Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 05, 1908, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    11
wnm mmmmmmmmmm mim mm
išSouth Omaha a
0 I
— Veliká hylitiú moc každého
olielioilu jest lioobinezcná onoIhiÍ
ilůvéru v muže kteří Hf ojí v poza
dí takového olielioilu Dvaeet j t
fuwKwUých olieliodníliu ze South
Omaliy Hlojí za live Ktoek Nation
ii I Hankou n vňirhni )oužívají
vňcfli Mvýcli nejlepKÍch Hnali a kon
zervativní cesty nly učinili do
hrou 11 dokonalou banku Váň ob
chod jcHt židán ii vítán 2kl
— Hleéna Múru 1'avlíkova 10
u l ul odehrála ho iiii navát évn
ku Kvýin známým v St houi Mof
a odtud navfilíví přátele ve Wakee
ney KaiiH Xa cente teto hodlá ne
zdržeti iihí měníc
— Ventern Ciuket Co Hpole
hliví jiohrobníci Otvřerio po ce
lou noc Soukromá kupic Tele
fon 'A2' lí T HniHH mcnagíT
Úřadovnu v č ror hcv 21 til na
prti poílř 4Ctt
— V pondělí minulého týdní!
vrátil kc pan foef Slřrhn známý
ohehodník z Q lil a p Konťál Z
Kavčíma Xch kdež dleli po něko
lik dní Značně ne jim tam líbilo
a muxeli e lam mít i dohře neboř
p Štěrba nabyl nu hvč doživotní
schránce duftc ló liber Sotvaže
ne domu jen trochu ohřál (nyní
Hiiad lépe by kc vyjímalo kdyby
chom napsali: ochladil) už musel
vrlinoiití se znovu v práci jež na
něho jako na náčelníka západní
župy sokolské cekala při onia
ských žiipníeh závodech Zlí ja
zykové tvrdí že se při prácí té tak
uzlobíl že těch patnácte liber zase
h něho spadlo Nu ať si zase za
jede do Kavenny
— Nejvýhodnčjsím místem k na
koupení krásného a trvanlivého
nábytku jest
IIOMK FUHNJTIJW5 CO
521-52 No 2tth & li St
Prodáváme veškerý nábytek o 20
procent levněji než v Ornaze a to
za hotové aneb nu výhodné splá
tky 1'í'CHVědctť! mí ! xtř
— I'an los Kurník v Allbritfht
má mílou návštěvu p Josefa Jc-
linka z Blackwell Okla Pan Je
línek je dovedným obuvníkem a
ohlíží nu v Ncbrascc po místě kde?
by mohl sc usadili Vykoupil by
dílnu třeba už zařízenou anebo po
případě zařídil by ní dílnu novou
v takové! osadě kde by bylo obuv
níka třeba V South Omaze zdrží
se asi měsíc
— Velkoobchod barvami nu
Ktcnným papírem a podobným
zbožím vlastní v č 412 No 24 St
BRATŘI KOUTSKÝ
Nástěnný papír prodáváme za 3c
ncjlepHÍ barvy 98c tfulon dále má
me na skladě štětec varnií olovo
rámy na obrazy skla do oken a
jiné Všechnu práci kontraktní
vykonáváme co nejlevněji a svě
domitě 33tř
— Paní At ta Paniicrová která v
minulých dnech zastřelila svého
švakra Kréda Pannera propuštěnu
i44
f Srdečné dfkGvzkánf! I
JJ Vyprodav nvúj obchod lekárni-
cký cítím o poviuru v dáli nej- Jj
nrdi-čné jšl diky vAcm tem ktoM w
JH) inu Hvřlni uhchoilováiil přízeň JJ
D uvij u ni! včiiuvuli ti ne mnou 1-
eliodnvuli llitďtfl iijiAleiii tnilt JJ
pílflč íti lni Vhkí pHeň nikdy
JJ II c 711 polltc liti K VÍ-dV T& Vl VÍ! JJ
iiivmIi suilétati lnelii 'In hvcIui tií-
Vlllťdm iiliiňlr H léllli II lil JJ
míž íifím I ii-m ii íU'Íilimt nulou
JJ čili t nwilim' loiiť-ím ! tnuto w
cititi Viti
Uo llort 5
Ku Oumlm N lt 3 trpím tHiiH JJ
( M
Projev soust rusll!
Ylliiiijrlii ťiutu rmtiiU twji
t I iiu Mtrl ovím jnii!f
lf ini
MAKU ÉtAHTNÉ
i rANT řCMANOVÉ
l l UIV lll"'l Mllt'lJ
RiKLA ířARTNÉHO
lifU ii-m i"
tm t :u i i i ldl w i
I sl W I- %% rilIr pm
Viíi' Kil it iuif
i til mtil k l
Um r : viuétit # ' w c
Grosby-Kopietz-Casey Co
Úřadovna č 335 N 24 Street
SOUTH OMAHA
Nejlepší a nejspolehlivěji! velko- i
maloobchod dřívím cementem a
veškerým Ktavcbnírn materiálem
jakož i měkkým a tvrdým uhlím
všeho druhu u nejlepší jakosti Ve
firmě léto zastoupeni jsou většinou
čestní krajané Veškeré zboží je
té nejlepší jakosti a též ceny jsou
mírné V každém případé obraťte
ne na tuto firmu 8 úplnou důvěrou
u bude vám vždy ochotné poslouže
no Objednávky každého druhu
možno uěiniti i telefonem Číslo
Tel Cl 4 Úřadníci jsou :
Wm J Brennan předseda
Holi Horáček místopředsedu
Frank Koutfiký tajemník
Frank J Fittle výp tajmník
W K CJrosby iokladník tř
byla na záruku ffiííMI kterou za
ní složili její přátelé Jak již dříve
jsme oznámili paní Haiincrová bu
de souzena pro vraždu prvého
stupně
r? NA PRODEJ pohrobnícký
obchod v městě s 5(K)0 obyvateli
Čechy Poláky a Litvinci Výbor
ná příležitost pro dva Čechy kteří
h obchodem tímto mohou spojití
obchod s nábytkem Hlžsí dotazy
sdělí V Mertlík South Omaha
170-j O ul Piktf
-— (!hrÍH (Iliristenseii zachycen
livl vlakem Hurlinlonské dráhy
na 32 a II u) a povážlivé byl zra
iiěn Nyní leží v zdejší nemocnici
v stavu velice povážlivém
Štěpán Maťha
na 20 a S ul má hojný výběr
Ktřižního zboží všeho druhu a pro
dává vše za ceny velmi levné
Přijďte potřcbujcte-li košile če
pice kalhoty do práce a pod Vše
chno zboží trvanlivé 32tf
— Náš český lékárník p Leo
llort vyprodal svoji lékárnu p F
líeřmanskýiiiii z Omahy Doufá
me že p Ileřmanskému bude da
řili se v obchodě dohře Až dosud
pracoval v lékárně p Tučkové na
již 13 ul v Omazc Pan llort
jak se dovídáme hodlá udělat i díru
do světa V úterý minulého týdne
odejel do Wíncoiimíiiii kde hodlá
] j vití velryby a dále v Dakoté bude
chytat na udici jeleny (!o hodlá
udělat po své cestě po Dakoté do
snil není jisto ale není vyloučena
možnost že podívá se i do Japon
ska a snad ještě dále Ukazoval
nám dopis japonského občana ('in
Či x líin-kin kajdy který zv- jej
tam velice přátelsky Krajanům
v Omazc zasílá p llort poslední
srdečný pozdrav
li' Dobrou (íroeerii za nízké
cen v a v každém čase dostanete u
FRANKA DVOŘÁKA
255 So 21 ul
Dobrá patentní mouka každý py
tlík zaruéen 12" Zázvorové
koláčky libra 5c 8 balíčků mýdla
25c tvaroh libra líc a množství
jiného zboží Kuěínic za spokoje
nost Zkuste nás a nebudcte-li
spokojeni řekněte nám o tom a
my postaráme se o Vaše uspoko
jení Nesolené čerstvé máslo a
tvaroh dostáváme přímo a ven
kova 2tf
FRANK DVOŘÁK
255 So 21 ul So Omaha Neb
— líev V Minibei ei r spoutal vt
ivtm-k inMtrelký p UHřielni O
poěciiského se slehnou Marií Huni
líěkovou Novomanželům fiat ulil-
jeme!
— Vkusné zařízený řeznický ob
chod dle tiejnovějíího Kpunobu
rlastní
John Pavlas
2012 Q ul So Oinaha
NA4 velký výběr čerstvých man n
našich osvědčených luenín a do
mácích výrobku j nedostižný — -
ceny — obsluha vxurnA To
Vfci ďiHVČdčujc IliJ klldodelllll
trh Přijdte a přcvídčte m
Do inditiv puiiii Jam Aid r
I(k H4 2 a V tdc itital čáp
íi in liii i iiiikil U Irt k
'i! nu tlil rde't1 b liiltVil IV lil
And-! íh' je ik drťoa
M dý prlt iMUjt lk v u po
jrl'uj 1 1'tllli Vkiré ř4'i'
liot if ipkc t tu i ♦bituá Nrtjd-l
j j v í mí tj tli ím(
1 1 t r vlu Vlil Iirli i i
r si o iť l V í-luiiij nu
liii ! n Mne pl ii h rtlthb' kť !
I uo fjtáMt j W J11I4 pnnxkit '
H o rfl l( Po l ! I I A li l '
i l im li! i I ' ri ii hni
t li 1 1 1 j- li Htrnl uitt n- ni St j
I 1 ji I it í il I T i l i dí 4
l í-m
— Panu F Staňkovi bydlícímu
na 21 a S ul přibyl do rodiny
jubilant Dle vyjádření tatíka je
to tenor a hraje prý bez not což
nedokáže ani Kubelík Donesla jej
babička Paehlová
— Víte-li pak že chvalně mezi
Čechy známý
FRED STELLINO
otevřel první třídy hostinec na
západně poledním rohu 24 a Q
ul Jest ochoten každém n poslou
žili tím nejlepšíiii Hchlitzxivým le
žákem výtečnými doutníky a ji
ným občerstvením Chcete li zku
mí ti jeho brandy zastavte e na
jednu když jdete z práce po Q ul
Při tom vždy výtečný zákusek po
ruce Obsluha vzorná Jest pří
telem Čechu a rád je vidí 41!12
— Zda li pak bylí jste na zá
bavě spolku NVPM 11 Franku
Jestli ne jisté podruhé půjdete
Lidu tam bylo jako much Všichni
bavili se jako v Čechách a všichni
vyslovovali přání že by něco po
dobného mohly naše dámy co nej
dříve zase uspořádali
r-- Zubní lékař DR JAMES W
NOVÁK úřadujo v South Omaze v
pondělí ve ítředu a v pátek večer
a v neděli dopoledne ve vé resi
denci čís 258 jii 22 ul tf
Jak se dovídáme bude sc p
Josef Koutský v podzimních před
volbách ucházeli o úřad státního
senátoru Jisté že všichni (!eši sc
zasadí o to aby svého úřadu do
sáhl — - Pot řcbiijcte (i správku ho
dinek zajdete si ku Oodfrey-ovi
v č 210!J N ul So Omaha' kde
se Vám dostane té nejlepší obslu
hy Cbeete-lí koupili hodinky
zlaté anebo stříbrné zboží obraťte
se na tento obchod s úplnou dů
věrou Za Vaše peníze dostane se
Vám to nejlepší zboží Zkuste
(íodfrey-e a jisté budete spoko
jeni ! 4tf
— Našemi žovialnímu bosi in
skému p J Červenému přibývá
síále na pozemském inajelku On
dyno obletovalo jeho obydlí hejno
vran a jedna z nich zanechala tam
baculatou holčičku Honzík z toho
měl takovou radost že kde koho
častoval vonným (louluíkem (Jra
tilliljeme !
— Potřebujete nějakou zedni
ckou práci? Jestliže ano obraťte
se na
JOSEFA BLÁHU
188 jii 21 ul South Omaha
Klade cementové chodníky jakož
i cihelné botoví cementové a ci
helné schody staví zídky a zdě
zvané terasy z cementového ka
lněné Vše vyhotovuje se levně n
poctivé Práce muže býti kon
traktní i denní Práci kontraktní
ilá přednost Za práci se ručí ne
boť dává se ten nejlepší materiál
Přijďte a přesvědčte se! p)l(H
— Pan Bohumil Horáček vypro
dal sviíj rozsáhlý obchod yrocerní
zu ii:tL'no i viií věnuje se obchodu
se stavebními potřebami Kil lc
Koutský a Horáček ('o který i'-
se čím dále tím větší oblibě Jest
to nejpoctivěji řízený obchod sla
vehními potřebami
Iv' Tímto oznamuji svým kra
janům že otevřu obchod se zbo
žím smíšeným v nové budově p
Juna Červenvho na 20 a ul
Váš VÁO PIVOŇKA
Při tom budu míli hojný výběr
všeho druhu obuvi nejlepší mou
ku a nejlepší kávu která nubude
k bilování Vše zboží bude nové
cena přiměřená Přijďte hospo
dyňky a přesvědčte se že jrroce
rii nedostanete nikde tak levně
jako 11 Vic Pivoňky 5Jtř
- - Pan Jan Červený daroval
Fraňkové kapele za to že mu ue
hráli pří otevření jeho liové ob-
chodili mUtiiosti dva sudy piva
~ Uád Hvězdu Svobody " 15
ZCIU Imdi uvádět ř éli-uů a s
uváděním tím spojenu lonte smi
krmná xáliaH Všichni jsou ku té
to mhui jrvAni
PresidenUti kandidáti
Nud YAsk Ib-itrstťia v jivut 11
vidní! slídím iiniiHien % C Imit
1 1 1 ( A I pro kÍ li prrsiielitké
tti tiiie V dt ' Iki lo 'din kMldid
li) Llt-tl li!fnji i V 1 5 d 'lč
iiť kli tii v V h ll-ij oišt-ni r'
Iíhh piM linii di iiiK a c
r pnl lkiUnk un a l tuWrtt k mi
k in lid 1-ni strnuv oititlii jmll
lili do p-di tikil i ii ipii y
Hoil piil by j ii lili'u! j„ t
Iv kí!i vuii l'ldiii ípanii 1
i- ! "!c --1 1 1 l % ai 1 n' J ! Si ! 1
I H Ol lí pu!'tlHll ll 4Ul
t H ltfl d ni4il kl tr
t-i 111 J 1 11 01 iit -I '
!ti l V D I {foKil i
strana Kwiw W Ctiiiřin soeíalí-Klicko-délnická
Ktrami Martin K
Preston neodvislá lía Thos I
IlisKcn a lidová stranu Thos )
Wntson
Obyvatelgtvo Chicaga
Školní rada uveřejnila právě
výsledek čtvrt Jel ného školního
censu a z toho vychází že obyva
telstvo Chicaga pačí mu na 1922
331) duší Před čtyřmi roky obná
šelo obyvatelstvo ChiciiKU 1710
m dusí takže přírňstek za ětyry
roky obnášel něco přes 50000
ročně
OMAHA
Iřytíří Ak-Har-Hen hostili v
pondčlí minulého týdne ve svém
středu W J Dryauii demokra
tického kandidáta pro úřad prosí
dentský Hryiui promluvil ku
shromážděným řeč jež vyslechnu
ta byla velmi pozorně 11 odměněna
hojným potleskem ovšem jen ně
kterými z přítomných Odpoledne
byl Pryan hostem J A Crcijdiloii
Democriitíc Oliibu kdež rovněž
pronesl asi půlhodinovou řeč Po
té byl hostem rady juverné-ru Ak
Sar Pen v Omabn klubu
— Oznamují avým přátelům a
příznivcům Žo jsem lékárnu bvoJÍ
již přestěhoval do č 2200 již 13
ul blíže Dorcajj a jcm ochoten
posloužit! každému vóím co do 0
boru mého padá Lékárna moje
zásobena Jest tím ncjlepéím zbo
žím a doufám žo ctěné obecen
stvo mí ívoji lask přízeň vénuje
32lf J li MATHAUSEE
Výbornou zábavu měli obča
né bydlící v okolí řeky ve středu
minulého lýdne večer Několik
uiodrokabáliiíkú a oliéjimi snažilo
"e dopravili do patroluího vozu
krajana V S klerý ani za sedmé
IH-be nechtěl užití léklé příležilo-
sli k svezení Ole-aii len velmi ne
pěkné choval se k ženě a dílkáio a
dokonce jak miilícké denníky
oznamují sliboval že zapálí dinu
Policie soudila že rebehiiilské my
šlenky přišly naň ná-lcdkcm veli
kého horka a proto vsadila jej do
chládku Snad vzhledem k nesne
sitelnému horku zmíněný obéan
nechtěl na sebe obléci kalhoty a
proto odvezen byl jen ve své černé
košili Na Ó0O okolních občanu
bylo svédky lé episody a nasmáli
se při tom dost a dost
— Hpolky rodiny ni-li jeilnotlí vei
kleff lidillnjl v letních tói'hLi) iiiíhIcIcIi
nif'&iiiti vlil Vři vfisnll Olniihy mell
by piuiiiiloviití Jiti FEANK B&ÉN Me
liky Pxjircn4k opiitíl jím vžily IiczjiciV
nou 11 příjemnou ilupnivil kmnkoli v
Mi k tomu iidi vozy velmi fililmlnc 11
polioillnA upriivciiy Těž nUiUovíul ud
by tk 11 n ilopravfi různých iiviiumlcl vrt
niijit velkou pozornost K iiíilczctif jest
vžily tni a Wílliiuii limb v obydli
fttHlO 2121 SO JOtll Str Telefon ImhI' —
Bod 3204 11 neb Douglai £879 istř
- Mayor Dahlrnnu statečné lá
mal dřevec za osobní svobodu v
chaiitaiiipia v Hellcviic a pí Mary
llřiriis Armour chrabře hájila pro
hibici (Matně bojovalo se na -hnu
sl ranách a jest opravdu co li
tovali Že nebylo při lé příležitosti
žádných soudců kteří by rozhodli
o vítězství Obé strany měli v po
sluchačslvu četné přátele a pád
nější argumenty odměňovány by
ly bouřlivým potleskem "Kdy
bych zvolen byl guvernérem státu
Nebraska nikdy nepodepsal bych
prohibiění listinu 11 vždy odporoval
bych proti všem zákonům směřují
cím pro! i nedělním divadlům a
hraní v míé" prohláil DiIiIiiiíiii
S náhledy mayorn Diihlmana na
prohibici souhlasili i ti kdo v po
litice n nim nejnou a jedno
BERKA & CO
Mnjotky v prodeji
Nu ! blíe Kratn is ul doim k o
li si kanál 11 udi 11 N 11 1 1 :' pro
dá sc M ibibrnii nabídku
Na bliže (Vnti r ul (ni w
stup širnký se dvě nul ibiiukv ce
lili + ilNMIIH)
Nu ldie Center ul dvt! pék-
lič lliiljitkv t eil Cl -nu
Diikotíké pozemky
jisO! V pilltilllIH ďďé i'j llmtuť J-
i pio f inotři ní jikni t pru pit
kidiei Pmli j "it Vilna ťuodiil
iiitidiii k t lliiuii a vfím d ivid
11 lim nifL i
M-lloc pnii'}i nťktilik lilou
ptklíitli piiihiLií okolí
ll'étit llofull t I VtiUit bikjllé V v
i N kil Ml Vd bldl dubriui pít
biiiit pr i!dii: knipč in in 1
1-I i Liti it! t !i lit in
podlnliinl 1
Berko t Co
ltozliiítily otázku zjilnané pommú
u sta řiirmáříi
Kolmtí utroj nit í koř)iikeli mlí-h
Vodorovní frl {i)ftat u nmálenio 1
li n 1% ti itt W kořínkeli miiinli
Vzduchem chlnti(iroj o I kuiíM ni In
Vlítni lro ii Id 12 If aokoňukeli iíIMi
Tke lř!liy k řeinl ™iHkovínl aftriiáni
YZIIOK lniiiii }m iimIi!íi„ vyiiokoii lnilil
MMn řljiln4l l iinioc„ 'roí ncufl
liliu itoflřii jlnl iiokrořlll fiiniiell
liwliiii OI Jmi n I ( ř' iíuilni)vei
ulrojfi ily k riíe jihjiritvti!li Vul yu
IIHUM
l'lliiiklAiliiiii }! elinntu lf U píel ilroll
II kiikiiMnI oHířiulřlmiínMIl ferl vmlu
IiiibO wlulřeitlvkil zvwliill lom llo nulitu
Vvkonnill Jimi Milfiliirf (filui Máte li I II
(! iiinnlliiovjt fruj iionlfelinJi-le Jiné finmn
cl HIiMh Mvomll it fulill lrnj ženin mnul
Timléf pimolieiii mfiUeie vykonAniil luwl
lli(eli )riiel mi řiiřm k niiu trnU by bylo
řiíee í)vrit „iiiAli llliiielti jílek Vleil Jlik
III ul ee I O C „j pMIllJ'
Slfij 1nile priiitoviUI jiřu VA IIVHlOlveii
ku ve viliku I iieJiu v lnirkeii nliuli-niím
ovilnii Nebmlnle míli huiiiifh olitl1 ři
enilii liilinlu troll'
INTERNATIONAL HARWES1 EB COMPANY OF AMERICA Chicago li S A
íGBO P HOWELL
Cf-1 1 ""v™ SQUARE DEAL CPAL CO_ _
Mím im kílielé ulili vh-Imi ilníTiii le iicji'pn jukosli jeiTTIcKkř'-' lalTf tvrďVú
'n spokoji-nosl ničím Jiikož i h pilinu viilui Koplo nulu tvrdé uhlí nyní pokud
JV liu iiié le iiouc iHOOO tniiii NiiVKtlvtř' z vod aiíj H prcKvřdéte fe! Mít
GPO FnňOWPI I ~9'2 8ouh 3h 8rco'
V3C-' ' nWlřCLLj OMAHA NEBRASKA
Tele lun v: Ohnuly lione ln'7 ťříiilivlin Dnnu J'íl
F G URLAU
TELErON: DOUGLAS 1223
Mííslo vejce a drůbež
Iiiiportovaný a domácí nýr
K02 a no4 jižmi 11 ni r:it! omaiia nkh
Josef Košík
spolehlivý stavitel u kontraktor
Kriijuné kt(:fí íiinllají poHliiviti nnhb lnnf novou nioilerrií obcliodnS
hadovu mu h úlilednn obydelrif h tavení uřirií v kužilíin píípadiS Jobře
kdv n iliivniii ohríilí sn 1111 éedliélio tohoto stavitele Ušetří nejen
iniiiilif dollnr nic í s firitet hinliile iiiinejvýAi! spokojeni M& ta nejlepíí
oiioniéent 11 en lilnvnílio 7ti náleíilé dohotovení itnvhy dli Vám
ruku IíIííňí podrohiioMti sdělí Vlim 'iH!2
JOSEF KOŠÍK 1407 William Str Omaha Neb
Nábytek
Miieiiif tiiihiduouti vf-tíi ií lepíí výběr níhytkii 11 kurpctQ než kdy
koliv jindy pícd líni
lino již skoro hotovi s impoíádAiiíin iiaŇcho zboží v niiMÍch nových
inÍHinoHliieli t hiideino moci iik(iati Vám iiuňu ih' u povfidéti Vám o
lepších lýhodáeli
veme Vás HidiYiió k prolilíiliml í a posouzení našeho zboží Za
rnéii jcinc žo ceny našo jsou íiejinírnéjHÍ
Pohrolmlctvl a halzamováni naše
F J RADEMAGHER
CRETK : : NEBRASKA
110 vc
šyPeter -
zásoby
Platíme nejvyšši ceny za máslo a vejce
nlUCHOW & GO Grete Neb
Telefon
( Iiiii! i poplatníci hiiiu In
ni!iliS pil -lim 1'in'i' plili ill o
učen itiKÍ lilVv 10 li V ree toiiitn
Mt-li tinli limliiilil Ort inřfct
tliiniťh scloiiti 1 " H piitim
ruki 10 - tli (donu jikii v re
(oiiitn lit pnldikáiixKý railol Zou
liiiin v jmieli ll Isuimli lo tVíine
tiílu tulti iiinU řiuivii r i r iř
ll J( ll!l:l "f 'l"H'tS t II nu l hv l'V
tl ri-vu ii !hiii tt i i'it
kli t Oplio- Jli"tlil ' ti'lt'1 pít
JXIIil t v t SHl ll l ul Clil
f lnl 11 '1 'KO lni f ilol liiuif V I
líjtllti ' i '! litio H tliUlt fi
li II tl p- njll I t ! I
Je p I I
- josi:f WAfixo
ítoiy tii%iiiiAi tu tťhit 13 k
Crntrr wl j - i Vun íy tun
licjt -ii!i pi 1 1 K !!" m'
1'iiiiye několik eeniíi ii brnlími vyilnii u
liullvu fU víerb I II C Mrujich nitdn
liíivull plynu (řiimliliil ln'10 ileiiiiliiruvunělio
libo
l'o'llllllMe m linlejl lliliuieli llrulifl h tu
inřrd tAcliio ( líiniillnovíeli mrojri klu
til nu řnririíeli koiuijl iiilelilin ii [rukllek
InXliy
Mdlete (ulil ml 10113 ktrjl mimino lniilc
le liioei Noiúltl n tnlMH Hit miniu Juk irúiv
Vnřn yn(1iije miebo infiel nijll velíf pro
mlálniioii potřebu Zpfniiblloul tríeeb (( g
irujfi Je ilubln ziiíími NmnfiZelii ktiťne
KliilrJel ét iiriifeiiélio n zpfmolillélio tr'
neujeden vye uzimfenrli
NiivíliviB mmliilbo Jeilniilelc imi upnlor
ll i'iiile)e 1 kiifiiloyy 11 ilniíi iiilrnbuinll
l'iii!l pro bnrevnÉ ii4vémi( plukiíly ubrujit
'i
ry o "Ví vnjl nily"
Požicte si pro ceny
sýra Požlcte nám
vejce chcete-ll'za
nl ofcdríetl nejvyříí
tržní ceny - - -
Můžete psátí česky
a karpety
i
zvláštnost
22tí
ovy obuvi 1
Red 31
imř
viny h kořnlkunii ktrró proiLivú
i nejniii eeny lilete li kolem
'iOdilVti! M t Itťllii il jHini!jl('U mi
uklenkou vytecliéhil SeMltíovu Jii
v KtirA j-st Uly jiiko křen
ťninriiit" Ván Chutný íA-
kuie k jhi oljř 1 u O piírA kr
jimt liřiK íAli J03 WA&K0
HOJ Míl
-I III 111
— Jkii riui !! řhiíim
l'-!llli lai l l fll Iťt řiJy
ut i 1 Ut k J JmaV r ii
limo vit 6k J'iiU m 1'ukruk
{i"ilM "i Omk Klt
Dít U P Pecivál
I I
l l I
j tri lí
I :
OřiJivu !4U HIT WíUiM Kt
I i !'-#