Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 13, 1909, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    sZčcoítvch vlactí
Vrad — V) h ii Ji
iu ! mj-: f)kí Irán
trnka iSiťi l iliu- i jl i ]o
pr"if(- r:!iu vm iiftu
JítlJf rA H í h MlMl'tl jcttll
ri(ik iii i kťrvm ni v
bí tMiu v t'1'řnliiví Vrah
l t ni ' rt a Idíti 'lcjiitim ikr
'Ulili
Dtíé i upeklo — rúilivi
ukis'- itiiinivkii rolníku Hirť
vá éii k ' d iin drúti peří !
ti i" i híili na it jronti muj který
j ité pl 'tny řil"il iily
ťit zuna u jiIhI je nfat
111 i i- I " t i lirv iiHíiuly Uirti
pak oi! í l také zahrát i d ho
t M i tím ii''jin iií iliti
11 v t 1
iaiiii ii-t liivmi pininti a in
kilu nedil pťiípěti nu íioii)')' ii
peklu ni' a z m'lt Htřf ji vy
březla
Vzpoura v trestnici v Kartou
zích — Z Ml lť)! s!iivi se uděluje
Dne '2 lrisirii'o vypuklii v trest
niei v KurťMiíi-h vzpoura trestán
efi YětAina trestaneú zastavila
práei protože Šesti trestaneum
kteří marii? oéekávali udělení mi
losti byl zmařen útěk Zmíněných
ít-st trestaneft probouralo strop a
střechu a ehtělo utéci líyli váak
dozorci přistiženi a do cel dopra
veni Pořádek v trestnici zjedná
lo vedl dooreú i přivolaní voj-
sko
Utopila se ve vaně- — W stře
dli ]' prosinee IaIíi nalcemi Hi
Jetá služka Františka Martincová
příslušná do IJoztok u Semil a a
naná u úřadníka Al Sehwcndy v
Vratislavieích ve váné v koupelné
Utopená Zjistilo Ke že jde n e-
bevraždu Dívka udržovala "d
září milostný poměr l t-rv nezů
stal boz následků cz účinkovalo
na ni tak neblaze že odhodlala se
k sebevraždě Aby ne xrurt do
stavila Zcela jisti"- požilo lieifast
n'i děvče napřed z!ia'n' dávky
jedu
Vypátrané strašidlo — ' Kras
líc se sděluje V jisté tiié-i ob
eliáel zdi' po několik noeí tajem
ný "du'di" který vbud il v oby
vatelstvu nemalé rozechvěni p-o
to ohrožoval smrtelníky kteří
se odvážili přiblížit! Ke k němu
aby se přesvědčili o jeho nadpo
zemském [nivoihi pistolí Zám'ě
nieký pomocník Jan Mcier který
ehtél min ny dueha zastaviti byl
jím důkladně spráskán Konečné
podařilo se poiieii vypátrali tři
výrostky kteří střídavě "stra-
Propuštén z práce oběsil se —
Z Kladna V" pátek dno pros
uéiněn byl hkolními dětmi v lese
u Dříné příšerný nález Xa ntro
mé Viselo bezvládné tělo Hletého
ihlape v němž zjištěn byl Václav
Kouba z Dříné 'Koubu byl mi
nulélio riiésíoe na hodinu z práee
v VojtěSské huti propuštěn pro
tože z mbtdiekého nerozumu odci
zil Kpoludélníku C haléřů Hoje e
rodiéií olešel hoch z huti a od té
doby byl nezvěstným Jeho zmi
zení nyní se pak hrozným puso
bem vysvětlilo
Krádež na poště — Z Uli Hra
diště V noci na V prosinec byla
spáchána ra poště ve Velké u
Strašnice velká krádež Pachatel
dle zanechaných stop vnikl asi
dvorem do úřadovny kde otevřel
velikou poštovní pokladnu a ulou
pil ní 4000 K Listiny byly xc
řítolku vyňaty a po úřadovně roz
troušeny Na stole ležela modli
tební knížka německá a obrácena
byla v ní stránka 8 modlitbou Po
děkování za dobrodiní" Podle
toho byl pachatel v dobré náladě"
když si ježte žerty tropil Po pa
chateli této krádeže která vzbu
dila veliký rozruch v obci aa pá
trá Veliké neštěstí na Sázavě Děti
7L osady Brodce a Kostelce u řeky
Sázavy při ccHtií ze školy klouzaly
m dne 18 prosince na zmrzlé hla
dině řeky Sázavy Nastalou oble
vou led nebyl dosti silný a prolo
mil m pod šesti z nich Dva ho
ehy 61etého Jos Pášu a Ludvika
Bažila poštěstila e po 21áhodinné
prácí p dra Ant Šfaxerovi tov
a obvod- lékaři z Týníce vzkřísití
rmtatní čtyři utonulí z těch dva
nalezeni jeStě téhož dne jsou to
Javůrek Václav a Vušák Vá
clav Třetí Kos Antonín nalezen
až druhého dne kdežto čtvrtý
Pazdera Josef hledán losud niar
ntí a f velikou námahou neboř led
mírní podlamován býti v délce asi
I ' ' 'li k f i 4-1 I
tt: i"ié t i ' i % i !é lři)i'
i r - i ' _
iiroiiiy cín iiitncur - - m i j )
'I ' !
'i I h lir- 1 i 'i I ty att trs rí ř
roťi litikt li"tli'- lit"! i sív
iilv foi!ii' jrt fct'l' ilvftř
Kl vibl — % li'n!in i !i pto
Svo!l Hi'l t I ' ť U ibrt"U
vycpal it" holtjva-'kHni i -
hítni p'if'Iťí(r „ p ')! j" n
i lei b' ! Hi'- il 1 1 1 I Vlll "il
VOl! Jej Ohro VHl [ l
tyéí Sv-Iodi pr -M d li ťv
tu kam jej Ituška }ronáil'ďeial
při tom kt hájící plamem i Ic-
lil n"ek yimálily a zapálily rum'
pteIímtV lti Uilenl hiKa
Svobodu tvií di ěfla a oinráéil
Jej NVIll pi Np han lm-fe % nl
1 im ni vvrvnli uu I v a uhasdi
na ti'"m šaty lívlo patrno ne
iťastiiík M-iili'1 l'irp'1 triišii
popálenině" take musil biti do
praven d brněnské neino-uii e
Zvraidil ženu — Z Hlinská se
oznamuje: Příšerný zloéiu obje-
ven byl v Kladné u Hlinská Tam
ní hoHtiiiKký Jan Lovar žil se svou
manelkou vc váru Hádky a i
rvaéky livlv n Lovarú denně Mi
nulé neděle přišel Lovar ku svým
přátelům a jal ho jim pláěem
vypravovat i že jeho žena náhle v
noři na neděli zemřela Ponévaě
náhlé úmrtí blo přátelům Lovu
rovy r°diny podezřelé uětnili o
kamžité o piřípadu trestní ozná
mení naét-ž píilla do Kladna
soudní komise a mrtvola Lovaro-
vé i iíitvána Pitvou on jeve
ny hviv eetii' rmv na tele lie-
i"ky a nade vší pochybnost bylo
jištěno e Kovářova skoneila
nasunou smrti Iovar nyl pak
pro podezření z vraždy zatčen a
po výslechu ponechán v soudní
vazbě Případ působí v okolí ve-
iké vzrušení
Vlci na Moravě — Xapadneli
hodně sněhu vyskytne se každo-
roěiié v některém časopise zpráva
že na Horní lí"évé am b v Karlo
vicích viděl hajný smečku hladu-
vy en víku rviiieasne m iioiiava ze
křesni hejtmanství nařídí co iiej
líe na ]ky povinné hony Ně
který list je dokonči- tak ukrutný
že dá vlkům roztrhat i bud mladé
valašské dévěe anebo dospělého
Valacha "Vléí" zprávy putují
nik českým i německým tiskem
zejména v předvánoční době a do-
lázcji všude živého ohlasu Le
tos se tyto lči zprávy nějak opo
zdily přes to však začínají se již
opět objevovati Jednu 7 nich tu
to uvádíme podotýkajíce předem
jrxocc iimIJiu poručí fíky fiuVuli
'1 !( r tl4 Myt lis
-ui a kd inJ ('!
f-l J'í i ll i II í1''i' liji o'
k-'l t 'I 1 U ! I m f-j ll pil Wi i
[!ifiií s )i t(iío liji
ké fil!!l l f' flé Ilt pO
'(!( -lo fií1 d f p íl' JIil
e ťli i- 1 I dvť-fe 1'tcVř' riy K
' "MiífiJ pli 'kvaprfii p'íloíi
!v li ll"lnttVá rideon lni dv
i i li i!"š !ii IH" ú-iiidku b'"
ktti pi' )H"% Zollfdi IUI nebe-
rain nu před '' I dny Ií
d "Uřidstií In lií ilštéfi Její
mrtwli bvli odveitiii l ústavu
pro MMidni pitvu
Francouzská výitava a Cícho
vé — IJozšířniv časopis "!'
Iv lairď' 1'Ksf" vyilávaný v Nati
cy přinesl v těchto oněch pásle
dujieí poorubodnv ěiáifk: "Vc
čtvrtek odpob-ilfic přijeli dva !
Icfáii městské rady pražské aby
shlédli přípravné práce k výstavě
pořádané v r PW) v Na m y Do
provázeni při Hé prohlídce sta
rostmi města Nancy jeho náměst
kem p ( lir tieiiem itali panem
Laffitcm ( rálním řiditelein a
členy stálého výstavního výboru
Vilici' zapínali se o vše cd tíká
se výstavy r l!0!l v Nancy po
řád mé a obdivovali množství pa
láců a menších budov nastíněn vch
- i - - 1 1 -
V plaliecll ! PViV J l III předloze-
1 ti l
ii v iMaZKa iieasii nesla i rany
na v stave v Aain-v siaa se cim
íi- tím pravděpodobnější ujedná
i - i i i ii-
Si' o P' iiPv uiiiisicii zile oyi oii-
eiaím pavíPin I runy ion veli
kého a historického hlavního mě
sta kral eesIí-ho imey ma o-
statné mnoho prihuuost i a spoji
tostí se činí éeskou a dodnes
vzpomínáme velkolepých slavnosti
červnu r na
že za pravdivost její ovšem nem
írné Ze Šumperka se oznamuje
zi v latiiejsi Krajině Pyly objeve
ny různé známky pod! o kterých s
irčitostí dá se soudili že také le
tos zabloudili do Sudet vlci- Les
oí personál lutr Kleina uspořádal
těchto dnech h"ii na vlky v ru-
doltiekéni revíru Střelci sice s
vlky se nesetkali ale za to ohje
vili stopy kť-ri'- prý pocházejí od
tyř vlků
Sebevražda opuštěného muže—
V příby tku kancelářského pomoc
níka Josefa Procházky 'Jo roků
starého v d"mě ěp KrJl v Hole
šovicích rozhostil se dne 21 pros
luboký zármutek Zena kterou
i Procházka před nedávnem od-
redl od oltáře opustila muže a
vrátila se ke svým rodičům 0
pnštéfiého muže dojalo to tak ne
smírně že se rozhodl okamžitě ze
mřít Zoufalce napsal jeden do
pis svým rodičům a prosil je za
odpuštění Druhý list adresoval
v s - ' 1
sve manželce íiOiieii k s ni vel
mi vřelo vytýkal jí že jej opusti-
i a ujišťoval že ji měl nesmírné
rád Po napsání těchto dopisů
Procházka se ve svérn bytě oběsil
Večer přišel náhodou do bytu o
tec Procházky aby se optal co se
stalo neboC slyšel že se mezi man
žely stalo nedorozumění Jaké by
lo však bolestné překvapení otce
když nalezl syna oběšeného 1 Mar
né bylo namáhání zoufalce vzkří
sit! Po lékařském ohledání byla
mrtvola odvezena do umrlčí ko
mory Obělená žena náhodou nalezena
— V dome- číslo 81 1 v Anežské li
lie! na Starém městě pražském
bydlela 50 letá ovdovělá švadlena
Anna Holubová Sousedé už na
kolik dnů vdovu neviděli neměli
však ani tušení o tom že si ve
svém příbytku zoufala Teprve
dne 16 prosince večer náhodou se
zjistilo že nebohá žena spáchala
sebevraždu Materialista pan E
manuel Weil který je soudné u
stanoven poruěnikem nezletilé
dcery Holubovy chtěl dne 16
ixuailaia en v
ioécst Sokolů uavštívivšieh Lo
trinsku v écb- s doktorem 1'odbp-
ným u příležitosti nezapomenutel
né? návštěvy presidenta Carnota "
)lcc Nancy zúčastni li se fVŠi
i i
vvstavy naiizi zuarma pozemek
v stavní a hodlá pořádali velk"
é sia Dost 1 ěcskc
Další kapitola dvojnásobné
vraždy v Krči — V noci na den
lít prosinci' zemřel v trestnici na
Pankráci pokročilou ttihcrkulosoti
odsouzenec jehož jméno před tře
mi léty za zvláště příšerných okol
ností proniklo do veřejnosti: Alois
Valeš úkladný' a loupežný vrah
nešťastného párku minLirských
milenců Koluiiiaiia Takácse a Ma
tyldy Hanzclyovy Hrůzná udá
lost jež odehrála se v noci Ji
dubna 1002 jednak ve sklepě vily
"Vilém" v Krči jednak v přibyt
ku zahradníka Valeše prozrazena
byla až za dv" íeta po vraždě dne
150 října P"il a to následkem roz
háraných jKtiuérú v jakých rodi
na Voh-Šova žila Po známém ná
lezu ženské kostry u vily "Par
:tasia"a k ní přiloženého přípisu
který ničí býti výhrůžkou zjiště
no_ že j'le o vykopání mrtvo) dvou
jak prozradily soudním lékařům
některé kosi i z muže v doviti
dnech na to roly' tři léta rouškou
tajemství ukrytý zločin odhalen
Při projesu který končeni ledna
a počátkem února 1005 proti Vale
šovi jeho ženě Ludmile a nevlast
ní deeři Františce Jelínkové před
porot ním soudem v Praze byl za
hájen doznali všichni obvinění
svůj vin a byli odsouzení: manželé
Vu lošovi k trestu smrti provazem
Jelínková do těžkého žaláře na
dobu sedmi lot- Až v červenci n
dělena hýla Valešovým milost a
trest smrti změněn jim na doživot
ní žalář Jelínkovu dlouho v trest
niei v fďpích nepobyla- Asi pře
de dvěma roky zemřela tuberkiilo
sou a nyní po třech létech od své
ho odsouzení zemřel i Valeš-
SLOVANŮM V AMERICE
8 POZDRAVEM!
Národní Jednota Sokolská ve
Spojených Státech na sjezdu uvém
v Detroit Mich uložila Jednotám
chieažským uspořádání Slotu So
kolů v Amcrieo a závodu v roce
1300- Výbor jemuž přípravné
práce byly svěřeny n vědomí že
od něho je požadováno učinit i pří
pravý k okázalému vystoupení
Sokolstva obrací se tímto na vše
chny upřímné a vlastenecké Slo
vany ze žádostí aby mu byli ná
pomocni k dodělání se úspěchu
před cizinou To možno je vzá
jemným navázáním styků orparti
sací sokolských a stálým upevňo
váním jich jak společný cíl káže-Máme-lí
lidu našemu ukázat! jak
plníme poslání své máme li ostat
ní povzbudit a nadchnout k spo
Ječnému pěstění tělesných i mrav
i j ti tnpíH tí tu ffikyl(ijc c
íiii L t um píiližtinl nad jio
witt tu i mé li v štip t ďrů
i!ijl iilid I liiiií J- 1'Hi t I t
haf -I l llM!Je Vzhtldlt I llf lí
pro boj o byli míše okaine jí }
lo- i "Sriiit m JtrntrstU" in
jt i = i tiio! pbitiými fbny a spo
ci'í 1 1 ct iiii' pracovat lot iitu'cií
viiku pokrokového li'l S kolů
v Ainirii'!' iib ýbrtí riH'!ii-d v
níž rozhavoi áim by bylo šc
ci ho koíiti y no inililo nebytné
simžcri! pro vče iiárilní pro boj
Zl Htohodil liejill uVoll lib Všeho
lidstva
SikoÍosé ěesko ltlll"rielí tmiží
jiz dluiilio po sbrutření se m spo
jení (' k společné součinné práci
Teif znovu podávají pravi-i svou
a doufají že bude všude prijm ita
a že ruku v ruee pů jibiii přišli rok
k prvnímu Sletu Slovanského S-
kolstvu v Anii-rico k metě vvtknu
té k cíli tneh a snah poIeěnýi h
A jelikož vystoupení naše hmh
sicipnano i cizinou přispěj kuuv
ku důstojnému provedeni ho u
kažiiie jí naši vyspělost tělovié
nou i mravní ahvchoio ziskali si
v lupat io k snahám našim iicchf
vy iloliydeine si náležitého povšim
nutí naši li národního spažení- Vý-
o' chieažskýclt jednot slilnije
přičinit si o soustavné uspořádání
zámlů po stránce télocviéni' ja-
ož i důstojné a čestné vystoupí
lil ZeV liejsl tloslaUC II Si' lll!l po
nioc) š' 'h Slovanů musí hýt pod
nik ten licjvétšim činem Sik"stva
Americe a ! daleké budoucno
sil lnulo Z H IVOII V iol jez nás
líny bude provázet na další
ť Na kolicí obracíme se k
li U ni Jiilnot českých se žádostí
l Vsiclitll CIIOIDII se eliulo Ml a
y každý bral podílu na zdárném
i''eictn t -ho nového vystoupe
ní I tělocvičily ml nynějška byly
iživeiiv abv i líští rok na snob--
in in cvo-isti ukázali si- v iiravem
v tle
' úct" 'ýhof pn Slot Soko-
tii Aiiioriee a zavnv N 1 S-
piou
V
PROČ JE TO
h t ik tnw fm horoh Incr )vnt r loi ' irtoiii rlulťb
I kfi pi'J4jt mí kliilnum vil tu liyfrJiM'Uo ito4 Ibu' Uku
DRA PETRA
lH(Q)i(3)K®
'rií# ooo JU pilrno na Iwrfrn t% nríiitii t krti J fiflprv
venairTUUrb ilr( pminfvtjfrfťh kollnkft liy!!n J r iiíítíuf
m lr d í ito rokft— lotl dlouhou to ilolmiiriklli Jro tiiMinoiu
tkuťtl
S íki }n WkT Ih-Iw hn Joftl kárnib iftfi hUv m lldcni
flmi 1 Jislln't li t ril lif Ift nmiMH lli
DR PETER PAHRNEY & SONS CO
117-11 So Moyr At OIICACO K L
VYZVÁNÍ K UMĚLECKÉ
S0UTÉ2I
1'ořádajíei výbor pro Skt So
kolstva v Americe a 'Závody Ni
rodní Jednoty Sokolské vypisuje
tímto uměleckou soutěž na návrh
sletového plakátu ku shora jme
novanému sletu S"joistya a závo
dům N J- S-
Navrhovatel přihlížej k tomu
aby plakáty mohly býti provede
ny v iiojíio čtyřech základních
barvách
Ceny pn tyto návrhy usfanoo
ny jsou : I eeiia ió' ( JI cena
1'ořátlajíei výbor vyliražujo si
právo vlastnické na návrhy cena
mi poctěné jakož i prvenskó prá
vo k možnému odkoiipiní někte
rých dalších návrhů v soutěži za
stoupených též k zamítnutí jed
noho neb vjeelt návrhů
1'ořádajíci výbor ponechává m
právo uKtauoviti Komisi znaiec-
kon- Návrhy plakátu označené
heslem dodat i joit pejdéle do 16
ledna 1S09 k rukouiu pf-odsedy ti
skového oilboru br AI M- Kapsa
ill-ó}"i Jllue Island Ave a ct
i i
jméno h anresu s označením no
sla v ohálee pečetěné adresová
ti jest na podepsaného tajemníka
'a pořádající výbor pro Slet
Sokolstva
j Prvních $101 zajistí farmu
Přidejte o k "Moquah ČeikoSlovanjké Rolnické SpoleČno
itl" která io nyní zakládá v Moquah blíže Ashland Wis
Zaloin n plíuu rýpomocného upni ku a umotfiu) nnudnou koupi far
my! — BeipUtné tiomi pottótiul ilenflira
NJlpAi pfileíltost jaki kdy byt nabídnuta tém ktfří Lledajl domovy
hthké iplatky bei lutcretu zdarma Dd vail rodin r pádu t mrtl
JAMPS W OlMiD k CO Bml přijímCi vklmly na jrvni neria fyrr
řití nkřovírh furem v nové fko-Sirankí it-uli' v ifoiiah Wlícon
in pouzí ní wt nul ml Antoníni jifi Nortli-rn Piii-ifíp riii I)pint
il'JIiir'i IkiImvú vfuii zsjiitl duLfiu n úricinoti farmu v rychle vrríi
ntiijlcírn ukuli ii 111 lilami linii vi Ikc ilrílv mri Alln a Ilulutti
Pntirte ro toto míní: lliké Iřliy bninii ilnjrivii blírkint velkých
inči-t IminiMf i-rúi-i hirint juilivn i ni nclir! tniitcriil rAiuí pol n ti
ji )ijfiet iMsté vmlv Vlirliny víiily tivotn nlliři' velkého mřu ta a
Iíícíiií (xiiTuky n- li-lik nplátky
MíKfAI! éKSKOř-llVAN KA 1:oLMCKÁ M'ili:éN(iST j-t
jotiiii-riA pro vzftjiiiiiié iluhro a výhody ko-operativni a pru vřlii jMičct
'Kiolnika ji-dné niiroiinontí Vlín tento zaujimi v uuhé vytími v juhé
viini ikytiiji výomocnA iipolky tak velmi cjruii mej:! fenkou i!tf
iHictí v li-iii"i Vyniknjfri ciluhrilriífí v Anhland i v Chiraju oilpuru
éiuf tenť (lán nt t jest pfii-itii jr- chudé tm řliivt-ku by i i
iin dl ii ímvi ii rozvinul lH 1' -Ir ji- t úrj!ni'h nkrft WfU-i v
morném ['umu jiírn od jiziri '[ -t r
l'ť-ti iiňm lne o ilaHi i!r lnu!i iilci i jlimi l"ři-ivé !řto n- u
(liovřiliiiiti ilichiiilniků kten v t-unti -ijirtaji nneh j-it ' Jé jc
[iijl-n' CiT!! a JÓ-Vi'll'te - (-M-I ' il: ! i JIII ky Ji ruin I li v t o
lidmi ktell ' iliidélali ÚNiiéťhu nu f irniiili i[ ii iu"t Anhl-in! ni b
piíte liili-m kteíí ! Miřnkr i ki-pi!i i ktiíl hoillajt rde n:i li
ti Pííiiii v 'tm kndoii ii ili ?iti ( k f rU n mán i Puťim loiti první
"pAtku ďiti diillarO na fnrum kt 001 i v i-f -tí him Ij klcmu v'm p-iiifii-nw
vvlralí ft plrift'- lip tulmťi velice lelikéiin plúuu StC
liu jte si na f irmu pukli ni pii-j t'1 ihned utnh můJ-te pracovat při va
řeni nvriéjMiii za nu řtnňiii iikul ie ita piiprnveii ku utékvÚiil ♦ h
tét nové nevěrni krijinv
1'AMATI'JT!' if nevvh u-'-' -u ži-lmi 'iiiiieriiní právu vr u
Irite ví lun lei ' in ii-i i v4c li ii ttiifii-rul pod tiími Mnuh-j
ji koilpihi kleli tmkv vii! i Viářew vám étj virn v této Bi-
'"i im iide JAMES W GOOD & CO
ACIíLAND WISCONSIN
Jan Simaii pii deda
Joa Kotrbatv tajemník
4ó"2l liitieoln ulice
Nešťastná číslice-
Staré pořekadlo praví že fUliec
nelhou- Nešťastné éíslieo je u
dávají kolik lidí každornéué n
mírá zbyteéné zdají k neiivéři
telné velikými Mnoho životft lze
nehranit i tím že zněno se ItSiti
hned jak so objeví první nebe
menší známku néjaké nevolnoKti
Jediným lékem jenž v tom ohledu
vždycky přinesu rychlou úlevu
jest Trínerovo Lééivé Hořké Ví
no- Ze víno jest jedním z inglep
iiích Hilitelú a 08vřovatclň jest
všeobecné známo jakož i to že
hořké byliny jnou nejlepnítu lé
kem pro žaludek jsou li fcprávné
vybrány- Trinerovo Léěívé Hoř
ké Víno jent spojením hořkých by
lin a Červeného stnrého vína a ú
éinkiije tudíž jako lék i proti cho
robám žaludku i proti Khibonti a
chudokrcvnoHti- Zaénéte lio nží
vaíi hiid jak zpozorujete zménu
v chuti k jídlu nebo v luirvé obli
éeje nebo v tělesné Kile V lékár
nách Jom- Triner 61G—f22 So
Asblnnd Ave- CIiíchko III-
Uloženi penčz na šest procent!
Muete 1u přikunatif Platíme 0 pr-ieent úrnku na vAechnv depo
nty od íl"l vv- píipoeitíívíijlee úrok ku kapitálu dvakrátu v tur
peiiíí přijimaji fe v kterkiiiv c'i Molinu biti kdykoliv vyzvednuty
Zeptejte na bán v kterékoliv aiii-w v méiié Navítivt Ijííi!
řODroEUJTr domácí podnik'
SOUTH OMAHA IOAN íc J! li III) INU ASSOCIATION
612 No 2Ub St 3ltř SOUTH OMAHA NEB
SE7ER0-NEMECKÝ LLOYD
Iavididni poítovtií a [laroplavelmí doprava
z Baltimore do Brómen
pritno po nových dvouiroulKivýeb poítnviiíih parnicích oi 7'0'i
do ]00í0 tun RDumiosti
Ehein Main Neckar Cassell Breslau
Koeln Hannover Frankfurt Brandcnburg1 Chcmnitz
II kajuta z Hal li more do llmnni od $5250 nahoru
Tyto pnrníky mají pouze jednu třídu kiijuttil Kleni oznníenu jet jnko
II ku jutu
Vyíe jmenovnné puruiky jiwu výliradn! noví výtofnú zbudované a n-iluny
žíiiízene pkojij kajut ni na paluhé Klektrieké tmvétli ní vi víeeh jiroHloráeh
Dnlil rpráivy podávají Konerúlnl jednatedé:
A SCIIUMACIIKJt Si CO No 7 S !ay St Ibdtimore Md
II- CLAUSKXIUS & CO- í)' J)'alborne Str Chicago Illinois
aneb jejich záhtlipci v zemi
Loo-Glass-Andreesen Hardware Go
prodává ve vcSkím
Tlučené vyráběné a lukované idorhnvé nlieiní — ('ínovnn jderh
l lezný plch a koové íbožl — Ostnatý dr&t hřebíky iioiLífaká íboií
bieykly střelní ubraní nuboje a iportovní rboii vSeho druha
9th and Haraey Str Omaha Nebr
Vydčlávaní koži Jsmoke!íižnoueskou
1'ořlete tví knmke kofihk-l anebo Jiní kfiže bvchom viím udeluli kabá
ty roby a p PoSlotu pro katalog ř 77 '
F Va&í£ek CEDAR HAPIDS TANNINQ CO
1 Western Fur Co
512 již 10 ulice OMAHA NEB
A L Kolovrátek majitel =====
V poslední dobí byli jmo dvakráte okrmlflnl a jelíkoí máme nu Á
kliidfi ohromné zAaoby cnnýcb koíetln chceme poct íbožl poněkud Š
ímeníiti Z té přííiny budeme ibuil tu tyo dny prodávat! řa tn&íntt ta
anlženiS feny a tnk dáme knídřm pfiHšitot koupili 1 dobrou víc ra 8
levný penl Moíná ío podoba pHIetitoet tak brry ae Vám nenankyt- S
ne a pnjto nepromeíkejUi dobu dy xtukatl mfiíete tyto neobyčejná láee §
Kafky nejleptíl 7boil od UJO nahoru — Kožichy pro dámy od $2ff 5
výe — Mtižnké důkladná itožíehy ívláítii dobře hodicl ao pro far- fi
máře od 115 výáe — Koíeíinou fKidílvnná kabáty od 30 ?íáe — Zim-
g ní íepiee pro dámy od $200 výle — Přijďte ná navátívit a my uká- $
f íemo Vám hojný výběr J95 U
TA