Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 13, 1909, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    10
e
-i
'-i
t
1
Ů
$
-?
tf
l
' -V
íví
W- 1 Prvun iih vAt íví poěát
kClll Ulli Ha řo'tttl k VUll SVcIllU
osvěžení načež ndebéře se na o
Mrov ('nim ke stráví též nějakou
dobu
— - skladiště Pempsterovy mly
tiúřké spulcí-nonti v Ilťiitrlcc kho-
ído ? škodou ♦"JOHU Hasiči lučli
obtížo při hašení neboř jim voda
zamrzala v hadicích
— V Arapahue zničil požár mi
milý týdní mnoho budov jichž cc
na páčila mj nit f20000 Skoda
jest z části krytu pojištěním
- V Ncbraska City ustřelil so
"jTI'(ý 1 A- Cheatham uúsb-dkcra
iieaiučstnauosti Sebevrah býval
noěním hlídačem v ústavu ro
de pec-
W 1 Pryan byl minulé ú
terý uváděn do spolku "Orlů" ja
Ki E i 1 1 ( irriii u i uváděi-í po
éidv U'b in 1" Imdinv Vťi'ir a po
lin a! v téměř d pulnocj
N" daleko b dlícímu
furmáři M I"vciani bvo ukra-ď-u"
ii!Íiiit"ii středu kiiMi lín
t ii ď I v t Un ani by sc dosud
v v pátralo kď jest pachatelem
fcrád--
V Auhnrn ukaoVal Iv A
Nliltlll lecillo Iieel llll'M'st s II
svůj poiiih psu kterým vykonal
cestu jako poštovský z N'mii- na
Ala-:--- Washingtonu I) C
ViáleoSt to pHHl lilii hělictll
UfésIcU '
1 bmiinikáiískě jeptišky zalo
ží v llustinijs školu nákladem as
'P'H" tx hodlají mést to u'-i
nili střediskem svého rádu Škola
jfji'li uú být i jaUviiixi pt-iisioná-t-in
kde katolicko dívky budou
vychovávány ovicm ve siuvkIu -in"
církve
— - Výbuch lampy způsobil wr
bfin' jMjrani-ní sb-nč Ollit C
siivč z Auburn Neb- jez byla po
[lált ni m ('blii-cji ruku a rame
ních Sbřna byla odí-wi Vc rl
n"i!ý iit a té okolnosti možno dé"
kovat i ýo ix-byla jMpáb'iia smr
telné — Sokétií délnik nu dráze Uni
on l'a'ifii' ve Kreuiont Nels
1'ctrrsun přU-l k Miirť-lnému ú
rau minulou středu 1'řeíinovaeí
parostroi přejel jim obe nonj- a
IVterou lunlinu pozdéji skonal v
nomocuii-i Týž byl 'l roků stár
a pro dráhu l'nim Pacific praco
val 21 roků-
— Iíobytkář flnyd 1'aiuť-r
(íiblxju smrtelné s- poranil před
několika dny při seskakování s
pohybujícíJio se nákladního vlaku
dráhy ISurlingtonské v tíraml l
tnnd Hylv mu zbuiicny !' nohy
it poranrní Kvéniu vc střídu pol
lehl- Přímá příéina smrti byla
vnitřní poranéní a jítiét vnitřností-
— - Dne VI- u l-'e ledna odbývá
na jet v Lincoln 11 výroé-ní schli
ze nebrasské historii-ké spob-éno
kti h 17- výroční Hchúze uebru
kýeh tcrritoriálníeh zákopníkú
jiehz předsedou jest A N Yost
Omahy- — Ve si-hňzi historické
společnosti promluví též k pří
tomným guvernér Shnllenberp r a
dr- (loocft Jtilier kferý jest je
jím přdsedoii
-i- Ve středu veVr byl odbýván
rivajol v jednom kostele v 1'ea
ver City při íiémí mohlo se udáti
vážnň neítěstí- Někteří lomyil
níei totiž hodili bondni na prah
kostela úmyslem který ovsem
nemohl být i kalý Ilomba byla
no plněna prachem a v okamžiku
byl kostel plný prachu- Kazatel
vsak neztratil duchapřítomnosti a
uklidnil přítomné ktef-i jxiéaH v
divém kvapu llaěiti se k východu
x kostela
— V Lincoln dala se ínkr-poro-vati
nová telefonní společnost h
kapitálem ÝlifMOíH) jež sestává %
dosavadních dvou tamních spo
lečností které sc nyní spojily
řední jméno nynéjsí spob-ěuosti
bude "Lincoln Tebphone ('o
— Hnnkéř II- f tb-nes e Se
wtrI vrátil v těchto dnech z
Mexika kde koupil 100000 akrA
pozemku ve spolku m K ltisrncll
tm t Lineoin
— Tane White-ova mladá že
na která odhodila své novorozené
děcko % vlaku JbirlinjjrUmské drá
hy nedaleko Ihivid City jak o
tom zprávu yxnt přinesli utekla
v minulýeli dnech nemocnice v
Lincoln kde byla držena Iíyla
obviněna % vražily dítěte a she
rjff Wt % Hutler okresu přisel
do Lincoln aby ji zafkl Iříve
in k ( "mu ďislo nii'tla Wlute
ji (! ná ný ni mujiii k)rý a
ni do itť'i!"-inec pťiv-l
' ioiii'u ný státní hájin od
'poručil je llHV 11} liejší tá1(li á
konoíhiriia přijala zákon jimž za
kioáno by bylo iiosciu' zbrané
pnoiijí'íin na žeeniěn!eb tra
tieh Carler odůvodňuje svnj uá
vili tím má mnoho nesnází
oněmi dělníky stran zákona o o
chráně ptactva a zvěř"- S dělní
ky těmi jet lěko se dorozumět'
poněvadž joii to většinou cizinci
kteří nii(ílieky nemní a zákony o
nehrané zvěře a ptactva neznají
jest i llebeZM'čllo lidi takové za
týkati ro iuhciií zákomi V ji
ných státech zákon podobný se již
provádí a maji lí dottění cle-ni-ní
dělnici nějakou braň jest
jun odejmula a vnu-eim teprve
kdy upouští hranice -tátu-
hne bslua iloili práva
ViiIiíul'Ioiiu ze al "ciia byla tam
pani íi r líandová !! -bo
krajanka která chtěla ď-dati se
d( Uiíčho domu aby os-ibné prei
deiila Spojených Mátu požádala
iďv ie jí ujal nebof práxuiei prv
připravili ji o poi-mky na kle
ré ona má i luč právo- Pravila
" jell p-c ilccli -ol sliUIV
lilii bv I OsmI iiÍIU pl iť-leiu pn-si
deiita b'ooscv clti Plála sc na
iicjlraúi cestu ln liilčnni ďumi a
l'V l zatcellli lielml lioiee a f 'Ml il I
Vala se ica co eiinti s eliofo
in v slunil- l' " "léji bv la pronusl -na
a jcl" i la ňpluě In- peiit
ubv lovtiia b la pi-ozalím v (nit
leiider iiliilkn " fďvit -( i ť' l"
sdelllje el'-V ebllldská "ll-lim e
N"VH ku'" iiásledlijícj Tal pa
lil l{ Uniová ii'de asi " V ilovoil pi
b valeni nm"hab tčiii "kri'sii!m
klerkii j'-ii asi před b tv +
In s krajanem laiumšlcui avedl
"('eskou oidu" v "h i" trn přcil
V cil y in obllélii al"' il"ll d-t "krc
su KniiV na ieec Niobraťa V se
Věrní Nebra-ice Tehdy Kraula
lícní vedl jednu osadu ďt Vankto
nu a J"j IloiiuiHi v Dakotě a
Palida s lau"u''eiii uebu Iir''U
škeiii na Ni"braru ď NcliiiidiV-
! v tu i-iiné polob v vcb-n ť-lnl v
vc "Slavii" inci oběma osadni
mi spoikv náruživý Imj- S Ilan
doii kterv míval v ( hica-ju před
dslěhováiiíin sc o i Niobraru op
eerii seznámil sc pisatel ai ndu
1"71 '2 v Umaže Ivl to pMlni-1
kaťý a velice scbojiiiý iiibidý muž
pblV eneriíie a lleohroženost i j
rozený [lionýr Historii- těch i
dvou českých oad na pomezi Ne-'
brníky a I lakoty ' jižní bv la by
zajímavým a poučným čtením -Hořejší
událost poklls st-iřiěké
liandiivé aby se president Iíimhc
vell ujal její nároku proti létu
kdož sc spikli aby ji o všecku při
pravili jest trajíiťkým dovršením
xiviitnieh osudů skutcéué českého
pionvrii jskvtu niolrai-skv' Uanda
byl-
ZPRÁVY ZE SEWARD NEB
Počasí mánit neustále pěkné it
bez sněhu takžu s Ktálc může
pracovali venku- V takovém po
éitsí nejlépe daří se doliv tku kte-
n mu nemusí se dávali žádná píce-
V minulých dnech dlel zde pan
John Partunčk od Abie nu ná-
vstčvč u syna V Partůnka a při
fé přiležilosti vy díval inu sklep-
Tež pan Anton líohutý zámož
ný rolník od Abie bv! zde na hv
ťarmč ktermi za!"upil pro hv na
W llohalýh"- Poslednější zajHi-
čal stěhovali už nějaké nářadí- Při
té příležitosti neopomenul zasta
vili se u pisatele těchto řádku
Pan Václav Kudrim odcj-I ď
S'nhM na návštěvu přátel a zná
mých-
Též i pisať-l těchto řádku zajel
i do Pnuio a okolí podívali se na
sv-iti farmu- Zde shbibd jsem se
s četnými starými znánivmi a bv
val ý mi sousedy
Předplaťte si na Pokrok- fest
lo pone jeden ijollar na rok a za
tn obdržíte pěkný poučný a zá
bavný časopis a novinky ze Ke
ward každý týden Můžete se u
diisefa Plažka pMhlúsiti o tento
ist- Josef Plažek-
NOVINKY Z BRUNO NEB
Předniky Těl- Jed Sokol Žižka
pro příští mk zvoleni byli násle
dující Předseda Kr- Kříž námě
stek Joe P- Vondra tajemník Vá
clav Platný úči tník Fr Jelínek
pokladník II J Sabatu nn-Vlník
Václav Platný cvícitei Joe Von-
dra výbor majetku Václav Koza
Jol ii Hcdlá Vk l-Vank Okřina do
patronátu Václav lllalný II 1
šabata Kr Kcbný ! Křiž Vá
clav Koa a Václav Vojtéclmvský
Pan loc Pláět k odejel do K'-ar
iicv v pondělí na návštěvu ku
SVN1U sviiíuu-
Těl bd Sko Žižka bude pořá
dat i vi'ij niaškarní plen dne L'-' ú
nora Přípravy ku plesu tmini se
již ději a lze očekávat i iiěen oprav
du pěkného
O Novém Koce navštívil nás pan
Aulou fíiiuovský Norfolk Pále
potěšil nás svojí návštěvou pan
Alois Palat n manželkou ze Sioux
City- Kleli zde iiávitěvou u své
ho pantáty p- Kr Matějky-
Na Pokrok Zájiadu předplatili
se pan ! fvczáě pan Tom fiezu
cha a více jiných len více!
Na zdar: V- P
NOVINKY Z DWICHT NEB
Panově -' Suchý los Školník
a Sylvcsti' hrbal Pu-ainard bvli
de na návštěvě a sdělili nám že
si- zase chvslají sehrát divnllo
"('liudý písničkář " Miieiiď sc
Ull pl'oVcdeU pjedem těšil nebol
jsou ňloliv v il"brýeh rukou
Pan Ir Matulka a A Nevole
isšliý rolníci ih li'Uia přijeli
s- k na ni "h:iv 'i a ri ie i li'1
it"sti si ti předplatili na ' I "
rok" In tak dále!
Pan Anton roufal vvbornv
scillář v koupil dobiv ařiený
oiicliod -dlárský v I 'ra in-ird od
p Matouše Přel' In ln' llilicll"
daru
Pan bs Mareš zrněný holič
olcVÍel V těehl dď-eb -Voji l
im a jest ncliotein posloužit v
t i ti t ' ntn tu kdykoliv a dle pi-aiu
Pan ďis Ihv oi iil áinonv r
nik ml lá l a starv odbciať I ť
boto i-asopisii bv I ď- návštěvou
a pl-i t"ln si na " P- krok" opětně
pi ' dpiat il
Pan Frank Walla sc y uďail
toho kuchařeni a vcpiul v přistav
iiianžcl ý sc slečnou Katv Mail
iicovou Novomanželům uruUv
lujetiie! Taneční zábava v Ná
rodní siní pp Pokorný a Kořínek
uspořádaná vydařda sc mul oée
káváiii Ilvšcin tam vdv panuje
vzorná obsluha n dobrý pořádek
Panu Vur-i'ovi do Prauiard pěk
jir' podtav ! (lnamiiji inu žc ty
! ' M-'nk jl"U znamenitě Na zdar!
K M I)
OMAHA
Obchodní klub niuaský sna
ží sc aby v letošním roce byla
I- pořádána výstava jablek a
naděje na její získáni jsou velmi
llspokojujíci
Pro mnohé je zimní neděl
ní odjKib-dne nudným Zveme tu
diž tímto milé krajany ku prohlíd
ce našich sklepníků bv osvěžili se
pohledem a zkrátili příjemní čas
i! nás mezi rúnými druhi květin
kde stále jaro panuje Každý jest
vítán Bratři Hrubanové 'IV a
Durriis ul Telefon Harncy 2'JSC
Vezměte Kast Side Hanseom Park
káru ! ICtf
- - Stavební ruch v Omazc za
čátkem roku jest znamenitý ne
bof béhetu prvních pěti dnu v mé
sici bylo povobmo 41 žádosti o
stavbu v ceně irtdiiKi Většina z
těchto staveb budou residenční bir
ilovy-
- Znamenilýni požitkeni pro ku
řákv jest bez rnliMiru ' doutník
' POllKMlAN (S1KK" které vyrá
hi Anton Třísku c již 16
ul Cilá jsi nich poptávka nvědéí
nejlépe jaké oblibě výrobek tento
se těší K dostání jsou ve všech
hosdineíeh i lékárnách Tel Ib-d
5418 tí
- Prudká zima klerá udeřila
na nás počátkem minulého týdne
dolehla těžce na rodinu L- Zubcro
vu bydlící v éísle 1!U4 Wcbslcr
ul- Otce rodiny byl po delší ěas
bez práce a tudíž dluhoval nějakou
éástku za nájem K A Tnylorovi
který následkem toho celou rod i
nu z bytu vypověděl v léch imj
knilčjších iiftazí'h Nešťastné ro
diny ujala se policie a matka Hi
dvěma malými dítkamí svěřena
policejní matroné kdežto necitel
ný Tnylor bv! znt&m pro rusci{
nřlru n jKuiídku- Když se rzne
sli zpráva o svízelích oné chudé
rodiny islavil ko na indicii bratr
Zuberúv který pnk přátelům v
nejiiutnějšíiu vyjiomohí a několik
oléanú nabídlo Zuberovi zamést
mi ni z n ichž on jedno s vděkem
přijal
— ''To je samce'" bylo slyšet v
prvních dnech minulého týdne na
všech siru nách- A bvl iieliť t"
plomčr klesl v některých it li
nách a na st pod nulou což
jest dosti neobyčejné v naši kra
jině Na ulicích idé objevovali se
jen v milných případech a každý
raději přisedl k rozžhaveným ka
umům a pr hřálýin radialonim
V m kleiých místech vc stálil kb sl
teploměr až na st- po nulu a
v horách zuřil i blizard- Led
jest nvni li až H palcři tlustý v
roklinách a stojatých vodách
kdežto ve vodách tekoucích jest
stlousti piu! jeilnoho palce- Le
daři praví že během ledna bude
se mocí zupocit i se sekáním leduj
pro lenil spoirrim
l~'~' Kdo by jel do lázni v líxcel-
sior Sprintrs Mo nechť zastaví sc
v redakci Pokroku Západu Má
nie za J"J dollaru lístku do nejlep
šícli lání a tyto prodáme za l
dollaru Přňilaste s-! Hlf
Stavební inspektor Wltlmeil
a archilekt bhn latciiscr jemuž
nvcřclia bv la milionová stavba lio
vc -i resni r-nlniee naictiail na
mistskoii správu aby věž nnlč
iijíci sc na nynější městské rad
nic v la bcodkiadně odstrané
lia Iieboť jest prý Velké nebezpe
čí ze sc síiti Věž tato Histavcua
jct proti vším pravidlům stavi
ť Iskčbo umění a pan lat nsc' n
pooťťioval již p'ci dvanáctí b ty
povolané kriibv abv vé odstru
tiilv dokud nenastane katastrofa
Nvni smnl bude výhfrabv tě více
dbáno
I Kdo si chce pochutnali nado
ht -ni a řízném pivečku likéru neb
výtečném doutníku zajděte ď
Nirodni Siné v V Filina na 13 a
Wllliam ul kde dostane se Vám
tč iicjlepší fibshihy Na skladě vy 1
bér uejlepších tiieniských i im-!
poi imaiiýcl vín všeho druhu ko
íalclí a dmiliiíku Krásná míst-1
nost pro pořádáni schúí zábav a
divadel Vše jest znoviiíieno n
vlíovujc všem požadivknm
(ma-ká pyšla přijala a mě
sic prosiii-c o !1' '!'!! JU víc ne v
li iiic mě-sii i roku PM což čiui
vriist příjmu o 1" procent la
los v lirosinei nřiiato bv In
Tis!'! a před rokem 7l7ll
lan llaiioušek ebli'1 udali mi
nulou sobotu fabšnV cek Ilějíei
lia v jednom bi-nniu!'l"nslém
hosiinci avšak nepodařil s- mu
t" Pv í zatčen a obžalován z pa
dělání podpim-
I' " Velký výběr liejlepšího o
buvi a velmi inirné ceny najdete
u Antonína Bílka v é pJo jiní
li ul tf
- Městská správa bude tento
rok pro občanstvu dražší nežli by
la loni nelMf požaduje se asi o
::Umio více proti roku l!7- Hlav
ni položky jež jsou b-tos zvětše
ny jsou následující: Vydání
městského pokladníka zvětšeno
bude o $t000 plumhařskčho in
spektora o $l''l1 plynového in
spektoru o #j08 vf lelmí výdaje n
$''!'50ó: pro městské vězeni se žá
dá $íll'Mi - Všeobecné vydáni se
hprávoii městu jené obnáší asi
— Mayor Hahlman vydal minu
lou středu provolání k obéHiisIvu
emažskému aby přispívalo db: své
niožnosli k ulevení bídy zeinétře-
Hcnuu stienvch Ilabi Slnrkv v
tom směru zahájily vWhry řři
mažské autrlické dciird ča v '
I' Hořké víuc Svobodovo
Koubovo a Trinerovo - ♦" eintu
láhev Kyselý kalifornský íliřs-
Iíiiíí 7-"e jal Velkv výběr jinveh
vin a lihovin na skladě má ynámý
hostinský J V Kaípar P'bi již
l:i ulice Kiťf
-- Některé tiskové práce pro bě
žící rok budou vykonávány Násle
dujícími firmami: The Kbpp
Partlctt Co- jež obdrží lví podíl
jsouc k tomu úéelu nejpřiměřeněji
zařízena pak ('oiiisťek & uiha
líecse Priut inV Co- Omaha Sta
tioiu-rv Co Smith Premiér Type
wrilcr Co Ibuton iVintinií Co
Corev & McKenzie-
— NejstarSím a proto také ne
oblíbenějším hostincem v české
Pru1 jest bez odporu hostinci ří
zený po léta pp Sloup uú a Kru
ndem na rohu 14 a Williaut ul
Kdo v hostinci jich zastavil si jed
Duu přijde iiodruhé mne iicbof
vždy dostaň se mu znamenitého
nobili iy vroiiiu mmiuiiv s -c-
pu mají stále čerstvý řízný Met-íU
ležák co týco likérů a doutní
ků tu dostnneto to njlp£í zhož! v
trhu nelmf Sloup n Kru ml žádný
"smejd" nekoupí tf
- Povolení k sňatku vvvcdli
„#" - III v „
si: Kun-I Mareš z Omahv ro
ku s Mary PodrouŽkovmi IM ro
ku rov něž z ( linahv
I'1'imIiiv ně iMiv cxitn dul j 1111
Dlias & Wollaan hcissicndri i dobytím
Múaii' 2l bťu ylíiišriionst v ol- IikIii ťmiio r ítv aost ručím'
riiJ lnle v Iv ibina v íjniii rMllatel dnhytka níktlv v zijmu }
tck Poslmiiiiiř kHŽJriuu spriivrdlivi" u ruěiine Urajtoic nlxlrži ni-Jv jši
cenil (lilií Iv 'A (ln puniijiel dle Jakofl lotv I1 Iá-tfl poornast věnuje
m dotiirílin KiMjniiíi 'i"if
F F V cllinnii Jt st l celí s prti ulimiO' nu ii"Imi n iliioiilin mu
DLIOO & WCLLMAN
lěioia -''il N- Ficliiiii)" :Mjf ( nlai Ms k Ynrd s Uuiilii Nebr
!! É I
Přelete fi proiliitl Váš clohv tek
illM II wiii
GLAY flOOltJSOfJ
rřiiďoiiy Jejli
V SOUTH
CIIU'An HKNVFlt KANSAs (MTV SKM X ( ITV i
M ST JOsKIMI SO ST PAPI KAST liri r Alo
Píte si do kterékoliv x těchto úiadoVeii o trnl ceny a i-enrdk
Vám bude asláii obratem pošty zdarmii !('j
CHCETE KOUPITI HODINKY?
Muži nic nabiriuoutl vám bargaiu ii-miiř niubn- mkďi ii-mii i
xitm tuiťiilneiili Ziil v ii nu vyribeuiiii a prodejem hodinek - - fi
lne v eluTii ni (M-tielv i' ctilctoii rkii'' !!'!-! žii ln v iikiiílí lii cji :il
ávcl li-S ttby bv I i-jikjfti N'i liojtiv 1 1 j r I -i umniiíl nmn u
niti liilu niliiilkii
PátlSkc' hodinky Iki 'u let rio'-n' luk iif n- lícili f ] I i - i
ktTV i lirúní ii-ii vimIhii iv ir:i' ii' iii 'rii mu in m mi m (tu'
mi Jiřejcli" bii'1" I" Im VV illliiiin 17 ! t -r jf I kamriui sc -áriikia
i i iii-ifi- v lim 'iinVA j: "il"iv iriv n % " Jit ('"-i 'i
♦ 1 1
I ili ji ilii in umí 'i uv iiii cli jciiiu 'tm iiinijiiiu - lu-tii pa
riiiiii ii -viniíni-iii'- nsM'li iji-ní i inu le v 'uliiciii jiném 'ni"l il c
lili luk lilr- i-li IimIiiicíí ti In iih -- I n il lnul v
FRED BRODEGAARD & CO
OMAHA NEBRASKA l i'
(iiciiiil mul ni llá } ul clkiHilx lei h uši tsilky t --v in ni
V úterý odpoledne shořelo do
základu iibvillí li M Piarm-sa na
'_ a Poppleton ave čímž piiso
hena bv i šmla a ijiYitNi ilii-n
zaviněn bv I vvlápéeimi rourami
od Ústledlidio topení V době
''
paní Parncsoá bv la v
mčsli" na
koupi
taři -kv v v sl"iiii c C- M
Sauudi-rs bvillicí v čísle 1 "JI li jini
11 Illicc spáchal V středu rá llo
sebevradu podřcátiím si krku od
ucha k uchu- Saundcrs byl htár
s" roku a o sebevraždu pokusil ne
ji před mcsiecin kdy chlél se o
Iráviti avšak byl ješlě v ěas za
chráněn Zemřelý býval chován
cem útulku vysloužilců v Salem
III- a štáb- toužil opět s- tam do
statí
1' distriktního suudu žádá
líupert la ltoox zaplacení $S0 nu
Michaelu Doll ovi za ženské íaty
j ž si objednala Mollová odloučené
žijící od manžela u za tytéž ne
zaplatila- Holi je managerem v
Krutrvé pivovaru h: služným
if lOtKj roérjě a iminželee své vy
plácej 7i inésíéné na výživu její
a děti ' jMislední ďbé však sní
žil onu částku nu $00 mésíéné a
paní Dollová nyní tvrdí že nemů
že za suty zaplatit potřebuje o
néch !s"i na vydržování domácno
sti Pov-b-ni k stavbě vyzvedl si
krajan Jan Moravec který posta"
♦ -l-ydclní slavení za fl7(HI v é
iolu -!H -Hi Sliernian ave-
Oiiiažská 'lita zainéstnávala
se v léchťj dnech svatbou slečny
Klory Websti-rové dcery vyniká
jícího právníka oumského pana
Johna L Welislcra kterou píjal
za choť IJeorjfe líernard Prinz
éb-n arcbiteklské firniv Kimbal
lovy- (''nápisy vvio -ílávalv jed
riotdvé sviitcbiii dary od vynika
jících osob zaslané novomanžfi
lúm a udělaly r ženicha i nevěsty
hrdiny dn?
— John Mellride který bvl za
městnán po lil roku v hasičském
odboru zemřel v úterý ve stáří
"o roků na komplikaci nemocí
Týž bydlel na II- a Francii ul
Vyznamenával se neobyčejnou iu-
ohroženosli u schopnosti ve vém
zairiéstnáni
- - Minulou sl ředu byl zvolen
městským radním za 12 wardu
Michael I KndrcM který zaujme
místu odstupujícího Jcff W Hed
f rda jenž v minulé volbě zvo
len byl okresním komisařem- Kn
ilres bydlí V čísle 'Hl AlUes Ave
a zaměstnává se v obchodu barvíř
ském papírifii-kém n sklcnářském
Je Némeiil t člcneli) íiéjiKM-kýeh
tolkiV
- W 51 Williams Hn-rý je bi
skupem africké iiielhodiHticknrpi
skopální církve byl odsouzen jm-
licejním soudcem Cřavv fordem na
BAILEY & MACH
zruší iiKAi"M
3 pnu hodí Pialon Hlt Roh 14- fětm takt
-l Iwult HA Iwl rsi" V
(IV! VII V M U O'!
Sjlr' ihfk blvlřkklitti iIjiiI"Vb i i ťtmw
inili- S liiiltm ji Hihn -fcj
illy C y nitru
F V WHIM AS
pr"lsVHi vcpbn 'lín ibbvttti
Jak VřlbiV)1 koM'V iiel hovč1 z
trnu ji-ďU' j j im iirniti
& CO
nejvítší obchodníci
ii ooDjinem ni sněte
li M" liuch il:
OMAZE
li dní do véení pro lákání --ní
pud lab-šimu předstírkou Wilb
[aiics siural peníze pro domov pro
černošskč děti avšak m'eo mu
I toho zůstalo za m-hlv-
K AlíKI SKMKKil) žoviábu'
'bulinský na 15 a Doicas ul„ opil
bdržel velké zásobv domácích i
imporlovauýeh sladkých a kv se
iýeb vín Perlicí lato přírodní v i
ha joi lia liej výše Zd l'a V jT III 11 P'M
lujícím nápojem Objednejte si u
něhu láhev lubo '„'aloii výteěnčiii
vína na zkoušku Prodává je u
ceny velmi mírné Až je okusíte
jisté podruhé pf-ijdcte zase Um
něž i kořalky a jiné jemné likéry
jsou tě nejb-pií jakosti llízný
Met Zliv ležák stále čerstvý na V-e-pu
Chutný teplý zákusek vžily po
ruce tf
- Záhadu) n -působeni přišel
k těžkému poraněni JC- Iv Allen
ze Sac City la jenž vo htřnlu
časné ráno přisel ď lékárny Mer
rittovy nu a DouclaK k pod
říznutým krkem žádaje býti oše
třen- Vllen byl po té dopraven
do nemocnice kde byl ošetřen
aviak ztlráhá se udati jména pa
chatcle Poraněný žil v hotelu
Oma k manželkou nai lt dní a v
knize je zjijwán jeho drunov v
Kaiisas City Ho lékárny Merrill
ovy přispěchal z Ioiila ulice
ni'zi II a 1ó ul kde e mu w
pochybně ono poraněni přihodibv
Kalendář zdarma!
Požádejte svého lékárníka a
in-b obchodníka s iéky uby vá n
dal jeden Severů v český kab-ndá
na rok Velice piaktieVá
knížka příležilá pro každou do
máenosi Kdv liy snad slnlrt n
vás lékárník Severovy kalendáře
neměl pište ua VV V Severa Co
Cedn r Uipids lovva
POZOR I
Chcete li objednávat likéry ja
kéhokoliv druhu zašletu nhjcdmW
ku na ěřskcu firmu ktrá Vm
spolehlivé a správné objednávku
vyřídí Adresujte:
I7tf Schneider & Klein
1232 již 13 ul Omaha Neb
lile noM zrak a'j
ennAjšJ to iiiký mt
t-k Musíte li plil
H tví tiHituitmti n-
nINIáf"jtc a (Irjtu ! ifUl&líubili Ufjl
il zkní-nřlin ířnkchii optiku
A CECHY
1218 So Ktth 8t„ Omalia Meh
~~~ POMHÍKY! ~~
Jelikož musím udělali místo pn
jarní nbjeilnáky prodáni víoehny
pomníky jež mám na hkbulě ?a
velmi snížené p-ciiy Krajanňni z
venkova e udělá léŽ zvlášlnt cena
JOkm Frank Novák
141315 jižní 13 ulic
v' -A
r
s
ň -