Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 30, 1908, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
2
'
gz
— Mezi kravami náležejícími
M llnrrÍHovi v Atibuni nalezeno
bylo 2'2 jež postiženy byly tnber
kuloHou Zvířata ihned poslána
byla do Omahy kdež byla zabita
— Farmáři v okolí Overtoii ti
Hnesli ho ve hv& neliňí Horininino
vati neodviulou clevntorní Hjioleé
nosí u docHHný výbor byl untimu
ven aby učinil přípravné kroky
— Výstava drůbeže okresu
Dode která- v minulých dnech
konala ho vo Fremont netkala ho
s dokonalým darem Mezi vy
stavovatele rozdáno bylo množství
een jednak od pořadatelů a jed
nak od místních obchodníku
— Til Jed Sokol v 1'lattsmouth
připravujo ne k velkému dobro
Činnému plesu vo prospěch jedno
ho ze Hvých členů krajana J
Bkoumala který dlouhý čiih jo
nemocen 1'les odbývali bude ho
vo čtvrtek dne !J1 prosince
— Na nániží Mrnsoiiri Pacific
dráhy v Ncbrunka (Jity Mrazily hc
dva nákladní vlaky a následkem
toho 3 káry a ntroj byly rozbity
Nčkolik lidí kteří miMnli ne v
jedné z kur jcfitč v čiih ziicbránili
se seskočením před smrtí v Iro
skách Kitnfn nebyl nikdo
— Mést o lliislinjíM bude mít i co
nejdříve j''dno z nejlepsích audi
torií ve Málé Majitel iHiiiřjňího
]'!dÍMOn divadla právč dohol ovuje
nákladnou divadi-lní budovu kle
rá bude inčstu okrasou a vyhoví
naléhavé potřebo budovy pro vel
ká lidová shromáždění
— V noci na středu minulého
týdne nalezen byl Ilnrvey li Pal
terson na tratí PurliiiKtoriKké drá
hy blíže Ilolbrnok jako mrtvolu
Zabitý byl brzdařem na vlaku
který krátce před tím po tratí té
jel Není Zeebi ničeho známo o
tom jakým způsobem neštěstí k"
událo
— Asi II míle severovýchodně
od Cliudron nalezena byla v minu
lých dnech mrtvola Cluirles Colle
Jio stiirého osadníku Dawcs okre
mu který spáchal sebevraždu pod
řezáním si krku břitvou od ucha
k uchu Tčlo jeho leželo neko
lik dní aniž by bylo nalezeno
Není známo co dohnalo jej k zou
falému tomu skutku
projíždejo so nit bruslích na
kluzišti v lincolnském parku pro
bořil so náhle JI T 1'owors 20
IH starý fotonu £ na lede a uto
nul Víco než hto lidí byli nvěd
ky této události jež scbehlit ho
ták rychle fa nebylo vfibeo možno
mladému muži píÍHpčtí ku pomoci
Slečna Janet Hanney jež společ
né k ním briiHlíla marné snažila
se mu pomoci Povvers byl velmi
populárním v společnosti lineoln
ské — Dno 22 prosinec odbývaly
so zvláštní volby o okresní sídla
nového okresu Monile a zvoleno
mčsto Jlridgeport Pro Jricl
port vrženy byly " 1'laxy proti
jj:tt jež odevzdány byly pro Jtay
ard Mčsto l5ridgoprt iřislíbilo
žo včnujo $1')0ÍM) hotové a vedlo
toho block pozemku pro novou o
křesni budovu Nový tento okre
bude miti jeden z nejlepsích o
krenních domu v západní části
státu
— t} lllin"ii
J W Johnson státní Korní
i ví rozcKlal v minulve-Ii
dnech tištěné cirkuláře všem lé
_ im I'
kárníkům ve státě v nichž so na-ř-ioi
íe na buličkách a lahvích
ri"ii '''' i lvi výlvi
jiodotknuto iuu"iio-U obsahuje al
koholu látek uspávačích aneb
phitft Lékárníci h prodavači
droiriíú musl své sklady co možno
nejdříve připiWiti tomatu no
vému KÚknnu o čistých potruvi
liúch a nálodvné tři posturnti
s o vjklietit starého ybol
— V Ioitp Cdy leinh l v minu
lích dneh jeden liej-Urilcli
i branky h ionrA Wd Stehr
Mulý I-úhI v ť ptd-ty h
ípiéeiu im iiéhi l"di ktr4 p
jv! Nrw thUrtU ridmi
nVními ortdntllÍ j k St LHH
St jph Kui l'iv H četné
jiué Zahy '! ií"wi '
#ni lííHth "UtdiUk H MlU bl
prvitim húm iuití't ktrý u
dd m v u bdi Kky Pttte ť-M-vl
l ť litubu ď
t žd itM h iv i a
mv i ndd w m" v
ťtr nfvl V doruvé mé
d
ty l-up Mv
práci IVAVe zákonodárný budí
'utni iinii uui v ruildvií tiiílnii fair
I f "-'-
i i 1 v t i
ihh zun mine nveuou ziiaciiy iioj o
IIIISIO preilSfdJř JJCUOI O JIOUOONl
i i t v v i ' i I
lil UCIial SO COUIO IIUI Z IlieII
v i ' v y v i 4 I
kazuy jo jievno presveiK-en zo pro
ffk ! - i 1 LY tif I
III lid len jo jiiko SI vřen iiliejiiiil
roli v této záležitosti bude zajisté
li fl
lirátí otázka "eounty option'
in i y _ř : IIL ' I 1M
aKono(iiirnc jMCdiena raua umo-
žité práeo a praví se že bude to
ielno z nejzajímavějSích zasedání
UozruScn nad svým špatným
zdravím Jlerman VVÍedman Uóle
tý vozka v Liiieolu zastřelil ho v
pátek minulého týdne zprovodiv
V1 i ti ! 1 fl I !
pátek minuiéiio tyune zprovooiv
před tím třemi střelnými ranami
so svčta Hvého Oletého nynáčka
Hidneye který byl od narození
mrzáčkem Oba byli okamžité
mrtvi Zoufalý otec vzal označe
ného dno večer malého mrzáČka
který nikdy nebyl uchopen chodi
li N postele kde klidno Hpal ho
kvýiii bratrem a posadiv jej ro-
zespalého nu podlahu dvakráte
střelil mu k srdci Přesvědčiv hc
že děcko jo mrtvo obrátil zbraň
proti Hobé
— II A Kilver bývalý prospo
Michael byl zabit vo středu min
tý lno večer když nalézal ho na
cestě z í!airo s nákladem dříví
1'otiih sjel h cesty na urážnou pu
du a vfiz vysoko dřívím naložený
překotil se Kiddlo přišel pod
dřevo a utriiěl tuk bolestná zrn
niií že když farmáři touže ee
sinu jedoucími dopraven byl na
irjblížší 1'armii v krátké chvíli
jitu podlehl a nechal stařičkou
manželku které jt hluchá a hIo
m Pocházel z Anglie a na své
domovině žil přes třicet roku
1'áni nové zvolení osla:iei
co nejdříve sjedou se do Imeo:i
aby zahájili svojí zákonodánrni
rujíeí řiirmář žijící v Ta mora
první slunící západně od Kcward
na liiirlínatonské dráze spáchal
V úterý minulého týdne sebevraž
du oběšením se v jedné z liospo
dářskýeh budov nit farmě se
bevražednémii skul ku brzpochyby
dohnala jej zlráta o které
přišel u H lirowna obchodníka
smíšeným zliožím v Tumoru jenž
učinil úpadek Ztráta oněch pe
něz účinkovala na jeho mysl do
té míry žo si až zoufal Jeho man
želku zaslechnuvši zoufalé výkři
ky z budovy spěchala tam ale
dříve než mohla zoufalec odříz
nnutí byl mrtev Silver zanechá
vá po sobě manželku a dvě dcery
V lfíivelock došlo v minu
lých dnech k značným výtržno
stem jichž příěínou bylo nesplně
ní slibu daného společností po
uličních drah Lincoln Tnmetion
(íompitny Táž aby získala hí
desetiletou výmidu slíbila ŽO sní
ží jízdné z Havclock do Lincoln
na 5 centu místo dosavadních do
seti nic když měla slib hvuj uvé
sti vo skutek neučinila tuk Ná
sledkem toho popudila proti nobč
lid a tou nespokojení svéjiu dal
prfichodu tím že chtěl poškodili
majetek společnosti Nejprve sna-
majetek společnosti Nejprve sna-
žil se zástup asi 150 mužů zapá-
s
1'I mm! ii '! ilif ilnlvěiiě HlIO
lili UMVJ'
leénosti ale včasným zakročením F1
shcriffu a jeho pomocníka olien
uhašen Man společnosti iiunipe
okamžitě zakročil a žádal mayora
a příslušné úřady zakročení
proti násilnostem
uhašen Man sríolďiiosti iiunipi
— Nebraská proti-snloonieká lí i
' '1 _ 1 t _ 1 1 i I
jíll roZslllUl poie svo jiusimmuiiu ít
- -
P"'' Jiyni pracoMiu ueeu !-
MÍ lolniMum lilii I Hl'iitl (1IliiHlO- I
vání vyrabitelň a prodnvačň liké-
f které děje se nejeti pomocí
II iiwíiíipii mu --'
novin
H i jMiitmi rwilril J'j
iiiot pum luiOieni UKeru
Vůbec opojných nájMijů pomoci
pošty má za následek že lidé o-
iiutřují si násiibv dniiiň w piji l"st
h dost tmu by ho museli ubávuti
rrušcnl hostimiV Je tedy novy
kruk fiiuatických Moum-neft pro
hibieo ještě větší obmezováni -siibul
obuIy n-i aí dosud Těž
ko říci setkají h se kroky tyto n
výsledkem Pochybujeme! Spíše
lttkové l'l!cii se do domAetistÍ
Vlmdi iioužcvtintějšl odpf teeh
kdo přeji ohmIiIiI sVuboi% tt tn tlt
ilmji si Jťdpii'ttt liirtji jittl
A co j iti
V UrdiU tumnUbii týdne
iiif v l ntto i Samuel Wjnoi
re ittkUdntl tučni k t-hJ
jméll j jedí tt Íl'jti4tiit U 'td
St+ krtu Nnll v
rKt V llldiUIlé li -mřel ttl
lil titi rky V r l''1
přeUhíVl e S)1iii'ř "Jt
ninJlku i p4wne k r i v
VIimic a Uidl ' l4 xiihiVu
l li-V Pahik' tl'V P' d Ji 'Ht
iad l 1' d
mnv Mí' kí tl Vlil KtOll m'Ht(VkO
VVvmorp í) rozkvčt městečka mři
--- - - - --
yf 1I H1 11t
uucno uniiuij kji v m j1"-
llllll Ili juiliwin nn u um v iciiii-
ii? 1 LÍiiU '! 1
OHM "unii ll minu nuij utiv nruj vj
' y r y ' I 1- 1 - 1 t _t
jesio více rozmnou kuoj
! 4XX 171' 1 ' I-I7
uusutnrin! viiiimi ny v
kdy město vzrůstalo mohl tčžiti
_ ' 1 yfi y ' ít VT VI i ť
ze svyen nrucziiosii aouiiioi ci
sti ani psáti a íiásledkcm toho byl
_
su aoi jisuii n iiuni-uni-iii imhj y
mnohými ošizen takže z výborné
své příležitosti nezískal mnoho
K'"ecmu zoo vuovu Hyim a uc-ii
rupiČKká rota jejíž speeia
litou llo všeho jest okrádání ban
(f( jj(!hala o sobé opětné v minu
i i i i f li' ir 1 1_ 1
kfj nechala o sobč opětně v minu-
lý' ([wvx včdětí Vo dvou dnech
vloupala so do tří banku a jako
kořist' dostalo ho jí do rukou as
Hamo sebou ho rozumí že
odvážné louiiežo ty vyvolaly znač
Df rozruch zejména mezi venkov
skými bankéři kteří nikterak ne
touží po tukové návštěvě Před
ním sobotu postižena byla státní
banka v dresco odkud lupiči u
kradli ijClOOO Po spáchané krá
deži nrchli na ukradeném potahu
směrem k Ashland kdo nalezeni
byli koně jichž lupiči k útěku po
užili uhnáni k smrti Ve eliviJi
kdv liiriíči nrováděli v Ceresco
své nekalé dílo ubíral so mladý
tamní občan James PoyJo k do
movu Lupiči dobře postřehli žo
snadno mohl by jo prozradili a
proto tomu zabránili tím že uža
slého občana revolvery přinutili
aby následoval je do bankovní
místnosti Zavážavše mu oči by
neviděl co v místnosti se děje
přivázali jej k židli a nice tak
pevné že nemohl se vyprostili ani
jmi lé když rota s lupení byla
pryč Aby pokřikem je neprozra
dil zacpána byla mu ústa Má se
m lo že v Ashland sedla zloděj
ská eháska na vlak a zmizela ne
zná mým směrem Jedna verse
praví že j"li směrem k Oiinizo
Dále poctěny byly návštěvou též
KaniieiM a Merchant banka v
Keene a íommereial banka v íib
lion Z (íibbou odjeli lupiči na
automobilu Jaou li to tíž kteří
Spáchali loupež V (Jereseo pílk
miiHeli za den urazili 200 mil (V-
reseo je v SaUIldefS okresu lisi
1H míl severně od Lincoln Mnozí
domnívají hc že loupeže spáchala
dobře Norianisovauá lupičská ro
ta která řadu podobných kráde
ží spáchala před časem v jižní
Nobrascio Hlavním sídlem jejím
je nepochybné KansiiH odkudž či
ní zájezdy do okolí Na dopadení
zlodějů vypsána byla cena
— Nově narozené děcko shoze
no bylo ve středu minulého týdne
h vlnku IlurliiiKloiiKké dráhy po
blíže stanice v Daviil (Jity a na
lezeno bylo asi za 10 minut po
té už jako mrtvola Událost tato
vzbudila v okolí zančný rozruch
Ihned telegrafováno bylo do Lin
coln v této záležitosti a úřady i
hned zahájily pátrání po krkavčí
-
J"denactou hodmon dopo cdn do-
™l }" ''V -'Mt" 'T- '
matce Když dotyčný vlak pred
" '
'l!'r" "'kt"ri1 ]v™-
ncieli zen oení matkou od íoene-
jících žen není matkou odhozené-
o děcka Pozornost jejich zau
jala nemocně vyhlížející asi 20le-
iil linku kleni do nriiezilu Olll
-
™ nemocnice sv Alžběty
'ivka nejprve ( přela sdeliti po
Ic sye jméno a teprve po delsm
""'cha udala ze jmenuje '
min Whito ii io Col limbus 'A
llll wf uIlímu" iwiiiínilit e bv
U"" umu '" J I
krkavčí matkou a vu
beo nechtěla o sobě sděliti docela
žádnýrh podrobností Teprve po
zději vyznala vše Pž před třemi
jrouv v dotie kdy navštěvovala
obchodní Školu v Lincoln slečna
Whito-ovit ocitla se v podobných
nesnázích Stala so matkou ve
stáří 17 roků Tehdy poslána by
la policejní matroiiou do Milfor
dova útulku v Lincoln a píisluš-
né autority postaraly se o domov
jejímu dltcll Nyní ocUllUVi1 se
v podobném stavu vpoinm-la ni
na MJforilův útulek mvu n t té
piiMny tut-íťnipilft cestu do Lin
coln doufajíc že d stiine s ji
opťtně lirttiv jxdiťejni matrony
Avšrtk těžká chvíle přubl liii M o
tuvo unve a iee ju na
Krite h é když vlak opotd
lVlumbui 1 White-tia d
íáclcdku tni vlnku a '' dala h
vtt děku V téit chvíli iiaprtdln
ji my šl'tik aby nepatrného čer
vinka ' fhat iM Nhiii ! patrné
praiádné rdttti i iiutcNtM a
t!řt dťkíl lhlheJa ' t-
ť)tdkt vyšl krťe pfel tím ln i
vlk d 'j I d lnud ťitv a sdld
kM( llkt"1 o
id n'u'kv
kl rv nMmttH nd i t
AVI A rxjx
I
l'fměv:i1 tifvidím nilíilv v 'tíil
~ v -
- i - j -
I firlirultíi 'iuiiii un ví uumií riMtiri
j -
I n nv i n 1 T lť 1 11 un
v
í)il Iilíiilltěllii 1í'(liu IiiikIÍ Um
' — ' rf
venna vzácného hosta totiž hlav
ílw Étf 1 í t I 'lít ntwl ní vnmr utArtA
I niho evičitelo zánaduí žimv sokol-
Hké p Frantu Slavčtínskýlio Ač
1 t lví l I !!
v
ďmud nezvěděla jsem kdo jej ho
tí přece vím žo jest v Ravennií
a okolí srdečné vítán Jest švar
mým českým jonákem a vždy jo jen
ku cti sokolskému jménu U mi
nulém "džulirii" hIvScIíl isem íei
y " ít
Mmt a jeho npřímna slova
Vmn" """vJa Njcht při-
inie dík v za vycvičení mích dvou
w y v v
hochu třetí Eduard chce bytí
též Sokolem
Počasí letos jo zdo ucházející
Úroda byla ani prostřední Mčsto
bylo stálo plno kupujících Ob
chod v té době zdo utčšerič kvetl
Snad také zdejší děvčata založí
v brzké době zde spolek Potom
snad budou zdo pořádány také nč
jaké české zábavy Pylo by zde
třeba trochu čilejšího českého ži
vota Krásných domů zdo stálo přibý
vá a mnohé z nich zdo vlastní též
('eši Farmáři v okolí rovněž utč
šené pokračují a stavby jejich jsou
čím dále tím krásnější
Slyšela jsem že sokol p Mu
chu bývalý Oinažan odstěhoval
ho zpět do Omahy Snad ho je
mu anebo rodině zdo nelíbí Vím
že je stesk a touha po bývalém
domové zlá Zkusila jsem to Ha
ma a mnohdy ještě nyní myšlen
ky mé zanesou mne do Fill more
okresu kde bydlí moji přátelé
1'řed týdnem zemřel starý pan
Macek jeden ze starých českých
pionýrů Odchodu jeho želí čet
ná rodina a mnoho přátel a zná
mých Nám zemřela biibiěka Kuličko
vu v stáří 78 roku a od té doby
dcdeéek Kutiěka ot eo mého man
žela těžce je nemocen Jest stár
H roky a v takovém stáří každá
nemoc je vážná Měli jone smutné
svátky
Tento je dnes již můj osmý do
pis který píšu Rozpomněla jsem
se že musím také jednou psát tak
jsem ho do toho pustila Měla
bych ještě odepsat na třicet dopi
sů ale právě k nám přijel poštov
ský pán u přivezl četné krásné
karty tak jen s chutí do čtení
Venkovské školní dítky v tom
to okolí měly též pěkné vánoční
stromky My starší potěšili jsme
se také pohledem na tu drobotimi
V naší školo učí sl Hlavová v
sousední sice ňnajdrova Přeji
všem zo srdce šťastný Nový rok
Lizzio Kuličková
NOTICE
Piirsiiant to an ordor of the Di
strict Oourt oř Saiinders County
x(braskji niade and entered on
( f vm
in a suit in partitou whero in Al
bert Šafránek Emma Šafránek
John Šafránek and Oni Šafránek
are plaintiffs and James Šafrá
nek JoHcphino Šafránek Kudolph
Satranek Kmiua hairancK uary
Safrni!kf viola Šafránek Kosic
Saframkf Sufranek Frank
KouJtlo nn(l Fiimiy KoiKe0
dift tilnnts orL iitiíí hihI direct-
Šafránek Emma Šafránek Mary
(IťfYiKlniits onlcrint? and direct
iiiit thií umliThiKnod duly P
pointcil (Hinlifi'H aíting li"
fereo in sail cause to hcII asi upon
exccutioii the followinří deseribed
rcitl rstatí (KÍtuittc(l in Douglas
v?'M' Vrhrasha to Trii:
Lotu six (li) and S-vni (7J in
Hlock Kouř (4) Hnwn l'ark Ad-
dition tu th' City of South Omulia
NVlirnska
Notictí i lu-rcby tiven that on
tho lsth dav oř Jamiiiry 1!KH) at
1 oVliwk n m oř Hnid day at tito
ťttht front dooř of tn i ourt
IIoiiHrt in h ("ity oř Oinuha Duu
eltiH Cotintv NVbraskH the undi-r-
ifc'tii'd Kt ři-rco wiil 8U th aliovo
d-m-riln'd i-n-níitťH nt jublio
auti"ii t thť iiixUťNt itiibnr
th-ri fT for nh
lut-d Vulitti NehraA 1K'
fM-luW I1 1KH
Cha II Slaiiut
AtťTio-y řr rUintifři
V J KiriltniiUi
Kfrr
POZORI
ťh'ťl li iibjfdniviit likéry j
khokulí druhu iřtif tihjťinav
kt n 'fkint firinu ktr4 VAm
ptct!ií m uprivtii cďjťduAvku
' tui li Vdrfujt!
1333 jii 13 ul Oauha Neb
CHCETE KOUPITI HODINKY? s
Můžeme nablclnoutl v&m bargaln jemuž podobný nikdo nemohl by
vám nabídnout! Zabývámo no vyrábénlin a prodejem hodinek — má
mo v oboru tom pětadvacetiletou 7kuficnot a žlldný zákazník neopustil
závod naft aby byl nespokojen Ndá hojný odprodej umoinil nílm uíi
niti tuto nabídku '
Pánské hodinky ua 20 let zaručuuí důkladuó zlacené i pluňtéin
který chrání před vodou a prachem gravirované anebo ruíni leátíné
jak si pfejete KJgln nebo Waltbam 17 dobrých kamenu se zárukou
lo poakytuoine vám zdarma jakoukoliv správku po 8 let pouze za
$1175
Objodnejto nyní Poštovním objednávkám věnujeme zvláStní po
zornost a zaručujeme uspokojeni Nemůžete v žádném jiném závndft do
stati tak dobrých hodinek za tu cenu — Dva obchody
FRED BRODEGAARD & CO
OMAHA NEBRASKA -82
Obchod v malém 115 j 10 ul Velkoobchod a pott zásilky lOOsev10 ul
V (' JILIKH
prodavač hovězího dobytka
Bliss & Wellman komissionáři v dobytkr
Máme Siotl lotou zkiisenoiiHt v obchodu tomto Za správuost ručíme I -ío
rada bude vždy dána v zájmu zasilatele dobytka a nikdy v zájmu j--tek
JWoHŽuiie každému spravedliví a ručíme h- krajané obdrží iiejvyssí
cenu tržní týž don panující dlo Jakosti dobytka Zvláštní pozornost včnule
m dotazům krajanu ÍÍOtí
V Y Wellman Jest C'ech a proto obraťte se na neho s plnou dflverou
OLISS & WELLMAN
Jioom 254 New Exchange Bldj? Union Htock Yards Ho Omaha Nebr
Přejete-li sl prodali Vás dobytek Jak vepřový skopový neb hovězí za j
plnou běžnou feržní cenu zašlete Jej na Irmu i
PI AV DnniMQflM V PII m obchodníci]
ULftl j IIUUIIIUUII w UUi dobytkem na světe
Úřadovny Jejich se nachází:
V SOUTH OMAZE
ClIICAíU) DKMVKIt KANSAS CITY řSIOUX CITY
SO ST JOSKPI1 HO ST PAUL KAST BUFťALO
1'ihto si (lo ktorókoliv z tčehto úřadoven o tržní cený a cenník
Vám bude zanláii obratem pošty zdarma 84q52
lvif v — Ti
5íM
in
ti: ' ni
'I - II I
II 1
i
9
1 -i '
s I a
Dr James W Novák
český zubní lékař
Jest trvale usazen v pokoji číslo 4 Continental Block 15 a Doug
las ul rohová úřadovna nad lierjj-Bwanson — Tel Doug 5077 15-tf
"Véiolev KozéLk
vlastní čisté zařízený
jakož
řeznicky a uzenářsky závod mimMĚ
919 Bancroft ulice Omaha M&WMwM
uzenáfské jsou vždy té ncjlepňí jakosti Zkuito
koupiti u něho jednou a zajisté že podruhé přijde
to zase VAC KOZÁK 919 Bancroft ulice 20tř
rms
I ULS I I I I f Uď feNfk All
I i II l mňi No
n
U U U Si tmfr Without th ut ol Chlurolorm Elher or othtr genermi
PRC BOOK on PlUa and Retl DIsesses w!th TestirrsrSaU
! DR E R TARRY 224 Cec Bldg Omaha Neb
) 13 O IN
vořl m Ktél
TRIUMPH A BLUE RIBBON PIVO
Nellepil
OMAHA NICH
SEVERO-NEMECKY LLOYD
rmvil! lni piituvil
z Baltimore
iIj I '"-i Ij tinumuli
Ehein M&ia Ncck&r CíuscU Breilau
Koein Hmnovcr rrankřurt Bmndenbujrř CbeniniU
II kitjutu t llaltlmorc do limnni tul $5253 nahoru
TjU ifsíky tm jťimt tlUn kJti iť-f Jt Jaa#
II iajut
Xšl jtnrBuí mr t hiU %ít í t -n ii4uvtsí a talwtjř
ifLt ) fcJitt! aini it!řbl W -fU4k
tUtii ji4 U i (-r4!sit j Ur'-
A SrlUMM UKli k CO N" 7 S tUr Ht ltt itturc Md
II ClVl sKNU S A Ct I nu- Sir l l Ulinoi
atili j-jih iAtujH-i v fiiii
BAILBY Sl MACH
ZUBNÍ LÉKAŘI
3 poschodí Paxton Blk Roh 16 i Farnam ulice
Tl I)ouIh IUM) Ind řlioiie A-I08S
OMAHA V Kil Hlt
KrJMimi yiifiZHiiá Síiiljolíkiifski ťila(!ovn ve tfcdo
'tiimilG Kejniodi-riitjfci Jiomficky 1'ráuo prvni
třídy Ceny mírné
V F WKIJMAN
pnxlavač vepřového dobytka
i všeliké výrobky ÍZtX- kS
Cured without the Knife
Reditl Diseasei Ireated upon positWt guarantM
money lo t píd tlil cured A mlld treitmnl
neasUielict Eamlnllon FREB WrlU TO-DAY lof
O r t: W1HU
ll comPAHV
do lahvi
na lápadé
iítř
puropUvpbiil doprava
do Brómen
U4 tydi-i jui s Sl VU t"M '! -
1