Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 12, 1909, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    to
! H
1 í
I -
r
NEBRASKA
— 1 Mhledliibo IlieMCe MV
lcal n- v htatiti káznici L"l "!'
— Dm května acahújeua bu-i-
jida motorových kar mezi Fic
mňíit Iinetiln Zařízeni to hlavní-
přijde vbod třm kdo činí v
Li:i-"li vé nákupy
— V 1'ttidr zvítězil nepatrnou
vřtiitioii živel protihostiniiký a
městečko Málo te nyní "suchým"
Hetirití kteří živnosti budou nu
ceni ttavriti ztižúdali o povdcnl
licencí -v okolních ofadách
)- výkazu j'oniocuělio
Ultuili auďittTH Sluhana bjlo
Mátni vdáni a minulé dva rokj
ax ! I"didna rH: VJ0'l 73491
T j- průměrné na jednoho
obyvatel- ebrsky Vydání po
slední ItjrMatury bylo o maličko
tacnkl wi vydání v pkt 11H7
— Spolková velkojioi-ota obžalo
vala il vé n-braské ženy z použi
tím ufMtřebovanýeh poštovních
známek -Tmoi to pí Blanehe A
Stulí n Si IMward z Fullerton
l'okuta s tomto případe jest od
lo tlttO
— Ná-sledkriu jízdy lia m správ
ie straně ulice j t nyní žalován
L lloover z Lincoln na náhra
Ju $101' Kmmoii L Tyb-Pivou r
téhož mťsta Žalobkyně jela loni
v červenci s svým manželem dce
rou a hvnem p I ulit i když na
křižovatce dvou ulic vj 1 prti
nim automobil Ibov-ruv j- la po
Ipvó strato' ulie eož príeí
rněítké ordinanc i
— 1'olttcválli li nillé llišlr-lí
IickIíIo s- v St 15' rnnrd malé to
pořtovní htaiii i v Hooti- okresu
J)va a půl roku -Ury li n a o rok
starší doe synk-né manželu A
Itellerovvch hráli t v kolně
tíírkami zalomili oheii titerj s-' íioim) m hoť holiiké li- eii'
whl kolnu a tal se osudným i linH jia(?v byly do dotyčného f-ndu
jícím ' áíWiu Zitlu-lnatélá tělí-j t"rií "i-'!!" i „m
čka obou hošíku nalezena oyia '
loutna jíeó-I troskách kolny
— Státní potravní komisař
'A&lus hodlá přísní- dohlížet i k to
taa aby na vSeeh potravinnýeh
krabicích a balíkách v trhu a- na
lézajících bylo označeno jaké
součástky v té kt ré [travině s
nalézají 7ohdkem toho iokte-r{-
sKleéi-oHi ro ž by pnzraddy
'vé tajemství hvých přípravek ra
iíji přestanou ve státu nani-m !
chodovati Domnívánu- řak
?r obyvatc-Ntvii nah rnu to nebude
ňjak na íkodu
Iidiánvká iiív!H Xiiitka
nuni lí'etá z ISeatriei' provdala
w v tčelfo dnech v 1'ortland Orc
m 2-"ilet'l o Alberta ťhahnta Div
tato :o bitvé s Indhíny u
iVormded Kn byla nalezena
ku malé děvčátko jedním vojínem
ra boiiíti n Otb vzdánn veliteli
generálu folby-mti Tento pnjul
dítko za vlastní dal je vychovat i
A poztlíji ti dovršení vzdělá ní p
ii í 1 m:iJhiiih l
nu! j —
— Státní potravní komisař
'Mains v LíTeoIn prohlásil v těchto
dnech ž na všech lécích daných
do prrxb je v láhvích neb knibi
ťích jež obsahují zakiíziiié léky
irusí být i označeno jasné jaké
součástky dotyčná medicína obsahuje-
Vyjmuty jsou předpisy
jsou-li rrojstrováuy lékániíkem j
Mezi zakázané léky poéítán jest
morfiu opium kokein Iicrviu
hloroforii) caunabis indicn anti
pyrin belladonna a mnoho jiných
— - Theodore Laugstone 7fletý
JČdeřek 7 Teeums h zajel xí v mi
nulých tlcech do Cllicatřa kde ne
siná mil ae s feánou holkou Mary
Ooch-y-ovou jež mu slíbila že si
Ito vezme za muže Starý blázen
r sjímé radisti nad takovým Stí
tím svěřil jí $935 jež mel u sebe
1 když pak jeho vyvoienSá i pt
fiézi práskla do bot požádal tamní
policii aby mu pomohla zpět k
iienézum Mimo to žádá též poli
cii aby vypátrala v Ckieapu ji
stého holiče jemuž důvěřivý far
mář dal k nachování $400 a od té
doby ho nemůže nalézti Nu bláz
ní jeáté ne vymřeli a svět je přece
jen hodn zkažený mi to bude ny
ní přísahati tatík Theodore všemi
demti
Htátní skoldozorce K ( Bi
4hop rcizídiil v minulých dnech i
státě cirkuláře v nichž vybízí ho
hy pře 12 b t stiáří aby úcastní
li ]m- kontstu ve vypěstování ku
kuřice dívky pak jsou vybízeny
ke kontestu v oboru kuchařském a
íteíui Ke j bližní konvence Mátní
ho klubu liM-hň a dívek bude od-
"l#ván v Lincoln v příštím ledntl
V týdllU poéíllHjii ilil lne 17 Klub
hochu buď miti tvoji ví Matku
U'-t nu Národní kukuřičné výstave
V ieji' — Ve státu jest i':
ikobiíeh distriktů z iťuli "1 "
jest v kukuřičném pásnut a part
kobb'rei- Ne domnívá e konte
xtu sÓ-itlfií ne asi ItNHI lioehll
— Xeznámý žhář založil ohen v
novém to tholistiekém kostele v
IMainvievv kiihm í nasoliuu a zpu
obil na učni za b'i(HHJ ikmly
hen rozšířil i na přiléhající o
bydlí M -Žehnuv i to Nespokojil
viak pouze tímto nýbrž pokusil
se vypálili celé mčitečko Nn čty
řeh misteeh byl ohen založen a
htlo nutno povolati hasiče 7 Nor
folk a okolníeh osad aby ziibráné
no lylo motiéimi rozšíření nu -(li
om lu l'o čtyři a pul hodiny
záasetio bylo s plameny než od
slrauétto bylo nebezpečí Má se
za to že se tu jedná o akt msty a
prolntoční živel vytlouká z toho
kapitál tvrdé že oheň způsobili
ti kteří vzpírali se tomu aby mé
to nevolilo proti hostincům 1'laiu
vievv je totiž "mfhým" nostcm
— Minulé úterý byly odbývaný
městské olby v hlavním městě
Neb rusky Lincoln a iokud týče
M volby mayora prohlašují obé
strany republikánská i demokra
tická že zvolily -svého křtididáta
Kepublikáiiský Hon L Lve zví
tězil prý 47 hlasy většiny kdežto
demokrat Kohcrt Mneme rovm-z
tvrdí zvitézil sie- lí' hlasy
většiny Malotte tvrdi ťyly u
1 _
ciileUV itesjttiiviiosii oou -ie-
cinktech a sice - prMeh e
1'iikud se týče oiákv ohb d-j
H
}e liosurieil v oijoiii tti —
stVO vyslovilo se pn'i liim Vetsl-
noti ai 1 m m hlasu Iike 01 1 l'l
května není v Lincoln uui jediný
hostince Následkem toho uprázd
ní se od toho ďic 21 oheholriíe!i
n Ktiiostí i Ňkobiíriiii f iinlu ti'yď
UnlMowiti oibn {lt
z výsldkíi volby v Lu In maji
- - 1 :i ll 1
Jeililie prohioiellici h'l''M"
cImkÍuícÍ pozemkoví jednatele t
majitelé u celý tamní o!hodiií
svět soust ředěný v obchotluíra
klubu jest stísněn v oěkávání
zlých ttsb dkú volby
— Vt-liký prérijní p-ir vypukl
ve Středu blíže (íarfiebl a p'Hlllě-
eováii y větrem jenž hnal se
pruilko-ti 111 ni I za h!iuu roz
šířil se na šest až l s- t tow nšipu
Ol eji jivtal v jižní éásti McTln-r-sou
okresu krátce po poh-dui a z
In-ipoátku rrii se jen poi:du I'
-d
Vei-en lil Vedl se Isih prrnu ur
a následkem ťho požár rosiřo-
Val se Velmi IVillle tlosáhtlUV až
k Platte i' ee a Spáliv ZUUČliotl ěás1
ti - í 11 :
ja-(prérie výcboilné od Maxwell t)
heů způsobil množství škody st
žehnuv zfinéoý jiočet farmářských
biitlov několik kusu dobytka a
natropiv hodné škody na Ten
čích čásf spálené krajiny by-
lit osazena a Ui je mozno ze zprá
vy poiliobiH jší oznámí větší ztrá
ty l-armářská obydli na mno
hýeh miste li v pálena iloeela a po
dobně ohněm ničeno i telefonní
spojení takže j-n málo zpráv
1'0sahu to-štť-slí mohlo bvtl podá
no Pokud je známo ťh líretť r
netz ztratil 22 kn-u dobytka 4
Ib-ir osm í Iiri 22 a mnoho
jiných různý počet Tři Školní hit
dory byly jMižárem zničeny
OMAHA
— Minulý týden mělo bytí za
liájefto Soudní přelíčení ftekeni
John Maauredisein jenž v South
Omaze zabil policistu Kdvvarda
Lowry-ho -tiž bylo příčinou vel
kého srocení lidu a vypuzení všech
fit-kft z města Přelíčení bylo
vsak lalloženo na žádoxt vrahovu
právního zástupce poněvadž Ma
sauredÍH jest nemocen následkem
poranění jež utrpěl při srážce a
policistou a trpí velkými bolestmi
— Sdružení jež existuje pro k
itavení sirotčince v našem městě
oznámilo že společné ho mlruže
ním dobročinných upolků omaž
ských veztue v opatrování dítky
chudých matek jež musí během
dne pracovat i aby dítky wvé vyži
vily jt' Chcete-li se vydlužiti p
níze na druhý morkyč na majetek
navštivte mne v čin pokojů 417 —
418 v budově První Národní Han
ky 15-11 telefon 2m IG-52
— Dnetn 4 k vel na vypršela lhů
ta do které doby mělo být i se
bráno na dobročinných příspěv
cích $71 00 k postavení nirotčin-
ee melo-ll ovu h-mho nit -7-'-(Hni
dar pro tento účel l zdejšího
boliáěe K foslyiui Sešlo s- e l
Ueill HSÍ liiO(Vll H proto pMII do-
slyn priHlloiiil lhůtu az do 1 červ -
na t r v tmdéji že zhvfek bude
1
jesle iioirovninc iiiuimiiv ojeKin
Znamenitý íu jsíitkem pro
kuřáky jest be sloru -V dout
nik IMMIKMIAN lilKL" které
vyrábí Autou TřUka č již
li ul f ilá [x nich Kptávk
nvisb-í nejléM jaké oblibě výro
bek tento m těíí K dostání jsou
ve v Jech hostincích i lékárnách
Tel Ued 511" tf
— AdjlltHIll irelieflll W t Ketl
liedy sídlem de v Mtuac jest již
Ó4I roku stár avšak vdor tomu
jeitř ve svém životě nikdy nevolil
Jeho bydliště oznámil před lety
ve svém původním domové a ni
kdy se mu dosud nepodařilo aby
v tleli voleb nalézal se v udaném
úředně uznávaném domové
l'aní V Dláhová dcera ze
simlého p V Oi vály převzala je
dnatclství Iloboka po Hvém otci
Kdo by si přál něco v tom oboru
rnile ji IJiVŠtívifi v čísle 17H So
lo St nm-hn Neb ''l-tř
— V neiiioeiiici Vís- Mi inorial
nalézá Se nebepečlič Ki{i?ieU Wd-
liam lSartiell který vb-upal v
úterý minulého týdne v ihk-í do
fřroet niiho olx-hodu tírothovn na
10 a IVific ul I i v I zjsorováti
t 1 1 1
jeiinttii zřízencem urany mirnrii:-
tonké zadržen a mezi ol-iui r-z-
vioul se jiak zái-ii který byl u-
konči n přivolanými '!eitv
ni I jeden 15a nu
li
Ui-lieJH-Clii
„Ht -11 Jnpié j-t 11 zd -ji
liei špatné zaznamenán
KAItrL liMLUAD žoi
álni bos! ťislí ý na Lí a Doreas 11!
ojiét oťílržel velké zis1y d má
eieh 1 itfiportoviinv ch sladkých a
kyselých vín Perlící lato přírod- jhrobu Výletní místo ui jezeře
id vína joU nanejvýše zdravým a Manavva v sousední lovvé otevřeno
ptisilujícím nápojem tljdiiejtf- Ibude o ď-n lrív n nuumtíerem j4
m n něho láhi v nebo tril ri výt ě i bud- pef p Ityrne jakiv léta
liébo lína tia zkoušku Prodává jmiuulá V povh tlui době bv lo tam
je m et-nv velmi mírné Až je tpi-iveď-oo mnoho zdokonib-uí
kiisíte jistě podruhé přijdete fi- j r„tí (-ohlédne kailý
Ibvníz 1 kořalicy n jiné ji
lo likéry jii ii- in i pi jaK-M"
f{ízný Metzův bžák stále čerstvý
na éepu 'hutný teplý zákusek
vždy jm ruce tf
V pocilní sehtii ivtiřii Ak
Str líi-nskýeh bylo usneseno
iVolati letošní slavnosti v- dnech
od 2! září do ! října Karneval
bude si- nalézat) na témž místě ja
ko lont jelikož p ( udahy jenž
tná staveniště na Doii"!) ulici
kde kaMievid obyčejně jest pořá
dán Hiliiiktie stavbu na něm až
na jaře Všichni ti kteří stanou
v b los členy rytířů Ak-Sur-Pe-o-skýeh
do dne b května budou o
iboxeni o "rajtoá'ií Kozla
kdežto později přistouplí tnii-o Ke
tonm piHlrnbiti
V nynějším n zdravém
Mť-a-í nejlépe se osvědčí proti ka
šli a nasttizetiinám liřeohorskc
tbé i1'i' proli žjliltdeéníin eho-
robáni Piezohoiské víno šl f) a
Keveéislitt :"w !fot íitb ř
kupky Salvátor 7V- pi-nfi bob-
sť-fu zubů Kíibejknvo ihé lu": tbé
pro 1 liorobv ledvin a jater
Prodává český lékárník S A l!e-
rániT 1 i ií William -I2tf
šlkitlui rada v p-eďďfj sé
sebuzt proliiiži la tiiii-iiH y ne stav
bu nové školy -'orest (Vlk-m tt-
cbázelo se o stavbu osm kontrnk-
torů jichž nabídky riiznily s od
j)š7o"tii do íís( 7)1 Nejtiižší na
bídka byla ona firmy J- P líouhl
S Son Phunbarske nabutKv zie-
ly tu] jftJiKt do J7iu a rvi i pěe i
a vt tii!laein mi iio
jv Velký výběr ticjbpší ti
bu VÍ za velmi mírné c ny najdete
u ANTONÍNA HÍLICA v čís 1210
jižní LI ul tf
— Sláini historická ipob-ěnost
vyžádala sí na školní radě aby
mohla umístili pamětní desku na
zdejší vyšší škole jež byla dru
hým territoriálním sídlem itcbras
ským a první budovou jiostitve
mu zde bídou
Jíí"' Nejh-fiší fotografickou prá
ci vykonává Ib-yn nu 1€ a IIovv-
nnl ul 27-tf
— Dráha Pníou Paeifie oči kává
do Oinahy novou bkoiuotivu ktc-
rA jest iiejvctší a nejsibiéjší ze
všech jyké kdy byly rukou lid
skon zhotoveny lokomotiva ta
nalézá se na cestě z Filadelfie do
Califortiie kde biale používána na
llarrimaiiové Stiuthern Pacific- sy
stému hlavně při nákladních 1 la
cích irnzi Roseville a Tnn-ker
CaL v horách Sierry Nevady Mi
mo tender tento kolos váží 40
OÍXt liber o deset tun více nežli
nejlilizšt mu ncjvétší lokomotiva
na světě Tembr váží 17MI li
ber a celkoví délka lokomotivy
j-sl Oj
J' Kdo si chce iebiitnatl na
dobrém a řiziicm pivečku likéru
mb výtečném doutníku zajděte
do "Nár-sltíí síně" p V FILIPA
na l'J a William ul kde dostum
se Vám té tiejlejmj olodoliy Na
skladě výběr nejbpšieh tuzem
ských i imrtovntiýeh vín v st ho
druhu kořalek h doutníků Krás
ná tiiífttnoHt jro pořádáni schůzí
zábav a divadel Vše jest znovu
zřízeno a vyhovuje vši iti požatlav
kňm :Tl f
— Méxtská rada v jMisbtlní své
schůzi dula jkyii městskému in
ženýru aby uveřejnil nabídky na
zřízení třech odpadkových kaná
lů bib ti z nich bude onen na
jižní lo ulici od tVnler k Willi
nin (Matní jsou na Krnbriek
nozi i n 1- ul: na M mezi D
u Atlas ul na Atlas mezi lo a
ltivcrvicw parkem na 27 ul a
21 avenue sl Kort ul nevěrně k
Miller parkll Telilo mdedně tl
vedený iwlpad bude sláti 5tiliX)
J?'- Nejstarším a proto také
uejoblibenějšíiu hontineem v české
Praze jest bez udoru hostinec ří
zený po léta pp Sloupem a Krum
b ni na rohu II a William ul Kdo
v hostinci jich zastavil e jednou
přijde podruhé zase nebof vždy
dostatu- w- inu ztiatio nitého "što-
fu" a vzorné obsluhy Na čepu ma
jí stále čerstvý řízný ležák M-tz-ftv
a to se týče likérů a doutní
ků 111 dostanete to nejbpší řboží
v tthu tebof Slou a Kmml žád
ný ''šlliejď' Tlekollpí Tb-fon
D' -ti irlas 74:7
Vy b tni místo t "oiu tland
l'in'-ii n j z ra 'iit ilťl' budí' tdie
eelstVII otetřeno V tleli Z lubi-uí
'-ia jiěknou zahrádku jda kolem
vaw ho domku spatří-li záhonek
květin v pestrýíh barvách a cizi
nec jdoucí kolem jistě odio se mi
lý dojem h příznivý ni Úsudkem o
majiteli — A ve skutečností není
k tomu zapotřebí mnoho by lidé
s touhou pohlíželi na vaši zahrád
ku a vyméli květy a těšiní ce
lé léto už do mrazu jen přijďte
a poraďte se prohlédněte si skle
niky čokýeh zahradníku kde s
Ochotou budete svědomité obslou
ženi nd
BRATŘÍ HRUBANÚ
na 2 a Doreas St kde Last Sid
kára sfaví Tel Ilaruey 22H
Ind A 22n'í Ptf
Asi před šst mésíel přijel
do (niahy William T Ib ury z
New Yorku by vymohl si zde roz
vod od své ž-ny která db- jeho
udání pije jako holauder tatŽe
koro deini- imisil ji v-é r uklá
dat i tla postel óplllé Zpltoll eiŽ
mu ztipčiivl život in buf často
musil v Neiv Yorku měnit i byt
byv vždy z nebo vvpoéei i vů
li své Žeřlé V NelV Yolkll jak
jznámo jest těžko obdrželi rozvod
n pinto přijel do Omahy kde Mn
ly miit vétií doiistr-ist n -ífast-
nv nu
II11! ' víno S iiboilo! o
Koubovo a TriueiM t"i ei-ntft
láhev Kvsejý kalifornský lóis
lin) 7"i' ijaloii Vtlký výběr ji
ných vin a lihovin na skladě má
zuámv hoHtínskv J V KAšPAIL
i2?-í již lil ulice Kttf
-- Ve Čtvrtek minulého týdne
oiih zena byla paní Lthel Albritrht
ve svém domově č 1122 m-v ltí
ul mrtva a smrt j ji prieiia se u
žiti léku přes míru Pyla "J!l roku
stará u byla nemocni 11 po několik
posledních týdnu
POZOR!
Chcete li objednávat likéry ja
kéhokolir druhu zašlete objednáv
ku na českou firmu která Váto
spolehliví a správné objednávku
vyřídí Adresujte:
47tf Schneider & Klein
1232 již 13 ul Onuhs Ceb
éetřt ib rruk rioj
Tniu'jáí to lilikf ma
jntk Mimílc ti prílié
ifi avé am&batí ar
dkl4djt# n ikjt tl fifixpfiaubUi hr)h
n xkiiie£bn ik-lio optika
a oxcxnr
1211 So 13th U Omaha Keb
— Podporujte nai čtké ob
chodníky kteří v lUtě tomto ohla
fctjL tř
O
r 1 titiss
proJdluě tuilézíliO lldlolkll
01Í38 u ndlcaa hčistlč"č v ťyfta
Míno- Wl lHoti ikuiriKMit tiU Mstu tumlu Z správnost ruílnií Na
U thíIm tinit vily diiw v řAJrau ratlstel dohytka nikdy v újmu J
Ick PtloiiiUue ksdťniu ipravedlivi ručíme ♦ kr)né otsJrii tifjv)i
tsmitrut líttt-npiinuJít idle]itktilotvtiB ilíštní iornot vt-nujc
uio ttotniun krJod
F F Wt ilmii Jest (Vrh 11 rilo uluatti % na n ho s plnoii iliiifroa
DLICO & V7CLLMAN
i:ii 3i4 NVw Fichnjje UUg l uion Štuek YartL so Oinuhn Ncbr
D
Joscph
Tffc-fm ti nUtntml (Ut wucf 100
Nejb piií jszornost jest věnovúta vw ni kdož se na fiis obrftť
nutní' r 1: a i:is iimhiiMuf ' Hítf
Loo -GloGG-Androoson tlsrdwcro Go
t rodiri xa velkém
Tlařtní Tyribíné a lakovaní (! chov ničinL — Clauvany Jílech
Wt-rný plech kovové tbolL — Oataaty drit hřebílif nolihU ibní
bicykly tielní rbrnnř oibnj a aptrtov ně itbrál vebo tlrohn
9ih and Harncy Str Omaha Nebr
K"'-
L
Dobré pivo jest lék
Plzeňské pivo v láhvích
z pivovaru
FREM0NT BRW G CO
Jest vařeno 2 nejlermibo ulatlti a z čtinkt-ho chmele Toto
pivo olvi!iuje pou?o tři procenta líbu a proto jest vSeobecně
oblíbené a odporučené lékaři 1'akli ne ebcete posilnit nbjed
nejte bi je! 4r
f Qs
yA Ant S IRyomý {
!' lit U ltWll4 l
' la j- m m 0 % m ň f m m mm
tiíki' C
Jil(tt
"Vétolsiv Kozák
v-hiitní liftů ruUwaf
řoznicttý a uzončřsbý záved
910 Bancroft ulice Omaha
VAmhy íeiiéli m'i jakoá i v klik robky
t)7eHkú jwii vítly tí liejli-ii jukonli Xkuilr
k(iiiiti ti " í: itxOieii n rujintá i p'lrulW? pt-ijilf-te
r:i~ V A KOZÁK 1)19 Humroft iilire 20tí
-A
IVU JRl
l{iM RIlHlKll
li t vi
lliovíňousiovarti
S úctou nlžepwný oiuv J
muji zdvořile ie vmá'iv M
tn tde v Omaw otevM Jwsio 4
v říide 1420 Dorcai ulice S
Školu houslovou
Máni dlouholetou praksi g
a zaručuji rychlý a správný S
Miktiin Unilíbo iikt Ilono- st
niť- uiícný Vjtřujidle íko- e
I- ilti íkol klan A
11 " J W ' rgf
►iekýeh tnmtrfl g
J Doufaje že mi t pritseň g
A vřitovánn btule nnitnenám y
ne ve víi fietř J
t P J C0LBÁBA !
y
BAILEY a MACH
ZLILNi IřKAflL
} owk4l rilo Kilu NI I FtfMM IW
ti isii 11 riMi -uv
ovi viiv M U tel
Ht lom lllt'fc4 aii ilrd
(O MriMMaJH i H I''—1 -Oni
ivj tmo
F F WKIIMAN
pro-lrtmě vpjiKivrho ilotij lk
Bliss & Son Co j
kc-issbífi žitýa tisftXa
230-232- lcw Exchiare Bullllif
SOUTH 0MAIA WEB
1 Frank Svoboda
umělecký Avod
POMNÍKOVÝ
11 a William ul Omaha Neb
t-lik'iž jeni ak'iuif neví- ni
stu nn jižní ll lili" i ImkIii si
tl jaro ytťbtivat vyproilůvánt
ct-lv řklal nmriki) na 11 iiliíi
úpluH j-od ci-pu lři jrt" fi vy
brat ilikml áli:i tí in-b im
pi-' Telefot louelri !l 1 1 I
l velký řeznicky oDcnoa
"j na rohu 10 a William ul
1'! 1 ?rt ( il„ 1
'-ňáí-ké vvrLkv ir ( třftlv ille éek lm i
ilěllltlí
mu
!P KXJ2STOT
JÍ 1
faznik a uzríf i) 3 i V::Lj cl C=:!ia
Kvf mu Ftfoaealu vuTUms dflklatlfi? r Tei jii-l
u nr zdokurwltl w lou "érou h- jnko fkiit i'n
mlutr iřil tf oejltiwí (iříanl iVých iHlkiiniíku
Nu kld ná vidy tojooat trctihu mn a 1
kí odbjl na uienřaká jbo vyrol ky uvéiléi nejlé
11J h4# ilmii i: li 11 i
Bnwnirwwi j g i in innr lir j
gim-i-rii
Oznámení
Víem rtónym krajiinňm oznn
muji žo jwm převzal
['OTEL PHAÍ1A
na 13 a William uL
7 Omau Neb
ktir jm MřWU venkrte -▼ým
nábytkem a v tu ruoun tH
lit Krajaol kteři řiivftají b
Omahy DeclytÍ kdyi a pře-avídi-i
o ťistoté ti xotuú tif nla
ze nit jpt niSm tm lem 32tř
f'RAV{ čkhkA KLC Hift
Jdi" WKO inajit !
leir
f
hk
L K'1