Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 10, 1909, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Pokrok Západu"'
I
t-
'
Frank Svoboda
w4ltfcf 4iM
M
I
í
I
' i
II IV -Ml l
C'Jtf
I '
! f I
i í i
IV f
f
t
i j
'I 1
i V-
l
I l '
i !
' l
' ' i
- ! Fť-
♦ ' I i í
I
i i
i ř f
i tí
I
' i
r
1 1
r
I 1 t I i
J j f éřM
í I II '
l ll í 4
r i f i
r
I t I
{ t
i !„ i
t (4 I 'p li i:
V l t
itiitntf iitti i -f i' í i
V í' li Mťi
(
i-
r
V
f
'M I 1 ' ' (
I'
r
I
i J
! I I
i r'- if (ii
i I
i) Ml
(I 1 m r-l
k j
roiioi fArAťv
OMAHA Jři
Omiba Nthrstka 19 tftin W
ZrtlAVY Z UNWOOD NEftR
Iv -i f ( K'"tiifc " (' '
fí á 'i- ilifi )' (-'I v ! - V y uď
li! hbu v pondělí
Pnu F A U m k m 'I o
Šfj'lt pl'l'h-ll 1 1 i 1 1 1 1 f tib O
Pmi I"!hi t TiijiMik jrtil
II
lítli t i t i í!
'll Ai!'"i 11 íl I 4 l 'l t 'lll 'I
j lín WiMi r n Jrifii!i Nil '-i
lí!í 1'iiili!'' minuli IíiI p
t i r i l" Krm (Mílii - tmti
ilhlí i 'fi 111'ilif l i„tíl j
"límilv lil' ii ůtiiv
M imilí Kilcii pí } li -ii 1 i
lil [lili lnli' l lili iH lll' ll 1'
Mi i nitiii l'li til" iiirp'iv' '
IUiir o I Kli
Úi-Kit 1'liilt- iji f ii r-l ili p'
lifrhu h ?ii'ln ili (?! t iiiitri
fliiiiii" K I JiIih Kail fiiii
Ittk l'lli 1' tllH illí Ulllli lt Mlí"
liř m-lin tli linť li_l'i tiliV mlli ili p
tfi A Viní I i'Htilli 'ltj'lll llh'
lat ivhy Nnjiluli in jaU-Mi tali'
nílll i ŠntniliiiVI nl'litt'llt jllí
mi vily I-li fiitm ni iii'!ín i ]ni
!ii finu In iltii tu kilyž tm i r ly
k iiIi"ii
Pntll SIiImiiMI i llir 11 llir 'J
Iďi-xiiíi j il' li luitiici f ktiřl
7'( ruku a i- tínii t ii-- í Li'
na mlhy ván lil Mihři li ni lin-
Viimlý liMíituV i hujtii'liM l'ii
slitistvl znáiiivih ll iíiitil Pniii
S iihiiiiÍ ]píi !)-' liti v t io iiiln' tru
rtilíííhii luaiiírla ii ťlvry ihirv
Vi'MUiS lť'l ilttlli' ri'hl f I J 1 1 1 1 1 1
iihhí ujiíitniiiMt Hiitislnil
Puti Ai'nii'i'k iStauiiit
! In iir
p Atiťiiia l"inii'ka i-jm!
M'in pi i-li hu ni iiiiiiuly t'i i
itó jrst ! ji-ih u ilmiii U H
1-
il N
lli nv Piiďni i% prý j-- Iiii-mm
"lnul Iiwm"
Pliti f I liifřlIIHIt lij I HHIIUI-Ml
tř'it v PritifiH- kil" míjnl lanntl
ni p 1 1 Pulákn kli fá iinli'á
iini milí im IiiiuimmI
Pnu Fr Wullit pimílnl iiikliťl
prMit initiulý i'tvrlrk
Pitn Miirtiti StittiUlitv koupil !
Ity ml p M Sin vy rit k t r pla
lil f?0o) ni j-ilon
l'n li KitlU lvl minulý iir
t k v Ihtvil City n p Wílliam Ti
fhAíVk byl Imu v pilt-k
f iám vrHii-lm IiMm- Ihj
ili 5 let slurjř v ťi-rvini n váf 1700
IíImt Jft lo JimIi-ii t ttťjkrtsijrj
Sloh liřťltrft v vuktill rn [n
r $10fH) nt iřipuitřnf klyJ! j
liHhS k fcivotu í 1 Knvun
Dovídánu m h j Trnjldik n
i lmll i DwíkIiI Ni-Ii drive rdcjii
řnlitík liyl dl' mi pMiili'ilii(ititi po
nť5jnkin Ityt ly m rdi tipťtní
titndil IiinwooiNký fsuti-k
Pnu Václav Svoltodii uhtiovil hi
pMpInlit Ptikrtik
Pant K Hvolutlová rcinři ht v
hr$ hiimilcho lýdnc riítn Ve
středit lllřllt ptdlfill tlil litlíitnv
líittWilllll llill
ftokit Plnllc vyxtiiupilii t hM
rnplniltt rdí údull od řeky tm
fiidcdntí ní kil Hkull (Wku ii
foko ti pňl druliA tulíc Vodit n
Icily nitlropíly rd ti mU nimtlvl
ik-d
V rtlr tniiitilclio ijMiio píijili
% m t llrnntt VAr-Uv fUnlny Clum
Zelený í d Sluuulm L Kf U n
Jot Vondru Přijeli wilfvAti
tm rorvodtířnoti feku it wh t jeli
mnu domo Phh KMí tu KiWiil nX
do utředy Mhy ' vndy ulil Tkí
jl Irtuliu iiitltrnl do bot ln to
llttt tli-Hkodl oti prý je Vodí jiJS
tvyklý
Puti Knhlik M titnnrlkuti přijel
cm oil PlyitucN mm(vbIÍ n na přá
Iclť a ináio
Pu Aulou KMI koupil pár lifl
Imt od Kranka 1 Knrktmlicka rn
#i(l
Pan Krncxl IlaNleml prodal pár
t ! f ( f ť ili Itl i i f t f ' V
V i" 1 li 1 II t ' - i
řil lil 0 fMI !-
' ' i i m #! V 1( {
i „i f j f u i r 1 1 ř-
'li' iii ii if i i-i
Tr I - i y : l' it - 1 "I 1 '
Hř 'in kulim lil i Vi i i' "i
n i I'-' i ! i 'i H
Z OMAHY
NUD f IBINOf H MRTEV
t í r' K i lilu! t-p- t i! i
1 li l'lí Ip- I
i ť -In (i l--i i-t
ii 'i in 1 1 ii- i-ii 'i
I"
ii
( pi n
iíi
Dii -
h
li
li ! 11
i
pi
t-
1 I
it
t I I í I
1
i-h l!nl!ř
i lil U II „"'i I- t
lá
I ii i Imi U I H i í-ii i ! '! 'i
II II' ll pťl pili 'i'lt ' I
I 1 1 p 1 1 1 ' 1 1 ' I t ' 1 1 1 1 1 I 1 1 i 1 1 -1 1 í I
M jil iliilill )l 1- p I li ďi
Ulil V I ii I! l-lil l'-i:
i
i
p!i' iinh lini'li -'-ulili
mu -I! I " I Km In i -
l'i-h u limu tm -ri Ztlili--
1 1 !t I H ! I P I I ll ll-' Upl
elli In -In ! l' ku ll- I- t
v 1 "'♦' iiilji-l a I r # n ii iviik
r- iii inifti li K i i i I ' f it ! t
iimliv kď pH 2'j r-iktt tui!i
M-itl llurli S-'liim a áhy i%njil
m iiiiiiuili' nali-l 1 1 ui i p-1 1 1
Piil iiHiiu inky ujal ii'uv
d-'jši i -ki'- nhIi iki a pin ii
vin pili o liildniiiiHtí I i')ť lki'niit
piivnlihí tiiM-né l Vi-leliil Vnjí
lnilnii piivitlimi získal i ilnkniiali'
lánkll HVýlIl o V f" í n 1 1 ktili k IM'-
intt lnuli jako k tii-ji piíniU piíte
li Wliyhi (imiii ilivuí asi"lil
jim itIv nsiij mladý inl étii-
mi jun i-i -' skula tu hla
ll- iei- i-en tlili lil Mi'i ji lín
iii'l(ii i- n in'-ky na ni'- ini ! dn
iiiiiií i-tiíe V hliilal - Kvélil
iiilp pnitkii ii i adii litu l( j--di-hnil
tail-ilí lil-i inu priti-n al i
klanili mi- o iluii-Mií iiliiih(ii'i ií éi'
kl' llfnliiit iliV Vyeiilll pálil lil
-lil lii" nilaife iiaťmliii' uvei'i
i f I t t # ' í
lin ie ll lihli rlitili- V Ji illiiilil lia ni
práuiu niúi'iin" Kvlí hrdi !
hy luly iniihl piiehltiliit i vědo
Illl-Nltlll ll Ktlllt Kl'll 1(1 [UMÍ
piilluMlI IIHi liejkťlistllrjií Hé
chvíle Siii do irď'1 mého in
i tsa kvity a práce jihu hjjn pn
'hnána liliu inziílnýcli rái]iih
hiidc vždy v dějinách naSI ccki'
ikuly vdécné vpiiriiíiiáiio Jako
pracovník Kpulkový vynikni pocti
vosti (i HVi'dotui(oHl jlyl tu lichý
milý cluvék — vácný 'hiiriikli r
Ji Ili hlovo jako lidc i-o hlíhil
Nplnil liyf pH toni i lrpi'1 Při-d
dvcina roky hyl uusUn rcditkřníiu
kolIcKoii a v lá dolu pomalí jHnu
v nétii žluté rde a ducha zác
nýcli uchopiioití V letních inctil-
ce VyilOVIl échkntl hliolll V
Schnyli r N" li ale od íkoly -niatki
oilloucít i hi iiciiinhl !)'
jizdčl kad'ho týdne ilu Omany
pít lillčtllju lilk ClIMtu n v ft j IKičllI
tiilpiir-ítiek pimtunával ul posled
ních ct Hyl měkké dobré po
vahy ii uliy Hvýni rodným přá
Iclftm a riM mýtu nečinil stniostí
tnjil hvuj ulav Obával by od
říci musel mi ié ikoly kde" cílil
ne jediné hťiislným a upokojeným
Na n ' é svřřcticc Kláb niynli I ano
i na smrtelném loži když mysb'
jej opustily v blouzněni volal
jména jednotlivých žáků laska
vé mluvil k ititii a přen tvář lehce
přelétl tnu vždy ústné v Iižcl
pouze několik lýdntV K plíenl
i horobé jež už několik b l život
tlili potlhlndávillit přidnl se V po
slední době jeslé revnuilismus '(
mřel zeibt klidné jakoby usnul
anechávA 7!) roku Nlnrého otce
dc tři b t tia část těla raněného
mrtvici ii nevlastni matku kteří
íijl na Moravéi dáb zanechává
"teslru pani Julia n ii Kořiskovou
huť krajana p Aloise Kořiwky
stnrsího bratra Alois-c klcrý jest
itectnltii ohřjmské Aložny v de
dovniei mi Moravě a mladálho Vi
léma ji-ní jn iikoVHleb-ltl Voíefi
I 4
Plil 1 1 I
tis
i- i !!
I"
f i ( iif!
fp'!p"i ! - )
I- i
I j I l t
' r ii ( -ciip i in ii
h t I f 1 W "f ! '!) I í
J í ( t ! i
i íi i r
- Kl- p f '
I I I k I
i -i r
I 1 ! ! V
" 'i ►!
I '
O I- ' '
p f -i ! i
i- i II'
„' 1
W„l
lvi
I -I-
!'
f t f % f t
I
I"
' t
I 1
I
t I
11 lll- p
! i ' 1 1
I i "
„! Ipi
V
i
lf
I I
lun
TI- '
1 I
I
'' pj
A-
i 11
i
V
ě I - !
n
I 'ini
'i 11-1
v I I
IT
II 1
ii
i'!
t v
I-ilin A l-'jiIl
1'fiink )i!iil
I I
inbuKÍ u to ri-e h ii pi stu 'mí o-
hlei-hlilýeli nsvéi ýe Ulili v lin
iích spilcieli Zesnulý' míl hy pro
nás býlí zářný ni příkladem jak
ináme prifoMiii jak pro dohro
našich Mpnlnhrnt rň n sester Huim?
ohělovnti ňdy krajanů po
sledním pohleděni se rozloiiéily se
Zesnulým a iinstnln smutná ccta
k "'isko-ároiiiíiiiu hřbitovu
Průvod bvl míli a pňl dlouhý Za
hájen byl Těl lcil Sokol k níž
přidružili „se Sokolové Smilh
Onuihy Za nitiii násli-dovala iini
řoViiioviiiiá či tu tálioiu Ni-brasskA
lí'll p'l lé ustat lil éh-liové jlli''-
tiov nného spolku za nimi éluiové
Lože lan Mih K of I' lád Šlo
vím Z"il a spolky ostatní a ko
nčené dítky ciské školy Veiblié
p A Illobil lil Kolem lakve éi-st-
nou stráž tvořili pp 1 1 Svobo
du Pru nk Tonišú Frank Kutní
Frank Pýcha "Anton Křcée a Ju
M-f Zikmund za Těl leil Sokol
dáb- zástupci spolkft k nimž ze
snulý náležel a osmičlenná deé
tfiiec Pndp Sokola Tyrš é I pn-
cílá se že kolem UWHI knijiniťl sú
čiislnilo se pohřbu II di nul listy
praveni přiznávají že to byl jeden
z liejvčtsích pohřbu v posledních
letech Ohromný poéi-t květin po
ložen byl přáteli zesnulého na ra
kev zvláštní pozornost budil
krásný n umělecky zhotovený cm
bleni sokolský dar to členstva
Těl Ie Sokol n bíloéi-rvcttými
duhami s nápisem "ftb-ihtnémti
svému druhu!" Kiibitietní tento
kousek zahradnického uinřiil ja
kož i ei lá řada jiných iimčleeky
Meslnvcnýcli květinových duríl [io-
inzely z dílny českých zahradní-
kň bratři IfrubaiitV Dárci květin
byli následující i Těl fe Sokol
Cviětcl Odbor T J Sokol Dnít
Odbor T 1 Sokol Sbor Omn-
pV„ ) pi t(f
' l f V
♦ ni i ii ! i r t
t %' i t -? ř 'f
— ~— — — — — — — — — — — — — i i i i m M
O P%
ď? vy vy
i I' v ř
j j t h
r U I ! I I
i - i v r k
'i )r f #-
i i4 r y i i
n i
!# Iř '-i j
r i i i
!
N I
I i o
1 „ f
í i 4 !
![
4 Kut
I i' li f U
m I r 1 V -
! -
': i r
t-!
1 ! - i: -I
: i 1 1 v 1 1 r i r
I1 I h ♦„„! i í h (
( I ! li I !„ ln r
k i-
lf íli-
Iu
' -4
I I 1 I- i
Il í I ř
l'p
Ir vil
lí--l -iř lri
I " I ' V li i
-I rii i i
t I
p K-l
i- i
er
i !
i-
V ř'p
it i
I lil
1 1 II I )
IV i
y
ni i
i
1
! i„
) 11
I I
I
Ml
-!'!(
i 1
l
i i
I
-! ! )- i
I 1 lil i
' i-"-'
' " i - I' s
--íi -i-
I
' i ]i
'ii
-1-1
r
i i
l-ť
(„
I
II
Cošti ólenové logislatury státu
W y Uurt
Kr
č ' K of P a p John Pospí- Ind
za tábor Ni-bmsská Lípa é 1{
WOV„ dokončil pohřební obřady
a posléze Vypustil bíbitl holubici
Se zaslzi-iiýina očima všichni roz
cházeli se od tělesných pozůstat
ků druhého zesnulého který avý
mi dobrými n šleehetnými činy za
jistil si v srdcích všech kdož jej
znali čestnou a trvalou pninátku!
- - V poslední schůzi policejní a
požární komise bylí ustanoveni
dva noví hasiči n sice Charles
Levvis a Jan Houkni
- - Slečna líouzovn z Tyndal S
Dak„ dlí návštěvnu u zdejšího lé
kaře českého dra F A Sedláč
ka nž po několik dní a hodlá se
zde zdrželi ještě asi 2 týdny Sleč
na louova navštívila závod náš
v průvodu pí dr Sedláčkové a
velice nás potěšilo h ní se sezná
mili Z NEBRASKY
Ze státní zákonodárný
V minulém týdnu podepsal ku
vernér Shalletibcriíi-r tři předlohy
přijaté oběma tělesy zákonodárný
mi a sice předlohu Ifuniphrey
ovit týkající se on-iíoiiského způ
sobu primárních voleb pro spolko
vé senátory dále předlohu Icí
dífíhovu z Otoe db- které města
o 50tK) do 2-"iíHK obyvatel mohou
povolovat i různé výsady pouze
po odhlasování téchže obénnst vem
a třetí předlohu Cnirovu dle kte
ré komisionáři iouhÍ platit +10 roč
ní líecnsc a dáti za seh iftJCKM)
záruky
Zákonodárná přijala též zákon
db kterého každý hoteliér jest po
vinen hostu (tvému dáti přikrýv
ku ílíl pab-rt dlouhou a čistý ruč-
%i l ! f 'll 4 4
k'# i f'i:-i ii fit'f' )i fuimtt rrií
fi I s- ♦! ' ' íifci v lni
Uť h ' j 0 -iř- ríi i ii Iam
I :- f:Í "t l mt 4flffl Pft
ft li ! 4 li' i I lít t-jřlf
1 1 i I
j- i- ti 4 I ll tmi I ! J i
i ť ! ! - l'i t ' l při
l ll f ll It "l'
p lir' I ! i
i I
í
tkř ik
tl I- ij !t
! i i
i
j Z !
f v I I ' '
I
I" '
h li J-r -M'-li I
( i if-f prn
i' -i l j- il- I'l J'
ti I e l I i i m i
i linul! !
p I i
I
I t
(ti -í!
I Í4
k r- -ii i
i I
: i I -i w- 4
" 'i}ilíi iipi
I ' !'! Iin n
i
-íi
i 1 1 ii
p i i
II pl
r
trf tt fll j
'
l't
lil
! i I
íli Míli-
! II! I'l: ' r
t ' 1
Nebraska
ř ln f 14b
inti Kut ii-
Z-IJU ji l llll Í!II'HM él Wmll II
lil
llélio "collllty Ojitiofi" Ve stálil
jiřišla na přetřes dne t bř-zna v
úterý Naproti tomu iiamítají pro
tivnícj této předlohy nemůže
být i vzata na přetřes dříve dokud
nebude jisto že váiehní členové
budou přítomni což jest nemožno
nyní ani někteří jsou upoutáni
nemocí na lůžko Toto jest první
předbdut jež oživí otázku prohi
biční v našem státu a na obou
stranách činí se přípravy k rázné
mu bojí pro i proti ní
— Z Lincoln dochází zpráva že
založen tam buď' nový demokra
tický Ktátiií klub v den naro
zenin Krytinových v němž hlav
ními činiteli budou prý Krytinoví
dobrovolníci minulé president
ské kampaně
-- V ticdčli dopoledne přihodi
lo se in štěslí na řecn Jlissouri ne
dali ka Auburii když tři mladíci
llllléztlli se V Joilce Zft Účelem stří
lení tm kachny fjckit byla plna
plujícího ledu a jedna kra vrazi
la huni-ntii do loďky kterou pro
razila Dva z mladých mužů za
hynuli kdežto třetímu podařilo kc
dosíi-i břehu rtotnilí jsou John
Shnrp a John Shei t z Peru
NASE NÁVŠTĚVY
Minulý čtvrtek přijel do O
ntahy p los Kobka s c bm svojí
rodinou z Hniinard Neb Pan
Kubka farmu svoji jakož i resi
dencí v Kra i min! pronajal a v mé
st ' tiHscni hodlá se trvnh usadit i
Přítoioné jest milým hostem uvého
švakra p Jsnn řvrnýho bydlícího
v čí 20'jii již 12 ul
Vt Imi mile byli jmm potěšeni
návštěvou piina Josefa ftíhy a p
Fain? a lasy na pic"2j
f -ťl ! " )M - '
! ( t
ft
k M k 4 #
' l l'lS ♦ I
t (i'( H '
# "4 t 4JI' 1
'' (tml'U
! "i ř
l- 1 t M tf 1'dl tlwkt m rt
#!?: i-t 'f # Cil ik
tl1lt I f řl4 tfl 41 4 ' -
4 ♦ 1 4 s-i (
I I ttn 4 i -t rti n ()! (
iř 4 ( f tjH(íl -lioUi 'i tf jrt f i
H1 tmr T'( Vrjní l'-
t t i l : I'!l f f f "!f f ř i í j t '
lil ! 'rt ftfmil l4ftl
#i-X1 íf'i fři riř"l 'll
r
Vát 1- tl-if-lnf
JOHN 8CHAUCR
ltt 'Vi' Wt
!
i i }pf ) k '
t t M t 1 ípJpIí „t
I ? t4!
y n t I l
li I 1 t
r- J ' ti M k -
ti)
I
i
-! k In i --
p? ( in- -I iAi "
' ! 'tlt '
II I II I" '
p fl I I 1 l -I l! 1
pV iuhi: ft
I
-
p
i p-
1- i
I ll----j111 Z MofloV li t' :
!iové tiíiiil b iill - il-iil oi ] ""
liiulkit piii-iiiku v 1'oliviir M- i
ibtlď il se tlln pm něco ipi!oil
jvit tkottpi í lini pěknou iilr
j In líbili náiii i- pn ni vratu
!ibli s llálllí výsledek své ce-l
j ni- (bé(ij pálilin l"ust(ioM
I !n ii iiifmlin daru
I " - étv rit k av íld do misi ti
J laď' tty pi-n Frank Valt z Area
-li l i b který do 't iilllŽski-l:"
ililitt přivezl káru liovčílio ďb
lkil Jal S tiáltli sď lil dostiil cenil
{ uspokojiví u Kolem Arcadia by
lin prý úroda velmi dobrá Po1 tu
jky v sloupají v eeiič každým
(iliieni Těšilo nás chvilenku po
i hovořit i -i s tiinlo lita jatii-tn
Pn o a pí Frank Sitlkovi
Kivva l iiv la zavítali k nám v
I čtvrtek minulého týdne aby si
iprohlčilli aríeiii tiiišelm závi-du
pMi'i'l niloi iiildáni byli lim
j '1 I liiii-iíi Solun li a nyní lialé
I l II k p pll[ 1 I i
' J ' P1l T ' tl
lílíietia Suiková je rozciiti Maiá
kova Přejeme jím mi společné
pouti životní mnoho zdaru!
Na cestě do Hxcelsíoi
Spritiis Mu zastavil se ti nás krn
jan p D li Růžička z Atkinson
Neb s manželkou a se syiicui Pan
Růžička v poslední době cítil se
trochu churavýni n proto nu lékař
ské odporučeni jede do lázní Jak
známo zřídla v Fxeelsior SpritivN
mají znamenitou povést Přejí
me p Růžičkovi zo srdco brzké
a dokonalé pozdravení
V pátek minulý týden přivezl
pan Frank Smolík vážený rolník
od Krainard Neb do so-omažské-ho
trhu káru dobře vykrmeného
vepřového dobyl ku Ačkoliv pan
Smolík přijel poněkud v nepřízni
vý čni přece jak m námi sdělil
byl se strženou cenou úplné spo
kojen Pan Smolík jest již dlou
holetým příznivcem časopisu naše
ho a tu tnké zavítal v sobotu do
naší úřadovny aby ab-spon částeč
ně seznámil N vydavateli "po
kroku" kterýž v každém ohledu
ne mu velice zamlouvá Kýlo nám
potěšením s uvědomělým tímtft
krajanem trochu kí pohovořili
Liutárna redakce
Ctěná rcd : Sdělte muč co zna
mená slovo "Na zdar!" h kdy by
lo poprvé použito f Čtenář
dp "Na zdar!" je pozdrav
sokolský a znamená asi "Zdar nti
Si včeíl" pokud mohli jsmo ne
dovati pozdravu toho užívalo se
už v roce Mti2 tedy hned při žalo
žení jednot sokolských
Ct rcd: Ktnrti tak lasknvi a
Silelle liinv Ink Se i Ll lilltř V in v
přeloží "íclntína" která užIvA ne
na žehlení prádla pro lepsí b-sk-i'itl
F li O
Odp Aniílicky jmenuji m hmo
ta taková "Paraffin"
— Podporujte nale íeiké ob-
chodníky kteří v listě tomto ohltv
iují if
I r um i' i
I