Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 30, 1908, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
Bludičky
lloiaán cil - j j Jana Kl-:)bj
i
1 1 11
!
Až jednoho dne co-d vyrušilo ho í
z jeho klidu Dole ze zahrady sly-'
Seti bylo nčeo jako třesk okna
zprudka otevřeného Hned na to
ozvaly se hlasy pak zoufalé (
vzkřiknutí a temné zadunéní ja- (
ko pád tč-la I
Fortin výuko"1!! od stolu vyběhl :
ven a Mel bez rozmyslu po scho
dech dolů tápaje ve tmě po dve
ří cli bytu Celestiny Našel je i
hned stiskl kliku a bez zaklepání
vrazil do vnitř Jediným pohlc
tleni přelétl celou spoře osvětle
nou komnatu V koutě uzřel po
stel a na ní mrtvolu staré ženy
Tváře její byly vyehudlé zsinalé
očí v sloupu ústa rozevřena jako
k poslednímu vzdechu jímž byla
bij duše s tímto tělem rozloučila
Xa zemi u postele ležela ženská
postava a nad ní klonil se muž
jenž snažil se ji pozvédnouti Je
diným skokem ocitl se Fortin u
lože a zvedl dívku ze země Po
znal Celestinu Měla oči zavřené
rty zaťaté Byla mrtva ěi omdle
la Rozhlédl se po světnicí a nespa
třiv žádného křesla přikroěil k
druhé posteli na niž dívku opa
trné položil Pak obrátil se táza
vě s pohledem vyděšeným po ci
zím muži
"Co se zde dělo? Kdo jste pa
ne?" Muž starý páu ctihodného vze
zření s šedivým vlasem í vousy a
zlatými brejlemi za nimiž kmita
ly malé ale bystré oči prohlížel
si vetřelce skoro vyzývavě
"Dříve já bych se měl ptáti
kdo vy jste?"
"Jsem přítelem této dívky!"
odvětil Fortin
Stařec usmál se zlehka a zaký
val hlavou — "Nu já jsem zde
také domácím přítelem 1 Jsem lé
kařem té ubohé tam jež dnes do
trpěla Přišel jsem pozdě se svou
pomocí! Vlastně zde již nemohl
pomoci nikdo!" zahučel jako ku
své omluvě "zd jsem byl se svou
moudrostí již v koncích!"
"A Celestina?"
"Ta ubohá! Smrt matčina ji
zbavila smyslů Byla to hrozná
rána hrozná!" hučel zase spíše
pro sebe "Nevím jak to hlava
horečkou rozpálená snese!"
"Myslíte? Ale — hleďte ona
dýchá! Probouzí se k životu!"
"Nevím nevím!" hučel lékař
povážlivě vrtě hlavou "Zde ji
nechati nemůžeme probudí-li se k
vědomí o čemž ostatně prozatím
pochybuji nesnesla by toho po
hledu Její mozek je příliš otře
sen tím pádem a znaven několika
probdělými noemi!"
"Odneseme ji tedy do mého by
tu" rozhodně řekl Fortin nevSí
maje si ani podivného pohledu lé
kařova V tom vešla do světnice stará
domovnice a jediným pohledem u
hodla vše co se bylo přihodilo
Lékař obrátil se k ní ukazuje tá
zavým pohledem na mladého mů
ře jenž chýlil se nad ložem dívky
"Náš pán Fortin" zašeptala
stařena
Ale když po několik dnů nic se
piý akord z jeho duše a Fortin
zase klidně Hdál u své pracc
"Ah pan Fortin! Toho jsem
a ovšem mohl domyalrti" zvolal
lékař a přistoupiv k němu podal
mu a rozjamtěnmi tváří ruku —
"Die toho co o ván vím pant bu
de u váa ubohá dobře opatřena!"
"Zajisté dokton Nováková
bud ji otřovatl jako vhtxtní dí
tě — A já na ♦' odběhují
někam jinam abych ticm-icné ne
překážel!" "Opravdu opravdu buď Uk
dobří? ! A já bud í a id di!t ti péci
o toto u'ohé ďlrí ilitě!' h kl utá
hle A1 j'diio pan'! — pkhd
dívky nmí býtí neim rún!"
"ltnft !"- Ur"tt! Krmí
Novikoti iiiliudt vídsiti nsi"ii
líci vit "
"AI wjkii l b i jiní v tu
hly by ih-ubtii pditi ni j j í
n' ii rvy" namítal K k ř to-
"Vím en by ji mdib pobouřili
bo Se ltran ujif'Tl F f
tm
"Tak — lak" kýval lékař spo
kojeně "Všecko všecko musí
pryč! Myslím příšerné obrazy
přírodnické preparáty kostlivec
b"bky a podobné" trochu rozpači
tě dodal
"Ah ovšem nyní vám rozumím
doktore" zasmál au Furtií trochu
trpce "aě neznal jste mne posud
přece jste slyšel něco o mé jesky
ni plné car a kon-l Však upo
kojte se Nemocná bude u ume
v tichém útulku!"
"A zde?" otázal se lékař uka
zuji' na mrtvolu
"Vy pečujte o zdravé o věcný
poklid mrtvé postarám se já"
řekl pan Fortin —
Třetího dne zastavil před čer
ným domkem pohřební vúz Vši
chni sousedé v ulici věděli kdo
zemřel i kdo vystrojil pohře)) a
tak byla celá ulice vyburcována ze
svého klidu Sousedskou povinno
stí bylo doprovodili nebožku na
poslední její cestě a té povinností
každý tím spisu vyhověl protože
pan Fortin vypravil pohřeb aě
nebyl ani příbuzným zemřelé To
bylo ovsem více než dosti látky k
rozhovorům i úvahám Vědělo se
také o tom že Celestina od smrti
své matknemoena nachází se v
bytě Fortinové u veškeré soused
stvo dohodlo se na toni že již ne
pochybné z bytu toho v ůbec m ne
postihuje V den pohřbu očekáváno s ve
likým napjetíni příjde-li Celesti
na přijde-li Fortin a jak ti dva k
sobě se budou míti Zatím však
ubohá dívka v tu chvíli když ma
tku její odvážel na Olšany dosud
ležela v bezvědomí a přišel jen
Fortin aby zvěčnělé s níz byl ni
kdy ani slova nepromluvil proká
zal poslední službu Mlčky podě
kovav jen za pozdravy jimiž byl
ode všeho sousedstva vítán posta
vil se za smuteční vůz mléky s
kloboukem v ruce a nikoho si ne
všímaje kráčel za vozem až k ne
daleké Koňské bráně kde podle
zvyku kněze s mrtvolou e rozžeh
nal načež účastníci pohřbu sedali
do připravených povozů aby ra
kev doprovodili až na Olšany Pan
Fortin při této příležitosti ukázal
se velkomyslným neboť povozů
zjednáno tolik že valná část sou
sedstva měla místa On sám u
sedl v prvním voze a chtěje býti
sám dal kočímu znamení aby na
nikoho již nečekal a jel k hřbi
tovu Vážnost a obliba Fortinova tím
to pohřbem u sousedstva ještě ví
ce byla povznesena zejména jeho
šetrnost k sousedstvu všem se lí
bila a tak pan Fortin zase po ně
kolik dnů byl stálým předmětem
hovorů celé ulice ač nyní sotva
jednou za den se zde ukázal Při
šel f obyčejně po poledni aby ze
ptal se na stav nemocné dívky vy
bral si ze své knihovny nějakou
knihu a zanechav Novákové pe
níze na léky a jiné potřeby ode
šel Domovnice horlivá ošetřovatel
ka pokusila se po dvakráte mi
lostpána přemUiviti aby se šel
podívat na nemocnou jaké růži-
jako panenka Maria — ale Fortin
vždy zkrátka a skoro hněvivé ji
odbyl
VIII
po návratu ze hřbitova jaksi
divně rozladěn vrátil se Fortin do
Prahy a do vého zatímního bytu
jejž i byl naše) v zajez liiéiu ho
Minci "u Turků" tu Koiukém
trhu Obýval zd roNdily ah-
trčený a příjemné oŠ!iiournv -k
j který bl ceU podlf j ho
ktlt Nf-eht l li tiiootkal d
p I v den nikým a nmhl iti
uproi!lh'd lti"tn V )Vt é iíi#pb'1
k"r jako n nějakém pnutém o
trovč Pře t vijk byl příď
v rix o ' mého v k' tu
fAi hily nct ty I ř t fcthy
♦ avý mi rťunýnu !► tady j-i
' 'i jii tk kM (I i myU vtiklv
pt bf i iV JÍ i obr limtky vé i
fC-Ho J'kui!-i Nejvírf V i lk p'
!r ! p )dd il ' h V k M !t
ti!isíh tr-l j-i i d ►
ee prostíraly a onen ptačí zpěv
který ho tak mocně jímal zejmé
na od té doby kdy se zpěvem pta
čím mísil se dojímavý zpěv dívčí
V tomto bytě svém Fortin měl
vyhlídku jen do dvora s obrovskou
kolnou pod níž stály formanské
vozy koleni nichž po celý den
rozléhal se hlučný hovor a jadrné
klení formanu a různé služebné
čeledi —
Právě tímto nedostatkem svého
nového sídla omlouvá"! se Fortin
sá u sobě když přistihl h na toni
že ticmfřc de vydržet i při práci
ve své odloučenosti od světa jako
jindy Desetkráte m b n pocítil
silnou touhu podíviiti se do svého
i:cda'i kélio bytu nejednou tam i
íunčnl ale přece vždy šťastné o-
dolal až na obvyklou zachaku po
lolcdni kdy zpravidla docházel
abv se zeptal je-li nemocna radii"
ošetřena
Někdy připadla Fortinovi na
mysl spoieénost od "vorlíéků" I
tu pocítil chuť zajiti mezi ty lidi
čky s nimiž si byl slíbil brzké
shledání Zejména vábila ho vzpo
mínka na onoho podivného vlasá
ée Prozanského jenž se byl za ně
ho jako za starého známého zaru
čoval a jenž mu byl přece úplné
cizím
Ale čím víee kc Fortin v duchu
Hrozanským obíral tím více se mu
zdálo že se s ním byl již kdesi
setkal že tto tahy nejsou mu ne
známy ano že v jeho dřívějším ži
votě hrál jakousi úlohu Marné
však snažil se vzpomínku tu sobě
ujasniti postava líroanského zů
stávala mu jakoby zahalena ta
jemným závojem
"Nepůjdu tam" říkal si Fortin
"Já nepřesvědčím je a oni nedo
vedou přesvědčili mne Jsou to
blouznivci malí lidé honící se za
malým cílem jejž ve své détinno
sti u'iiiilí svou modlou!" —
Asi za týden po pohřbu vybral
se zase v obvyklou hodinu do své
ho obydlí Domovnice a ošetřova
telka nemocné s radostí mu zvě
stovala že Celestina již prodělala
nejkritičtéjší dobu nemoci a ž"
podle zdání lékařova nebezpečí již
skon minulo — Fortin uslyšev
tuto zprávu chtěl hned od prahu
se vrátiti Teprve na ujištění sta
řeny že Celestina posud leží v bez
vědomí vešel do své pracovny a
zde usedl ke svému stolku aby ze
zásuvek vybral si některé věcí
jichž ku své práci jxitřcboval
Stará Nováková jež po čas ne
moci celou duší staré opuštěné že
ny přilnula ku své svěřence poja
la v té chvíli jakousi úskoěriou
myšlénku Obrátila se na Fortí
na s prosbou aby chvilku v bytě
setrval aby tak ona bez obavy mo
hla odskočit í si do lékárny For
tin ml-ky kynul jí rukou aby
šla a pokračoval ve své přehlídce
Brzy však byl ze své práce vyru
šen hlubokým vzdechem a bolest
ným zasténáním
Nemohl odolati a obrátil se po
tom zvuku který se ho tak mocně
dotkl Na loži jehož záslonu No
váková zúmyslně nechala poodha
lenu spatřil poprvé zas Celestinu
Ležela v bílých poduškách sa
ma bělostí obličeje sotva se od nich
lišíc Tmavý vlas splývající jí
kolem hlavy po polštáři zvyšoval
ještě více její bledost jež činila ji
úchvatně krásnou —
V okamžiku když na ní pohlédl
dívka pohnula se nepokojně při
čemž pokrývka se s ní svezla od
halivši jjí ňadra Fortin při po
hledu tom skoro zaúpěl a zastře)
si rukama oči Ale i tak zdálo se
mu že zavřenýma očima a skrzn
pruty nvvi-h r!!k"U VÍdS j jí íe(M-
lou postavu —
Hozhněván na Novákovou jako
by tušil že ona mu tu zúmyslně
nastrojila léčku přikročil k loži a
a zatáhl zlehka záclonu Pak po
někud uklidněn řase us-dl ku své
práci —
(Vlestina několikráte sebou Jhi
hnula nepochybně znepokojována
miiv Slí jí mluvit) trhaná nc
xpiUlintrilii a Ii"oiVlslá loVa
Jen několikrát zaslechl vé jmé
no pronerné hlinění tak něnýin
a jimavýhi h' se ai xftehvil O
bírala tedy vr mm v Imreécť
é jím
Fort oi b rád kdvi w N'oáko
MíitiiH a rychle ne vibibl
Chvtrá fctačvn HintiU i ihted
j ho #riš rd í t fc i nehrna
liad b } m h' lion nýlit jít více 4
fažeiia m l h la a dottíiúU v
"Niiií j i4k n'iiio" liirndova-
U "Vld-"l jl 4 lil Mil I v b tl
leWktfii ! ařibKlil atv bvl
IO"ld 'il lil i V lil ke Vií tí
krj--! Oj ul t4 titiiiic imol4h
nebude věru musit odejít odtud
aby dál plahočila se sama a opu
štěna světem"
Nováková jako většina žen vi
douc dva mladé lidi oba krásné
oba dobré cítila potřebu zahráti
si na prozřetelnost a sblížiti je A
žc nemohla se na Fortina odvážili
slovy učinila to tímto způsobem a
nyní jásala že se jí to podařilo
Potěšena vědomím že učinila již
první vážný krok aby založila
štěstí dvou lidí jež tak nulovala a
jichž si tolik vážila a vidouc ž"
( YIcjJ iiífi klidně Í t vrdě spí odbě
hla stařena na chvilku do mého
bytu v přízemí aby si tu cosi o
i!říla Nezavřela ani dvéře na
klíc přesvědčena že do černého
louikii nikdo nepřijde aniž by o
:u dvéře domovní mu otevřela Ale
podivnou náhodou právě dnes sc-
-talo kdosi do domku vešel
Fortin odcházeje v prudkém
pohnutí mysli byl opomenul za se
bou dvéře dobře přiraziti a tak
stalo se že nezapadly do zámku
V tu dobu právě potloukal se Kra
kovskou ulicí od domu k domu
mladý muž Zevnějšek jeho byl
valně ošumělý Spodky byly dole
otřepeny kolena vytlačena boty
vyrudlé svědčily že odvykly již
dávno b-štidlu a černidlu Kubát
na němž bylo stěží poznat i žc bý
val kdysi nový a elepintní zapjat
byl až u silného krku aby zakryl
špinavou a spoecnou košili
Mladík kráčel od domu k domu
a všude nabízel jakéai papíry ku
čtení Žebral Ale dobří lidé
v ulici již musili si každý (íroš
svědomité vydclřití pohoršili se
vidouce mladého žebráka Někde
dojati byli jeho krásnou tváří a
prosebným okem uštědřili tnu ne
patrný dárek Jinde odbyli ho
příkře aby si hledal prácí Je
nom někde nechtícc dávati z" své
ho odkázali ho mrzuté na černý
domek tam že bude jistě bohatě
obdařen —
Mladík zastavil se tedy konečné
před mnohoslibným černým dom
kem I jméno Fortinovo již byl
několikráte od soucdů slyšel ho
lákalo — Dvéře domovní byly po
otevřeny mohl tedy vstoupiti —
Nesměle vešel a nesetkav se s ni
kým v přízemí bral se do prvního
patra Zde zaklepal Nikdo se
neozýval šel tedy dále Ocitnuv
se v bohaté zařízeném pokojí roz
pačitě stanul Z takových míst
ností býval vyháněn
Pokrajování
Naše přesvědčení
Dyli jsme a vždy budeme toho
přesvědčení že lid j'"st oprávněn k
tornu aby za své pctivé tx-nízti
obdržel íjejlepší zboží jež za ně
lze koupit To však zvláště platí
když kupuje léky pro svou rodi
nu Proto jsme se snažili bychom
Trinerovo Léčivé Hořké Víno u-
'činili riejlepšíin lékem jaký vů
bec připraven býti může a stále
jej udržujeme na výši Lid se ta
ké přesvědčil během dlouhé řady
let že tento lék v chorobách ža
ludku a střev jest nejL-pším ja
kož i v chorobách vzešlých z neči
sté nebo slabé krvi Užívejte to
hoto léku když jste slabými ble
dými zažloutlými když máte
špatnou chuť k jídlu neWo obtíže
po jídle když jste nervosnými a
mrzutými V lékárnách Josef
Tríner 616-C22 So Ashland Ave
Chicapo Ilk Pište si pro kalen
dář za 10c
if
U ZkuftonAnm vAfl li
i __a_ _ _t t I
u
O iuimiiiimii tértio naiohn rlnl t
o oínfi mkrh }! ri I t
m t lil nu tlainc loin6 t
ImibI ikuirnwit A !► Zku-
imumm Vrl
l'n JnMf Zhrlnlli Jrk
Minn ati rn) n!kuiiik t
Mi tl let ikuWn tnnf ttot
) kiiinm ttii irjr
'Clílll i
tilu W")I
é )! m I
l aul tmi t
J lti
ul-
O I i t m-jué
1 4
Ul !
I ft ili
Ht ) (
fe l)
M
Ví
i tktjf'ii i „
lt ř l-k l K kf
iMlk4ii
í t li lt
r Wvka Kt g
t4ir( HOf laN l t
Ji tM i kř t ~
t— lN 4ailM r
kIOlt ) %tm lkskl
l ÍOfí
Hl ' i Oti
! k f tk
li mui eiert '
l - v 1 -
W JB JF
DI3VĚT
obyčejných chorob dncíol doby
„! C„ll I„ 11
uwwju biiiuuji
DRA
1
ncmií sobě rorna k ílalnf životní tekutiny a buflovstiif ouutavy tchi
Je v tiíli!m uftvrliií no více u:t tlo rokft — douti dlouho aiiy vřily
ft tHM tvou bodnutu !ok5zdo
l ncjucjic ko icktrniua po ticm
PV t(l I !„ IA 11
j t "" " j' "'"'" ni utxni piarmuiHii puio n
6 fa DR PETER FAHHNEY & SONS CO
'w'V JJ2-IJ8 So iU-y: Ave CHICAGO 1LL ffijřty
Svfijk svému! Pišteslocenník! Chraňte se padělku!
Kdo jsi milovníkem dobrého doušku zdravé a čisté kofalky?
— kupuj vyhlášenou—
iílW C3 rtohioriíuu
[ fijl — ífliifi kvarty ra 1350 5ynUonový soudek za $15 a
ZT gallon áohTŮho vlna — NaSo výtcínii líobomiiin
m
: ' : i
mm
ÍJ 4't ijCjI :! % i
Výborná Vína kalifornská" a importova
ná vody minerální brandy a všeho druhu li
hoviny zasílají se do všech částí Spoj Států
Pište si o cenník! 8-
Jos Bernard Bloe IslandAvenue
CHICAGO ILLINOIS
! Dobré pivo iest lék
Plzeňské pivo v láhvích
z pivovaru
FREMONT BRWG CO
Jet vařeno I nejlepiiho alada a i írkího rhniela Toto
pivo obaaliijjs ou tři pf ocetita lihu a ruto jnt vleoWeni
ohlílwtié a txJiKiruiVné lékaři 1'akli chert jtoniliiit objcnl
tifjtaaljel if
1
Riloy Brothors ('o
VKLKrK)lCIIOPNfr
Likéry a
0l! MlllUrr Rc IHiirnohiI It lt)f
N II An hor Mmi rlnn
Z DESETI
mstí hvďJ i5vod v neřlatd krví jež
I 1 ! Ii 1
JUUZ C1B11 KTIÍT VyiCCI CUUrUUU
PETRA
Neobeahuje clídic n5 co prorpívl
neboř Ja dodúviiuj Jouom ou zvi&u-
i 'v "
i plné kvarty XX za 300
8 kvartů XX za 6-00
ZX3 5-gUlonový goudok XX za 12G0
l!í'rve Htock sáx bila neb červeni 4
ITcara }"$ O0ionii:J vana iijnuii nvuii en
12 kvnrtft tn 1100 — I'fi objednávca 10 gallonQ
o 2!a Incinf jl na giilloné
Zdiirniii t každou objednávkou 14liv Kouk
& Hyp vytnhov&k zátek a ukluniíka no zlaton
obrubou Dovoz vyplaí-cn Kalifoniika Cista
j)ř!r')'lní vina zdraví jirpříné poněvadž pod
poruji zažívaní od $1'Z! do $250 gallon
Čistý líh— Alcohol
XX $350 gall — XXX $40O gall
Do Oklaliomy Texan Arkaimnu New Mexico
Colorado Montana Washington Orcgon a Min
uenota WÍHconiia a obou lJakot platíme dovoz
ji n na 5 gallouů Ncbudo li no Vám unie zboží
zamlouvat! poileto jej na naío útraty zpfit
1'íítň ní o cenník piva Naía IiOhIo Nejlp6í
zboží za ncjnížAÍ ceny Objednávky a penížní
zásilky HilreoujtA na: 42x1
CENTRAL MERCANTILE CCMPANY
J-l!ti? ty i (i'ttf velkwiU-liM) llliovltjiuil ha ápnili
604 Malá St Kamia City Ho
GUSTAV BENDA fítdl FPED 9 EKMIS řtdlltl
Dovozná aa lih a pivo apřdplácM
doutníky