Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 30, 1908, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    10
a
OMAHA
Vl
1"
i
' 4
'í
i
i
1
4
— Za velmi slušného účasten
ství odbývala se v pátek minulého
týdne1 odpoledne v naší Sokolovm
obvyklá Vánoční Ili-iiuka nasi C i
Svob (školy i)ři níž předneseny
bvlv deklamaee zpěvy hudební
říhla ano i divadélko Není třebi
ani podotýkat že tu byl radost
ný štěstím mládí prozářený den
pro naíe maličké Byla tu nulu
chvíle i liro cotne shromážděno ro
dičc a přátele české školy kteří
nřišli uby vyslechli rozmarné dc
klamace a ladné české písní z úst
naší nejmladší generace Besídka
zahálena byla snaživým tezky u
kr" iíoťiívó jduícím učitelem p
J{ ťibn)''fi" který jménem dru
botiny u vítal shromážděné Po té
proveden byl následující program
1 1'řivítání Josefka Cupkova 2
Letní píseň žačky II třídy 'J
Vlk n kůzle J uliím Sluníčko 4
Lesní tanec Aloisie TomSň 5
Houslové sulo Julie ňtčničkovu
( Každý začátek je těžký Anna
Vejvoda 7 Kocourek Kud Sou
kup 8' Hostina Anna Brázdová
í) Mazlíček" u "lles mušek"
písné žáci I třídy 1') Mlsná IÁ
zinká výstup Anna Skalákova a
Irena Tmichenova 11 "rrsi j
"povídání pohádky" písné za
čky II třídy 12 Myšky Klára
Soukupova 'i Sh-pP-áři Stef
Klepet kova 11 Hrstka nár pí
ní dvoje housle lan Koláéný -lu
lie Steiiiěkova u puma si M Mi
kova 1" Skrývačka Bělina
Tauheiiova 1J Nemocný mrave
nee MbuŠe Šebková 17 I' ryb
nika Bož Přibylova- K "Tam
kde vénéí modré hory" píseň
Klub "Máj" V) Přejedl se Otto
Bartoš 20 Krakonoši'! v dar
Anna Klepetkova 21 Houslové
nolo Jom Fialu 22- Doktor Pum
pernikl dětská komedie o 1 jed
V komedii té jež znaéné obecen
stvo pobavila úéinkovali: Vrat
'Kořisko jako dr Pumperníkl Pa
na Loudala představil Jo Clilo
borád sl Komiiiíěkovu Julie Sle
níčkova pana Hltavce UUo Bar
toň sl Pohodlnou Klára Švestko
vá pana Medvěda Jiří Kroupa a
slečnu Stebetálkovu Anna Klepe
tkova Deklamaee předneseny by
ly vesměs pékně zpěvná čísla jež
na pianě doprovázela osvědčená
aceompanistka Meč na M Mikova
byla i)řednesena ladně a harmoni
cky Wjnicnsí naši hudebný u
mělci: Jeník Koláčný Julie Stč
níékova a Jos Fiala ukázali že
jsou nadějnými ovladateli svých
nástrojů Mnoho veselí v obecen
stvu způsobila výborně sehraná
dětská komedie "Dr Pum perní
kl" Malí ochotníci zhostili se ú
loh svých velmi čestně a zvláště
Vrat Kořisko jenž obstaral hlav
ní rolí počínal si velmi pěkné na
doktora důstojně Slečna Miko
va ochotně obstarala na pianě do
provod při všech číslech Obe
censtvo ovsem potleskem neskrb
lilo Výkony dítek české Školy
jejich pěkná česká výslovnost a
radost z možnosti ukázati své po
kroky v české řeči svědci o po
ctivé píli učitele p R Fibinííra
který za to těší se zasloužené lás
ce a úctě svých svěřenců To bylo
mu dáno na jevo pěkným dary a
sice kyticí krásných květin již
darovali mu nejmenší žáci a dešt
níkem se zlatým držadlem který
věnovali žáej a žačky dospělejší
Obecenstvo tento akt úcty dopro
vázelo bouřlivým pimieiu
O
iVífA rrm v7xi i
Allf I
dli
Xlil
1 líK
lili-5!
For where in all the vvorld is therc a
nation richer more righteous or happier
than ours?
And wíth the coming oř 1909 America is
surely destined to sec the dawn of a nevv era of
business confidencc and boundlcss abundance
And what vvill be the creative power and
igforce behind tlns certain prosperity?
not be the immortal spirit of I Iuman Freedom
pnnciple upon which this miřrhtv Reoublic
was íoundedr
Thcrcforc let us bc joyful—lct us cat and drink oř the
eoodthings of the carth—lct us toast "Mcrry Xmas"
and the gíad New Ycar in bumper gíasscs of
I % MSáti rul A A yK%
KS- rxcesítóM o&- 4vS ia crosse vvis m
IPiáiWíSř OMAHA BBANCHl f
M3P#A%#1ÍA I W&r Jffl 1318-20-22-24 Leavenworh St
mí0BÍ ' VAFI A V}A CSTA5U3MCD ZT Bdi Phone: DougU 2344 Aulo i hone A 2344 XT
4 "The Bccr Tliat Makes Uie World SraUe WiUi You"
t&~0' Tl I x „t XT 1 'II 1 1
i nrougnouc ine iNorcnwesc it vvin encer tne
arriving and departing guests in more homes
than all other beers Beer is cssentially the
drink of the grcat civilized nations — in heathen
lands it is practically unknovvn
Crcccror Dealer Nol Carry PEERLESS In Stock Please Telephone Us
BoiUed Only at the Drevvcry
JOHN GUND
BREWING COMPANY
Pan Tesař podnikl sbírku ve
pnmpěeh obhajoby red Pelanta
která vynesla slušný obnos Pan
Tesař ve sbírce ještě pokračují'
— Znamenitým požitkem pro ku
řáky jest bez odporu 5c doutník
"BOHEMIAN OIRL" které vyrá-
bí Anton Tříska l 222i již 16
ul Čilá po nich poptávka svědčí
nejlépe jaké oblibě výrobek tento
se těšj K dostání jsou ve všech
hostincích i lékárnách Tel Red
5418 tf
zdar Besídky vedle pana učitele
vynasnažili se všemi silami i čle
nové a členkyné Sboru Zástupců
#KHH rt#l# IJftUI y hw
čeném proKramu přichystali dít
kám večeři po níž každý byl ob
darován Pánové Fibinger Hou
biček a Kliáš jmi té zahráli něko
lik skočnýeh jři nichž přijemnH
bavili se všiclmi
liKdiJ si chee pochutnati na do
brčm a říniém pivečku likéru neb
výtečném doutníku zajděte do
Nirodai Sin p V Filip na 13 a
W liliím ul kde dostane o km
té nejit-j 1 Uluhy Na skladé vý
bér nejlepších tuemkýeh í iro
portovaiiých vln vírho druhu ko
rálek a doutníků Kran4 tnlt
nl pro poí4dinI ach&af íibav i
dívadťl Vín jft íuovuirííěrHi a
vyhovuje vm j'oldakftm s7í
— Mitttd sdrtiieid Svn Hv
biKsi!i)!tiyi h v jHmlťdií hUi
iti hlo i ií"é úrrdiii tvo a "''
U laliájítí rifu' ji ínmtml
UU4 j-ředíuUkoíeu Pf I
4 ' ivvl ii ) l i' V Ttf nd
fcltfpívdwďni ' A Fimók taj
p Iú!"ibl livtulkrlH J ¥ Poii
hk a p- kUdiiVffu p
— Pan V Přibyl náš cestují
cí jdnatel vrátil se ve čtvrtek mi
nulého týdne z cest aby vánoční
svátky strávil mezi svými Že byl
svojí rodinou radostně uvítán ne
třeba ani jodotýkati
tcP Hořké vine Svobodovo
[Coubovo a Trinerovo — C5 centů
láhev Kyselý kalifornský Ries
ling 73c pal Velký výběr jiných
vín a lihovin na skladě má znírmý
hostinský J V Kaipar 1245 jii
13 ulice lóif
— Na vánoční svátky ku své
máti jií F Soukupové zavítal do
města našeho též jmu Li-o Sou
kup dobře známý v zdejších če
ských kruzích nvnl usídlený v
Iineoii) Jak j-illie zvěděli Ved
se mu dobře
J-í Prorokem jovčtrno'ti na
kterýkoli di-n v roce ku jřcdu stá
ti se může každý kdoj jřihSá
si o nástěnný kalendář a jiovétrno
tí její idartnn svým příniveňm
rodivá ii áS vyhbU iiý lékárník na
rohu pí a William ul jan K A
herint k jako téj vlrtniene-tký ka
lei lAř Severiiv a nniohé jiné
17 tř
- Vbídoj !lxir sítky í[iitiul
iiiinu!)'h ílrtrdt iiliikii i4 d
tliid Js rň"iý h ví i y l Juni
! n v d'parttiiMiti !iiíur-t-in
a rirďkt!iu I'tdhka
ttt inaliM li4 Siieni tiiiiiit a lu
d i 'ÍH hHtííi klub ( Ml4Í%k UI
voji itat! tki na viehiiv y rí
iil j rtuMy 'iU ki ujui jmi#
na ceně nebud]i se vládě zdáti
přehnanou
— Nynější státní soud rozhod
ne v nejbližšíeh dnech rozvodní
při manželu J II Prattových
Pře tato byla již jednou jirojedná
vána před soudcem Kennedy-m
který paní Prattové rozvod nepo
volil Nynější žaloba obsahuje
svědectví na 778 stranách strojo
vým jiísmem napsaných
— Nejstaršíra a proto taki nej
oblíbenčjáím hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec ří
zený po léta pp Sloupem a Kru
mlem na rohu 14 a William ul
Kdo v hostinci jich zastavil se jed
nou přijde nodruhé zase nebof
vždy dostane se mu znamenitého
"žtofu" a vzorné obsluhy Na ře
pu mají stále čerstvý řízný Metzliv
ležák a co no týču likéru á doutní
ků tu dostanete to nejlepší zboží v
trhu nebof Sloup a Kruml žádný
"Šmejd" nekoupí tf
zá m- kavárna a restaruanee llan
seiiova (ícítrtre K Shukert a Tolf
Hansen jsou žalování paní Kmily
Murrayovou na náhrudu iřJOfMK)
za smrt její manžela zptWbenou
vinou dotyěuýeh inajitelft Mur
rity bl povolán aby obshiuld ho
sty a i litěje j 'tiiti i levaťru ři
dnl být i tu něm vvdvieti na
hlédl pn-tn ! šachty je-li v v
— Právník W II Ilolmes kte- jvária v městské radnici všeobecná ' měř platil dosud tolik oč byl vo
ry byl odsouzen na tři roky do schůze za účelem uspořádání díl- dárenskou společností požádán
káznice pro zpronevěření peněz stojné oslavy lOOlctého výročí na Komisí' chce jtrosaditi ono sníže
svých klientů studuje nyní dále rozeniu jresídenta ' Abrahama ní vzdor tomu že jiřed třemi ro
práva ve své vézniční cele kam Lincolna jež připadá na den 12 ky když podobné snížení cen o-
byla mu dodaná Čast jeho jravni- února Schňzi svolal generál Chznámila u soudu jirdirála
eke knihovny F Mandcrson za účastenství znač
tZr- BlahoviČníkovv balsáin iro nťn "'" MesisKyeti u
- - - ¥
prsní neduhy jest neprekonatel- íutníků "'"kolika reverendu Z
nvm Má ictfinč Čermák lékár- ÍV'hA I"''t°'' 11 j J Rosický
18tf u'me jaíío zástuice SvobíMlné
obee zdejší
byla v r
nik 1206 So 13 ul
— V jiondělí zahjena
jest mnohem dokonalejší a roz-' JurlH- kt'r' získal KÍ valnou
sáhlejší nežli kterákoli výstava Vví1 n"zi "'"ickýini sporty
státní Budou při ní ovšem udíle íoho (lrh"' Usadí Ke trvah v °"
ny rňzné eenv nejlepším čisto- naz('- rVMÍ zIaM kt'rý (
krevným dihňm juko slepicím Hv('m rHj'zdu sem jiodnikne bu
kohoutům kachnám husím atd ™ krj"' Willu-ni Hokufem
Společně s výstavou touto odbývá ktťr-v fctava " d"" M dne f0lu
na jest výstava jwfl která jest larnřJN'"1 v Prtyníeh kruzích
rovněž větrní rozmanitá a bohatá — Hěh-in vánočních svátku vy
na čistokrevné druhy zvedlo si jmivoIcu! k sňatku neo-
12T Kdo by jel do lázní vKxcel- h'l'u1 '°ví mladých lidí
sior Sprint Mo rieehf zastaví se ~ 1nri Stanley Rosewater syn
v rfitafcet ťckrcku Apa-lu Má- "i '?! riiě(M'-řiěf jaf!t And
me za 22 dollarů lístků do nejb-p RoNcwatera obdržel v těchto
Jích lázní a tyto jtrodánie za 15 '''' volení k prov)zováni
dollarů Přihlaste se! lStf právnické prakse přel spolkovými
— Dvanáctiletý Milton Kauf-4li'-man
i é 111 sev 17 ul zaehrá — - Brown z FulWton j
nil svého devítiletého kamaráda '''"l "'ud o prohlášeni ho m balí
Willie Tobbiua od jité smrti jiře- kr"láře Illuhy jeho jiáčj se na
jetím iktiu"tivoit na Jh r $72'1 kdcíto majetku má v t-
le-las ul Hoši chtěli se svésti vidV ira fMÍ v hotovosti
ii černi Tobtún snadl s kárv -- (Jeorí A l'"in ndininistrá
pelKU kdvz v tom eb-vator byl Kmifmau ieťtratl víak ibiehapří- tor jrtstabMj řjděi motoru
spuštěn a Mtirray jim ehye ri att„mi„t ryrhle mUtréil snidru O K McCartluo uti kterv jUd
iiMKrcc ?a!„lw klálí se H Mcjí a tak mu hrániP iv-t běh-m mětnáiií na jíinl
ton ic u elevat-ru nebyl iatný jiV(t Tobbn utr"i L%Ui& "d- 1 til íádá li i MHU'iimIÍ pouhě
eb ktri ký ívoo k a řid l j-j tota jřminy nikti vi-k to l peěné ní h drh tiáhradn iiHnitl fc!lirt
UiS jmm js r'hii si trl
Jč' Pro mnohé j řimtij ne'l
ni odpoledu nudným Zvrnw tu
dli tímto mi!é krajmiy ku rohti)
- iitfšii h klr jiiíki by oivťidt
p"b!'d-it t krátili Jíijeiiitié '
ii iííU i ti riVífiýmí druhy kv'!ui
kdd tlo jir1 jMiiijf Kal lý j t
vítán Bratři Hrobanoví j
í'r-a td Telef f JUrny 2"6
VfjíiiH!tí Kt Sidí lltitc tn Park
kára! ttř
Jé' Vtlký Výběr liejlrpiíhl O joietiV!ěho
buvi tu velmi mírné o-nv iujďt
u Antonína Bdka v é t J 4 jihd
II ul tf
V jMOidfH oďvu4 tnu
Ih" íkolfil rdť a lent ěb'fvé
J-JÍ V bt p I IV iaujll
— ('elková návštěva na národní
kukuřičné výstavě jo dobu její
trvání obnášela 10"(ill — Vysta
vených obilin a travin bylo 7
773 — Hospodářského nářadí vy
staveno bylo 1028 — - Kukuřič
ných klasů jež obdržely ]remie
přisláno bylo v dražbě 43000 —
Prémií bylo rozděleno za $40)0
— Zvláštní ceny a medaile obná
sely $1000 — Hospodářských ko
lejí bylo zastoupeno 14 — Z ci
zích zemí zastu[eny byly násle
dující Mexieo Kanada 1'hry
Anglie Čína Cuba Německo a
Filipíny
— Omažští architekti Strehlow
& ("o obdrželi kontrakt ku stavbě
pěti vládních budov jro výstavu
pNM1
budou nákladem $2b00O0 (Vlkem
olia filliin dosud vkMiu!rt práce
tu pul milionu dollarů ro onu
výstavu
— Demokratický klub Jaek
souovců připravuje se k velkému
banketu který ořálán bude dut
11 ledna V Puxtoii hotelu Hlav
nimi řečníky budou W 1 Bryati
n K"vernér Shallenberer
kV t5ta I Itiuiju t ť! ii #
j"l tltl I itV Pt pídCi!é
radv Dr K H l -vt In t r li D
li- J O lktwetlr
— M milou nd i bvla ixlbívi
— Volirvlmki k"tm iiiiiUiitl
}t l lÁtupf její nalěíA V é
'1" v mětké r don í kam ne
ho přij ti Vh!hu pftřrlit'lé
POMNÍKYt
Jelikťl iniixim udélati místo pro
jarní objedtiáky prodám všechny
'inii!ky jei mám na skladě
Velmi sníicné reny Krajanům a
venkova o udťll H ivlátu{ ICI14
t2"kiit Frank Novik
1413 15 jiini 13 ttlkt
řrtlt 4 11 ftj
1 W VMftJ :11 taft M
1 !-di„- hiJ id i !tki i„ L kJ "' u !''
X ♦ ť ivuoi ia a e um o i" i
prmrnt Soíii n( ťenv f p--třr-bi)on
%hIh U !! no dt
tvťtioii koni jJ i říjnu 1 ml
bkd t th poviitid a kKiý tV
t UU4jU 4t 1 -hk-iU tij'
tt liuťfcél Italik t)i
A CECHY
121 0k W
tC
li'