Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 08, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    7 Á D A HIT
POKROK
HKHT ADVEHTWINO
i! MEDIUM
týilmnu t% mkIÍ5
Xn ! -n 171-11 :17
Olllllllfl NolM Vi HÍIflll 'mmiv!iico ÍOOM
Zprávy zaliraničné
UAKOWHKO IIIIKKSKO
Akademický život na raíioit-
ských universitách jeví stali! stej
nou rozháranost l'o opětném za
hájení přednášek zastavení stu
dentské stávky očekávalo mc Ž
dostaví se uklidnění myslí li že a
pomene no nu spory jež vyvolány
byly pověstnou aférou Wiihnmiu
dovoii Avšak veškeré nudí jo v
lom mněni byly sklamány a veške
ré výzvy ku zachování klidu zňsfu
ly bez výsledku Vojnu mezí mvo
bodomyslnými ti katolickým! tu
deiity frvá dále it před různými
vysokými školami dochází každo
denně k pustým řežím Tak také
v těchto dnech svedenu byla mezí
vídeňskými svobodomyslnými i ka
tolickým! studenty cela jra vill
ná bitvu A VMit k vystupování vo
bodoniywlnýcb studentů v poslední
době pozbývá stále více wynipulií
poněvadž vybočuje již úplné z
mezí zásadního zápasu u omezuje
se jdi na pusté rvačky Tak pře
piniení slavností studentského
spolku "Carolina" v' Štýrském
Hradci ji- událo se bez všeliké
provokace velice popudilo i ly
kteří až dosud stálí na straně svo
bodomyslného studcnstva A jako
v) Štýrském Hradci byli lo i zde
svobodomyslní studenti kteří prv
ní podnikli útok a tak zavdali pod
nět k pusté řeži Rektor vídeňské
university připojil se nyní ku pro
testu německo naeíonálníuh stu
dcnffi V protestu n praví že
svobodomyslní studenti spílalí ka
tolickým a tak poskvrnili vážnost
university V Praze sáhnuto bylo
k rudíkiliilmu prostředku J 'om'
vad nepokoje stále opakovaly
byl nynější b-l ní semestr nfililt! u
konéeji — TCf v parliimeulii pil
wobí lomozie událoMí na vynokjadi
íkoláeb hlib? vélAÍ rozčilení J)e
batu o rozpočtu poxkytbi příleŽi
font aby viíné vybuchly plnou M
lou V dlouho trvající Hchfizi byl
nice rozpočet koneční' xehvalen
iiVMiik před tím doňlo ku Kcčliáiíl
iiaiiejvýii bouřlivým (HhhUÍi rada
mezí jifiy-tfi Nchvalíla Uh( zřízení
čeMío léineidíi! akademie v 1'raze
Na poli zahraniční politiky pa
nuje tou dobou velká nejiMola
Stále víee vychází totiŽ Illl jevo
že Jdiftko v balkáimkfi politice od
chyluje m iiápiiduč od líakounka
Ziiičiiíi riihké politiky na Halkáuč
jet velietf nápailiiou u přiiobí ve
rakounkých polil kruzích znač
ný nepokoj Tak tento!' rúto petro
hradská vláda podala v Hčbdiradč
a Sofii Hama námitky proti vystu
pování revolučních tlup v Mace
donií Dříve takovčto námitky
byly podávány vždy NM!ečrič n
liakoiiHkorherskeni nynější
ho jednání ruské vlády vynvítá
tudíž }i tato napřínté hodlá V bal
kátudu' otáeo vyNtiipovati Kamo
htatué bez ohledu na Hakoitsko
Není pdchybnohti že toto vystu
pováni líuskn jenl jen jedním t
následku nedávné uch úze- cara Mi
klllášx M niiuliekýlll kláleiu !d
wardi ni v líevidu při níž jak zná
lnu mezi Aitulii a Kii-ki ni doeíle
lio l'l dduidV tihledllé plíšt! po
litiky nit llalkáiié
-TeleirařiekA depeše oiirtinuje
ž-' obce MrtdoenH v uherki'lU ko
luilAtii Tulím aehvúeeini bbt po
žárem jenž broil úplným jejim
lliéťldm V d"bé odi-síliini depe
še pttár tuhl M tli lilelist lioil prild
lutsti li lit litlo lénu í" imdrje že
)({ i se néiniti mu přítrž Oté
kI' liiidut i'si(dy jr irlkt ni itá
tis) ViNtU idtttHleli) dl již uhni
i f Ni kolik lidi lilu I to t i
ht M liulm hmI( se piistrádá
Vvt jiurrtiirii) i h je t bk Ne
t(isti--ié bnl ski Hit II t y
si lt!e tilii sttVib btlo hbttlií I i
éiOmt ž -jr (l kilin ni titru
sil I lli-i}i i r jiHMI r lib'-! í
kiiníi li oliet itíittlt ibt se iin-e
h(u kt p'iiiu le ihi t ruí šíl il
s liituu ia nurmi h' tiškiií úi
li u j b #ď'biní idli in r n mu
Jak p-' ř tílilkl lithtlit liminn
llti! jitl
la ko
!íímhI %' u i-ii iru As iii! Ir
l'4 t il ii ll j Ill líJltMhik 1%
WťH u redaktor ťanojiinii "íienací-
miento" z Manily ukončili v Pe
trohradu avoje Mudia ohlední) ru
ská dumy n odjeli odtud do Jlcrlí
na a do 1'uříže (JeHtující navMíví
také Švýcary a Kjíyjt nežli nu
Nloupí zpáteční ceMu Filipínci
zpfíHobíli v dumé veliký rozruch a
byli předNtavcní rfizným vfidefím
Mran (!esfu uvoji podnikli na
podiičt válečného dcpurtinentu ve
WanhiiiKtoné jenž tím chce docí
lit aby filipínští vůdcové nabyli
SirSího rozhledu v politickém ohlc
du Na Mciora (uezona Jduboký
dojem učinilo Medování runké po
litiky oproti Polákům a FinMui
jakož i politické výsledky první a
druhé dumy Seňor vyslovil se pří
té příležitosti o výhodách Mano
víska Ameriky oproti Filipíncům
a o nutností aby Filipínci zvolna
a opulrné zasazovali se o rozvoj
uvé legislativní autonomie Seňor
fuezon symjiafísuje se stanovi
skem filipínské Assembly v otázei
lieodvislosl i obává se nle že po
dobné rozhodnutí piVohilo by ne
příznivé na americké veřejné mí-
nční
"No voje Vreinja'" praví ži
slav amerického velevyshmce f
SV l iddlea počíná budit vážnó o
bav lékiiříi kteří jej ošetřují
níddie nedávno onemoein'1 mi za
pálení plic k iičiiiiiž přidružila si
choroba ledvin Nemocný podro
bil se nebezpečné operaci o níž
pravilo se že nctknlo se h úplným
zdarem Ieč po částečném zlep
šení nastal zase obrat k horšímu
a přátelé jeho připravují se již na
iMijhorňí Jak praví "Novoje
Vreinja" teplotu nemocného je
velíce vysoká a srdce jeho jeví
značné oslabení
Předseda dumy rhonijakov byl
dne 1 éerveiiec přijat carem Mí
kulášem v audienci jež byla po
slední héliem nynčjSího zasedání
dumy Fkaz jímž odročujo n za
sedání dumy jest již podepsán n
schází na ném jenom den odročení
Soudí se že ku odročení tomu do
jde II července a že dálsí zasedá
ní započne iítf října ('ar dal na
jevo svoje úplné uspokojení s par
lamenlární činností dumy a schvá
lí dokonce i zamítnutí plánu pro
nové bitevní lodi doloživ k tomu
že je snadno pochopitelným proč
líním zamítá povolování peučz po
kousku pokud jí nemůže být před-
ložen úplný program Car prohlá
sil dále že vážnost (tučkových ú
tnkft nu velkoknížata učinila na
ného hluboký dojem a vyslovil
přání že by sám slyšeli chtěl vini
ce oklobristu aby z jeho vlastních
úst slyšel jeho obžaloby proti vel
kokiiížalúm Olioinjakovúv ná
hled že přítomnost velkoknižiit v
armádé ve skutečností příčí se
pravému monarchickému principu
i eur potvrdil svým souhlasem
V dole Hikovský v 1 užovce udál
se dne 1 července večer výbuch
plynu když právé nacházelo se v
ném ViO horníků Praví se že
přes liH) horníků přišlo o život
Zprávu o neštěstí vyvolala v okolí
nesmírné rozčilení Nu místo ka
tastrofy bylo rychle odesláno Voj
sko nhy zabránilo tšclikýiu iiepo
kojúm NfiMKCKO
Trapný dojeni v celé íii ně
mecké působí okolnost že v po
slední době liiípudiiě se iiiimi pří
pady Špchoillisttí H ťl llll rády
li ště litu tirht I řjlstén luotiv lou
peže spii haně lot ždeřuiéid stu
on i v KhrniiiíU kle itkmdeiiy by
ly nui jiným luké iniliihsi'hi
plány ibistid j ště ii-jsoti imiu
ťi-ny tširhny mulit pmltbly
lot lemérádut' hfi ie r l k t '
Si-hittur) t Siíliiiiitii tt jijI oíitii
hnij' se iiotý pí ipnl ři Mo írády
IVnt krále d ' tiáii ipráti t t
Kf bl Tm íl-'lil bth pláte
tnlild plitie tlili 'iivlm t dtt
ni' oni kclio m y Iti tuiltokit ni po
b o i iii tť tm cil i -i ii
drilonli nftrt itejwiii iii inn j
ku Miiil it fti ínámo kli r tUd'
prmbtli d i!i ' lě tuj iiské listiiiy
K a A i t p" i su kiHi létli Yi
I f I -1 Hufflittill v' lil Jenl ltiiíllt
t 111 pf o kllť") pilichu li1 kJl
tátu ťl l lo jtlUllil lltjj tslll
nu všech stranách Chorobu kní
žete jež by lu příčinou dosavad
ních odkladů trestního řízení proti
němu zlepšila se v poslední dobč
do lé míry že s procesem mohlo
býtí započato Vseidiccnč přo
kvapílo že Maxmilián lliinlcn
jenž přece v případe (oni hraje ro
li hlavní vůbec nni nebyl obeslán
ku přelíčení ítízení procesu své
řeno bylo předsedovi zemského
soudu Kanzowovi kdežto žalobu
zastupovali budou justiční rada
Wronker a advokát Krust ze Slarn-
berku jejichž scnsačnl výpovědi
pří llardenově procesu v Mnicho
vé zavdaly hlavní podnět ku po
dání žaloby na knížete Hulenbur
tfa Dále obeslán je ku procesu
také právní zástupce Maxmiliánu
llardeiia advokát Uernslein u ně
kolik lékařských odborníků
Proces s knížetem Filipem Ku
lenbiiriíein projednává se h vylou
čením Veřejnosti Kníže po zji
štění jeho personalit prohlásil Že
je nevinen u tvrdil že původní
svědkové z Mnichovu a ze Slurn
hernii jsou buď uplacení anebo ší
lení Přclrení započalo výsle
chem barona Alfonsu Kolhschil
da z Vídně s nímž byl kníže bě
heni svého působení jakožto vel
vyslance o rakouského dvoru úzce
spřátelen Tomuto svědkovi dána
byla přednost před jinými poně
vadž dokazoval nevyhnutelnost
brzkého svého návratu do Vídně
Kníže KiiIcnbiirK jemuž v soudní
síní slojí po boku jeden lékař u-
jišfovitl lidi v svém okolí že spí
dobře celou noe poněvadž použil
účinného impávacího prostředku
Při udávání svých personalit mlu
vil kníže nejprve tichým hlasem
později však mluvil silněji Zrní
nil se o Mvýcli studiích nu gymna
siu o svém vstoupení do gardové
ho vojsku a o svém účustenství na
váee ro!ij 170—71 v nfž dobyl
si železného kříže Soudce tázal
se jej pak nu jeho dílky a tu ob
žalovaný uvedl že vedle šesti žijí
cích tří synů a tří dcer měl ještě
dvě dítky jež zemřely
ANÍJMR
Profesor Williiim Osler učitel
ěkuřslví na universitě oxfordské
jest iieodvislým kandidátem pro
hodnost lordu rektora nu univer
sitě v Kdiiihurtfhu Winsfon
K]ieni'er ( 'hurchill předsedu mini
sterstvu obchodu a (ícornfc Wiud-
ham bývalý vrchní tajemník pro
Irsko jsou takt) kandidátv pro
ten úřad ( 'hurchill je liberálním
a Wimlhani konscrvalivním kan
didátem Profesor Osler byl dříve
loecnlem nu luhu Ilopkinx utii-
versitě v Maltimore u jako takový
stul m pověstným pro svůj do
mnělý výrok že po skončení čtyři
cátého roku u každého jednotlivec
po'íná ubývali výkonné zdatnosti
a dostavuje se tělesný i duševní ú
padek Po šedesátém roce pvý by
měli být všichni lidé chloroformu
váni aby nebyli lidstvu nu obtíž
Oler který ostiitně sáni již čítá
téměř šedesát let popřel se vši
rozhodnosti že vůbec někdy pro
nesl takový výrok
One :ii června provedeno bylo
soustředěni tšecll válečných hulí
Hiiudického domáciho loďstvu a
pod vrchním velením admirálu
Lordu Charlesů Iteresfordu nachů
t se tuk 'i"! vábená loď úhrn
in ni jmi sádkou ilNiO důslojniků
(i mužstva- Vyjímaje pobřežní
stráže všechnu pitu must to se nu
li ii t si viní mu iiklivnbh čbnů
náiiHii" ní moci nudili ke Anulické
časopisy tlátuj! lni jeto iiesinir
lOi litibicl ll tutu (1uké loif
stvo liejtt tšL jitkí kdy V ib jíliá b
štítit suiiilii-ib no iy piÍ j'dii'tl
tlijkou a p'rt iiit iji j iniiiiii
i-IiimI in tičniccky in loifstt i tu y l
t m til i tulelti li bull prul
d ít lom hioist řcibbt se ku lo iiu c
kým li HisuiiiiíM louo' tl ůet t Se
tiliiiin noifi t řvibié tyttá l se
iboiiit iikt jř t lkot ViH roiii -tnh
lt tí itieifiii i tn t r
hl Iiá ji t it ulwli s Imíu i
s!t k- tl! At l NiHicí kt tu
i ! i i l ťilruk'1 pr in t
r I ttítil lx 1iííI l-iil te
rifod k i i t in brtvriii A
pne i ittii kf- ki kt
!i i k t i jiiitt Otiskli liřli j j
úlohu nepřítele a podniknout! ú
tok nu východní pobřeží AriKliíi
Obranu řídí admirál Jtridtfcimm
velitel doiiieího loďstvu
ŠPANftLSKO
Vrchní soud španělský vydal
dne 2 července rozhodnutí v ne
prospěch jednoho z synů zpěva
čky Heleny Sunzové který jakož
to přirozený hyn zesnulého krále
Alfonsa XII hleděl uplatnit svoje
nároky nu podíl pozůstalosti své
ho královského otce V procesu
jakožto obžalovaní uvedení bylí
královna vdovu Mario Krystýna
nynější král Alfons a jiní dědicové
z královrlcé rodiny řpaněJské líc
lena Sanzová byla česká operní
zpěvačka ncobyěejiié krásy do níž
zamiloval se otec nynějšího krále
španělského a h níž měl dva syny
nejstarší obdržel jméno Alfons
Sanzová byla po smrti králově vy
puzena ze Španělska a zemřela v
Paříží v nejvélší bídě ii nouzí ač
koliv se pravilo ím král učinil ve
své poslední vůlí odkaz v její pro
spěch a ustanovil pro ni roční ren
tu která po její smrtí měla přejí
ti nu oba syny Poslední vůlí krá
lové však nikdy vyhověno nebylo
a íiejsturší syn její najal si repu
blikánského právníku seúoru Non
iřuesu aby za každou cenu přivedl
své nároky ku platnosti Ale
vrchní soud jak vidno nároky ty
neuznal
Oriihorozený syn kráb- Alfonsu
byl dne Uí íervna pokřlěn v zá
mecké kaplí se vší pompou a s ob
vyklými obřady jimiž stal se dvůr
španělsky proslulým Princ do
stal jméno Jaíine Prvorozený syn
Alfons byl také přítomen křtu
jsa držáii nu rukou jedné chůvy
a křičel po celé obřady jako by
ho na nože bral kdežto mladší je
ho bratr choval se po celou dobu
velmi rozumné a byl úplně tichým
(KHSÁ IfOKA
One 2H června skončen byl pro
ces s 'i'í osobami jež zničeny byly
ve spojení s několiku loňskými
bombovými atentáty a na něž po
dánu byla žalobu pro osnování re
voluce Mčlieui procesu někteří ze
svědků u'iiiilí sciiNačuí výpovědi)
jimiž byl korunní princ Jiří srb
ský obviněn z účastenství nu spik
nutí proti ("'erné Hoře Šest ob
žalovaných odsouzeno bylo k
smrti tři k doživotnímu žaláří a
dvacet sedm osob mezi nimi pět
bývalých ministrů do vazby od
šesti až do dvaceti lei
POKTCOAliSKO
Or de Alpoini vůdce pokroko
vých dissidentů pohněván stálým
podezříváním že podílel se nu vra
žedném hpikuutí jemuž za oběť
pudli král Carlos a korunní princ
v minulém únoru irinil dne 2
července v horní sněmovně parla
mentu seiisační prohlášení že
vlastní spiklence hletluti nutno mé
ti členy nynější vlády Pravil že
ve schůzi vůdců strany pokroko
vé m strany rcjseuuturn které mu
éastiiilu se i několik republikánů
jednáno bylo o odstraněni krále
Ciirlosu u diktátoru Fiuiica Ke
publikáni původně odporu"ovali
pobiti celé královské rodiny s
výjimkou jediné královny-niiitky
Marie Pie nvšuk konečně bylo
rozhodnuto aby krvcprolitl bylo
niiicciio jen nu krále ii nu Franců
K tomu cíli najati byli Huissu u
Costu nichž prvý dostal LMIMl
a druhý 1UI1M dollaru Pii titeii
tátu stul í se jen tuny tem že Vedle
krále C(irh'M' ústit b it byl tuké
ji ho licji(f si s u
prin:
li doit tb pi še i Ti hi tiiiti bttt
111110 III it Pvls1% ! lit til l jn' ÍC
dtdlí it t ť b tiťl liti intiii rud v (ptr
111111 lil lil tt i (hIsiUíi i k smi ti
poprjti lio lilli lnt tll Iml
titih l tojikit t Ti bi lnlil t tld
pioklitiioti i je Ji tiliii' ioirnj'
i hn ploui iii„- W ii mi kru
: " b iikýt h 1 1 1 k i- utii okiji'iii
tttoLU jotťit h' nu t in r
b tu ti len in io! mi mtii
l itiiu ttpuktt t-'iíi j 1 1 Ši h
Hit I I ? l í- y ! l kt putlli
I t aks i lUÍ áiit t Tat-ruit M
i iu i batt $ it ]! 1 1 i ku t
liiiiiiul t l ll- il A ilt -tu áld
Zprávy americké
TELEGRAM Z DENVER COLO
(Od naAolio zvláitnilio rpravodajo)
Bryanova nominace zajiátčna
Denver Colo 7 íervence —
W J Bryan má nominaci zajiátí-
nou ač bez boje ne to neobejde
Jo8t jisto to přátelé jeho vyňalo
íili veškeré vé ííly aby mu no
minaci zajiutlli V první řadó
tich kdo pro Bryana pracují jsou
demokraté nobraití Ohledně no
minace pro úřad místopresldonta
donud není nic Jistého Mluví e
o několika kandidátech najednou
ale o žádném i určitostí — Den
ver přeplněn je lidmi ze vScch
Spoj Států Jos Fiala
Průtrž mraícn a povodeň v Excel
glor Springg Mo
Kxcclsior KpriiiKS Mo a okolí
navštíveno bylo v nedělí dne 2H
červnu průtrží mručen Veliké
množství vody spadlo u způsobilo
povodců jíž podobné není pamět
níku Vodu naplnila ulice a ze
jména Uroadvvuy a Kxcclsior uli
ci! nu několik hodin vzaly nu sebe
podobu italských Ibuiátek Okol
ní pul oky a FíhIiiiijí řeka vystou
pily 'a Hvýeh břehů Přes čtyři
cet rodin bylo vyplašeno povodní
ze avých domoví! v různých cá
Mech městu Mnozí prchni i z do-
movíi jsouce napolo oblečení Té
měř všechny mosty byjy poškoze
ny h podobné poškozeny byly j
cesty (Vlková škodu povodní
touto způsobená odhaduje se na
iM0OO V první chvíli zdála ne
o mnoho větší ale když voda po
někud opadla seznalo ne že ne
budí1 přesahovali výše udanou ěf-
slicí
Krajanka nalezla mrt v pla
menech V úterý minulého týdne v čas
nýeh hodinách ranních uhořela v
Holubové hotelu v lovvu City ia
krajanku sl Mafildn Slezákova
Slečnu Slezákova loho dne jako
obyčejné zašla do kuchyně aby
rozdělala oheň u započala denní
svou práci Kuchyně nalézá se na
tvore zu hotelem u nruvě nřes
chodbu nalézá se ložnice kde man
želé los Holubovi spali Onoho
runu byli manžele Holubovi vvru-
seni ze spánku srdccloiiiným vo
láním a když vyběhli ven snatřili
Slezákovou jak na konci chodby
stoji jsouc obklopenu plameny
Pan Holub nemeškal skočil k dív
ce u počal šaty nu ní líhat i Jírzy
však seznal že málo jest to nlut-
no a proto běžel zpět chopil ne de
kv nu ii d ji do dy h tou ula-
ineiiy nu nešťastné kru junce po-
nťkiid utlumil Pivku po té nře-
nesenu bylu tlo ložnice u d? sezná
no Že stať její je povážlivý
Hned zavolán byl lékař kterv
snažil se bolesti její ziuíriiítí Ne-
stastnu tlivka netrpěla se dlouho
lieliot kolclll V' hmllliv zeinicla
Pan Holub prohlásil že má za to
že dívku při riidělávitiii ohně tí
žila keitisinu což asi stalo se ji
osudným Slečnu Slezákovu htlu
asi J7 roků stitrá u bylu sestrou
pani Holubové Itvlii v Itntn City
lobie zniuui ti ublibciii Manže
lé Holubovi pí i hašeni šatů nu
illVtť lotloí liyh ctsti-élté pupil
lilii
Národní Ueniokratiťki kouvriuc
V Denver Colo
Vsi dl ěástl Spj Států sjeli
do ii-ni r Colo b ni krutí li
id lci n ! ! kMlé ku t tlo-bii de
Heiknil Irké kmit l'le'i } i ťihlj !ii
l li tn i! AI tbisud ti ií jutu
ítiiííli Itrmii tm j ti prtnim
tilbtO Mltofi jvitl l-ltt llátllcdll
tnkdit p-i'itt l !is budou
! "o" i il i ím ři kitit I di
It lÍ ltlit ' dllli I III í ljlllit j
li i l-l iíkvi k-l budu k Ul-liilit Mi
pii !lt W 1 Ilrtaii
i blil ť t itiii ll iiinii li d '-rt t
i H fk ji 11ti ) lli i
t si-ÍSsi tJ i l Kt bil
j(u t tk stulí (i'iiiii2
Mrm j- t ti i!! 1 J t r
by soust ředil nu nebo značný počet
blusft a to bylo by přirozené ku
prospěchu j jemu Jiíddcr ju jed
ním z nejlépe známých Němcft vo
Sjoj Hiátech Veliká 'část obyva
telstvu Spoj HtAtft jo německého
původu a ti ujisté hbiHoviili bv
pro svého krajanu Pozoruhodno
st že Jíidder byl nroti JJrvnnovi
a také při iiávStřví vo Fairvíew
Neb zcela otevřené mu to řekl
KuJdcr ury domlouval Jlrynnovi
uby vzdal se jioininace vu prospěch
muže který mňžc býtí zvolen Mv
w m ar
slil tím bezpochyby JohiiNonii
Jtnldcr nrohlásil Jirvaiiovi do očí
že jej bude nu konvenci potírat
poněvadž ju jřt:Hvcdi:cii žu nebudu
zvolen bude-li nominován Nrw
York rozhodně pro ííryitim ž není
Hryau ovšem ekl žií iiiůžo biti
zvoliui i bez podpory státu New
York poněvadž zvlasté letošního
roku jsou pro něho slibné vyhlíd
ky Po ukončení rozhovoru před
ložil híddcr článek o zrušení clu
na tiskový papír který by měl rád
v národní demokratické platformě
Bryuii pod článek fen napsal:
"Odporučují žádaný článek v je-
ho nynější formě" Když rozho-
vor byl skonecn změnil Kiddcr
svůj náhled a prohlásil Že je pro
Isryana a ze on osobně í "Staats
Zeitiuuf" podporovat! budou Urv
ánu Klement proti ISryanovi je
tloNiid značné HiJný a proto na vý
sledek konvenci' ceká wi n nupjc
tmi jNew York (Ioaud Htojí proti
Hryanoví í jiné východní ulitý
Mnozí tvrdí h nu prostou určitostí
že Jíryan na prvním hnilotě nomi
nován nebudí! ii dosáhne-li pozdě
jí nomitmee h bude to jen po tu
hém boji
Nebraští demokraté pro Bryana
XcbruKtí demokraté chtěií vě-
novatí $i")(H)() yu tím účelem aby
Mryun dosáhl svého cíle Tak pro
hJásil mayor Jím Dahlman kterv
jest jedním z iichlavnčjších pra
covníků pro Uryana Ovitím ži
ty to jiciiízc iitdmdou utracen v
hned v Denver nýbrž užito bude
jich hlaviiě během kampaně Ve
liky JJrown Puluec hotel v Denver
jest hlaviiim sídlem výboru pracu
jícího pro Dryami Pět velkých
pokojů bylo pronajato k různým
úcclftm a výbor ten nemá o mnoho
méně denních výdajů než $1000
1'alilmau v minulých dnech t)ro-
blásil: "Chcemo ukázali lidu že
niiinie pouze a chceme zároveň
ukázali jak dlužno s nimi zachá
zet i ' Výbor ten pracuje viSi-mi
siliiiui za tím úěclcm aby Pryan
dosáhl nominace 7 Omuhy vy
praveny byly do Denver čtyři
zvláštní vlaky příznivců Hryu no
vých Hrozivé bouře v New Mexiku
Pět osob bylo zabito a čtyřicet
povážlivě poraněno při hrozivá vi
chřici jež přehnala se přc městu
Siiiiiiysido u Fort Sumiiicr v No
véni Mexiku ve čtvrtek minulého
týdne Sunuvsiib' je malé měste
čko usi o úl 10 obyvatelích Téměř
všechny budovy v městě byly bou
řemi poškozeny Jtouřo podobné
navštěvují krajinu tuto častěji
ale bývají o mnoho mírnější
Při průtrži hiračen utonuli
Násliilkciu rozvodnění potoku
HurKÍ výclimlně m městu WYII
iniítou Kulis utonuly jak dálce
známo ctyry osoby u několik tlul-
šicll usnil se pobíi šlljc Potok se
rotmliul ponětiuli tlne L"l Čert-
nu po lu o te t r protrhaly mi
iiu"it"iii kctt-tně ml WcllmiMoiiu
Itežři se fbyvittelé luohll Mchrállí
ti bt ly do my it stáj I bivt iit
Vtma pro jmní CicvUndovau
Má se tu to it' k"Hi:ris potoll
tib"' pilíiHtiru Cb til Hubit t
pensi iimm ročn pil' jíl
potiid tdotc j pí sibiitu ii i
to bbM která ml r'kll 1 ilo-t i-
p i si f iiStll ř „- puti J(4r
ris)iioi nedostát i i tbini mi
pti'tU ři prvidtit4 Itnjt
iťtiii Ihnisii4 prutUU kdyl je
lo tttidií lliu j í iipltimU V
r-e Issj koiti-re ur d pr„
td it t po fe ii h -jh j Mi
Cl p nt h 'i taK idy
1 'ud tbt i j„ pn b ni- b '{
U rotí h -a-iti li r( I „u {'
i-ínu i