Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 12, 1909, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
' nlii'i'liiA'niiifi
POKROK ZÁPADU C
Nliu-lot'4 £ IcpM cciktí
ÍtjíJiJi i
UKST ADVKUTIsINO J
MEWIM f
r
fc t I iái i Éi A li I i 0 LL JU
' rr'
M ! fH M + M
Oiiiiilui ! v hI r ii 1SÍ kvHmi ÍOOO
7nVO"Y vrPffttfOPI''ru -M"u říikem stávky VSc-
ULIJUUV aUI UiiiUW J
C ech v
Městská rada pražski (Mlepřcla
vihi rou HoiiAiiuioHt pří vojen
skjch odvodech n podotknutím žc
do té doby nebude spolupůsobit i
hkud budu ožíváno při nirh vý
hru! no řrči německé Má za to
podobní- zachová ro celá fada
črkýeh obří Samosprávné obce
čiské konají pro vládu vdini mno
ho nespadá do jejich povinno
htf n ličiní-li všechny js příkladu
Prahy nastanou tím pro vládu
která vzpíná sc unati češtinu ja
ko vnitřní úřadní řeč v Cechách
četné nepříjemnosti Ji jednou
odobná akce byla zahájena ule
nesetkala sc s velkým výsledkem
Praití NV-ruci t birrafieké
zprávy jsou rřárumné rozčileni
lio'wid prý Čechové obvinění z
ii''lnotí proti Němcům byli po
prokázané h iti" bnTio !
propllštelií nebo odsollclií tMUZC
tí malému trestu % prý v tom
je pro Cechy povzbuzeni k novým
výtržnostem naříkají v plačtivém
telcířraitni který do Ameriky pu
toval pr s Vídeň Němci p'žstí
ty nejraději vidi li aby v ládi ra
kouská povéila ( eelui a každé
''N"a zdar!" a upínají rinc 1 o
tatníniti světu když soudy in
iiiohoiiec tni obviněných nalézt i
viny rohodiioii spravedlivě
liAKnrSKu -niEKSKn
lioZMrtový výbor Mtb(ii cké
sněmovny říšské nuly dodatečné
schválil vy i'tnt Mikladiiiěnícli po
ukázek jimiž kryto bylo vydání
na mobil ism-i během tni I n í kri
tické doby V poslanecké sněmov
ně zahájena byla debata o předlo
ze je týká m zvýšení dané z pi
va a kořalky Předloha tato jest
závažnou části herního projra
inii jím má byt docíleno' uprave
ni státních financí které po led
ním velkým vydáním na armádu
utrpěly velikou trhlinu
IJudaj-esťxké dělnické kniliy mě
ly v úmyslu při příchodu cí-íaře-
knih Františka Josef do Puda
fežti Upřádati Velkoll dciiJOH
Ktrtiei Ve prospéeh víeobecnéllO a
rovného právu hlasovacího Tento
plán iď- by l zmarni okoluoHtí :
panovník přiíel tlo l5udapeit i dří
ve nežli ne očekávalo Vůdcové
strnny neoilvislosti Kosut Appo
nyi n Juit h budou ewarcm-kráb iu
eo nejdříve přijati v Audienci
l:řediié sn oznamuj"' ' eíaiti
manželé némeětí pii kvciii přícho
du úo Vidné dne U května uvítá
ni budou celou cHahkou rodinou
liž tímto okáalym uvítáním má
byl iianaé im duležitoit této ná-
VÍtévy Slélllje c v té době
přibude do Vidné také némeeký
řísiký Kancléř knize líiielovv
Spory mezi uherskou vládou n
haiiiburkou parrplavebrd linií
jsou zae urovnány a vláda dovo
lila společnosti opětné dopravu u
h rikých vystěhovalcii Kdy své
ho čam idierký ministr vnitra
hrabě AndraHay oznámil bambur
cké společnosti že zakazuje se jí
doprava uherských přistěhovalců
odůvodnil krok ten jejími pory sc
polcěnistí "Adria"
Vúb úákii velmi přiji-mně dotkla
se zprávu že císař německý eísa
c z[iráva že císař německý i císa
řovnou navštíví Vídeň Návštěva
byla ustanovena na d n 11 května
až se budou manželé císařští na
vracet ?f &vé cesty z Korfu Xn
dobu pobytu německého císaře a
císařovny přestěhuje se rakouský
císař o Schombrunnu do Bvéhn
hradu aby bylo poskytnuto Širo
kému obecenstvu vzdát poctu ti o
vace císařským hosiím Dr Iv
Lucjer jako hlava měs((kéj správy
vyjde hostím vstříc a pozdraví je
jménem vídeňského obecenstva a
poděkuj" německému císaři za ve
liké služby která prokázal rakou
ská říší v poslcduíeh kritických do
búch FRANCI K
Májová slavnost v samotné Pa
říži a v provinciích vypadla doco
la klidné' a nedošlo k nepokojům
ani v místech Méru a Mnsaanct
jeky možné přípravy které učinila
vláda patrné odstrašila mnohé a
výzvo na dělnici vo aby zastavilo
práci nu dobu 'JI hodin byla upo
slechnuta jen v niiúhi případech
Vůdcové děloictva w wirui vyslovi
li že uíniéli v úmyslu žTidnó zvlášt
ní kroky na den 1 května a žo se
vláda zbytečně détilu Podle poli-
ecjníeh seznamu je táv ktijáích v
Paříži jenom néeo přen 2UK) o
(d by ly uspořádány některé nehu
le a uejvetíí z nich v dělnické bur
se Několik telcirafistu n tcleirra-
fwtek bylo [iropnstěnu práce po
něvadž se v čas nedostavili — Ne
daleko stanice St Lazain- bvlo 5
kabelu obsahujících 000 telegraf
ních drátů přeřezáno a následkem
toho byli vůdci někteří ze služby
suspendováni a budou se muset
odpovídat před disciplinárním
soudem Jinak všude v všech pro
vinciích odbyla se slavnost velice
klidně a nikde nedošlo k nějakým
výtržnostem Obavy že dojde k
všeobecné stávec byly zbytečný
IMSKO
Překvapující uplatněni i & koňské
vojeiiftke Miy v liiiIkatisKc kri-ti u
ruské vědomí vlastní slabosti od
nisko-japonské války přivodily
zméuu v ruské vojenské judilice
Zl Zlílélu ('el okidfiostí -sblelab)
že i-tnttií rus vojskav Pol
sku j-ž ze tří stran ohraničeno
jest německým a rakouským úze-
mim a je plných tři sta mil vy
tyčuje se od vlastního Kuska jest
příliš nebezpečné a proto má byt
upuštěni o starých obranných li
nií a na miste nich má být zřízena
nová více východní linii se silný
mi is-viiostmi Kovuo a 1'rest-Iá-tevsk
a níž budoucn' prováděna
biti má mobilizace ipadní čá
sti Polska nebudou pak pro váž
nou obranu více brány v úvahu
eoí zvláště pro Francii Klane se ne
příjemným in bof bude tím zbave
na opory proti Německu Zpráva
o vyklizení levností v Polsku dala
podnět ku fantastickým pověstem
( Rusko hodlá Polsko prodat Ně
mecku a některé ěitnpv s již
také vážná o tom rocpsaly
Při poslední své audienci u cara
Mikuláše předložil předsvda mini
sterstva Stolypiti carovi své ulti
matum Žádá aby on buďto zřekl
se všech svých špicli a vyrabitelú
rázných spiknutí anebo by při
jal demisi jeho i celého minister
stva — Naprosto zpáteěnii-ký ži
vel v okolí cara který přeje těmto
spiklencůni smýšlí zároveň nepřá
telsky vůči Stolypinnvi a tu tento
rozhodnul se s těmito kreaturnmi
rázné súětovati Ale při zvlášť
nich poměrech jaká v lévskti pa
nuji jest možným i to ž cir sice
přání Stolypina nevyhoví ! car
přes to bude MadovatÍ jihy Slo
lypin v úřadě svém setrval a ten
to se také jako jíž před tím něko
likráte vůli svého "biifníky bosu
dara " odrobi
TPRKCKí)
Zprávy jež z Cařihrailu dochá
zejí jsou už mírnéjí! Nový sul
tán ujal se vlády a státní mašina
půjdu po změnách jež byly uči
něny díl Prozatím pilně se vy
šetřuje co a jak mělo by se zaří
dit a pod Komise pni lano iilní
jež spisuje inventář Yíldis Kiosku
zjistila že sesazený sultán jenž
měl olu-ovský majetek uložil si v
poslední době značně veliké ob
nosy u Nevv-yorkských bank Jmé
na těchto bank jsou přísně tajenu
Dále praví se že sultán vedle pe
něz v anglických a francouzských
bankách má kolem 10 milionů dol
uloženo v bankách německých
Jak zprávy oznamují předměstí
('aíihrndu stávají se nyní nejistý
mi ježto řádí tam bandité a lupi
či Také lajcmník rakouského vy
slanectví český šlechtic hrabá
Deym ze Siří leže byl přepaden
lupičem před kterým vřak poda
řilo se mu uprchnout i
Jak zprávy z Caí ihradti oznamu
jí nepokoje v asijském Turecku
trvají sťdc ba béřoii na sebe hro
živější tvářnost Zvláště v okolí
Tarsu dějí se hrozné věci Někte
ré podrobnosti nelze ani vylíčili
Tolik jest jisto že v provincii oné
povražděno byb# nejméně deset
tisíc iwob Jíl jiných odhadů
usmrceni bylo 'JÓ(KK) lidí Vesni
ce o 500 až m) obyvatelích jako
Osmanieh Itazsln Hamadieh Ka
rn Kristián Keoy a Kozoleok by
ly v pravém slova smyslu smeteny
s o vrchu zemského Jiné osady
s větším počtem obyvatelstva také
velíce trpěly V jedné osadě o
4mi obyvatelích zůstalo na živě
poue slo tsob většinou žen a dí
tek Krveprolití prováděno bylo
bez milosrdenství I ftekové a
Sýřané jMbíjfni byli sm1u m Ar
mény Celé rodiny byli upáleny
ve svých přibyteieh Mnoho set
dívek a žen bylo zhanobeno a od
vleěeno do harému V jednom mí
stě vzdalo s JOO Arménu turce
kým vojákům načež byli odvedeni
do polí kde byli ď jednoho po
stříkni V okolí Tarsn ismi ar
ménské dívky vyměňovány za ko
ně a pušky Dvůr americké missie
jest naplněn uprchlíky Turci me
zitím pasou svoj- koně a stáda do
bytka na jejich os tých polí h
AFRIKA
Kvprcsidciit Roov-veli má na
vé vý pravé opiavdu šl'lí Jik
právy ozutniily dne 1 vět na
opět zabil dva lvy každého jednou
ranttt a lim docílil r-kordu v za
bíjeni lvu Hkud jedná se mi
(jlické ÚZelIlí zastřeliv II dosud
šest ho během di vili dnu Neo
byčejná střelecká zručnost I í -Veltova
má velký účinek mi domo
rodce kteří jej doprovázejí a kteří
v nářečí svém nazývají jej ''Hvva
ita Tumbo" což znamená projev
zvbišluí Viižnosii ItHs-vt-lt sám
jest Velice Solnjt u dosavadním
výsledkem svého hnu a nyní ehy
stá se na lín žiraf Jedno stádo
zvířat těchto bylo viděno trochu
jižněji Idiiiid rodei byli vysláni
aby zjistili jejích nynější poby l
Zprávy ameriedó
Mírový kongres v Chicagu
Minulý týden byl v Chiciiťu za
hájen druhý mírový' kongres k
němuž wšlo se mnoho vynikají
cích osob 7 celého světa Jednání
koufrrcKu neslo so vesměs ve smě
ru odstranili války jichž si náro
dové nepřejí a jež vyvolávány
jsou mnohdy velmi lehkomyslné
V" lom asi smyslu prohlásil se také
penerál Frederiek íírant velitel
departmentu jei niílio jetiž se
příiim vyjádřil že války vyvolává
ny jsou obchodníky n diplomaty
President Taft poslal kongresu mí
rovému připiš následujícího zně
ní: " — Velice Želím ' IhIiioIiII
dostavili se do nastávajícího míro
vého sjezdu v Chieatru ftbyvh lam
vyslovil upřímný' soucit s předmě
tem shromážiléní tolika vynikají
cích mužů pro světový- mír Že u
éiiiěu pokrok všude v míru mezi
národním přičiněním a mravním
tlakem národu na '♦mi připustí
každý obiináinený s dějinami —
Je pravdou že zbrojení pokračuje
v nákladiiosli Kvé že břemena
soutěže zbrojících rostou stále ob
tížneji Možnosti vniky nyní vy
cházejí hlavně i nezodpovědnosti
války a v zemích kde jn-ní stálo
stí aneb vnitřní správy Spojené
Sláty přispěly nemálo míru podpo
rou zemí slabých ve vnitrní sprá
vě by v nich posílily zákon n řád
Toto národní pěstounstv í podporu
je mezinárodni mír a pokrok vzdě
lanosti Politika Spojených Stá
tů vyhýbat! se váleo ze všech okol
ností leč neshodných m- ctí a nej
vyšším blahem vyjasnila se svělu
zcela zřejmé Mohu jen dodat i
že pokud zákonitý vliv muj sáhá
v mém úřadé co hlavy tělo vlády
použiji ho vždy pro pokoj nejen
mezi touto zemí a jinými zeměmi
ule i mezi našimi bratrskými náro
dy W II Taft" — Na sjezdu
byly přijaty resoluee vyslovující
se mezi jiným v toru smyslu že
války jsou již přežilými že žádný
spor mezi národy vyjma Inko
vých v nichž by se jednalo o ná
rodu! život a tieodv islost neměl
by být i projediúíván jinak nežli
arbitrticí že v době co nejkratši
všechny fišo měly by uzavřití
smlouvy které by mezinárodní
ssry podrobovaly nucené arbi
fracj že nynější pokrséování ve
válečné výzbroji jak na zemi tak
na moři mělo by hýli rovněž vzá
jemnými mezinárodními mulouva-
ni obmezeno že president a kon-
Kre Spojených Států měli by uči
niti první kroky v dokončení prá
ce zahájené druhou mírovou kon
ferenci v Hajnic
Soustátí uznalo bulharského cara
Vláda Spoj Států iinala úřad
ně knížete bulharského Ferdinan
da za cara bulharského n presi
dent Taft Kvéřil amerického vy
slance v Kukun Šli v Rumunsku
Normana llufcbinsona jenž Airo
Veň jc diplomat ic kýin Hcentotn pro
1'nlharsko aby knížeti rdinan
dovi vyslovil presidentovo blaho
přání ku Vstoupení do f( ucoil-
vislýeh státu
Ranní otevírání obchodů
incinuatšli obchodnici snai se
vyvelaii hnutí po c lvch Spoj Slá-
tceh jehož Úécboil jest aby lliiilj
ny obchodování v b-lních mčsii íei
byly změněny dle ptisobu auli
tkého Tam zm íi á obchodní den
v lét" u dvě hotliny drive než v ji
ných niěiiíeli měsících Oběžníky
jez tuto nnustavu v jednotlivostech
vysvětlují a její přednosti již
od ní slibují rozebrání jsou mni
roenílány Db- plánu jak j - v
oběnicích vysvětlen má bvti v
každém roce Standard čas w ími
jeny cli Sljálceh o ijvě hodiny jsiši-
nut ku předu až do I října Tím
ipŮMihem se má prosadili aby ti
jiz Ziieiriiiu m prací o t Iioilme za
čali v létě již o " )( tohoto plá
nu doslHiie se jim dvě hodiny den
ního světla více ku zotavení což
fiyní není Tím by se počet ho
din prací a obchodu věnován vVh
nezměnil
Podzemní jezero
Nedaleko silver laiku Jud pro
valilo sc na [Mvrch jsidenmí jeze
ro jehož vody zatopily cesty na
vzdálenost několika set yardů do
20 stop výšky O nebezpečí neručí
nikdo tušeni až před několika dny
když první povozy chtěly jeti p
dotyčných cestách nalezly pravi
delné jezero kde pňd několika je
ště hodinařili byla pevná zin Po
zoruhodné je toto llové jezero
oživeno je noiost v íni bezokých
rv
Michigun spéje k prohibici
Počátkem tohoto měsíce zavře
no bylo ve státu Michiganu ós"i
hostinců a lo pivovaru v l!l okre-
sícli jež při poslední Volbě islhla-
sovjdy "sucho" Třicet z s: o
kresii ve stálu jsou nyní "siiehé"
— Okresy V nichž hostince iyy
uzavřeny jsou následující: Ab
ifan Katon Iiv ioslonc Hillsdate
Cidlioiui Jiickson Prancli Ifils-
dale lonia (leiiesee Saiiilac Tus-
ola Isabd la Aisoua í lare Ww-
:iyjo Kalkasku Mtnie ( harle-
voi a KuiriH it
První panamský president
zemřel
V Piiniituč zemřel první presi
dent ticjmladší republiky omeri
eké dr Manuel Amador po delší
nemoci ve věku 70 roku Zemře
lý byl účasten na revoluci proti
Columbii v r líto! kteráž vedla
k neodvislosti Pana my Narozen
byl v Caitap-na u tam také věno-
vtil se obchodu tejifve později vr
hnul se na lékařství Presidentem
stal se n niž by se byl o tom uchá
zel Ryl své doby vrchním léka
řem pro společnost železniční n ti-
elimriořvkoit poštovní paroplaveb
ní Od chudých byl milován pro
tože léčil je zdarma Zůstavil vdo
vu a dva syny
Švýcarští kamzici pro Ycllowstonc
park
Z Jierim ve Avýcarsku bylo po
sláno do Soustáli pít kazmíků jež
jedou přen líamburjf do New
Vorku a odlud do Yclhvvslone ná
rodního parku Jsou lo Iři kozv
a dva kozlové které švýcarská
viaua na nevaia fHt tatum jez
si tylo přály míli v národníiii paV
ku Jeibn lovec který po několik
let byl již ve SHjcných Státech
malé stádo to doprovod! do New
Vorku a možná že až do Ycllovv-
stone parku
Neštésti na panamakém průplavu
Následkem porouchané vzdušní
iirzily na hlínu a kameni odvážejí-
cím vlaku událo se v Cold llill
sekci vážné mštéstí Zemí nalo
žené káry hnaly se h ohromnou
rychlostí po svalin a sřítily se do
Cub bra zákopu při čemž bylo II
dělníků usmrceno a ! lěžce pora
něno Hostinští zanechávají svých
obchodů
Následkem zvýšení hostinské li-
cense Z jMMI na StViI' více než ÓINI
hostinských zavřelo v Italtimorr
své živnosti Majitelé jejich jsou
větším dílem Němci v chudších
čtvrtích města ab- také řYči a ji-
ni přistěhovalci Pavel Mamr
který se malého liostinei1 '
přes dvacet roku miis-l lké za
vřití což jej dojalo tak že s)iá-
(hal sebevraždu Zadusil se ply
llMll
Trust okrádi i vládu
Cuk rni sHdeéiiost v 'H- Vor-t1 ('ty Olda kdež vydávali bu
ku n New Jcrsey "Aiucricitii Su- ít!'% řv"1"'l""yslný týdenník — V
'ar Refinin-' Co" bvla nucena v ífl-ihema City vychází a t iekno se
minulých dnech zaplatili do vlád -fyT11 ' :y ' kl''"nian vyda
ní iiokladnv AJJtíH s'h lo [váný p I) Novákem n ehieair-
i
Krátila spolkovou pokboPin !v-
bť před soudem dokázáno ž spo
leěnost la p d-set iduvcli mku
lecnosi lil po ilcsi l plliVch rokli 1 "i i o'i 'nuiuonish!
Jen eo den ii soihIuv in- ok ráda la ť'"?}"'" ''"'' 'il?'ui hm vychá
vládní pokladnu o daň tím že vá-"j''í '"'lSi'"H "':esko-slovaiiský
žila dovážený cukr ciziny na l0lz"r- rodicovaný j A J IIo
špatnýeb vahách Spob-čiiosi uié- _ l-iky ni vykoiijila Národní Ti
la v přístavišti v lirooktymi 17 'áina v Omaze a vyilává jej nyní
váli na nichž vážila sulow' ukr ílkn 0il0t'ku ' světy Americké"
skládaný k bulí a odvážený do cu
krovaru Vládní úředník vážil a
lllél při Mtbé zřízence Sl
olecliostl
za svslkji Společnost ni svéek
nul uloženo srovnali váb v lak abv
vážifv méně neli lvlo rín'
' 1 "
by sMeěnii uemusila platili tak
vysoké clo jak bylo předepsáno
Na podzim PJ0T jeden takový svč
ib k byv propuštěn za služby spo
lečnosti oznámil tajemníku Cor
ti lyoiiovi o páchaných podvoďs-b
na váhádi Vyšetřováním se do
kázalo že se skutečné tak dělo
Váhy měly na dně díry na (sVácti
l když se vážilo mohl svědek spo
lečnosti uniknutím ruky neb kole
nu spustiti díru a nejméně 12 až
š liber na tisíci tím bylo uklize
no z váhy aniž by to vážu v inohb
pooi-ovati Podvody tyto obnáše
ly za den od ti do { tmi cukru
Za roku získala společnost kři
vou váhou asi 7ÓMKI(XHI liber cu
kni bez daně o kteréž vládni po
kladnu okradla
Socialista odsouzen
Ve Fort Seott Kaus by l odsou
zen porotou Fred AVarreii ohehod-
vcdoueí socialistického časopisu
''Appeal to Rcason" že zasílal
větší počet dopisů pošlou na jichž
obalech vypsána fpHIO odměna
pro toho kdo dřívějšího pivcnn
ra Kentueky Taylora z Judiauy
do Keiilueky přivede Nápis na
ohaleeli nevztahoval se pHino na
Tylora nýbrž mělo tím být i uká
záno že kdežto zástupci unií May-
vvood a Moycř svého času dle do
mnění luz spravedlivého procesu
z jednoho slálu do druhého dopra
veni byli aby tam byli souzeni to
se nestalo a také nestane u Taylo
ra jenž požíval domnělého politi
ckého v livu
Stav osení
Dle vládního bulletinu vydané
ho znmědělským odborem pru-
měrný slav huni pšenice v Sou
státí I května byl 8!" proti hfi
na I května loni a žíla KSl proti
i91 v stejnou dobu loni Zimní
pšenici osf tá půda měřiki asi 27
S71(hK) akrů To jest o Hl procent
judy méně než loni a skoro o 72
procent méně půdy než mi pod
zim pšenicí oseto bylo
Zavátý vlak
Ze Sulphur Sprinps v Coloradu
dochází Zprávu že dw Denveru je-
doučí vlak t]rihy Denver Xorth-
vvest Pacific jenž vyjel ze
Sten m hon t Sprintrs přediniiinlv
pátek ráno dosud vězí ve sněhu n
Corona Ncbude-li blokáda brzo
rornžcntt poštovní zásilky na
vlaku vezené dopraveny budou po
dostuvníku do Wolcotf Odo a
'twltu1 do Denveru
Vyrabitelé hoip strojů te stěhují
Továrníci žácích strojů rozhod-
li sir [ireslěhovati své továrny do
K v ropy a věnuji na tamní zařízení
$00fKiiHHi Jedna továrna louh
postavcfm ti líoubaix ye Francii u
druhá v Nciism na Kynu y Něme
cku Ve Francii už zadala stavbu
továren no 25 akrech pudy i h to
várnou tut provázky ah Ncuší je
ště nemá přípravy hotovy avřak
bodla v 1910 už prodávnti žací
stroje v obou továrnách Každá
továrna bud- zaméstnávati ml
1500 do i!(KHt dělníků Společnost
doufá že bude moci vítězně sou-
tě-žiti ne všemi evropskými továr
uami tolm druhu a že bude prodá
vtt do všedi zemí kolem
Dr Iška bude vydávat! v Oklaho-
mě týdenní list
I)f Iška sdělil Cslřediií Svob
íOm í jejíž yj organisátorem íc
iIuslí Cliiiao íJ j-de na cesty n
' konečné trvale usadí v Oklaho-
1-' i :i' '
1 Amerikán" vydávaný- ]
j'5'-1'" ' '" '"á tam odbočku jež
iyyhň í pod názvem "Oklnhoinské
Pi" by blijeme že dr Iška bude dě
lat konkurenci p A OeriiijícTOvi
a sotva asi p RiHiekémii a tu 7a!
"' l"s' l"'ileSMtolnyiii zu ujme
1 ÍZ'MÍ -""'kterého z dosavadních
tllociycii listu
Tríní zprávy
Oumlia Neb 11 května "Ol'
Pšenice — číslo 2 tvrdá $12S
—!: číslo :i tvrdá $12(1—128
éislo 1 tvrdá $lir-118 číslo !
jurka $12:5 -12ti
Kukuřice — číslo 2 7()1íí —
70'c -'Číslo X 70e čís GÍÍ U'
číslo 2 žlutá 7i0 e číslo :i žlutá
7O_70ic: č 2 bílá 70Uc čís
bílá H)K:
Oves — éislo o mícliaiiý 51e:
čísl :j žlutý ói — ")"( Číslo
bílV Víc čís t bílý' ót — ó óe
slniidard "c
žito — čisto 2 7se číslo X Ttic
Dovoz do trhu s dobytkem byl u
loaliéko silnější než v týdnu minu
lém ule ceny o něco poklesly
Dobří už m jlepsí kornou krme
ní voli :!(—-T7-" dobří až pro
st ří-ilni ") 7"— 1'!0 méně dobří po
fltsi— "7á — Dobré nž ucjlepší
krávy a jalovice $000— áHá !
Ijré nž prosí ředn i $420 — "i00 mé
ně dobré $220-42' — Telata
$:tV-(i7: „ prasata měla rov
něž cenu o málo nižší následkem
zpráv o nižších cenách z trhů ji
ných Průměrná cena byla $!
— 71 ó: nej vyšší $720
Týdenní zprávy firmy Clay lio
biiiMui k Co udávají: Přívoz ho
vězího dobytka byl asi 7000 kusu
eo je o hodně v íce než v týdnu mi
nulém Po celý týden bylo dosti
dobré mínění a ceny velmi dobré
Poptávka po těžších druzích byla
vi 1 m i čilá Jak nakupovači tak
i prodavači byli v týdnu minulém
velni i uspokojeni k trhem Průměr
né ceny byly následující XejlepŠí
voli $dt(l— lr7ó dobří až prostřed
ní $iiH)—G2ó méně dobří $óOO
--"!! Telata $:kóO— fi73 Krávy-
n jalovice $27"— óló Trh na
prasata sc nezměnil o mnoho jen
později následkem většího dovozu
cena asi o ác poklesla Průměrná
cena byla foO — 70"i nejvvšší
$72-"
— Nin tuk nřiiipějo k owlobž raSelia
domovu jnko i(kn obmx Mima jfcli
liojný vfblr r- Kfirné krnjinomntbj
svitskí obrarv jiikoř i obroxy ívntícb
— Pifit© na Pokrok Zákulu 1325 Vtl
liam St Omahii Neb tř
Předplaťte e na Pokrok ponz#
$100 roční
ú
"I
%
ti
í
i--
í4'
n
C
?
(
1
-
i-
ř:
o
í
y