Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 12, 1909, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i+ --' irfnr mmr i i'ViVi i-4
—i
1'OKKOK dne ia kvřum juuv
uT
Itriumph dottledceeri
Thbsi til 'round betr
ín th market-bar rume
í V „MAOf M Omaha I
PBm
Ncmaji-li domácí hustin
4iuhm pivo na skladě
!!( Itám O Vi-UY
A m n i n i r
Ocjlšta nín
a i-'!im Vám ja
kým řpůsobcro ti
rauiotn vyrábět!
py x umélbu
kamene neb kon
krítu Výrobu
těekto pontu stojí
iou asi 12 centů
a jl!'ii taky vy
Ir! piidcfti tet n
iee láine Vám
tčjt í jt-ialcbtV
pru pr-nlij tihto
frie
Mcl-lroy lot &
lolt lumpaný
Vwmé raHent
HOSTINEC
!itní
FYfinlc :: řSemorfid
ltí a William n)„ Omaha Neb
Vítc-ný Mei-6v lák jakuS í pravé
iiuportovane pl eřiské Stále na čepu
Kurhtiova vtim uejlcpii lihoviny pru
tlivá i ve tu Teplý ?fikii-k m
poradám
Jos Vopálka
řezník a uzenář
i " ti AVIllIam ni
TeL Sed 7211
' v rot My ajb-pšl vťW-f čer-
iíini Víchu ilru It ii jukni 1 vý
t ' ! Vfobkíi uftiáfikíťli Kupte
ř-H- n íkuidn ii sijicujeiiíi vá ÍC
ii' i " přijdeo iii
'ojvětší řeznický závod
vlatni r řetki ítrrtl
V F KUNCL
1244 Jižní 1J Ml
Vždy t jčtrstvěji-i zásoby n n a o
iiái1 ' diHtiín! zboží jen nejirpáiho
ruku za i :y levnější tni kdekoliv
viniip Tel Doujtlas 1199
LOUIS J PIATTI
riéci právník i vřjný notář
507510 Erown Elock '
iiinv ýchod roh 11 a lloulas ul
UM Alf A NKB 75i
TKLKFONV:
i'llílíK VW
IHÍ-llí:
LOUIS DCHIIA
český právník a veřejný notář
033 N Y Uí Bldg Omaha
( TKIEFOKY:
fjfailna U-2 Obydli £305
Chas I] Stillcr
vlaatuf vjrona zařízeni
HOSTINEC
ivx rohií h Howar1 ul
Má na kladu vždy uitjlppSI itapor
lov a ii ó doutníky l doinácf
vfna a likt ry
hurzřiv kŽak vždy na řepu
Chutný zákuai k vždj po ruce
Zaatavt m na jednu
ní t rífly
HOSTINEC
íaHdil
Václav Conka
na rohu 13 a Wlilian ul
který vykoupil od p Ant
Francia Jeho snahou Imde
ohslotižiti vé hosty nt'jlep
íím ležákem v 8chlitzova pj
tovaru a nejlepními likéry
a doutníky Chutný teply
zákusek vždy po ruce Ob
sluha vzorná Hlavní stan
tn rokií ř ú 25tf
AloU Riola:
In memoriam
j
Tuk iii'k'ty v uivli lnuti ml
1vn ""lnik ťi-iikí iMiviinr
jIU i V ' I ú It lilia linui
v hlavni mniM liliri
Ji i v ililkv řtfti mAuí Ifam
a néjU na inm v}' mluvný
t ili v ni'in iri umAní
jí vynali-zl (iuiinlii re
iii si-iiiii nirrtitir- tiřmirky
kily jifi-niluii iha wiuwilr
by nčzi mu iřiiM'll
a raliíil nk K)iínint
(Coii!aiiy juk blf likajt)
a ri)iřivul iMUťtu
mor( avojii-b linkmÍB
i ní byl ilibrý bxijMlttř
lfr notiíi bíilii íatito míl
tu b un myti! nm nqHílo
by kiiibkujM-clvl aliiiil
ji-A v lni-i'iic kon mh f i rumu
l" ir-ut nij ilcinl
Jiik u nti íi-kij Oru-ixti —
VVuk mnolio řibí má fctoiipi-nni
li-n l-rvrti tiskfír (miIi-iiIh Tg
ni'h vAinlit iím náviwlv
kli likii'm "+jry" brožury
ittk jrtní jHHliiik i"ký jwit
ji-ť vkvít:i u lián Orimzi
vh blavnl míxta ulál
a v dprivnl raib" Utenri
ti rav( - maji atriity!
TiakiÍKU i'st tiro liil "Osvitu"
"'Jliwpudíf " J'mt j rolnický
j-hobi 'i'fm }tfikřii
'lnt cíi kay bcriilnř
J n tvfcti jakř iTemif
tmi ilimtaí kiiiilv x i li iiiríi
kilu ziíb ili llar rnlplain r
PotoKrafi tíí (Kilřtářf
ři í -'roj í rC iM- nl
buf V Nf-illi iir-t Kjifiinli
'i lul A hIc ryyoťá
jOA V llini'' i lnvii V'Mkil
f VM'r1liM j4 ili lt lit lii!U r '
( f lit r fl 11 ! jÍ HHliflIli -
riiňli-ti- iluiijir rmÍMri
'ji !'! Jí r Hiiři" íťi?nn lí
ŠPICBERKY — ZEMĚ LEDU
V třídit o dnech hode se
U
II t K'0-
i :
i-n-iici nrsiiaiíM nznHiovati o
'tnlioi-íio právfiú posfaiií špiij-
rtu iiy „ „v!
- ' ' i
lirt
Kdo ni jprv bjfvd Inio hknpi-
nu not rn ii rokim lit in i sc oii zi
i st a M sl si-vi rní šířky a no zi
10 sl a ÍMi řtiiióii vvihitilnč od
in i jim iclic n iií určilc uáiiiii
Knol lo hyli KlandAlí ImIoÍi Í kt-
ro-t- lim jak Mu iv ishmdskc
kroniky lřlují po nřkolikalý-
iiI a it i i
in i m- i iii i'irifi mni l llil- i
Zlí mi kh rou nazvali "sval -
mni (stihl na zemci hvrop: lol'l(„ r„Loii " n'l„íL " v
mi- mI o ní zv'l-lo Icprv když
lollanďanč nova )Hdnikli hIuh
iiaitii vimiiu uniím m scvi-rru r -
ropy io Au: lil n lio m Anjíli-
siiii již vztlalT l'ri tom ohj-vih
toku :u Uollai ďanc i ihiii
tar iiJs Korneliu u d-r líyi'
It 'l Mlh X
MarciiiU na tělo výpravť zahv-
nul jde Mi ii d r Jiyn nodal delf-
íómii masiiMiálu zprávu ♦ hoj
ili velryb v těchto končinách a
dyž IIiiiIhou devět let na to zprá
vu jNilvrdil (tí-ipluly tam loilland
k% atiiíliekě dánské ruské a
hamburské lovecké lodi yfA au
řílickýnii a hHaiidkýmÍ vřiirava-
tni docházelo ke skuleěnviu l#o-
i "
juni loku Ibl! vyslala
nost j ž obdržela od ntlírlieké Vlá-
dy výtjulll OH lov sedm ozbroie-
nýdi ImIÍ ke špielicrkíitu které
statuí výpravy vyplenily a zahna
ly Když f Ibll Jaké hollandské
výpravy byly provázeny čtyřmi
válčenými IMiiiii došlo mezi obé
má odpůrci ke Miiírnémit rodéle
ní oblastí Xa aiimtcrodamHkém o
sirově nalézá jí dosud odděleny
úkýin záliiii zříceniny itntíli
ekých h hollandskýeh opevnění
Také llaniburiíu byla tehdy — r
lGlíl — vykázána oblast lovu Vý
pravy však prováděly tak loupe
živý lov že již v '1 polotiťi 18
Moletí přestaly ponévndž m ue
vyidácrly t)d r 174u do r JJtt přicházely
již jen ruské výpravy z Areliun
gelska j ž tam přrziiaovoly Te
hdy byly ňpieberky již zemí Lez
pána ale ono období nazývá se
"urská doba" Od r ]S20 do r
]f70 — norská dobu — přicházeli
íkoro výhriidué Norové Hokn
1867 pojalo '! obyvntelú Troeiú
ho úmyal usalíti ho trvale nu
Apicberkíieh n připravovali tak
koImtÍHaci země ale žádost o Mlát
ili příspěvek byla zamítnutu Když
r 1871 hjla na Špicberkáeh ohje
vena první loifka in roatů přišel
SvéVlhký badatel XordenHkjohl 8
několika Nory ua inyn ThordM ii
fiv a zaujali územt tlvou čtvereč
ních míl Xord nskjold byl prv
ní jen klH této "zeinc hez pátifl"
prohlásil za xoukromý iuajttek
Téhož roku vynkyll ne také plán
vyhláaiti nud Apieberky poleéiiou
norku-5vélskou uvrehovanoxt ale
"šlo ? toho dilern pro žárlivost o-
Immj Ki iiif ilili m pni odpor Ihihku
V Mmli-(!iiíi-h dvaceti li-ti-rh
omry volm"? xinť-uily Nové !
jevy bolmtýíli UáUi-k uhlí ily
uiii tí'iu k roWihli-jMiii nluipv
!m fizcmf árnattiť ph'kminf kur
dójí píimin nnii ditMi HfiiiTÚiiu
tinřiii m bi7pi'(í piVžiirunuil n -
U-vřvht znni zimním vjpravíiiu na
lov kjin 0l dvou let j
átfiío m tf fc-tif ulili na Sii-hi r
kkih mi vyplácí a nfktcrc IímIiiI
MpolfnoMli jHiužívnjí tohrto ulili a
tak dobrým vyali-dkom bt tronJ-
jťiiitiko-ntnriťkíi spnliřnost "Ar-
líc ťonl rnmpiiiiy" ji v svv'h
dulfcli žíini"ítiiúvii v l('ti Jíal o v
ťuiw l'i iiiiižft přikročila h tm ke
zííi rií cli ktrárny a dala tnulo-
vii f t ?láílní iiht liu' lodi tak'
rici Ke kďiifiiMH-c spii br rkii U pr
ve nyní Mi'-iiť
llri?i vAak p't vvlitiln-iii %'
řV Ink liifk vprtivy rádi ji
piitnio z totiM vyprav} vyula
ni' trtiniilliii Inla z TriiiixiM' pří
vrzly kořinf: Ui! ílrU a Vil mrt
vyh Ifdovjrli im-dvrdú I živň a
lřl2 tnrt'' mini' 5IPJ t ulomí rúz
nýťh druhů ') lib r prachového
p-ří Mil i tun tuku 40 ií tuny ko-Ktir-c
Kíiiini vvpravy VHiJH jko-f-ihtily
~ iiidvt'iu živí a 102
mrtvé Nlííhrn liiky 150 líl'ch li
í k lfL2 lt prn liov ('ho pr-ří n
lť tun tuku To za jdon rok n
jMioiii z IriiHioi-: Jv tomu nutno
pi tM iti j „t ÍIM stojnou kořjdf
vypmv v llamui rf kIu Vanťi
Ar liaiig Nka Kmiiió hi slAvá
Hf t (lirÍHli zimní liv ii -i šniiliir
'
li 'I I -
jllHM IIMIUOII 1IIVCI Jllll Jl I Jl-Jl O
íko'HÍiiti potiívaji Mindiď-I otrí-
vi-iiy li oli iisik iii jimi víak o
mu oji l ihl- Mioi illVm ' litin Zijl-
i'1' k''n P-yttUi lililVIlí vv'ill
'''rsK'' uiioly svým příslušníkům
Kuívi'iní rtruŠílui zakázalv a!
"" '' ' J"l O-ZHHM IIV a 1 a Iw
II : - i
j iitiii-uiiii viTť KololllsarC
Kpiídu rku váin" i liromu
I ro orki ih'Iiuž pii-házi
it-ona liťcu i horník iV má vi lky
význam tak' oláka jakň rávní
záhady platí na spii!rká i Ko-
ku VMi lyl norský lovit- př kva
pní npi(Mlu a luhýlil ď
''liíitrtf' Majill ilialrc' Aiijrli-
rti Mllřfhamp drztl lovce v Zajc-
iti tak illniilio už mu ilnl ro -{-'i i:::
kMl iy jal(( (oillu '
„ (-„„j ('„„„„ rnž ní%
„0Z(I- „'„„ ' 1'1„ilt wí
i„i ( „: i
!" "'ii mail i'l llli-l K Illlllll VC-
zen i tu Ihz práva a hez pomocí
jsou váichiii kdož vkročí na smt
krouié o km ti n iiu' iVimiiÍ ii Ir
jpmovi l-lo půdy hyb tak'
II ř_ i i
11 I ll4fMl1lilál1i ali
Nvoiam
tato ze
Mielierkč binfrn
nu' mk zvláště na západním' tm
hřei iJrá' in''in ke {rolfkému
Jtrodu možnost vývoj- jenž- -prnvnujc
k n jvělším nadějím
LITERATURA
„
Kar-t l!rky Hory a doliny no
jW0TOaViJL fr-M( řlil!(1(I„v ?(i
ky JtrA K K 'i7o Siikbi-
''em Ibjly & "1'm ki v Tai- - Karel
liirky c eiiKiiii-lin u triiipi-rumcritní
pmfil mtinlht unií litiTiitiiry 1'rmiI I
lni fcuílb-r"iy pniič dnv( du Vjirodní
lni Obzoru nyní v lbirk'lu Tyib-iookii
tčsl sic por rinit i literiirnílm h čin a
jednaly si nemalě pipnlirimtti Maji
Édv mínili espritu rúworitA blcdÍKku
a iifiibrijuwiiy litoiný hrit ko-r be i
liledií vniká di bolnvýli run vcrcjni-hu
mirábiili1 živida b lit mnohdy ví'f
rvi b lb lrii než rurnulisi íka a proto
autor vydávají tyto nápady povídky
a Mlciiii:y jii čuho kuirii! jiřináši jen
poťiitmu diii mvuih liti-rárníniu vývoji
- JU "1'átk" překvnpil b-dialuMi
hrurt iiiifnrovy iuiti viluitlity Noá kni
ba jtt iiul( ncniíiií pouta vwii kořisti
x Iť-re ! L:t t nabli žt ublibn li
tcríiruitxi jnfna Ilorkřim purosiii v po
míní ku vríistu ntrvoji krWnéhu jeho
talentu — probírut se pwlrýin oliaaben
břitu piiiiiivoťťh Kkiz! a řcuilb-toia
j-st v'-i kritiky íi ji-šlú íspíi v'-f a
požitkem čtenářovým lu iidorn jct
to četba avreboviin poutavá a svérázná
Vmňmu mnoliri knih tuk bezodkladní
ťiMnýcb upřímiiř n vynlovuji lidi a při
foui tuk liiliHlnť' m ěliiiicirh
C Y I a ni in a r i n Mali popisná
astrounmis Přelíčili Hrhnrf a 11
Mych (Mpiitů Pbiinmnrioni)Vrli nv I
VUT) B 102 vyobr Za K 250 skv
vát K 4tt Xákbid iii Hojily & Titíka
v Vmzn — Prakticky kiitcliism ostro
mmie psaní- populární a aystcmiiticky
z péra předu! autority livřadářsku byl v
liOrnttř unii wliovnuř potřebea
PIfk!ndim vborn kniíky Flammarin
novy doclává a jmtřcbfi této úhradu —
Aitroniiiuic jc in:jtnrší % vd V tem
nu v''ků sstrá1 nif jejt původ Od In
d1 Kítypťioifi Chabb-ú a ítekil ju
ký pokrok jaké pouty prcnnň ?iištř
nyrh fakt jak obdivtiliodná vřbi # vy
vinula! Nikde intdbkt lidnkí- ncNtoii
(nad tak na tuk bivpď-nv-b přidpokbi
!eeh a peifiy b riivérrli jako v tomto
oboru vřK-ní v iijdroitomii která nám
lne dává naprosili přetni předutavv o
skutcéném uupoláilťiiii vehoiiifra livlo
by jta táiuu mi ly imiiky liij f
Uy ?M [HitiJiriv4HÍiii (naiklv ilu
i l : i i i i t "
imii iiiiki ii ni Hi-jniniiiwji n iii-jiir'
ai'bi'r ua un ii lnul iviri ji-t niI rni n&-
uir fiiKfirk: — Xt- JvBfiit kiini
lilii ttlvá rbiiiMiiiiruui vm ni Jm(
IHlll!UI IlO a liil'?itřiil p l(klll
íiitii'iil iuslty Mif nu ni pt vťklul
n- i( j riMiii' v i ( i r i m- nniriiiti
v Iuhví fíliiMii Mkilř muolí1 !-
Aiiuyi'a íiillM-rk loijni'- rtvl'uiii
'm KBáíuríiujrt jf íl- lnlv a (HHltlrii jH
Iřiiavím dukam Pnj-diiva # mi
jřjun Ivaru ihybu a jioduviuí v um
lav uluniH-nl o xM-vh t l-dm ylý
vajiibb (den a nm ixilmbí h oly
mprif kruhy a iaty ítinmki'1 imníci
slunci bbialrfrh Potibvřitilii li k iiii)ia
H ji 1'řwi loo vyobrawnl
fotutfrařit ky I anlmků r-mvArl pouta
v ji hu výity — L„ „! { i {
ktiíky tak ůri-loi} a vc vřm obiru dn
konal literatura naio jiíiň iirmřla Je
íi hfjlpi ut jHlniířřji(í nijna#rnřj
kaifi him H-tnuiniiii rifi-liiJ1! n í I
!tí dn Vwi-li jazyku evropukyrb li" ol
vb v poulorlui dolíř k(m přodiliíi ov —
Obrnili Pjiíity I! Klnianiariuna dtiď ob
''"ii: Hv I: 'Wornám a tóladv
'ltt- liNU" r„a k Jm vav K !')
s- lf "Ki-uti' "nita (Vna K "(Ji
v' K l2 Hv II f "o unfMi H'ví
tíi obyillMiycti" tVna K 120 vftjt
K i?— Hv IV t'muii" tVna K I HO
rU K 310 Hv V 'S-nimA přírJ„i
ív va K a
řv VI
"iivv li lki
1"" Hv VII
" 'Vna K lro k
"' ty hnll!l ' -
6ji K l7o vá K '!"
Konec vže napraví
Nchr hit jakékoli útrapy
báji rychl na ně ajomínám
L-ii- t --! 'i
jun nui is-ctino ttoire
ďijiilřie Koříce totiž dobrý ko
nec yš napraví I ichitruv íme-li
ab- Mťasliié se vy lěéiiue sitvsi vpo
in lu nt všech 1sií j-ž nám by
lo zkoušeli tjo ná't m- týči my
aiítiie ž-jest iiiil pšíiii n"-iiili !
pec chorobě ěiio diiv (ín '-pe
Poněvadž í nk věišína m inof-i no
řťllt lielildí !ý jídlu jHt ((10
zřejmým že zvolím inl Tiiio -rovo
éčié ll-icé Vín proto
rychle přiměje zaživ aď ústroji k
(-ilné práci Jak z-"iie if'if„ jit-
HhIi nemoc mizí doiiuie té
lesná sila a do v ní s- '-f Kl
m-bud- žaludek Váš v ooiádku
kdVŽ budete ld-v'mi m-bo xažlollt-
vmi Kly budete miti pnb klý
jazyk a bii-b - s sláblvt-ii Tritie-
rovo 1-civé Hoiké Vín Váiň po
může Při kupování buďte (pa
trnými abyste dostali pravé Tri
línovo l-éiié llořkí Víno V lé
kárnáeb T(s Trin-r (iií-(J2
íšo Ashland Ave ('hicas' 111
Adresář českých spolků
OMAHA
Tocip Sokol Tyrí f L
" iih-oii MUli-j- v Riiii i
i v Mihpura první nd li a tu ti pa
tli v tiií-ri IVnl-i IV j vjtck
nii-iopo-ijcdií hn 1'ii'ha tajemník V
I Uilii I2-L' So Iltli St úfetntk A
i Novák l_tfí si itb sir pokladník
W ni Vašik drtiv-r-c Aíií ArrnAu t
bík Ant Vnlák i-ranorn-iiik Jak-ih
Iuidar vfbir niniclkii um ": r-lře f-
'hbdioráil
Tákoř Bohemia č U9if E N A
dbýva uvit pra vi 11 ni" mdiu kaidí
první piieV-i v inřiíci v HoUnIuvn
1'iclst di ví i- Annu Meinik: tu-!oií(d-
i-lkui Iifit fti-lla: kanrli-řka l-'r
KrajiVek: tajemnici Aimt Cbii-borádi
á pi!líiiiiie Marin lilámk mnr-
alka Munc -ii výp mnríálka IC
venkovní mra Julie lialoit vílmr
ma jetku Mario l'illipi Anna Žii-kivkv
Bofc na Votava spolkoví- b-kař Ir
(i Him:oiik
Loíe Vérnost Západu í 471 F V A
odbívá své pravidelní Hi-liŮA) každou
druhou neděli v mésíi i vo 2 hod odp
v tun j Kašpara na již 1'í ul!
rretlueUa John irůk '2il So lCth
Str Sprai cdlnoat Josef lírnjíi-ek: ta
jemuiee ni Antonio Tííi-ka ITuó již
! nl pokladnici Markíta iJoxdech
1UH Ho irlh Str průvodkynó M Ilof
fnmn Pravda Rúcna Uruíkaj Mílo
irdcnstvi Antonio Pyneí vnitřní atrái
Anna Krajíček j venkovní Htráx JoHeř
Xovák víbor má jet ku Mary Virúk
Mury 1! nm a J-sef Oi trirh
Tábor Myrta í 022 E N A
odbývá ív€ pravidelná gelifirij každou
první neduli v tnósícl v Národní Síni
na 11 a Wílliain ul Vysloužilá pro
rokyně Iúítíliua Veltícbovuká proro
kynft Anna CblelKrádováj místoproro
kynfi Antonio Xovotná tujemnire Vr
Houkupová J310 f?o 12tl Ktr poklad-nii-a
Mury Uoukalovň kandeíka Jokc
fa ftlpová mnriálka Kateřina Adamo
vá vnitřní strál Barbora Zikmundová
venkovní Mtráž Anna Pechová výbor
majetku Irantiska JVSkovů Kateřina
Vcloehovská o Josefu élogrová
Sbor Boleslava C 60 J'6 D
odbívá té pravidtluó aeb& každou
druhou nedíli v mřukl ve 2 hod oilpo
lední v Xároduí Míní 13 a Willinm uí
Vysloužilá předsedkynú Anna Moravec
přmlsedka Anna Krejčí 1411 Bo Ifitli
Htr námí-itka Auna Vuuek tajemnice
Vinci Čermák 1173 So lCth 8tr ú-éetnb-o
Marie Havlíček 1255 Bo llth
Str pokladnice Barbora Hofmnnova
domrkyiiú Anna Mirnéka
Háj Martha C JO W C
odbývá avó pravidelné iebaze každou
čtvrtou iiedíli v niésíei v 8okolovm
2222 Ho K!th Htr iuuŽilá předsod-
ka Aloisie Vnňou jircdnedka ÍJarbora
um W3' 'sax
'4
'A
i
Obí hal v oiulřm J 10 u!
li S2SSLB_i
I ' 1 ' II í ]1I4X ID! HPHl )r0P(C
Můzrto to pfekonatit Platfmo C proo-nt úroku na vehnv di-i-)ity
od lui víc připiH ítávajíci! úrok ku kapitálu dvakráte V tart
r- nize přijímaji e v kteríkoliv a Mohou bytí kdjkolir vyitvednutv'
Zptejti se na nás v klen-koliv banre v méstř Navštivte nái!
FOliFOBUJTE DOMÁCÍ PODNIK!
SOUTH OMAHA L0AN & BUILDINO ASS0CIATI0N
C12 No 21th 8t 2f SOUTH OMAHA NEB
fVjhářck 1910 jit 8 ul mÍKtopfedxed
ka Juacfiua Vavřieka £126 již 18
ul tajemním Jocfini Marek lyt)7 jií
1 ul pokladním Marie Šrámek 1011
již K ul príitodkyeA AIiio Vaáoui
vítlynA Frantiíka Krajíček vnitřní
tráž Mariu Doru: venkovní Hrái Par
Matbaitscr výbor majetku Tco sii pe
likán Frantiáka pešek a Hurbora Atř
pánek řádoví Ičkaf ír Imin Svobodu
Bbor Hvězda Nové Doby i gfi 3 C D
llt : t 1 - i
„ r rn t-ieiiie M IU'" Ktliliu
třeli uedčll v míiíei ve 2 hrnl odpíded
Be v Národní Misi n Wiibam ub'--
Vysioufcilá ((eii-M-ilka Mario l'-ítk-vS
pr-diHMku Ve-i ! ]lvá uáiui-gfbt Ma
rie Pi 'kiá la-eiiiniio Maric Knpel
tiue r II VI WjIIíiij htr liřetiiini A
ple'a K j i-! iii- fiart o ld Sir im
kla-lni o batcíinn š u la s liL
str do i ri t ně Maric l'oeji víbor
maiki Aiion linu! Marín Fotutová
a Kmiiij lbb lsrňi: A velkuvv bnru
ti nu Umbvá a Míoi) Pi-škuvi" do
kulríhi víboru Franii'!! Knuř i K
taili 'lil borád
Těl Jod Sokol Omaha
llbývá ívt pravibbc ncbúe kt:i!mj
Líi tík tniii-ií tr:í Marie Moravoc-
dniliou i-tři!ii v riiínVi vr-r vá
nísínoHi é 2222 12tli str K" t
Ilarťií htin-iía A Novák niitota
rota R Fibitijír tajemník V 1
Kí""-i k ó etnik: Ion Yrinm pokíadaík
'rCv Sokolky Tyrt ř j
oiby % au" -v!- pravidolbo selme jednot]'
uié-ičiič a sne každou t-tvrtmi nedělí v
síni p 1 V Kaíparn Předsedka Annu i
Piťba 1U 10 Ho 8tli Htr mistopícduHl
ka Rosie David tajemniec Anna Hvoi-
b-k 2112 l!Mb Hlr ÚČetni Emilie
(Idborád 11U1Í VVilliam str poklad
niec Aíiua lírodil dozorkynó Mario Mil
Ir výbor majetku: Anna Vaněk Ma
ru Iicvek st Karolina Lhoták úéctní
vylior Mario Vašík sl Auna Hvačino
vú: vOer školní Anna Urodil a ijui
PiiV
Tábor Nebragká Lipa t la W O W
dbyvú sve sehiao: l"vátlécl kiidí prv
I čtvrtek obchodní -iJd- třetí čtvr
tek v mési-i v Hukolovtic na již !"! ul
VynIoiúilý konil Joba Po-pii-lnl rt
Velící kunsul fosef Wolf miste
konMil V Tdejí lil rk Joba podpi--hal
n b [irúvoií í 1'udolf JWau: vnitř
ní ftráž John Hanzlíéek: venkovní
stfiř J0 Ktakra výbor majetku Ja
Šíp li l'ibingrr a Fn-d Mlúma
Tábor Nebraska č 1771 M W A
oibfvá vé [-rav iileluó ncbřizc každou
prvou a lí ti středu v uičí-i v ři bod
viiVr v Sokolovně ni ji ]3 u{ Vv
sbmřiiy konsut M Votava nové ro
b iiý kitist! J Ilráda návodčí V Vo
! b v kb-rk J lí
Fiala I71S Ho íuh Htr právodój CM%
Matouš Btráír-o 1 A Ondráček a 1an
Adam víbor majttku na tři roky Jo
Fiala lekali Dr Cen Aimámk a í)r
Mttim Svoboda
Ložo Jan IIu č 5 Bytini Pytbía
odbívá pravideině aeliúzc drubý a čtvr
tý ř trnek v Hokolovně HcUSm zaháje
na jest pře ně v K hodin večer Vel
kauděř Antoti Novák mimo kanelčř J
J Svibola: prelát lt F Procházka
cercmoiiíář John PoHpiehal K K & jt
t-red Sláma 3lt Ho J4th Htr: M
of F O lei lo-ia s llth Htr po-kladn-k
Fd líob-b ibrojmistr F J lib
ha vnitřní utráž J 1 Křeček venk
trá Frank Urodil
SOUTH OMAHA
Ložo Praha t 328 A O U W
Vvtdouriiy mistr iráco Václav SticLí
mistr práeo F J Fille: dílovedouí
Himon Ouřada dozorce J PoSek ta-
S5S! wai rviuivilV
—
vozliěné velkosti a pravého
120i jár Též i jiné klenoty
hodiny Molní náčiní trnvé brouM-tiú fcklo atd kteréž hodí
velmi dobřena dárky v upomínku tm rúznveh rodinních a
spolkových KlnvnoKteeh toožno leme koupiti it spolehlivého ěe
nkého klenotníka a hodináře
A CECH Y 'agř
Veskeró zboží jent zuritceno íljcduávkátii z venkovu
věnuj m velká pozornoKt tak by kiiždý byl vly plně impo
kojen Dobrá pověst jest mi tou uejb-pší odměnou
mmw
Dary k sňatku
narozeninám a k jmeninám
Hrmbiii prnt'tiy rlnií iriřiy bmlia
ky a ípi-rky ví-hi drtilni Htf"ibm4 i
dltí ky ii ' diamantové prutony gra
iÁtviř n imH)rtvniié tlu náuínice a
-hii tiíodAvAmk zv tovAkní
t'K Vil in vám iwhi 2Xí„
''' i ' -k u iuuik
""1"" v "ali'wi li( juni ifl „Ji
nik
1-HtO BRODEGAARD & CO
OMAHA NEBRASKA
Vi lkiolH bod a jmt íáiilky 10íhmv16 nl
jemník Ju Hmota Kaj So 17tb 8tr
úíetnik Jan Pokio 110 No 20th Mtr '
pokladník Joi Zpěvák prťlvodco V
lavlík} vnitřní utrái V řrámtk: vrn-
kovnt stráž Václav Prchal
Lékaři pro muže
Zaplafte ftdyf jste vyléčsní
Fíeptejto o o tiaii lodnovórnostt o
aaíem poctivém jcbiíaS 0 našem-lc-kařakem
úspěchu o cašl úřadovno kde
licímu a vylěíímo pouze nuii
Jsme specialisty kteří UH poaz
muiakó nemoca již po 2" b t a rtejvřt
ím línpěebem v Oroaz
VAEICOCELE - PerBamcrUnl vylé
"t ni v pár dnech ručíme bez nože Bez
icbe?j-f Lobsti mb ztráty řasa Ncj
cpií léčení co L-lv fcvln k
U4m nomfmfi m U
OTKAVU KB VE vo vácch postupech
rylíeimo Vyraženi v obličpíi neh lri
ko!iv na tile vyJěMmo úplně
SLABOST — Ncrvoiní slabí i trá
a moTtovo a nervové sílv a cnerpi
Ovolni slaboit vvTnžcni na obliieii
íaiomnílivoit a ntydlaroat rvlčítm a
áploiS
STBICTOBA jistí a č r:vi wl&lcn
Bcjnovějii mctbotou Ncmoce ledvin
měíbyře pobbivuí Žatudoění koint
vCbec vácebny nemoce mnža lčěímo
velikým úspěchem
ZDAKMA Prohlídka a Peradn To
riÉto hí pro papíry y kterch calezní-te
řúoaky VuSI nemoce Tyto vyplit a
zároveň obdrííto návod k lččenl fii
t&me mírné eery 17xfl8
Dr rlcGREW CO
215 South 14 Str Ofuaba Neb
mezi Farnara a Dorgías
LEO j HÓRT
ieský lúkáraik
roli J3 a Douglas ul Omaba
Iv 1 _l
iiuuiKi rose viast au JíRariíu ji-i
21 a ij nl v Houth ímare Nedávno
toto však vyprodal a vyko-ipii rozisá
jdou lčbármi v Omazo na XX a Iloutr
b8 ul Vše moderně ruřeiil a jest pfi
praven krajanům posloužit i v:i' do
'boru lékárnického spadá 3itf
Lékárna naíe vábei- se neavírá ~
jc-st otevřena ve dne i v Juni
Plooii-%: Iiuolan io i„j A1S22
LEO J IIOBT ceský lékárník
Závofl řeznický a nzeaáíský
vlastni
li-nnk- T X'inin
1321 William St
Zajděte k němu a pícsvědčíte ne o
za-imeniíé jnkn-ti í-boií kteréž těší c
všub výteční' pověsti Má vždv bot
nou riwobii čerstvého masa všeho druhu
stačí jen jednou koupit a ákaník sta
ne si stálým ml! upníkem Objednávky
možno učinili též telefonem: Bed 2172
Velký moderní nové zařízený
élstý
závod řeznický
vlastní
CHAS F KUNCL
v 6 1250 již 13 ul
Má vždy na skladů ncjvčtŠí zá
soby masa nejlepšího druhu Zboží
uzenářské výborná jakosti Vždy
velký výběr Ceny nejnižSÍ Tc-
lephono Doug 4333 8tí
Snnhní nrtfpm
- ar
zlata za jjtfifK) $ifKl flOOO n
a zboží Mříbnié jako ozdobné
0
' "i ! - iVťWWVWtiijrtfuryu)
í 1
i
k
l -
IV
(V '
'A
t
i ' -
'
IV
& :
i-V
t
rV