Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 12, 1909, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ť '
iMSfcplrw4tÍJř
2
♦
tf
?JBU3!l£D VVZK1Y
Eau-rt-d kt lká ll UfÍK-a at Omaba
Neb a iri-uctl rii mail ttaUar
Publiabeit by ťukrtik 1'ubliiting Co
1325 Willbm Ht Omaba Nbř
t-Wrttiua br mail — 1100 prr
Yydiva:
VimVATELSKl 8POL POKBOKU
OMAHA NEBB
VÍC BUREŠ feditaL
Pf!r!atna $100 rok
Do fetn 1200 D rok
4i5r'!jt jednoduia
POKBOK ZÁPADU
OMAHA NEB
Omaha Nebraska 12 května '09
KDE JE PEAVDA?
Naše naivní sousedka tetka
A" a její "šéf-rcdaktor ve vé u
díivodněné argumentaci uvádí
že V Hunš jest zrádcem a 2 ve
škeré zlo zavinili republikáni v le
řislatuřc
Nu přiznávám e bi-z mučeni
že jsem zrádcem — vš ho jidááslvi
a humbuku "Osvěty Americké" a
Jt jí ředitele
Jaká to logika! D mokrat ická
většina více tuž dostačitclisá— o
vládala dolní i horní sněmovnu
Mátu Nebraska a republikáne prý
avinili přijeti zákona db- které
ho živnost hostinská srní ! v 1 i pro
vozována pouze jen za bílého dne
— To svědomí pii int šéf-relaktora
"") A" musí věru strašné řádit i
když už ani neví v Americe
vládne většina a tato a jtotie j-n
tato jest za vše zodpovědná tudíž
i strana demokratická kteráž dl"
výroku iieiiiydleiió tetky "O A"
jest jedinou pravou zastankyní o
sobní svobody
V celo: té filipice obráží zu
božený stav pobouřeného svědomí
pana šéf-redaktora a je zřejmě vi-
děti že se snaží iitišiti je zvukem
kovu v einičlpajtlti Musí to býti
ohromná ťmnota ve smíru--za
hrobem pro "O A" že může tak
psáti na úkor Cechu Cokoliv kily
napíši do listu vždy to podepíši n
pranie se nestydím za to eo na
píši
Rampoinhovský Imj nikdy ne
vedu unii taký jaký vedli buch
wagři za [(Osledni občanské války
v našem Soustátí Tobolo spúso
bu boje používá "O A" — -lá i "P
5Í" liojujcme m hlediill otevř"llýlll
a že rány naše dopadají mocné a
jisté tak že se jMd nimi záškodnik
až hrbatí jest zřejmo z filipiky
proti rané namířené
Milý čtenář ten nářek re
publikánů jsou prohibiéáei a pod
nemúž 40 A" rozumně odúvnd
nití a též nemůže dokázat i že by
byli republikáne jMxIlehli nátla
ku stoupencům prohibice ač řídili
správu našeho státu skoro nepře
tržité od přijetí Nebrasky do C
nie a každý soudný člověk musí
doznati že právě strana n-jnibli-kánská
byla zrozena aby chránila
xvobodu osobní Mnohý z našich
étenářů m zajisté jejlř ja matuje
jaké výčitky byly činěny (ruvenié
ru Mickcymu zejména pak ž
prý j probibičák A skutečné on
nepožívá lihovin ale vzdor tomu
zrádeem onobní svobody se nestal
— za to alt stal se jím přítel naší
"O A" pan ShaMonbi-níer li'
publikánšfí úředníci dbají rady
své strany kdežto úřadníei demo
kratičtí jsou Absolutními pány n
nedají pranie na přání lidu aniž
Ibají aby dostáli daným slibům
V IfiurpH
NASE NÁVŠTĚVY
Pan F Rejeha bývalý člen
státní lcgislatury z Hallam Neb
přivezl do trhu nouth-omažkého
náklad vepřového dobytka a zi
nkal zaň conu eelkem UHpkojivou
Bchreier Bratři nakupovači do
bytka z Verdijfre Neb rovněž při
vezli dobytek a získali slušnou ce
nu Viicbni prodali prostředni
ctvím kommÍHSionáhké firmy Jo
sef BHm & Bon Co
V úterý odpoledne zastavil e
u náa na okamžik dávný náá pří
tel pan Václav Handlíř zámožný
rolník od VaJparaio Neb Přivezl
do trhu south-omaiídcého káru ho
vězího dobytka kterýž prodal za
cenu uspokojivou K' prodeji do
bytka odhodlal se pan Handlíř z
obavy že následkem panujícího
mícha nebude dostatek píce By
lo nám potěšením pohovořiti h
Poíirolí Západu
i Imictiku diMiým naším příniv-
eem
V xobotll MljMlcdlie potěšeni
jsme byli návštěvou manželů Aloi
Miěkovýeh dávných příznivců na
seho listu Pan Miěkíi ui před
čtyřmi roky přisidld ne c vu
rodimui z Minnesoty do Oklahomy
a usatlil hc bližc Klk 1'ity Než cha
bé úrody a zvláté ustavičné téměř
větry řiiechutily mu dalsi pobyt
na jihu a proto odhodlal nu nalé
háni vé rodiny se k návratu na
secr Na zpáteční cestě zastavili
se u přátel vých v PlatUmoiith a
v Umaže a v pondělí odjeli do Iron
líivcr Wi prozatímního svého
bydliště 1'an Mička n- ní dosud
rozliodiiut kde hc trvale usadí
nejspíše to ale bude buď ve Wis
eoriaintl aneb Minnesotě po při
ladé v lakotě Manželé Mičkoví
mají pět ditek z nichž tři nynové
vyp4máhají jim zdatuě v hospo
dářsti 1'řcjeme přátelům našim
mnoho zdaru v příštím ji'h doiinv
vé
Minulý pátek přijeli do Oma
ny pan Frank Šebek známý kra
jan od llowcllx Nb se svojí
manželkou a pí Josií Kadlecovou
manželkou pana Ant Kadlece
tamního hostinského ('činili zde
různé nákupy a mimo ť byl zde
pan šehek a lékařské prohlídky
Přcl rokem zlámal si totiž nohu
a celých :':{ týdnů nalézal s zde v
léčení pod dozorem drn Joriese
Minulý července odebral ' ď své
ho domova tak d!dcee jnizdrave
ii v e asMií částečné mohl pře
cházeli Jeto nemohl nyní bez
značných bolestí nohou v kotníku
volně pohybovali zaj 1 sem aby
7iiou ii lékařů dal se znovu nále
žité prohlédnout i V sobotu opět
né oďji li ii sé'io domova
Pan Frank liambck Ze Sprn
ecr N b zavítal do závodu našeho
v průvodu 'svého bratra p J Ham
beka známého zdojšiho krajana
ve čtvrtek minulého týdne Jak
jsiiie od dávného našeho přítele a
jednatele ZVČib'ii přivez! do Zb j
ší nellioenice sV Josefa svého syna
a týž musel iodtoupiti dusti ob
tížnou operaci kterou provedl dr
Allisoii Návštěva jeho značně lián
JKltěšila
Ve čtvrtek zavitil do závodu
našeho uvědomělý krajan pau Jan
K Sladký z I-xiuírton Neb Jak
jsme zvěděli přivezl do trhu So
omažského 3 káry hovězího d
bylka a jisté dostal dobrou cenu
iielxif trh prohlásil za výborný
Pan Sladký péstuje dobytek spo
lečně h panem Antonem Ptáčkem
z David City Neb a setkávají se
tá!e m dobrými výsledky Potčši
b nás s ním si jHdiovoříti
Značné potěšila tiát návštěva
pana Jana Janáka redaktora Den
ního Hlasatele z Chicaga a jeho
choti v pondělí tohoto týdne Pa
ní Janáková přijela sem ku kvč
matinee paní Moučkové s malým
hošíkem asi před dvěma týdny
Ilošíéek V polxlélí předminulého
týdne byl nuceu pmlrobiti se ope
raci v Omaha (jeneral Hospitalu
na nádore k za uchem OjeTaee již
provedl dr L Svttboda úplné se
žalářila a když p Janák ve stře
du přijel za svojí rodinou dově
děl se ku své radosti ž každé ne
bezpečí už minulo a že malý pa
cient je na nejb-pší cestě k uzdra
vení V Omazo byl pan Janák
váud rád viděn nebol má zde hoj
nost známých z dob kdy býval
redaktorem "Hospodáře" Hodlá
se zde zdržeti asi týden a po té o
Ié1riě odebere zpět za svým o
voláním V neděli večer navští
vil též s manželkou svou akade
mický večer naší Lyry kde se po
bavil nejlépe v kruhu orkcstrál
ním mezi svými přáteli a jak ná
leží si též zahrál na housle i na
"káču" která prý od jakživa by
la jeho miláčkem
NOVINKY Z LINWOOD NEBE
Naše Jednota Českých Dam se
chystá uspořádat i kytičkový ples
dmi 22 května Nanim damám se
zábavy vždy vydařily a doufám
ze i pnstí se vydaří neboť ty naie
Mimy to utni Každého ozdobí pěk
nou kytičkou! Kdo pak by na
takovou zábavu nesel vždyť to
pořádají pouze jednou za rok
Kazdy je uctivé zván
Panové M Stava a J A Tichá-
ček s manželkami vyjeli si na vý
let na automobilu k panu Tomáši
Dudovi v neděli minulého týdne
Nyní se jim v takovém kočáře jez
dí neboť cesty jsou jako mlat
I an J Kavan choval po ce
lý minulý týden ruku takže ani
nebyl schopen práčova ti
U1 L'l tkii „i ii leiu" leé
květen ukázal se ještě stujeněj -
Jím Prvnibo a druhého byly tak
silné mrazíky že natropily znač-
né škody na ranném ovoci
Pánové Frank Knytiiuícr Frank
Karpíšek Fmil Fdla a II K Ka
VBn jeli lo Texasu na prohlídky
pozemků v pondělí minulého tý
ute
SI Kosic Kavan a Krma Hirt-š
jely do Omahy ve siredu a pani A
A Hayek pí Foldová a pi M
Stavová jely ve čtvrtek aby sú
časlnily se pohřlui Lumíra Barto
šů jenž zemřel ve stáři 17 roků
Zde zpráva ta vyvolala upřímný
zájem Truchliví rodině vyslovu
jeme svoji srdečnou soustrast
Babička lloff manová přinesla
do rodiny pana F Parolka bucla
tého kluka v neděli minulého tý
dne tirotuluji me
Pan Kd Faytinirer vyMiináh v
ebehodě za nepřítomnosti Franka
Sl Mary Pcltz je povážlivé ne
mocna na zápal plic a nalézá se v
lékařském ošetřovud dra Druský
ho a dra Ilesletna z Fremont V
posledních dnech roznemohl se na
tutéž nemoc její bratr
Dr Draský nechal postavili
novou udírnu však tato bude udit
maso sama Ta první shořela mu
s dvěma prasaty Podruhé dal si
pan Draský dva vepře udit k panu
bučrov i Ten však lejel porážet i
kus loiyika na ven K a nez pn-
jel byli oba v při tak uzeni -
je mohl tlouci v hmodýři Nyní
tedy nezbývá p doktorovi než n -
ditsixitm Bude li povolán k ne-
mocnému musí otočili oheň
Vzdor studenému a suchému po
časí přece již nékobk rolníků v
tvdnu minulém sázeli kukuřici
Pánové Tomáš Duda a Anloii bii strávili chvilku tak blaž nou
Shavlik si zakoupili nové kočáry Znamenám se se srdečným pvdra
od pana M Stavy To se" jim tojvetn na ct redakci Čt -nářky a či-
nějak bude jezdit! Pan ShavHknáře tohoto listu
buď- vyváži t děvčata kib-žto pau I Anna SvobMbM
Duda zase tyče a telefonní dráty
Paní Paroliková st jest třee
nemocna Dr Jelínek z Brna ji
ošetřuje — Linvvoodský íotek
DOPIS Z H0LYR00D KANS
Ctériíi redakce: Jelikož ml nás
nikdo nepíše usmyslila jsem tsi že
tedy napíšu pár řádků do milého
Pokroku já Ani před rokem jsem
si nepomyslela jak milým mi ten
to list bude Když k nám přijel
jednatel bychom se též předplati
li byla jsem nemocna a abych
jednatele zbavila dala jsem mn
L
Lc3 Anjc!j
Tba train far tfiacriininatiaf
travalara — every corafart
ad luxury of tbe moat
Bp-io-data botal — clactric
%bt4 tbrotif hout-aread-iag
Ugbt in rvery bartb
Maala aarved a la carta
Stop ! h®m& l L
dilhu1 A hic Imi roce ie Pokrok
tt nás milým hostem Připadá mně
že jsou ty české noviny jako naši
přátelé Někdy nejvěriičjší příť -I
člověka zklame a podruhé z lh-
Jstejuého stane se přítel milovaný
!) přikládám předj-latné nby
iten milý Imst k nám nepřestal do-
tiiazei rocasi nunne icioh jmu
bídné již s ! neděl nám m
sprchlo Jen vítr a mráz stále se
stíiLji PŠ4 nice juii skorém u
ché a ty naše zahrádky škoda jmi
vídat' Co bylo vzešlo zmrzlo a
eo nevzešlo také UŽ lievzcjde lic
hoť je půda již jako vyschlý pe (
pel A k tomu ješté stále na náš
chystají pndiibici Bude-li takhle
tož mohou být páni prohibiéáei
Kansas Iwze strachu nebude zač j
koupit Také chci se krVitce zmí- (
niti íe jsme byli ve Wilson dnej
I května [tři slavnostním uváděni í
sboru Jednoty reskýid Dam a do
znnti musím že to bylo slavné ne
boť když vvilsonské dámy něco
podniknou témčř vždy se jim to
vydaří Cítím se povinnou vzdá
li vřelý dik paní V Dolečkové za
chutný ohčd a sestrám sborn Luna
za nádherný oběd v pravém toho
slova smyslu Jsem přesvědčenu
že dámy vvilsonské se setkají se
zdarem kterého jim ze srdce pře
ju l'o veecri ťyla zábava v e
jrodtú síni při níž provl-ii byl
Iriroirram sestávající z čísel pě
ioe„ mím-h m
jVala nehvatna ř č vlkopředsedky
ústředního vyloru J D
Lous Dvadb "Knmmdrs
j ž wliee pěkné bylo provede
znacne se nam zamlouvalo 1 '
vyčerpání proromu následovala
taneční zábava My přijeli dmui
f i i i r : i
ráno ve :i hod šťastni ze jsme uo
— Sta akrů dobré trávy spále
nu bylo prérijním' požárem ve stř
ídu minulého týdne v jiní čci!
Lincoln okresu Dosud vřal: t
(došlo žádné zprávy o ztrátách na
[dobytku a obydlích Jed-u oheň
povstal jižné od Ilershcy h sežehl
značné velikou plochu Jiný požár
měl počátek blíže WellfWt sedm
náct mil jihovýchodně od Diek
ens rozšířiv se na několik mil
zničil mnoho ohrad a sena Bě
hem požáru vál silný vítr takže
bylo těžko oheň dostali pod kon
trolu Požár učinil značnou ško-
Ac
Í a
VT — I — t~u
H H
' r i
Oznámení úmrtí o ditodčni
rl im lti'Byin ozanneijrm Dfm pliUlbm a méiným i fcil
uiNit sbv v a brntr
Lumír Bartoš
v- 1 r a S roésiro 7 dní po dcll tk rloirulMt v nlr ttti
4 k vetru r 12 bod IV n ta odpol kruhu mílu jí í-h rnliěĎ
trfr1 1 -Tř"r ri j r"nnn mr( vyrvén byl lvrtk dn ' kvit
na iljIfMn n vtlkťlin littiTitvl přAtel tnhmfth pohlbo bvl n
ÍVko n&roiliii lifbito
NVjrlřij tik nehf řijm# aa Otakar Charvát tm A-ý mww
t-t k v ómie matku 1ik I n tHitoví pisti naí díky viein
dir ům kvřtm jimia bvli: H-Hltot Wm Vaiák rodina V Iivofikova
ron li V Hart-išr relinn K- W llartoio pan a anl Roi-bý pan
nnl K C'rmak pí liilbrtfivA íiL Hilbrtova Jimi a lui t'lileorál ro
dina V Hurva řiin J VVu!řiiva rodina Jamra lllalnho t Hruno
rilmi Junkuva rodina 'ia Kuncluva rollri V ť Kunrťiva rdi
Ba K A Winnova innl K llandbaucrova pani prrlialovi pani Helmlt
rová Mxr ()nuiki-h Siklk faul Miikovuka ni Otili Vávrova p
Mir-!v nvť4 MíLuA Flarti an ťha llurt-ii t Iinw-el lr
í (' ! íMu s t IJnwood a mladá rbaa cImIii (ivbhvl linwMd
Neb Sai díky iierhř piljine pan Prank Janda vř'rnl vyprav tni
pthílei Iál platí baše diky tm aIiol otiirniituTli d"pií rtin' K
P VYwljlin i IíiwocmI rfdiii' Vá Uartow i Třete Neb Dr Stonko ?
Hattle 'n-k Koneřně díky viím kďi natni zármutek nál !!
telí a pohřtiii ii:t itiíUéki e ú('nitnili
FRANK a MARIE BARTOfi truchlící rod ée
Ottokar Jaromír a Ladimír bratři
Vlasta Libuie a Blažena sestry
V Oiti dne 10 kvétnn
du zv láštč pěstitelům dobytka ne-
bof úplné zničil janii pastvu !
— Nedaleko l aver Čily nale-!
iio bv lo fěb J Carmeatia hrozně
llMt!li-(n(- w nhí Miitl zji
( n % 1(
hn jr(1 -imii wzllUft h rai„-
tt „„ kll „ %v
i i )i( ti(k ilik jinii!kC) i nm u
fri! Kíivh í ii'T-Iík i-Iirí --r
J u „„'„
j ' „„(-j „„ ' V
1"
uztlrtvciu
pori riť i -h" '"tr iii!e
4kt
i'
t jeilirtl !)eJHII 'llě j
'll! :'s 'i r M ni id-
I- II Ve
nýeíi nadějí
ZASE NEOBYČEJNÉ LEVNÍ
CENY TENTO TÝDEN
v řnanm "Břrřrtin Storc" par i
Aloisie Zelené
'
1 Tóe iě!ké ljilbotV
'"ic rito ť- prul!
- l'" - bílé plálm
1 c
30:
lóe plátno nu sýpky
'2''1 ručník v Mtirkish tn"!l
dva za
1ó hedvábné žakely
$3 00
flisl eerne spodničky 45c n k v Ann-rice riile krajan nuiro
Dětské krajkové punéwhť 5c krásné pozemky a farmy na prodf l bb
Mndio iinveh v-í zahrnuj D'la ro řrnittř obrtararat-l n
femkó r-brada pro cíirod feskv
v tomto vyprodej tMhf)olt}ý
Ivaždv tdkupiuk IhIiví l-ltsiiitf JOHN SCHAUEH
Pečírkův kab-ndiř zdxttHii 'Iki 200 Phllllp "Wia
Osuly Lme io
PWlected Every kch by
Auntomaftic
Dinin2 Car Llcab and Service
aBsst in ths Worlď
E L LOMAX CPu Union Pacific It R Co Omaha Neb
FRANK J KUGLER
1320 Martha ulice Oreba
Vykonává veškerou prtfi
zednickou jakož i plastýř
skon tlélá čisti rny skj!v
eellielltové cliodliíky a í
eo do oImiTU IiJi patří
Mám na skladě ceineij v
liloeky a mohu vám je nře-
nechati za levnější m
kib fí "li v jinde
tí
Farmy a lesy na prodej
Kdo mí j í í-j : měnil
ilitmov a 'j kflt
j't jisti joid
každý rok k jt
řisti idran i vrtda
i poraní L'l 'núl
malým ksptJLleta
pořiti f_miř'i a
aidari-ti í f rrnu
po dlouliá lít bydleli b!iko nViU na
mrinť' mezí Čechy a eílit Jsko
stnré vlasti kde roatf to Mtné i rL"
xii ta samá Zd vpravíte trhané
jo farm4řkčbo ilrota ten jedirý p-
krok proupfvajicí dned( doby jest rvi
r' k-m- m um
! MwVitcI
~~~Í
12 c I jTA
lita
MÁ
I
i i
'A
1 r
)
t
"'V
F
"i