Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 30, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 1
ZÁPAD
V
NejlaclnčJ lopňi český
týdunul pudS
BEST ADVERTISINO
MEDIUM
a
t
Oiiiuliii TV1 ví mLihmIh :5) prosinci 1DOH
Čínlo t£tt
POKROK
U
r
Zprávy zahraničné
HAKOUKKO-niKiJSKO
Od dlouhá doby no datující vy
jednávání ohledne vojenského vy
rovnání mezi JííiIíoiihIíí-jii h Uhra
mi jak so zdá schyluje ho k u
spokojivému Výisli"lUii Jak pro
hlasuje se úředně jnoii uherské
požadavky považovány za splni
telné Požadavky ty nedotýkají
Ne prý jednoty nnnády Mezi roz
hodujícími faktory společné nriná
dy docíleno bylo úplně shody o
Jdcduě všech záruk pro další tr
vání jednotnosti armády
Ve vyjednávání za líni účelem
aby nynější úřednické minister
stvo Pienerthovo ímhražcno bylo
novým parliitnentárníiii koaliěním
ministerstvem pokračuje se h nej
větším úsilím Dle doslechu jest
za předsedu nového ministerstvu
vylilédnut nynější guvernér ra-kousko-uberHké
banky rytíř dr
Iiiliuský skutečný tajný rada a
bývalý ministr financí Dr Bí
linski je Polák a finančním mi
nistrem byl v kahinetu hraběte
Uadeniho
Při hlasování o obchodně -politickém
zmocňovacím zákonu v po
slanecké sněmovně říšské rady ra
kouské socialisti právě tuk jako
při debatě o rozpočtu pomohli
vládě ku prosazení předlohy Zá
kon jenž splnomocňuje vládu by
obnovila anebo prodloužila ob
chodní smlouvy se Srbskem Bul
harskem a Mexikem bez hlasů so
cialistických nebyl by mohl vejiti
v platnost I'ři rozpočtové debatě
stali se socialisti pomocníky vlá
dy v nejvétSÍ nouzi když totiž ú
ftilí ministerského předsedy baro
na Hienertha o dohodu x českými
poslanci setkalo se h nezdarem
Socialisti dali svůj souhlas ku pil
nosti rozpočtového provisoria a
tím zajistili většími pro návrh v
tom směru' Učinili tak z toho dů_
vodu aby vláda urychlila přijetí
předlohy o starobním a invalid
ním pojištění délnictva a nby zru
šeno bylo stanné právo v Praze
iViIí ministerského předsedy
barona Hienertha aby ve smyslu
německých požadavku docílil ně
jakého vyrovnání mezi Čechy a
Němci setkalo m h úplným ne
zdarem Zdali vyjednávání v tom
směru bude ještě jednou obnove
no zdá se velice pochybným Uie
nerth jenž ho snad domníval že
nedávným prohlášením stanného
práva v Praze přiměje Čechy k
nějaké povolnosti zklamal se še
redně a jest prý Velice pobouřen
neústupností Čechů Čeští vůd
cové dali na jevo pozoruhodnou
nepovolnost víiči požadavkům vlá
dy Rozhodně odepřeli aby na
úkor českého národa učiněny by
ly nějaké ústupky Němcům ' 1%
stupků těch domáhal se baron
Hieneith a činil d nich závislým
znovuotevření českého zemského
sněmu Poněvadž a ohledem na
naprosto odmítavé stanovisko Če
chů za vlády Miencrthovy opětné
svolání českého zemského sněmu
zdá se pochybným vzniká tím
' ' ' - -
ldkv !!d' joVdpovídnti — J°
joruhodnou shodou okolností sta
lo se že právě v okamžiku kdy
národnostní krio se opětně při
ostřila předda zemského sněmu
ěekého prine Ferdinand Lobko
vic nej vyšší maršálek zemský
náhle jEcnířel Zesnulý prine
iwirocii bl roku 1 "( man
želku pojal rok hraběnku
Idu 1'iHUtatkyMi lit iistein"vtni
ní! m1 pět ditek Pyl dolivot
nim l nrui panské meinovny říš
nké řndv rk'tukV
UIMKO
Vtrlira'l prcince — Ki-
Uii JíljrtU lilu -I ptolliee Yl
k ( vt tiiii-Mi pi'edlhii ihb dn'
$!-h r Ani v) i n p 'e' pr
rnké dAitojitík) ji i potl'ii
t i b I it nuko j4p'iiké vilky
l' e líeťvtk b) Vtd) ďWbtjtúk
Jfl p"déld pívdiohv )bVil U
#it b-jdiiím a tnllíiijm tui
ii dUIjuil i pít pU''ul
vi ítřitíiH nj'kjti a l lit ť o
%U b ii pokn4'iv)iH pM!ju
i t H"k }nrii lriijř bniífní
scény avšak vlny uklidnily se ná
sledkem taktního jednání Sokolo
va a umírněných vůdců Při te-
vření schůze místopředseda přečetl
odpověď carovu na blahopřejný
telegram jenž mu byl poslán s o-
hledem na jeho jmeniny Sociali
sté byli vyzváni nby povstali ze
svých míst při čtení carovy od po-
včdi avšak tito na místě toho de
moiistrativué opustili zas míst
nost Předlohu ohledně zrušení
komunálních institucí úspěšně pře
stála křísí neboť duma velikou
většinou schválila druhý její ol
itřivee Oposiee totiž opírala se o
tento odstavce jímž se stanoví že
komunální pozemky až budou roz
děleny stanou se majetkem hlav
rodin Po řeči ministerského
předsedy Stolypina byla vsalcopo
sice velice oslabena a odpůrci
předlohy nemohli prosadili ani
hlasování podle jmen
S ohledem na ministerskou po
radu k níž pozváni byli také vůd
cové různých stran v dumě sdě
luje s" že účelem jejím je sdělení
podrobností ministrem zahranič
nýcli záležitostí odporučeného pro
hlášení take řečníci v dumě sná
ze připni viti mohou svoje odpově
di V konferenci té předloženy bu
dou také určité body z vyjedná
vání s rakousko-uherskou vládou
h ohledem na ruské plány jichž
veřejné sdělení není považováno
za rádné Zástupci nejkrajnější
ho křídla odepřeli svoje účasten
ství na praeliminárním zasedání a
oznámili že hodlají na ministra
ísvolského podniknout útok po
něvadž jeho zahraničná politiku
ve svých základních hodech sníži
la Huško Vůdce sociálních demo
kratů neobdržel žádné pozvání ke
konferenci ílvé ministra Isvol
ského a jeho cirkulároí nota drže
ti se budou ve stejných mezích
ačkoliv řeč jeho bude poněkud po
drobnější poněvadž cizí vlády
jsou lépe zpraveny s celým stavem
věcí nežli členové ruské dumy
Ministr zahraničných záležitostí
bude hlavně dokuzovati že výsle
dek vyjednávání mezi Hoškem a
Rakousko-Uherskcm znamená di
plomatické vítězství pro Rusko
poněvadž Rakousko-Uhersko při
stoupilo na volné projednávání
všech devíti bodů londýnského
programu s ohledem na přičti me
zinárodní konferenci ohledná Bal
kánu iialkAx
Pessimisnius h ohledem na bal
kánskou situaci zase nabývá vr
chu Obrat tento vyvolán byl o
kolností že vládě rakousko-uher-ské
není možno ani od rakouské
ho ani od uher parlamentu vy
moci souhlas ku peněžitému od
škodnění Turecka za anekci Bos
ny a Hercegoviny Hakousko-uher-ský
vyslanec v Cařihradě hrabě
Pallavicini na vyzvání své vlády
oznámil vládě turecké že Rakousko-Uhersko
se vší rozhodností od
pírá všelikou finanční náhradu —
Víc k čciru jest liakousku Uher
sko ochotno jsou obeohdně politi
cké a čistě politické ústupky Vy
hlídky na přátelskou shodu h Tu
reckem se tím způsobem zase ve
lice zhoršily Poměr Rakousko
Uherska k Rusku skýtá opětný dň
vod by na NÍtuaci pohlíženu by
lo s vážnými obavami Cirkulárni
uotft ruského ministra zahranič
ních náležitosti hraběte Ivolské
ho jest zde považovánu za zcela
neuMikojivoit poukazuje se tm
to i' Kakotinko-Uhcrsku nikdy
itni nenapadlo připustit na konfe
rviiti lád neobm'!entt disktlssi
otAťky nniukee Jtosnv a Hercego
viny Naopak Rakoiwko Uhersku
tile trv! tu tom by konferen
ci" ňlieket tu sltlV llostně ttchváhtrt
m přeb hiifí ďdiodč lllei jedllot
htjiiil vbidtiiui Korespondence
y i v á!eiioti té Huo n l-yii
ineii Vídni N Petrohradem nú bý
ti Itejelt fkdtleliit V il iélíl léllt bi
ahn Vel"'ťjntl tiýbri l'Ú býti Ia
kú V opIvreU f-á tUi I ' lil
třMt by i t)tei uemiti mohly
riivný inoď k o !iioVtku Un
ika H líkotuko Uhemká
I!' tbk h ietk Kriel4 l i
dopi Jejl I4U' lVdtlttin( HUie-
r křinu j tdi itu Wiilámn JI
Taftoví následující odpověď: —
"Pan Taft n jeho manželka jsou
proniknuti nejhlubší sympatií A
nejvyššíiu zájmem pro oprávněné
nití žen Srbska za účelem pěstě
ní národních ideí Láska a soucit
všech amerických žen jest na va
ší straně"
"Allgeiiji ine Zeitung" oznamu
je že rakousko-uherský ministr
zahraničních záležitostí baron
AchrentJial učinil rozhodný obrat
ve svém dosaviiduíiii stanovisku a
prohlašuje y'e Hakoiisko-Uhersko
za žádných okolností nedá Turec
ku nějakou náhradu Za anekci
Bosny a Hercegoviny Tato náhlá
změna plánů jeho budí všeobecné
překvapení a soudí se že došlo k
ní na základě přesvědčení že ani
rakouský ani uherský parlament
nedal by svůj souhlas ku zapla
cení nějaké peněžité konipensance
Unsopiu vyslovuje obavu že situa
ce stala se opětně velice napjatou
K tomu sděluje se ještě že vláda
během krátké doby uveřejnili ho
dlá veškerou korespondenci s Hu
škem o balkánských sporech
Zprávy americké
Sekretář Strauss o přistěhovalcích
"Mám za to že plná třetina při
stěhovaleň přichází do Spojených
Států následkem nesprávných in
formací o zdejších poměrech" —
pravil sekretář Strauss při rozmlu
vě o svolané konferenci s dělnic
kými předáky aby se učinily roz
hodné kroky k opatření práci pro
nezaměstnané v celé zemi — '—
"Přistěhovalci přichází sem s ne
správnými pojmy a klamnými na
dějemi co výsledek dryáčniekého
líčení agentů paroplavebních spo
lečností Chci se nyní postarati o
to aby správné informace o pomě
rech jaké nyní v této zemi panu
jí byly rozšířeny po celé Evropě
Vezmeme na příklad případ sklář
ského dělníka v Čechách který
vydělá 7") krejcarů denně a které
rru se namluví že oělník ve sklář
nách v této zemi vydělá nejméně
#250 denně Tu jest pak zcela
přirozeným že zatouží po blaho
bytu v novém světě a že se chce
vystěhovati do Spoj Států A ko
nečně když sem přijede tu teprve
ku své vlastní škodě pozná že zde
nelítají pečení ptáci do úst" —
Tajemník Strauss má za to že je
už na čase aby se vyhledalo za
městnání pro nezaměstnané cizin
ce domorodé dělníky a řemeslní
ky kteří nemají žádnou práci
Strauss chce nejdříve konferovat!
se zástupci dělnických unií načež
bude pokračovati v dalších pora
dách s továrníky Strauss se vyjá
dřil že jest dosti práce pro všech
ny v této zemi a jediné rozřešení
této choulostivé otázky pozůstává
v tom aby nezaměstnaní byli do
pravováni tam kde jich jest zapn
třebí
Práce na panamském průplavu
Tujemník průplavu! panamské
komise J Jl Bishop v poslední
é úíciuií prute oiiiMiiioje ty
m uliy kdy Soustátí Hiěalo pra
covat! na průplavu hyb) vykopá
no óii milionů čtverečních yardů
půdy což jest asi jedna třetina
práce již je třeba k dokončení ce
lého podniku — Pnu Bishop sou
dí že ptinaiuský průplav může bý
ti dokončen si za t roků půjde
It vše dosavadním teuipem a dne
I bdna PUMuňe prý americký
iiánsl tisbtvovati provedeni nejvi-l
kob pčjiiho pudinku v liUtorii své
ta
Vřtení pro délnické vflďVe
Vrchní 'Uide distriktu Colum
bia Washingtonu Wrijíht w
ticl v míímlýeh dnech r-Mstidik
proti úředníkům Americké ld'-
rtlee priee KUlt io!p rw i I
Mitehr!ul A M Trivii I iti
ťilJM pneliiťht 1' iii'i''Ů d l V
litil druhého il ' tuédcA třetí
ho n i uičic „íImI a proti jun
iioan'in úf aikiiu bvl lne'
ha v rp(nt P'7 t louikoi f r
luotj Prutikn Moek M ie 4 U Uu'
Co k !I Krdi r-v Prie r h d a
C bokottti V ro'"k V !- flKOV
pro nepřátelské smýšlení její
vzliledpm k organizované práci —
Tehdy firma ona vyzvedla si zá
kaz soudní proti bojkotu leč zá
kazu toho nebylo dbáno a proto
nyní předáci Americké Federace
Práce byli odsouzeni pro neváž-
nost k soudu -— Rozsudek soudce
Wrighta jest velmi důležitý iro
dělnické organizace a ukazuje
jusnč že i v Americe měří se ně
kdy dvojím loktem jak toho záj
my kapitálu vyžadují Druhdy
proslavená země Svobody Spojené
Státy nemají dnea ani tolik vol
nosti aby dělník mohl svobodně
říci že ta neb ona firma jest ne
přítelem jeho zájmů Podobný ú
tisk nedovolí si ani královláda an_
glická jež uznává boykot jako ú-
iinnou zbraň dělníkovu proti hra
bivéinu bohatství a zákonem jed
nání takové zpečetila
Divadlo pro děti
V New Yorku zahájena je akce
pro postavení divadla v němž bu
dou provozována výhradně dětská
představení Budova bude posta
vena nákladem ifiirjOOOO a bude v
ní 1400 sedadel
Neděle v Texasu
Minulá státní zákonodárná te
xaská přiostřila zákon ohledně ne
dělního klidu a nynější guvernér
se vší přísnosti hledí k tomu aby
zákon ten byl prováděn Násled
kem toho jsou v neděli zavřeny
všechny hostince po státu a nikdo
se neodváží zákonu vzdorovati I
v Sau Antonio kde od nepaměti
bujely herny a hostince byly ote
vřeny ve dne v noci musí se pro
dávati nyní v neděli pokoutně
Ohromný m°st
Ponnsylvanská dráha připravu
je se ke stavbě největšího mostu
na světě který postaven bude z
Port Morris u Xew Yorku do
Queen's County na Long Island
Most ten bude tři míle dlouhý a
pnouti se bude přes průliv Hell
ílate Svršek mostu bude 300 stop
nad vodou tak aby i nejvčtší lo
dě mohly pod ním proplouti
Starobylé město
Prof Walcott ze Smithsonského
ústavu ve Washingtonu koná pří
tomně důležitou prácj v Arizoně
kde řídí vykopávání města Casa
Grande z doby Aztéků Bylo již
vykopáno několik budov z nichž
jedna jest asi 200 stop dlouhá a
má 11 místností Práce tato má ve
likou důležitost pro starožitnickou
vědu americkou a finančně podpo
ruje ji kongres Spoj Států kte
rý už povolil k tomu cíli určitý
obnos
Taikářství v Pittsburgu
"Liga voličů" v Pittsburgu za
hájila boj proti taškářskému říze
ní města a výsledek dosavadní je
jí práce jest že nalézá se přítom
ně 17 radních pod policejní do
hlídkou kteří nesmí opustiti mě
stu Správa města prý nakládala
libovolně a nezákonité h různými
veřejnými fondy a někteří úřed
níci přijímali prý úplatky od kor
porací jež chtěly aby ta neb ona
ói dtttuíieii lij lil V ajmil Jfjieii pl
jata Bllde 2 tuhu ii-ieh v boč U'l-
ký skandál
Lék proti prasečí ch°leře
Z missourské hospodářské ko
leje se onaiituje že tam bv vy
nalezen lék proti prasečí choleře
antltoxin a povoli li prý státní
b-ťislaturn k jeho výrobě ílótHMI
ročně ušetií prý misiourští far-
no ři od jednoho do pčtt milionů
doUrů ha vepřovém dohjtku jenž
oud le nioei tou h nul
Z řvatby teáta
Mci hleěnmt Katberine Kikitis-
oii dceptii kpolkového %i luitorA
l'lkioM véod u brtuk in ď
ilo k úplné tltí 'ď all ne
bude IUC S!e ll ro)iHU ♦ tiÁ
s'-lke ť fei (4tl oietřHrttel
k! lieiuiM M eh n V é S ox 1 4 pnjede
prý iikim do Afriky iu h'U t -
okýetl it b Ml b prý írtpoijin l
ha uj lik I -1
Chicaga Jctt prý ldiv#
Z lraiotid kiřdd rho tijpik)
é ipriví i r'k P''- prívl j
(n ! o e?h j -t ediilu 1 le jř tr
vějších na celém světě neboť cel
kové úmrtí v onom roce obnášelo
pouze 1-111 Zdravotní opatření
proti rozšíření různých chorob
jsou prý hlavní zásluhou nynější
ho stavu
Nedostatečnost amerického vojska
Chcf generálního štábu spolko
vého vojska gen J F lícil po
suzuje ve své právě vydané vý
roční zprávě naše vojsko a vytý
ká mu že jest velmi nedostateč
né Praví dále že v případu vy
puknuli války s mocností první
třídy neměli bychom po ruce do
statek pravidelného vojska i kdy-
by toto bylo sesíleno státní mili-
' Vytýká dále velkv nedostatek
důstojníku a jízda naše jest prý
zařízena dle způsobu velmi zasta
ralého Polní dělostřelectvo jest
též nedostatečné a rovněž tak sbor
inženýrský Nejlépe si dosud sto
jí signální sbor který zasluhuje
veškerou chválu pro svůj vývoj v
moderním válečnictví
DOPIS Z CHICAGA
— rl) — 27 proHince 'OS
" vířné oddané obyvatelstvo
liralfivHlví Č'cnkčlio pod otcovskou
ochranou Vuhí krltlovHkj Miíonti
hledá svou bcpcénoHt u svou zá
ňfittl Híiíiž Vaše VoliiVriHtvo nejmi -Josti
vřjí přijmout í tento nejucti
vejňí projev věrní oddaného snfi
mu který
Jíiih žehnej opatruj a zacho
vej Viiňe cí-mínkí královské apo
štolHkď Veličenstvo"
(Závórek adronícy rikomkí-mu
eísiiřr navržené j)OHlanci národní
Htrany svobodornyHlné 12 října
J MHO 'na zemském ftnřmu)
"Rakousko budiž ochranou a
'AAtitou právům svých žerní a ná
rodiív v iicroxluřném jednotném
svazku budiž trvulým domovem
práva a pravé svobody!
Bflh opatruj l{akouko bulí o
patru j národy a znino jeho!
Ilůh zachovej a zohnej Vaíc
císařské a královské apoštolské
Vcliíenstvol
(Závorek adressy ' národních
poHlancíi českých na radé řísHké
IWl)
Tak! A nyní o té naší protestní
schůzi proti bezpráví a násilno
stem páchaných rakouskou vlá
dou na čes národě ve staré vla
sti Přicházím arci trochu opozdě
ně Huliůze odbývala se již v ne
děli dne 20 prosince leč nevadí
neboť to co Ti milý čtenáři chci
říci nyní mohl jsem napsati třeba
již týden před schůzí tehdy však
obával jsem se výtek že chci po
škodit! dejme tomu z mladistvého
nerozumu z podlé strannickosti z
podlé klukoviny úmyslného ka
zisvčtství či z jakéhokoli nemrav
ného důvodu jednotný mánií es
laění ráz české protestní schůze a
poněvadž za žádnou cenu nechci
být i považován za vlastizrádce ne
bo jiné nějaké podezřelé indivi
duum mlčel jsem de-Časně a tepr
ve nyní dlouho po nianfestaci při
cházím se svým skromným náhle
dem že celá ta protestní akce ať
už se na ni díváme z kterékoli po
váhové stránky řekněme jen pro
testní a národní nestojí ani a
fajfku tabáku oe bezesporné že
rakouská vláda nejedná s českým
firfy1ori rrfYdl jv" ?" opMlf
projevuje vll b!nhnvk!r!!0t a pH
ncjnicnšíin velkou shovívavost vů
či Němcům na úkor i těch nejsprn
vedlivčjšieh a nejpřirozcnčjšieh
požadavků českého národa stačí
uvésti pouze otázku českého škol
ství na českém severu u ve Víd
ni otázku na niž už po dlouhá é
ta marné od Udy čekáme odp
včif ftle nesmilné přehlédiiouti Že
stejné mncíšsky táž vláda chová
e vůči Italům Siovim útii n jiným
početně slabším národům a tej
tié tiesprnVedlivó chovala by so i
ůči Maďarům Kdvby i to dali li
biti V tom "kdby" vči relá pit
čin í blahokkloiiiioti vbídy vůči j
die-uut národ t tni tV'i l torl dru
lolot M-lifiír to lit A lieliti'
lokajem je piti lit it je k liiul
k X UluUjim jediuoo Np tt
lomu IYm jm lokaji k ld) k
ptéi pro! loui ujúfuji o
v'ruot k nldiisti it n -tit e
tielU bhi ďtiti je It tt foi jk
}okji j diiii-- r j dieu ii v a
dtktl k"pHi-e S t ťkett p'kl
koti ťtU jHSitik 'u tirolni' h
trin č h jde ni dilo "4
desíti k iňťi : zástupci povolují roz
počty odměnou se 'jim ostává sli
bů a tu a tam povolá se některý do
ministerského úřadu Národ si do
ma hraje nu Husity hejslovaní
chodí na mariánská procesí a ob-
3 as ní i zadcmonslruje pořádají
se jubilejní výstavy dychtí se po
návštěvě panovníků po jeho úsud
ku o našem pokroku v obchodu a
průmyslu očekáváme jako hodní
chlapečkové pochválení ujišťuje
me se o tom v novinách n zatím
císař nic Ani nepřijel ani nepo
chválil Jeho Veličenstvo stonalo
Ali tak! Zase plné sloupce v novi
nách jak se mu daří byl-li Čí uc
hyl na procházce jak se vyspal
zda se potil a podobně Jeho Veli
čenstvo se uzdravilo Nesmírná ra
dost v národě Jeho Veličenstvo si
neničí přáli hlučných ovací při
svém jubileu jež nc má slavit! na
jeho přání m heslem: vše pro dítě!
Neutuchající jásot v celé říši V
Čechách nejvíce radostí Těšte se
děti na českém nevěru ve Vídni
už vás nebudou poněmčovat do
stanete české školy zdravé světlé
a vzdušné místnosti Ale ze severu
zazněla prapodivná ozvěna stejně
hlučná jako ten vlastenecký řev
ale hněvivá a rozhodná: Kašleme
jm vás jásot kašleme na jubileum
a jubilantovo heslo buď dostane
me školy nebo zahájíme všeobec
nou stávku dětí Promluvil český
horník dravý český mozek A
vlastenečtí ztstupei ? Jedou na se
ver a — domlouvají rozhněvaným
horníkům nby s tou ošemetnou
stávkou vyčkali Nuže nejsme lo
kajové? — A vidíš Čtenáři v do
bě kdy už jsme tu věděli o praž
ských výtržnostech o krutých a
bezohledných zakročeních se stra
ny rakouské vlády kdy tekla v
Praze česká krev připíjeli si ně
kteří chicagští Čechové k rakou-skp-uherským
konsulem v Chica
gu na banketu u tohoto hodnostá
ře pořádaném na zdraví císaře a
krále Františka Josefa I To však
není ještěj celá ostuda Sdružení
v němž tito povedení Čecháčkové
mají hlavní slovo dalo chicag
ským Čechům krátce potom po
kyn aby se protestovalo proti ná
silí rakouské vlády páchaném na
českém národu Ke schůzí došlo
Mimo dva referáty slyšeli jsnio sa
mé vlastenecké boucharpnství na
duté fráze a povrchní rozumy Na
konec byla odhlasována resoluce
v níž se hodně hlučně protestuje
proti bezohlednosti rakouské vlá
dy a v případě že by tato resoluce
nepomohla hrozí se boykotem ra
kouského zboží se strany americ
kých Čech Resoluce má býti za
slána prostřednictvím místního ra
kouského konsulátu přímo rakou-sko-uherské
vládě Teď jsme o
všem našim českým krajanům po
mohli Předně záleží na rakou
ském konsulovi v Chicagu urá-čí-li
se mu onu resoluci odevzdali
či nikoli V případu že resoluce se
dostane do povolaných rnkon( do_
mnívají se snad ti kteří resoluci
odhlasovali že se rakouská vláda
obrátí na pokání! Předně ví že
iif t'H liiii'iii it cuiitiitit v m
vúlec nejsou jednolitý živel kte
rý by se dovedl usnést i na hro
madném bovkotu a druhé i kdy
by se tak stalo těch rak"tiskýeh
výrobků se mezi uun-rickýtui Če
chy prodá velmi málo A dejme
tomu ze v došlo i k hromadné
mu bosketu rakouského zbot kdo
tím xkittnč nejvíce trpif lčlnik
A je možno by při boy kotu ra-
koíitkťhu iřboii předpokládaje o
viein íi bychom id-dudi ídc ym
pntie a solidaritu všech Sl"niiů a
outni'lt národů námi bvihom r
kotekému v voíit n kli t uk neobli
iiii utrpbi právě řuaéiié procen
to i'vkťho dbiichiV IWiŮme e
ii jiodftiéni prsivé V to diiv ll li
fprih jt- tiré Uttt t'iik'
tem rkoitkýe!i výrobků v Turee
kil ll-!lúttA b!j V tukobkA t'
rltii(ll tlít fí V Jh"é ikých loe
tiek výroba utdelketit írhoi
pi ln i:$ l t ť-elvMl d ílliků
prii'i NWe koout íioiu Utitč
ltkoiblf t"JÍ l eiý ti l U
prt t! Me o I on e UÍ i nt
itetiv Jitje J n kd) 1 e pr tr {o
Valo
II
r
t
w
I
i
i
I
'
V
i '