Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 06, 1909, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    }
POKROK dne 6 ledna VM)
3
'LEŠETÍNSKÝHO KOVÁŘE'
od Svatopluka Čecha
leňté ji-Ji dňjo pojil'
k lesu iiini) vyprovoď
při tul Ho ko mu r MÍZ
LidnAko iiiíí!
Ztratí mne ii krátko
ni'- zbité ponpAtko
n:ijli- mne ii letech
kily půli liiili dú
Kukti Hvmi podej mi
jeStě in no obejmi —
UŽ tebe v li&ruéí
iicImhIii Indi
břté diies iiuniHÍi'il
slaďoučká jíiko IlIClI
íitii doj zulíbiit
nu tÍMÍfk ríit !
M Indiem ty údolí
vcHiiiřki) h topoly
ty Hliirlí kovárno
pod jabloni!
Zvonil linu vchoIo
ilo želez ocele
porlík iiuij -- nikdy nA
iiciizvoní !
Krémiy kvót n vm I iw
h jabloně tipndne
kilo jsem té bídníku
mínil tuk r ú i
Až vyjilou hvězdičky
jiik z oulu včeličky
lllldll klloH v cííllč
pro tebe Ikíit
I'll (l'1'C ll ntimi
loiiinnil' ho nklAní
ilu mmitkii tlili Mo
lollldl i l'H
Nikily mi ncin-ly
beAclitký kostoli
onv Ivó t ru lití vó
tak jnku dnen
CO CHTĚJÍ VZDÉL KLUBY
"KOMENSKÝ"
Pi ediiohoiio nu večírku v dél klubu
" Koiiionský " při m jezdu v Ho
Iii:i Nebi'
Ku druhému svému sjezdu sešli
sc v minulých dnech zást iin'i
V dél Klubii Komcndťý by píá
tělísky porokovnli i další práci o
svém snažení a o cestách po nichž
by se měli brálí iiby dosáhli své
ho ideálu I niv siné volím slovo
id'ál! Nebojte s slova tubo přá
telé milí iii-in-i bt e mást i si- těmi
jimž nIovo to je post rachem ani
těmi jim ji- pfo posměch Sly
ším námitku: Amerika mní zemí
pro ideály Ncodpodstnt néná do
miienkn !
Pravda jest zdi- poněkud jiný
život jen často sám v sobě kaž
dou myšlénku na ideál pohlcuje
ale to přece nemůže nám byli
překážkou na naší cestě pochop
me nž jednou pravdivost Linduc
rova přísloví: "V srdci svém
nechť každý hledá écho svět mu
nikdy nedá!" Vychovávejme své
nrdce pro ušlechtilé představy pro
ideály snažme se reformovat i
především svíij vlastní život za
sejme v srdci símě lásky ku všem
lem kteří spolčené s námi táhnou
káru života zušlechťujme je aby
mělo pochopení pro žaly a trudy
našich sester it bratrů snažme se
co nejvíce přiblížit i k představě
lidské dokonalosti — a slovo ide
ál bude mít i pro nás zcela jiný
zvuk a snadno přestaneme věřili
v domněnku že není zde půdy
pro ideály
Našim ideálem jest viďti lid
náš uvědomělý yzdělaiý spoko
jený hrdý na svůj původ proloe
znalý národa svého slavné i trpké
minulosti i přítomnosti plné zá
pasů bojů i ušlechtilého snažení
Xasím ideálem jest v v pěstovali u
šleclitiié srdce zívolní smělost a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 HI Živili' lill'l'llt llOil ll
llýllii slovy jvéclio ( hci lile fefiir-
inovati kisluí své srď-c n r'ši
i oval i duševní sv új ohor
( 'lici lne nb- ka'dý Iiii byl
potři tiuym kolečkem ve vIkéui
stroji živi'la! Chceme býtt tako
výuii o nichž ktcivii spisovatel
Vtipně wjldlil ic "že žádné la
lt(iV lierodull ale Žádné tiiké
iMTťiVÍlili" Chceme býlí pru
spěšní mi svým pi!ti!iríti nu n
se-lriui Vm Jiiu iiilt lidu i i tc
IUU l::i mu okolí
JVttil SC kdriUlljeillC Sliáíillic
tbv druh éi rpll t i d 'Hníst vě
t ipiludndil abv t }it spidcěii"
li'i:i Sc illl itt ÍlV"t i i í j'hu
nimhv a ťiih prou ní iiv !"
luk vštli ntťnbV t ! t ovýth
Vhš ic-U dtl!(i up'at iVn &
Sf V ílíelě tlk ttby Jllii l U
luhlo i ce li i i' t:i n
t -1 V i t I i uit hU i kr
k i
Ivli #14 1"íim c fniit é W V
! iA-'y iv-l C u ji kýi li
kd řf In -!L 1 oj A tu
V I el I i í" l lM Si'tii i
' l I lij ti O i li !( f
slání ji! třeba jako Holi Není
snad v dnešním shromáždění jed
noho kdo by necítil bolesti nad
těmi našimi poměry bolesti po
chopitelné protože oprávněné Ne
chci dotýkali se jednotlivě těchto
drobných bolestí vzalo by to pří
liš mnoho éasu u vyžádalo by to
mnoho kapitol Nechci tím říci
že je dobře vyliýbati se zmínkám
0 těchto bolestech naopak pova
žuji za velikou naši chybu že se
strachujeme uvědoiniti si své ne
dostatky že se vyhýbáme poznání
vlastní naši ubohosti Opomíjím
je jen proto že vymykají se
rámce mého pro krátkost éasu
obmezeného a nedostatečného po
jednání o našich snahách n cí
lech Základní myšlénkou našeho
sdružování jest šířili humanitu
(člověčenství lidství) a vzdělání
(probouzeli v člověku utajené sí
ly a talenty) V prvním případě
vracíme se k starému heslu Kolín
rovu "Zvoláš-li Slovan nechť se
ove člověk" Tento ideál zvláště
měl by mezi námi nalézt i upřímné
vyznavače - - pak bylo by méně
těch drobných našich svárů a ne
dohod na něž vyčerpáváme svě
sily aby se nám jich nedostávalo
ku věcem vážnějším a ušleehtilej
šíiii Kdysi vyjadřován byl tento
ideál slov cm k r s ť a u ale v no
Véjší době říkáme prostě člo
věk lín Tmi' tudíž v první řadě
1 i d III i pěstujme kult člověéstVÍ
a lak vrátíme se ku starým do
brým zásadám Komenského Kol
láni ŠiiCárika Pake-kého Havlí
čka A iiur Smetany Sv Cceha a
jiných kteří byli hlasateli loholo
nádherného a čistého ideálu
Cesty k dosažení tohoto ideálu
jsoil Velmi četné Ve sVČIé VV
skytlo s" množství různých lidí
jimž říkáme filosofové Celá řa
da z nich zabývala se tímto hu
manitním ideálem a každý nich
označuje jiné cesty k jeho dosa
žení Mnoho pnivdy obsaženu je
Ve filosofických Spisech Velkého
myslitele jíl sii" poijauského va
Nikolajeviče Tolstého Mlíolié je
ho zásady ovšem nalezly by v inu
do jilé míry své odpůrce ale se
základní myšlénkou bychom se
rozhodiič shodovali Tolstoj žije
pro ideál čistého křesťanství kře
sťanství necírkevního ale povzne
seného nad všechny třely a faleš
Ruská literatura má několik lidí
kteří Ve věci této řTlí SVi': sloVO
Turcnčv Sallykov 1'iseinskij
Lcškov (ioii-'arov I ostojevskij
nejnověji Corkij Andrejev íri
kov a jiní ve svých dílech dotekli
se často tobolo ideálu a každý
nich má aspoň poněkud odlišný
názor Anličané mají své filoso
fy Némcj u j ostatní národové
my mánie Cheléického Komenské
ho české bratry a jiné Každý
národ má své muže kteří přemýš
leli o lidskosti o uspořádání živo
ta o štěstí a spokojenosti pro vše
chny a vůbec o všem co s tím sou
visí Všechny víry nesou se v
jádře a tímto ideálem Kristus
Konfuciiis limlha Mahoiiicd a
jiní hlásali tento ideál Pěstujme
jej i my učme se poznávat i vady
a přednosti druh druha vzájem
ným poučováním snažme se dusící
jakéhosi vyrovnání Tím získáme
si značné zásluhy o přítomnou i
budoucí evni-raci
)a!šim násilu eiiem je dosíci
v 'děláni Není třeba aliych šířil
c it Vykládal iluie11'ist sebevzdě
lávání a potřebě VihTáni lidové
ho Hlavně jedná to aby
chom chápali vývliain slnui liď
vé VdiTalii Nemv ime tím Vde
lani hluboké akademické na
t bvchoiii sami nestačili my
shrne li'' idulcltcjsi Vidunosli o
Životě sStlé o liliicli dcjlliách
i český i h snahách m i nu iý c b a lot
ifoicich ' ské 1 t řiiture mně
ní édé a pud
M lt l l d l i ie ])nltd ich
lltlcllii" sc V lpi o IV ol Oe
Ol Ij j! lOlli' uii l - t I (
ikall t "iik ei'l li š i in h
wdi liiil abvileim s liliu vyt trili
Ví It i v 'i I- A lvl ktiin-1 o-
Ukdo p"d'b!iih i VfltO! l-mld
pak liciniV" lUtat i-titl livloi
d íle J I -o ! i t( i i K' pw ii Mií
S l-Ú4 J t í i ' sc 11 Víb Uví (lil lei
loilltl p"t Ujllic oe lliVtpl!
K ťV lý t On liei Vi kid licí
ie plipíU S jt f"i d ln'"
c i Sdili-fnt ') k ý lul to'
!it hec s 'i-htii ' itnti
!i I il I í- V "l I il t 1
i i V tl j--v il t ulařč
ť ' J : t! V I -t Í!l!i -C C i 1
-lili l ( i -i 1 i 1 d ! t
t- I t fe li V 4 t č ! n
v' 1 i o' p i Ctklj J-l
ti nežli čtené Kniha dovede
vzrušit ale slovo promluvené
vzruší více My scházíme se v na
šich schůzích a většinou pointuje
me se slovem živým promluve
ný"' Tak namátkou přicházím na
jednu z drobnějších našich bole
stí - na nedostatek řečníků Vy
kteří býváte na programovém vý
boru víte dobře s jakými potíže
mi setkáváte se když sháníte pro
trrani Mnoho jit těch kteří — ne
jsou schopní --- bojí se vystoupili
ucelit í z obavy že by snad ne
uspokojili ani deklamovali vy
hýbají se vystoupení před skupi
nou stejně smýšlejících druhu u
družek zkrátka nechtí spolu
účinkovali na tom poli kde prá
vě nejvíce je jich potřeba kde by
nejvíce prospěli naší věci naší
vznešené myšlénce Jak jsem již
pravil to všechno z obavy ničím
neopodstatněné ze strachu že by
se zajíkli uvázli by neuspoko
jili Tomu musíme si odvykali
Jsou pochopitelné rozpaky začá
tečiiíkil ale ty jsou tak lehké k
překonání že každý bez výjimky
může bez dalších rozpaků se o to
pokusili
Trochu málo si věříme a to je
chyba l)emosllieucs nebyl příro
dou nadán pro řečnici ví ale ne
únavnou píd vlastním přičiněním
slal se nejlepším řečníkem řeckým
stal se chloubou athénských je
ho sláva přerůstala věky a která
zachována bude zajisté ještě po
dlouhé časy Když I )cmosl henes
poprvé před publikem projevil to
co jeho šlechetným srdcem hára
lo jeho neumělá slova provázena
byla pošklebky a konce konců lid
sehnal jej s rečníšlč Demost he
nes nebyl těch kdo lekají se
prv nich neúspěchu Poznal že li
du iicstír-í dobrá vůle a poclivost
srdce a proto s želenou vytrvalo
stí počal se učil umění ře'nieké
mu líyla lo duše šlechetná chtěl
býlí ku prospěchu svým ('"'lákům
A I héťia IMIIM ' 'hodě po břeh II
moř- líčili hhiscm svým snažil se
přehlušil i hukot vln : a by odnau
čil s" !sllit i kladl si pod jayk
kaménky: mluvil kráčeje do v r
hu snaže tak bavili se krátko
deehosti: trhání rameny bavil se
tím že pověsil si nad in'- ostrý
meč klerý každé Irhiiiilí potrestal
bolestným raněním A hle síla
vůle zviléila !
Velký hrdina francouzské revo
luce líobcspieřřc řoviléž neoby
čejné pracným pusohem nabyl
své výmluv nosí i Měl hlas sípa
vý nepříjemný a když poprvé
promluvil shodili jej s nadávka
mi dolu Shodili li jej na straně
jedné velký revolucionář lezl na
tribunu šíranou druhou aby pro
pagoval své náhledy a názory Ne
povolil a pevnoslí svého úmyslu
stal se nejen ncjvýmluv iiéjším
i tukem i raneoiiske revoluce!
lib- zároveň ucjvTiv néjším Ilias
jeho stal se mohutným uchvacují
cím Proč i my nemohl bychom pře
konávali malé překážky zejména
jsiue li přesvědčeni že ii nás ce
níme si dobré v lile a upřímné sna
hy Nebojme si'! Hanba kozáka
litery nechce být atamanem (hejl
inaiieiiii praví ruské přísloví Od
vážné chopme se práce radostné
jděme tam kde nas je potřeba
Měl Hiiíoii11 !: !a hravé
přckniiá vše! My kťri dne _"
prosince súěastnili j-ni sc v léto
1 i -i
II lš ll sllle
" ciiiko i
s( radostny dojem
sí:„ii jsme ml našich přátel la
ti s!vi která jik"by našich srd
c! ďilikll se l ařiiV [lý III pl'"Ut kelu
a dala vykvést krásnému kvitu
nadiji iipřimiié naději my
slt-lk y
li p! I 10 li IP l
OU i-d
piojsin ana !' laiii- in-vert in minou nveiu Sve
I nim i lieahy ne !'
tlcs! vé I v il st v i
l i i n i s'"i a přelo
d pied-ada l
'du pan It
I
i sm i p"V lnici Valu siile'
leliii lllvsicukv I' ř"!U'itV all
a MhilM I s' Il rv irili" e il"t'illili se rliVtiV c !u Il
Mhib I s' " kl I
i i sO di ll it lei n tl i li li i likl u jjak VÍIV lia ci -ly IV "t j'Jill V
1'il'i'io ll dď d IJidisl hUlstS pnenlh řu la osU Iná idpo
iiiii ioti i pré Tciiepru i f tiiitiity i U Krumé tih
Vyli i p ''u!okiýt ti i rv Ideji jpink 'iťcil statistik ivili I
iiciiíít Cl d lptiiiii- -'esk ky i h i'J ! "I i ll mul i A Italtí
šs k i VVh'(!i plHU 1 Jtit íiladc p-'!n pí V ď ''ddiio
II !'' k-cie o ti ii Lim Viřijiiii ! juld pi i i"'i !! ualel pním f
t td Otu ítry v k ! ji lei lě to1
I '
5 I i I k 1 ďoí l isll
11 11 I 11 I t 1 V"l i k I"
ri ii i i- ( 11 i l-'!i v í I 'dui iilt
í t st - „ t j 1 ne t vi !- o y
' ' ' 1 C i H V Pl tl i '- -
t í t i p U -} i - kt i i !
-h i i i i - ti i i h - i
1 d -i! f ' H k"li p ib d
čem do státní zákonodárný do ú
řadu stejné čestného jako vysoce
důležitého Zpráva p Lorence o
možnosti zřízení stolíce českého
jazyka na universitě v lovva City
naplnila nás nadějí v nový ú
spéeli A což jak nám šla k srdci
slova p Pípalova zakladatele prv
ního klubu "Komenský" a pocti
vého našeho pracovníka Potěšil
nás pan Hofman svým projevem
sympatií potěšili nás i jiní a jiní
Vy kteří súěastiiili jste se sjezdu
činné zvěděli jste že pp J V
Štěrbovi II Strakovi máme
dvě síly síly hybné neúnavné
na které můžeme hýli hrdi Sly
šeli a zvěděli jste o celé řadě mla-
lýeh nadšenců jimž jednou zaji
sté bude věnována světlá stránka
v historii Cechů amerických
Přátelé lam kde ukáže se la
kové pochopení tam možno věřit
v úspěchy tam možno doufat n
niž bychom museli se obávali po
citu klamání Ovšem my vši
chni musíme se považovali za vo
jáky v armádě našeho sdružení
my všichni musíme přiložili ruku
k práci Máme dobré vůdce ale
na lom zůstali nesmíme! Poctivou
píli a neúnavnou práci jejich od
měníme nejlépe tím budeme li je
jich nadšenými spolupracovníky
Každý dle svých sil nechť pracuje
a každý dle své možnosti něco
vykoná Nezoufejme j'ie sla
bí ale chopme se práce- Poznali
jsme různé pravdy nalezli jsme
nové správnější cesly k lepšímu
živni ii odlomené české haluze zde
v Americe ji proto v práej zapo
čali' nesmíme ochabovali naopak
stále usilovněji a usilovněji pra
co vat i Slyšme co pěje náš nc
suirliTnv básník Sv (''ech :
Imiiic nlili Inili Vih lei'-i
'en a I iiilá a tnil joul
' lylii II"IIíih lvla Iímiic Z-ti'í
líc flďíiiií ncmiii I leiu se dullila livril?
lak Hiiií-stié hvlv naíich t i - i 1 1 1 r-nv
Iil' rl m v I Iviiil preti ním
a 11- v 1 ci l "li hl imI o l v
:i T:il'in l-iol vi'-('-ii'' líim
111 Milce ápltl I lil i-lil" -1 lilhl I lil
II lol- Vl-ll-il 11-1 ir--li i-ii : I I '
Sin I in Mi 1 1- a I In i i 1 1 1 v ln i i i u
II lilfiKlM ll-ll I- 'In lili I' II illil I cil
Přalelě my mánie pn d sebou
cil Vcll-V sVcth VneseiiV lillldl
v ruce kráčejme ku své mele bur
cujme ospalé pohádejme pohodl
lé přesvědčujme lhostejné Vpád
Ilčllic do Života nebojme se pře
kážek dílko ve válce je třeba tří
věcí za prvé peněz za druhé pc
Iléz íl a třeli zase peliě U llás
je třeba práce práce a zase práce
Končím slovy básníka jež jisté
jsou vyjádřením citů všech našich
dobrých pracovníků :
l'o salvách pntlchkii vuv i incrli
iiclniii niiňe nitru
svým jiným ili-ďm je světí' ih-i ti —
my cekám' jitru j'tr'i!
V klesu: V ll lil lue i
se iilini -in Niellé ty sílely
náš lei IiiIi- hlásat pum -ti
hlelí jmiie k tle ni i a sjíélí
VÉDA O ČÍSLU 13
Problém o iiešťaslném číslu 1-5
kterv VŠllde má svě ptívreiiee j
odplirce jesl s obzvláštní horlivo
sli (irobirán a z míněni pro i proti
utvořila se celá věda jejíž koncé
né výsledky vykládá v delším po
jednáni prolcssor Mieriuan 1'avis
nniv ersit v v liHliane ev
Yiirku utvořil se "Klub čísla I'í"
k němu přistoupila řada odváž-
I fl ch můžu kteri chléii čelili id-
jveře se vztýčenou hlavou Seilj u
p i u stolu seháeji se každv
patek připni lající Ita 1 ! ih ll V
tllisil sypou sul lla ilbllis pijí
lidkkých b bek králka ukauí
y nain- tciht'1 i ku bude mu'
iic itriM i (idatoiii 'l'il'i'sso a
iVisc d!e luki'" In ni pocliV by
iso 1 1 'iiiai iiuehi leslislt
i t-lcpcél Tdito lléeliee V V j 1 1 i
Val se íiM u 'C'iMI pili klclrlll
pi'ipad'1 tii tli Vyslcdkm bvl
e V t'1'V V iti istv t ( b li l Vit
V :'-U l"o t S Ji d l ř"i to- í '!l C
P ! ' I M i 1 I i 5 4t !) Ji'
lít 'uhlí:- U Hi'idt lul Artěl
'kti Ht (i p 'V U'il Minii tpřVi
d 1 i h k i si i k i S 1 1 ii'i
4 ' it o i -dt dni t 1 1
' i lil i )
l riet' Ki l p ti
za se již v nordieké mythologii
kde Loki bůh zla usedá ku dva
nácti bohům světla a usmrtil Pal
dura boha jara Pověra lato ži
je ve starých indických bájích a
ve staré početní soustavě židů jest
písmenu která značí číslo li zá
roveň symbolem slova "smít"
Číslo Pl jest skoro ti všech národů
znamením osudným a působí tak
i v moderním životě V mnohých
amerických nebcfyénýeh domech
následuje po 12 poschodích hned
čtrnácté u domovních číslech vy
pomáhají jednoduše čísle 12a mí-
sto lJ V jNemeeltu jest více než
pet set hotelu v nich není poko-
jověho éísla :i V mnohých diva
dlech jiiko ku v turínské o-
peře není žádněho sedadlu s tím
to tajemným číslem Turci vymý
tili slovo "třináct" ze svého slov
niku Halové' nepoužívají nikdy
loholo éísla v loterii v J'ai'íi a
jiných velkých městech jsou tak
zvaní "čtrnáctí" pro něž se po
sílá když se ve společnosti sejde
l'l osob Případu při nichž si
číslo ]'i vyžádalo strašných obětí
jest veliké množství hon ovsem
lidé kteří proti obyčeji považují
cislo 15 za sl astné a jim ta ke
štěstí přineslo Třináctka byla ku
př zamilovaným číslem Jticharda
Wagnera a hrála v jeho životě ur
cílou úlohu Narodil se r 1H:{
mii l'l písmen ve svém jménu a
složil lJ oikt Tannhaeuscr do
končen 1'! dubna a poprvé provo
zován l'i dubnu Wagner zemřel
iinora byla posvátným čí
slem starých obyvateli"! Mexika
jejich lýden měl l:j dnu a měli
Zácpa
Trpílc-lí zácpou tupými bolesl
iiii hiiivy závratí povšechnou ne
volnosti a jinými neduhy zavi
něnými nečinnosti )íi1it nie varn
lak neprospěje jako Severovy J'i-
iilky pro játra Vezměte jednu
udí ive xazny vecer a pouivne
se jejich niíitiouarn vm uciiiKiim
na výkony jater Na firodej v lé-
íáiiiách Cena 2óe r F Seve
ra o ( edar líaiinls la
šDr F A Sedláček
1'i'IAIM JI I I
TlAlHlVNA: l!í70 So Wh Street
proti Hotelu rriifpjc
Td lícd Pil'' j
ItKsI f JliNÍ 'K: 1111 So lilii Street
Tel Ioii)'íim ViHli
DoKiltdní Dr Allliontm v acmucnlcích
: v úiAhoVNř i:'!""" -'"'H-:
ij ui ie i:i i:r
t V nedělí od lOdu 1 liododpol
Předplaťte se na Pokrok pouz
$100 ročně
j: Hudebniny kc koupi
♦ 1125 Wlll lam
Album českých písni (české
Louka zelená I'ro piano
Na Marjánce 1'ro piano
Dneska na Marjánce zítra u Zvonu 1'ro piano 25c
1'ochod z "1'rodané nevěsty" 1'ro piano 25c
Na šišalo 1'ro piano
Když já libě spím Pro piarn
Veselí studenti Pro piano
Slzy a úsměvy Pro piano
Život je pouhý sen Pro piirio
Celý tenlo soubor upravil
ní skiadatei a nakladatel pan
Q
ITiskové práce
JJ
JJ Vi -keié tiskové jiráco jako : 1'saci pupír s nJilavcníiu
JJ obdky se páteční udrcssoii ťi t v navštívenky ibcboiltd list-
J ky vstupenky do plést} plakáty rúných i-hkohti pnvánky Z
kuubiii oniiiieui kvitiiiciií knilv ďunáci j ra v i 1 1 t stmiuvy JJ
Ittd bito lijeme kuM:č tk JeVIlě l'što si n icIIV" l!l JJ
J TOKROK ZÁPADU 1323 William St Omahi Neb
Oi i o
JZBiaBnicy
!) uii iv ut v " l'l U l Ul " i it utni a f o r 'j
in íisktui im'1'iH' m ijdb m t411 Ví ly v)p!i!Í iVtiy
n J1014 v vík it přoti lade ti jo dt ni 1 1 ) j inb n %ýuHiii
BMoy k pťtninjinutí draHv I !ibpf Aid k tá-i in ro-liiuiviij
ipnlkV l'l %A Kottílil ' i'í Li H rí í ibk 'li' i kdvl
J I íUHcit li i ! p tř boj t- j i i vípur i ii i'i!
ř" dai nu U ťvití1 i y tti'tiiti % ! ! tl i'i-jí V k)
d t oUUdl V!cd- ' l-!'!:i li l eilHi-ii !l VjÍ Vl' inpil"jl
it Mi-I p-lr biití p'- r 1'OKKOK ZÁPADU Wit
lutn Et Qrnnh Ntb
Udržujte ledviny v pořádku
Zdraví má cenu jako úspory a
mnozí lidé z Omahy vědí jak
si je zachovati
Mnozí Oiiiíiiinlj jsuu lliOHtcjllfljii k
svému životu a zdraví iinndbíivajícn
ledviny ačkoliv vidí žo tyto důlcžitó
tí Icsnfi orgány potřebují pomoci Cho
ří') ledviny jsou zodpovédiiy zA veliký
pořot utrpení a nemocí aln není třebit
trpčti uni itucliizcti nu v nebczpočl ne
mocí když veíkerfi choroby nepořádky
a bolesti vzcňló nemoci ledvin mohou
býti brzo a trvalo vyléčeny užíváním
jJ-oan'n Kidney 1'illn Zdo jest jedno
ho oiimíÍHkeho občana odporučení:
Pinií Juliím UeilHtein 3004 Klm ul
Oimilui Neb praví: "M6 ocenění
Iíoiiii'h Kidney 1'ilJs ho činem zvýšilo
Ledvinové choroby obtěžovaly nino iitá-
le a byly větního dílu iíícinou bolestí
přes ledví jež byly velmi prudké tuk
žo jsem bij často ani nemohla vzpřímili
ani nle zvcdnouli lJoan' Kidney Tills
jež opiilíilii jnem si v Hchaeřerové lé-
kárnč ponkylly nuifi tukové ulehčení
že učinila jticm riídii vyjddřonl v jích
proHprch A nyní ano jHom ochotna
vfcie jn loiždčuiu odporučit!"
Nu prodej u vSech prodavačů lék (i
''činí f0e FoHfer-Mlllirnn Val líiiffn
lo New Vork jediní jednatelé pro Spo
jené Htílty
Nciipoineřlte nu ji
iicbcíle jiiiýcli
no
Don n ' —
poilolírn Jft Iruikliin
s nu finkalf 'Vf
jfte-ll ])tiliontnkl
:nU "íIrrtml j'í Vílu iližují
' oiin ' -(lín- "klo v riíicl xkunle
II :ri liii' !-ll- r IlÚklillIllÉ řlC
- ' řn i hiiižic - !:1iííiic iii oiiionílti
ijl' i'(:„ iilřciiliiíoi ijipíVli-til
fjil Irni v zi'-'i ií''n''nirif nt-lí
i !-i-(í i l -o' i : u -') i il a Inliev ve
viceh VV-Cn -
F Ad KICUTir jvCO
J -1 ť KBW VORK
"jĚfUN-EXFEUB
Pijmeinn jednatele v takových
místech kde rtin-Expeller není k
dostání v obchodech O podrob
nosti dopište si na výše udanou
adressu
Nojvětší řeznický závod
vliwtuí v čenké čtvrti
V F KUNCL
1244 jižní 13 ul
Vždy ncjčcrsl včjŇÍ zísiby niiisu u
enéřské dmiiéeí zboží jen nejlepšilin
druhu vm ceny levnější než kdekoliv
jinde Tel Douglas 1109
u "Pokroku Západu" j:
St Omaha Neb t
národní písně) Za lOo
25c li
25c
I!
23c jJ
25c K
25c
25c í:
23c ?
pro piano chválili! známý hudeb
Antoniu L Mareš
tQ
l 1
fa
7 #' Jfttfr
t ' 'miriifc!
1 r d i
l I (
l !
! ' p'
I ! h í J I
lt
ÍI
t i t : i l