Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 23, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i'tt"íJtiiaJifccr-iMVLy(tw
!:
f NťJliicliH (lepší Tenký I
+
JíKST ADVEUTISING 1
MEDIUM T
lýdl-llll 'ijii'l
r
! n 71~-Itoí
iiiiiiui r"i v Hiniu h'síh' h)on
POKROK
1
Zprávy zahraničně
ČKCIIV
Slunné právu v Praze ví- skiilcč
nnsti pominulo ilnc II prosinec
o H hodině večer Místodržitet
český hrabě 'oiidcnhovc uiiámil
In veřejnou vyhláškou jež sou
časné obsahovala vyslovení 1 fi V'-
ry že oby vat cist vo zachová Ic I i i -Si'
zrušením stanného práva zru
šen byl taká zákaz nošení barev
ných odznaků a tuliu puiižili ně
mečtí buršáei okamžitě ku nové
pruvultHci Odebrali se sborové
lia Příkop kdo m oilziiíiky h kap
kami ostenlal i vin' Ki- procházeli
jaku liy v triumfu mul tím že čelý
úřední aparát slojí za nimi jak
dostatečný důkaz tuliu podán byl
prohlášením stanného práva nad
JYahuu České obecenstvo pud
(ujiiii'iii událuhtí posledních dnů
nechalo buršáhy na 1'říkupu bez
povšimnutí za tu ale jakmile 1 1 -který
ImrŠák objevil se v nf-It tr
postranní nlii-i hýlu mu ihned dá
nu na rozuměnou že český lid
jest i'j j I j i ' nabažen huršácké dr
zosti a opováží ivosti
RAKOlSKO IIIKRSKO
Vnitřní politická sit um násled
kem (''ski'- npusiec proti vládě
která prohlášením stanného prá
vu nad 1'raliuu postavila si- úplné
na stranu německých štváčů a
biiršáekých humlíí mihyla tvář
nusti velice pochybná Veškeré
úsilí vlády aby přiměla české po
slain'1' v poslanecké sněmovně ku
povolnusti v utázcr rozpustu bylo
manu' Cechové trvali na svých
národních požadavcích jejíchž
povolení ub ministerský předseda
baron Jlicncrlh trvali' odpínil
'feritu poslední když seznal že
od ěeskýeli poslanců bez splnění
jejich požadavků nemůže se nadít
Žádné povolnoslí dohodl se se so
ciálními deuiokruty kteří stali sc
prý zachránci vlády Tito dali
Nvíij suiililas ku pilnosti rozpočtu
véhu provisnria u zajistili tak vlá
dě potřebliuil vétšitlll Cesií po
slanci když požnuli jak vládu
pumohla si z nniize demonstrovali
liluéné U'utí tuiiiu avšak vzdur
tomu debata u rnzpuýtu byla zalní
jeria n vláda s puinoeí sueialníeli
deiiiukratů duidá prosadili přijetí
provisorní
Kníže Kudulf liielilensteili ze
mřel ve Vídlli po delší lielimei
Týž byl prvním vrehuím hofmí
stiem irenendeiii jízdy rytířem
řádu éernéliu orla a majitelem
ruznýeli vyznamenání Zesnulý'
ďisálil stáří 70 let a byl v pnslcd
níeli letech intimním přítelem cí
saře Františka Josefa
BALKÁN
'A IVtroliradii se ozmimuje: Dů
ležitá přednáška slovanské n
tázee již uspuřádati kudlal jeď-u
éleii dumy jiřed studentstvem by
la policií zakázána Všeobecné
potlačování protiriikouskýeh de
inuiistraeí v Kusku jest jak se
praví výsledkem kompromisu j1'
huž docílenu hyln inei líuskem a
Hakouskein s uhledem na anekei
iÍiliV I l l eV il
Ministerský pře-edi anirlický
Asipíith A 1 Hiilfour ministr
řaliianiéiiýeh záležitosti (irey V
Clutrclull a X jinýi li členu dolní
siičmovny imulické poslnli hlaliu-
pV juntt depeši tureckému pHlllI-
mentu jenž v těchto dueelt 1 1
iřiihájt n v Cní ihrudi' Adrvssu
noe mulpix "N'jiturši pttdim nt
liejlltbulnílinl" jent v td slovu
válu dávčin že aiíi ld řákmiu
díniťliu tčlni tunckťlei piuov
iell iárulmstrlU Hspi'k"j lit H
pruopči h
Zfllliky h {ik"Ukl jtailjalu
SlUiflivějsI Stťlliouko inily 14
hiiliď k imíriičiií ture kčhu hj
kt t proti rkuikčiuu tUUi ktf-
ti ln pil hlié luele le pro-IU lu"
t-dtbtt jikm 1 nk'ni"ku lo ud
Uipik"pvi Útupkť hlelué }
tu t iiky intil l t iu
tohi!iihi ntk Jt ftnim i''
tkiké liutiy lhinlp lioíi ji
uit nýid ttirkth cil rtn
Id keikMh ' V Tm'" kl II
í ii id int n t- i (#4ru
naznačil mnžnust tuliu že líakmi
sku převezme cáKl tureckého stát
níiiu dluhu N'a druhé siru uč ale
dal prý rakouský vyslanec na sro
zuměnou že vláda jeho požadova
li bude náhradu zu škody spíiso
bené bojkotem nač ale vláda tu
recká sotva přistoupí
1 Ulil
Zprávy americké
Sestavení Taftová kabinetu
Cínciiinalský éasupis "Times
Slar" pujednává ve svém zvlášt
ním vydání n sestavení příštího
kabinetu Taftová a zprávě té lze
věřili neboť vydával clem časopi
su toho jest bratr nové zvoleného
presidenta Charles I' Taft
Většina sekretářů v kabinetu Taf
tové budou noví lidé jelikož sudí
Taft nechce prý míli v oiemi tě
lese miiobu líuoseveliovelí Se
kretárem zahraničních záležitostí
má hýli 1'hílanderC Knux z l'enn
sylvanie sekretářem pokbidny
Myrun T llerriek z Ohia gene
rálním návladuíiii (ieorni' W Wi
ckersham z New Yorku sekretá
řem války 'harles K Milionu z
Nebrasky sekretářem námořni
ci ví William lioeb z New Volku
nelni ( 'harles II Thompson rovněž
z N'ew Yorku sekrclářeui vnitř
nich záležitostí Kidiard A líullin
ifcr ze Seal tle Wash jíciierálním
pošliiiístrem Kra ii k II Iliteheock
z Massachusetts sekretářem rul
nického oboru James Wilson la
owy dusá vadní sekretář sekretá
řem práce a obidiudll (leori! A
Knijíhl z Kalifornie -- Výběr
tento jest velmi dobrý n jest zna
telno že fiřihlíží sc k tumii aby
v příštím presidentové kabinetu
byli muži nejen sehupní nýbrž i
osvcileeni rnuatuicr ivnux jest
znám po celé zemi jako nepřílcl
a potíratel truslíi a považovali je
za jednoho nejlepších právníků
O panu Wilsonovi není třeba ani
se zuiiňovati neboť každý zajisté
ví že on to byl který obor bospu
dářskv přivedl na výši dokonalu-
sli a vážnosti kdežto za jeho před
chůdců byl téměř bezvýznamný a
pro rolnictvo nic neznamenající
' prvil se soudilo že do úřadu tu
ho na radu Rooseveltovu bude II
stanoven ( í if ford 1'inchol chef les
iekélm oddělení avšak pan Taft
i 1 1 -1 - i
chce iioiieeliall v llsomi v uriuiu
za každou cenu věda dobře že by
nad nikdo schopností (éliož netia-
hradil Další dobry vvImt p-st
v osoliě Charles Manona z Ne
brasky pro úřad sekretáře války
který přítomné jest p-neráliiím
Sítiveriičrcin nt Kubč Milému
miiže plné uplatnili v onom úřadě
své zkušenosti jež nabyl na Kubé
a na Kílipináeli jako vládní úřed
lík 1'odobliě lze se vyslnviti I o
islatních mužích vvše uvedených
jaku nastávající sekretáři Dude
tu kabinet silný a plný em ruď' ku
jiludné a užitečné práci
Sjezd Vzdělávacích Klubů Koraen
1'učímije v pondělí večer dne l!"i
prosince sdružení Vzdělávacích
Klubů Koiin iuký aliiji fcViíj di u
hv sjed v Národní síni na 'J a
I' ulici v Souih dmae který p"
trvá tři dny l'rní večer lunt' u-
Vitálil delegátu suulh olililský lil
klldn'111 h kterém liúded"Vati
binb' plOLTillll scntáviijiií t lni
debllich éisi l rúllýi ll pledlleml a
řičí pokud známu ť"mltiví p
Mtkir Chtiivat redaktor Pukr"
ku pr"ř Sirkit llrbkovii e slát
ni univcrtiiy t lunclu posbuo"
(Hoknr Kolmé llumhotdt Nd
A jud tli l ťáli Jt likol hudební tt
jiná ísluk pnirdiim lud mi l
fdi h nit nuutti utíitttký h v
(Vrtil sehtUe tAtu ldujť hýli A
kým poitkiiu tčiti ktiti iittíl lu
deiou elii-rkMi kuti n I ulrhi ťkiul
olidadillU pinti ji říl 'tiUH"ti
H nl ii enuili krtijiu hv ivi li t
ytli lu h hrdi mi t í lut ui ud
il pílltí! l hti lytt inbid?
ť kuMn re ké n irl kt {i %t
ehrli t ukI rtr !!
Infíi kúiit krujAiiy ijdmli J m
- I -t t ti ' i'd ir!in iii r k
i a i k 4 ' 1 1 j vj n-MitiU
l'řit lim i" iUi Itřtun
O 1 rlO 1 IN 12
SVÁTKY
mm
Wiš
SVÝM PŘÍZNIVCŮM
A piUticlOm
c
VAW
jemuž bije v prsou české srdce
dustaVÍ he nejeli do éu pl'Vllí
si liilc ab' do všech které se po
čas sjezdu budou konali Veškeré
jednání sdružení budí' každému
přístupné a ěím čelnější účasten
ství lim nadšeněji budou delceá
li pracovat i Sjezd bude zakon
čen bllllketeill Ve středil V eéer W)
prosince uspořádaným na počest
delegát ii klubem soiil li ouuizskýiii
)eeeálí bllduil přítomni ze stát
nich universit Nebrasky lowy
Minnesoty- Illinois a dále z mést
South Omaha llumboldl Table
Rock Crele Wilber hyneh a Ce
(hir Haiids O práci a výsledku
sjezdil podáme zprávu později a
vsak radíme každému kdo si pře
je blíže wznatí účely klubu Ku
iiienský a jejich působení ve veřej
néai živni é by účastnil se sjezdu
osobné neboť bude lliíti přílcži
losl vvsl"ehiioutí zprávy delegát íi
ze éyř stálil a řeči našich velkých
Cechu amerických jaku pnď l
Simek z university iowské prof
Šárka Hrbkova z university ne
hraské a pr'ď Kovářík z universi
ty lllíllliesotské Povzbuďme naši
mládež bujným účastenstvím a
projevením zájmu v jejich dob
rcin předsevzetí které zasluhuje
si našeho úplného uznání
Kongres so odročil
Spolkoví poslanci a senátoři roz
jeli se minulou sobotu Washing
tonu do svých domovu na vánoční
prázdniuv které polévají až do
I ledna líi-heiii dosa vaduíhii zi
sedání kongresu nebylo vykonáno
Ičiiičř nic aspoň nic diiležitého
Elihu Itoot senátorem?
Sekretář zahnuiičiiích záležito
stí Klihu linut z New Yorku vzdá
se svého úřadu ještě před I břez
nem bude li mu new yorskou leyi
slatiirou neliídniit úřad spolkové
ho scnátorii za onen stál Ietrisla
tura new yorská zahájena Inule I
ledna PHIII
Prodjoužcní drah
Správa dráhy CIiÍciilto Mdwaii
kce & St Pnul rohodla se pru
llloUiti svoje trittč Ze Stiekliey do
Orient ve W íseuiisitui Krajinu la
je husté o„!Zt na a doslld bez Zele
iiičiulio spo jeni Pmjektov aná dra
ha také zkrátí spoj ni mezi Simix
Cilv a místy na míněné dráze le
žicími
Poiudek o Českém dnu
til Nurmlid výslitvé kuklllléné v
Oiiiu' podám pnsti týden
V Mur
nodácli Krnnnll
Královská luti" Prdit lutti
Host čtskýeh úpťhi iiiíiiuImIi
dun ll pmle jlu III nltlinčhu pl tVJ
Zlutaio V-ilil l mUhutll J' Í V
Prán' Vi vi k proldUi id C'u ho
pritv hiU rok tl
N m s a J:ut oddítu1 Oity t k I-1
not J t V dvti jol-'-t i- I lib'
l ln i'!!! všili lvrl
Sni ř st i i inf M i iit nit t
e h iio r i ky i tt ťih 'in dAloj
i!H #j iStn't! thill l'i v !'
l i ti)t řo-lť i b )e V I "
i t li e I kd Uu-'
ii-v ii ii ' t -I
ci V lOlLliL
i
Vyduvulvlntvu a ttutlaccu
Pokroku
3
Cznávajíce potřebu součinnosti
VŠceli Cechu amerických V "lázee
lak přímo se dolýkajíeí kořene
bylí národa éeskélm uznáváme po
třehii aby i zde u nás na Západě
(Vši stejné důrazné jako dúsloj
né dali na jevu že bedlivé sledují
vše co se v Cechách „ )„
Iřím ve vlasti projevili souhlas a
ujistit i je sympatií a po případě
pomocí v jejich boji
' lé příčiny zveme všechny u-
příniné národov bez rozdílu
příslušnosti náboženské politické
nebo společenské - v Omaze a Ku
Oiinize aby v nedčlí dne 27 pro
Bince odpoledne o hodině přišli
nu
manift-Btační schůzi
do Sokolovny na jižní 1'5 ulici —
Ve schůzi této se usneseme jii
kým způsobem co ncjdiistojnéji se
ohradili proti bezpráví které junt
národu českému v naší vlasti tr
pěli
1'časl kazMělio (Vcha a každé
(VŠky vclevílána
Zvláště pak zveme zástupce
všech českých spolkíí aby se neo
pomenuli za své sbory do schůze
(clo dostavili Není možno vyčká
vali až by v pravidelných schů
zích Spolkových voleni dele
L'áli Spolku do lélo seliilZe pro
to kde tak UŽ nebude možno du
slavle se záslupci jejich - aspun
předseduvé a tajemnící najisto
Nikdo neobmeškej se dostavili!
Velké osady české na Východě
tonou v podobném ruchu a hlas
jejich má proniknout i i do v eřej
nosti anylické
Není liž povinností nás Čechii na
Západě učinit i rovnčž tak '
Ve schůzi této bude povídaný
mi silami probrána a osvětlena ce
lá otázka tato a postaránu by
hlasu oinažskýeh a sout h-omaž-ských
Čechii li zjednán přístup
do ěiisopiseet v a a ii triu-amerického
dan líosický
K W Ibrťoš
Marie M iehalov á
Krank Si-mín
Václav Kuks
V Schneider
liod ''ilniixi r
1 1 Mik
I juvornéni : Zástupci spolků
lie rodilii ať dámských éj niuž
skvěli iinjinoii místa čestných
místopředsedů llil jevišti
České xprávy i univemity
Skulni práce na státní universi
tě hvli uavit im minulý pátek v
čtr tllie ls primilue k úli dvou
tvdiiiui v 111011101 prázdninám
Veliina íiků lu utehioie h do kat
lih radoslitVeh duťi j 1 Hlráví ve
VVh dolnoVei se nvýliii ribi ll
pfilli ll po':lhl iidjidi l tlel) 10 til
dv dliV drive iieí hv 1 šk"bd
1'liit ť li'U eli fu liči lil t š i k lu-
id btkué iiiučni jik kt luie hý
toul UedsllV ii )' a jut jtndui
h loidoti ti nii iiirii i
"'t do lileoli a tikotu ) fad H
i Ukot vili poli ním jku přis
t Ulo( mlji í li 1 1 Pfii t čtHkčiíi
d!''ll 1'kti oje Kbdl hoiut II
v Hol ho dt Un klí hl
! Ii rst i t iask' vfuvtrí Iv v ij'
I l laiv ri'lu i !iíoiik"U
V -Ut Ml V A 1 ! '
Hrbkovy bylo objednánu z (Jech
poprsí danu Amose Komenského
pro místní klub Komenský Sko
da jen že soška latu nebyla bez
pečně zasílateli vystlána tak že
byla cestou poškozena — Na ml
nické koleji v Lincoln byla česká
škola založena a as patnáct 'čes
kých studentů kteří béřnu kurs
na zmínéiié kolejí berou též podíl
v tomln éckém kursu V poslední
schůzi Komenského klubu bylí
zvoleni za delegáty do sdružení
Komenských klubů pp Wui 1
Provazník a JO Pcduář Sdruže
ní Komenských klubů bude odbý
vali schůze v So Omaze v prosin
ci L' až :M Pude to druhá roění
ScIlŮZe delegátů těchto klllbŮ jež
nyní jsou založeny na státních u
niversitách v Nebrasce lovvé llli
nnis a Míunesnlé )áe jsnu pudub
ně kluby v (Vdar liapids Juvva
Tuhle Rock llumboldl Píshclville
Omaze a Suulh Omaze vesměs v
Nebrasce V minulém ruce byly
pudubné kluby založeny v Texasu
Oklahomé v Crefe n Wilber Neb
lile všude je třeba dálí české mlá
deží příležitnsl poznat duševní bo
hatslví toho národa který nám
dal Komenského n to jest účel
Komenských klubů V Nebrasce
už lalo práce nese ovoce - Tu
hnutí které dalo nebraské univer
sjlé českou stolicí kde je nám do
přáno studovali kulturu českého
národa mělo svůj začátek v Ko
menských klubech A to je teprve
začátek našeho působení Delegá
ty Komenských klubů které za
počnou schůze v Omaze 'Jtf pro
sme oeelwiva mnoho a ve cvek no
vínností Jest nutno aby vše urov
nali a doufáme že (y kluby které
dosud k sdružení nepatří v'v111011
tuto záležitost na vědomí — V
minulém týdnu hyln vydána tis
kem kniha "Lindcn lílossoms" —
lest to obsah básní zesnulého pro
fesora JcITrcy D Hrbka který byl
prvním učitelem na české sloJici
na nebraské universilé JJásně ty
to na žádost přátel spisovatele
byly vydány tiskem firmou Tondi
Press v (Vdar liapids la Přimě
řené jest tento obsah básní na
zván UpovV kVet lid) 11'llcll
mladý spisová lei byl v kvělu své
ho živda a práce
1 M Itedlář
dopisovatel K klubu
DOPIS Z CHICAGA
1 prosince 'iis rb V po-
sledním čísle e dne ]'' urusinee
iziiiiniiijí " líozhledy " že nadále
budou vycházeli jako měsíčník
Své sděleni provázejí trpkou ale
mi holé skutečnosti založenou ob
žalobou našich "svobodám —
neplatí! svobodomyslných spolku
a obchodníku a přesvědčením že
s v iij úkol a své povoláni v ně
kterých směrech budou moci lépe
plniti jako měsíčník nežli jako tý-
ileimiK Uuzlilciliim nonevac
yly listem poctivým upřímným a
oiisaiiovc cenný ni dařilo se u a
iiieriekýeh Cechů přirozeně špatně
a nepochybuji jako celá řadil ji
nveh kdo ynají t'ii ná v jádře
sice dobrý avšak dlouholetým li
vem všelijakých svobudumyslnýeh
kramářů a nuíšt lékářil t rá 'in v
lid že finanční mizérie která je
diné donutila " IJohlrdv " k pře
mění týdenníku v měsíčník bude
je pováiti l uada'c 'o uz je
pravidlem kh-tby iiiiši ho národní
ho života zď v Americe slíbali
každou doh on ěc jit UŽ se lo
Jllielltlje " lioíhledv "Svuliudná
Nkul" svobodoinv siné školství
Svaz či jakkoliv Zoufali ovšem
nad tou uUi narudni lud m ne
siuíliu hvlu hv li řtivtcčni' A Iro
i lili luheípí lo- In iief V se ttU'
setšidlií l lo foilfaílí Jliie In
llécí iij !i- i dis inilvttl j tw
kyt tt pouti r li tt lutvt dkt itt t te
lu -kluime tt liehulťí lne Hic ttbki ttu
uV'k4t4ll C Vikutk-t iae ["
imry pí filti i j tt nu titkč
ht u sloji ti ii ii ht řt piiklil
U ti l-t' % V ! I en v s ! 1 1 i t-
nuai: hI jiini' j- ! p v- t 1- u
lv jde di i d a J i t í tv
ddtmid ' Ž dšti pot a V
M jd'"i k ! i df 'iim!'!-)
Ilkethu dl i j k 1 !l J f
zbudovali čeští katolíci s nábo
ženskou výchovou ovšem celou
řadu jakou cenu mají pro nás no
vinářské plachty j la Svornost a
Denní Hlasatel V Nechtějme Činit
rozmachy a spokojíme si drobnou
prací vu všech úborech národně —
kulturního života V tomto umě
ni mohou konali "Rozhledy" ja
ko měsíčník našemu lidu výborné
služby -- Si ráž Osvojených míst
ní sdružení Svazu Svobodomysl
ných založila zde na popud dr
Wišleinové českou pokruěovací
školu pru dospívající mládež Sku
la lato má nyní na 150 zapsaných
dítek Specielními předměty jsou
pro hochy kreslení a rýsování pru
děvčata hladká ňi'í prádlu šatů u
v příštím ruce bude vyučovánu ta
ké kluboiičnictví Dalšími před
měty jimž vyučovány jsou dítky
oběhu pohlaví HpnliTuiě jsou če
štinu a písemnictví zdravovědu
historie a mravouka Vyučováno
je v sobotu celý den u v nedělí do
poledne O Školu která je proza
tím v české Americe unikem jeví
se značný zájem jak se strany o
beceiiHlva tak sc strany několika
spolků Tak nu př sbor Plzeňské
ho Sokola propůjčil školí místno
sti zdarma lékárník Severa 7 (
dar liapids zaslal obnos tíú dollarů
na iiejnutnější školní potřeby něj
lelé uvolili věnovati ústavu své
síly a čas do jisté doby bezplntuč
nejmenší zájem o tak důležitý ú
stuv projevuje riušo — žurnalisti
ka a časopisectvo vůbec Mimo
skoupé oznámení v "Rozhledech"
m provolání ve "Spravedlnosti" a
v 'Denním Hlasateli' jež mimo
chodem řečeno zasláno bylo od
tajemníka S O nikde ani řádku
Poslední dubnu teprve oznamuje
školu "Spravedlnost" jediný z
chicagských listů Mlčelií řasopP
scelva jo ovšem pro normálního
člověka v tomto pfípndž nepocho
pitelné neboť možno přVice před
pokládat že alespoň v případech
kde jedná se o českou školu O če
skou mládež o národní a svobu
důmyslnou instituci budou to na
prvním místu české svobodomysl
né časopisy u orgány j'ž poskyt
nou zde trochu té novinářské pod
pory které jinde říkají žurnalisti
cká povinnost a dle toho sc také
řídí — Včera dsouzeni bylí po rot
ním soudem ručitelé a členové za
niklého zábavního parku Creani
City k zaplacení slušné pohledáv
ky National ( 'oiiiniereial banky
obnášející Ýúsl I2ÓH Rozsudkem
postiženi jsou vesměs (Vši jelikož
(Vcam City park patřil české spo
leěnosii Pude požádáno o nový
soud který bude-li ovšem povo
len solva co pomůže Nejsmul
nčjší stránkou celého případu je
to že mezi obžalovanými je celá
řada krajanů kteří bude-li rozsu
dek vskutku proveden přijdou o
celé své jmění — Ve středu dne
lii prosinec sehrál spolek Karel
Marx v prospěch obě Lamant n
Rinloviče divadelní představení k
němuž zvolilo Stroupežnickéhu
drama "Václav llruhčieký z llrub
čie" Jakkoliv návštěva neodpo
vídala účeiti představeni je sluš
ný finanční přebytek zaručen
Dnes Večer koná se 11-itllVujíi'i
schůze "liyv Svobod' " 'U-jflUlisa-
ee jež má sdružili veškeré občan
stvo bez ohledu 11 1 politická vy
znáni a národnost v jeden celek
na "i hranu iik přistěhovalců kte
ii pru politická proviněni nuceni
jsou uch v hti sc do Spojených Stá-
lu tak 1 samotných občanu létu
líní' julií svoboda jikkoliv ú
stavoit zanícena je jMisledfii do
b'll povalivť ihroMV aloV a lel-
i ivHihi le i Svobod " kť rá
je oranisn 1 éi skon naxaU' v isej
kratm dobc "tyky ttď'á'ikou
' ' liik'"u" ihy o hij lrivi přikro-
s iui hvtl tteihVl k i"prvd 'Vá kel
pli di Villl Ve prospěcíi ruskěhu r"
v "Vu i-niii' Ku 1 t y le'í y
dání ml4'Ult ruk U l p'sl
řiďttk ! ie li el ivi J' pro
nlýni ' io' 11 Pi An 1 k f
! pru Kp'j ná Mily j I
ni ti vul id ' ! kd 1 i t b" I Ull
dodyl J-k"-i ' ti pu
ti kl r-'U %idtVÍ l tsj Uti lll
i j- ibv IU' U li- iiiii i l'U
i t
ii 1 1 v
i I tlil n
t-'