Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 22, 1908, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ví
8
'I
5
:
4
' i
' í
' i
f #-
- s
I -i 5
i
" 1
i
j
I
rww ovir -:-r'
HrJ ( # t-V?Zr - r TTT-" Wid
PÍP II
Jen v bytč pana direktoru Jito h
Mm ut no Vrchní neděl neustále v
své pracovní nebo v kanceláří neb
dohlížel Kliíka ii Hc!nMh'ivi ho
téměř za cciy' den íicNpíitf-ily
To by ji nvem nezarmucovalo
Klínku Kí-dá víiIíí v zmíním pokojí
Kama tichu zamyšlena 1)oIh kdy
rozhodnut í své oznámili měla kva
peni ho blížila O rozhodnutí jí
nebylo ZfisliiiK' liliiNÍvcovi věr
nou Ah následky toho?
Teta za ní trpěla Ona hanin hy
Mrýeuv iloni opímtilu hyť m í klo
potrm vliiNfníina rukama živítí nic
la ZiWala hy jí ta jasná útěcha
že Antonín ji riipijHt í
Ale vyž''tic-lí utrýc tetu' Kdy
koli na ní pohlédla bodlo jí u hrd
co Í)ohikI jí ficdoiiilou vala ale
řeká h její nef ne Minia rohodne
A lllanivec nejede! O kdyby
axpon n ním mohla promluvit a je
mu tii poHtéiovatl
# #
IVineesNa íohflnna záhy M' "vy
htouavM nemohla w veíkeré o
bavy zuplua uprosí it i IVvuí její
milostné setkání h Armhlim bvlo
komorníkem vyrušeno —
Na hď-nti nezpozoroval nikoho
x M r t i- i i i
íkv 4iareuiíu novoy 11 víik o
nen lokaj M'l)a na utob rozžeha
jíeí byl poznal v jejím petroje
ní? Ví('e jeítě byla Mařenku za
ražena 1'oprvé wetkalí e u jíž takové
řielíczpeéenHtVÍ Jak to dále bude?
A komorník? PovMi vévodovi
nebo jinde — pomýšlejíc na to
zardéla xe a v nitru zalekla
Obé dívky mnoho rokovaly o
vřerejíí příhodé Ohnivá Johanka
nefozbývala ducha Sn od
hodlána téňila kvoii druk 11:
"Xiceho m neobávej tobé nemuí
být likřivdénoí"
Sama byla na " pronásledování a
utrpení pro lásku" přijiravena
Než bouře se nedostavila Den
minul nikdo ne nní slůvkem nez
mínil Mařenka obávajíc se aby
xtarého Stirsílifze nepotkala ne
mohla w mu odpoledni přece vy
hnoiiti tTpívl Jot ni svůj zrak a ona bez
déky sklopila oči ti kvapila dále
To bylo v Se
"Lokaj mne nepoznal" radova
la se k veéeru Johanka Hylo jí
to k smíchu "Vidíš jakou umím
Mařenku představovat !" Měla ra
dost z toho dobrodružství "Teif
bude po zkouše Mařenko Púj-
Mařenka se vypravila na cestu
nyní nebezpeěnou do divadla to
tiž kde v imdé loži potí! vévodky
ně pod kobercem V tiHpUUie díeVr-
né vybtceiié říiiiic dimt mísili by
]o pro malé rúové psmiiéko které
tlím Arnoldi p zkouM-e vhod
ného okamžiku iJiritné íistrul
Taill tilké V V bíl ili sobě oiov éir
ll'bvoJi Miiíelice Inožllá jelitu ji
doldélli
IftJuli od té t livile fit Hlasivce
odjel ktal e dvojnásobné is(r
iitýlU JeliHI llensio dÚV érilé j'ď
iiái i Ariii-hldet vrcttuim dobif
si vnímal vi le co klem ib lo
V tnk ii-tné drniiié jjká t 1 t
sl dvore VťVodkt'ui toniJio se
mluvilo Ulálo t)hi tu jcnisl v ím
NrtVlh !siliAv bil Vůbec íiá
111)10 Jtkol te:ltrili la 'o' - IH t j
VévU pfejc hitií-!kn (ti' J'b'J
i j pro!) imim t ' ťi io4ii
í'lé il i! ! bt V ' I : H-t s'l
paní évÍitV lir 4Ím! kd tits!
lelnSvé V f !"! I MH'"l jd
llll u Ot-iiiÍ Vťí'-rs- In'- f iit i
j# !4fh I í i il j"! } 01
tMl Tt"'i' !-kď lirjsM tt
t - " ' ! I l ' I I t
Na dvoře
Vcvodskcm
KOMÁN
lívé cekal svéJio přítele Delším
prodléváním na venkove vzrůstalo
nebezpečenství a moc protivníku
Věrný basista vyhlížel zhusta v
tu strunu k Itat ibořicfini ale niar
né "Puh ví" myslil si "co lam
připravuje tak dlouho prodlévá!"
Derifié zašel si dollí do mést u mi
pošlu necekaje až by Jiosel listy
tni zámek přinesl Holub dobít
Vcucl Ze jebo koleya tenorista je
mocným spojencem Vránovi a že
mu zajisté přízeň Anny Karoliny
vymohl Itylo teily na éase aby
len zpěvák S jevišlé kde příliš O
briitiiou svou hrou překážel ustou
pil Z Prahy měly dojiti listy ktc
ré hy poněkud světla o něm poda
ly Tolik duí lomu co tam psal 11
dosud nic m-přiSlo a Hlasivce tuk
nutné (éeli zpráv potřeboval
M holým lislein o Podhájskéhii
nalezeny in nechtěl c d vážili Již
čas svrchovaný éjis !
ťcho se obával stalo se Přítel
s dobrou nadějí odjížděl domní
vaje se c návrh je jiz jako pfljat
Jed dověděl se Holub že má býti
znovu o né-ui jednáno Šeptali si
že (o vévodkyné vymohla Viděl
jak škodolibé i radostné se usmíva
jí jakoby jíti bvli že vše už od
byto Vrchní teď skoro neustále frval
v Jiaiicebiři nebo v pracovně lín
ťárck běhal jako o závod i jin
poslové vycházeli od direktora
jenž zhusta také se staršími úřcil
niky konferoval
Klíšky jakoby na zámku m-bylo
Holub ji všeho jednou a to jeslé
J-moiii 11 okna spatřil Zdálo se
že ji pan strýéek jako zřílelnii
sinvi ze nedovoluje aiiv ven vy
chazeht
Kliad se dověděl ži na veěr
Hlasivccm rve než tento odje
po delší chvíli hovořila ?
limfjak buď tolik bylo mu jaN
no ze Antonína tu velice třeba
konečné napsal lístek který odo
sbil no zvláštním tioslu do líiiti
boříc
Zatím kula pani vévodkyné zel
1 ' — — -
zo dokud bylo žhavé Manžel jí
slíbil Zw svolit ještě jednou znalců
kteří Ih u návrhu Il!n-i vi-ové- mí
něm svá vyslovili Poradu tuto
však zamýšlel až později sbro
máždili vévodkyné pk žádala
aby se víe přeij plesem odbylo
"Xechllie áleitost til UŽ ve í
liiitibořic vrátíme nekvapí Vím
Ze tc refolUlé nepřejete dvl)V
poradil V její prospěch se vyslov í
la Ulálo by vás to potěšilo Ne
balme si tedy těch nékobl: pék
hých dnu a veselí — -'
"Nemyslete titůj lliilv Že líců
AÍiipiiě na (oni slojím u chci
lihy se puiiZe po lnění jeillido J'
: i f 1
jetinaia nic veno naitleuu n tjt-i
jen priiNpěli 'y lulllU lépe foil
lilíte Af j' Usneseni tukové nelio
jillé já se lieměnilll Vílll Že jel!
lišeio ' prospěchu dbáte"
"Velmi rozumně rotoiuíle mlu
víte tak Velmi rád slyším '
"AliVtll tiptillllié IlJuVlbl lie
přeji tomu návrhu rábt bveh
vše pii starém mUlido Všjtk
V n e si ťlnt váíill ž je jiislio Hic
t luillli Ob t éiisi Mlíutllé
1 b!nbiii jsou ly lam a ( o ni
Vlb líitit iMiiutoutý iicka{ ?t
šířili lnvdit'' pbb
!'! Yi'tiivi r'í i
I
frtti 111 ok'Ub-t jt oloi její t(
řikU sc tbcjd M -l-ěltě tiskl
"Hud-j dl rih UK O 1 1 ) -ť t
inc tjl di' jl-ité pťnl pbs ni
-ik se t Hile pk"ji 1 ! i I t
t [ 1 i ti ( f k O II si J l ' 1! ' ' j
' I ' j iIimiÍidi í ! 1 r 1 r-' 1
v 1 mi -' U ti ípi': "
zamířil ihned k Holubovi jehož
psitmeko 1 rozkaz vévodův bvl
nbilržel Ten jmvěděl vše jak si
věcí mají Hlasivce se zalekl ý
by se vévoda tak náhle mohl zim"
niti
"Oji toho neučiní élalť
svolení"
JIZ KVČ
'Zápolními na ni Konečné u-
dělá ca jí libo Dřikaz toho že
zej tra se rada znova sejde"
"O vrchní hy nikdv nic nesvedl
lolvby — "
"Arnoldi rozumí se — "
"Oil zítřka musí být nemož
ným sice padneme"
"Psaní tu nejsou"
"iiyhjui-ii se s um co mam
A což princessa'"
"XÍM10 jsem neuhlídal Sum
starý Martin nic s tím já mnoho
nesvedu Nedlí věřuj „"
"Puílii k nciiiii"
"Dříví' si přečti tento lístek
IV cd hodinou zaslala mí jej Kliš-
1 1 11
nu ui'uijic mne noven II jel (i-
dcvzdal Chtěl jsem jíž prve no
vcho posla k lohé vypravit"
Hlasivce již obálku strhl u lístek
přeřetl
let niku
"6 t o
lio dědkovitého zá-
!" zvobd hněvivé
D01V1I se nemilé noviny Dává
lať mu Klíška Zirávu že strýc se
dověděl bezpochyby i(J pana Ar
noldibo že se v zaliriojé sešli dá
le o bouřce kterou byl strýc doma
píisobil 11 na konec o návrhu kle
rý jí učinil Jicii rozhodnuli její
ho nastal
"Tobě- nevěrnou nikdy se ne
stanu" psala "nic tetu ubohá tc
In měla by se pro mne stěhovat a
trpět? Ceká že přivolím Co
mám ubohá činili? Přijeď při
jeď mťij Antoníne!"
"Cti Holube čeho je f j tyrilll
schopen ! " ]
Hlasivce přecházel rychlvmi
(roky po pokojí Starost o Kli
iliii zatlačila myšlénky na zítřejší
poradu Když hasista dočell tá
z se
"Co ď'"
"Nejlépe by bylo" mluvil do
slí prudce llbisivec "abych do
-li 1 - #
sei K vévodovi a Se Vsllil se mu
svěřil"
"Dnes už pozdě --"
1 M I I I 1 I -
noru imcji ume pověděli co
jsem v JÍHtibořieích slyšel pří
pnivy 101 tolik času iiezabavílv
l'vl J:eni V oliolmcli Vesnicích
divnou vec mně vypravovali Ob
íiž zcjliu ! Ale ubohá KliŠka ! Co
aí za krátký ten čas vytrpěla!"
'Nezapomínej na zejtřek!
"Jíž jdu promluvit se Sliejlit-
zein Kád bych se jeíě s Kocha
ncm poradil ale není času
da je ilopoledne''
"Já k němu dojdu
"Jdi a jiovéz lnu všecko"
"I o Klišce?"
"VŠeelirnt a požádej bo
ora
aby
asm z rána ke inné přišel Zvalť
jsem ho sice několikrát na zámek
ale tam nechtěl ani nohou vkro-
"A pro'-?"
"Má iivktcié vrtochy ale řekni
mu že to nutno že ho žádáni — "
Hlasivce oib-Šel starému Mar
tinovi kterému se tvř vyjasnila
!uŽ tiiji-iniiíkii spatřil
"Dobře Že jdete pane sekrefá-
I Sluly se věci Vy jsp Se ne-
II t
siauinl
"Aj!" vyrazil Vesele Hlasivce
lc vzpamatovav se potlačil své
radostné pohnutí že mu snad po-
lanu vydat 101 zhraň h žádal Mar
tmu abv mu v Še sib lil
''Cekáni na vévodu Puk přijdu
vám On je 11 vévodkyné Teď
e sKoi o stale V Jen Sioceist
)" nk vlídná in k la-kavá Jako
niMij it lo ponn hiaseiu v
liclliž se Zlita jený hněv oblážel
llblsivre seděl Ve svém pokoji
liiliocc zoiiivšlcn Nustabt nz
oddá dolin Co ěuíitij Nit v rit
lil lilVlieeeiist I VeVOi 1 Lilisi h
Klička
ÍvílěI li ifejtra vicliiii sol vit tu!
ude Hlusivt-ovi ibiUihu iMilivtu !
fi ii kdvby ráno dopis Prahy pí i-
'i Ale arrtky se It-b" jí ' Ko
lllll lilii yilůlliosti 111 Vesnili h
cti hy trudit dnti licjlcjii 1 jrá-i
Vi II tulii - v klÍ lí ttibo
ll kem sl V šr I
VstUipt H bil
"Kurtnti tn ul d uiia Od i I
)lk III) 0 !islt ovd li tl k Itl
Vil V rtí e o i ilr
Pťiikt?- Vilu se prt-tt liáti)
("kl"' Kdy j 1 ij 1 'i
i
o !' "
K li t if jlr IČ 1}
1 ! j- ' i
I tWit l')t 1 k
starý -Martin rovedei vse co spa
třil a zpozoroval
" JViiicessa he přestrojila
vil Hlasivce
prii
"Mysliteli -- tedy přec! A
mne to také napadlo Tedy pře
"Pekl jste něco panu vévodo
vi?"
"DomiiI nic Chci ho Sctfití
Pojím se že by mu něco takového
luze ublížilo"
"Mlčte prosím ješlé až vám
povím A vu: polom jste nezpo
zoj'ovnl :
"Jsem více Šjiehouiiem liež ko
mocníkem však sloužím tím tak
svému pánu Ale jsou opatruj -
To dévče je hrozné nejisto má-li
mne potkíiti
"A princcHsuT"
"Poprvé se na mne tak nčjak
divné podívala --- to mue ntvrdi
lo Ale t'n svftdník jakohv nic to
je elovek drzého celu"
Starý Martin již dávno odešel
Naslxbi noe vše se po celém zám
ku ztišilo Jen Hlasivce nespal
Seděl u otevřeného oknu hleb do
tiché vlažné noci Ji JÍMto že Ar
lioldi Johannu obloudil Ale ří
lo vévodovi a nedokázali ? Koho
viděl Stiecditz Dce rit 1 ic 1 1 eli ivn
Arnobliho nespatřil n lokaj si
mohl mýlili Toť nejsou dťikazy
a prcce jisioia u kdvliv zítra
lé porady nebylo kdvby bylo mož
fm ještě času získat
nncessa vevodkvné! Ať o lé
neb oné by dokázal pan rada by
v ztracen Vévoda bv Irpél ale
možná li jinak
on lichou nociii dobou vzhlí-
žebi na polo otevřeným oknem ke
nézdnatcmu nebi ta na kterou
enviie vuionui vzpomínal I'n
bílém nočním rouchu rozproudilv
- I 'I a
se její tmavé uvolněné vlasy se-
pjite ruce spočívaly jí na klínu
lilíška byla smulna však klidnčj
si nez minulých dnfi Pochybuo
st i nejistota ty tam boj ukončen
Pozdě na večer dověděla se že
Hlasivce přijel 'Jeď má již její
lístek v rukou ví o všem Zejtra
zej tra! On sotva teď pomůže zá
pasíť sám ale porozumí jí a ne
opustí Zcjlra promluví sama se
strýcem a zfistanc-lí neoblomným
odejde sama z toho domu prchne
oltud dříve než by strýc ji a tetu
odvezl Především dojde Útočiště
u Kochana jenž ji na první oka
mžik ukryje P_vlf Hlasivce Kliň
ee za onoho večera kdy spolu v
parku po druhé se sešlí všecko po
věděl Neznala toho starce ale
důvěřovala mu
Strýc potom tetu zajislé nevv-
pudí a kdyby přece? Puk — ó
pak tu jediné Antonín míižc po
moej a on pomňžc !
liáno přci
devátou hodinou krá-
'el již Holub dolij do města Za
nedlouho ozvalo se veselé troubě
ní a na náměstí kde pošta stála
přihrčela diligence čtyřmi koúmi
tažena Na jodsoiluím zadního
páru seděl postilion v červeném
ťráčku louka je ve svou kroucenou
trubku až mu tváře vzduté čer
venaly a na bělmu vypoulených očí
červené žílky naběhl v
Holub s ilvclilivoslí čekal zdali
také jemu něco přivezli z Prahy
nějaké zprávy o Arnoblim
Zpráv těch bylo Illasivcovi nut
no chtěl li mi jisto jiti Jist jed i
né i'snné svědectví které proti né
mu měl iifbvl nad všechnu no
hybnost
Všichni se fiž téměř rozešlí kiiž
lý si něco odnášel jen pro Holit
cil lili Jii mVio ií'iit (mii
a -Dvéře
miřil k domu Kochanovu
byly zavřeny
Klclnl již J10 tři ti V tom 0M1I
ne st ním tenounký blan nouwibt
vu vhlajice:
''Mládci iiiní ibiua"
" Kam odcícl iie í hochu
"Včera oibicl Kam iomIiii --"
Zahučev liéco m lboli k
řámku Sooscbiv ibbijc rt lund
lia to ji ho luatk a I11 ilali Witou
I'1 hleib li niiUu- t nini
"Co tiiiji ibcii nní (1 iáiioČ i
Hiiiku chtěli' i'iíitbi iii ii !
jk likiijí 11 A linuč jmi!í"
l'-sl líH Šili
v d V 1
j-i t i in 1 11111
lOIViiji f M ti 1
r j 1 o o in ! pi V
ri:l jit %toitn b
V!t kúii iíji-li A j - i
V c ' 11 v ř t !i-'i 1
Of"t! I
-u !
HOTEL PRAGUE
ČESKÝ HOSTINEC U MÉSTA PRAHY
na rohu VI ii Willlitiii ni Oitkitlm
Cistě a pohodlně zařízené pokoje pro cestující opatřené
úplně novým nábytkem a elektrickým světlem jakož i výbor
ná česká slruva n vzorná obsluha V hostinci obdržíte výteč
ný Storzův ležák nejlcpšl druhy vín a likéru a iiejjumnčjší
doutníky
Krajané zuvítáte-lí do Omany návštěvou ubytujte se v
hotelu Praha n ušetříte nejen peněz ale zbavíte se všelikých
nesnází O hojnou přízeň krajanu žádá
Tel A 1814 iíólf JOSEF MARUSAK
fé K-! -( !l 1
g si-jsiHri u iejli'l flUHFK ir) S('IIIIHII l(
I ED MAURERA ggj
T ělslř 1 'IO'l t urnám ullic
ťriivi biipurťiVHiilt piva nu řepu PLZEŇSKÉ Méídoiskle pivo
varu v 1'Vni v f'1'i'liii'li Ilnliriiu Mioiich Itnviiriii jiivu l'iv Aiiliciucr-
hubu li Hveinziiiiiiii' rioist ZIHMIO'1
') Kavtrna pro dámy nalézá m na
50000 ZDARMA
TAJNÉ NEMOCE MUŽŮ
KNÍŽEK
o
li ál
knri
rruilu ídarinu Iřcdaí liodlnj od ílll Ao 6ti VnedMl od 1 01 i do 2M odpoWn
DR JOS LISTER & COf
40 jarborn 8t BA 7
etz BroS
rVefHtiirwí pivo
M
h ceilf"
SEVERO-NEMECKÝ LLOYD
1'rHviilcliii (Mištovni u 'iiriiiiivcliiií doprava
s Beultimore do Brómen
přímo i nových iJvouAro-jtovýcIt pusloviiicli piirnWrb od 7ríiu
lili (100 tlili HIIUMlIOHlh
Rhein Main Neckar Cassell Brcslau
Koeln Hannover Frankfurt Brandenburg Chcmnítz
I kajuta z Haltlinore do IttVtticii od $5250 nahoru
ryto pirioky imji p j„„ třílti kiijotiií kleni 11111Í cim jet nw
II kiijniii
Výiv jiciiovMiii' parníky jm vvliiiiduú nově vyWnň xlaiduvunú a umIo
nV zH-iiř pokoje kijitnl nu p„lilč Kl-klri kí včtli'iit vnútli rMturArb
J)nM zprávy po]Aviijl ni iicriilnl jiiniitc'í
A Sí'irMACllKI{ & CO N„ 7 S 0„y St„ Maltimore Md
II OLArsiíNirs & (' !ló Dcadbon St„ Chieaťo H
aneb jejich zátuei v Želili
Lee-Glass-Andreesen Hadvare Co
proUivíí
Tl-e1
vyj
l'cní p
li a kovo- IÍÍ - (Mimlv ili!! Iiř likv ii„iik
lirvk' t i i ti Ijnoi
Otlt and Harney Str
liilil jc H
Ohv lit liTim Jytli M
Tťiťfoii I 'iii-'l "50
JOSEF KAVAN
pojišťující Jednatel
m-jlt -ř h í ii ]t Idu" jf
b!d jvlmtt
%ledttatcl poeiukovy
t d I ) t Ol
i 1
vlimtiii ělstí 8 liojnř ymolieliý
řeznický a uzenářský obchod
v fis vwH jíž lil nb Omaha
Ilolilltý výliér éerslvíhi) lliilsa lifjlepsl JuUosll h
zh ceny iitJlcviiši Xfikftfi výrolikv iizcnahikň
t#šl m lé iicjlepsí povM (ilijcdnavky možno
učinili tclcfiaicin lioiíglim tV2't
™
roSK 11 loil repiilfC'1
druli podtazo -f 01 f
Dfl
llílKiyiíl 'i
rudu
řlU iV
i
1
i'' ?b vru'1 r att
ú ftft
tHft 'líIIi
'iítO
O
CHICAGO ILL U B A
Brewinff
vu r v Onuic
na
vu vellifon
Himt ťV lo- řloii vádu
ilruliil
Omaha Nebr
ri-Hřii -JIT I iib M
'IVU foli Ilony! 1 I I 4
L d " iitt li
Yl llo!
j' Ž ll'lp4lj-
Ún
!! ill I I M
koll
ti
c:
r
"4
i
řr-'
i
l
r
r
1
pí ! i
' h ' i
% t i d I i-
" i' '„nu
I -li l l Je lt
t of I
't V' "1M I í l ! '
„třt
I!
I Ol
!t
I 1
1 1 0
4