Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 05, 1908, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
1
POKROK dne 5 Hrpna 1908
f
Z VYKONNIillO VÝMOKU
HWtUŽKNÍ
vzimila vacích larnt:
SLOVO POŘADATELE
Kdy jsme prijíiiiidi úkol wín
ilutele tohof oriími domnívali
jsme ho že liiidn vrtní hoiiíihiohÍ
ko utruny ohIuIdícIi élenfi doufali
jsinc kihý lniile nelioten Jiří
hjk'(í do (1'áiiu že iini Kami no
liidí'iiic mílí jříl'ýil(isf eliínek
iifix pojeiliiíiní iiajiNali Aby pak
Kf m-nlil právě opak tolm u nebyl
íifdimffitr-k lídky ustanovili juntu
se na lont poádatí některé členy
osobně ii by napsali nn-o pro luM
oiváii VAak i v toni byli jsme
skliiiiiimi lloniiiíviiiiic ne že jdi
návid pťiH'c jim zabránil aby nám
vypomohli a doufáme na nán
iienpoinenoii budom-né
JíoHiid nebyl orján cela tako
vý jak bychom si ho přáli Mimo
práv z klubfl mélí jsme (bwiid
élánky od p Štěrby p Kousku ti
lentokráíe od l Šárky Hrbkově
a přere byl by olmah daleko zují
loa véjííin kdyby víc? členit tí-elm
králkýtní člmky píÍMpělo
'n4e Sdruení ki-hIAvii ibwfí
jednotlivých klnbíi V kadént
toni klubu jsou členové schopní
vládnout! perem h mají svoje ií
hudky o úéeln pro který jsme si'
spojili i jak bychom mohli toho
dosáhnout ne přece pořadatel nic
neslyšel od žádného nich vyjma
několika shora uvedených
Nesmíme zapomenout! že jsme
leprve v icViteJeh u není nám do
sud jasno jak nejlépe ne dopracu
jeme žádoucích výsledku a proto
kadá rada a každý náhled je nám
tím vítanější
Prolo pořadatel snažné žádá by
každý clen pokud jest mu jen
možno cílil se dosti volný dopsali
mu sdělili svoje myšlenky svňj
náhled
XiiAe ortíiuiísace sestává ze sa
mých mladých ii éilých lidí a mů
žeme jl dáti pravý a zdravý život
uehopíme-li s práce s energií od
vahou a dobrou vňlí Každý z iihh
jisté má svoje vlastní přesvědčení
o ii"eii nasi príier: u o způsobu jak
dosáhneme úspěchu Nebojme řto
proto tato svoje mínění projcviti
ale srovná vejinv abychom hi
mohli ncjlcjiíí ždy vyhniti U
siiudní to prácí pořadateli jehož
postavení jest značně obtížní u
každému budu pak orín tím mi
lejsí Hvým obsahem
Přiznejme si že dosinl se nevy
konalo tolik co se vykonali mělo
a nudilo Otálením a odklady ne
dokážeme ničeho Dozajista všich
ni máme tušení la dáváme základ
ortranisaci která v budoucnosti
stane se mocnou a bude znameni
tým činitelem u povznesení České
ho jménu v Americe Ovšem k to
mu jest potřeba dobré víile a usi
lovné práce
'A těchto příčin Vás členové
klubu "Komenský" ještě jednou
pořadatel žádá o poradu a náhled
Mnozí jisté by mohli velmi mnoho
prospěli a vbuditi zájem mezi o
htatními Každý dopis bude ví
tán neboť z něho seznáme Váš zá
jem o vče a pru vzbudilo by to nás
k další a usilovnější práci Dou
fáme že členové všichni vyjdou
vstříc- přání pořadatele v této
věei
Al rOJEDET1 DO CECH
I'fi určili klulul " Kuiiifiinkí " ti f ru % i hi
hútkit lltlíkuvn
Sedávali jsme spolu před
ilutneiii a poíduli jsme si co vše
hodláme Ytkoimti v bon širém svě
tě kd" či ká tolik prá e uch to
lik tolik práce — -~- li jmiHf
plni tiildéji' ciiei vie diUt rv v lid
Mo t ktnitčli jtnie idt'tťiu bil
ďiy éi-slié klívv Slul jiiue o
(tv lumeiii t Velni V Aimiice n
tfUt úd pro 1 1 r l iin iiiiudé
ťek fi ni rn ť Vid li jniue řudv
nnKe mf i Uíj'1 in-e tťiiiíCili Uili lij jř
JMU-' lt t H iitttiIlkV ii'ls V liij f
pn do j-i h n j lál -iU : j-ii h tni
iii
Mtt lllln rii ki i i vj!i lnl ÍIUI
ifnii
t t M'l't iltt Ulitii A
it-ir -I II niv a Kiii ok bi t I
tm u ihi jiko í iu ý -ťiVLd
! - p ! a ej itďi nti ot
t Hniti jiti' Ul u l'ii J ik lo
i d I i -I i Au rikji 1 1 i ii
KOMIviXSKV
I Slabé růžové sny v kterých ví
tězství bylo vždy naši' v kterých
český prapor se vždy hrdé vzná
šel Ach ly drahé uplynulé
chvíle sladkých naděje plných snů !
Někdy jsme si povídali co vše
uvidíme už pojedeme do (''ech
Ovšem Přilba byla první na pro
ramu avšak nebylo místečku o
kterém jMim kdy eelli anebo sly
šeli aby nebylo zaneseno do na
šeho proirrnuiii cestovního Která
místa to byla ? Některá z nich Vám
Me uvedu od easu lc easii Alozna
že až vy pojeib'le do Cech náš se
znam zajímavých misi bude Vám
sloužili za jakési vodítko dle ně
hož si nestavili' vlastní program
Až budete scslavovali jména
míst klerá bysle rádi navštívili
poznamenejte zároveň proč (o neb
ono místo eheele spatřili Uvá
dím zde Mraudýs - snad Vás bu
de krátký len popis zajímal Při
šlé podíváme se jinam
Skrýi Komcnfikího
Brandýu nad Orlicí
Oo Uraiidýsa nad Orlicí odebral
se r P'J lan Amos Komenský
V Prandýse pod strýní "Klopo
ty" nedaleko starého hradu stál
kostelíček při něm pak domy pro
kněze a žáky bratrské ty domy
byly na zpíisob klášteru obehnány
I I ' ' ' '
ooray a ara-nynn prupovedmi o
zdobeny si- zahradou a štěpnicí
Tam skrývali se dvacet čtyři km
ží mezí nimi Komenský ('hráni
je isarel slarst ze crolma pan
velmi ii'ený a vlasti a králi věr
' ' M 1 ' I
ny jemu r erniiiiiuu na chh vetsi
volnosti v náboženství popřál
k ' 1 1 r t t til '
MHHierne i lilo jeiem Lesným
Světem" má následující popis nu'
sta toho Popis len je z péra li
Hernami
I5HANDVS NAD OlřbICÍ
Mezi menšími městy východních
Cech půvabnou svou polohou ne
málo vyniká Prandýs v údolí ti
ché Orlice jejž snadná jeho pří
fclupiiost po dráze záhy učinila oblí
beným letním zátiším Pražanu Mě
stečko as P„'00 oby v čítající má
zámek h parkem lázné jakož
vzorné zařízený vodolěčebný ú
stav Dra Wicwra a krásné pro
cházky v romantiekém okolí Na
jedné sírane pod strmou strání
Klopot bělá se pomník Komenské
mu postavený na druhé shlížejí s
úzkého roklemi prorvaného hři
benu sMiliny hradu Prandýsského
ku konci XIII století postaveného
na němž po pánech z Brandý
sa Boskovicové Šternberkové
Kostkové z Postupie Pernšlejno
v ti a Žerotínové vládli
roneviKlz jak Kost kove tak l
Pernštejnu vé a Žerolínové nejen
mocní ochránci ale dílem i údovč
jeMiioty jiratrsku oyli stal ř-c Uran
dýs kde již r 1 17U zemřel a po
chován ííchoř sestřenec Jíokyca-
nuv a zakladatel Jednoty záhy
jedním ze střediŠť této Na místě
nynějšího zámku vystavěn pro kně
ze Bratrské dóm v němž do roku
lliU'1 i biskup bydbl Také zřízen
pri kosuie sv Jana hřbitov s
hrobkou do níž páni se kladli
V Brandýse narodil se r lólíl
slavný státník a vlastenec slavný
Karel ze erotína jenž r U'C'2
poskytl zde v domku pod Klopoty
útulek ctihodnému Bratru J A
Komenskému poslednímu biskupu
Jednoty V línue Km' oenil se
Komenský po druhé donucen však
již r lb- k vystěhováni Kok po
tom následoval mu do exilu i šle
chetný uchrániv jenž však jí T
Kiiii dnvcjieii m in mrtev a v ro
dinné hrubce BraiMhVké pucho
ván Hrobka i kiisti-lik wdy
hmiHiiým rádčníiu sé a rakvi
Mituvené roháené kosti Zi-ro
liiull lakopány v jtithrudé jidiioli '
oiis't Ií k vt lsi píi-m-Hiiiy
pi'i'í hriibut tv (Totitiii lit Mirii
Vil il B!ii-I'
Puln-l Bi tii Hi X ijim uii j tt
lvoi oik m pl r Ji'l a pii
ilVil sitliiK iiiitlt ' I "I Och 1 Vi
'iprtl i
I
krt-fu" Kpu "Idn
Si I " ' ' I? ' i ' i
t in -ii i ! f i-i Ui : i
titiin'tU i tu i lny
ie vd ltk !i' ď- k' liumdlt ili t
i ři u 0-i' i t W piMl( jit kii
ť o [ ii t- t- !i i k i K i
[ k ' U-' -MJ " i I 1 t ' ' lk--i
Uitih l t l it vv ! ti
% Mil i k ei '
ODKAZ J A KOMENSKÉHO
(lifiHflí tulii jnluž i niuli-illljící jent il)
miiki-iiu v Miín-e pod níivem "V II
il
híUIivi-Ii Hluii
od limu 1'elííkn
inu 11'ohi'u minuli! mu ihiii is ii-dim
ruku ImVi v Olihiiéd na Mnnivi' (ly
minimum Klmlowil v Monimk- TM
-i
ii v u-niiir iiiimiiiiii v Ifímli-ll li
ve Vídni Ve Vel IIiMi nu M„ru
Vl'- jllldl CVIllIJÍ lllll-llliv lil Hi"'lVI'H
více ruku věnu'1 irico víi v míněni
nilliel nejen tm in I i i juko nuk ilnň
nl hi' hlniiiy k!í'iI:i iyit I nyiiéjh
Mliitei'kc eeiienw iii-livil'ilti'1 vli''í' IMř
li IIIHIin julii ZM iii'Jlejií1 VVlllIHH
níiní Me slnoiy eírltve Toledu tu
priiciji' jiiku kiiiilei v Hemléíí ('v
-liy)
O v j(J í in telii' iilim zem nelnu
lve nivy v veloiiel Ivě niivnlv
jud iin'wti diiiiny tvá mii plmlnii
jl linrv leiiv je iiiH skřívaly
Aj k'l"loili jMem hIiiiiiiI nu mvi' (unit
jú Zll lede jHelli liuivnl Isu ({lim
í leď kdy mimi í v riliiv lil-iilni
Villllll i
ú iiiomeiiinl nu té neninliii
SV neMnll tm té ('„ j vénuviitl
ni iiiMleilní mne ihin mrnkelu ?
plíjnií Jukn ol:i dolně mCili
"ii nejeiŇíhu mélu ledllnlii
M Imdeií mel híiii inrlvvi-li vítáním
jú 11 1
uik iiuvdn l!ní ni ni zniiiílnj
iiik před núi-ndy mii'iiI tí jí Idiiunt
lun i 1 1 1 len niiiéediiiek - prorok Ivňj
Ziiii Iniď tí ilculiím ziiHypnný nyní
drnj hIiiihhIuv ní svulň knihu hnili
I' řerpiili fj nejlephí lvi nyní
svňj vznět ii silu ňléi-li nezduliiýeli
ne hiuluuei lve plenu- k tul)' přilne
U( v lu-iee k lulié cxulíilili lunu!
Kéž prúee diieliu h pn'n'1 ruky pilné
lí kdyií piiprnvl iríi rudnul mm !
A nnpiiidedy iidloiiijí lulie
IVK ii-si sv' lil ll I ' VHeeh sil
') llejiuiílej llíj v lepší dnlé
en V pniipéeli mlňiee jMeln vyléJH
lind h lídiem! Nv„( i!! j„ „ Ht-nky
ni' mmii pn ivyrh knijíeh pleiiéníeli
ne Himlej: 1'uielij! Jedlími lide íký
ie iii ii vinil v ladu véid Ivíi-li!
PÍSEŇ VYIINANC0
lun 1'elÍMek
línni-i' všemu nuly není
iikid diikuliiín
riiliítí jitme iurneiií
Mou lrmdoiloi
'ii s vnn kofÍHt' nňs lei)' innjí
slrtiji-i úlorii
líinlsi! J'n (o iie(iiidijí
iUtl TiImrO
Ýt: li'l 1'ÍHiilli pnliy eeln
vše -íiii nplýviilf
Tnipor lift vtck iii'iíí(bI()
píci iiúiii inlvyrvul
liiinl vliiMt? h!mi in-livitili
viru lilu nu
tu lidní těší tu ii A i ii mí I f
nrdei! rniiéné
IiiihIu livédii č'i-kyi-li llnilřf
IiuhIh v mraku luli
v yňři iiovi všiik jl Hputří
plin- lepších dob
Ceski zem svA pnuta střeš
inrtvMi vntuviijle
puk I v lirulié iiHinéjii se
'llelá našn lir
Nyní ještě jen stink rukv
"H llolem" liapiiHled'
ii puk díilii h žalinii zvuky
dn viehfii-n té(!
Zi-iimka vliiHť iiúh iiepndriivl
všuk (h vééná pis-
tam se diiřkA plHnú sliivy
i-iiký vyliniiiiiu'
ZPRÁVY VÝKONNÉHO VÝ
BORUJB V K K
I í l -
imii-kio runu nepílím! ihik XhrAv t
klllliú jiik'1 piedi-šlé Jt-Mt til nvšelil
lliižmi pliiluli ž uiiivi-rHÍtiij kluhv
um ji řt v n ( prAndliiliy u I v ilruliýi-li klu
In l il Jíru teplu pp dopÍHiiValelúui ill
koiiht vvm-IiI
lu t-ii jmiii pn-dv Iduli ntulo ne! Niii
lllllpfcilU( pmi I 111-11 k Vcpllil llil
plKtavu nniiiteUkoliii t nl Innoii V
ir-ikuil tnkí i'li-lik_Vlii kllilm V lurtii
'(IV l'ÍIK-1 ma lii lií ihiIUkIÍ
! iln lili iImii-vii ilti Honili lliL„iv
'-iil n'u i ním irnliK pdhivuřiii
l'íi-i-tim tnu MiMidil ídiHU n itnufállir
m ¥ lifíku i ni diiptiil rotili ii
"ilHI-ll'
Nu juiiOu liiití lni lejnu ji me j i Uu
kl lVIt klilkv v f„ k Jelioilkil
r-f 1 ll lltlki lu (Í4 íi ii v
) „ ii rripi'ikt im ii-it-i i
mink ltmi-i ihI v tUii kn-t mik Uv l i
liuisikii klulii klttil ilit !
l'ii - y ji ti i t V
21'HÁVV 2 KLUíil)
u ti ř
-iJ4 1 l U
w mi
liti ki--lt
t t 14
I í H
H ''%
li i l t 4
I I '- I-1
I I - ' l ! 1
i -i II 1H I I i
' ' 4 1
' 1 1 -
u
i I
4
n i -I 1
t i i i
1 I t
ť ['! - I
i tt
% ' I I -
' i
' l - '
I is řn
j ! i
U 11
I -
Adressář Sdružení a Klubů za
stoupených v nčm
Vy lomný Výbor H V K K v í-Vdur
llapíds lu J'fi!d Joh V fttnrba I5x
2'I7 Cednr liapidn la luÍHtnpřed Ka
rel 1'ounelí Ve((ii H Jiuk puldiidník
fohn F Kreyík íyinli Ni-li jednatel
li II Hlraloi l!'ix L'S2 Ceduř Ifuidds
lu pnřiidulel orcúnti JÍM liureš
'!:! llh Ave I- Ceduř línniilH la
Vdél klub "Komcimký" Éíh I v
díneiiln Neb ' J Iv liiulnítř CKl
Ho lllli Kt„ inÍHtoiiřed Ilmil lirmluidií
IIIO Malilinká Ave jedimtelku nl
Kmma Krisl ii'io ' Ml„ kritik kI ftur-
ka llrlkovn I'Í0 st nf riž H V
Hhonhu Hlu A vesmés v Liirnoln Neb
Vdé klub " Komenský" éís lí v
Honili llmaha Nebr J'ři'd-eila Vlnil
Malee lilii Ho WUi Hlr iiíiuihIi-Ii Kd
Hluip?i řiL'H Ho l"lli Hlr jedimlel Pclr
l'ípnl HIS Hn llli Htrj pokludnlk ía-
Ulav Hieimlbíei- HH Ho 2 1 Hi Hlr do-
iíi(oviile oi-Kánii liin Htérba lí I 'J No
-'I l!ox :M vemués Mnu I li Omiiha Nebr
Vdél klub "Konmimký" řÍH llí
v lowu rity la 1'ředHedkynú hI Jíerla
Šimkovu inlHlopředNeila Vil Dolejš
laj ii pokl si 1-ilnín ('eriiý -i)5 Jjrowu
Ht' h( rá Vinula 1'ruliošovn vemiiéx v
fown Oíly la
Vdél klub "Komenský" ! ÍV v
("eilnr Kiipídi la l'íid si Karnliiiíi
llnnlik K No 2 mlMtopřed hI Mariu
Navritil Vmr - IStli nve lí: Imliiitel
8 ('„ M llalua iinkl sl Annu Huukiiii
")S lí ii vi' W vi-Minés v 'edir JíiipIdH
fima
Vdél klub "Komenhký" čin V v
Amen lu Před A V l'i-!taii linx ]')
Hln A jednatel J HwiiIohIi liox 'l
Hlu A proK výb prof V W Jiowňkfi
Hta A veiiiiéH v Aiiich la
Vdé klub "Knmeiiský" íIh VI
Mínneiipolís Minu l'íed lumen H
Mikenh lili I larvu rd st H i!: iiiímIo-
ied lumen V 1'njeí WD 1'niverníty
Ave H K ji-dnatel a pokl 0 M
Minim e i Cnliegi) nn vi-Minés v Min-
neupolÍH Mínu
Vdél klub "KinmiHký" řk VII v
í-yiieh Neb J'íeil 1 ohn F Kreydk
Kleli jednatel Anton lluúta iiiImIo-
před 1'rank Kukal pokl Vine Miéil
liek vešmi'- v Kyiieh Neli
Vdél klub "Komenský" ík Vílí
v Tub'i Koek Neb Píed los Tuiin-k
inlslopřed sl Jlideii I'etrlišek jed
mI Miirian Koviimlii tokl Arnold J'e-
Irišek knihovník IJlias Kališti! jimk
kritik sl Klamu Vomjrišik vesnis v
Tuhlii lioek Neb
Vdél Klub "Komenský" éis JX
llumboldl Nebr 1'ledseda ílmil KríÍH
ný mÍHtopfeilneila í'r Néineéek ied
mil cl ku sl Miilílda Klossner poklad
iiiee sl Nit t io Wonb kritik Miloulav
Kotoui'- itru Kviin Hknlak vi-Hinén v
lliimlioldl Nebr
Vdél klub "Komenský" řk X v
Jrhaiia III HeiUeda K K Zuhrolmký
mÍMlipředsedkyiié) 1 K Jniida jedimtel
pokladník James Zetek (l' Ornuri
Ht„ (o hu pridnlii r72 W I!)th Ht
hiengo III) Nlríi f Kuriiiaiii vel
im s v I rbuim III
Malý oznamovatel
Zit oiuiinky v tuto'rubrl:o uvuřnjiié-
ué íítiímn za kutilů hIovo jeden cent a
kadó liveíejnénl Zároveň a oli&mkou
iiiuhí býlí zusllin i obnos ponAžitý O
námek ineiiHÍcIi než za 25 centů vn jed
no uvelcjnéní ni'if ijíiii&tno' Oiiamuvii
telú mimo (Imaliu iiiiihI v onáuii-o ové
uvístí vly adrcsHu na níi o přililáSky
umji dlti ježto n ani iczbývá éiihu k vo
lení korro-ipondeneu moi ozuninovutc-li
n přihlašovateli
Farma na prodej o 200 nitrech
05 akru jest vzděláno ostatní
jsou louky a pastva Farma nalé-
ii ho Vz míle od města Primrose v
okresu Jioone TiVla jest těžká
ornice voda dobrá a vždy jest jí
lojnost Cena $1000 akr Příči
nu prodeji? jest Spatné zdraví ma
jitele JJlížsí udělí Ludvík Walla
'riiurose Neb telefon F 117
PRO PEKAŘE dobré místo ve
lúlll Wiseolisin — v lllčstě) H 1300
byvHteli 1'ospísitti-li hi koupíte-
iieino Adresa : l ckar - - mick
tox ó Xeeediih Wis f2kl
HLEDÁTE DOMOV? 1C0 akrt
městu Nulislion Wis za siuěMiě
Mimi cenu — 11'JOO na KplAtky
est lo místo velmi krusiie Pište
iui Miln-sii 1 1 Kusjpul Neeeiluh
Wisrnlinill ''2i'l
KOVÁŘSKÁ DÍLNA na prodej
anh k promtjimiU se im ztříc
nim NiiUVi ko v loirém městě
U ( lkěi ěeskě oiiiilě Vídy hojnost
prtrc llirtste s en iiioim nelili i
e u J V Ihnika I k 0 AmlcH
lak m íjíte! 1 k 1
FARMA NA PU0DFJ
pln umu i lutniuhi li i pnsUl
l-i (i dkroviui íariini '! ukr
"t J b I Hii pníc a lokli t-sl ll
silu V lei M--t o f'u j
mi i ! - liíiíniii i l ' l „ki l a '
!] í tí !ie k V ! i J-U'
luk J A „ u í risiv á% i
i ii ni j
Imt
k s--t lun
il k M -iii i pi i u í
' i i tu! jtiii u'J-ti
j-dl-il-et) j t
1! j i L i i?
! f i 1
SKIRT STORE 322 No
lilia žíla
iiio ii o pni mue a ony 1'roiilídlíii zdarma dl !'(
Dr KDVVAIU) H TAIWY
224 Hco IJnlldlnK - - OMAHA NliUHASKA
mt čcskč KNIHKUPECTVÍ y 0m'
1240 Ho 1)th Ht naproll Koňporoví hIiiI
maxmm7ifmwmmšmKmmmmsmmmĚMmi™R
7 1 ÍW"'
mmm
:-ltv''-'''v""'"fl"' ')""" ni „)
'''rZZm Schmol er &_Muollorf
~ ' $ Ir l -— A
iloliylek lii lc i fiirinúřské ninidí
VvhUcvÍ: doliizy inlreHNOvány buď
te i § ji 1'Viuik ICošťnnský New-
ficii n y ' r2k:j
FARMA NA PRODEJ — 1120
a krti 10" itkríl vzděláno ostatní
jsou lesy ii pastviny Veškeré far
inerské nánidí '1 luzné uhu' 2 bří
bula 10 kusíi liovězílio dobytka
slepice vějířový dobytek veškeré
fariniTNké stavby obydlí sýjiki)
niiišlal i míle od města Neceilali
fVna +7ri00 Dojiišlií si ojiodrob
nosli Farma jest mezi (!eeliy a
Amerikány a má skutečnou cenu
!Moo Majitel: Frank O Nicman
Necedah Wis Box 123 nik4
— HLEDÁ SE dobré místo pro
dobrého ěeského kováře Nížo
jisiniý buďto by koňpil aneb ren
toval podiu libosti majitele pjňte
na ndresMii A ] Kremlácck Far
wcll Neb 4!)kG
HLEDÁ SE MÍSTO v Nebrasce
0 r
pro dobrého obuvníka Bud' dílna
se vykoujií anebo uřídila by se no
vá Který krajanu by o takovém
místě věděl nechť laskavé sdělí
podrobnosti na adresu : Josef Jeli
ni k e of Pokrok tfátmdu Ormi-
ha Neb
2k4
UČTE SE ANGLICKY l
ANGLICKÁ ftEŮ jo kiižilému v tÉto
zunu nejvys iroMjiřsnou Noumito-li j
stň doliřo iiH('licky zuřnřto ho lmcd u
íiti NcjsnAzo a rieidiívo lutiuííto ne
minlieliy mltiviti éÍHti a jmAti z nasclio
samouka Ceslio-angllckóhoM nových
to unglickýi-h úloh výtcínó methodv
Chceino 11 bysto no sami jiřouvídčili n
(loslemo Varn několik úloh na ukázku
nutě nám dnes a udremi ništo: "Sa
mouk řeHko-angllcký" 712 W 18th St
Dept P Pllson Station Chicago IlLi
4!)tf
"Na Marjánce" rozkoina polka nro
dvů ruco na jdano neb organ za 25c —
Pistu nu 1'okrok Západu 1325 Willíam
Ht 4maha Neb
ZDARMA
nati novou knihu pouenl ktaré do
vi Vám jak létni dom
Ohluchnutí
Katarrh
Záduchu
YvvHiini zimnici
1 ta
l # HM 1
ae iiuvií knihu i mími vln o m
liiiK-ťi-h uu lirtiuui ui ]t-: vvil-
iiini i iiiiuriiiii ii Heliím I a
1 JKi ll llrlu t ► tnj e iu-mIi1-čUell)llii
ml 114in Jit ka'n ll i
tilm -hulí hiuVní v Mitví tii In l
I- lni luiiiili a wi tmy i lirinii k' he-
Ill l tlliihwll il 11-Hí H SU1H t„
neuč liitl 111 OuhIiII
1'vií-lrniB (tito hiiihhi knihu -ťin
k-li jilm iaiu m i JiitiSia inlivu
l In- Iiiiui
Pctlíii Jedaciriiičai Uiesi Hun
m ni umu (l!!1 1 iih li
dl In ii n 11 4 1 Uk H klel i jisty
Ifl ( - u!íl rMM-t li -
I i l iU ll MlHKI kt it Ml 114 t II-t-lllU
lll Hťtt tlil i ! jl
I" k:k4 I 4-ií h !i4ítki4ii i-in
ll!! l: (-I f 1 J„„ „ „j
i' ti) t-ii Muíi ku h l i'íi k
I ! 1 ! i ' i S u l 1 ti 1 1
! i tím- i-- ii) v -i- 'i - u
i'K 4-I 4 ti- Ir M -( f 1 u 1 lil
il j Mi t41 nl rul Ji Iií
t 1
1 t
-14 1
1
I 41 n !U
4 4' I ii tt
l-"4 -I l
1- li Jm 4
4 l-i
11
I 1 t - u
LÍ ' Si t„ 1
i
ťíi
1 ( !
!
1
4 ' v j
4 ' 1
-4 l- t I
i - i
I' I l'f
I I
iicet-Ii iiši-třlti peníe kupte si sukno u nás
lediný obchod rm zipadě v ktordm ho pouzo vy-rňlu-jl
a prslávijl KiikiiS všeho druhu Za ušití
sukně dle míry nečiníme fAdium zvluštni cenu
Dopište sl pro ceny u kiitaluif i kl:t
ÍGth St Omaha Neb
Žádné peníze dokud nebudete vyléčeni
Víci-liiiy iiemoeekimi-éiiíkii vyl"íru bez nože Trvá -le
v-yléi ení zaruéeno l i let kušonosll Ilojďšte sl „
velkou illiLstrovanoii knihu nJediiávHjíi-í o těchto ne
Chcete koupiti piano?
-lenllWe ii a
kriijiiiiv
mk ohriďte m- iliivéroii nu
Josefa Koubka a
Ant Roubíčka
Kleli llřlieiljl M ni-Jvělíi ol-liiill iIniv i
tk ZUMI
'Uiiii- lir „
v Oitmzc Neb
it kli-M Jhuu ve véui uliorii oilliornlly 1'nitA
niji lilium vh-Iiii ilriihii h rovné?- n omviiji
ťllll IdiIlluCeli je ntiivHHeui In II leeli n n
lovjlll lliillfeiu „ii pnu Knllln-K llojlili iIm
ViSeell fl-l(ell nmil liikl- krujillllí llloleiu í
nim oolne iioliovollll Oupliiv niln-mijle
mi Klerehoknllv ilo e 1311131-1 Fútnam
8t Omshs Nali (
Ohnivzdorné pokladny
Materiál a zpracovaní to nejlepšf
1'okliiilini imlei vviuká 1114 i) iiroká
H 17 ) lilulokA Véítl W'KI IIIkT
Cno tatoo
CpuIiívAiiim Hik1iiilliy víeeh inu?iiei vill
kunti ei-iiv lovAriil Ilniii4iy iiliuiii kuli
iIúiiiii 1111 ioi)iiiléiil uhi-nti-iii icpij
Vititi nl pro iiAb kutiilog olulríiUe lej yilnr
um 11 vy pluci-iié tii
U S MAIL OHDER HOUSE
Mamliall boul H 2lIBt
CHICAGO ILLINOIS
Národní kolek Mutlco Y V
Doporuíuje se k hojnému používání
Přfjom z prodeje kolku počítán bude do
obnosu $760000 kteří Matičtí V V na
il sehnati do urči to lhůty aby zaji&tčn
byl dar $2500 00 který Matici upsal zná
mý americký Čech za podmínek přijatých
dne 7 března 1907
Z výnosu národního kolku připadne:
1) Polovina na zápůjčky nemajetným
českým posluchačům kteří studují kurs
vědecký literární učitelský národo
hospodářský technický a inžinírský na
podporu přednášek universitní extense
jakož i jiných účelů v oboru působeni Ma
tice Vyššího Vzdůlání
2 ) Čtvrtina k účelu zavedení a udržo
vání stolic Českého jazyka na vyšších uči
lištích amerických
3) Čt vrtina na pomocný fond pro mla
dé zmrzačené lidi českého původu jimž se
má dopomoci k nabytí odborného vzdělání
pre lehčí dobývání si živobytí
Národní kolek prodává se v knížečkách
po 25c a EOc též v áriích v libovolném
počtu a k dostání jsou u
Matice Vyššího Vzdělání
P A Koráb ta) IOWA CITY IA
ABSTRAKTY
vyhotovuji-:
SMSADLEE
300 So 18 Str
Omaha Neb
Tťlťfnu: houkla i:S-ť
JT li tr 'I k Vl 'i I K
Iwr t ti- k -ík k I--
' ♦ l t- - V l '-!! ( )!„- ( lk a u
l- -4 III i It -
- r í (
o k I 1 t „
i
' ' ' 1 1 i I I t f i'
t-Mi f! I it 1
i (
ktr" :e
Í- ' I 4 i j c !- č j
l-it Mj l -í I Jl" H' -ii n?i' 1
' ! I ! í i " i4 i-it t f 'ihl ' '
í
1
1 i l"l 4j 1 t
1 k
- 1- 1 li SIU U K -'i - ( „IU
l ! l-iii i ti ll ' u i N t't -
1 1 r 't-' j- 4 ti ť itiijiiii jis '
1
Df ntinimait Co
1 t
li
I I
lá M i
$1 00 fCHBÍ
% m