Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 05, 1908, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tW I #tr
3
Ai-oin Jiiiákkk:
NA OSTROVĚ
Romén o ouťannóho ilvota
"Kdyby Vydru KramcriuH 'to jí mul míru vždycky zajímalo
JuiiKUian Palacký u všichni li nuď Věděl to lépe nežli sc v románech
jícní horlivci a pracovníci pravím dočítala mohlať se Iio také i na
pracovníci bylí hvého éasu takový-lo a ono z-jf itt i na nábytek na
mi skeptiky a pessimisty zdaliž by domácí pořádek a podobní Při vě
se byl udál tni "zázrak" jak ěcři ne pak i host rozveselil Starý
rázovité jsme si navyklí říkali T
Nač je nám nynější negace? Nic
jiného tu 11 pensi miniu není nežli
Wtfuec neplodná negace Po vy
vedli? Mcdle en vykonali?" Sta
rý professor stal prudkým a o
bnicel se za hovoru na Hodovala
Ten neděl vedle H hlavou pochý
lenou a vři o I hfilkou do zemi'- Jílá
ha nevida souhlasu v hnutí jeho a
tváří rozehříval se i on Hodo
val k ním nesouhlasí Ale ten o
brátív se po svém učiteli řekl mír
né vnitřního pohnutí nedávaje
znátí
"1'ane professorc mám nesko
nalou ňctu k misím křisitclum
tak'- zavrhuji neplodnou negaci a
hrdou nevážnost ku vykonané ná
rodní práeí Ale inyhlíui - dle
nynějších poměru našich je zcela
přirozeno ozvou -li se hlasy vy tý
ká jíeí naše vady a nedostal ky A
bez léell nejsme lilii V politickém
ani společenském ani v literárním
život- e mnoho pravil které
každý rozvážný našinec cílí a jež
vyslovili je nutno 1 ř 1 j i byly pt
prny a nemilý l u hčží o to aby
se dálo spravedlivé a také o to
uhyehom dovedli ly pravdy roz
vážné přijal a je snést "
"A toť je líčen jiného Vsak
jsem už m'l sfraeh
" l'roé pfine professorc?"
"O vás milý příteli o ván zeť
jste se mně ziiiénil za tu dobu eo
jsme se neviděli - " to povídal
starý pán vyjasniv líce a usmíva
je se
"O změnil pane professorc v
mnohém jsem se změnil Jenom v
jednom ne" Hodoval mluvil ži
vě "latím tak jako před Jety
když jste nás probouzel když jste
nám vykládal o našich předcích a
křisdelich kdy jste nám sám hi
rozehrav eíloval slova Palackého:
i t i ř -lil i
on aspoň Kuynyeti oyi irciaw ci-
kánského rodu a jíž poslední jeho
- 1 _ I t i - t i
poiomcK — a pravé ze tak cí
tím a vrouené jsem svému národu
oddán proto se zaéastét rmoutím
pro jeho nedostatky a toužím po
leekterf! nápravě —
ri i rv 1 1 1 : M l I
U'ohodil polovážné položcrlem
Mlaha jenž za tělo řeči Hodovalo
y spokojené šedou hlavou poky
voval
"Ne Když mně je nejhůře na
padá mne vzdor" odvětil Hodo
val m vážnou přísnou tváří "a
myslím si: Tisíc let jsme tu stáli
a obhájili se a krváceli i trpěli a
teď abychom měli malátněl? NV
to kdybych měl hýt poslední sám
jediný ~ nepoddal bych se--"
"Tak to ! Toť je řeé!" zvo
lul líláha potřásaje pravicí Ifo-
dovalovou Tvář starého pána i
modré jasnu oči zářily "A o
pusťte mné že i jen na okamžik -
Víteť — Ale mám nyní radost — "
Vstal dali se bezděky do kro
ku 'A počátku mlčeli ii když se
jali hovořit i ozvaly se opodál nic
i stromy hlasy Nejvíce bylo V
dáčkíiv znát i a jeho tatínka
"Hledají nás" dél Plálui za
mihli proti nim - Pi-ochái-li se
pak až do žitného snumraku Va
lentovi mani lé se sy náčkem Ho
dovaleni a lildmu Ka ustala
ďuun majíc door v domácnosti
jmenovité v kuchyni li slunce
zapadlo a háje jcilě tn-ii Ihvihi
se tumu že pnul teta tmu jak dbal
ho lueiká a inboji e rýmy nebo
mi hla ní Kdvi po té Kvu vy-
IHíCjii' je Vell Vil4 Spatřila je
rf-vtorii strýcem a před mini
t t l k 1 tm lV itli lil IMtétk bvl
br tu br tam a nikde
ítrt rje S U ililt 1 je
'li' i se Vlitila ti t obvéij tbi
liír v t V bt i V ti
" Ah ps i Wi hivati I ji d bi-t-iv
" endtt si lt ť
in 'tJi od Vl iiťivi k i r-1
rtlll yiiili !i!t tltiU Tu i t
sinit tniidt v lim pi iíllt ti
loVť i I i in v'( r k ! í d i
tlí A lilu )' I V I I 'I c b t
V l X ! V il I ťt l t'k p" H !
p liě xpnntil i I ! i r=-l
I 1 j M ' i ! ' l ! l ' l
l i 1 i I - I i i ' l ! i
proressor vyjiravoval Jcccoh žer
tovného něco ze školy néeo
eest něco knih a všichni se smáli
a nejvíce zvimel jadrný chechtot
samého Valenty jenž byl velmi
rozveselen těše se {: staťélio kil
maráda jak říkal Hláhoví nejví
ce vsak z toho že byla paní veselá
a patrné velice spokojena že hi
jim povedlo h novým vychováte
lem —
Jívu se (iiké éasto a ráda zasmá
la když starý professor něco žer
tovného povédé) a Hodoval bezdě
ky po ní se ohlédl když zazvonil
její zviiéný lahodný tmiích {ád
ho slyícj
Dnes šel zase pozdě spat Do
cházela půlnoc ji ještě bděl se svým
uéítclcii Měl té líláha svůj poko
jík poblíže jeho li tam si ho jest
pozval když se jíž s Valentovými
rozloučili
a hovoru došlo laké na Jívu a
Hodoval dotazuje se uslyšel od
professora : Paní Valentová mélu
nevlastního bratra řádného souse
da V mé-té K 'o iérovi oleí ne
božky matky zdědila ziia'né jmě
ní otee její podruhé se oženiv měj
svna Jívími otce jenniž odkáza
dum v dolceném mésté lívin o
lee VCnKoVWKV hlavilel liyl UHlZ
bodný a rázný vlastenec jik pro-
tesMor dotvrzoval nebylo tenkráli
žadne národní slavnosti žádného
táboru aby tam nebyl stavitel
Svatoš Také pn tábor sedě) On
také vedl národní ruch ve svém
mésté bvl jedním ze zakladatelů
élcnářskc besedy a pak i Sokola
a horlivé se účastnil j Ve spolku
zpěváčkem
I' něho odbývány také mnohé
fchůzky jednak spolkové jednak
přicházeli k němu stejné smýšle
jící a tu děti Svatosovy beztoho
národně vedené slýchaly hovory
jež jmenovité éílé Jívě utvrdily
cit vlastenecký
"Otec však málo doma meškal"
vypravoval professor "líyl vět
šinou na řlavbáeh nebo zaměst
nán politikou a schůzemi O pe
člivější vychování své dcerky val
né nedbal Po obecném názoru
mínil že jí obecná škola dostačí
A jí nestiiéjla Hocha dal na stu
die Takté se stalo že vědomosti
Kviny jsou velmi kusé Ona sama
to cílí Ale vtip má to děvče rád
h ní hovořím A také proto že
je jiného vážnějšího smýšlení
nežli děvčata bývají Vlastenka
je ale ne mody Kořeny má z
mládí z domovu že opravdívé to
vidíte z toho že se ani na Olrové
nezměnil i a"' tu má proto mnohé
potyčky"
"Otec jí umřel?"
"Ano i matka Nějakou mali
čkost zdědila ale není toho mno
ho myslím Ostatně nevím Teta
se jí ujala a tak se dostala sem"
"A bratr?"
"Tenť je někde soudním ad
junktem Je ženat a má éetnoii
rodinu "
"Sleémi I ty ii již nevěstou?"
prohodil Hudoval otáku tu měl
UŽ i hv íli na jav ku
"Ano byla zauubeiia s ja
kýmsi učiiflem velmi hodným prý
mladikein Ale on umřel na ú
bvtě"
Hodoval lni (ikaiuik hleděl před
e mlčky Pak pravil:
"Na ní by však mkdo nepiinnl
Že bv ltk liešl a-tlnill "
"lo ne to máte pravdu Ale
pii ltilVoU helii MvnIÍiiI ín zkusi
li d lít 1 jiilé tmi tir -- ide
d iv edtt to utajit "
"Jei p( otavi t i tu " i ide
d l tldval
"Viibuta ji m i rn!t jih!i by J"
ho vlastni li ť h lt ' tká In oí
' !i ide le kdv pultVIhl "
fii!lč i'l V It ' ll li "
tlO tOin p ik li id lUmiH til
ch!l'se 'm!!' ozval1' VIf ' zvuén Ivo ip505055
niv]Xlýh'Jl Vn("y' V°f V SKVKlfOVy JíOlMXNK LÍJKV J'Í{NAŠIÍJÍ NADRU A
'i ptť:tut'
v ti i e ! t k1 o
II 'I 'Vd rtii Jak kl( Í %
"+ I c 1 n i i p f ti -i (t
i I i 1 t U I
kť I 1 l'i íl ti ' i I f i r l
I 1 - t t ti )- i 1 l-ll p I
1 - -
I -!i vt! Tul t t %
' " I } -t- I --1
Poklidné nespal Vytrhl se i ze
spaní a nemohl ku vzpamatovali
Nová ložnici ho nějak mátla Hý
la tma a nemohl hned ani okna
nalezli Ale v loni už zahlédl ru
dá světélka jež lam přes dvůr mr
kala Ano toté ii sochy sv Vá
clava na konci aleje A odtud
ano zavzuél smích ten jasný ve
selý srdečný smích dívčí ale ne
její nýbrž Jívín Dobře ho po
znal a zněl dosud slyšel ho ješté
JYobudiv se ráno nebyl vesel
Něco jako by ho tížilo Vzpomněl
ní na sen který se mu zdál Hez
ký míle zněl len smích
"Abyx to poznamenal do zápis
níku jaký byl tvfij první sen o ní
o iivc — sam si v Mne lni s iismc-
veui pověděl
Vyjasnil však líce když vstou
pil starý prolcssor dobře vyspaly
čilý svěží jako melounek Hodo
vní mu rad ii ochotné slíbil že ho
brzy navštíví neboť sám se tam k
němu chystal
Dopoledne minulo nežli se lílá-
ha vypravil a rozloučil Odoo!
lne pak nastoupil Hodoval svůj
úřad
Ví
Proroctví doktora Koukolu kte
rým přítele svého děsil a varoval
před vychovatelstvím nikterak se
nesplnilo leda v tom že život na
Oslrovké sauiolé bvl skutečné
velmi lichý až jednotvárný Ho
noval VSflIt Ke Zaliv i n něhu vot'!i
I
vil ano liboval si v lom klidu
který nan dobře misoLil Nu li
I ' - w
vadlo někdy vzpomněl de studi
um v iiemz nabyl nového svěžího
Zálibem a iirochazkv neznaními
losiid krajinou mající tolik pé-
nyeli koufickii M krásných pod-
zimních odpolední tnu mnoho na
hradil v
V povolání svém byl také spo
kojen lídáéek požíval sice nc-
jcifiou privilcfriii u s v ve h rodi'ú
jsa jejích mazánkem ale dal si ří-
') ho přílišná živost éasein si
vadila ale Hodoval snažil sc
upoutali jeho pozornost i zájem
a dařilo se mu většinou Vvora-
i
vování historická i zeměpisná za
jímala lídáčka nejvíce a míval
při nich tolik a lakových otázek
ze neliyl vychováte) s to aby vše
chny zodpovídal Někdy ani ne
mohl jako když se Kdácek ptal co
se stalo s končm na kterém Žižku
jezdil a katu se poděly všechny
husitské vozy a uodobné a íiné
r fl
Nejraději však čítal Jídáéek a slý
chal a starých hradech a na chlu-
mu za línovou aleií noMavil si v
lucliii hrad líorotíu nebo cestoval
i dalekých zemích zvláště v A-
íiierice
Někdy ho postihl Hodoval U te"
ale kmzliv cestopisné pro nda-
b'ž tak do ní zabraného že když
na tiej promluvil chlapec tmavé
sve mi na iii-j vyjevené upřel a ne
co odpověděl jako by sám bvl v
om o ('čni četl což se ovšem k o-
tazec vychovatelově nikterak ne-
lodilo Ztichl li lídáček někde
ioutku křesla mohl Hodoval hned
udati že chlapec staví nějakou
tvrz v prairiích amerických že si
ní h několika druhy statečnými
rani proti divokým Indiánům
tvrz jejich velikou silou obléhá ií-
ím nebo že si maluje panáky
fiírnriny stejnokroje vymyšleného
pro svou armádu které v duchu
vlád! a rozkazoval a ji Šikoval ve
la ji proti nepříteli
Aby živé invsli chlapcovy vy-diovnti-lskv
užil iibv jeho obraz
iiust řídil a pokud nul nu hv u též
mírnil na tmu m dal Ibuloval á
žeti jakož i na toni nby vzbu-
Id vi' svém vv 1'Jntvitiici zálibu k
boioit íin ilějiiiáiii aby v něm rtz-j
hltil lásku k vlasti a její minulo-
st i véď thiliíť jaký lo pevný rá-
lťl k t ilioduťiun btsti liet kélllll
siiiýnlenl a lirdustí n iroilui
Proto dá) tu tj ti ž ii na vv
pruvovánl ději písuéiu pt ťlivé vy
bíraje uptitviij' výjevy a nbrá
kv tí tl Jiti přilili (flié m hi'ttmt lil
hlapi tivýia V v vti'ivioí mbvl
itk!t iak ttliiti i áo ttutí ttdánv
!SIU Itéjlkv' lt f ltrtit tm' iti" io
řťsi iib nti s ni' i i ptal
] ik P I i k m ř i -!!( h pi
jnak in iittlal duviiuj" tt d
! It j ař i ji lut pak pl i! I t "m'4
tku i K"ltkl tl ihi piikuj ' V lo i: i
H dl s-Í4 ir ikU fa ii
t'-' ť I utřtii Mt o i ! !a a p !
i t v li- il i ( tu % l tk
vo e ivttivtiti k vVi h-iVal !
1 vi u-'-ivi-i ai '! t !
I tt ti t-i i H!i m t
♦ i ť o %r !'!- -n f„
SÍlď A ZDRAVÍ VSIÍM THI'Í(ÍM
A NJÍMOCNYM
V 1 15
SPOLEHLIVÝ LÉK I I
'I li U II
JI ' fs
h žaludečních cho- V tl
f IIOŘKA $
y t !'' „——
m ti ste S
k) ' W F SEVtnA co J{
sV
s
5
S
8
Vset
Jedním z nejsjtolehlivéjších lékíí v
robách v případech obtížného a spatného trávení
říhání ošklivosti nadýmání a ncslráv ností jest
fičeních elio-
zácpy
SEVEROVA
S Zaludečn í h ořká
v Posiluje scslabeimu soustavu znovu dodává dřívějšího
V ZfJraví a jest ideálním siliteleiti pro ty kdož po dlouhé ne
% moci se zotavují Dodává dobré zdravé chuti l jídlu a
zabrunujc kyselostí žaludku Ocmi óOc flOO
1 "I'fi nynfijitiiti liitntm obdoM nobyl byli schopnn vilboc ííidné trhat itoné-
vadž ladj žaludek Jont nad míru Mlabý tak to bez Vařil Žaludaíní hořké
žádné tfjžttf krmi iickiioso a manité vdbec ne při užívaní Varii hořké vAik
Htwm nob nejen žo ona podporuje trávnal alo 1 61ovf:ka obdivuhodné
ilb" Jan Kopocký Um Bufřalo Ave Hoowlnli 111
1
8
8
I_ókiarskL porada zdarma
eur
u hiení hlav
palčivfiii ladí
způsobuje prudkou
I podél m-klerého
hlavního in rvu Nervy snadno pod
b -hllOU léto lélileř ie'-nesitené ho
lest i a přolo jest Vf-lllli flílležito
hráli v lakových případech
prou t)o('lci)i liltvy i iiciiinllí
tile pl'elpísl
X Nit prolcj V(! vsccli lé-kániíícli
prelpisu Ony uti-ii lol'-si
ryhle a beze v-ecli zlých násled
ků Jsou Zcela bezpečné Cena "Jóc
Siidfei
a věrný přítel starých slabých
ntu-b fb-likáliiích n-:ob cenný
prostředek v chr'mi"ké zá"pé žlu''
nalotí tvr'lindí jater a fdiiulo
k t'f' vii'iI í
SEVEEŮV
ŽIVOTU í balsAm
jest rozhodné nejlepsím lékem ml
poru 'cný všemi k'bž Im zkusili
Zkuste let i vy mt 75 centu
Žádejte výhradně SKVEROVY léky-
miwmwm miimifíMi— i iiMi—imiuMMiiiiiii mm imiiiii mm um i ti mi
iŤfrVn ii ill ílri-íri ii ' 'L "''' jj
i
retu hlavně dbalé u dle forem
vzdělanost jiných posuzující té
hloubky aby mohla o vyučování
synové samostatné soudit třeba že
o svém jemném vzdělání byla pře
svědčenu -Ií stačilu že nu l Miláček vycho
vatele rád a ten pak že synka hor
livé a s láskou učil hlavní však u
ní bylo že ho naváděl ke způso
bům třeba že ho nerozumné neee
poval a k bezduchému poklonko
vání nevedl proti 'enniž kdyby
bvl činil zajisté hy laké nic nena
mítala Paní Valentová byla s vychova
telem jak náleží spokojena Nejví
ce si chválila jeho chování jak se
umí pohybovat i tak říkala a že je
na kužilém jeho kroku znát i že se
pohyboval ve vyšších kruzích Ku
příznivému tomuto úsudku nemá
lo přispívaly jeho dvorná ochot
nost k ní a všecka uctivá nevtí
rající se pozornost kterouž jí vě
noval Kdvkohv ho chválila skoro po
každé si vzpomněla na předešlého
výchovních pana N'ová"ka kandi
dátu prolVssury jenž bvl sice dů
kladné vzdělán ve svém oliorii 1'do
lužickém ule neohřál ný V obenv á
lií s lidmi jmenovité Ve společlto-
u vvueovani pak
HOTEL PRAGUE
ČI SKY hostinec u města phahy
ti rohu líJ ii Willinifi n! imilm
Cistě a pohodlím zařízené pokoje jiro cestující opatřené
úplné novým nábytkem a elektrickým světlem jakož i výbor
ná česká strava a vzorná obuluha V hostinci obdržíte výteč
ný Storzův ležák nejlepší druhy vín a likérů a nej jemnější
dout niky
Krajané zavítátc-li do Omahy návštěvou ubytujte 80 v
hotelu Prahu a ušetříte nejen peněz ale zbavíte bo vSelikých
nesnází O hojnou přízeň krajanů žádá
Tel A 1814 25tf JOSEF MAEUŠÁK
Meta Bjo'3 Ikmm
rV'ÍMtniMÍ ivoviir v Otiiiio
TracrciT EOVOLJUJ 11®
Jařl leilepsi iln mitm i lahvové Ba celfim světí
g Co
íli suchoparný
petlalltlcKy
llmloval ho znal také ťi-oell li
prolema Pláhy du když s Io-i
tluViib iu po vi čt ii htiu nahrne se !
tlel o Nováčkovi laklo e iiiilld:i
"llv to Initliiý mbolý mu tliVl
kladný fď-htir ule lo tlo Iilnikt
-t tt nie iit ajimal 1 ty t jeib u $
těch niM h i'i-tiiýth tidlinriiik u
kteíl íabrluil m- ii píi-ilui
lil tbi svťho tt lbntiulio sliid a ň
pak uk liť Joi ho m iá a s v 1 1
není lne t o d" lnu e n mi i v b la
ni a lim měn1 pdi n tmi ' nldare'
lo' firttv Na to iirtiiaji ť ii t' !j
liedl-aji"
t
Na la tlul tl t 'ikr ti I d 'V til : 1
"A jnn j ! j ní kl i prli
i m im !iě hiii i jkmiI u
1 1 v lit Liv tvlj t i irvtl-t
"t ! t v I! d t :i nťi o i t t i-di-i
j"k ' ' ovi i' j- j d
' ' r - k i a t li j t s lič i i
li a tt i t:4' "
I L I
I Or - i i
Uložte své peníze
v nové krajině-
Pbitc vé pcnlti tbt farem a puzt-iuku - tlo po
ít iiiku jirltž t- n i vstoupne M iliuiiv akru vý
učních puzt niku n iiíttké cvn v a n i in lnut poil
inliky v Oakiititch Momani Id dia ii ithínj{
luitě podél rnxWicitl l'at ií it ki ht pibteil tu
CHICAGO
AtILWAUKEE & ST PAUL
DRAZE
Ne V V lttÍ1 4 p- I l tu linit oli } í V Inl IVi liltt
a ('""kvlují v j jiniťřiič Kni pjil i! 'i
nikv i-U h-itky i lipiutitv I limit lltltui
ťt f n : - i i Hi i -v i tu'U v lvUu !i !4
ItJ IVii ptul ! " !- ttt]t tt l 41 )-n
% lU I Pi!r líaia í 'tč dinu tt i -irv tluiii
ItV pn lild pji In tV t j Si o 4 v t ti- It-i Jlltr
i i p „J I n iaú- i4V -!! 4S - to
im in it t !-H% ml -iit f% ltt Učí il 4 iUtl
! I li1 1 n 4 4 i 'tl ! III l J ( (
'i
li T A NASH ftoneriMnl it)aUnl Jcdnalot
'' l?i)4 řantttnv St O1tjl14 Kelt