Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 01, 1908, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ní
POKROK dm 1 červeneo 15KM
lilo hIhouzci byl přcco proti ve
Hu lyl povííhy jak již vrchu
pozniiine„lio tiché n mírné} no
lyl tuk horlivým a prudkým mu
Uencem jitko jeho přítel Jeroným
WAftrc ruatvhí K'ímui „b- „řu: FmžHlsý nl za to hyi vytrvaiojA
i i ii neiln m( nieioi mvAmII h vvtknillé
JhWi tuto wpm Primk Jtundmi O'"1' HV0J' uw" z" vza" 10 I"'iycil M " :
vilb Tx u vénoval jl klubu
f
Z VYKONNIvlK) VYHOKU
KOMIvNSKÝ
HIMUŽKNt — — t
VUKlA VACÍCH KIUlíll
V Oedllř UupidX lowil
Na řliAii Orebé prapor jn vztýíím
íeniýail horlível V úkol obkiletin j
ynnk bílý l v nu červeném polí
k ííiinontl pobfi kde kohokoli
Htavi trn Nvatyne — - tňnek tu pravý —
na inlarýeh Miitioicli bývalá Nlávyj —
NvntynA objemná yáklndň vážnýih
limynfij upřímných výplodu Mitfiiii:h
Mohutná srdl tu Jíž treejl vytu
předtuchou 110 vAjiif uincoéjnl Hne
Htény jmu řiroAt -ny nlniň klamných
výkony zbaveny obřadu ifiuontyJi
docela vyloučen obchod J)iiAwtvf t
nejnou tu Nnchy po truc velikářntví)
nejnou tu modly pru fmvřrii Nvfidnouj
fliiiil Kilu minia pro mynl necinlnou
jun archa omluvy U-lilvl váciié
Jež chová vbintencíl výplody pracná
f ' f hi-i it 11 1 hohatntvi Jatého véku
která imvltílo lim' jtf ř"lov-kti
Oltář tu pontaven pro í-í ty vrouid
kilo hoři lánky nvH — ten nehynoucí
A lit nantojle! Mluvnou tu práci
kul hned v ylklndni h ničemní KrCnli
luk mi mínté tá Ntnvcbnf práci
inunl di) odrážet útoky rádce
luk vli'l upoloí ort yndáví koné
puk ť-'řV UtiVfi peřlill mi o llé
tuk tlli) Npnleéioi národními picni
pak t"irv mi m luj uly vé emil
M v&ilcň mliiikýi'li On-li ilkiďin
ifo)ř rovmiNtl Kiiuk ji turu vtycn
J'ii'lif'H ii1111'rt krmeni jiénl
Jimiž jnn inlir&i'i vžily ooeilloii
dliiťl tm ti'ii nhk iiífoilul hlink
žn jrý jiifi nlilli elilliíek — iiii'k
ňlu)i tu liHnvyiJi lohyvfitelů
mlrížiiii lirutkiiu J'f ohy vuďltl
Žil iniviliý nliiliiii'li }hh iiiiiiiiien
' ( lllilllni
jiinlA tu fíemiižini titroiliii trmilinu!
Mfioliy jmi jut nIívdii třeli velíklnň
véiil nu mt í'iny lei'j fiiiienyeli jiínifi
Jak ten doj ilijimliief — OiliiovAif iln
ll tolo tli )ň -! ii £ Nvulyni liAJI
Jiwtli ji liezmAml řuleAllý vfiilee
JeNtlI nu lieV'Mi UU-1 ně ílunlie
jintll jn iH')ir''l4 nejiiký Kr&ileit —
mk milý jilllelt zvíti'! kri(en
_ JAN AMOS KOMENSKÝ
Plín Kuri i Jl l''imck
(ewt to ku konci ieiJíM r IC28
V ('vfúvM pHiiiijo krutíi zima
Země jet vywoko pokryta wií
iiefii n inřiizívý vítr zlvíjo nrířlm
hrominlí na h-i'my HtcUy i ů
nny Malý hloubíc zaHmuíilýcIi
mužů a ícii iihíit W! vlantí íeské
zdlouhavým ft třžkm krokem V
nrdeíeli víeeh panují hliiíioký ?A
rmtitek v oěícli třpytí M) horké
xlzy Když dojilou na hranice tu
mléky Manou Jestu jednou lile
dí zpét na druhň domoviny a tní-
lou vlaní UlubokA ticho jťn
vsak híWih ]řcruHeiio n z prwou
jednoho zoufalou holostí vydere
ni výkřik a tato ulovit: H JJohem
vinuli druhá ! Jcfct to Jan Arnox
Komeimký od nřhož iiNlySelí jnino
ta hJova Utírajo liorkú ulze líto
hti obrací ne v noví nudéji lo
1'oUka 'At mu popránu chvíle
oddechu ku konání literární prá
ee jež mu záhy získala řsvélovou
povést
Kychlontí blenkii vzácné spiny a
ticení jeho jsou sířeny do ví'ch
končin tehdy známého Nvétn Ja
ko otícH po blesku překvajií jeho
nové iiéení slarú methody paeda
trojické V AiikIíí melo jméno
Komenského znamenitý zvuk a
itiUflieký parlament vila jej pře
anglický parlament volá jej pře
mole a podává mu skvělé nabíd
ky ii v hu li oliéaiislíá válka zmaH
vše úmysly i snahy Nejen po
KvroM bsbi známo jméno Ko
menki'ho ale i v dálné divoké
Ameiie bylo známo Tak vysoce
blo cténo učení Koitienského lo
lulin Winthrop předicila Hard
vviiiiKké kolleje r Ifill iiablxí mu
ihÍkIo hlavního kantoru n řiditele
koIb"je Mynlim h éeký náryd
liinolio l"ho muže želeli Ž- dal ki
eeU a hluboká IUkrt k V boli pl i
itutibi Kniininkélio uby tulii lili
bídktl Itmlll Jméno éekA by do
řijit4 bvto viee řiiAmo v ameri
ťki efejtliili A tbmti lll"2lii !' V
liVliějil ibo VVlťoVab" lV rt vv
illlié li l tllliVi ll BIO 'riekVi ! kuj
I j!th Hiiiid i vicťi jiníťh mJ'jí
by se I ) h i'!tui kdlV Koll U
k bvl Mokl píljioooll liiUlu při
lltrdttarUU V Hejl'
h to blin lunriiveb i!iitHii'in k
V ťuti jiisť ji ilé jíéen p-uorioti
litlMUÍ lU'i tokottt řlií(!0Iiitf !
IliOÍe Ss b i piv p K d I i-"Wí
'WH let licŽ byly provedeny a „ "any oero ym nou se „ s c
Hluileénřnv U mrolA tiorvi „vrt "'"b K"™' nWlllliMfl It 1(1
docházeli „loého neioéoí u m 'odu } dtflw byl Vclli
- ' ' " 1 í' i
Iiii i-ui i„l„ ii!k tl„ Ityroslied veškeré té proradno
íivol l LL umCihu í Hobeckoslí ripblností a zvrhlo
poéíná m objevovali v láhledeclih11 yt"ll véllá a beííhonná
mužli lejváŽléjííeh Ten Jláhled
mde vSnk joňtÓ vyžadovali dlou- '7 ' ' V( ry "u V l
I a fHÍhvn& „(„ í""' " anyniii na nrunici a
skutečné tá jest to'skuíiérý pfi- )il'r "" ""'0í
vodní základ iidskosli a jednot- ['' 'Ui ''
tiost Kmýílení Komenský „ám o "l ? ' 7 m™ a °í'
tom praví! "KH hy všecky m-k f '" í""' ' 'M'Mtimí](í
ty i palrony a ochránci za nvó T - J V
vzalv Kristus ne„á sekt a '"''1""" í'ř''l'''H' Všechny o
l'l Víllil tn K il lAun X " ""nl""' J''" "luniiue jiumi
„ it letití (fo hrdinu jenž odvážil so mí
lioilln ( 7 ia tuínéní a přcsvédéení o
piwriiivoiiiiiiii t'i nnn y y i i i#
íeho Vkl íeHV'l'í nň- í„ ííUílPM"m"Z'"! ""TaTcmc „ovell 1010
jeho sestíivá ze tří bbivnícl rysu 'v'"' I'ř'védéení hájili a i 15ÍV0I
a fy json „ku iréiivoM a píi í 'ř'1' 5r! Mu !:''":lfí
nost liv 1 lo Komejs! íenž mí- ""' " 11 "
imi
ost Hyi lo Komenský jež mí- hl" ' "!' ' 'í'" ifMv
oval své přátel „ „mslíl o na y'"" ř Al '"ll 'l '''""1
vých nepřáfelíeli JJyl to Kome- j'M""l Vltézství
i„i„í ii „i' „ „ možno slriiénými íádk
lolestných pohrom utrpení jež i cy )Vo jusuv a
y každého obyéejného élovéka ''''''''' vsen ru snad je
Iky
vy
éást
d'b!y i i i 4 Mítoului jiu%'ié
í l 'I '0 ti i i I á
Uv vLitviltr il h Ulít "„i J1'"" vyniKajieien vlastnosti za
ale on íe vSecbnv nřekon „„I Hvl "u ' N'f '"""u í""z! J'
lo Komenský jenž nehálc " H"" ihl
j dínkého dne ba pracoval dne ™l vyzná m a u
i nocí a výsb-dkem léfo mravenéj ' 7 " 1 ""r "'1
['ílnoslí jest neméné než ril rnz
nveh silsfi íež nám ZHeh„vmiJ Karel JV néínil JVahu sí
nepoéíiaji mnoho cenných prací r''"'"' "'''ké říá
jez mu hyly pohronuimi zniéeny " hi! mimy inniversi
Jeho nř k ad nří nmlv mine kin-iu l"''H"'J nesmírná l vn'
by za svůj hlavní cíl íhvoímo sí k'Unn ]''hk'1 11 významu 1'riihy ale
prolo léž jeho hlavní rysy: íiásku UiU' "'"zil s'n''! J"j{ "vanský
Irjélívost pilnost a hleďme je "uíu" ''hý ft mislávalo n
VŽdy pěstovali bezpeéí Že se Valut éiplné poném-
Jan Amos Komeoskv zemřel r lf " Mauc měsíci výhradně né
MU) avšak jméno jeho žije do '"''lý" Némcí sléhovali se bo„ř
dnes v srdcí každého fíeelm kle- '"V" méslii říše kilu do
ry jesi je pimeKlliI OOCznííme) % j„ -Myi-n vyj
řeskou Jileraturou a ísem íist ž " ' "'! "uli přednost
ve vééné oamélí oroslaveno zň I'"1 'v''y- ''' volbé rektora
stane jméno JAN' AMOS KOMKV- ""ív'rMÍv a jiných záležítoslí méjí
HKÝ Némcí t jíní cizí národové '5 hla
sy kdežto (Vsí pouze 1 Ovse j
K 6 ČERVENCI velsiua proiessorň byla Némcí
kteří ( echy eo nejvíce tupili jím
One ii éervcuci J íl"i tedy před " vv''"v'"''
i't'i Jety udála se na břehu Mna vedlo k éelným šarvátkám
V inésleékii Kostnicí K„utiá a pro H uepokojfim neboť (U-hí tukové
nás národ tak vele významná udá- pukořování nemohli klidné dlouho
lost neboř v plamenech hraníce mic!i Ncmc pak ve své zpup-
bdťonal svůj život jeden % nejleo-M"sti nedbal un jiřání a vňle sa-
íích cbariikterfi a nejvíce vyniká- "ho krále jímž byl tehdy již
lících niužrt svého véku — Mistr Václav IVr syn harbi IV Vác-
IAN llllH la v jenž s poéálku Neměřím také
Jíyla to (lohii ponurého středo- nadržoval záhy přikláněl se více
věku kdy nebylo volno vyjádřili k fVchfím kteří mu vždy věrnost
své míněni u přcsvědéení svobod- zachovali Mnozí upřímní (Vší
ně nýbrž pod ztrátou hrdla i '"''Zi niiníz byl na prvním místě
statkft byla to doba kdy každý j Mintr JAN Jíl TM lioukazovalí na
hyi nucen řídili se pokyny tehdv 0i Z( to nesiiruvedlivé že (V
všemohoucí hicrandiie iiechtélJíhi "a své vlastní universitě nemají
se ocitnonti v tmavých kobkách kor ničeho do říkání a jsou tam
zabilo nebo nu popruvíšti Když takřka en trpem Když potom ve
'irkev iloliybí si svétovJády tu tH-rvl'"''" ral! Václava s papežem
ké zaéíuiil i jijf úpadek i předem přidrželi se Němci papeže prolí
ujiadck mravní Kněží hověli svým línl pfclilasovnl svými třemi hbi
choutkám a panstvo 'jich v tom ' j''den hlas ('ecbú a dokázali lak
svorně následovalo kdežto poddá- universita se proti králi vyšlo
ný prošlý lid byl nucen nejen pra- v'm- 'iě'" pHb-žilosti využil plnou
i svou na rozmařilosti vrchností "H'ro" ''au Hus a nit památné do-
rispívali ale nesměl míti ani své-hlu' v utne Hoře vymohl na krá-
io vlastního jiřesvědéení í nábu " I'1'" příští dobu přiřkl ("'
zenství Ovšem dlužno podotknou r''""" n klay U všem eiineóin
ti ze nebyli všichni knéí a páni l"1""' Jdeii hlas
lutr kéi -i: 'IV i i i
" vinili ii n ii' iiunii i 'i iih "Yrn 1 1 lín V I i Ailll
se mezi nimi mnozí kteří vytu- ce ou norou hl v k
ovalí proti zlořádům kárali je době mnoho linie z ťVeh vtého
hlásali mumivu Nejnameni halo ba prav! se že za i-dnu' doi
cjMiu a nejopravdovejiu nich jn h vy-do z Prahy při-s Iři lisí-e
I MlblK 1 V 1 1 I A 'IT I 1 I 1 -
" oi n iinioi-oy- VI i i in ni ni inneni 1 TiHUl Oil elllio
mestei ku Jliiniucí r I'!!!!! l nepřáleUkélio německého živlu
Hus nevysloiinil i církve a prolipH'''"' '''a zaihovámi českému
likvi nik do iicvyHlupoval jen si "iroiiu a mohla m puk ntiti stře-
al odntriHiéuí zlořádu n řtivede p'"iu a iimrouu éiiuli b iu v po
ni čitého a iiefiiHovniiéhii kfi nfnn imnlch inliiboiteclt
siví Již v lé ibívmmobe plné po I lun de se nám j-vj jako umí
i i i i i t i i '
cr a luuiiu ni iiih xusiaitett so - inuv smi sví ho toiioili a jicnhro
'oiii h píeiMb i id ti louiiiovi' M' ný Hiláiicf ji lo práv
o bloolftní Nriiinbl uvt í ili eJlrii"Nt tiebu pnuli lo i b aloviil
i i ' i i' i I i i i i -
- " i " r i i i ' ' iii-oni i nří ii ki „ i i i i ti i
i i -ii I i i l i - i -
" HRI p I HV h pHIOl 'OHIU MlIMII llt riM IH p!MV Ifitl M 1 U tk HI i ifrtU I TMII
Vrtilo livbrí bb'b'l Si' kU sllldi ptiOooi e itui V M ii i4 JtVIio lni
lili A lloul lllllil O 101 pfiihiU IpUVO lm linii
lorovsiu hu hno-iii "píi liliu k' ri io J"lit k ua j„ ti toi
í fhtťl I V I i p}iid'i n o vřít '' d tknout! e y piiVib Sr
HIV' lo A Ji tnul n P opi 'píto t'U Hoom puvd-l rt Je i h lo
ptk ip''d vý ni i ii jlk ni Vi" pointuji Ibuni
( o lot Iluiv i lomí lo jHi n iinpi I' dno i lo j %iio' j b MÍ-t v d
IHlJti V tollltit ktutíitl 1'fji V IHII1 J j J"'' II H V nldUh Vil liVidi
m s nu pb ld pru id ii k( rti o I í b ( V b
IkÍjiI J t ) IO kbblá :il ft l f
W pil lOíl itHjyi % V 1 1 V M I t
4 tbí d dii V pVrt!t N-lV l V i lk
iiKo'n Nina Niiy ninrcz iiřinuoviUy u
imnmnrnA iigitanii tncli kdož nulý pro
Kiiuu k nskuMani ořwillí jířlfiulilí
iiinniifl k iiftvslcvň onoho vícero A d
ni íiikilo nemuiilj tolm líloviitl Pro
Kmm hyl peNlrý imisní i zulmvní
l'uifvM jíž (loilrohnA Zrňvu tom
liodina yJa phul iirkolika týilny v
uimio ř(moiini! niilmilcmo vyiolivulí
novu lul fííilHl i'iiii i
' - 'iyiui i rnrr i m
Vilik jeítň jeipioil IIJiííiiHiň vdnm fiiulb TTZTZ!™
mi vím všem umí Uibif k iiskuliií nl
1 1 inaHMHHH in wh awasan
Texas je místem 15
M?MiwrVing-7wapyiyt-ďW1r)fM11
rd hledům Texas Jcm neíiecším
Etátem pru (Jomovinířo
í5 rodil! Iiui'liilcv roniioilM 1L o
iě řiinnuřcnípoeeiy rok dravd nodnehl řkolv a kiwtlv k'„
AMonlo 11 Arinmas Pan drfiliy křižuji nejlepiíínil řiislmi
1'okletn aecntovoii zaňmkii jjh obéýník u dnlAÍ hiforiniicu W
Goo F Lupton G P A San Antonio Tex
11 t 1 t ť iii
om-l-o jirouruma nkó M(lwtm „ri '"'" ""f "'Y J ""J'-'"""' ' v tirz-
iiyii více 1 " ' ' ")"'iii( io-
US(!OttN Neh
Idou 1111 Iv llí ut I -11 1 1 1 1
I'ul !( 1 I" ' " J" '"('iiiiin „u
Mhíi Éolii- V„ll ii -' "' "' rmwwBnjr
'"'"' kiioiii '-JMimmi
!! I 1 í 1 ir ip 1
ukv" i l 1 11 1 1 i ' v„ v v v v nrftv
l-'mMiM ''"Ivcrsllň byl'iufk Jolu ř' Krivfk Vendul „íl-
"""" I ' kmm '' H stavu imoižidski-di H ř~ „o
ti vlíno„ mii„Mt vyui {irir nWt Uk
) Himkn z Ntitní nnlversíty y Jown řdNd I
1 ny In Hesll Jsmu nu v íí:'Ii 1uiI mt u i v
(ldn„ „ s nimi uIMil pKiLM (U-M vItl jZIkLid Na Krut„!u
-yidmn poNloumll lo ponínon iíid- jíž jřdm
iibnIiii 11 "'ovbuiostod řeskiS mlidcžii" VedkuriS ziležílll týkujfid
hu nAm zdň žn i místo-
Imkiillř svolodnl!lio nmenl
oušek elien si jiokludnlkn
MM) tllld''
řimma Křísl Jmlnutelka
se Hdru
žnnl ziisfliny hnďti-ž na jcdnuleli' jn
sludiintskdio ínsopinii "TI10 iialJy lož slAIA „drew junt I„„In Jl Htmkn
' '[""""""' "i lonversiiň v imx -íh-í f oilor Knpll aneb na
1 rmimi ju iihiklftdAmi' iiíIiIhII„i iI'Im„Ih i„y v ňi„i„ n n k
stttťi IVA At v! i- "'
! n umu " ivo- 'inr jdiiiniH 111
mensky" Ornlsnco řckidi Ntud-ntfi Onrava
niží s prihidítl zAlnm „ fitmUmi litu- f "pravá
™tř a pimbudiu LíiiiVk vl 1 m":-" i" "tul " v"
vlIA„l — v„it ti t„ ' '"" "i zprávou z
' rviímiinssy" l „i„ 111 „i„ i
rri r tiiitiifit Sllá 1DIIXIIIJ lllllílllf iri II
'"j tíhla KlonMiii-r jed HprAvnň mMo stli-
Adresář českých spolků
kteryí zalof- hyi ifMkm loto
ku il „nlversít suli a lilia! „ j "1 ' "7'('ř l™ ' "
-íl z-ij-m o My jayk mkrok! li V ' '"
mnnn nrKiulniici NtAvnJI jíž vn slUilL "~ "7~~
hovi Nehrimka a MíioďNoin Zprava o ítavu ibírkv v oroHních
I „ I 4 '" V "
P"ii ii lonoiii li'l !! i mii iAií TlOmnílťll Tirnf T Tl TírVa
''''-m nhy nvýsllj Sjia „ („„„ ylt„ y ponh-lní irtvř k vllovluo MM V
Milnrii A i „! I '
loncio ii iy r„ A Hti'i'h Jlriino Neb Joí)
l-binhli vs-dinn WHknu mlííhž j Pl M Hiku)f (Vdnr KopiU Ja 50
yyWMil pimnt a jdi lom nhy ]Ht UM Kurd IV„ Mslo 77 é:Hl'H„
J'U ty kďfí teiř fil!zill li o rii ťutii 1 ř u
-„„ iinivermifoi OřiťMiil- Mnry llioínnck IVdur JfiiddM
f'11'c lllinoiskA koníí iiravhhlni ue„A i
t4ii — " """ '" ""
Hy„ rirniie „( vWy sliduvň li- llvřda 1'okroku i i V H la (5i
ter mnukrn s(ohi s eví-e„I( OIÍJÍm Jí llurkn 0 !( li
s- v „kini jayki J'rÍ h f:(W hurUu r jc„ „ j(
olnovnm „VH příslím íkolnim rokem Klnb Minervu Cudur Kniihls la Ifli
íl iiriiiiiouiini i _ -1 ' ' '
„„„„ „-hh-u vesj o- „„ Jtonený (Vdař itnpíds in
hfibl'" '0 li joNhllno'k FřB„k Mužik (Vlir línplds Ja
m on v-m he lUiHvnn UVfi U nko- Prof V W Poonkn Amch la
h kill ídinii bylo k iiimn! knílaiv- Paní MurkiHa Posííííl ilVdnr
li tímto rokem ií!ítim seiiii-irii oii r
ndřjí V fitíel wpiřaM (-okriovti -iJw„„ '„ j„lm fVfVí 'V 'řéilár
(Umo iliďií zí kalí fiidu i-řidiiínk wi !!„ i ' '
„Ll1 i' ""I"""i --
"""oiii-ioioi' ri HKVc i vv i'„ii iii í i ( iv
idiiiu! 1 II ' ''" "
Z ("'"'om-n s nicl JtumboliM Neb
vidriii noih'dii ňlíidiihl rei iiUHi i u ii i
rul !' i ' i i iV ' trunk Hinliý cilnr Jíiinds li
„ J I" '""Ma i Viiíoiis (Vdir KidH la
io ii i u nu „ už i „ i ' ii
- 'in H1I IHV Zl ll-S
j'diol a l)ihilník u 1 Klín!
Kl lí !'! lll
' "1'i-n- iiiiirii- ii„ i i-a„o LI10
III' ' YkÍIIII „ l:í L ' " ' " '7"f l"'l'l-l
vdi i Khu Kuut"'íu } v i ?"'r'i'r i
11 1 i " " I -
i'i iiiini nciioi miř i rvioi vi-řiř
(500
10
00
00
100
v
500
100
Í500
Í500
20
7'
1!M00Ó
Ho iísa í'iilar Kujid Jn
za-
líyio íiíín i) „u proio doplavil Adrtwář Sdružení a Klubů
in- sliiMiy Mmwk lem a po vj černaní „i V„l „ _x
"h'lio eúlí „říkroieno k „ or loupených V nčm
klerý sťNtival z nÍHhdnd ídi „ Vyknnny Výhor M V K K v Ccdiir
Noio na inMio ml h Míhiii v ftuňi„ li mis i-en os v morim iJox
vy: 1-íi'dni'N liHió "n4„ 1im -!"i t edur Hiidds lat niíntoirml Ku
kterouž klaha Winunl í o J'r r''1 ''""Hek Vegii ti J)nk( jmkladnili
r i ' 1 I I1 i' tf ti r i xi i i i
niiniiiin llenavilli Ti% pj pin iřed-l ' fl J ' ' njr ! -nu jeuiiiii!
nem-iio tak' několik žermvní-h iiel V'- if- straka Jťix 2S2 fedur JdiidilH
dol ktež jeden ' edeníi pro každou l"'í"lil "rooi Jiří V JiiireS
Hdiň (díeríivl Pan l„Heř Nadovsliý Ave Iv ťednr Ittijiids Jn
ředniml iiivliniijíel M "Zíiklnilv Vzílck klnb "Komnnský" éín I v
Auru" kleroiiž pří jihtň příležitostí fíneoln Neb Před J E iiodnAř 6'l'i
liřednenl lumen A íínrfíeM k Ntnilea- H"- Otli wt mÍNtopreil Kmíl liroducký
iriin Heni'irovv Ohelindní Hkolv ve " 10 Hanitnjřii Avuj jednatelka si
VViihIiÍhK0„ i p„ ir„urHai nnnij- '''llni1 Krinl Sf f ÍÍ0 T stj kritik si 6ár-
eno také aby m eo nevidět pnfňilal P4" Hrhknvu 1'I0I T stj stráž H V
VVie io Volnů niíoilv k ře-miž mimiiSH řUlt A vcsmrs V Límců u iSlil
Víbor ' Vdél klub "KomeiiHkv" Í-U II v
Vdél kliih "Koinemký" ťi Jíl v hontli Omalm Nehr Předseda Vlnil
owa Cíly In konnl svoji imnledni Mule' Plit Ho gnfh Htr: n'ilinHtek IM
n tfií (iiimí priízdiomiiní dnu 10 íerv- Sknia !íiH Ko 17th Htřt iednatid Petr
f''í nl přiíli ll f lenoví ktníi do Pípul PIS Ko 21tti Htr pokladník hit-
mih te nnneniiii Mn vrfltf tém eo od- dmliiv DíeiiHthicr 101 Hn 21mI Htrjdo-
iiftel nu vly miiidio zdaru v ie- idnovatel nruttiiu Jun HUrba HFD No
veřejném živo)'' Wiionieiiuto hv 'I I!x 21 venméH Honili Omaha Nehr
io ehvii „oyel na nnivernl' kteréž Vlél klub "Komenský" říš III
Illid ne lž nikdy lievrlH Hlibeno vy- „ l„ í'ilv In VhUAV vnV nl nrt
" 'I"'1 """nu piitee iHiMiia ro- Nimkovn: míntidednia Vil Ddeiii
em ii iiinlirali ne o tu nhy nové nu- tl i a likl nl tilnin ("ernC itti íirowi
iii reMi ni11 nu t MioMiMSy s Nlri yhinlii llnliuinvi vemnén v
o iii '
'in ru hiiio hiuiiii IV ll Koiiel 'Vie „nu pi(v I
ii lell llill-' 1 m i ' t
'"" '" l HJ it l uieir V 11 tl 1111- L' M„ ii m
íl PíiuvMS nl Jlirla himkovii V I V
'II ft 1 1 r 1 1 ti 1 l laá I il i ' l'i I k li iniilliitl
(' ir( a t ni( uiiiimiiii
ilitHhk )t No Z mititohfíMt h) Mario
Nitvríul )iMiri-lHih a v K iriinutcl
A i' M ilulun jtokl til Auiui Houkup
1 ii-' ( o iiiiin t i i Ulil IVIIIOUD
tlil r i v I
£1 Iv A V VltIVUH VYliUKU hwii
Vdél k'nh "KmieiiHkv " řin V v
v ni (lemon Kln itH ii riiiMii A„i i Phd A V Peltan IUu 11
iiívinii„i nn„„viil( nrhéiié mii A: lelimll 1 Hmitnli P I)
loíoil k l'iriMV ímimnii kleni j ii v nl mi A: inrf vt rf T W liuiJku
Úlu A onnO v Aiuk la
luk nu Jun Ml lnuli' iiimii ntom
tiirkiv vi im Ii iMmiotiii t -iiuh In
(rif J l Ihll I ni i i' (ikiJién ji
lul 'iln V nllin I i l jikuiiii
11 ji 114 m t f ( In V" éu a r I tniil li
"i'i'il ii I i tv i l iiiiř j il řnU
i= iu i ni vkiov tr il i'
Suklli jt p tu 1 v ii řaníih
íilhírlt ii k IHltilií Ncuí lil
in tiii r iiki iii miíkií
l[Ntiifelehl Vil Ihileji lnj H pukl
-I
IimA
Jo V hl bd
ZnUVY l KMIHU
'd""1'1
Nllll lil H I Hl I Slil
h l ii ni! !„ k
♦ ' -I i ! I - pili i I
i I n a i v i -I t n- t v M t
i " -!- ťl íi l'kkť
H h i i l - Mih i-'
i oi W I i to ii 14 - I i I
í- i jt lnu pni „ U ti n hI-il m
t t i- v i ! i - u ti htii
' i vi- v ! Vi ) i ii i ií
!i tliitv In imi i m lak id
nim ji i I ! I -t i
' -i-iiii vk-Mfť --
V- khili "Kuhiuky" éín VI
v M iiioopitii Mooi Pf- lumen H
iMintli ''II llino l l M i: ' iiimIi
(inl Jiilmn VV Popi ť 'O ťimiiJilv
Vi H K j jidiiitl 1 a piU U M
so t i- o li) ji Jtii Vinni v Mni
Iu npilln M 1111
VH I klul " Knm -nuky " í ll V
l vi I N n '! J i„ P K t v i k
lllt ) Ilmli lO ll P I Itimt l
UII tKk Kukni k Vlio' Mní
lv u v I II It I
V 4 ! VI! " h n iky ' Vlil
r ť-iV I NI f- t TI '
1 I 1 !! I u Ml'l )
í l o i P ! i AÍ Vit pi
li k i kil-lkik li il ili jiti k j
i!ifc l liiiitn li li Oi k %uili %
r! k Sh
I I K '! " h I ' "i I
II u ! i ii p I „a K
♦ i lt''ii ! I' N't'shkj í- I
lldU ' VI ! K '♦ J p'V!l)
uif %i ii Ví 1 ktoik Vl i: it
Kolnu' tutt KknUki lov
Hi i l -lH S I f
1 t k'„ " t4:teVi f t V
ir i Pt pe i ) t V i itt-k
Lože Jan Hus 6 5 Eytiřn PytkU
ndhyvA jiravidnlné Nvé wIiůíw druhy a
ílvrty Étvrtek v HokolovnA Hrhazo
zalinjiijo ni přiiMno v 8 Jiodia veor —
Vel knnidóř J W Zurani rníatokancliíř
ťr Novřik prelát Leo Houkup coromo
nlář John Pimpíchul K I£ & H líml
Fibinjfcř M nř F Jí V ProcJiftNka po
kladník JM Holek zhrojmÍNtr Vr prou
vnitrní utráž Fr Jolon venkovní NtráŽ
on Wol
Podp Bokol Tyrí C I
odhyvil nvó prnvidnlno mdiflzo v líni p
J V Kaniara první nmJĎIi a třotf pon
dělí v ihénM J'íeild„ Fr Bvojtek
iilntojřiJnida JiM Piťiift tajnniník V
J Uhlíř iM2 o lltli fJt úóikník A
NovAk 12IIJ Ho KM Ht pokladník
Wm Vuňak doKore Bud JCoraniIa uá
íelíifk Ant VaSak praporiíčník Jakub
Jíondar vyh máj nu 3 roky Frank Bvq
hoda
T4eor Nobraka í 4771 MWA
odhývi ivň pravidnlné Nclifizo každou
prvou a třetí Ntíedu v méNÍel v 8 liod
veíer v Hokolovno nft již J3 uj _
Vysloužily konniil Fr Jínily k„gul
Mat Vltava ndvoiiíí Fr Péchota klork
Climi HmrkovHky 3J81 Ho 23tli Bt
bniikéf John (Jhlehordd průvodíi Jih
Htanék vnitřní NtrᎠAnt liirta venk
Ntrřiž Joneř Wolf
Tábor Nobrak4 Lipa £ 183 wow
odlévá vb íchOswi Uvádéel každý prv-
o i-i vrioK oiienoiiii kauy třetí čtvrtek
v mřxfei v tíokolovriá na jižní 13 ul
- Vyl korimil Fred V Blámu Velící
konzol Jha Pwiplchat t mÍMtokonuI
c UwM klerk John PoHpíchal ml
im Willíam Bt„ latikňř A F Novák
prflvmlíí fr Bvohoda vnitřní tráí A
líniJiík venkovní stráž Fr Janda vý
bor majáku J V Knípar Jamoi Bip a
inni- x'nk'nř
Tábor BoJiomJa i 2015 E N A
odliývá v6 pravidolDá mMri) každá
první pwnléJi v mŽHlel v Sokolovní
Ho ]3ih Bt PředHodka Anna
iříkovMká niit()píodi!dka Uora Ml
Nktií kandÉfka M Btruklová tajemni
o Anna Chleborád lm Bo ]8tU Bt
iiuiiiuijiiii íwnrio Urbánek „mrňftlky
Mario Wlíia a Mario Příboraký vnitřní
ntráA M Moravoa venkovní utráž F
limiín výb maj Anna Bemík M Fíl
Iij'I'í a Anna Jiinder
rotfp Bokolky Tyrí i I
j odbývají nví pravidelná nrhflzo jednou
inemerio a Nieo Hnidou čtvrtou nodÉli v
xínl p J V Kařípara 1'řcdnedka Anna
Piťlitt J910 Bo Utři Bt miHtopfcilNiídka
Koníí David tajnmnlco Anna Bvojtclí
2332 Bo Itíth Bt úíutnlne FmiJio Chlo
borád 1M2 WUlíam Bt pokladnlco
Anna Urodil dozrkyná Mario Vaíko
výb mnj Emlli9 Moravnc Auna Va
nék a Anna Chleborád úíctní výbor
Mario VftAAk a Anna Svařina
Ložo Věrnost Západu č 474 F U A
odbývá vé pravidelná Bchflzo každou
dmhou iiedňlí v míÍHÍei vo 2 Lod odp
v BÍni J V KuSpara na již 13 ul
1'ředneIa John Yirák mítitopřodHoda J
Dvořák taj fW Antonio Třtk ml
I7oa Ho tb Bt pokladnico M Do
Jidéeh [rfivodkynS M Hofman mílo
nrdetintví h Martinek pravda M Olin
vnituí utráž A Krajíček venkovní
ntráž J Novák výb maj M Ilernn J
Alan a A Dvořák
Tábor Myrta C 022 E N A
odbývá svá pravidolné nehůsto každou
první neděli v mÍHÍei v Národní Síni
na 13 a William ul Vynl nrorokviift
JoHeftt Blániii prorokyně Kat Veleeliov
nká mÍNtoprornkyni Antonio Novotná
'"i "'eo l'raiitika Houkup 1310 Bo
llítu Ht pokladnice Maria llouka! kan
cléíka JuHifa íiípa inariálka Anna
Kmite ká viiitiní utráí Kat Adam
Viiiikovní niráž Frant Adum výb utaj
FruntiSka IViik Frant Houkal a Anna
2ibka
Háj Martha t 10 W C
IbývA vé pravidelná ohua každou
iMvrtm nnléli v inésu-l v Sokolovně
Ho 131b H{ Přednedka Ahmla
Vaňoun liiintpiedka Ilarbera l!o
liáéik tajemnUe Frantíka Pusek 1P7
Hu IMli Hl pnkiudnii Jmifiua Mu
fík véntkyaó J!rliřa Knnl průvodky
ih Mario JUbhi ii4ii Mariu Dun
llurborn Matliimr vb mal Trrnii
IVIikán Junefuin Vavřikit n Anna Vn
nif hájivý lékař 'r Um BviImiU
Sbor llTéidu Nové Doby t M JÍD
'Iti'vk nviJ pJ4v ih l tá k4MJ
Hn ' v ntinii v i! hd i v
Vuli Hiiii 1 I s VV lilium ut Vnl
řfUlk4 Mjiin fiuk eiUlk A
Dillí 1: Hi II Vlřl v i
1 Viltl ! M- liti p B K
i iiot Mii„ t -:! r i-nkU lui
Kt Ktik ! ' ik i Míiiin Iv ! 4
Mt N i ) Mu l ikmn UM iv 4
'VÍ Vi i uit„4
T#l J4 k4 Omkii
dlí4 tii J l„l !! t ~ i 1 u k lU 4
Puk! IfvP v I t V i
itnit i h tuk Hit híhí4
ItoiH i tk PhI i i u4' i mř
MI ft n-uih p lvi! k
it:n bt jk'4liik ťr J!t
ibf H4lt i JCt
!♦ Iv i iá kir kil)
I '
í
i
1
IiiÍ u ! ji"nil I % ! t é % J 1 1 k 1 I tk tt U l
: i i i :!
t v i ni ! k : t-i i! i la íiíit s
t i 1 I ř j ( ks Uu
I s a I io i i oni iai § ii
Umí -i -l 2 k „(
H lil l 1
prii v e inu-
J M in] olil IlOÍI (']tl(Mi ii ll) lopotit
i O f V I ' j: : : 4 S t
t I V "4 I L t
i i'i' ke o (iu i( i t
" t Niř-Ui I' í l % VÍ !:! t
' pf'l A M jí'JSi
I ! 1 Uh i Spi v t)l
] i v ' b oi li )!!
i in ii b bttlr MO t'tibb'
1 n -
pk bvl in lith ii odvi l dl V i% vt
m i e d lot ! h ií j i it iit
+ - ii v i 6r 1'íniť ! i
! ' ' ♦ t j i-l 1 k 4 II
- ii'u!i ivf jli (stu i
-iM f :nl At
i { Ut Pi'i in l
t tvkU4k Ji :t #
M (i i ♦ pil i W í ! M
io ' S l't ) '! i Kti-" i
V t t S u p t
"i! A V -k i t Vin i
?tk llíl ?'► 5íííi M !e í
I' i i- V M ll'k 1 p-kU I
♦' l'k 1 1 % S pjifc M
ibot % l ti buo HII NO! ! j-iik um 1 :í ( !!
v ' e - IO V i 4 I % (
ulil?' i l ' t v : i v i 141
k