Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 30, 1908, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    c
POKROK
PUBLISHINO CO
vydává
FOKEOK ZÁPADU
a míatní vydání
r Ořete pro Halině okre Neb v Hchyu
ler a Clarknon pro Clfax okres Neb
ve Wilaon Kari pro tát Kansau v
Cedar Eapída la pro ít&t Iowa v Bt
Faul a Minneapolii Mínn pro atát
MiflDto a r Tyndall 8 D pro t4ty
Booth a Nortk Dakotu
Pf odplato:
Pra Bpojeflé Htaty $100 Tro Kanadu
ÍUO Do Erropy 1200 roční
Záailky {Mrnéinl dfijtŽ ta pomoci [
ntlnlch poukázek (Money Ordcrt) ex
praaaafca pouklaek (Expaeaa Money
ranrt) baakvoicb poukázek (Uank
Irařt) anebo v regitroaném dopUe
OaaaaiaJeUll ré preitébování udej
t itaroa i novou adreiwu
Doptey t krabi ttanáhitra ochotné u
vtfejaiaie Mutl bytí iluíné pvané b
únyala sěkoha oaoboe poikoditl a po
deptiar plným jménem ař jí ma byli
▼ redakci utajeno anebo doputem uve
fejneae
45
Magazíny budou prý pktíti prc
iiidcntu ftooacveltoví $100 za alo
vo jeho afrických loveckých hí
torck Nékťří konífrcHHoíci
přítomné dobfj zaplatili by rriu
zrovna tolik kdyby mlčel
Jiwtý ruský milionář před U
Hi-m nechal přinutí ul všechny avé
-uhn a před očima avych phbuz
ných ji pilíl Tací Jmou ti mi
lifiníiřil Stale v vin valí nove cc-
ty a způsoby jak vyhazovat! p
níze Carrie Nationová zajela td do
ftkothka aby bojovala proti ďá
blu — alkoholu Kratee po nvcjn
příchodu prohláHÍla že v zemi tí
HÍdlí dkotftžný ďábel Bodří
obyvateli dotyčné zemí bylí toho
náhledu hned jakrnilo Nationová
tam vkročila
J'ařížk& enace: vyíctřovaní
zavraždění malířo Stchibcllii tr
v4 poněkud dél než zprvu n
mywldo a záhada j čím dálo tím
Hpletitřjhf Vyšetřování hkýtá l'a
řížanam výbornou zábavu ne!oC
Francouzi po něčem podobném dy
chtí víc- než po čemkoliv jiném
Jinak vče vrhá Spatné světlo na
francouzskou "vyí" apol-nont!
Vychází na jcvo nepřehledná řada
ukandálft — a to je právé příči
nou fa Paříž výborné baví
V dobč kdy nad Prahou vy
hláSerio bylo tanné právo čeké
dítky v znemčeném území na kc
veru Čech veSly ve SkoUkoit htáv
ku Žádaly aby vláda nepři
hlížela klidné k tomu jak haneb
né nčmecká mi-ntu starají m o če
ké řkohtví V jistém m&i5Sk&
'la byla ve stodole jinde ''Vedle
hnojiňt5 a zase onde neměla tolik
' oken by byl ve vyučovacích míst
nostech dowtatfek světla Budovy
z nichž lidé vystihovali se zVr'átra-
chu aby e nezřítily určený byly
"íičmeekýrrij mčnty — která dle
'zálfooa ó!f'iTrií mítítnOMti postará
ti Školy A
i jinak chovala e nčmecká račsta
k fonkýoi-ílrwlám maccSfdry tak že
pomei MtAý'ir prosté neneitel
nými PřÍKluSné kruhy čenké za
kročily ííiinistfKtva vyučování
a když toto doznalo oprávněnost
ftrokuřcijkých dítek a rodičů k!í
bilo fÁitárati o nápravu Htáv-j
)ia byla odložena a UHiieHeno vy
ťkati íplní-lí vláda vé sliby -—
Stávku čekýeh dítek na severu
možno nazvat nejvčUím rakous-
Značný rozruch v americkém
mvitó rpftjtobila afféra mezi přeni
di-ntcm liíKjxeveltcm a vydáváte
lem new-yorskčha "Worldu" Pu
litzerera Zejména časopisy na
lezly v nl vdččnou látku k řudó
ňvah jednal-li preaident (správné
anbo nápravné Presiď-nt jo jak
e ttí v právu 1 není Je v prá
vu pokud týč na fakt al luní v
prúvi! i&dá li aby M'klo fttíháli
b) proto íó kritUuja jfdnání
li'dy Jeho tnrthoda jakou
vytupuj proti tíku rj-
id aprávná n"bof jí d jmté
loíry 'brnrnj avoboda tiitční-ho
altiva Kdo tnaJl argumenty o
ťm atraa i ll ic H koupi pa
naiiikíÍH kanilavrh'1 tu j-1 k u
tva atalo a n- ti by t-prav
ft"alo Pultiirra k iíí kům ia
k lu To palrnň n itmi i atra
H4 dtii krati ik Vurk ! př!
by bylo v nich jen nějaké zrnko
pravdy neodmítla by strana de
mokratická takový volební argu
ment Nebylo tudíž ani třeba tak
rázných opatření presidentových
V poslední dobo událo na obmezo
vání novinářského projevu něko
likráte a to je věc která by ne
měla zňstati nepovšimnuta
Ačkoliv od jubilea Tolstého u
plynul již delíí ěas přece dosud
evropské zejména slovanské listy
M jím zabývují Není divu! Tol
stoj jo největíím duševním veli
kánem doby přítomné a jeho díla
i Život poskytují nad jiné vděčnou
látku k úvahám Jeho vliv na
vžechny literatury je obrovský a
vzpomene-li si na některé řeči W
J líryana tedy — clicetc-Ji i o
blaa jeho člověčenských zásad o
zývá ne — v politice Francouzský
publicista M Prcvost pravil ve
svém jubilejním článku že není
ani jednoho francouzského romá
nu poslední doby v nčrnž nebylo
by lze unamenati vliv Tolstého
Anatol France nazval Tolstého
vynikajícím filosofem a "poloho
hem polí a b-sii" Londýnské
"Daily New" a vídeňský "Zeiť
přinesly celou sérii posudků vyni
kajících publicistů o Tolstém 5
teletrramů jež 'lolsU-mu v uen
jubilea zaslány byly jeden zvlá
žtč byl zajímavý Mel nadpis
Ifnanci od hnětených — a pravilo
hc v něm: My mužíci z jednoho
koutku ruské země rozličných
cechů a řemesel jsme se Nežli
porokovali a sjednotili se na tom
abychom Vám projevili v den Va
&ieh narozenin svůj skromný pólo-
gramotný ale ze srdeěných po
zdravů ricjsrdečnějSÍ a z upřím
ných nejupřímnějiší pozdrav —
Část ruského tisku chovala se
Tolstého jubileu odmítavé a do
konce jeden kyjevský list odleh
čil si v den Tolstého jubilea slo
vyt "O prokbtý nejbídněji ru
ský Jidážíl" Iiit ten stojí v
službách církevních pravoslav
ných hodnostářů — Joann Kron
Stadtský pravoslavný kněz do-
dokonce ku slavnému dni na[sal
novou modlitbu která zní: "Bo
že upokoj liusko pro dobro ubo
hých poddaných svých potlač
buoty a revoluci a vezmi ze zenu'
rouhače Tvého nejhorsího člově
ka na světě nelitujícího hříchů
svých Lva Tolstého i všechny
elio horoucí vvznavačc zároveň
nřítclem Židů Wittem" — Bi
skup saratovský lIermotcn Tol
stému věnoval následující pro
kletí: "Jidáši mravně shnilý
nyní do dřené kostí kterýž svým
pobuřujícím mravnč-náboženským
zlosrnradem kazíí veškeru životní
atmosféru naší intelligcntní spo
ečnosti proklet buď podlý sí
lený svůdců jenž jsi jedem smysl
ného a vášnivého svého talentu o
trávíl a k záhubě přivedl mnohé
mnohé dušu nešťastných a sla
boduchých ávých souéastníků"
Také kulturní dokument dvacáté
ho století!
POČET HLASŮ V POSLEDNÍCH
VOLBÁCH
T'pJný výkaz jednotlivých hla
su vržených pn posledních voJ-
ách presidcntskýeh ukazuje že
Taft získal 7:J7C7 hlasů — a
jeho většina nad Bryanem nej-
ila vnějším odpňn-ein byla téměř
12V)000 hlasů Počet Taftových
Mmnů Itvl íVro"!'!" o ftOiítísi v"t
ší než počet hlasů McKirdey
ových v rM-e ÍH'M a o 40f)íSX) vět
ší než McKinleyových v r PiOO
Taft ríub) rt'4 i yndoo }-nt
více než iíoosevelt v roce 11XH nic
uvážírne-li ? letos v noéet ten
zahrnuta byla též Oklahoma se
známe že v ostatních státech cd
kem byl iwěet Taftových hlasů
menši
Bryan získal v posledních vol
lít Sft I t
ntti n ts: t x niusv vat jc o
PtOfXXi méně než v roce ls% a
opět o 1 uoooo méně nci v r l')
vezm-li s v j"M't Oklahoma
1'arker v předminulých volbách
dotal iieohyřcjné malý pi rt bia
Ůj bť'id MéVt demokratický h
Idftsft vrntl U inI n milion
Veíin litr )i )s!cdky prcid nt-
tkých Vulfh ?t
luhf duutttnnnp
tří jMslcdnl
IiU!ciiíjI( J jjají-
tuavcu tabulku
19 "I
?!!
Tnr?r
ii:ti
lij")
1hw
'!St
nttu
prohib 132007 hlasů soc lab
-5C274 hl nár dcm 13:1148 hl
Vedle toho dlužno vzít i v úvah
ze v roce a rovnez taic v r
1900 měl Bryan též nominaci po-
pulistiekou a jeho hlasy obsahuj
hlasy dvou stran V roce 190
populisté měli vlastního kandidá
ta Tom Watsona který tehdy zí
skal 117183 hlasů leč letošního
roku pro téhož kandidáta vržen
byl pouze 33871 hlas Jest tedy
jisto že Bryan letošního roku ob
držel opětně většinu starých popu
listických hlasů zrovna tak jako
ve dvou předcházejících volbách
V Nebrasce dokonce demokratičtí
(doktoři dáni byli na lístek ozna
čený jako populistický
r-sirana pronirncni nezískala za
poslední 4 léta zcela ničeho na
opak ztratila Snad lze to přičísti
na účet fanatismu a přemrštěné
vystupování jehož její stoupenci
v posledních letech se dopouštěli
Je to rozhodné pro přátele prohi-
bice překvapení po době kdy pro
hlasovali že všechno jde a nimi a
že počet a síla jejích denně vzrů
stá Možno věřiti že počet hla
sů jejich i v příštích volbách bu
de zredukován
Vzrůst hlasů vykazuje strana
socialistická Na pohled zdá s
vzrůst její nepatrný ale dlužno
uvážiti že v roce 1904 nebyli to
samí socialisté kteří hlasovali pro
kandidáta této strany Byli de
mokraté kteří nechtěli lilasovati
ani pro Parkera ani pro Uoosi
vel ta a tudíž hlasovali pro Dcbse
Tím lze si vysvětlili ten neobyčej
ný vzrůst od roku 1900 do 1904
Letošního roku demokraté svorné
hlasovali pro Bryami a hlasy jež
získal JMím jsou pouze socialisti
cké Strana tu tudíž dopracovala
se velmi slušného úspěchu
DEN A DĚLÁNÍ DRNU
1'ííe prif B Řtmek
Jest zajisté málo majitelů do
movň kteří by netoužili po zaří
zení i nebo obnovení trávníku
kolem své residence K tomu ú
čelu používá se v našem státu po
nejvíce lípnicc luční f bluegrass)
z čehož ovšem vysvítá že tento
druh traviny jest pro ten úč
velmi přiměřený
To vše jest tak obyčejné že se
zdá mrháním času o tom pojedná-
vati Každý ví v našem státu že
jest třeba jen položití kus drnu
na prsť tento poněkud přitlačiti
anebo pouze zašiti semeno do ze
mě a jisté tráva poroste!
A přece stává ještě hojně těch
kteří neví jak se má správné za
cházeli h travou touto a tací snad
povděkem přijmou krátké po
jednání o drnu a drnování Po
jednání toto vztahuje se hlavně
na dru v zahradách a parcích uč
koli v základní pravidla mohou se
vztahovati i na pastviny lipnico
vé Lipnice jest zpravidla seta za
tím účelem aby získal se trvalý
a hustý trávník Proto se přihlíží
£ tomu aby silné kořeny její se
lnč rozvinuly čímž povstane bo-
hatá zeleň rostoucí po celou sezo-
nu a udržuje se ztvot v rostlině
ičhem zimy i letního sucha
Bedlivému pozorovateli jest do-
re známo jestliže povrch pudy
je drsný potrava a vlaha stava
nepravidelnou a nejistou že!
vyvinují se v takové půdě větší j
kořeny a menší hlavičky jež pak
jsou schopnější přestátí suché ob
dobí během zimy i léta které ji-
nak bylo by osudným rostlinám
povrchu
Na základě tohoto pravidla lz
vytižitkovati lipnici různě chce
me li totiž kořeny zvětšiti a trvá
lost dmu si zajistili Zkušenost
nám dosvědčuje pravdivost toho
že lipnict tvoří jemnější a hustší
drn v pudě chudší nežli v půd
bohaté a jest významnou skuteé
tnwtl t lípnuli a atromy tyto
dvě iiejnámější okrašlovali rost
liny rdařile rostou k růřným úče
lům na půdách chudých neb úplně
lejřCťUlýi'h Jťsl llltl"hi osuli
které seji lipnicí k tl M-ilcnl tráv
niku diwiinlvajíe } mtit š
při tm půda Ixdutá aiubo ! 1 řc
xhnoj'ni na povrchu přr-d a- tím
1'iaatcli juu mámy případy kdy
majitel iemků ixlstratuli íiu-
!ý vr h a nahradili j-j bohat"u
prti i na nýiii riAktídein a bv
1 1 1 I újmu drnu Skut čiewlí
nebo suché léto jest příčinou zá
niku této rostliny Pisatel ví o
mnohých případech i o jednom
ze své zkušenosti že část lotu vy
plněna byla bohatou prstí a část
chudou spodní půdou a v každém
z těch případů bohatá půda vyvi
nula mohutnou trávu z počátku
leč špatnou ke konci
Hlavní spodní půda našeho stá
tu jest loess hlinitka jež pokrývá
větší část západní Nevěrní a vý
chodní rozlohy státu j nanos
(drift) poňstávajíef z hlíny pí
sku a kaménků vyskytuje ne hlav
vně v severní části státu a ná
plav (alluvium) měs předešlých
dvou mineralií s příměskem r
Kanické látky nalézající se na
březích řek a jezer
Na výšinách loess neb nános
což jest chemicky řečeno jedno a
totéž všude tvoří spodní půdu a
když tato dostane se na povrch
označována jest tato jako půda
chudá A na těchto hlinitých pů
dách všeobecné známých jako
loess lipnice tvoří drn jenž před
čí všechny jiné
Pisatel měl znamenitý úspěch v
docílení drnu v hlinatee následu
jícím způsobem : Povrch hlíny jest
srovnán tak aby se zajistil dobrý
odtok neboť kde ten není lipnice
se nedaří Jestliže pozemek jest
urovnán tak že nepromíchaná
hlína je na povrchu má býti zo
rán neb zrýpán kteréhožto pro
středku při nově vyplněném po
vrchu není třeba Po té se po
vrch rozmělní Uik jemně jak jen
možno zahradními hráběmi a do
takto připravené půdy se pak lip
nice zaseje
Postřikovaní dobře uhnilou
hnojňvkou pomůže značně mladé
rostlině avšak jest třeba vyhnou
ti se hrubému a čerstvému hnoji
vil Půda se po té opět hráběmi
několikrát prohrabe dokud rost
lína nevzklíéí
rrace lato kna se zaliv z jara
a jincno ošetřovaní není třena
provádět i po nějakou dobu poné
vadž déšť a znenáhlé vypařování
zenie v tě dobc roctu postarají se
dostatečně o seménka Nastane
li suché období anebo provádí-li
se setí lipnice v pozdější době'
jest na prvém místě třeba umělé
sprchy to jest kropení avšak jest
nutno při tom vyhnout! se použití
mnoho vody jelikož rostlina by
ryčme rosila a siaia se tak ciiou-
ti i i
lostivou Pisatel tímto způsobem
i i i
uoeiiji pcKneiio drnu ze semena
setého až ke konci června
Pravidlem je že má býti po
užito pouze ěistého lipnicového se
mene cimz se docílí jednotného a
hustého vzrůstu což mnoho při
spívá k ochraně pažitu Mane-li
se že jsou v lipnici přimíchána
semena jiná jako na příklad ječ
men oves atd tu jest třeba tako
vé rostliny které rychleji rostou
vymytiti Jestliže podobná seme
na jsou přimíšena k lipnici za ú-
čclem ochranným má se jich užiti
ouze v malém množství Jetel
se svojí náchylností pro tvoření
homaěň rovněž vytlačuje lipnici
aspoň na cas
Velmi zhusta se stane že plevel
nejprve přeroste lipnici ovšem ke
škodů této čemuž možno předejít
posekáním zahradním strojkem
(lawn mower) nežli plevel příliš
vzroste Jiz první posečení po
slouží lipnici a docílí se obyčejné
žádoucího účinku Sečení trávy
má w opakovati často lak aby ta-
o MeliVlH lí-lllw vyxolri} jir) riímít
varn zahradního žacího strojku
čímž zároveň docílí e jednotného
a stejnoměrného dmu
raUku dodávám několik jxizná
mek Drn nemá býti zjdéván neb
kropen často % příčin svrchu u
vedcnýťh Nemá býti kropen hu
sté zvláště během Miehého obdo
bí Má se přiměřeně požuuti k
vůli stejnoměrnému vzrůstu a
zhoustnutí drnu I)obř! jest též
rozházet i pohshnilmi hlámu na ta
ková mÍHta z nichž sníh jest ry
chle ttineUn neb během limy je
nedttck tchoŽ To vše jest si-
ct spojenu a trochou prací é ha
nl'l _t ' -í
iioi 'i"i4racn jnan im pr
zahradách se ťi vidy vyplatí
rotuuid drnu není prakte-kě
a
fHinim i i 1 rstuliiii ivt twil i
jen v takových případ™ h kdi
roíhdu j-t přil4 riíit4 taVi-
CM fcrliirnm řiv lrliVilii 1
rnutv drn itrÁ J hlub'ji iiu-
!iiA V'řn v r í v iam the-
Id ji t iit íávadu Í při p?4i
váni lkýrh tr-Moů K -r n v tu-
jest obtížno správně připojiti od
nože což obyčejně vyžaduje vý
kn experta tak aby práce ta se
tkala se se zdarem
Konečně drnování jest náklad
né s čímž musí též občané iowští
poTútati Pisatel í o případu
kdy rada siipcrvisorň v tomto
státě objednala drn pro rozlohu
veřejného pozemku což vyžádalo
si nakladu asi #2800 kdežto lep
pšího drnu bylo by se bývalo do
cílilo zasetím semene nákladem as
♦150 V tomto případě použito
bylo drnu na radu jistého "ex
perta" který chtěl "job" a také
jej obdržel
V jiném případě jistý muž pla
til $150 za drn pro část svého lo
tu Soused jeho v témž Čase po
mohl si k lepšímu drnu bez rýh
hustý a trvanlivý na stejné roz
loze lotu h vydáním pouhých
$350 jež dal za semeno a věno
val tomu trochu práce
Tyto ukázky výloh při získává
ní pažitů jsou zajisté uvážení hod
né a proto možno n určitostí tvr
diti že ve velké včtáinč případů
jest pokládání drnu hodno odsou
zení jako nepraktické a drahé
Zlepšuje pleť
odstraňuje všechny kožní vyrážky
a dodává krásu tváří ToC jest
poslání Severova Léčivého kožní
ho mýdla Cena 25 centů Ve
všech lékárnách W F Severa
Co Cedar Itapidt la
Naái noví jednatelé
Uvědomujeme naše [příznivce že
následující nove imtanoveni jed
natelé jsou oprávnéni přijímat i
přel[ilatné na liíiá lint jakož í o-
slatní záležitosti Jistu našeho se
týkající vyřizovali Všechny níže
označené odporučujeme vřele
zni ohecenst va :
pn
Ant pan
Jan
IVo lirainard a okolí pan
Černý
Pro Morse lilufř a okolí
Jan Paseka
Pro Jiurwell a okolí tmu
Síha)
Josef Plažek pro l'ee a okolí
H V 1) S Sewaid clc
A W í)toupal jiro 1'lysses
Xeh a okolí
A Vědoma pro Pra truc "c -i
okolí
132241
V C iiiny:
Zavolejte: Douglaa íi Contrael Dept
a ohjednejte mí jeden pro
Bvfij domov
JETTER RREWING QO
vaří to ncJIenSf dIvo
Pouze ze sladu a chmele aur
Jediná Česká Batika
M0H0V1T0ST Jeden milion aat net tlaíc dollarů
nrpAAnt
{IVtfOHia
úroků
n a
vklady
rhMilatnt JiJ(itlilvt BPjlcj-kh llull Pfijlma 11 ttaJy uiini
a jet úplné apolahllvou 7 j
American Trust and Savlngs Bank cedar rapios iowa
I MuWí W V Htrra l Siktia Imla Wukiua a Jih l"tiiua
íp
JWVWWVVVVVVVVVVVV%W
T k
Nomocni lidé z
!
t
p
5
i
JsKi da mb liřthullíti úatavu UiuJíji nruuHitl
a Jrjot al ii( !ui jlíít M jř UtfanIma přlťU
rnt tno I rkirupiaiUt tou f Jou j[Ui#n itáilvln
)a I' tma Wi U kil - lj íí# o (MHrhtH
li a odpufVt ( i]iítQ)i h jn
Dr J F Kálal
íeský lékař a ranhojič
Úřadovna v Karbach bločku ílfllo po-
kojo 303 — Tol 176J
fjřadnl hodiny: Od 10 do 12 a od S do 5
Obydli 2C08 CWcago Bt
Úřední hodiny: večer Tol llurney 1719
Omaha Neb 18
Dr Geo F Šimánek
český lékař a ranhojič
v clila 1202 Jlžnl 13 oL Omaba
Úřadoi beaioy: Od 2 io 4:30 odpj
od 0:30 do 7:30 vcí#r — ToL 8769
Boa Tel Douglaa 160
Dr J P Pecivál
Český lékař a ranfojiŽ
TÍŠ vínuja ivláStní pozornost nedá
btm oinlm a pHaCuibuJ brejle
Úřadovna a obydlí 1317 WiMam Bt
Tolepbooe I)oug 8729
Dr Edff Chaloupka
čenký lékař a ranhojič
V 8UTn OMAZB '
Úřadovna: 24 a M ul TeL 773 Úřad-
nl hodiny: Od 10:30 do 12 od 2 do S
Doma vofar od 6 bodin
Obydlí: 275 Jíinl 22 nl — Tel 361
Veškeré nemoce nervů
vym Lez lřkU jit po dt-nct let zda
cbvalni znimý
Úp M H DOHOHUE
603 New Brandols Biock
Navítlvto jej Dobo mu dopíMe
Dr G Rosewafer
ČESKÝ LÉKAft A EANIIOJ1Ů
Úřadovna: 222 "Bee Bullding"
Úřadnl hodiny: Od 11—12 dup od
Sí-fi od 0:30—6 olp — V nedfill
od 10 — 12 rlopol
Telophonř — Uell — I 1217 Itoaldflaca
V C04 Ofina
Independent — A 1317 Bnaldonca
A VM Office
Obydlí — 2417 Jonei Btr
C H Kubátů
právník a viifijn notář
V oboru svém rkuíeriý Spolehlivý
KtHtiipce u vřecli aouda
403Brkcr Block 15 a Farnam
l'fl Ďouglaa (M7 Omaha Scb
LOUIS J PIATTI
rádci právník a vtřtjný notář
507-510 Brown Block
'ihovýchod roh 1 a Doiíglas ul
OMAHA NKK 47x52
TKÍíKFííNYj l
ť'Nlvim:
ljrlll
Wwlínlťf 770
LOUIS BERKA
Český právník a veřejný notář
i 938 N Y Liře Bldg Omaha
i TKLKFONVs
James G Kinsler
PIlÁVNiK
692-694 BranJtls Bld? Omaha
Tl OougUa (744 Miř
I
Objednejte hí bednu dnes
blízka i z daleka
a _ t%rt
mj
Zasíláni
pnz
do
všech jt
části
svóta jt
1
K
I
T
: !!
3 ITJ
U 7 !-
J t i" v hié půlc r
bii' ví vijí uii4 !fdU a litty a
Viitk kfrHV Ti ik a ji d %Skí
M nďky a prid ltii l i h i
i!i íttt tuti uihati vf vblníiu
l'ií ntíl"4n bv p ! 4fr(il 14
Dr S M LANGWORTIIY
800 lil ItMui i l i CtQAI 11P10I 101
Ijtt IVII
V ff-f 1 r j
' tU ll!l
' ebdrb
:i fí I ' It v Ithxt 1 ti
a t
íii ji
liklad li l ť l
lit '
f Ply
Y hi j t lij r t i