Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 01, 1908, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    K denním událostem
Redaktor Karel IV-lant má v
pvuMi (mi " Národním Obzoru ' '
pěkný článek "Národní vml" v
mnohém ohledu velice zajímavý
rřudcvBÍm už tím že nud ('echy a
imtrickýini nedělá kříž jnko nad
útilrii) ztracenými' jako řuda ji
ných "Umírá uaSo anu-rická od
nož?" ptá bí a jiukrucuju: "Tuto
otázka kladona byla bez puřtu u
v odpověiF byly dány dva různú
poly: ano a ne A odpovčdi tyto
podávali mužové a ženy zkušonf
iifpříídpojutí znalí života našeho i
v Americe Jak vysvětlit tato tak
různá tvrzení o jediné věci? Který
tábor má pravdu a který se mýlí?
I'řw'0 jen juduo mfle být Hprávné:
buď vttov mna v Americe usychá
anelw) žijo plným Šťavnatým živo
tem buď američtí Oechové jsou
pro nás ztracení nebo tvoří odboč
ku která jeist h námi Hnojena ná
rodním d lichotit přes vzdělanost
oceánu a roztroušenost tinícíi mil
na pevnin? Kde jo správné titu
iiovbiko na utraně nrnrti ěi života?
Na obou Není to paradoxon —
mezi umrlí a životem jr-nt ještS stav
třetí choroba a z ní můžu průbě
hem doby miKtati vyléčení nebo
mrt dle lékaře a organ íhiimi lě-
JeMtiého Vnikneroe-li do života
Oechtl ameriekýeh meznáme pak
rázem proě jeví se rozpor ve t vr
ženích těch lidí kdož neznali A
meriku jedni viděli úpadek a
prorokují miirt druzí vidí jeStč
zdravé části a hví-ží (šťávy v nich
kolující a doufají v hilné zdraví
JťfdnoKtranné to byly posudky o
nichž fdřed je iicjHprávnějhí : če
ský národ v Amcriet? clmraví ko
lmá mezí Jířepkostí u mdlobou"
V daliíiu " národním vředem" na
zývá onu část žuroalixtiky která
místo aby čtenáře své smažila se
pouěiti a pří věříti jc na cestu tou
hy po kráne předkládá jim krvá
ky a pracuje spííe k utlučení po
nlední ř{etky vkusu V článku
tom' obnaženy jnou některé ukáz
ky kam až dochází tuková výcho
va Lidé jinak nepoučení než pou
ze (svým ěaxopÍHem plnícím úkol
kvúJ nesvědomité mají prapodiv
né názory o vSeui O našich před
ních mužích vyjadřují ko hrulié
O těch kdož rádi 'by je poučili
tnluví jako o vetřelcích Ano to
je ten náš "národní vřed" Správ
ně podotýká pan 1'elant že těm
kteří rádi by mí obětovali aby za
nesli do toho života našeho více
světla více jasnějších chvílí prá
ce jn zneehueována ba za svoji
dobrou Miabu mnohdy jsou Špině
ni jejich jména vláčena jnou no
vinami a kdyby Kvatými bylí pro
hláSeni jhou za individua velmi ne
bezpečná A pokračuje "Není
divu pak že vše malátni že se vše
dusí a že jen zdravá wla našeho
národa v Americe jeho houževna
tění žití probouzí se občas trochu
e rozkývá alty pak zase byla sra
žena zpět nánilným umlčením těch
lidí kteří chtějí pokrok a rozvoj
všech těch utajených sil Ano v
fiaskům lidu americkém dřímou u
tajené síly které budou jednou
rozvinuty až se vřed onen vyřízne
jest tam dosti intelligenee ale zne
ehueeué ale otrávené vším tím
vzduchem jest tam černá humu
Kovitá půda dělnického probudilé
ho lidu Kocialistú která dychtivě
přijímá zrna do ní rozsévaná a jež
v budoucnosti vydá zlaté klasy Či
nil a útvaru ŇVbof z těchto in
tellifícntních dělníků budou kdysi
plnokrevní američtí občané A u
vídíme u nás že česká větev v A
meriee rieimýehá ale že jest ždra
vna řástí našeho kmene zdravější
než ř?leko a Vídeň" Pan IVIant
věří ž budtf lépe Odlomená ha
lu žíimí ozdraví — ale k tornu —
jak praví pan IVIant — nože jc
třeba
Imvídáiurt to i pražiké "YmIioí
školy" U re!kr "Volné My
Jímky" a "Volné Školy" požádá
na bjift kprďvoit ře%k svobodo
mylii Ikuly v New Yorku aby
fcproštředkovalft pro ameriikou
kkolu čítanku pr rtvrtoti a pitou
třídu " Viliw Škola" tij"f i u i
jn nit tuto v-f a IáA% č"kl "Pi r
Iíp upiiVatrlo ptkyny utu lm m
případ" o j iújn vkv pra tt I
liiiku (p! #! 'i i' i
pfu jilctr riťkoil t''knl iLoll I'-'
V3 kut" tti fííitiiku p't-d-ig't!-kosi
Iťflé id'i!íd pvMÍvitli ~tj-rtdil
lít j4klktdiv t Med p"lt k MÍ
iíJvOk d t!ttl)'k K jHt J'(Í
ně w jlitul ip!-4't íř
-kt4U kriUHi éiíuko ktřf4
Jy ři-Vvm d' tm v ítvw
Ph!íU nilsky tvíaliv I !i
rární a seznámila je zároveň s če
skou kulturou a nefalšovanou če
skou historií Čítanka ta má býti
hotova v 'září tohoto roku Vítá
m srdečně snahu tu jako jeden z
prvních kroků o reformu česko
americké školy a přáli bychom si
z plna srdce aby o věc projeven
byl všestranný zájem
Jediný demokratický president
oit války občanské (Jrover Cleve
land zemřel dne 2t června ve svém
domově v rrinecton N J Cleve
lamí byl jedním z nejzajímavěj
šíeh presidentu jež kdykoliv Spoj
Státy měly a proto jeho úmrtí ač
o jeho nemocí bylo známo že je
vážnou způsobilo veliký rozruch
nejeti ve Spoj Státech ale í v ce
lém vzdělaném světě Jeho celý
život je příkladem eo zmůže ener
K'ie a vytrvalost (Jrover Cleve
lamí dvacátý druhý a dvacátý
čtvrtý president Spoj Států naro
dil w v Caldvvell N J dne 18
března 18'37 ěílal tedy při svém
úmrtí 71 let Byl jwttým z devíti
dětí rev Richarda F Clevclanda
V roce 1 84 1 rodina odstěhovala se
do FnyeUev iile N -7 a tam Oro
ver až do 11 roku věku svého
rostl mezi venkovskými hochy ni
čím so od nich neliše a ničím nad
ně nevynikaje Zde navštěvoval
školu distriktní a později vstoupil
též nu akademii V roce 1852 rev
Richard F CIcveland zemřel V
té době bvlo (iruverovi 1 let Kádi
by se byl věnoval studiu na kolle
ji ale když viděl že poměry tomu
nedovolují chopil se práce Nej
starší jeho bratr William byl v té
době učitelčin v ústavu pro slepce
v New Yorku Ten opatřil (Jro
verovi míito klerka a výpomoetié
bo učitele při dotyčném ústavě
Zde v prázdných chvílích (Jrover
pilné věnoval se studiu latiny a
anglické literatury l'o jednole
tém působení v tomto ústavě vrá
tí se ku své matce a zde konal
různé práce V prázdných chví
lích však pilně pokračoval ve svém
studiu i 'o té pokoušel se dostali
prácí v Syraeuse a v Utíca avšak
bezúspěšně Kozhodl e že podívá
se na západ Na své cestě zasta
vil se v líuffalo N Y aby na
vštívil svého strýce Lewise 'Alle
na Allen nebyl příliš nadšen pro
západ a z té příčiny přiměl mladé
ho muže aby zůstal v líuffalo
Zaměstnával ho nejprve sám a po
zději opatřil mu místo v právnické
kanceláři Hoch vyznamenával
se zvláštní svědomitostí a správ
ností a jeho zaměstnavatelé vidou
ee jeho pílí a energii poskytovali
"riu stále místa zodpovědnější V
prázdných chvílích Orover pilně
tudoval práva a konečně ve věku
25 let vystoupil z právnické úřa
dovny a stal se příručím okresní
ho návladního v Erie okresu V
roce ]8f5 byl demokratickým kan
didátem pro úřad distriktního zá
stupce ale úřadu toho nedosáhl
Politiky pilné se všímal a několi
kráte ukázal mí mužem železné vů
le a slibných možností "Byl ko
nečně zvolen mayorem města líuf
falo většinou "5500 hlasů a v té
že době republikánská státní ticke
ta obdržela 1600 hlasů V úřadě
tom ukázal se pravým mužem na
pravém místě Začal pilně potí
rali komipci odstranil různé pří
živníky kteří z obce jenom tyli a
zdatné postupoval proti zlodějům
kteří obec jenom okrádali Uká
zal jak člověk jf-li čehtným snad
no vítězití může nad kurrupcí
všech směrů V roce 12 zvolen
byl guvernérem státu New York
ohromnou většinou Lid byl nad
šen psroů a připravil mu skvělé o
vaeo I v tomto úřadě osvědčil se
CleveJiifid jako muž čestný a po
ctivý a získal sí všeobecnou důvě
ru lidu V roce 1M ítvoleu byl
presidentem jsa prvním demokra
tickým presidentem tni roku IhííO
Jeho první termín úřadní by skvě
lý a blahobyt v zemi kéul V
té době téi oženil jako -Hletý
muž poj4V Jta i h"ř ni France Fol
viittimi jií bylo v té době 21 ře
ků Sb-'oa Kolvuituta b ) ď
not valťho j ho ploník a on
ťnal ji (l 11 jejího roku Mt
ÍUHÍ to lo ifu-íttié V H''
1% 1 iiirl:l s jitu prvid dceru
ka al" IaIí o i n v- tlři l I b-t
Mált inifti-s"lJ ( lí-vrlHtdn i ttť li 4
dítky i nodií iu-j?rii ilivč nyní
j t ' f íkft ipjdíMtiÍHtÍ h'H hi
jíť tií ítuíý r4 j rvtím vitu
úp-"Í!ii'm rit:t l h I iiet
ítnin % r' l"01 j " ú-'d pr
1 il v ulit t Jri I p4ni
1 ktrář)ivh IUí j li 2 1 1 j- i
vdtíťj Irf ( V rť" l'-'
h tnq dHioIrafy i!ouíu in
bud iti prtuoii t:!!i4 ť t -
bó obdržel 277 elcktorálních hlasů
a Iíarrison 115 Druhý jeho ter
mín nebyl již tak šťastným jako
první l'o světové výstavě dosta
vila m všeobecná krise banky
praskaly továrny nepracovaly
akcie všech průmyslových podni
ků klesaly ťlevelandská "Den
nice Novověku" připomíná že za
první své lhůty vyslal Cleveland
do Prahy za konsula známého Če
cha Karla Jonáše o nějž svedl g
černo-žl utou ("'echům nepřátel
skou vládou tuhý boj v němž však
konec? konců prosadil vůli svoji ku
cti Ameriky a nemalému zvelebení
českého jména Bylo to-od staletí
ponejprv co do zahraniční služby
velkého cizího státu a na místo
tak pro ČVchy významné jmeno
ván byl člen povržené české cmi-
gtace leeliove za tuto prizen
Clcvelandovi snažili se odvděčili
Deputace chicažských krajanů za
koupila mladistvé choti presidenta
nádherný granátový šperk na dů
kaz vděku za jmenováni Karla
Jonáše pražským konsulem —
ťlcvclatid byl demokratem staré
školy — poctivým a nepodajným
Tento starý demokratism pomohl
mu k stolci presidentskému ale
jeho strana neprávem vítězství
přiřkla sobť' Oslavovala sebe a
vítězství to spíše přivádělo ji k
úpadku než aby bylo pro ní vzpru
hon A jest dnes jasno že Olcve
lmd na kotící své vlády byl mu
žem bez strany On neopustil
síranu — ale strana opustila jej
Xiihlížíme-li na věc z dnešního sta
noviska vidíme že Oleveland byl
lepším než jeho slruna Oleveland
sloužil své vlastí dle fiejlepšíeh
svých sil a zajisté jméno jeho vděč
né uchováno bude v paměti všech
dobrých občanu této země
V minulých dnech slavil své
osmdesáté narozeniny p J Ho
rečky známý z četných ělánkň i
čtenářům naším Pan Horccký
narodil se v Břežanech u Českého-
Hrotili a do Ameriky přistě
hoval jako 2'Jctý muž v září v
roce 1S5Í Dlí v zemi této tedy
plných 51 let Pan Horeeký sú
častnil ku vždy čile zdejšího české
ho národního života a náležel vždy
mezi nejneunavriéjší pracovníky
pro lepší život našeho ěešství A
ještě nyní jsa starcem osmdesáti
letým všeho bedlivé si všímá píše
svěží články do novin a je stále či
lý jako v nejlepŠÍ své mužné síle
('hiejižská "Spravedlnost" při pří
ležitostí jeho osmdesátých naro
zenin přinesla pěkný článek v
němž ocenila práci p Borcckého
Z článku toho vyjímáme: "Ho
řecký přijel sem do Ameriky po
době největšího revolučního napja
tí a nejtužší zase reakce v Rakou
sku Byl svědkem a účastníkem
ruchu v roku 1818 byl pamětní
kem deportuee našeho Karla Ha
vlíčka A jako takový přijel do
této země Přibyl sem krátce před
utvoření republikánské strany a
byl svědkem všech bojů které vy
vrcholily v občanské válce Byl
také nejen svědkem ale i činným
spolupracovníkem pří budování
prvních českých listů pří probou
zení spolkového ruchu mezi ame
rickými Čechy Z domova už hor
livý čtenář náležel zde po celá
první léta svého pobytu k té řadě
poctivých a činných lidí na něž
můžeme býti prá'em hrdi" Nyní
žije p Boreeký v Little Rock Ark
pilné sleduje ěoský život a ještě i
nyní pilné navštěvuje schůze spol
ků Přejeme panu Boreckému ze
srdce aby dočkal se aspoň 100 let
a dožil se té lepší doby amerických
Čechů ku které tak usilovně pra
coval Nominaci- W 11 Tafta za přeni
denta SjMij Států přijata byla na
všech stranách velice příznivě a
to nejen v z mi ale i v eizině Vsi
chui vidí v Taftoví nejlepšího mu
že jakého mohla struna republi
kánská v pohnuté době nyní kan
didovali V ruině má Tuři ro
ii' 2 řirněumi silu pi 't 1 a ti všichni
uvítídi j- ho nominaci ra J-Mnč
Itndýiké "Tun V napjaly
"Tttto li!iiite ji st jedmnt hej-
W-UÍ-h a licjotdllcjšleh MlUl
{-rriidcnlA !"'v ti óilup
fi'U tt}i %ó!i pr J pieMďiit
Kt u! h -puhiikÁk4 fífl
uy Kvint iivibni vtiládonl lst"íi
l % 0U ptw ltU O p tliiMl t h
bédim Jest l praidii !t'tirf ní
' iw U i-#apii ní iUrf j' t hb n
přMáhit ní rtdak A ít-lsiř %
níh ú ! pfvd íikoin tii " V J
I ku ifOiOtr0 Tfi - l! i pff
)t iMtk'j'di Vidíkí lsl-
ft T:ft 'i A V I í! i
t l'tl pint-h Fiip'i jm l-u
přesvědčení že za Tafta dostane
so jim spravedlnosti neboť žádný
americký státník není tak dobro
seznámen s poměry na Filipínách
jako Taft I ostatní země přijaly
nominaci Taftovu velice příznivě
Paní Antonie Pedantova chof
red Karla Pelanta v přítomné do
bě dlící ve Valašském Meziříčí na
Moravě v chieažských "Rozhle
dech" sama potvrzuje že není ani
zbla pravdy nu pomluvách roz
šiřovaných tiskem red IVlantovi
nepřátelským Dopis zní: Váže
ný pane redaktore I Oeringerova
"Svornost" uveřejňuje stále lživé
a na poškození přednáškové cesty
mého muže namířené zprávy že
jsem zůstala v Praze opuštěná od
něho v bídě n nouzi a že mi pranic
neposílá tak že mám sama eo dě
lat abych sehnala pro Nebe a na
ši dceru to nejnutnější Poslala
jsem tudíž panu Oeríngerovi do
pis ve kterém ho osobně upozor
ňují že to není pravdou a že vše
co list jeho přináší jest naprosto
vymyšleno Psala jsem mu reko
ma rolované psaní které ho jistě
došlu Jat-U poctivým a čestným
mužem uveřejněte tuto opravu:
Není pravdou že žiji v Praze ný
brž na venkově ve Valašském Me
ziříčí kam jsem se po čas nepří
tomnosti svého muže za příčinou
svého zotavení odebrala Není
pravdou že žiji v bídě a nouzi žiji
skromné sice ale řdušně Není
pravdou že mně můj muž nic ne
posílá nýbrž dotvrzuji že mně
pravidelné zasílá peněžní obnosy
Jelikož jsem však přesvědčena že
Augustin íícringer přes mé vy
zvání dopis můj neuveřejní a bude
pokračovali ve svých tvrzeních
prosím Vás o laskavé otištění to
bolo dopisu aby česko-auierieká
veřejnost zvěděla jaké to charak
tery v sol' chová Lituji také li
du který jest takovou žurnalisti
kou vychováván Byla bych své
mu muži radou aby Augusta Oe
ringera žaloval pro poškození své
cti a peněžní náhradu aby p Oe
ringer cítil že nesmí beztrestně
lhát a pak i opravu od ženy od
pírat Děkuje Vám za uveřejnění
Vaše Antonie Pelantová choť re
daktora V poslední době mnoho na Rusi
mluvilo se o tom žé sama vláda
hodlá důstojným způsobem oslavi
li osmdesáté narozeniny velkého
spisovatele a vtdkého člověka Lva
N Tolstého Tisk věc tu rovněž
přetřásal ale nyní umlkl když v
časopisech objevily se zprávy o li
stu který Tolstoj zaslal jednomu
ze svých přátel V líště tomto
Tolstoj ukazuje? že zprávy' o nS
jaké vládní oslavě jeho osobnosti
jsou mylnými List jak jej citu
jí "Birževyja Vědomosti" zní
"V Novgorodé zavřen byl na rok
do vězení Vladimír MoIoČnikov za
to že měl moje spisy a dával je
čisti lidem kteří jej o to prosili
Tak trestají lidi kteří rozšiřují
moje knihy kdežto na pokoji ne
chávají mne hlavního vinníka ne
jenom tohoto "rozšiřování" ný
brž vůbec vydávání těchto knih
Ačkoli inre velice bolí takové pro
následování a strádání mých přá
tel nemohu pokud jsem živ za
neehati této mojí činnosti Nemo
hu z té příčiny poněvadž dělají
to co dělám nesleduji při tom ně
jakých vnějších cílů nýbrž plním
pouze to čeho nemohu neplniti —
nutkání boží vůle jak ji já ehá-
nu a nemohu nechá pati Nechf
h tedy nikdo nemyslí že násled
kem pověstí siřených v novinách
n jnkéiied mém jubileu pokládám
sé tiž Zii bějtpev 'firhil před čítiikoli
V tomto ohledli UeMddávám se
žádnému sebeklamu neboť vím
Velmi dobře Že šcckv Úvahv t
nutnosti prý aby bylo nějak osla
Velio IlIOje KOleti při tilkovčlll t"lX-
hodném vystupováni vlády proti
mně ti télšiny myrh ctitelův i
Imed lnění % pílthitd }f je
litiié dávnou jii t)utttti t-lt)
r proti umí wix'inu rakrotto k-
lir "llé tuk jlk iw iíttkrM'iijí hltu
tiviic proti inýtii přátelům I 'i
dásioi je tht tříbrt! A proto
p't a ťptt p!uíltt í radim el
koiii j l lo pí íj HOin tvšiřtt Ani
uiveh fcpi-ii uby i elnfili uis a
oiUi li fučím isi-vtioié I U !
ToUtoj '
Ve h 1% n i' nu tr ll
'fbrv IttkUdilJt Iisy lid
!U h pliv klt ré in ! -t liiili írt ň
I " l il pt U I V duj" i - p
hťi"t 1'rtid -lki i-hůít
ťidi"h pciv otlt
ti Jí!í tb U Idlfel
ZPRÁVY Z NÁRODNÍ REPU
BLIKÁNSKÉ KONVENCE
Piěe Václav BureS
Po 'odročení so konvence o plil páté
bod večer dne 18 čorvna zapoCal ruch
Jak mezí dolegáty tak i mozl návfttév
niky a stupňoval se téměř každou hodi
nou Dolegůté snažili ne uplatnit! svá
požadavky u toho aneb onoho výboru
a nejvíce byl vyhledáván reHoluČni
výbor '"Důlogáté ani sami nebrali tak
velikou ňčaKt vyjimaje několika jed
notlivců ala za to lobyidtó byli vftude
a noc jejich sily stačili snažili se u-
platniti tužby a požadavky svých ti
keřnlckých velitelů Celý večer v úte
rý dne 17 června ai do pozdních ho
din ranních ve stfodu dne 18 června
bylo útočeno na výbor revoluční se
všech stran
Platforma sepsána byla za souhlasu
a dorozuměni presidentova před kon
venci a s každým jejim bodem souhla
sil kandidát stolce prcsldentského Taft
Výboru předložena byla ku schváleni a
doplnéní V platformě výboru před
ložené byl odstavec který týkal se zá
kazu soudního (Injunctlon) a jeho po
užíváni soudci při stávkách dělnických
dle libost) Tento byt odsouzen a kon
gros žádán by byla právomoc soudca
Spoj Obcí vybražena a nemohla býti
používána dle libosti právníku Tento
článek vyvolal ohromný odpor na stra
ní fpttHNt(rkA a tmstň ftlnnovA vý
boru kteří s touto stranou souhlasili
začali debatovat! a v mnohých přípa
dech i vyhrožovali bude 11 článek ten
přijat To vsak nemělo vlivu na přá
telo presidentovy kteří po té jofité s
vétBÍm zápalem odráželi vftocliny útoky
Zápas byl tak tuhým že nesouhlasící
odpůrci povolali sobé ku pomoci zá
stupce ludustriálnlch králů a bankefu z
Wall Streot Strana druhá opétné po
volala zástupce dělnické Oomperse a
jiné Po té telefonováno presidentu
HooHoveltovi a tajemníku války Tafto
ví o tom jaký odpor proti článku je a
kdo jBou za nim Prcsldeut rozhodné
se vyjádřil io odstavce ty muKi býti
ponechány a Taft bezvýnilncčné a roz
hodné sdélít že nebude 11 ")aku"
ohledné "injuctíon" (zikarij ' Plat
formé že nebude kandldovr i "o tuólo
žádoucí účinek vzdor tomu v'k de
batováno až do 0:30 hod rátio bez vý
sledku Když roznesla se zprávs že ve vý
boru jo veliký boj lid v chodbách a
koridorech sestupoval no v hloučky i
počal debatovati tu pro onen požada
vek a jinde zass proti Chodil jimm otí
Auditorium do Annex a Congress a po
zcroval Jiem Jak lid protéžujo smér
pro presidenta Roosevelta
V druhých výborech bylo rovnůž pra
cováno avšak no za takového ruchu
Velíce zajímavé a poučné Jest pozoro
vatl lid přítomný v konvenční dny v
mésté a hotelích Překvapilo mne it
veliká vétsiua lidu přítomného doko
nale byla informována o nirodohospo
dářstvl
Večer dne 17 června byly té od"iý
vány průvody klubrt za velikého úča
stouství Z tohoto stručného náčrtku raíižs s
čtenář představili Jak pracujo náoi
nl konvence ▼ mésté a ve výborech
Tak ukončil první den konvence a
každý s dychtivostí očekával co při
nese don zítřejší
Na druhý den zasedání konvence ur
čena byla permanentní oreaninace řeí
předsody konvence a zprávy výboru
Jako den před tím zvédavcí dosta
vili se záhy Před desátou hodino
ranní davy vzrůstaly takže vil hodin
síň byla naplnéna Tentokráte vcho
dy byly ježté bedlivěji Btřežony ale
nic zvláštního se neodehrálo Krátce
před dvanáctou počali pficházeti dele
gáti a hoste a úíai-ící počali zasji
mati svá inířta
20 minut po 12 hod zahájil schflzl
prozatímní předseda a za krátko utvo
řena byla permanentní organisace dle
odporučení organisačního výboru
Výbor odporučil za předsedu senáto
ra Henry Cobot Lodge z Mass Proza
tímní předseda dal výrok výboru odhla
sovat zástupcům a tito jednohlasně vol
bu schválili Na to představen byl
senátor Lodge Po veliké bouří potle
sku a Jásotu senátor ujal se slova Nej
prve vzdal dik za poctu jemu prokáza
nou a pravil mezi Jiným: 'Předsedat!
při jednáni národní republikánské kon
vence Je cti zividenihodnou a každý
muže býti na to hrdým když se mu té
cti dostána" Senátor Lodge je zván
svými kollegy 'učencem senátu" a ta
ká VHÍin právem Jménem lim honosit!
se ninže
Peč Jeho byla místná v každém e
hladu mohu směle tvrdili i podob
né dosud jsem neslyšel Senátor Lodge
je skutečné mistrem v ožíváni angliči
oy Každé jeho slovo ma své místo a
vazba vét Jsoo skutečné mistrovská
Kdo jen trocha mgUčinu sni nemaže
mu ueporosuruétl
V ohromné té aréné nic Jak 45000
lidi poslouchalo Jej n&pjetint Za
kaidoa dorasnejU veta odtniaéa byl
bouři potleská V čiiU své řeči kde
odlvodonoval stsnovtkko a auiér preai
dnU &aotvlta sa Jeho vlády pronesl
Uto slavti "Prildil je mužem J
vu lupaným alt ta to a)vu-a nulo
tmfm UtlW Byol Obcí" ř pro#
tm to víty stitil M Uuřo potlk
a voliui: HUva pridntii KMvt
lovi tt"tif# kllj tulnnta stup
ftuvala Uklt konané byl slyWtt
at !Ui tor Bíhkwvííi rur íu
tmi mK Te a4itviu v
tlta f ii iBinui V píúMhii wta
w jteJ-ti%l 1J jr ttivl
tu- ksií' kihukr káty 4Hat
ty ftvtuKi víihd a tl4y u
lt m tvtltsi s 4 lktti }
tk}č!j NMiiMtioi Umu t 4áv tr
IK4 asmMti'" ba
? iit kaU ' Ittatwa a
um HwhI h a
M u m n Kfu k(U luwti %j
f tul t dy ftM
Národní kolek 3Iatico V V
Doporučuje se k hojnému používání
Příjem 7 prodeje kolku počítán buda do
obnosu $750000 kter Matice V V sna
ží se sehnati do určité lliíítyr aby zajištěn
byl dar $2600 00 který Matici upsal zná
mý smerický čch za podmínek přijatých
dna 7 března 1207
Z výnosu národního kolku připadne:
1) Polovina na zápůjčky nemajetným
řeským posluchačům kteří studují kurs
védecký literární učitelský národo
hospodářský technický a iniinír&ký na
podporu pfednáSek universitní extense
jakož t jiných ucelil v oboru piisoboní Ma
tice Vylsího Vzdčlání
2 ) čtvrtina k ťičelu zavedení a udržo
vání stolic Če&kého jazyka na vysiícli uči
lištích amerických
5) Čtvrtina na pomocný fond pro mla
dé zmrzačené lidi Českého původu jimi se
ma dopomocl k nabytí odbtrného vzdólání
pro lehčí dobývání si živobytí
Národní kolek prodává se v knížečkách
po 2Sc a 60c též v arších v libovolném
počtu a k dostán! jsou u
Matice Vyššího Vzdělání
P A Koráb taj IOWA CITY IA
Svaz Svobodomyslných
JKST orgíinizarl kďrí zalnínna tiyla no
sjezdu svolimlornyslnýih v míIri čit
vnu m r v Chicagu klilio sliistiiili
e rlcl'Kilé ti v5j-h Mstí Spojených Klalfl
Svaz SvolifHlomyilnýťh řtf t I m flviivini
mezinárodní organizace Volnil Myřllcnky
vSírfini laiřímnf svolxidcimyiilní krajané" mílí
ly sis mítí členy Svazu který representuje
čtr'ký fxkroluivý svo1xlofnyilný iível ve
Sfiojených Stfllech — I'řeji:li!-lí hí Mátí W!
tletiirm vyplílt'3 tento formuhiř a přiložit) 40
contil co ci:loriČnf jxiplaiek ku Svazu
Jménn
A drem
Afino
Blát
lo vyplnění z-JSletií na náiilwlující adresu:
SVAZ SVOBODOMYSLNÝCH
612 6 CENTRE AVE CHICAGO ILL
Siz Svobodomyilncb doyolu) ti upozoraíti
na yto publikace ťrolokol aierdu avohuilomy-
lnv"ch 200 ilran n S0c~ Hřednilk y prolewra
Maaarykar cna Sc poátou 7c— LadinHr Kfarfl
návtin jeho života i dlotoiiei cens 5o poatojiá
Wbjtdiiávkyadrtnojte na bořtji udanou %ůi"r
Dr G Rosewater
ČESKÝ LÉKAft A UAUHOJIČ '
Úřadovna: 222 "Bee Building"
Úřadni hodiny 01 11—12 dopj od
2—5 od 5:30—0 odp — V ncdoll
0(1 10—12 dflpol
Telphi)neii — Bell — D 1217 ItfiHÍdenee
D 50Í Office
Indepiiiidi nt — A 1317 KoHidonce
A 1501 Office
' Obydlí — 2117 Joneii Str
Dív Geo F Šimánek
Český lékař a ranhojič
v číslo 1262 jižní 13 uL Omaha
Úřadni hodiny: Od 2 do 4:30 odp
od C:30 do 7:30 večer — TcL 3709
Re Tel Douglaa 19C4
LouisBerka
český právník a veřejný notář
038 N Y Life Bldg Omaha
TELEFONY!
Úřadovna L552 Obydli 2568
potipotWnl i"
Vak l iiabii liauiu
klMf lířl hnViii uni t uii
nrililý'liauil biu' li-iíu- l rim
l IO n4tu yílá yn ilulrlrlil
tuu O )wb k fc~J mílu
Av CIiWku III kut Itill Lylulituto l'liu Hal
káiurnl Vloí-n"~
{"rtnl v ¥im?k MunliB Vám ilílni?li a
%n uk M VU I tul lUltm mviiI o mi uiotky
iwti m hn pitMivlal4i Jukli kily! Ji l V M
teď 11 b-t Tk Vitu lUkujHUi a kaitai
u- ř l'k Lf% tt í
James G Kinslor
PRÁVNÍK
692-694 Eflfliíli 81if„ Offlina
t I Htf a fl li
irietiQTQ ř a mmn
1215 47 jit IX til Om4h
TUL IXWULA TUT
VyUtrtua 5- A kyhynš a inti
íulr4 íVjiXA ilii itníkjř a jné l f i ly
W7