Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 05, 1908, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    10
! NEBRASKA ?
— Tělo W I' Kiielln který uto
pil m při povodni v Aslilaiul 7
ŽcrVťlICC lllllceilO lillo V técllto
dnech nedaleko výše ozim "čuchu
městu Místu kdo tělo utopeného
bylo inilezeuo nalézá se asi pad'
út Klop od potoka Mrtvola val
né části přikryta byla pÍMlíin a
nalézala w již v rozkladu
— - () íiíml trn Vernera tmlio Má
tn ucházejí kc tři demokratičtí
knudidálé: Uahlnmii oiniiŽNký
mayur Vhtu u Sludlcnherer
DoHiivudní výborný guvernér ne
britský (J L Shelďm poběží za ú
řnd ten znovu Vedlo těchto při
hlásila m celá íadt kandidátci pro
různé úřady o jichž noiiiiniiei bu
du rozhodnutu při volbách pri
márních — Johnson Toten který jak
dříve bylo oznámeno v iniiiiilýeh
dnech třikráte střelil po 8vé zené
domnl nalézá kc ve vézení v Ne
branku ('ily a vzdor tomu ze má
ilontí zámožné příbuzné nikdo zan
Záflikll hložíti nechce (!íiiu KVého
— jak ne oznamuje - lituje a den-
u£ Jtá ne jak Vede ne postřelené
zené Ta se pomalu pozdravuje n
juKt lUldéje Že !! i 1 M V i'l flil bllde při
ZlVOte
— Jonalliiin Oldi starý voják
přejet byl vlakem líiirlinytotihké
dráhy blíže (inind Mand Neb a
zabit Nalezen byl na jedné Mra
li5 tratí Obě nohy byly mu 01
říznuty a ležely nedaleko zbyl ku
jeho té] a Byl jesté živ nic vzdor
UNilovie snaze lekaru zachovali jej
při živote j)o pul bodiné zeinř
Htarý voják byl chovancem Kol
díer' Ifome ve Kairlairy a nalé
zal KO bezpochyby na cestě k vé
mu domovu
— V minulých dnech utonuli
při koupání v (kapitol Heach zá
bavriún to renortii blíže Lincoln
Henry IÍHiwhildt a Joe Orlofský
fcba umí 12 let Klatí Ncbvli dříví
pohřešování ni v noci když rievrá
til a Hfí do Mvých domovu Těla je
jích nalezena byla následujícího
dno koronerem MatthewHein Má
9 za to že jeden hochů doptal sc
do hluboké vody a druhý přÍKpé
chat rnu ku pomoci oba vnuk v zá
pasu k vlnami přiíli o život
— V Table Kock ho oznamuje
Vctíina zdejších rolníků dokouřila
aklízeň pšenice Sklizeň byla do
vru u pociia kc ze huMe pnciucc
ypati průměrně 20 huilň po ukru
Hanná úroda bnmkví vozí ne nyní
do trhli a množství ovoce značně
překvapilo ty kteří kc domnívali
že značná éást ovoce zničena byla
mrazem Také ranná jablka na
lézají ne v trhu a úroda jich jent
rovněž značná — 'A Tecumsch so
pííe: Mlátičky po celém okresu
jmou v plné práci Pšenice sype
od 15 do 2i buši ft po akru Na
některých místech sypala až 32
lušlft po akru
— Sekretář státní zemědělské
rady V H Melor a sekretář lin-
Colnxkébo obchodnického klubu
súěastnili se v minulých dnech
schůze Western lHetier Associa
tion v Chicagu společné se zástup
raděj toho že bude pro příště ěítá-
no na drahách pouze jeden a půl
no na draháhc pouze jeden a půl
centu za míli při všech státních
výstavách v západních státech
Jest to prvé snížení dopravní ceny
pro farmáře od doby kdy vesel v
platnost zákon o ílvoiicciitovéin
jízdném a okolnost tato zajisté
přispěje nemálo k zvýšení návště
vy nebraské státní výstavy která
odbývána bude od srpna do
4 řáří v Lincoln
— V pátek předminulého týdne
uhořela stáj na linii Johna íb
ckenlwh4 nedaleko 1'bittsiuoiith
Na farmě té žije líobi-rt IWse
'wetters rodními Onoho dm uho
r&Val komu ia stájí I v " iiiitlé
dílky pí i d um vt inu g íih re
fit! ptttcělti jfiwtmiiV e II atijtj
která na plio na lnhi novým s nriu
ly i-hviU-iiku si pohrály Matka
povzdálí udiU ale nrrtvil!
jich dotiiV Kdyl po iičjuVé rhuli
Opít fdiltV U ť k Stájí kt-MtftV
fa I l!' IsaSťiá s V pUíItelUťh
S('e!iiL k oliia a v j!é tn
r hr= fi t I cotrllil ! Iitbvli ji
hI:u i!b :ll lievtMl f ililt XI e
ti pjnl in I i t ih-ifi U
Itíjtt' k i' ' 1'J b pU- do
ti ťíry i i"t b !i sit k jrítául
- II !' !frd T J — t !
tH t V I 1 t i I :'
V tnfkt-oi i't-i ť Vm
! k i ! Kl Ul' t
i! 4 p-'-1 w% #ri i' ' ii
t e S i T v it i % f
máeí neshody byly příčinou zoufa
lého činu holičova Když byl na
lezen byl všecek promoklý Jak
lékaři zjistili požil jedu krátce po
půlnoci Ženě zoufalcové ihned
lyo oznámeno v jakém stavu muž
byl nalezen nic ona odepřela při
jíli k jeho líiku Prohlásila že
ji před iiéjakým časem opiNÍl
Potuloval se kde i nsi měsíc ide
nikdo neví kde se zdržoval Ono
ho dne před zoufalým skutkem na-
VŠIÍVÍI sVoji Želili lile odejel od ní
"iiiéně riirie'i'11 nehoť ndcprebi
rozhodné s ním žiti Aby zbavil se
duševní trýzně pokusil se o sebe
vraždu Jakmile se stav jeho po
někud zlepší bude poslán ku svým
příbuzným na východ
-Z l!tse t se oznamuje : 'Pili'
Hazard prchl v těchto dnech ze
zdejšího vězení Před několika
týdny týž prchl z vězení v (Jrejm
ry S I) kile byl držán pro ukra
den! koní Dopaden byl sberif
folii v Newnort a dopraven sem
Mé zde liýli do té doliv nž pnši
by si pro něho slieriff z (íieiory
okresu abv vzal jej zněl do Soutli
Dakoty Za večera dostavili s
Venice UVH IIIIIZI II S lili lili 1'ell Vlili
revolvery přinutili sriive vězni
ce MOV solil Iru lil lelleh nroiilis lil
II
ikiiiib- Hazard byl svobodným
přinutil siraziuka vivniee nby vy
li i i i
III I svilj revolver II Klice I o II
zavřeli strážníka do téže ceily kd
d ive byl tltztird a zmizeli ne
znáiiio kam Sheriff Mnr-Ji z Kock
okresu vypsal cenu ifp0 pro toho
kdo uvedl bv jej nu kIoiui všem
třem luskáním
Mopiiovalel našeho lislu v
llriiuo jmu llliilnv nám pí-'e
Předminulé úterý proměnil svůj
stav mládeiieeký náš miitr eilni
cký p J Přibyl Oženil se no sl
Stazií lloskoveovou Oďlavky od
bývány byly v Oniaze kam oba
odejeli v pnivodu p I'' IJoslíoVee
našeho mistra kovářského Novo
manželům srdečné ifratuliijeiiie
Pan lvi Hlaváč nc navrátil ze Se
verní Hukoty Krajina ta se mu
Velíce líbí - - Pnu Anton [Vosko
vec zdejší kamennik má nyní ve
lice pilno Má ninoho ob jedná vek
na svoji prací z celého státu tak
že něm ůe ani pohtaéiti débíti po
mníky — V minulých dnech im-
vštívil nás pan Karel Kříž st Dlel
návštěvou u svých rodičů a neopo
mněl též podívati se na své staré
známe — Jaké zavítal k nam ho
kol Š Kostláu z Krcmont Neb
Sdělil s námi že se seznámil se
Sokolem Frantou Slavětínským
cviéitclcm západní župy sokolské
— V sobotu předminulého týdne
navštívil nás též pan Fohla z Lim
wood který illcl zde za obchodem
— Demokraté těší se blahou na
dějí že ve htáté našelii jsou také
tací republikánů kteří voliti bu
lou pro liryana Dokonce nékily
udávají místa kde takoví žijí
Mnoho prý takových žije ku pří-
ladu v Kearney Charles II
Orejíjí prominciitní obchodník v
Kearney tázán byl jsou-li v
Kearney takoví republikáne kteří
pracovali budou pro liryana Na
otázku tu odpověděl Proč měli by
ýti republikáne pro ltryunn v na
šem městě" roce lHDIi mnozí mu
žové v našem městě nemohli spát i
poněvadž trápeni byli starostmi o
výživu svých rodin Za večeru u-
éhali na svá lůžka aniž by vélé
li odkud ráno dostane se jim pw
trávy pro jejich drahé Pan Hryím
v té dohé přiíi-l do našeho nuVta a
jronesl zde jednu ze svých ře"í
'ravil že biule-li zvolen MeKin
'y nebudfíne n:íti ani tolik k jí
lín co máme nyní To způsolnlo
mei lidem v Kearney paniku byli
"strašeni do nejvvňši mírv Jtvli
různá mínění Manželé Starkey
ovi byli rozvedeni min léta a
pí Starkeyová po té odstěhovala
se do domova svého otce Jamesc
Scotta blíže Palmcr Z manželství
jejich pošla dvě dílku a soud roz
hodl že každý z nich má právo na
jedno Paní Starkeyová žádala by
ó ' i její svěřena bla obé dítka a
v záležitosti této manžela svého
několikráte navštívila Při posled
ní návštěvě její došlu ineyi oběma
manželi k ostřejší výměně slov a
Staikoy ročilil se J„ é nory že
chopil se revolveru a Ženu postře
lil Králce po éinu lom roznesla
se zpráva že Starkeyovn tělo jako
mrtvola nalezeno bylo na Pniou
Pacific tratích mezi St Libory a
SI Paul Zpráva ta později byla
vyvrácena neboť tělo nalezené na
trati náleželo bezpochyby někomu
zcela jinému Oliver Slnrkey o
devzdal :e sám do i ukou sheriffa
Alexaiidřa v Xebra Ja ( 'ily Pra
vil že potloukal se po okrese ne
nalézaje nikde stání a stále mysle
na sviíj čin Konečně jej hez
- i - - i
ii 'cíne pmovaiu omrzelo a z e pn
''my odeszdal se sám do rukou
chována bude pří životě Starkey
ová dosud žije a má naději že za
chována bude při životě Salrkey
nalézá se v okresní věznici a za
vedeno bude proti němu trestní ří
zení
i ! tc
' t ! i:
I I
leVi 4 elil tomu tak jest a
iSryaoovo vyjádření je skoro po
dámJo McKinb v bvl však o-
eii Od těch dob ti lidé ktfi
ruhdy strádali nud řídí iniloino
ily js'i šťastnými jroperti jí
iiií Mlíte že lidé v Kearney
iy voldi pro jeméuii n néjšilio vé
!l dohrélio ntS u ?
(Ytítfiit City tšl4 v lni
tiuhch die h fáv o lirt íoé ri
l'!tfu tmcdii J"í t udib v ok
#i?iiči ri ii Oíivťf Sliirk"v
r i ps!í-el ii:i!Ži-lM od lili
'VI f-tíVetl li 4 o iíi1 t ji il
b"i á-ná 1 Ir---? i -" 04 t a t
P ! rJ i i4t fin -bu md j:
j ad é tw e f l!'Hrd O
I ' ni p' i o tj I i ť
1 culoii' I d v a li t e
' i d O I ! :j
í O IM' lil i i i
' ' f (4 XiV A
o a r
'4 '''
I'
' -
r
Na poslední schůzi české Lí
íry Osobních Práv jež nedávno
založena hsJa v Omaze bylo 11
sneseno liliy piisolieuo livlo na
ostatní české osadv v Nebraee
by se v iodoblié orya n isace silril
žili tak aby snáze se mohlo čelit
proti prohibieí Líea osobních práv
v Omaze bude Líjrou ústřední a
Okresní ořLOinisace v v ic u tmi
o v stálém styku Jednotlivci
okreseell kde není česlí feli tii1
' I
ku aiieo lak malo že by v orj'a
'-loupill se neliiOllIV mo-
ioii bytí s ústřední orfanisací v
stuleni písemním spojení Doufá
lile že není třeba nodot í kul i Z
est diiležito a nutno aby krajam'
misi v Zapase za oso un svol oln
rnli všestranný zájem Agitáto
ři prolnfileni II lieoinlelč iuliří
vobody pracují na dosažení svého
'íle usilovné a z lé i)říčiny je tře
mi iihy vzbuzen byl protitlak Za
111 nelení zaslán v bvlv Vvkoii
nýtu výborem všem českým snol
run v Nebrasce dopisy následují
eího znění
ČE8KÁ Ú8TÍÍEDNÍ Uúk
OSOBNÍCH PEAV
P T ctínérau spolku
íTfiNÍ J-ANoVř: !
let Vňin iIojÍHlfi nňiiid i('ii„i1
'ví v OiriIZ( vhu-k ku jniřuni(iv6iií
se proti vzríiNliijMimi fívulii prnliiliirt
} ZillllŽcUll llllth vIlíMln ilni
I' Vskíl "Líri OMltlllIl-h Vríiv"
t 1 - A 1 '
minií HKIHUH Hii rAMtoix-ii ví„
Iku oiiiiiHkvcli u siiitli iiiimskíi li
' Iililrlll lirt to kil kteří jilliot hi-
''l 8llfli jilkčlm ÍHllU Hlllíílftlí V íll
křmknlivřk olilflu nelxr v ollžce
kriiiuvilnf (ixiilitií uvohody jsiui iIujíhIii
HU llIII 1fll jcilno
1'roliiiaí ní horlivé! tmi jí „i 'Vh
tAlon orKJOiiiiri ktrr!ř iťneld ii-eř-
tržití u rozvinuji zejména velikou ř i li
nout Vlil" i llejliliíi hllloilellisli doiifu
jle ie iosiií v (iřÍHtilM miěiiiu Htátnifii
11 nejiueltMÍ 01 Knveileiit proliihii e v ie
iiotliveli (krenieli nu Klikli!' („IIiIhnii
líní ohéHlistVH tfeliž a i nřiiiilé i
(fflloeiil prohilúéiiílio iloilittku k ú
Hlaví znovu k olhlinováiil veŇkerému
l-éiiotvii ve Htůtu Ai' téelito liorliveú
je liliiuřik lii-iitrii' Jiíeee p11111 i „vř
ievné or({aniiiifl h wvá ticúmiviié éiu
icsti iloeilují eo _v n jinuk xIAIn
iieiiinJii_iii Proto užnuli jxine tu iie
VVhlititelno lil Vi li' lil víiéi jejieh urn
niírt l tu VÍit OrKMIOHl i IIHHÍ H vín' i
jejieli (in 11 nli oieéní 1 1 m r kUlti
Oviem iiMŇit éenkil uranii i mé mni minii
iioniiiioii ní lir t voli o' ji i a
tkli nél ii vAi-ole ne crtuiiMci J
liHoliiifeh Práv
Poille nřu-)eii u'im' iiélm v ti nl
liňíi 1 ké lIjjy íith-lnl t otu íitie
n V6 liiivrliein v ié viió iml' i
e !) le u Vá Mii jrávtV uk jiKi
Ini I u li i'ekrli ji!kil mim
k Velí kouth iiiinJk vt-li Ni rtiiin 111
td te tililatíi lé A v i-ik
Váui
ku llo iiuii iríiiiiíi-i u i alie
Iur t Viti III ikriiu lie Uíunil
Ilré imiiitt iwtlrilul Ffc' !u 1
I"' ípUftA nrrtnoiiir v t tm :m h
"inu- ve kl oi lv k it ti i !i k ta
!-niji- loj lr i ín 1 viřuj
Bflt jrt li Vil („ itlS-Ht I
! "tiu lli ¥ pnuif lil k IiÍHiI
t ilii t utře iÍ Oiiiiit-l a iiiii
jtLijjii! #4 -lU-jm 111 tiU U4 kit
"' iMlalkimi ili a ní 114 íjíi
h ji ní h sí ri 1 1
' Viw !i!w h tiih e ni B a t'j
i ííííin- lt h'
'! I' I I li tiil í S
i u : í k ( (- o
lit k ! I W-i e í- ku i 1
LU' 1 j O l-il I lU-i- -
1 k l4 j!e 1 ti ( v
l-felt í „i 4 r 4: j j
- I 4 lv -M liiiti
i ' ! i (i I I í I fc
í % 1 1 1 ' -"il
v ' k - 1 1 n
I M ( 1 !!
i - í 4 4 4
li - 44
Iioily v zíijmu piítv které jiu niun
všem b vut v mi
Pále co Vám nitvrliiijeiiie h o
oíekávúlile ji-Mt tu llliVNte zvolili MÍ lié-
líolíliiiélenní vílior ktcrí' ly vvitil
j Ht II jnoti mezi Vámi e Viificm pre
l iulilu voť liliím kriijiiné kti-H ly ne
mli I oh 1 h I prviiílin 1 1" a 11 -U ' li 1 líilii
z té pHéiny in-pozivíili právu voli-Pnili
Kíiřlí i) 1 1 1 ' právu voli lnnliu v iiiim'iii
-ilálii iInHMI Nrmiliio iiiilvti 11 m i 1 ( kly
má prwii iiliéi linky 11:1 'I1 1 lnu plcl
Mllll lll liylli li IIM-N i I' 1 1 ve utáhl In lilii
lilliml II U tlili ve Viilellllílll pl'e
linMli Vinic v liiisi'lii 1'lí'il" j"o:i
I ÍKÍi-ové lllllřii éenké liá ro iiohI i Meií
ly 1110I1I1 iMi4'i v iililnnlio n:ili li l(y
ly upliti ili colié nní olu-n imI ý liit 11
v i lite že luk néiiií lily k tmini IiiImi
v) li lnuli 11 IhhIoii iijioornéiii nu to
i i í"t 1 1 I k ' ) U nyiliici iroiiiiéuíeli In 11 1 } v
o olirožu j iiíim riili 1 Ni-Hiníine
'kláilalí l'Ui'i v liliu tl 'lomu i vul i te že
iiíiI proliiliiei- j n 1111111111111 11 ním
pl'"lo jHllle plni 1 p-ly ji ionii!i
St 1I0 li lelnly pouze jen liíVii'llieii
ol(Clliili'e IS INoliIllell ťl-iv II leuli
é 'iiiiiuxl i ktcrmi jme lelnlv rnv i
milí :i luk i nviií 1110110 ml ví út il i pio
lllliiri m lliťtiell ilvelí lille plllo'l'' 111
ímIÍIIi piiipililliiil orllliilieí II iiii
nou linrliviHtí Vňllle kile prolliliiee
' veilemi livlu plekxiipilii lllliolé 11
oerklH lillé lllloť V" Vl' iluVéllVOili lir
nuluii Iiv livlo 1110110 11I V 1l-1
nu lé In ilulu " Kl iuml i v 1 1 1 i A 011
' to uliiln lij 1-1 h iivní iioilé livclui
lioni Proto mnníiii Iít nu Ktrái
liiil-illie pril-oVIlti liorlivé II lljilílllllé
1 :'i 'i ní léto poliiomy ml iiieielio Klátil
I L 1 I ' i ' ' ' t
1 I IIMIIUIIIIII' Ulil 'uvolili ' ' I '(lili ll mO
lli'' I' II pnijiiii úlll Vll-iílu élelihtvelli
lliko I jih mih ohrnuv liter v této
viej m milní Koiililimf 11 plimjili no elit
lil Iíkúiii 1 l-iiliiiirli 'iáv 'i ku prole
On proli iiúníIímiv ú ni u yU ruenvání tvo
liol ii:i'ÍiIi
liliIV tulilo loirjl né zuhIi Ir
lllUVé lili til jelllllíkll (' eké l'l le lni
y v jehož Il Irenu j-nl níže 11 vee:
'llllllhll NelililMklI lilie I rill 1 lltlJM
1 A N IIUMUlvý pinen
VÚ'AV l HI HII lujemník
li''! Williuu Mt
(II1111I111 Xelirimkii
Příčili vinu — hm 1 I' ídiv
z Wiiterbin la pííe r 1'eter l''a
hrney Smis 'o "I 'žíváni v pře
lávkách vane Jluboku od r 18")'_'
Tehdy jsem byl slabý a neduživý
v a že penze 1 M liber Nvní vážím
210 liber tak vidít Že jsem si
uzdravil a ztloustnul I'íi'ítám to
vašemu llnbokn Mohu pouze říci
že vaí b'( je dobrý a každá rodin
Iry ho měla nutí doma Je mi nvní
bezmála Ml rokli"
Jakové je iosVeieem V llhici
rozdílných podobách st ran (obulo
cenného starého léku Nelze m
obdrželi v lékárnách Zvláštní
jednatelově dodávají ho lidem
Nevíte-li o žádném jednateli do
píste na jediné majitele Dr JVlcr
I' a hrney & Sons Co„ 1IJ -118 So
lloyne Ave Chicaiío Jll
Nejstarší nejvétší a nejspolehllvéiál velko
obchod se šperky klenoty a hodinkami Jest
FRED BRODEGAARD A CO
OMAHA NEBRASKA
Ofcchod v malém
"u zlaté koruny"
115 jlžnf 16tá ulice
llllpl oti tet 1 1 1 1 1 II
liohtoll Stul il
Velkoobchod a
poštovní zásilky
109 sov 16tá ulice
naproti poítě
1
Na r tivto nás anebo dopiáte si pro cennlk ! Ixvj
-r-V! i i
B AI LEY & MACH
Z lil! NÍ MOKA Til
3 řoulnidf Pixion nik Huh 16 t ( rnam ulic
'I Iiuiiiflim un imI 1'Iiiiih- A (0M1
Omaha m:ii
lllf
Ni'l'j" yiilii-iui uUil flH lifiiiliinm i kKi iI
liiii' N')inliru'jří iini-k)' 1'oir'ii irmi
IMlv C iiv inirii
pozoa
Chcetcli objednávat likéry in-
kehokoliv druhu zašlete objednáv
kti na českou firmu která Vám
spolehlivě a správně objednávku
vyřídí Adresujte:
47tf Schneider & Klein
1232 jíž 13 ul( Omaha Neb
ftetfte uL5 zriik noj
cciinř'" to lilský um
j' U' MuHÍte-li přilil
od ' u niuníiliatl ihhiiI-
kládcjte a ilejt© mí Uzpůsobit brujle u
ckuAenčho ťiukřlio optik
A CECHY
1248 Bo lMh St Omaha Vt
J i
i Spolehlivé pojištění na žlvoli
za skutednou cenu u
ffOODíEHoílIíWOELDl
(lf valu "n"l {
tvsW mm-y v Oiituo a{
South uinac i
SUM ♦
1'ravá (vsU Mržliika'
vyrábí jedinč
řeiký doutnlkAř
FRANK LAITNER
122 Eev 20 ul South Omah
Mnuufitťturrr ní
Tli 'slí UM i uiiuUí Virfc'lnÍ4 u
I "
I 1
-1
i-
:1 Ifc Jim a dt I
-
£
'
I -i -e 4 i o -'-
i i i í
I t l ' !
HvU-pitl
c 4 txr iitnU
lUiiil
l i 44 !- 1
in i ' % v'
l: i Ir tn)
juumVew co
a iM M V M
A I IMIAMs
lrnliu mí" lun l'li)ilu
V II 11 1 MH
"lillllí M-l llil) I
JAV N WIIIIAMS
r'r(llVfl'' Olfl
WILLIAMS & SONS
Room 133 Now Exchano Blrtg 8outh Oinnha
Iriii zpiuvy piiilúmii jinAnii ni-1
lelcyiiiíiek v um poiMliini
Kori''Npniilii i ííiiii a iliiluzv
"'l"VÍillie l)i'inl('uillé
CV VVlútiií )iuriiiii se lén a Je filijeilinívloíiii d"llkit k cliovu u ke krmeni
Ilell 'pli'1'"' "' 77 IliiIiMi('liilit ě 7
I(ckiIwici ř -I'}?
u „liriifi'iii iilii„ l'ii'k'r Nul llnuk
mířli I lilou Sl- i nrls So OuikIiii 4'l
iicjcii-iiHipriiiiil im doiiytek Ju vepřovi5 hkupovjt nep Imvví
Iuiuiii iieiiuii iiviii cenil tti-ii i ji j mt firmu
CLAY ROBINSON & C0„ "SSf
Třieliivnj jejich se nuclníj:
V SOUTH OMAZE
( IliCAlíO DKNVIdi KANSAS (ITV siorx ( ITV
SO ST JOSKIMI SO ST 1'Airj KAST HIIFKALO '
1'ímc hí do kterékoliv léchto ářaloveno trni cený a cenník
Váni bude zumIiiii obratem noítv zdurma :4nr'j
Uloženi penóz na šest procent!
Má !( o tu píikoiiiitif 1'JulíniM 0 ruceiit fimku nu víeřliriy (pjo
Kily ml ♦loa vS" )íip:íl4vjfi' ňrok ku kupitílii dvakruto v roun
Penle píljímiijí mi v kterýkoliv tm Mehnii byil kdykoliv vyzvftilnuty
Zeptejte nu lni iifm v kterákoliv line y iniU: Niivítivto ttM
PODPOEUJTE DOMÁCÍ 1'ODMKI
říOUTII OMAHA LOAN & HUIÍJ)IN(i ASMOCIATION
S12 No 2itb 8t 38tř BOUTII OMAHA NEB
Ml % %
4
$
i
i
I
0
0
0
I
I C HM8S
prodavač hovřxho doliylka
Y V WKMMAN
prodavač vepřového dobytka
Bliss & Wellman komissionári v dobytku
Máme 2olctou zkuSeřiodt v obchodu tomto Za aprávnont raříinc
NaSe raU bude vždy dána v yájmu zollatelo dobytka a nikdy v zí j
in u jatek PuKliu7fme kaZdlmu pravcr?li ví a ruřJine le krajam? ob
drží nejvyžftí cenu tržní tJ! den panující dle Jakontí dobytka Žvlálitní
fiorortiiHt vřiiiijcnu? dotazCini krajanů
1' A Welliiiaii jeat Čech a proto obraťte e na nřho a idnou
důvřrou nf
BLISS & WELLMAN
Koom 254 New Exchange Uldjf Union Stock Yard So Omaha Neb
FRANK "2"XJ2ST
řeznickýauzenářskýobchod
v čím iíOO ji5 10 ub Omaha
liolmty výhér čerotvého iuuia liejlcpsí JakoHti a
rn ceny iicjleviiějhí Vc-hkerfi výrobky uzeniiřiikó
třii hh tú iii-Jlcphí poiřntl Objí-dnůvky nio7no
učlnltl ti li řiim-iii iKiugltu 012a
Yáolav Kozák
Vlliit řilí nhrut
řeznický a uzenářský závod
919 Boncroft[ullce Omaha
ZÍHoby écrHtvfUio inima jakož i vieliki1 vvrobky
U7i'iniKkí JiKiii idy ti1 iipjlepřii JakoHtl 'kunta
kiiuplti ll licho JimIikhi a ajluté Že jiodruhí při
JJeti 7iiio V přízeň krajaiiíl mi porouéi
4Tma VC KOZÍK9UI liancroft til
-i V
Žádné bolavé krky více!
VVhll- liiiiimniii rlmiiioiil y ruliiiiA (lliliiu
iif inru 'illn umi v iiMMli-řium -llaNni f
nn-iil4i vi rsvuu ritliM-i ' ii„ iK4„f z3
KtMipiln )r- U lii-m („nlnlui %i iy i j i I
liUil) iwliuila uiiiall iiliiui mm tar'li Hilu
N tílll 4j 1 lomí a tl„tiril 41 V0 Jta4irij
HMianiin ittOMoulaM pro koně
I II IIDHIir Ilitrt' I nliurl
M dni n jkouskit
J-l-ll i-liiluul ImhIi t M lnMr iiU- ll-
rr w T' " " i-vaill 210H44II
J Vítlíl 4slT WV $4 in" Mklil tit4a li
'4lrV hVAiiX' ' i4-i (Ihii"Ii 4 krk ii l-
iVLCvV " l ' -JTr I"'"""! 1" i'" i inamrna Ni-Mr rilrl U
1 ťíV'! i" VfV f"all IhIu4i l 1-ImiiiiiuU aul ilill a !
V J WvVLl riu il)-iu NiihIii 4-klmiiaii itul4in
S ' Ytf II ÍWaM 1 "'" l'lliik a itli 1411 IIiimI o n Uuy
émmmmmtmmmAmmilJm -lr I'l a 1 1Viil I ll i 1 41 111
4111 44't 4'aOlllltl Ikhx llitll f„rtttil 4 ili
Huntane Horše Collar Co '!'- "i-i mu-w f4i4
11 rli' ř-fti iii iHl ik iri (lk „ k ii a i
W MUil OMAHA MB r aái -w lu4 41
Riloy Brothers Co
VELKDOICHUUNlCd
Likéry a doutníky
01(1 MUltary Uyo Dl imontl It llyr
N H ArťinT II'url)Mii
III lfiriitim iMAMA
Ntlli m Ht-jljii t4t 1 a I Uku J
ED MAURERA i!:!1
li
I Í14U MiM lamH aliir
t é' t r fLUSsKÉ 1 Urf k in
k Im i a J'it l't Aliv4ť
i
l't4 i
I 4 f k
J S iC4if líl ( 4J f n !(!
f tt % í M
It-fl-i ' ít 4'j t
ii