Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 06, 1909, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "Pokrok Západu"
PUBU3HED
Ántered at ťhu Post Ofťico at Omuhu
Neb as econd clasa mail mattr
PublisLcd by Pokrok 1'ublishing Co
1325 Willlam St Onrnba Ncbr
8uburiptíon by mail — $100 per year
Vydává:
VYpAYATELSTíA BVQh POKROKU
OMAHA NEBR
VÁC BUKKá ředitel
Pícdplatné $100 sa rok
Do Cock $200 na rok
Adresujte jednoduíe
POKROK ZÁPADU
OMAIIA NEB
Omaha Nebr dne 6 ledna 1909
SJEZD VZDĚL KLUBŮ "KO
MENSKÝ" V SO OMAZE
Ve dnech 2 2!) a 30 prosince
1908 odbýval se v South Omaze:
druhý sjezd vzděl klubů "Ko
menský" na němž podílelo ho je
denáct klubů Průběh sjezdu byl
v kadém ohlodu velmi zdařilý
Na sjezdu tomto pohovořeno 1'J
o další práci klubovní a základ
položený při prvním sjezdu ktc
rý v roce 1907 odbýval se v Cednr
Kapidsíeb byl sesílen a utvrzen
Ku sdružení nyní přináleží drv
set klubů které zastoupeny byly
následujícími delegáty! J K Bed
nář a A A Tenopír Lincoln
Neb sl Ludmila Dienstbier a V
J Pípal South Omaha Neb V
A Lawrence Iowa City la Jos
V- Štěrba a ! Karolina Hanzlíko
va Cedar Itapids la A T Pe
trásek a Josef W Tomek Table
Rock Neb- Otakar Kotouč lc5
Matilda Klossner z Humboldt
Neb pan Josef Kunci Crete
Neb
Kluby z Minneapolis Minn
Urbana 111 Lynch Neb a Amen
Neb ku sdružení přináležející ne
byly obeslány pro přílišnou vzdá
lenost nedostatek finančních pro
středků a jiné příčiny
Dne 28 prosince večer delegáté
byli přivítáni p Janem Štěrbou
předsedou místního klubu "Ko
menský" v South Omaze Po té
představen byl p J V- Štěrba
předseda sdružení Poslední za
hájil sjezd za přítomnosti svrchu
ti vedených delegátů
Následkem nepřítomnosti po
kladníka sdružení p J l Krey
číka bylo obchodní jednání odlo
ženo do příštího dne a zástupci
jednotlivých klubu požádáni za
zprávy o činnosti svých klubu
Dle nadšení s jakým tyto zprá
vy byly předneseny bylo vidno
že vzdělávací kluby Komenský
zdární pokračují ve své práci
vzdělávací a Že sdružení nejvíce
napomáhalo usnadnění záslužné
práce kterou kluby Komenský vy
konávají
Pan J K Bednář za klub v Lín
coln Neb ve své řeči poukazoval
že jak jednotlivé kluby tak í
sdružení se dopracovalo dosavad
ního úspěchu poukazoval na to
že klub Komenský původně dal
podnět k založení Stolice Českého
Jazyka na universitě nebrasské a
zmínil se o základu pomníkového
fondu zesnulého prof Jefrema
Hrbka který byl položen "Sdru
žením Vzdělávacích Klubu Ko
menský" 15 ti F J- I"'!1'! promluvil za
klub So-omažský poukazuje mi
- % + i
Dimiuuiuu Jui tvíw-u
nají a vybízel k další řinnosti byť
i a 'útky byly zdlouhavé
Pan í A- Lawrene za klub
Iowa í'ity la zmínil se o překáž
kách kterými musí klub jejich
ři-lili a vyjádřil se že vzdor to
mu klub jejich ač není silný po
etem flřuů přece pokraéuja thva
bttbiié a íe odbývají schůze pro
ť rámová t teřinuiární
Vm Jef V Štěrba udělil la
klub v (Vdar Rapid vítá 21 ílonů
m i mimo přoífraitiů studuji Ul
dějiny lkl
Správa p Jo W- Tomka m
klub t Tabla K-H-k b) U vUítá
wjtmAvnu krántió l)l předat
wm Vén Toink sdčSil i při
nakUdátil kluka Hmík m#
U p-níl fyjidfUi řriy iVti
klub utujlí ííti ? I!ti4 !'
itil jwni ťbťpr4 yitoít
vjjiJňt v mtcík4 ř"i tli
ifJiittd í# "h4 rjU-H d
{tji'4y § ř#rwi4ih a {-b-twní
p oukř K- - j t iíťi' ' St
Nrbiř ♦ mí n 1 t íl: ' 4 ť
U:l t-A-i U kbd u
ěteiiím českých dějin a jiných li
terárních děl
Pan Kunci vyslanec "d klubu
Komenský z ('rete Neb v dělní
í'f'ěi oznámil že klub tamější ac
kol i v mláil 'čítá 70 členů a že od
bývají si'hňe jednou měsíčně
mají zábavné i poučné programy
Sdělil přítomným že klub hodlá
no přidat k sdružení
Pan A A Tenopír od klubu
Líncolnského sdělil že klub tamčj
SÍ vzdor tomu že z počátku po
kulhával ve své činnosti nyní vel
mi zdárně prospívá a prticuje za
cílem vzdělávacím a že členové
Mřou vsVubcený podíl na progra
mech ProRramy jejich jsou jak
zajímavé tuk též i poučné sestá
vajíce 7 vybraných dél od ncjlep
íích spisovatelů a hudebních skla
datelů Vlastní jednání sjezdové zahá
jeno bylo dne 2') prosince za pří
tomnosti všech delegátů Po se
známení se přikročeno bylo k vol
bě úředníků a následující byl vý
sledek : p J K Bednář zvolen byl
předsedou pan Otakar Kotouč
místopředsedou pan Adolf Icjio-
pír tajemníkem h Karolína Han
zlíkova pokladnicí Po vyřízení
obchoilních záležitostí další práce
svěřena byla do rukou výborů
Všichni delejáti pracovali svorné
po celý den Večer uspořádán byl
místním klubem pro hosty bohatý
banket jenž značně přispěl ku
vzájemnému se doznání a sezná
mení se Během večera toho pro
mluveno několik řečí povzbuzují
cích a sice promluvili následující
pánové: Jícv Mmiberger Jíeunar
Tenopír Tomek si Hanzlíkova
sl Dienstbierova pp Petráček
Kotouč Ia)rcnee Pípal Hoffman
a Charvát Byl to večírek velmi
srdečný a všichni odnášeli si z ně
ho pěkný dojem
Dne ííO prosince vedle podání
práv výborů vykonána jeStě ji
ná důbžítá práee přijata byla
řada usnesení a vedle toho roz
hodnuto aby vydával se samo
statný orííán jenž by byl hlavním
činiteleju v práci klubovní Sta
novy přijaty byly jak byly opra
veny a vedle toho přijata byla řa
da resolucí
Večer za přehojného účasten
ství rodáků ze South Omaky a O
mahy pořádán byl velmi pěkný
proyram který zdařile byl prove
den Programová čísla byla ná
sledující 1 Vesele- si zapějem
trio slečny Kauf manová a Vota
ova a pan Kd Votava 2 Něko
lik slov o krjize zesnulého profeso
ra Hrbka "Lipové květy" p J
K Bednář- Hoj vzhůru pestrý
Sokole píseň slečna Marie Volen
cova 4 Co chtějí vzděi kluby
"Komenský" pan Otakar Char
vát f Zasviť ty Jiiné slunko zla
té duetto sl Kadavýeh a pí- Mi-
niberííerová i O reete hvěly
trio slečny Kaufmanova a Vota
vova a pan Kd Votava 7 Stolí
ce českého jazyka v Lincoln —
naše lípa p ř Pípal 8- Národní
písně čenké trio sl- Kaufmanova
sl Votavova a p Kd Votava- Pro
tírarti zakončen byl pistu ' Kde
domov muj jiz zapěli vsicnni
přítomní Dlužno podotkuouti
že víeehny zpěvy byly velmi zda
řilé h pěvkyné vždy přinuceny
byly neutuchajícím potleskem k
přídavku VSem líbily se i pro
slovy ji-ž po projínunu bjly před
newejr 1'rvriím řefníkrm byl
neúnavný j J Iv Bednář který
4 - v - I '
líel
Prohiiuvilí jp
I5i rám k
Kitle a Bureš Pan Buns u-hiu
pěkné pojťdmd u původu myšlén-
ky založení Matice Vyššího Vzdě
lání a o práci již vyžádalo m n
řerd Stolice českého jazyka v
[ineolii fteě jilm byla velmi ra
jlfiiavá Itebof málo vědělo s' o
podrotuióstrih a Veliké prái-i jil
vyžáddlo ! tlocílfid Stolice (Vké
ho Jaij ka Programové teta mduV
i předrdl pan Pták l Oinahy
V llfjb pšl náU lé od háili Účast
nici i t- li! to krásiilhů vc'irku
V'k"iitiv V)1 ber Slru2cid dě
Us a í h klutft " Kotiieimký" pro
U)táVijirÍ r k lud l'id-d tji'd :
J K Bednář předrdj P J Pí-
pS tiiitopřrdHU aiíitutof A-
A T o j ir taji ioidkj il Sďik
HřlAina p'fad4tťíké eríinU t
Kr'Kn Jláf!blH jHtklá-liiiťs
I r t í : I i!íUti t o i ! v
UW 'Ls ř!i-snírh átku r dk -1
Pbl v I i a v i
A A T''ťír
J' 'dfSitf d
' hit " t4
t 'f fc hlul HiAél 1 1 í 1 Wi::u#
"i U Vk
NOVOROČNÍ DOPIS Z
CHICAGA
1 ledna — rl— Pane re
daktore jenž nejdříve dopis čisti
budete pane sazeči který jej k
sázení obdržíte a naposledy ty mi
lý čtenáři jehož trpělivostí h sho
vívavosti pokud se týkají čtení
mých dopisů se vždy upřímně
vniterně pouze ovšem obdivují:
přeji vespolek Šťastný a veselý
Xový Kok! Přejí rád přejí a své
přání píši pod dojmem neskonalé
radosti vnitřního blaha a závidě
níhodné spokojenosti totožné sko
ro s duševním monopolem českých
pánů Koudelíkň a česko-ameri-ckých
mistrů Budníků neboť dnes
právě o Novém Koce přesvědčil
jsem se po dlouho opet Uobe ze
jsou dosud na světě lidé kteří si
mne váží a mne rádi mají: Zdů
razňuji: váží si mne a mají mne
rádi! Že nevěříš milý čtenáři?
Vrtíš hlavou:' Jsi konečně v prá
vu: v době nešváru ješitnOMti o
beetví v pravém slova 'smyslu a
jiných ještě nectností neI- nřée
inu podobnému uvěřili pochopuji
úplně Tvou nevíru nebof sám
bych nevěřil kdyby totéž napsal
někdo jiný ja však na důkaz že
mluvil jsem pouhou pravdu hod
lám Té o všem tom co jsem až
doNiid napsal přesvědčit i
Milý čtenáři! Hřeším na Tvou
svatou trpělivost ale dovol mi je
dinou otázku vis čím sí lidé na
vzájem projevují úctu a lásku?
Bodejť bys nevěděl! Letu: po
zdravy poklonami neupřímným
přimhoiiřováním jednoho nebo o-
bou očí nad všelijiikými menšími
í většími chybičkami a chybami
titulováním milostnými básněmi
psanícky opsanými z "Tajemníka
lásky" dárky hubičkami atd„
tttd atd Pedpokládáme-íi že ve
většině případů podmiňuje lásku
úcta lze toho logicky vyvodit!
pravdu že projevy lásky jsou kou-
časně také projevy úcty ř
nyní milý čtenáři spěchám
sdělili s Tebou příčinu radosti
svého blaha a své spokojeností
dnes projevilo mi novoročním bla
hopřáním svou údu a lásku tolik
lidí Že jsem nad jejích poetem
zůstal celý zkoprnělý Novoroční
blahopřání považ si můj čtenáři
ústné písemné a dokonce i v ča
sopisech ! Šťastný a veselý Nový
Kok! Kdo zná lidskou nenávist
rozpleniejiéijou ponejvíce mezi lid
mi sídlícími v oblastech eivilisace
a náboženství Nazaretského kdo
zná lidskou závist jíž pronásledo
vána je každá minutka lidského
štěstí „ten jedině pochopí hlubo
kou úctu r velikou lásku vzneše
né eity jež k člověku chová ten
kdo mu přeje "šťastný a veselý
Xový Kok"
ňťflstný a veselý Xový Kok!
Představ hí milý čtenáři radost
kterou Ti způsobí někdo od ně
hož bys nikdy neočekával že Ti
bude přáli jediné vteřiny štěstí a
veselosti a který Ti tef přeje to
též po cejý rok Nebyl bys roz
radostněn nepocítil bys ve svém
nitru blaženost a spokojenost? Jak
by ne ! A vidíš můj milý takové
ho projťvu úcty a lásky novoroě
uího přání blaha a dobr d"4-!!"
se mi dnes přehojné od lidí od
nichž mi to ani v duchu nenapa
dlo oěekávati Zase nedůvěřuješ
mým slovům nevěřící Tomáši?
Jlief již tlen před Nový Ko
kem či-tl jsem ve "Spravedlnosti"
l"hoto IÍhIu piidepHiiné linkovým
vb'in-m redakcí & administrací
"Spravedlnosti" Všem čtená
íňm! Tedy i mně nebof jv-m ta
ké odběratelem n Indií i čtenářem
tohoto listu SmičaiKiié w doví
dám t téhol hlalcpršid íi J-itrH
ráno o Nový Kok proji-ví tni a
'dnkoncp ústně vé nvněnl přá
rd ř"náíi-s "'Spruvrdlnusti" To
ho štěstí! Okttíiilité p-'iláiU se
Jeituil jí íelík j' t ti'Mt !
oMiuctiuU k'Oilflt Vrtli lf jí
ono tiuvoroěid pťšnl pliilí tolfiif
prý je také ťt tiárktt "Spravrdb
fitt" k!k ovb v Utně tul tady
j -i j- t4ik ďdr ti lák dbuho
Tiský vbt-r! í{4n"i( í j
jí h t t t V redk i i tvři
v iulfuUií! rej d dhrosndy
fwianid wb foltk Jidt? T !!
uíU ktrřý pifít toětd f
řidotlií pohiottl "A tr-ď 1H píi
přv i na fithk ♦ inuld
ii f'í!viié hn-f i a i ! '
ir úi} k íi'm jvitp
Ht4kii% tnrttídl
kaotiit o Ijxv -Ia "i'i'-piV j
i()i di ť O l- btid1 ld'i
in á ymi mi l' tví Llj"
J éivrt holoty i d tifkdn dá
le Aha pradlena! Přinesla prá
dlo a že vinsiijc "šťastný a v'selý
Xový Kok" Volám na ženu a
pro samou radost utíkám po scho
dech nahoru Teprve v kuchyni
js-m sí vzpomněl že jsem té žen
ské zapomněl dáti desák za gratu
Jací Ale špatnému svědomí po
skytla útěchy ihned žena oná
mivši že její skrovná peněžní ho
tovost zmenšila se o dollar a čtvrt
za prádlo a desák za novoroční
přání
Káno o Novém Koce probudil
mne hlučný klepot na dvéře u ku
chyně To je ten roznášeč! Ky
chle do kalhot a otevřití! "Šťast
ný a veselý Nový Kok!" Vzal de
sák a daroval mi nástěnný kalen
dář "Spravedlnosti" Nevkusný
obraz na kalendáři představující
pět vycpaných dřevěných panáků
naslouchajících šestému který
předčítá ve "Spravedlnosti" po
kazil mí trochu dojem radosti
Pocit pokažené radostí proměnil
se však brzo v pocit soust rasi i s
ubohým malířem autorem "Děl
nické rodiny" Jak asi lomu ubo
žákovi je dne o Nový Kok když
jeho nepodařená práce dostane se
do rukou asi tmíce místních odbě
ratelů Kolik slz asi prolil už
dnen nad pokaženým papírem na
kterém je jeho obraz vytištěn?
Kolik prosebných pohledů vyslal
v duchu k odběratelům "Sprave
dlnosti" aby projevivši již jiesěí
sluěkráfe velkou shovívavost k
slátaninám literárním a novinář
ským projevili ji í k jeho výlvo
ru? Leč z těchto úvah plných bolu
a soustrastí s ubohým malířem
vyrušil mnu zaklepáním roznášeč
"Svorností" Dal tni kalendář
ale neprohlovjl žádného blahopřá
ni Dobra nezdvořáku nedosta
neš nie Nedočkavé hledám ve
"Svornosti" zda-li projevila dnen
vůči mně vlastně vůči všemu čte
nářstvu tolik zdvořilostí úcty a
lásky jako její mladší družka
Aha! Tady je to " Všem přízniv
cům atd atd atd " Nu tak ví-
da Zase počítá mu se ženou po ¬
hromadě vydavatelstvo pan O
ríntrer čilí jedna osoba redakce
asi i osoby administrace nikdo
(nezdvořáci!) dohromady 0 osob
Tedy nejdříve 18 pak pradlena
pak roznáscě a teď 5 úhrnem 2~
osob Pohlédli jsme s ženou vzá
jemní? na sebe a jedny zraky četly
v druhých: "Jsme váženi a mi-
ováni !"
Dole zapískal Jistonoš a zazvo
nil Spěchám dolů o závod a bé
řu ne vytrhnu listonoši z ruky
novoroční pohlednici od — příte-
e K pohnutím mí vstoupily slzy
do ocí a ženě jež tni vyšla vstříc
Šeptám: "Hleď i tak vzdálený
přítel na mne vzpomněl"
"Kdo?"
"K z Bolivar Mo"
"Nu vždyť jsi mu dlužen do-
sud dvacet dollarů 1"
NOVINKY Z ABIE NEB
Před časem se strýček Sam tá
zal co učinit! by měl ku prospě
chu amerického rolníka a chtěl
poprat: prssno íiluchí tem na ktc
rýeh spočívá veškerá prosperita a
merického národa Kolik jest asi
těch kteří klidně mohli by složití
ruce do klína a prohlásili Nemám
žádných námitek proti ničemu
Co by asi na to odpověděl člověk
m i f Dttije iiiiMiii n n uy
dobývá lé ci-rné hrudy klemu
iicmm-i iiť krále svým pidem avla
d a luoolmm rukou rozmělnil
Příroda ovšem často odmění práci
jeto bohatou úrodui ale to ne
nuimená že by neměl proti ét imi
protestovat anebo dovolávat! ne
vládni nehraný aby učinila néco v
jeho ujmu Anebo snad stále
klidné má jwhliietl ti ty kt H se
i jeho práč muulťi obohacuji
Kdjl ku přikladu v Ixiubnltiitli
podíimn peučín! tiseň atitthvátila
tuto něm (u oksinídé iittkliidárny
m!"ký trust počal thtť iti ce
lní Vpf iiVi"ho dolit tk d Si! h!
!itt il! tu tiijiHiim stapuí
Ttto V dl elosl KiUobdi j ohrom
1(4 k!rtd(!A hn-snVíU H4 lil pl
U tiii ďv 4lt V3id čtu ittt4
ío'i-ě jtsirv Tic tyíik4y
b)l cdrtOHSi nulH) J ♦ lu i V při
ťoniř d d č d b á t a ' jný
'' Mii- í I ftlni i kVrntlt koro
tfcfvh-Hi áorttit klrri In jftoU
lirjMiřiiě IV t přttvui dobvtkrltl
Prti l" t ttUí' U i crsoi
atrri 1U jmi fiAhCdmt! A vií--hdy
nm-í i j- J rtnt
Pr- {ikkf%# )'diiáld j' t dliÍe
a říci kojiKressu a presidentu to
co chtěl Myšeti
Stavba pana Cyrila Kaláka chý
li se k svemu zakončení
Pan Josef Tupý od Dvvíidit
Neb nalézal se u pisatele několik
dní V minulém týdnu odejel o
pět ně zpět
Pan Josef Široký si předplatil
na "Pokrok" a zároveň vyslovil
přání aby Pokrok vycházel aspoň
dvakráte týdně Odpověděl jsem
kdyby každý z odběratel co jich
Pokrok má získal jenoho nového
předplatitele že by to bylo mož
né Co o tom soudí redakce?
(Pozn rod- V takovém případě
mohlo by se už p věci uvažovat)
Josífkn náš co pak děláš na
louce ti pasou ty jsi mezi chasou
o nic nedbáš o nie nedbáš! To
bylo rámusu a nedočkavosti mezi
naší chasou a náš pan Josef Donát
stále byl tázán proč neudělá í
jaký ten ples Z té příčiny Josí-
fek rozhodl se uspořádali ples ja
kého zd dosud nebylo Kdo se
zábavy té nesúčastnf do nejdclší
smrtí toho bude litovat
r nemař
DROBTY Z NIOBRARY
A OKOLÍ
'JVtikilirih! nlo
Ih1 jet " ilnililňm ' ' viile
wMiin ý vim vždycky
Klel NeUwii-fc?
Novoroční win
Mf přili viMil JiAin v svědím Idu
jak se sídii M in4 se k uvélu —
rok v bílém fniiňo wivfití
levnil n lícit fý dcvřiiý
I!h k svčttl lilií se pocliybiionlí
riecliť iWdý 1 vls ne ryclile Klinuli
kdvž sdílím vtm tu nu fvou cent
pikou in! řjevíl bllilidZVést
To v Novorořiiťbylii nocí
když bůžek cpíínkii (tvojí mocí
V mu rozháranou mysl nen
Hiiň im- lidných li -liiiiůrnii'h loiié
Tu HÍ jk ' vťííil livřdnalí (íí'
e puciiolícek Huesl ťiki'
ve skriiií kťitíco (činné vdCk
k zlájiél bujné v jimiiý vík
A k niAimi liížkii krok krokem
m zvolnil bW Hiiivím okem
v hřmi víru néliv vli0 tkvěl
V liiZ-m obliče ji foli V fřel
A dotknuv co )m' niky řleiví
ívé rtíky Apnlil nmiií-viivě
liy omluvil uvou níiiSlěvii
dn hí mé dul ulevil
Tuk pruvi: "Oduf liocliu milí
že líi-i)řiÍMi sem v lutf) chvíli —
)Ct 'vlafitlll íicel centy ítié
jellž jrfijein vztilldl V mysli Ivrt
lnem Noví líoli Ai mlíidý doti
znám 'a "sturch" již- KkiiNemisti
že elovfiřemitvo dobrícll iihIi
vŽly poskvrní a wlcjie vmh
Tak svít len již j od stub-tl
Jhoii dobráci j kazisvěti
ÍHoil Šelmy liAkou imdíite
v ronfa etnoHtí ukrytí
lnou iiikrytcl i ticliohiíiricí
jitk v bulené tak rm-zí vlidci -—
ílms jdítelí mt uvéinii sv-ř
KÍtni s jiroiliin to ml v't!
Víuk jinak bude a mé vlády —
iií iiosvítím ty im zlořády:
[iod žclern mým jen uvotý mír
uklidní v lidstvu vřiíni vír
A hbyeh ténl v )riivých inístCcli
nu íenkvili Jtiunu nurnioisiecii
ot nejfitarsilio (leniiirti
hž k možnřimi niiad " rtofníku"
)
Ať deiuukritt ní inulÍHt
af kutoiík itf utrskvUta
nf republikán noi-i'il
af prohibiiVik a tak dál
A zvlíihtií (mVit svobodúřa
nu irojiiBinu mřou v prvé íúít —
i i L I 1
j -
jak pňtl iiint "vdí lam-fl "
Tin nel ji" ten liiřk e
on iiii"im eiieii pr' -
i!y kď- nib)lii nruta
iiKtio'i viivňk mííera
Tik íuvou lip tilu p4nij
ii liifiii ji nu pukáni
4 kiitiu budu vibfl litbtt
Irt thtl ji'h A '-l pil
! h i+ M tiihbl ím) b-u
- %nl J ti"- l fcéjak rj l —
kú pouU lik" -"M1
n k íků i"''li
(' Pk A ktlliill
— f jsi MU tlí l-H Jk " tl -
piaj-ifm t !m vUes
Ki4Ul -U l v b-'-
rk ti feni k
Kák#" } f '" ko
!í li#Ml i iK-1 (!♦
„ Jri-U" U fibtil
% kt Ivtlf Vít
t ř - ' ' i ji li
té t j ''v j 'l '"
%if ' ti v ('
tu učintu v tvém národu
m lidstvu blaho uvobodnl"
V tom itNtiil liocli ve mvA řeži
jak objevil m zmiel riihl -
jlí diven učí prolíriin
(i vídélií ne probírňiii
ti lile
Puk přcvuliv ne v teplém lůžku
hned Bpřúdám liítkn pro svou tužku
bych Ktlumocil vim tento sen
tak nevSediií jsk inoino jen
Profi iKfvíedrit ach vy so ptňtčf
Vždyť přcťo nnd ten lid M znáte
ten dobrý lid ten éa-ký lid '
Jenš krví zmfimen je a zpit
Zda iriožiw jn byť v dálnA dohň
ten ubohý hd vznítil v mibíi
cit pro kramw u dueha vzlet
než vydechnu swid napOHleilf
") Kilu ta dilé onen výra sebralo
nemohu au doniynlíli Jediné ro by
mne k určitému zAvéikn vedlo bylo bv
padereu1 ía t éerjialo Imiiiorů m
aiklélio Hotkn kde kdysi redaktor té
hož iiiivírovid Vlil) lul " Veíerilí Id-
sty" nelit) juli se tehdy jedna čet
ných oběti ccKho iimer žurnalistiky na
zývala pan HítfiH-r pnivíl teluly ž
tak jnkii řiiMopm deimé vyihaející na
zývá se denník luk čiiHopw večerní v
UVňfií Že řluiňr jej do rukuil Hedo-
nlriiie už v noc) měl by se nazývali
noi nik Zvlflíiiií nie v čenkéni tvnio
ulov I ehnniMeristický výra!
Omaha v roce 1908
Sin velmi ruch v roce právě u-
plynulém byl éilý nebol vyzved
nulo bylo celkem 1520 povolení
ke stavbě nákladem tf í5íM)fr0 Z
budov těchto je 2ti skladišť a to
váren dále élyří kostely sedm
škol u pět nemocnic — nové a pří
stavby -- mimo četné residenění
budovy
Průmysl byl zd- rovněž v plném
rozkvětu neboť přibylo nám lo
ní 5 nových firem jež zaměstná
vají 2ó24 dělníků
V stejném poměru byla podni
kána práce v oboru veřejných pra
cí jež vyžádala si nákladu jedno
ho milionu dolarů Vydlážděno
hyb 1'1''I2 mil ulic nákladem $531-
081 takže nyní mánie v Omaze
llbl2 mií dlážděných ulic
Vroubení ulie podniknuto
délee 2170 mí Inákladcm $81872
Kanalizace byla prodloužena o
ÍI78 míl nákladem $133191 Opru-
va nnfaltovaných ulic vyžádala í
$ll!)7í Znaéné obnosy byly též
věnovaný na chodníky opravu
mostů spojování kanalizace a pod
V jatkách south-omažských ve
len byl rovněž živý obchod který
dosáhl během roku obrovské su
my $WÍX)0000 Spotřeba dobytka
ii firmy Armouroyy byla 97í17$
kusů ii Cudaliy 1 300000 u O-
maha Paekiníf Co 400552 u
Swíft & Co 111500
Zh uplynulý rok bylo zde vyma
záno 12!) hypotliek v ceně $348
)1() a ziiovuvtěleno 101 za $315
íiii na majetek farmářský a za
$345005420 vymazáno bylo 2-
403 hypoték na majetek městský
kdežto vtěleno jich bylo 3451 v
obnosu $517034002
Skoda ohněm způsobená za mi
nulý rok obnášela $113403 proti
$208134 v roce předcházejícím
což jest potěšitelný ftbytek o 12
iroeent Loňské požáry zavinily
smrt čtyř onob 23 osoby byly jwj-
raiiénv a hasičů přišlo k úrazu 24
jež byly vesměs lehčího rázu Po
čátkem roku bylo v hasičské služ
é 173 mužů z nichž během doby
rylo jich šest propuštěno šest jich
vystoupilo ku služby a juúVu byl
dán do výslužby n 21 jich bylo
něilrMi ♦ubit' oimiii' fivnl 1 H 1
hasičů V oboru tom jest vydržo
váno 'Iti koní
Sňalkň povoleno bylo v iiiintt
lém roce lM:j h rozvodů 521
Policejní odbor b)l low romut
íen na 101) mužů proti v roe
přeili hážejíiím Okradeného řboží
lyU policií vypátráno rt $22000
ie $ t t 5í) v écml uenl víak řfthf
nutíi nedávná krádež diauiitutiY v
ceně fplUH) jcí bjly krátě© h
vlnu naletěny a majiteli ničeny
- Vruld událo pět j polici by
lit ixvoláu k lakroévíif v 5
připď'ch: 3) t ráčených děti by
lo odetidina jich rodičům mitbu
Ulice polWrjnf ť)U {H)Ylittj4 ďi
klulby Wkrití ď Vrrtitiíln té -
J bvl-t di)HHllo 11'H provinil
i ftí b vmlJ (tniito iia b) n %
pJoH 2d pi)kiiík elHvrtlťh
l V Kuth Oia0 udilo m
luinotý ivk -t % r í 1
- - K4- t)jr l til ii:ai MtJ
! wtÍ- eiii ll-f
kib ?3J kliki - yt(k Jt l ti
-- { itull fcVM#i4 timf H b"UtÍ
iifti — t j'h nu — ťUt
I
ir " # v " -