo Také koši stro
mů projel časem zimní van rozče-
ehral řídké schnoucí listoví a Jva-
jem zašelestil zvláštní tichý pra-
skavý ševel jakoby těch bílých
plynoucích oblaků se snášel
ředše rovinu vystupovali na
stran táhlého pohoří porostlého le
sem Tmavozelená plocha smrko
vého bsa prokvétala sivými růžo
vými i zlaléžlutými ostrůvky jež
tvořily koše stromu listnatých ja
koby se hvozd teprve teď rozvíjel
Zatím byly (o vybledlé barvy je
seň ní
Po modré čím hlíže k slunci tím
bělejší obloze přeháněla se světlá
oblaka jak některý mráček přes
slunce přelétal jak jim k němu
se blížily mčnilo se osvětlení kra
jiny stíny se přehupovaly měni-
y se všecky barvy starého hvoz-
lu Hned bylo všecko tmavší
t
I
ji lí Tmu
II
J0S IISTHR & CO 70(5
Pánovi Zajímám k o Vuif
Jlllillo
Vitu
hned jasněji jednotlivá místu za
svítila Zelená hnědá žlutá bar
va ukazovaly mí ve všech svých
odstínech St miny které stály na
pokraji lesa měly světlé vrcholy
zlatých špiček níže patrnu byla
každá holá tu bo jehličnatá snítka
ele čím dále k zemi a ke kmeni byl
koš hustší tmavší mriičjvější
Nežli do lesa vešli Kaliba se za
stavil a zíral zpátky na dolinu
Díval se na Dstružinov jehož cha
lupy bělely se mezi stromy Od
onee zanleitei se 1 ( I az ke konci
lolu kdež pod lesnatým úbočím
stojí městečko Mladov jehož 110
vá bílým plechem obitá věž ko
stelní zářila do dáli
od tou věží spala Kalibova
matka
Potom pospíšil za švakn ni jenž
vykračoval již lesní cestou jakoby
se o druha nestaral
"'o nám tam asi řeknou jestli
se mi ncvysmějoii" Smrže doho
niv začal Kaliba
v :: - 1 1 1
111(111 lil I III
jSinr "Vždyť je znám Itoiičkmá
11 nás pres tu chvíli pobyla poví
dám že byla matčina vlastní se
slřcnice Je jí Zrť Kotiopáč j vi-
dovický sedlák který se věru o
žádného nestará a má kus rozumu
aby dal pokoj Manéa jeho žena
je trochu kabous pravda ale to
bude mít po tatíkovi Za lo Kad
la — Smrž zamlaskal — no uvi
díš!" ir 1:1 1 i - 1
rvanou zasniai se ousivc a init
zuby tnu zasvítily
li
i o eeste nasypaný uyiy zavejt
jcititci a KupKv zavinicno nsii jez
fKul nohama praskalo i šustilo
Kohledy mezi stromy byly daleké
a končily světlým pozadím oblo
nv tun Hale k vycinulu z lesa
kráčeli tím huňatějšími delšími
hustšími lišejníky byly porostl
eervenave ši-do a hnědé kmeny
lesní Konec cesty obklenulý ko
ši stromů víc a více rozpínal roz
klenutí svoje jehož pozadím byla
nejprve pouze světlá obloha pak
1 tmavá nebo zazelenalá pole ko
nečné hora jejíž rozsáhlé bok v po
kryty byly dole poli domky i b
sy výše pastvisky a písčinirni : to
byla Zvičint jejíž svatojanský ko
sfclik na temeně podzimnítn či
stým vzduchem jasně zíral do dá
li V dálce na severu stála obř
iirauna moiiravycii Krkonoš ni
jejichž mračných bocích sem tam
svítily bílé stěny rozprehlých Ma-
veníček
"A co panímáma V z tuvšlcnek
Jise ptal se Kaliba
"Jak povídám starší ženská
l I 1 y 1
niKiiy trocnu Hovorna ale jmai
matka starostlivá Zkusila nu svě
té až po krk a lakový člověk ji
né netrápí" odpovídal Smrž a
kníry kroutil si do výše jakoby
z nich chtěl soukali provazy Sun
lal klobouk a červeným šátkem u
tírnl si stružky jež mu po krá-
tiích za ušima i po krku stékaly
"Zkusila h ním viďte?" srdeč
ně tázal se Vojta
'Inu s ním zkusili všichni u je
šté ter nedá pokoje když neuiň
že jináe aspoň ostouzí"
"Kde je?"
"I tam někde v chaliitič nebo
v baráku má sedničku"
Vojta zase mlčel a rozvnžovnl
Pokračování
Vezméto jednu neb dvě
Scverovy Pilulky pro játru na
noc jste-li stíženi zácpou a po
znáte v brzku že jsou tak léčivé
jak o nich ohlaiíujeine Jsou to
ty nejlepší nejmírnější pilulky
jež púHohí v každém případě a
nepůsobí žádných zlých následků
Při zvrhlých játrách zácpě zá
vrati ochablosti jater iUd„ jsou
velice proapčfiny (ícna % etft za
krabičku Ve všech lékárnách
W V Severo Co Cedar I?npids
íovva
50000 ESETESH
Mu Cenu #1000 Tro Každťho rosllžoněho Jluzo
Pnk-liic trpíte kleumkoliv nemm í inuuui tak vlastní lěily V4ji ibiúm? hv tc rl
lojaii i jolnu leťlUoollivuliolimh líith V liře jeimludi rn im 11 felni m
aiuikjU-m pí Jak kiy muž Irphíoirou krve jivoinf lalMt{ p-k oi: rtr4Ín
ily rlirtiniutÍMiirtiirRt mocemi listiojí íaluiiku jtcr Inlvin an'l ?i„ii teí-s-hh-
iitUMi li O irvoitf v l-ívn eviii vinut nim ilomovfi Jte-ll íklumnn a nn-i u ti ní Zit nl
oli nul tu t ito ♦Zilarma Kalím M iixiiiu ♦ lmle tníti pro Vrt ci rv na itnlítrft ÍVvf
Vám pn trpCc a jak murte oju tnc nuliiřti aialělio a trvalílio nlřo í Ti ícc mtijí ni
vrnreiio lij lo ilckoii ilé jnlravl íla a muJnut ta pomoci Mo ctnné lvi'iy } t to ik la
tliřte vídoiaosli (Jisuliuje r vo tco kaiy muž vélíii má pamMuiic Iito kroha
jmt impnclo mlarma My taplutima poitwné 0-M'lte tuno "ZIiAR M A
KUPtiN a jriiílHc nám Iio dma a my Vátu za-leim- juKn vituk ti'totcini kntliy
liplnfi vj-placi-in' '
ZAŠLETE DNEN TENTO KUPÓN NA KNIHU ZDAKMA
XortliwePteni lil-liř 24 Fifth Avr ťliicaco
lulMku " Kuiliu Ioiim " a tti!o ly mne
Stát
jDr F A Sedláček 1
j OMAHA MKB j
JOňMXiVNA: 12TU Ho liith Street
proti llni lti Pniyiif
Tel U-I -lni-: J
Iti:!lKN K: ilMs Uth strčit
J Tel iMuplíi -ISsii
Dotíikjnf t Dr Allisoncm v ocmotnkich
: v úUlH)Vxř:'H!!"1'dl :
c::o on hod vť-er
V neděli od 10 do 1 Itod odpol
Dr G Rosewator
Český lékaIí a kanhojiď
fjřadovna: 222 "Bee Building"
CfalBi hodiny: Od 11—12 ilop od
2— Z od 5:30—6 odj — V nedili
od 10—12 dopol
Teleplctif a — r!l — D 1217 I{oidn
D 504 Office
tii#-[ifndetit — A 1317 EcsidoD"-
A 1304 Offira
Obydli 2117 Jooes Str
Dr Gco F Šimánek
cesky lékař a ranhojič
t iiale 1262 Jitnl 13 Oman
Cřadní hodiny: Od 2 do 4:30 o!p
od 6:30 do 7:30 vcicr — TeL 3769
fie TeL Douglaa 1064
1'fnďivna 20 1 " l!rown rlk Uinilm
Telefon I)onil:i)í 4111
Dr T n I1ULLEII
léěi ticniufn
ušní nosní a krční
Zvláštnost: — l'í ipfnoliovuni brejlí
f'řodni hodiny: ( od !) do 12 dopni
) ml 1 do odpol
V nivl li od 10 do 12 :r tf
Hotg Sfctfg iwwiag 0§
IV-rjMiftrHÍ pivovfii v Omnze
Tnsro:r soTrsrAai no
Výborná vína kalifornská a( i mnnrtnc Fi-
ná vody minerální brandy a všeho druhu li
hoviny zasílaií se do všech částí Spoj Států
Pište si
JOS Bernard BIuc IsIanAvenue
CHICAGO
kdybyste mi ibne! i le výtkli uwlall
Dr J V Iloutshy
ČESKÝ LÉKAŘ
24 a N Str South Omaha
Úradnl hodiny: Cd do 12 bod iop
Od 2 do 5 boj olp
Od 7 do 8 boiL vcicr
Telefon úřadovnft a obyilii: 14Z
Dr Edw Chaloupko
řeský lékař a ranhojič
V SOUTH O MAZE
Cřadovua: 24 a M ul ToL 773 Í Ui
nt hodiny Od 10:J0 do IS od 2 do S
Doliiii mm-it od C hodin
Obydli: 275 jižní 22 ul — Tel
Dr J F Kálal
český lékař a ranhojič
ť'řalotia v Karhncli MockuJ ěiJij sjki-
je :tol -Tel DntiRlaN 17U1
1'řadní hmliny: Od l( do 12 dnpol a ixi
'''l do 4::o ndpiilcdnc
'V uraduje v IIij' li! Crapiii' ud 12 di
i hirtl inlml Ohjdli líSll 1 Cliiengo St
Veškeré nemoce nenů
vy)(-''- bez !i'kň již po deset let ad
divalno 7nLm}
Dr M E DOflOHUE
603 New Brandcls Block
Xativto jej noho mu dopištn
Dr F H Kučera
Cesty tm ajaiiliojič
VE VEEDIQEE NEB
V kMÍJň duhé a do okolí jede s r
volání 39tf
Tarraerský telefon ▼ ůřadora
Jeat hotov poílonřiti krajanftml
vlistní fístů n hfjno záobctiý
řeznický a uzcnářský[ cl:::d
v fis 220tl již 1 ul Omalm
Hili:it{- vjhěr í-critviMio masu ncjlcfnií jakosti %
ceny nejlcvnAjsí Veškero výrobky uzenářské
leší hc lé nejlepií povňmi Objednávky možno
itriniti te foucm l)otlra8 3122
o cenník! -
ILLINOIS