Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 12, 1909, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Naprapathy
UbentuatUmn iIulr'iil Bf
znize a tu-rvvsita n-roiwt muíl
a Ir jju rytbU a trval vyli
éeay mým Uětnia
Kazda nemoc má svojt příčina a
xUtuj tadil příčina i
Valí nemoct
Mi úihíbí líkařaki puvťit
v léernl nemoet fotvrraje tnoji
srbopaoat v hledáni odatrane
ni tílo příčiny N zdraví ki
lh orjinn tclobo spořiri
iMt zdraví a apokojenoat rroto
kWU míli vriktré součástky té
la (dravé Nirvy ebti niti flpl
nou volnoet
Léky nezlepší a neobnoví xdr
vi nenrú Není to lék co lida ji
Ject to svoboda t Uiirall jte
tik a po cli U-ta Nyní přrsvéd
tt co přírmia mOie pro Vi
vtkonati malou fmri zkuv
něho nuprapnthk-kíbo líkafe —
Zkuste asprapathy a uřin't tlu
břt Nemate-li diuI mé k niík v
(Naprnpatby) pište ni pro ni Je
v jstzyre řVkím i anglickém IV
ílu Via ji zdarma!
DrLNCorpontor
23 23 Continental Bl'k
Omaha Nebr
Úřední bod od 9:30 — 11:30 dopol
od 2:00— 5:09 odpiL
Telefon: Donglaa 3696
Pro mímoméstské pacienty
iem pacientfim kteří bydli
100 míl od Omaby nebo nénř
a kteří vezmou ni Ctvlni K-nesi
kt-ré zajistí jun dokonalé a tr
valé vyléčeni zuplatiro jízdné l)
dráze do Omaby a rpí-t Bydli-te-Ii
d&in než 10(1 mil od Oma
hy zaplutim ? 10 míl kaldí
cesty ill
10 dnů zkoušky zdarma
H-nt l#-k rroto t kllilu llnr'fl
-i% a-f(iif --titj
ni tw-klu iki luduo piehitrui-
I tř k ii- l- jtiii'' rul !
bikoli nu ►
kut t h ii"'lf ai ní pfitli
ntni-lnrk kll'1 f tu' tul Vi
kmtrnj Jmi lr--lm liruhf
k4 a ki B:u-t tijrii Kuřm
n h nnjrt bhi Jhtrh Jeli-
ť Ctflt ) V I tll4 ftttt-
"tl jvnifTrfii tia-K t— Hwlr vím xntlkiKi
tuJr rú ' tKUrt tnu ni in
mjr r-iiio Mt4 CC! Co lť 6 Cl
cace IIL
J H Kučera
JJEIGH NEB
vlaMni feitá boioS íj[:n fénický
a unářskí oiíS3 Tbsitý výbtř
'erstvého ik Tlwného man rnřtS nte
wk a Ktlimil vw-bo dráhu Za hožií
a vepřový dobytek a syrové kúU jla
tím viíly nejvyiii triai rrnu KaJdý
kdo můj závod navštíví budo iviío
roitó a poctivé obsIonžB O hojswja
pHzo židi 35 tř
J H KUČEEA Letgn íb
Bebcmian PnblisbÍBg 4 Importinx Co
400 E 72 St NEW YOEK N T
Na sklade knihy víccb nakladateli
ícskýcb obrazy a díla umílekí Ho-
dubniny řeské knihy divadilní Příji-
ni předplatné na T4keré í&iopmy
tnli ▼ ČecLiťb neb Araerioe vychi-
zejících Eníby aotikvární kupuji
neb vyiníňajL
za skutečnou cena u
íl)ř-vařS Svřta
! české tábory v Omazeaj
1 South Otmize I
Výtečné mzMt zbožf
prak'lio mUtra uupniNltíbo
O BOH HÁKA Z CHICAGA
na ukladé chová
13IO WilllaM nt
Čeretvé owoky kbreinky
fprveláty praiaká aalimy taliá
ny krakovské -lalimy áunky va
řené lanky eyrovř jazykový
wurst přeni wursf pařížský
lim teloel alim Spek paprikový
mortadella such íeanekové ▼oř
ty Spk a p stálo na akladí Kdo
rhref ni porhutratl na nzenkách
a pl dlo řwkřho řp&nnbo dřla
ttýcb zajdi xi k C F ÍMmin
kovl 37-tf
O ZUBECH
Jřt veliký rozdíl meitl íulmíml lékaři
leden koni dobrou práíi a drbhý ípat
nou Někteří oblažují dobrou pró l tak
lacino i jí ani za ta cenu dřlat nerao
hon a áioný dobrý rotrlitl nemohou
Doažit Vyplfíojl Koby alatera a mřítierm
imá prc nevypadá m zubS za kritký
tm nýbri Jeat táli lUvAm zhtó konin
kTi aasaxoii nové zuby kt#ré vyjiadají
iako vUatnL Za práci nu ím a ceny jsou
mírné tř
DH J C OOUKUP
taký raboi Utař
íii Paxton budova Otnaia Neb
U lidové WdiiiicM
a__fcMtaí rah 16 a Faram al
j
♦ "f XlaSla ulAt t
♦
♦
f flUail XjMirAwi(Wt údam luhuclových
Na vltavském břehu v Libni na
li f-na byla lnj 17 dulma z rána
mrtvola mladíka střelnou ra
unii v travém Hjitiku V vc
iťuhu (Nináii rtlHý kutliař Vi
liri "rM-hka Pnň i vzal ži
vot iiiní známo
Mrtvola v křoví — Nu blízku
žrlfzuični tratř v Jihlavi naleze
na byla oiuly z rána v křoví mrt
vola asi 10 íni Ktarého liořaka le
žela na zátleeh obleéena byla v
bílou kohilku a ústa iu"!a tu-pána
zoubkovaným pásem plátna Jíle
o smrt zactuieutm lo zloěinné
inateu jsitrá četnictvo
Oběsil le v Žaláři — t7Wý Fr
Červenka z Mor Ostravy nalézal
- ve vynetřovaeí vazbé u krajnkt'
Iw somlu v Novém líčíiié pro zlo
éin zpronevěřeni a Mee v mbleleni
pro mladbitvé provinilce Dne lf
tlubna večer zatím co dozorce na
okamžik se 4 cely vzdálil Fran
tÍM'k Červenka který zůstal v ce
lt sám obenil se řemenem na kli
ce a ačkoliv spraven věznice prá
vě vstoupil d cely tiepoibiřilo se
již zoufalce vzkřísili
Záhadná událost -— V rybníce
u Arnoiisjriirm nalezen byl dne
ló dnbna 5iroe" dalece známý h
chodník plodinami a majíť l used
losti A 1'ibl mrtev hc ži jícími
ranami ve spáncích Hylo známo
e 1'jehl stále iná 11 sebe větší ob
ncs peněz a proto in-ní vylouě
no i" ko jedná o loupežnou vraž
du je! u Píehla nalez-nu jen
'Ví K l'o zemřelém zůstává clio
rá vdova a několik malých dětí
Případem obírá e nyní soud
Vraida -— Z Teplic se oznamu
je: V líukovieíeh byla l- dubna
nalezena "Oletá výménkářka An
na Šilhavá mrtva Ve světnici
kterou obývala bylo v v- přehá
zeno Při prohlídce mrtvoly byla
ohledána na levé Mranč prsou
střelná rána nasvěděnjíeí tomu
že stařena byla zavraděna Pa
chatel jak podle stop je patrno
vnikl do Hvřtniec oknem Dosud
nebyl vynatruu
Ve "Spáleném mlýně" u Zbra-
slavic patřícím velkostatkáři m
Schebkovi ve Zruci vznikl r??!3
málo dny z rána oheň který zničil
celý mlýn t mlýnské stroje a způ
sobil Škodu přes tWH) K ktera
však j: pojLštěním kryta Ná
jemce mlýna p Jí Kysela jemuž
shořel nábytek a j ni ákodtl 71b
K Zbraslaviéti lutsiči oheň loka-
Usovali takže shořel jen mlyo
kdežto stodola a stáje byly za
chovány Tak oheň vznikl není
známo
Když jsou dvě děti gamotny —
Manželé Cardovi v Opatovieíeh o
došli ondy na chvíli ze světnice a
zanechali tam bez dohledu 4b-tého
Frantiíka a Dietou Annu Na sto
le hořela svíčka vedle ní Mála
sklenice lihem Děti si hrály se
svíčkou a přiblížily se k líhu —
výbuch — plameny zasadily šatky
Anny a ta hrozně po těl! byla po
pálena — tak velice že druhy den
za hroznveh bolesti skonala h
rodiči zavedeno trestní řízení
Omrzel jc svét — 221etý kupf
A Fiekcrt v Aainhaeriru zastřelil
dne 16 dubna na zalesněné strá
ni u Výprt svou milenku 171elou
dceru mě&fana Martu Albertovou
a rak vnálíl hi ránu z revolveru
do pravého spánku Byl mrtev
m
motiv neblahého skutku uda
lých lidí: nešťastná láska ona
pošetilost lidká která stála již
miliony nadějných životu Oba
mladí zoufalci ťřed svou smrtí
byli v městském divadle na p
retté "Šelma wdlák"
Osudná jízda — I'í Antoáová
Maríe 421etá žena tesaře ze Kbel
u Karlina jela dne 17 dubna v
poledne v kočáře z Prahy dornu
Ale nedojela Na cestě Lihni ko-
né se pojednou splašili nešťastná
paní vypadla z kočáru a utrpěla
télké otřesení mozku Ambulant
ním vozem záchranné stanice byla
ubohá dopravena do pražské vše
obecné nemocnice
Hrozný sen — Z Teplic m tele
frrafujtt: V Liptieíeh bydlící hro
čííský pomocník J Jabnel vrazil
v noci na 10 dubna své 281eté
souloži) icí když spala — nůž do
srdce a smrtelné ji zranil Nebo
há dopravena byla do teplické ne
mocnice jde tu v brzce na to ko
nala Jahne! nedovede na nu?
u pamatovat i a tvrdí žo zločinu
toho dopustil k as v těžkém snu
To Iv rdí i bvtná jeho Přes ti
hy) Jahnel zatčen bude véd soud-
uíh lékařů a psychiatrii stvrdili
Nalezl poklad — Při kopání ka
mene nasel ondy v Hytověieicli n
Jililávkou rolník p VácUv Čer
mák na svém poli v hloubce pňl
metru dbátieěek v němž bylo lV)
kusft vt Ikýeh a 1'M malých pi
nízku Džliátiek s jcněi vložen
byl jeSté do nádoby větií která
však byla již mpadlá Jest prav
déHdobii( ře v iiílet-h kde byl
poklad nalezen byl kdysi bs a
džbáncéek uschován byl tam pod
pařezem ěeiiill lnev ědcllje Zvlá
ště kyprá hlína v niž náb-z byl
ohje cli A teti kdo IlO schl U-
schoval jistě zašel v bouřných
doljáeh váleřnýeh
Přejet vlakem — - V úterý dne
'JO dubna dopob dne na nádraží v
Pnr liatieíeh při posunování vzu
k "lidnktor Kruta stojící na po
stranním stupátku va )?"" spudí
s rozjetého vlnku iii násled
kem značného se naklonění My v
stojanem vodovodu udeřen a o
mráěeti spaill na koleje kjež nni
u j'it[)é noby rozdrceno úplné cho
didlo a druh! noha přes bobů
při říznuta Uyl dopraven ihned
do okresní nemocnice kde mu jed
na noha byla amputována Kruta
jest ženat a ote-m 'J dítek
Smrt opařením — Žena chalup
nika Markéta lláová v Iipkově
vařila v minulých dnech brambo
ry Když však chtěla vařící vodu
vylili vrazila na svého tříletého
synka Vojtěcha který před tím
rn zemi si hrál a najednou šel
matce své naproti Narazeni vy
'la se ééxt vařieí vody na dítě
které utrpělo tak těžké popáletii
oy že jim za n'k"Iík dní plných
trápeni podiejdo K ťunu ke víc
mu rodiče opařeného děcka nehle
dali sni lékařské pomoci nýbrž
Jť-ědi dítě ruuýnii domácími pro
středky a řázntěnými mastmi
Smrtelný úraz — Ve DžUirio
vé u Vys Mýta splašili se dne 0
dubna éejeijínovi J Boháčovi
který sloužil u rolníka p Sokola
na pojí při vláčení koně Čeledín
byl branami zachycen a tak pora
něn že v malé chvíli vykrvácením
zemřel Pohřeb nešťastného 2
Jetého muže konal se za velkého
Účastenství občanstva v
dne 12 dubna Dojímavě působ
la třítomiiost místních rolníku
íteří kráčeli v čele prii vodu na
lúkaz že si ážili hodného a pu-
něho dělníka Doprovodili jej uí
na evansíeliekv hřbitov v Hticiuč
řes hodiliU cesty vzdálený Ce
dín Boháč nebyl pojištěn proti
úrazu starý' zmnaéený jeho otec
neobdržel ani haléře podpory na
vypraveni pohřbu
Vraida starce — V minulých
dnech udála se v Nyrsku v nuda
která pobouřila všecko obyvatel
stvo Dozorce tamního chudobin
ce "sb-t v- Wolsransí Trhán nale
zen byl jeho USletoU ž nou která
právě z klatovské nemocnice do
mu se vrátila oběšen v pokoji na
provaze Všecky známky nasvěd
čovaly touni že udála se zde vraž
da V N vršku meškala v sobotu
a v neděli komise plzeňského kraj
ského KOllilfl sestav 8JI Z V Vse!
třujícího soudce p Jcttniara
právního praktikanta dra Tnu
licha a dvou soudních lékařů nby
případ vyšetřila Do podezření
z vraždy upadla vdova fíosulie
Lohborjivrová a syn její Josef oba
bydlící V chudobinci a byli Vzatí
do vyšetřování Podezření zdá se
být oprávněné neboť oba mívali s
I Vbanem stálé hádky a žili s nim
v nepřátelství
Krvavá rvačka branců - Z
Mor Ostravy Marný jsou varov
né hlasy novin které vybízejí
branec ke klidu a vysvětlují jim
význam odvodň při nichž je tak
málo příčin k jásání Také v
Mor Ostravé sebrala se po odvo
du dno 21 dubna skupina hraněn
"tjálda" do Přívozu a V různých
hostincích důkladně popíjela Asi
o 4 hod od pot' dostala se druži
na do vykřičeného domu v Pří vo
zo Přívozsky nováček lírinčír
dostal se tam do hádky se synem
majitele zmíněného domu nováč
kem Zťlkcin a poraziv ho na zem
způsobil mu několik lehčích zra
něni ObehodvedoucS Zelkův Mi
šlový přispěchal synovi svého
pána na pomoc a tu Jírinčír vrhl
so na něj s nožem a způsobil inu
několik smrtelných ran jimž Mí-
síivý záhy jMidleh) Vrah byl zat
éen
Samo vražda za vzrušujících o
kolností — Z JVruStýna se piíe
V tobolu !ne 17 dubna dostavili
e v Nedvédíei u IVrnštýtia d
Imttdu p Kduarda Kaliny dva
sniultii v) keiiavatclé zabavit ně
které svršky na uhrazeni pohle
dávky jisté firmy Z počátku dél
se rázuam věcj tlustí hladce jak
mile však exekutoři vstoupili ďi
stáje ktlc nalezli stolni mramorc
voii desku ukrytou v pilinách
rozčilil se p Kalina d té míry že
vytáhl revolver a vypálil i něli
[m vykonavatelích pět ran za se
bou které na Štěstí se minuly cí
le Se šestou ranou čekal na vy
konnvateb' na dvoře jestli který
vyjde by ho skolil rož trvalo
skif hodinu Konečně se jetb ll
z nich odvážil ke dveřím V tom
padla rána šestá opět mimo V"
domnění že iuá revolver prázdný
vystoupili soudní služebníci e
stáje dey Im odzbrojili v tom
však viděli že nabíjí zbraň novu
Nezbylo jim tedy tiie jiného nž
prehnouti Jeden se uchýlil do
jwkiije kde sc zamknul druhý pá
dil uměřeni k nádraží pronásledo
ván další střclliou které šťastné
unikl Vida svůj čin obrátil p
Kalina zbraň proti sobě a vypá
Id si ránu ilo pravého spánku Ku
e proběhla mu mozkem a vyšla
b vý ni uchem ven Smrt následo
vala ikaiiiité Srdci rv nwí byl
Idileil na umírajícího u kterého
kb č lu vdova a jejž oplakává de
vět nezaopatřených dítek IV
ib-tkfiouli dlužno že nešťastník
ěin ten spáchal v rozrušeni mysli
následkem finanční tísné jakož
úplného úpadku své živnosti I i v 1
l"letý' řádný přičinlivý a pocti
vý 1'padek svůj zavinil tim že
jako dlouholetý nájemo# obecního
iistíllce kde mu živnost kvetla
takž" okbídal dosti značné úspu
ty živnosti té zanechal a př-d
tíi iui roky postavil hotel blíže ná
draží aniž by měl potřebný kapi
tál Hotel měl mu být 7 t ni v
(i -- né drafié prodán a ui tíin
při v -den úilně na tnizinu
Pokus vraždy a sebevraždy —
Píše se z MiaudýsH n L Karel
Vnvfifný Hctý jn-kařský pomoe
r ík Ml Cakovi" (okres Mrandýs
n L) udržoval p l roku známost
2-"detou slunkou Annou líadovmi
Krohlelt která v xslední dolé
sloužila u hostinského pana Po
korného v Jiřících a žil a ní '' ro-
poudvlíljm ve- společné domácnosti le
h Xovofný Radovou často tý
ral a jí stále nadával a zastř
ním vvbrožoval odešla tato
od
né!n a iřišla dne 1 í dubna do
lířaiolýsa k manželům špičkovým
aby jsi hledala novou službu Té
hož dne as po 2 hod odpoledni do
bytu manželů Špičkových přišel
dělník Václav Žižka z Malých Ca-
kovie a vyzýval Hadovou aby šla
ven že na ni liěktlo ěi-ká Sotva
však Hadová tomuto odvětila že
ven nepůjde objevil se ve světni
ci dělník Kard Novotný uchopil
Hadovou za levou ruku pravou
vytáhl z kapsy revolver a namí
řiv Radové na hlavu vystřelil V
{wisledním okamžiku však Hado
vá e uhnula stranou a kryjíc si
obliéoj levou rukou byla do té
to nii-zi pulcem a ukazováčkem
projekt ilein zasažena takže utr
pěla pouze h-hčí zranění Na to
útočník obrátil zbraěi proti sobě
a vehnal si čtyři rány do hlavy a
způsobil si tím smrtelné zranění
Na místo éimt dostavila se soudní
komise sestávající x k soude
Kd Matyse % auskuHanfa Korá
na a soudních Jékařú dra Zítka a
Ira Čermáka nby vyšetřila stav
teee zmnenelio který vsak J)Z
nedával známky života a byl z
rozkazů lékařů dopraven ihned do
PraJiy do všeobecné nemocnice
Lehce zraněná byla p drem Zít
kem obvázána a ihned vyslechnu
ta ři čemž udala že Novotný již
vícokráte jí zastřelením vyhrožo
val Dělník Václav Žižka který
je podezřelý že o vražedném úmy
slu Novotného věděl byl pone
chán v prozatímní vazbo vyšel řo-
viicf
Střelba poblouzněného milence
na Mariánských hradbách — An
ton Kašpar 19 roků starý řetézo
kovář z Jířevnova ě 154 jmenuje
m hrdina vražedného útoku jejž
dne 15 dubna odpoledne provedl
na Mariánských hradbách u Pra
hy na svoji milenku Annu Luká
šovu zamiíst liánou v továrně na
prádlo firmy Joss a Joevvensteín
V Hol eso vících Vypravuje se -nein
žc mí začasté napije a ve sta
vu nepříčetném žo e odváží na ce
lou společnost v hostinci "Zná
mý rváč" říkali o ném a každý
se mu raději vyhnul Duo 14
dubna měl Kašpar opět den velmi
kurážný Vyhrožoval že všechno
jKistiíli a zabije A le to myslil
do oprnvdy prtdtázal tím žt si
koupil revolver n istrými náboji
Nejprve chtěl o život připraviti
voji milenku Annu Lukešovu
Krveprolití thté-1 uspHřádit tluc
15 dubna odpoledne nic obezřel
niistí jeho bratra se mu to m-po-dařilo
Označeného dne po I
huti odpoledni položil Ant Kaš
par V ililliě líástltijti m iiilil -
vm1 Jeho bratr Josef Kašpar
rovněž v tomto závodě zaměstna
ný měl ohavu ž Antonín něco
Iirovedc Proto spěchal na hrad
čanské policejní komisařství vy
právěl že bratr Antonín bude
střílet Hpráree komisařství Hej
a telefonicky požádal holešovi
cké policejní komisařství nby vy
rozumělo dělnici Lukášovu jaké
nebezpečí jí hrozí Toto upozor
nění se také stalo a Lukášova by
la ihned propuštěna z továrny fir
my Joss a Ievvestein Myla vše
oka udčšetiH a fspéchata rovnou do
mň po Mariánských hradbách My
slila že je o její hepcě! pstará
no když o vražedných tlmysleeh
Kašpara byla vyrozuměna a za
tím — na hradbách pojednou se
před ní objevil Antonín Kašpar
Dělnice byla jata tak nevýslov
ným strachem že se dala na útěk
A tím se zachránila Antonín lva
Spar vytáhl z kapsy revolver n
SEVERO-NEMECKY LLOYD
Prariilrlni tntrni a paroplavební dejrava
z Baltimore do Brémen
pHm po nových dvotisrouboTýi-b poStovoich parnicicb nd 7're
do H''100 tun sniHiBosU:
Rhein Main Neckar Cassell Breslau
Koeln Hannover Frankfurt Brandenbnrg CmemuiU
II kajuta z Haltliiiore do I!rc:meu od $5250 nahtra
Tyti) parníky maji pouze jednu (tří)u ksjutaí kteri uznafena jer wk'i
ÍL kajuta
X$h jmenované (iaroíky jsou výbrndne ooví výtečné zbudované a rUmy
laHzen- pokoje kajutni r palub KVktriiké oavftli-ni ve vřerb prít rá-h
Dalií zprávy sdivají jfenerální jednateli:
aneb jejich zástupci v zemi
A SCIJPMACIIER & CO No 7 S Oay St Jhdtimore Mu
II- CLAt:SENirs íi CO C Deadbome Str Chicago lllium
jr
Hojné zábřoý a úplné
J 1 I _ „
: PI sí I
uouiua iidMcnnym Fapirem Dammi SKiem ala
ve re nové budovo cis 12C1 Jit 13 nL Omaba Neb
r iH-ln nalizttete ten nejlepií a nejvftži výWr krísti'Li) iri
ti ntn-11 impiro Tak vkunné vzorky [xwud ste vo mísih neviu -
&irn-!iv barvy oljc varnúvV štětky klo klik atd mi hojné na
Ua i" Za k:t 'dMi prii i ať % lepeni KikojA nneb ebsrvenl byfí
ruii il!iili'i-tí v iiífm tiutto j!e kuenoat Z3xm
V 1 ~
DR JAMES W NOVÁK
český zubní lékař
í tintííc u' il liim-k — 15 a l)iig!iui il Pokoj (la 4 v ruhu nud Derg Ciuta
ing Co — Dfiiet 1'bune: iSmlas 077 — Besídcnce Plione: Sou tli 788
Krajané r venkova kteří něj© ismiáeí prací zubařskou pikoj'ui
učiní dobře kdy! pří eíyňIčvS Omaby zajdou k Drn Novákovi jení za
vcřkeríS práťe v olmni svém ú[dn6 rnéí S4tf
aaiau
Xejctarií % nejlepií
N
w
EB DAUUEnA Sffi
t čísle 130t Farnam nitě
Prnri importováni piva na depu PLZEŇSKÉ % Jíílfanikebo pivo
varu v Plzni v C'e'b'eJi llubran Mviníck Davaria pivo Pivo Anbeuser
Buib ivetozniiii FaBut zíikalo rozsiblon reputaeb
Kavira pro diny oaJézi se oa drobí podUze 40tř
E FRANTA
spolehlivý Htavltel a kont rak tor
Krajané kteří hodlají postavit! wAA buď novou moderni obe bodni
budovo aneb úbledné obydelni stavení oíiní v katdéss připadl dobře
kdyl s dovéron obrátí m n £ekébo tohoto stavitele Ušetři nejen
nsobý dollar aJo i praei bode nanejvýše spokojení Má ta nejtepší
odporořeni a eo bJavníbo za til řiti dohotovení atavby di Vám ti
rokn Bliti! podrobnosti sdell Vim
I FSA23TA 3101 W gtreet South Omaha lfeb
Ttlafon Bootk 2123
ZDARMA
lil mmw klika a sčif kirrt sovl Yeae Ma
lék IKitl Soaia
Ohluchnuti
Katarrh a
Záduchu
Pošleme
jednotnésíční léčení zdarma
k iwUJitl kJa o-M kiprtirmnliltMtiiiulim
liurnim r hlatt klrlim ln-bua omr
wi (rauiiiK- im nm—i (! "t wjfi i
Ni-il-il Dl lfu kiS- lrtai kin wRKibl
)WMI tmilm kilu ftltl ihli
wntlirtmt nii4i# u w (Iwlima pt
pwU S-fil'i(u-ll If j yliilu)t tuM
uii BwtSiaS) lřti m {OnomtciOnl
ltnl iaarma kifc-i Bii m in
tun nl rrni i iin unii iln- ttnliilks
imJn w ! autjri ITU
Dř BRANAMAN CO
JO Nw Yrk Life BIJ Omaha ftvfe
začal po dívce stříb ti ftyry stře
ly za ní vypálil ale šťastnou ná
hodou ani jedna ji netrefila Ir
tocníku zbývaly v revolveru jen
dvě střely a ty chtěl použit ke
zmaření svého života Přiložil re
volver k pravému spánku a vy
střelil V zápětí se svald a po
zbyl vědomí Sběhli se lidé vy
rvali zoufalci revolver aby !)
mohl stříleti kdyby se snad vzpa
matoval Těžce zraněný Kašpar
byl v ambulanéním vozo záebrau
né stanice odvezen do všeobecné
nemocnice
a
novým zbožím opatřený S
L t W
1 T Z A I T I
rcrisittjsí
mtuto pro sebozka jet
fSSaiSSSOroUCEBlBJKScř"
vlaitnf
qTC T ~—