Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 05, 1908, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "Pokrok Západu"
FUBXJSIIED WEEKXY
Cutertxl kt tli 1'oit Offíct at Otnana
Tab ttcontj claM mail mittef
Tubllabed by Tokrok Publlahiaf Co
1325 WlllUra Bt Omaha Nebr
Bdberí()tiw ty mail — H-00 per yar
Vydárá:
VYDAVATELSKÁ BPOL POKBOKU
OMAHA NEÍJU
VÁC HUItEá roditel
Předplatné í-00 na rok
Do Čech $200 ti a rok
Adrtrujta jcdooduia
POKBOK ZAřADU
OMAHA NEB
Omaha Neb dne 5 irpna 1908
ŽUPNl ZÁVODY SOKOLSKÉ
V O MAZE
Dokonalý zdar Jejich ivědčil o no
vých proudech v západ
nich jednotách
Zavodaíkft a závodnic bylo YÍce nei
kdykoliv před tím
Iinv aokoltikvih závodů Jsou jíž ta
námi Několik těch radoatiaých chvi)
orozářenvch nmlAcnlm orcblo juko vi
dinu a dne j možno aložití jen úéty z
práce vykoianó a připravovali n K
řítimmll ilitlíí Ooby závodů jsou w-J-krňioiéíáími
chvílemi v Zívoté aokol
kém píínáíeji Tiii'lň')ií budl poznání o
účelnosti tislcehtilýeli mmli HoKomsycii
a proto j jíHi k zdárnému rozvoji krá
né myálcnky okolidá nutné třeba Je
to radostný pohled nu ty junáky a Ho
kolicí) uani- kily v nimzo p vitézitví
mnlSené vrhají tm v zápatí v némž měří
v3 (' t" ii"denf "'' krámiý
teti ZjeV í 11 téch kdo )"! pouhými Jen
diváky jak pohled ten rozproudí krev!
Přízncjma ím mydlinka tuženi a bu
dováni mužní díly u vích misou lidí
„(ohniti m! VMyfl fÉ í
vrozena — — Hokoltikí závody Junu
svátky díly a krány a proto vždy rudo
tl v srdcí hledíme jim vatíic Tížko
] pérem uchytili ohm jej- závody
akytaly Lfé pfeca jeti pokuaímu ne o
to letmo pokud úzký rámec éuaopiau
nníeho to dovolí
V pátok veíer
dno 31 července zahájeny byly závody
uchází závodníků a závodnic v Hokolov
ní Ortfanisacn provedena byla rychlo
dik dobré předložní práci víři li výbo
rQ i jednotlivců zejména pak výborné
ho cvířítelo fcupy západní Franty Hla-j
vélinitkýbo náéxdníka západní župy Jo
efa fitrby a stárnuty Jwřa Atika
Závodníky zastoupeny byly jednoty
Omaha Ho Omaha riattttmoutb Ka j
vemia Dodjí" IfowelU HelniylT Bru
no Ord "r:t a Wílber závodnicemi:
Omaha Ho Oinaba Hehiiyler a Wílber
íekanei: Omaha a Umím íehatelkatní:
Omaha Předákem závodil nrécn br
Franta Hlavctíímký jemuž ehi tri zá
vodil byl k ruec zkuíetiý br Jo Htér
ba Houdei byli zvoliiii Ir iVeival
3 Tt Fiala V H Fiala V F Jsartoí
O Jelen A Novák Omaha J Vaákát
V Uenák Ho Oiimha L Jiran 1'latU
tniMltb Nib V lírt linveniia Joef
Cfírvtnf V Kubíéek Jn NVuporý
Crete ' A l'cii:k H' huyier F Křiž
Hruno H Htudniíka K Kovářík
Jtodgi' K Vnífjékn Hehuyli-r li 1
Vaíák Wiilu-r A John Ord Neb —
Buk Mik pí i vítal !iromá£djtií vyslo
vil potéíení nad hojnou úi"atí a pfed
utavil mayora Omahy ]ahlmana který
promluvil n"kolik ulov Kehiíz ttkon
řena za áeoleního nadíenl
V obota po celý den
odbývaly ho závody na závndiíti při no
kobké zahrad5 k tomu úíidi upravenm
JJylo pilno na vw-ih trná'h Hondě)
oMtražítA iiledovalí výkony závolníkfi
přcdái l Hdiií náítupy a vo ílo jako na
drátkách 1'ilno míl také poetBl vý
bor bratři Ií Ftbin r Ant Křek a
F Žabka ktřří od jitra až do vi-řr
tonuli V řínlieíeh Wfř za Vlk#bo
úťantenntvl odbýval 4 plfi pH ní-mi
závoijníei n bliže m-ziminovuli Hudba
p H Fibínj{criva úéinkuvnla a predne
vybraných nkíadib vim dokonale
zavdi-ťila Nálada hýlu pv u i ná
ikolikoa nrdříaotitl prohřátá
V neděli odpoledne
niK)fiiláa by! příivud upolků ífkou
ítvrtl Ilvl pt kaý budil %roirrBou
puMirnutt uhájen tyl kupiuou poli
rwta v-d'tiii n rínlpm Vňimim '
iuil phuval4 kudba dále ráfodul
fi oud'l koíár a mayiirem hlinanrin
p liij kým m KkuUkými rdiky rvi
it iml ťety WtlW MWA a wtatRÍ
ipulky ťiki v pravudj vyji
l v kijl IVIj kul Tyrí I 1
llult k'á! e%iíé nhuy m it""y
vrU %Uly Váudif kudy rávs #
iil íml Uly Uy íkík nbfntv
P liiluí I J4 MUv ly Oby
4ií j ) IU V lí-V irfek
ur k(W % J-ttom 1 tiBiU l
l p tuf JnhU4 — V í-kxUke
})"' -ruml4iit I rlk#(4 f-iU
iiiaia-i -H Nv l'Mnaa Ji
t kf ♦c fi S 4 ' t
piutrlrSt tU jifcblU 6 t%t Vrl
m'k r lvU p#''s4 f l''i Hkttili4
ě 1-tiÍJ I ♦-' al tk-U i
kl 'v 'fr UiíM % i í--:fci
H k-i V 4 + tl-t"-U JtiJtii U
U VJlJlif ÍM4rféJt bOf liiitai
t iiu
IivJUt Jtl
♦♦H- k tibi" a -f
k ( ' I ' t t i U
íl !! i ťf a:t: tl ti S fíUM
F Itoutín It Dopita H W liartoS A
Oeha O Jelen a H Herpán finili
hcí Bily jcjíeh HtaCily aby ťiloh evých
Hhontlli nu co nejřetitneji rodnlilo '
jím to v jdu míře Zejména nélitefl
hráli výte"nfi a litujeme ž pro obrno-
zemmt inÍMtii neinužemo e o Jednotiiv
eleli zmínit) jiodrobtiejl
Výsledek závodil
oznámím byl p ukon ni divadelního
pfeilxiaveni Náeidnik Htfrba a pře
ilák závodu Hlavílínstký znovu děkovali
za hojné dáoni nf-nl závod A Je byly
bZ odporu jedněm) z nejzditHlejHich
jeí kdykoliv na zápmló byly pořádány
l'o té rozdány byly vlťíz&m feny ťi
brné poháry zlatá a utřfbrne odznaky
lipoví vřnee a diplomy Jednotlivá vi
třzutvl budila nndáenl a vitízi nndíená
bylí pozdravováni Ony obdrželi
Sokolovi
I třída
J iMiorník Fr íííha (Omaha) 1741
II přeborník Jan iVAek (Helmy) 1I 4
lil přeborník lna 1'eflck (H- lmy) H!l
II třída
I Fr Koben í rete 1 bodu
2 Htfpfin Jelínek Wilber J53H '
1 Jon TobíAka Wílber I0'l '
i Fr 1'rueha Wilber I1H2 '
í Jan Holub Hehuyler 2 lóM '
W Iřida
1 Kd Duda Omnha 131 4 bodu
2 Jun Adam Oiniiha 12y3 "
1 K Hadrabn 1'lattiinouth 1217 "
I Jan Havlík Oto 1210 "
1 Vác KnKtdthalt-ř Omahl22 "
l Vie ífíbnl 1'lattnmoiith L'2
Hokolky
1 Klnra Zelený Ho Omnha bodu
2 Mamin Kment Omnha HA "
1 JWi hu Chvála Omaha I1H "
1 Ottilíw Kment Omnha "
r Anna Kovářík Ho Omaha II H "
I' Anna lloiiner Wilber 112 "
7 Míit ic Hedláéek H OmIH 42 "
Čotové ceny
II třídu
Wilber H7IH bodu
Oomba
1 Hehuyler
4 Dodtfc
IlowelU
': i
III tídx
( (mííhii
Crčte
1'lnttnmoutli
íode
líaveunu
bodu
7100
tílíl
I
II
Kuvenna "177 "
Bokolky
I Ho Omaha 2'i'll bodu
I Omaha 21UH "
Wílber 2101 "
1 Hehuyler 2:í:í) "
II Omaha 22fi "
8 II Ho Omaha 211
7 Jí Hehuyler 211 "
Jednotlivé ceny
J tídu
Fr KOwVk Omaha 2 pronlná y ukok
tyti
Kay Fro házka Omaha 2 kfift na
I tikok dal ký 2 kok vyaoký
II třída
Fr Tomán Omaha 2 prontná
Fr Fridrich Wílber 1 prontná
Fr Mertz Ho Omaha 'A prontná
Jar Hmld Hehuyler 1 hrazda
Karel Mastný Hehuyler 'I brázda
Ant TřcHkn 2 bradla 3 hrazda
Vác Ilofmnn (lootha 1 kůá na Siř
Jan ííiha Omaha 3 kfnt na ííř
Jan fusi' Wilber 3 kíiú na dél 3
ukok a tyéi
Jok littreí Hehuyler 2 hrazdu
ltud Zikmund Omanu '! nkok daleký
Joi Vacek Wilber 3 nkok vynoký
III třída
Vil Kavan Ho Omaha I protttná
Jim Híéák JřoiJjt" 2 přontná
1'avi l Uartůnek Ord 2 prontná
Uid Žrtloudk Hodije 3 přontná
Kan í Hulil 1'lattmnouth 3 jroNtňá
Htép Skolil 1 hrnzďi 2 kúú nu íiř
nkok o tyéi
Vác Vi-nelý ('rete 2 hrazdu 3 brad
la 3 kíiú na ííř
Jo Kunci (itmiha 3 hrazda 2 kok
vy noky
Cyril Havlík Cnte 1 bradln 3 kfiA
na ííř
Ottu Hmuliu Kuvrumt 1 nkok dali ký
2 kok vyitoký 3 kok o tyéi
Kob říiluil Flattiimoulh 3 nknk dub'-
ký 3 fkok vynoký
Vác Karel Kavi tma 3 nkok vyeokí
Otto Mnrii ( rete 3 nkok o tyéi
Bokolky
Mari Mik Omaha 1 přontná
Ftaritiíkw Křivohlávt-k Hehuyler 2
proatná
Anna Haulaip fu Omsha 3 přontná
M Fergonm Wilber 3 rtná
ťekincl
I pf liirník Valt Novituv llruno H U
' pícbomik Ad Hlav i4 truto 't
Čekateiky
1 píeburnier V Kmrttt Omaha 411
2 pMnirio ltly Wolf tímhha 37
i ruu jii Vínoval Jlrn M Ifj
mriiil Hkdlku ibdrirU maí H IUm
lnknVR Omaha
J pit ávMlÍi - Htalréhl Utifrl
iKrkvei lj'U di výt k il iuá ab
thiiptU avíhrt tb Bih tam lua
Bl 'UH Ů'rt l rrlun'h pi4'
t polti bitu illuimt itiH 4 hul
ťlř4kW ! I dta bOt j- k-ft
Ti u t inuitifiii á by nís l y iw
l it ' k!i" N# -- li ti(p4 aui4
)t4-i ' uíihl a ný - k ! i
M vtv prn aby dilv
U ! l-ai k p-t a 11 ty
!„ i U ' if -1 a: t l"
tiif pt JUÍ Ut
Kuj t a I- ' ai %Hm i--im
) -( A al ltm)i
í „: 1 I -H a-Uraii
i i- 4t i l šř k 1 d 4
(-íin( lit'„ jí bi k tfc bi ba a
It i n 1 1 S h I I -1
a (ti Ví ki"la la'i bn }
i i i 4 V t- j 4 l i -4 l
I i! I f'': I
ne nejKtn kydel jen áumná itl péna
ne Vy Jnti' život Báni v bouři aví"t
a jek!
Jatu ťt roiint peň a dfík Jíte zdravá
jeho mlzaí
Vy z doby dřímoty laď k věkfiiu práci
iiiohI!
Jaď aílu národa vždy bujará h ryzá
Jati zdaru záruka Jato lopíf budoucuoat !
A a tímto pozdravem tak vítáme Vá
bratři
eo pudit chvéjc ae Vuáími poehody
co aluncc plný proud Váa oblévá
k Vám patří
ďn vééný Hvétla zdroj a aymbol
Hvobody !
DOPIS Z CHICAGA
(Páté pfe deváté)
1 w'tnt 'oh - - rU ~- Ji (i'iiáclť!
ho výriM"! úmrlí jmiioli irvtticli
iirňktiitníkli it jiiiullinjoviiíkfi ho
ciiilÍHliiU V ("Vrliich í Av V éralíť'
Aiiii ríci' -oHi fit llolcalavit IV'ky
VZilii'liiili bylo iVakýiní Hociiilí
ly lichýii h'ii'ť itvánk iliiHlojnýiii
zpíiMobctii v iďdéli lin 2fi ri rvin
cc nu řeako liiroilnítn liřbílovr
Vhi 1'ovi'iii Niiiili''bo promliivil
aoiiilriih líliož rmliikiof "Spriivr
i11iohIÍ" ji Fr llliOÚVk Sbiv-
luml ll'llllllt b(lu pml i'olekťc
riiďm ii'i!ú vím ziilni'iif'liii zilc
Nfolku "lomf l'ol lieii"
Koné-IIMM' lili telil'' blliiluvi lllllill
lom jiiiinéliií iIchIui rok ii 1 ! M 1 ze
niMé- í'i'ko uini rii-ki' hj í ho v t f
kv l'iivly 'ci'(nvi' !' bťobii rn
mluvily náilmlujíi í liinv zu v l
ko výlioi Icilooly ( VhkýHi Jbnn
pí A Stultiivú zn abor "1'iivlu
Ccliovi" r lli 1 '' I) pí Ol i' a
Srimliii iláb' ií H Liiilvíkovú i
lr l( WlnlciliHVli ji'Z ZHlIlIpoMI
la Cfsko ťloVHiiakou Jcilindii Svíiz
S víIíii l oo yl ii li vytiliil on lotu
hIdviiohI Iiv kVcIio zánlllpci' li iiícc
p řrli Je íijíoiu vf ni fiiklcin
Zc lilii ji'di'0 elltký xboť Z Cllíl'11-
('u nebyl loi abtvtiohli óciloi' zu
hlOllpHI 1't'Cllchlý lýlll'11 nic
Akai zib- 'fhký vírlinm na Itoiixb n
fkbnlnli'1 p Viktor Kolář- 1'říj'l
prňvé z Kíivíoiii 1'nrku kl' pobj
iV'inkoviil v HViifoiiíi-kZ-m orlíc-
Ntrii J)moroi'liovi' - NúhIciIIicoi
rozkiizu jtoáloviiíbo uřídlu c
WiímIiíiiíIoiji" zim'Ihožik'iio bylo
ilofiiHM ovwfii pouzí vyiliictil
žiilovnlccbo HoiMiilíxl i('kt'bo týilcn
niku "Dčlnícký NVi-t" JoHtovfjf
úřiid ioŽHiiuji iloalovtiý píVkbul
víťth ťlíinkft it zitív a Mm' vžily
21 hoilín přcil vyilúníiii r-íhla
Soiičliaii'' co V Kvropi" ri-Hiir ilo-
konivú z-itvulí Hf týž zpiVob omi
zovúní Hvobody linku v Hvobotln
rctiiiblíď Hi-vi-ro-niiicrícki'' líctm-
tiicí Sjíojctiýcb HilúCi v ohIiiIiiÍiii
kult uniím HVcti" tuVo tnkovY-ho o
váciii přílin ncpoxloiiží — Olf po-
alftliíího Hi'ítatií tiíitiulý týden má
ChícHtfo tliďH lírJ2:'oo duíí - - V
poslmlní hcliíizí nuly zápinluíi-h
pnrkfi tílu'iio bylo výboru po)ku
pro pohtavctií pointiíku Kurlu I la -vlíójíovi
JlorovsiMinii ž pmkyt-
milo lnul tníilo pro pniiihík otii-n
v Ibiiilat 1'iirku Dříví' vfiak
třbll pl'l-(liŽilí lllllélccki' kotiiiaí
iIí'hi n poilrobný tri'rti-k proji-k-tovniiébo
potiuiíkii — V posb-ilní
Kfhňzí ři'iiiáAkovi'bo výboru
místního tulruriií Sviizu Svobiulo
myhluých ttsnoHi-tio bylo ilarovati
p Karlu IVlatitovi ziiíijuciiui pru
rovník ii nit poli Volut' Myšlenky
diplom v upomínku na ji-bo pobyt
mezí iitni-rifkými (''tiby Nnmu-
lovállí H VypriieoVÚtlí llipbilllll MVt"-
ři-tio by bt lulailciiiii éi-ko niiit ri
ckému iimťlei iikadi-mickéuni ina
liíi p Antonínu lúm-Hoti který
v Iri-litti diifiti práv tlipbun ho
loyv tMťiiútii jiiii tioviinťbo jií vý
boru odeVibtl TfXt tlipbilllil Vtil
bujf ae k 10O pl'iilnáíť p IYIhii
ta kttrí tolbýviínu byla indivno
v nlni KotitHiivé na lilu lilami
Vt atftii ilnf ťiTtrii-
řitliájiU Str(u Otvtiji-nýfli M
S H M i-vklna l'ť!uitvýeli picl
luUik 1'rvid pftdiuUku na I lu
ina " 1'tibibív ani uhllrtlt" tnéla a-
llbýtt V tV A Hafl Svtdi řkn
b" ie liáilcilkťlU přťatb lilo
bodni y bybí luitlMi pó biiiti ji t t
ailii" SilalkttVV Y4 ll'ť ailtaliť
iitvitťvy (tbrtjdd ťrr krátkým
prttabiVťMt pf i 'Urdkuie S O pl
tr U Voti iiiná niV njtl
ua p IMant který v přvduáá
e mm budili-t ll i' % 1 1 p nU
V lit lp'0d lil Vh-' S b"f Ittf
ti' tb toa jtk po tr on n f r
ms- iii t t bíl'ri-kS ttlioki1
i tbt tt l ' it aotmbii l 1 1
hUka k-ti4 i v a-ti du '
('{ t Sikolt t bi k- V t kv
Kalifornii i4 bita "ruřd a si
J ii il1 tttil " Vf ťlt!ik
li M řt ! Ji4li ťli-v
1 i 't k I i I 1 1 i !
t 1 t ! I i i l ! t t ' I i
i Nu Hjezilii tom má být i libinováno
má li Jednota lilátíiti ko k táboru
iHVobodomyKlných ří nikoliv í'hi-
cíi ifski' "liozlibuly" véliují Kjtvdu
toiiiulo krásný rlánek "Žena" z
péra 1'ttra h Kálána rt-sp rctlak
lota Karla IVlanta Je to vňak za
riiiiiciijící fakt že k poilobiiéuni
bliiKovúní má Jednota (VHkýcli
limu nyní přikročili Xa sjezdu
HVobodoiiiyHliiýeli loúskčbo roku
v ( 'liietiyru odbývaném ibmlavila
h t"clá řada tleleátek a jmlnání
ujezilovho ne piltďf zú'"iiHtníly ji!
tedy dnen akoro nepoeliopitclní
proň HjVzd Jednoty nyní teprve má
rozbodovatí bude-li Jednota lni-tloin-né
svobodomyslnou řl niko
liv Ovíein ješti' Kiimt iiřjní povť-Ht
by získala Jednota kdyby její
ajezd rozhodl proti Hvobodoinysl
nonti lifé doufejme že tomu tak
nebude
NOVINKY Z DENVER COLO
Máme tu již jiékolik dnít hezky
teploučko takže teplomér vystou
pil na !I0 slupnu
I'íedeálý týden iiiiAkiili tu ná
vátévoii éihtí eestovutel' kolem
svi ta pp Ant Houdek a ('hoené a
Mr Karel 1'ulkrábek z l'loíště u
Král Hrudce Hylo nám mílo h
iiimi si pohovořit i Také se sú
éaalnili éeskéhn pikniku Denver
prv se jím i vhecb ameriekýeh
jim pf tiejeisí zamlouvá
Vážné punim-ní ulrpčbi krajan
n pí I' Duvidoá Jelu nu voze
t f ' t i i- f i'
n iuiz pojen i pouliční xure
líílll M- lekl eoilfíil s vystikého iiá-
pll íl (lilii I knei VVi!ldll íl VII S
líniicni "VíiIiI o iiíi ne ustala
p dvě hodiny bez védntní a dosud
upnutí na jcd nu lůžko Vzdor
ékéinu porííHiií jcl nadeje že
bude jíše úplné dl'áli což by jí
kuždý od srdce přál 1'mií Davi-
lová přistěhovala s" do Denver n
i 'levcbindll kď- bvla ošetřovatel-
knil V nemocnici It je všeobecné
znáiuoii pro svojí litluiiiílnnst
Ji'lý výlclník z východu jel po
Mofřat drázi' tůni kde vé"ný sníh
Chtěl s - přesvéď'ítí ni ko
lik stop ho taní v jednom místé
ežf l'oéal odbiizovat a hrabal se
v něm několik iniuiit Jelikož iněl
letní obuv onobil se a když při
jel zpět do Denver musel hledat
lékařskou pomoc by tím ulevila
holeni i luí to být prapodivný
pocit být) V lete oznoben
(Vskí níknik nořádanv řádem
" i
Mi-nver XCI'J„ se tloliře vydařil
Návátfva byla velká a mnoho kra
janu" se tu navzájem seziuámilo
I'nní cenu ve hře kuželek získal
Jindřich Pešek druhou Fr Va
lenta a třetí Joe UurtoS Skoda
že neměli ětvrto' tu snad by byl
v hrál Váš dopisovatel
NOVINKY Z ABIE NEB
Vážený krajan p Václav Pavel
přišel k těžkému zranění Ubíral
se h povozem by dopravil uhlí k
mlácení Tu pojednou byl vy
mrštěn z povozu což mělo za ná
sledek vážné rané-ní na obličeji
Myl dopraven do in-mocnice v O-
maze v průvodu Mra Jelínku a p
I L Svobody
Velp Pokorný dal Vah zdejší
0ailě II přesídlil se tbl liiésti "ka
Prairuc Neb
V minulém týdnu přiši l k velmi
bolestnému ranění mladý p Sn-
bolik který iienpntrné zi báel s
puškou líúmt vyšla a Wihla jej
ibt ruky lha p'-ty bylo nutnn
aiiiputmat
I ) pisiV liti I
NOVINKY Z LINWOOD NEB
V ntt-rý iinii ib ho týdne ddeji la
pi Marie J It TubáěknV á ď
jedn Jt D který m tMlbývá ten
ti týd ii Cb t lund i (bii
'ýb-t pirnljtiý totší tiovii'1 ká
pi tmi bii l tiMl n ika
Vrtili tbNtl tlnbO Mliibi bU
itt t M ltt k l t ti atarši ktt tl
ai při tkH' t b ótotl ticjraď'
}l baví p t 1ií I II báru bll ten
t ktutc aklailMtt Iť b Se ťi t liťt
L r Ál t"Mýiab til- ti ttp o n l iř-
kib i lplv b i prti ti ' O l
lttil i Itiili 4 i i ! ! itt 4 Iď ' l
ll luVtt při d''fatM'li f UM St'
Ml I í U " V I bV U l !
'#ilif h li d n
Sttrii latii Ma b i r i '
ťitl c X i lilUti I V í ttt
Ui!i prd hs! lid u Dm 1 '
% llbu t ai ji tí''t O Olu li tě ab'j
l' C i'ttt! t t I I (M- tu O j
i bijf ilHi a t ií ! i
A tf řr-niu kdy I In Jet i !
t C é ik t it n- 't c í t 1
Posud není nic zmeškáno tile ma
lý dešť by neškodil
Panu Fr Dvořákovi u jeho man
želce se nějak na Venkové tento
rok líbí Předminulý týden vyjeli
si opět do Pra friio na návštěvu
svých přátel a na páteční cestě
navštívili min v průvodu paní 11
Piibiánové a jejího syna Mirosla
va Dvořákovic drželi ne zdi?
přes výlet a v pondělí odejeli zase
do Omahy Tentokrát jsme nemě
li ani éaa jet na ryby za to ale
dlouhé chvíle pumpoval ívajfr ze
sklepa vodu a popravo val kde co
viděl a byli jsme skoro neradi že
st nezdrželi déle
('o toto píšu obdržel jsem kráH
noti pohlednici z matičky Prahy
představujíeí staroměstské námě
stí vchod do radnice od p Amfti
sta Molzera Díky!
To si to letos farmáři libují jak
se to pěkně mlátí Jest pěkné po
časí a pn rul mlátičky ho ozývají
se všech st ran až je ratlost po
slouchal
Pan Kd Iícndry se svoji man
Zeikou z rremont tlleli zue pres
neděli u svých přátel a navštívili
též výlet kde se paní Ilendry se
šla s mnohými známými neb jest
zde vyrostlá rozená Machulanova
Náš Hlavitel Auuust Kletky n'-
ní přece jenom k bítování Z nifl
lého domečku po dědečkovi Čer
ným vytvořil za pár dní pěknou
residenci že by se tam žádný imi
nepoznal Pan Kamil Oudrák ji
nabarvil jak z venku tak ve vnitř
a vylepil a musíme též doznat že
jeho štětce dělá zrovna zázraky
Diváku měl okolo -ebe pořád dost
a obdivovali jeho práci Kdo chce
míl pěkné a veselé zůstávání mů
že si teď od 1'arloše residenci pr
najmout aneb koupil Ibum
nalézá se v pěkném místě li i
lam několik ovocných stromů dv"
řady révy a dosti mía pro ejc
llillil Hlaste se u Fl Mart oře
Sieéna Irma Sadílkova y Wilhc
dlí zde přítomné návštěvou u rodi
ny pana Kmíla Fobly Foldovy
a nás mají lidi rádi pořád máme
nějakou návštěvu takže nái jest
stáb dosti veselo A co se vždy
cky zasmějeme a nařechtáme ja
ko když nám bratr Václav vypra
voval Jiří poslední návštěvě jak
cestoval s tím hrnkem
V neděli když jsme ae ubírali z
pikniku dohonil nás pan Mates na
automobilu a já měl tu cct se po
prvé svést na automobilu Škoda
že nás nebylo v něm míú a cestu
netrvala déle neb se to jelo jaki
když namaže
Minulý týden iiá navštívil o
pět za onoho času "sekšn bons'
pan Joh llamrdla od Plate ríver
Tentokrát jsme m zasmáli tonu
básování Dále si stěžoval na !
zost tamějších komárů a nčueciu'
myši že mu odue-ou víechny ku
řata Proto abych ho drobet tib
veselil' zazpíval jsem mu násle
dující píseň :
"Pán líuli Néimc miluje
on je má nejnidňi
ou jim dává všeho ďibrého
i ty inyíi nejvétáí!
A konečné nejdi vnější mu bylo to
že nedávno přijel tlo jejich měste
čka jeho ávatrt s ženou a že jí
tam nemohli najít
V pátek odejeli manželé Kmil
Pohlovi do Clarksoti a JlowelU na
návštěvu svých četných přátel a
známých
Ve čtvrtek minulého týdne na
vštívil nás opět pan Juk Koubek
i Omahy a jako obyčejné při hu
moru Slíbil nám že až přijede
pit druhé přiveze si sebou UŽ SVo
ji paničku
No už je éiis abych přestal
Chci jet linea v sobotu do Omahy
na několikadenní návštěvu a pro
tu musím začít se strojením hned
ráno abych nepřišel a kiíketn po
fulliiae Sotr&b
— Ne Uk kaptupíja k oídihé tal hu
biiiwv jako Akaý ubraa Mima Jiek
luaý lřf — liieA krajinomalby
vťukí tUray Jkut I ubraiy Tt4ck
- 1'Utu a iskrik žápala JVJ5 WU
líam H Oiaa xf
Vxliůru do Dakoty
jrlá 4 kf4 tl Ti( lymm Vtk4 a tu la
j p-Hk kjU Uaa j— d ltai
J J KOLIHY
y V il (
rtk uj b-ta a ilt
VI ilta al jatiti l"tat aru l a
VJb Id jaiy v p k 4 i
VI nu' -l Sikt I !-r l4 a
tlil taih f rit- O fL't
DESETIAKROVÁ FARMA na
prodej aniíbo na výměnu za měst
ský majetek buď v Omaze anebo
v South Omaze Pékná tato far
mu nalézá ho Mj míle na jihozá
pad otl hranic města South Oma
hy Jest na ní postaven pékný
dům o šesti světnicích velká stáj
na dobytek dále jest tam ovocná
zahrada vinice a půdu a hodí se
výtečné na zelenářství Podmín
ky Farma prodá se anebo vymění
se h úplným zařízením nářadím a
dobytkem anebo beze všeho Te
lefonujte: DoiiKlan ÍÍ077 I)r 1 V
Novák l!t f
FARMA NA PRODEJ o HO a-
krech 1 míli a půl od městečka
Saroiiii Dobrá příležitost pro mlé
kaření neboť máslárna nalézá hc
v městečku Sarona Dobrá půda
asi t! akrů vyčištěna na pole a lou
ky i h úrodou co je naseto n nasá
zeno asi 5 tun sena 20 akrů obra
ženo ostnatým drátem ostatní po
zemek je snadno k vyčistění a hoj-
'ně porostlý dobrou a užitečnou
travou jako jetelem a lojínketii
Hojnost vody neboť obsahuje
menší jezero h čistou a hlubokou
vodou dále o bydel ni domek 11x20
a kuchyň 7x11 slcpičník a asi 'I
tisíce stoji stavebního dříví '1 krá
vy 1 jalovice 2 telata 2 primátu
slepice odstředivka na smetanu u
ostatní všeliké nádobí Musí být
prodána v krátkém čase ('eiut
iHIOO polovice na hotovosti a po
lovice na splátku Hlaste se pří
mo na Frank Kramoliš Sarona
Wi-eonsin 2I2
Z Omaha do Scotland a
Tyndall So Dak
Díkuvzdaní
Á My níepKuiií vzdáváme touto
4 ci-Mtou své rdcéné díky panu Fr
ý Hianycii rotiiKků z Omahy M-rij f
4 nám zmimenité chutmily neboť J
Tr byly jiít! teplé Hrileéné li
4 jeme p Kozlovi za doveen
f faunu k p Jiouíkoví a p Itoi
A r
! U_l'- 1-1
linu
lil
na t4
liouako-
N ví
pohoaténl a dovezení ď) řt
t HcotJand
H í) XáA dík pluti a
y rovněž bratřím Míaařfiin za zapla
) eenl obnoati za upravení jin-© Na J
i chvil- mezi taméjAímí krajany J#
fj strávenr vždy rádi vc (tvých my
ti
ulici
zuléťiti budeme
Václav Homola
Václav Heřmanaký
Oiiiiihíi
Xeb 20 řerveneft 1ÍI0S #
tt
li
"Kresby a povlaky" vydané j O
( hurviitem obaahují veamég éfttbu uíle
ehtilou a nauejvýáo zábavnou l)odi'4a
ai pro prvý ivazck ('ena 50c a jako
jo viiíe 2"c — Pokrok Západu 1325 Wíl
liain St Omaha Neb tf
Správný
čas
budou Vám držeti hodinky když
dáte je spravit! českému hodináři
A ČECHA
1248 So 13 St Omaha
Máme na skladě pravé zamčené
americké "Elgin" "Waltham"
"Hamilton" a "Howard" hodin
ky které jsou úřadně všemi dra
harni uznané jediné za spolehlivé
ve Spoj Státech Sokolské a jiné
spolkové odznaky v hojném výW
ru máme Ui na skladé Veškeré
iboži jet zaručeno V úctě
Itf A Cecha_
KUAJANÍ
miller % Pospíšil
PHÁVNÍCL
v V Id Cíly cbroska
juu iiy tHhtil Vám bibřo y
biuiiti ve v i - mi ro do bru jejh b
pllaluit V úřad H ně irln tv llllu I
ky
4tt
Jat l
k i
pnkt ti4 !! # ?i k eť íi
k (- h M a t ta ftui
k auta Hfk ťk- t v S I
K-t O třtaa k4 M tn
u nit aMítM fi
? jiermaiinKemu a jeho -t eijoti za
pohoMlérrí Hálc vřele děkujeme
Franku a Josefu Kadleci za do-
? provození na Jilme Jiiver kdo
prohlédli jamn NÍ ruakou nandu T
J Hrdeě-nýmí díky zavázání jame p J
tt A Trutnovskými! zu objednání jJ
9 ~
ti n 14
1 a
! ti t J - !„i i II a í
a
t
3 3 KOLIHA & CO 8CIIUYLCR NCHK
U
mKaj n j
i
d- I
i i