Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 30, 1908, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    PŮVODNÍ DOPIS Z ČECH
Bouřlivé dny v Praze
I'íň Dr F J Tetr
To co ho již delší dolm dalo oře
kúviiti ntalo msi Pim 2 prosinců
prúvcí v k'(i den kdy venkcmi lid
onIhvovrI (iOlftč jubilt-iun pauovň
ní jejich vladaře císaře a krále
Františka Josefa I prohlášeno
nad 1'rnhoii a Hoiim-dními okreHy
nu neiirřilý ?iix Ktfinnó právo čili
nalily noiuI v iiřítMiié loěinu
Víp'Miry NaMÍedkem demonstrací
a v{ti7iMntí trvajících ji osni až
devčl týdnů jež jieimJily býti po-
tbnViiy obyčejnými prostředky
niocj bylo třeba použiti tobolo mi
niořádnélio prostředku Sou£asnýni
vyhlášením policejního řiditelstva
zapovídá se veškeré shromažďová
ní lidu na ulicích nařizuje ne aby
domy byly od osmi hodin večer za
vřeny a zároveň zakazuje se kaž
dé veřejné nošení spolkových a ji
ných odnu kíi
liž po dobu as dvou mčsícň
provozovali zd buršáci své hutnic
totiž nčmečtí studenti nosili bur
sácké čepičky a demonstrovali po
"Příkopech" jedné Z nejhlavnčj
SiVJi ulic pražských kde se nalé
zá většina moderních obchodů o
víein samo sebou se rozumí Že ob
chody tyto nalézají se po většino v
rukou židli a Něiucň Též zde ma
jí Němci svoji hlavní pražskou ho
spodu "Casino" vanou v níž ho
vždy buršáci sešli po případe í do
fcti napili a potom někdy vytáhli
na Příkopy kde ho velice neslušně
chovali vrážejíce do lidí českých
tamtudy se ubírajících a též časem
uzavírajíce chodník na jedné neb
obou stranách tak že chůze tam
tudy byla nemožnou Tyto démon
strace tak popouzely český lid že
'často došlo k výtržnostem jimž
zabrániti nedovedla ani praž po
licie a tak povoláno bylo vojsko
avšak přece buršákňm tyto provo
kující demonstrace zakázány ne-l'vly-
Naopak když začali buršáci
demonstrovati n lid 'český takto
popouzeti a když již buršákům
brozib) nebezpečí výprasku tu po
licie neb vojsko ulici vyklidili to
tiž rozehnali zástupy lidu Němci
se uchýlili na čas do kasina aby
opětné vylezlí když již ulic byly
prázdné a kordon vojska neb po
licie učinil vchod lidu českému do
oné ulice nemožným Ovšem ani
tramwaye čili pouliční káry tam
tudy projížděli nemohly což bylo
časem velmi nepříjemné Sám za
platil jsem dvakráte jízdné avšak
když tramway přijela k zástupu
museli jsme sestoupiti a obcházeli
pěšky a tak jsme měli to potěšení
že ač jsme měli zaplaceno museli
jsme projiti pěšky
Český lid vždy při výtržnostech
— obzvláště při vytlačení z Pří
kopů zpíval národní písně jako
'Ilej Slovane' 'Kdo domov můj'
a Němci pak jich zamilovanou
"Wacht am Khein"
Když na to člověk pohlíží ne
stranné musí doznati že jest to
vse uličnické dílo nerozumných ži
dovsko-nčmeckých studentů kteří
myslí že by vlastně nebyli studen
ty když by nějakou skopičinu ne
provedli V Americe by si tako
vých hloupostí vůbec nikdo ani ne
povšiml neb kdo si tak všímá stu
dentů zda nosí nějaký odznak! —
Ony burSácké čepičky jsou též od
znakem německého studentského
spolku a ovšem členovi onoho spol
ku se domnívají být oprávněnými
k noHfui onoho odznaku Čenkž o
byvatelstvo pražské by snad tako
vých věci si nepovšimlo a práva
svá tak usilovní nebránilo nebý
ti to rirávŇ n vní v duhách tuk po
hnutých kdy jsou české menšiny
tak hnusné utlačovány sněm český
rozpuštěn (Víi vypovídáni z pra
če čťfckó děti nuceny choditi do
německých škol nájemníci češti
vyhazováni z bytů na ulici v niě-ste-h
kde Němci mají většinu tu
dá M- nčckávati že za takových o
k"liioti Ht lid Český chce bránili
alepoi v hlavním městě králov
ství t enkého v čenkit 1'rttZf1
Němci a ?íď-Němci a3 v vel
ké menšině — aii IMrttio Němců a
Mil na půl miiiťíiu ("Vrhů — pře
ihuncIi provúděti vt$ o ně
u ké citsopiPiV hbivijí tb i'ta
jik hnliiť jeit t Němci 1 1 na-
kUl iln K íe jt elU VŮlu ti ltrb í
p" iii ciiiel íijiti Nkliíi Alic
ri'!té idť V Kr'p' diíil i dřUť
přt tt d'ili dipi'm k atm re kriitu
ki fMuUt! Jdtlí j l tll liklltfě
llě lk " "t
ďSdiiin vvtrU'!l livU pf
% iti iitti'ii iii m i fckir
h i ť' i tu h N HU'i Iti4 ji lk"U
j fcli k i u t jii J ! Jln i
i b'viíli íl ii'ifv k)' h pan
Kat z redaktor německého plát
ku "Bohemia" spáchal sebevraž
du utopením ve stříbropěnné Vlta
vě poněvadž mu byly činěny vý
čitky za německé násilnictví —
Pan Ilill Němec holič a vláscn
kář na Příkojiech u kasina spáchal
sebevraždu zastřelením poněvadž
přišel na mizinu následkem bum
lu mělť on dílnu kdo musil pla
tit 20 zlatých nájmu měsíčně a po
něvadž Příkopy byly uzavřeny a
též lid český jej přestal podporo
vat přišel na mizinu
Mnoho osob bylo zraněno ně
kteří též smrtelné minulou neděli
sekl savn do niavy coskc o roku
staré dítko jistý inspektor Schar
řinčel (Němec) ze Smíchova Ro
diče z dílkem náhodou nalézali s
v zástupu když policie lid chtěla
rozehnali Dítko druhého fine ze
mřelo'
Až do minulé neděle odbývaly si
demonstrace a též veškeré výtrž
nosti se soustřeďoval v pouze na
Příkopě ale minulé neděle též za
saženo bylo Václavské náměstí až
k museum a v úterý večer již až
na Vinohradech se odbývalo to
nejhlavnéjší Dragouni byli vpu
štěni do zástupu by lid rozehnali
úterý večer kdy výtržnosti do
stoupili svého vrchole To snad
bylo velkou radostí pro dragouny
soiKln-e dle iciicli počínaní neb se
nemilosrdné vrhli mezi lidi seka
jíce zocHile šavlemi koleni sebe
tak poranili mnoho lidí a někteří
m zástupu bylí koňmi pošlapáni
ranění totiž kteří utrpěli lehčí
zraněni nechali se leciti doma od
soukromých lékařů tak že se úpl
ný počet zraněných nedá udali
avšak těžce poranění dostali jsme
Jo nemocnice Jeden ě-žce zraněný
v nemocnici m nalézající šel z prá-
e a náhodou se nalézal v zástupu
když tam vtrhli dragouni a poně
vadž se trochu opozdil jistý dra
goun jej sek! do hlavy způsobiv
mu těžkou ránu as 7 palců dlou-
iou že mu až mozek vytékal Že
tento dělník sel z prače a nesu-
íastnil se žádných výtržností jest
lokázáno třemi svědky již vlast
noručně podepsali protokol který
jsme o pacientovu zranění sepsali
při jeho přijetí do nemocnice
Tento člověk zůstal ležeti v bez
vědomí na chodníku a ještě dru-
lého dno bylo viděli velkou kalu-
žinu tuhé krve kde se to stalo
Jiný dělník též se u nás v nemoc-
nici nalézající sel z prače a jeli
kož nebyl dosti čerstvý uskočili
do vrat rozehnal se po něm dra
goun šavlí a vysekl mu oko a u
sckl celý nos tak že tento mu zů
stal pouze na malém kousku kůže
viseli pří dolním konci Nos byl
náležité přišit a obourn s vrchu u-
vedeným nemocným daří se nad
očekávání dobře Jistá dívka as
17letá byla též k nám dopravena
h proseknutou tváří a jinými pora
něními Nalézala se v zástupu
když tento hnán byl dragouny
klopýtla byla seknuta a ještě kotí
ni pošlapána Jiná starší ženšti
na jež byla dopravena do nemoc
nice měla zlomenou klíční kost a
nohu v kyčli následkem pošlapá
ní od koní a jiní povážlivě zrané-
ní nalézají se v nemocnici
Na Královských Vinohradech
(též část Prahy) bylo též policií
stříleno do zástupu povykujících
výrostků poněvadž někdo z nich
hodil dvakráte mezi policii kame
nem ale že zástup byl jíž dosti od
strážníků vHÁb-n když se výstřel
udál nenastalo snad žádné vážné
zranění ačkoliv z výkřiků ze zá
stupu dá se soudit že někdo stře
len byl neb bylo voláno: Trefen
piiflá odneste ho atd Tři bylo
policii přísné přikázáno lidu by z
oken nekoukali neb že bude po
nich do oken střileti
l'o jest stanné právo? Stanné
právo stotožňuje se h právem vá
lečným H KOllVÍřií také s vývojrtiu
vojenského soudnictví Vf věcech
trextiiiekých Jtst to rychlení
trestního řízeni které v občan
skéiu soudnici v i ve věcech trest
ních jen výjimečně w sic tenkrá
te nabývá práva a platiuti kdyl
a velkého nastávnjíí íhtt iiebe
ěj ispůnibem nejrychlcjšim mají
být i jMtUiVny řloěiny r delikty
jel V řejnoii lirpečuout ohroiují
ťitiy treslnc tm které e iuůl
-Utiné právo vrtihonti j"tís )
Ylhoofetiťi kdll cnUtld itkoiií4
r4tředkv tu %U í k jt h 'tlč
o! h KAl v ji lii"tltýrh n b
v ku krci h vrajdi Iiip4i
ti lu'l iWill rlijmlui liAkiti
ťpiWďrlu 1%1-Ulé t lir Jw CliV lil e
Vliuihi r Kdi píi-ťiuy pn!i iw
p4tíťiiím prtt t iiii takovým u
befw'"ny lit H"'lblll 1H111Í i?
toliko rychlým odstrašujícím říze
ním přítrž tomu učiněna býti mů
že Stanný soud rozhoduje v sezení
4 soudců z nichž jeden jest pfx-d-seilou
u přít omrifist i zapisovatele
Hned jnk utaiiné právo bylo na
řízeno má se správní úřad co nej
rychleji postarali o to uby nej
iti ižší vojenské velitelství poslalo
mužstvo ] ochraně tilu líného sou
du polřcbné aby pro soudní zase
dání vše pohotové bylo aby též
duchovní soudní lékař a kat s po
mocníky byli přítomni tak aby vý-
Konu smrti mu neprcKiizeio rmi
stanný soud mohou hýli postave
ny jen ty osoby které byli buď
přistiženy při činů siinicm neb o
kterých h důvodem o'ekávittt se
dá že důkaz o jich vině bez prů
tahu proveden býti může - ( Ié
řízení má býti provedeno pokiu
možno bez přerušení a obviněný
ma byt) hned po poledni postavou
pred soud pakli slátní zástupce
rienařizuje řízení řádné v tom pří
pade nemůže býti obviněný po
staven pred stanný soud Řízení
jest ústné a veřejné obviněný si
muze zvolili obhájce neučiní-li
tak sám má mu ho soud jmenova
li Po provedeném líčení usnáší
si soud v ne-veřcjrié poradě o roz
sudku který se hned veřejné o
hlásí J!yl-li obviněný uznán jed
nohlasně vinným vysloví slunný
soud trest smrti Ryl-li dán vvko
není trestu smrti na jednom neb
více nejtěžšíeh vinníeích odstrašu
jící příklad jakého snad k ob
novení pokoje potřebí jest můži
stanný soud z důležitých polehču
jících okolností proti lehčím vinní-
kům vyslovili trest těžkého žaláře
od ' do 20 roků týž trest budiž
uložen též těm kdo v době zločinu
ještě nepřekročil 20 nik věku své
ho Stanný soud může také obvi
něného za jistých okolností pře
onu rannému sounil zv as é ne-
ní-Ji možno do '5 dmi jeho vinu do
kazati
Proti rozsudku slunného soudu
nemá žádný právní prostředek mí
sta žádost za milost kýmkoliv po
dana nezadržuje výkon trestu
Trest smrti má býti výkonáu do
Ivou hodin po vyhlášeném rozsud
ku a jen na výslovnou prosbu ob
viněného může mu býti ještě třetí
hodina povolena by se mohl při-
praviti na smrt Kdokoliv přisti
žen by byl nyní na ulicích při zlo-
'inu "vzpoury" okamžitě hnán
bude před zvláštní stanný soud
jenž vyhlašuje v případě uvedené
ho deliktu trest smrti proti němuž
není žádného právního prostředku
a jenž má být do dvou hodin vy
konán Toto prohlášení mělo o
všein rozhodující účinek na obe
censtvo a vše rázem se uklidnilo
po prohlášení stanného práva Je
likož však současně se zakazuje též
nošení jakýchkoli spolkových od
znaků atd není více obecenstvo
provokováno buršáky a ten pravý
pramen všech nepříjemností byl
odstraněn jen že když již prolita
byla krev lidská a mnoho škody
způsobeno neb rozezlený český
zástup vytloukl okna u kasina a
německého divadla a též strhával
všecky německé nápisy rozličných
společností Muselo se ovšem vše
liják jemně obeházeti by se bur
šákům jejich bumle v české Praze
nezakázaly neb by e tím mohli
cítit uraženi Jest otázkou zdali
by Němci někdy nechali si ze se
be dělat dlouho blázny nějakou
českou menšinou v jejich něme
ckých městech
Prohlášením stanného práva se
ovšem Čechům neděje žádná čest I
al naopak vuu t oa jím v Ivář ve
liká urážku že nati nimi muselo
být prohlášeno stanné právo ] ty 1 i
to buršáci již o to usilovali by
se tak stalo jenom že oni tak chtě
li proto aby si mohli provádět své
rejdy dále Ale jim bylo též ri
kázáno noření odznaků ož ma
tněná onu osudnou buršAckon če
pičku k vůli které tolik zU v
Pra pošlo
SKWKI Nbr
Ctčná r-
ikce! Ihoifám } tVhto iiťk'-
hk řádkil iivrhjníte Předtič tu-
iíIÚiii Vám předplatné tiřt čaipU
eoj jf pninn (i kaibho J'"(
í liutloe krUlié i m m tlí lepidel
prtl m mfiit mé Korn j
n-oi vl'uiniim a d-bře pliti Uki-
ji"U fítriioířt íiplio' wk'j ni
) V liult lenloe ioioru JiteOíl
tv r ii!'ř lt in t rii !'' itt lou
ku jíknbj lfl'ellt (il
brt-u uralit Ji jt iu„jh
nku vpUVél iVtul I 4 4 1 i ks
knřoe mm 'mhi
pšenice — a také na rentované
farmě Myslím že úroda tato je
slušná Já jsem aspoň iVplně spo
kojen a majitel také Jjctos ne
bylo možno pro mokro v poli pra
covali — Páni bankéři mají jakýs
strach z těch poštovních upořito
lcn bezpochyby domnívají se že
budou tím hodně zkráceni My
slím však že vláda naše měla něco
podobného už dávno udělat J5yla
by to značná výhoda pro farmáře
i pro dělníka neboť by si mohl
malý kapitál uložit a nemusel by
se bitli ze on p'i lile Soudím ýe
1)11 SO
banky mají do jisté míry
špatný
systém Když tyto farme-
ru puju jdi) dollaru dobro si to
bolu uvážou když ale farmář si
ti 00 uloží nedoNlHiie záruky žád
né Snad nebylo by na škodu
kdyby banky zaručily vklady
zrovna tak jako
chtějí míli zaru
Lid by se o své
ceny sve peníze
peníze nebal poněvadž měl by
své úspory zaručeny IVsílám
pěkné pozdravení celému personá
lu Pokroku a ct vydavatelstvu
přeju trochu těch kulatých
Václav Zelený
Právě vyšel!
Severův český kalendář na rok
P'0ít jest již hotov Obsahuje o
pět Cii stránky praktických rad
a vysvětlivek potřebných v každé
domácnosti prázdné místo pro do
mácí zápisky Žádejte o výtisk u
svého lékárníka neb obchodníka
s léky Kdyby je neměl pište na
W Y Severa Co Oedar Itapids
la Jest zdarma
obdržíte dva pěkné obrazy horské
scenerie pakované v bedničce
Karlovarského Léčivého Hořkého
Vína Medového Pan J Trávní
ček Jackson Minn píše: "Dlou
hý čas neměl jsem ehuť k jídlu a
jakmile jsem využíval dvě láhve
Vašeho výtečného léku seznal
jsem že jest moe dobré pro žalu-
fleh- u wl rwii 1 li ll í í íil lr o ZAA rr ll "
Pište si pro bedničku 12 láhví za
100 jež přímo zašle vyrábitel
A V KOUBA 2819 Larimer St-
Denver Colo Rozesílám i v zi
mě třeba no fraehtu
NAÉI NOVl JEDNATELÉ
Pro míÍHto EdwardsvlUe 111 ustuno-
ven byl jednatelout nufilm p Joi Ko
hout P O Bx 483 Pro Ewt Bt
LoulB 111 ustanoTun byl p Jos Blech
to 224 Winutanley Ave Oba kraíunó
jou znaní i jako muii charaktvrnl a
není nam jioh třeba zvhiité nwíim přá
telům doporuiovati Každý neekt o
br&tí §o k nim úplnou dirirou a oni
ve tíocb Těcocb Iíhíu (o týkajících
íiiilerádi mu ryhoTÍ tř
O ZUBECH
leHt veliký rozdíl iml ziiliníml 1tkuřl
Jeden koná dobrou práci a drhbý Spat
nou N?ktří ohlaSuJÍ dohrou práci tak
lacino ze ji ani za tu cenu dělat nemo
hou a žádný dobrý materiál nemohou
použít Vyplňuji zuby zlatem a atříberm
a ma práce nevypadá ze zubfl za krátký
čn nýbrž jct KtAlú Dávám zla(é korun
ky a zasazuji nové zuby ktertí wnadají
jako vlantní Za práci ručím a ceny jitou
mirne nu
DR J C SOUKUP
český zábni lékař
201 Paxton budova Omahfi Neb
8everovýchodnl roh 16 a Farnam ul
HOSTINEC
Tlaataí
ITVimli :: Ncmcrád
16 ft WillUm ul Omaha Neb
Vfteřný MeUfir W4k jakoi 1 prar
importované plzcůnké itále na čepu
Korhflovu vlnu n pj)jí ljhoTinr pro
dává i re velkém Teplý zákusek na
požádáni
M Qnnhlíl
iiii UUUUiiuj
I I
český právník
a obhálce
nu
VKÍIKJNÁ IMtAXi:
Security Block - TYNDALL S D
Dr P H Kučera
češi? ižtsf a ractpjic
VB VERPIORE NEB
V Ul U d 14 a dt Mk 11 JrU m t
rrnirký UUřoa 6a4fBÍ
J— kout iMMiuMiitl aratl
Ďr J V Koutsky
ČESKÝ IJřlKAft
St a N 8tr 8outh Omaha
tvl tlu 3 k t-lit
IM T li k-4 t'f
Itl
Tuhá
ii
1 vojitť5 koženri Pi)jčy dvojnásobní Hvv a vysoce dokonalá zpnicovú-
ni Jest to co přispívá k lomu že
než klerúkoljv ji'iií tohoto druhu
vBiciini cn inici ujiHfuji dvojniwob
uAYEíi střevíců
ÍHiiii řádně hotoveny nkix nn bkrx Jsou hotoveny pro
'čest u slávu" Ii-jieh trvanlivosti a (Uouhf5 nositelno
se nic nemůže vyrovrmll ahyHte hI byli Jisti že do
ptáváte praví? hledejte Muyerovu ochrannou známku
na podcM-J Vás obchodník ván u nimi zásobí ncll do
pinte tuliu
ZUAPMA 1'ořlrlo lníiii Iiiiciio olwlioilniL a Kcrí nwí!" M-
yiTeVII lri(rlllll ol)IIV ll " my Vlílll puíleilll! Zlllirillll IlOÍtllU
iliiciif' krásuf dI rat Jifilio Wimliiriuiouii v-!ik Ht 1
iri-'ll 'ťn!-4 uxsnW I IU I A U-U
itou
tW IIJUV 1111111
íonirorii obuv 11 Sp'iiiiil Merit řkolní dIihv
F MAYER B00T&SH0E CO
MILWAUKEE WIS
" " " 1 '"" " " '
to
pro rolníka a dřlnfka a utřcvíce oznařenó hvřzdou a pfilmCsícem
jhou nejlcpší obuví pro nedřli 45x28
Čtyři sta tisíc párů střevíců vyrábíme ročně
Žádejte je u Vaňeho obchodníka a neniá-ll Jich doplňte přímo nám
F P Kirkendall & Co ZTř'
Western Fur Co I
512 Již JO ulice OMAHA NEB
= A L Kolovrátek majitel
V Dohlední dolijí bvli -iHinn ilvukrítn iliralini -S„i:t„! _
fl ll " a jiiii lillllliu lili TA
f4 Hkladó ohromné zásoby cenných kožeáin chceme pořet zboží ponokud V
U zmenSiti Z tó příčiny budeme zboží to tyto dny prodávati za znaenfi g
4 Rníženó ceny a tak dámo každému příležitont koupiti hí dobrou věe za V
icvny peníz wozna to podobná přílefcitost tak brzy no Vám nonaskyt- W
ne a proto nepromeSkejto dobu kdy zíkati můžete tyto neobyčejné láco 8
Kořky nejlepňí zboží od $1'J0 nahoru — Kožichy pro dámy od $25 U
výfio — Mužnké důkladné kožichy zvláňté dobřo hodící se pro far- K
iiiii on 910 vyse — Kožešinou
ní éepieo pro dámy od 200 vyáo
i-iim v um jjojny vyuer
The Gonservative
OF CRETE NEB
C B ANDERSON' prosident ANTON DREDLA itekretář
Půjčujeme peníze na farmy
Půjčujeme peníze na městské majetky
Kupujeme a prodáváme majetky
Kupujeme a prodáváme bondy
Píšeme pojistky na oheň
Píšeme pojištění proti vichřici
8
Konáme prače notářské
-Vtlítw Wlne and Uquor Co„
VELKOOBCHODNÍCI A IMPORTÉŘI
659-61 Blut Island ku CHICAGO ILLS
SZaruíena dle vládního zákona o řiatych
potravinách a lékách
M 44tř
7
HuTEL PRAGUE
ČESKÝ HOSTINEC U MĚSTA PRAHY
nu rohu ii Willlniu ul i iiiulin
Čisti a polioUlnS zařízené pokoje jiro cestující opatřené
úplné novým nábytkem a elektrickým svítlem jakož i rýbor
uá ř'tká strava a vzorná obsluha V hostinci obdržíte výteJ
ný Storzův Iclák riejUr5í druhy viti a likírů a ttejjimníjSl
dout niky
Krajan? ravftáteli do Omany náStčrou ubytujte ae v
httlu 1'raha a u5'třlt nejm tui nlo řbavíta f vSflikch
tinázl O hojnou iblivh krajanA ládi
Tel A 1814
2:tf
řeznický
i ttt -!-
m H
Pracovní obuv
titavla tčžkó podešvo řádné podput-
Mayerova pracovní ohav vydrží díle
íolníel horníci dřovaři strojničí a
tolik při používaní
do práce
- - -:nrju-
V naší továrně
vyrábíme nejlepší letní
obuv
Sta obchodníku pro
dávají naííe utřevíce po
nřvadž vyrábřny jnou z
nejlepSí káže a mají nej
Icpňí podeSve E Z zna
meiiá nejlepSí střevíce
tm
používané kabátv od É30 vvSo — Zim-
— Přijďte nás navžtívit a my uká-
jgg
Invcsfmcnt Co
15 tf Navštivte nás
Tjhradaími rozesí'atell Jsón
JCi:?J J FLORIAN
ceatujícf jednatel
JOSEf MARUSÁK
a uzenářský obchod
irf HiUt u-nfk
ité ttjrJti? H4
8
— —