Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 22, 1908, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    K denním událostem
Spojeny tisk přinosí V ti-trh to
tlnťťh tťlťrrHin o schňi Nt-rncú v
('honiíitové které KÚnistnili e v
hojním poí tu němečtí poslanci
kde štváno lvlo proti Cťehuin O
kulturních událostech mezi Ceehv
KpojVný tisk neví ničeho ale )ub
Ke jedná o tažení proti Ochom
koná nev) kle poctiví zpravodaj
KkOíI pUVJliUOht
1'ítřízský 'Časopis "Mutin" při
nesl v min lily cli dnech zprávu že
president Jíoosevelt je přítelem
trustu 1 'resident jrý prohlásil:
"Nejsem nepřítelem trustu jsem
spís nepřítelem nepřátel trustů
Konečné nepřátelí trust íí jsou de
nní jíojry a detiuiirojrie ať se jeví v
jíikíkoliv puflohé najde ve mne
vdy nepřítele Ale jsem neo
blornný strážce fíkoiui a to musí
hýt V misí zemí kde vše jde ob
lími kroky v před hýly utvořeny
velké finanční společností jež do
sáhly tak st rušné moci že hyjy
přesvědčeny že svou tíhou rozdrtí
j zákon To však nikdy nepřipu
stím 1'roťo mistíil fmj Ah hoj
není namířen proti vsem velkým
finančním společnostem nle jen
proti tím je se nepodrohiijí á
kónu Mluvil-li jsem o "hoha
tych kteří přestupují zákon" n
chtěl jsem říci že všichni milio
náří jsou zločinci Mám jen ty tm
zřeteli kteří drze se staví proti
zákonu a to je mí plní právo
Nehoř bohatství je mnohem mí
n nežli chudoba omluvou pro po
rušení zákona -— IVohlášení to
to bylo prý pro celou Evropu při
kvapujícím J'ro Američany ko
íií-ční jo tnkí iionívadž dobře
znají jeho dlouholetí bojo prot
panství trustu které získalo mu
mezi velkokapítalisty značné ne
přátelství Jinak jsme si už na
vykli brati lakové a podobné roz
mluvy dopisovatelů evropských
Jistu americkými politiky re
servou
Zřízení dvou velkých knihoven
na západe české odbočky při stát
ní knihovní university v Ncbnisct
a knihovny jež pečí českých stu-
dujících zřízena byla v 31 in nesu
té nutí nas abychom několika
slovy dotklř se významu české
knihy pro nás IVská kniha v na
Sem národním vývoji měla znač
nou národní důležitost a vykonala
xvé poslaní dokonale V těžkých
dobách naš' ho národa byla to e
aka kniha která udržovala ná
rodní vědomí a hbivné pomocí 'če
ské knihy národ náš probudil se z
těžkého spánku v němž dlel po
řadu let A zase v dobé pozdější
byla to česka kniha která v lido
vých vrstvách budila touhu po
vzdělání poučovala a rozšiřovala
duševní obzor těch jimž nepřízní
osudu nebylo popráno dosíci prů
měrného vzdělání na školách Kdo
čte ušlechtilé knihy stává se u
šlechtilýin neboť knihy mají na
charakter člověka veliký vliv
Člověk ani nepozoruje jak styk s
knihou naň působí a jak duševní
obzor jeho se rozšiřuje Často
kráte slýcháme o torn neb o onom
člověku že jest sttělým a z té
priciny ze jeho úsudek nelze bo
ťatelisovati Zde opětně vidíme že
kniha jsi to která přivádí člo
veka k správné soudnosti Čte-li
člověk hojné dobré knihy snadno
0 všem učiní si úsudek svůj vlast
ní Stává se v každém směru do
konah jším a dovede si pomoci
snadno v takových případech kde
iniiiiěrtiv iřbuU í:s!é:'t N'" V Tí~i-
paeíeh Kniha vln víka ové! vy
vádí i triidnoiiiysIiiiMt a příjem
Intje iot fe íiiiiuho lilí kteří
ku knie utíkají v lu-jtíMeh
svúh ihvilich a rwbývajl zklama
iii 1'roto čtěte a hmlně ťtťte ny
ní kdy skytá hw k tomu pťk
tiá příUiitost l"te s- i ktilh
niti iíim kulturu a IiA národní
íivot IV te máti t kn h minu
lont ii i š ho ninU h ťrrprjť jt
hich pru pí itoiniet UiA to
1 idy ďm ji tt ku prospí hn Kni
ha š In klatue Itltdf vářtt idy
ttpi íiiiiiv tu přtltUnt v vt-h chvi
iih prá i ď i ! i m iirikolk
ihvJ st din f- k i li -- a " r t
t l i t rn m
r ii-n ii4 i: iMr v iio-
ivt tf v v ó rj-? Ui rm'tt
r : i U til
' r p it ii4r'í i
ltfď iiti ii t i A
k íuťí-í" I'
t ú i I 1
!' i! St i' r ' : i Iťťil
s# n 1 t-r% i M i
sít j f t -i íí
l4rtl k i? a
) ! V K t U
ti i V c j
-I f r !
I í
d--t?!-
Častokráte dříve i v dohí ne
dávní vedly nav česko-americké
časopisy nářky že stíirá vlast si
nás nevšímá že půl milionu ('echú
amerických je jí lhostejno a že
nesnaží se o nás opatřili si nále
žití vědomost i Výčitky ty zabí
haly až i do extrému a vytýkalo se
ui mnohých místech našim zá
mořským knijiiiiům že o nás vídí
pouze tehdy [lotřeluijí-li od mis]
hmotní pomoci a pod
Mnohá
tvrzení vyvrácena bvht brzy po
svím objeven! a zejména pouka
zováno na to že právě stará vlast
je to která nás podporuje kul
turní a bez jejíž pomocí nedo
stalo by se nám mnohého Tíží
me z knih a časopisů duševně a
nikdo nebude přece žádali aby
kra ja ní za mořem kteří sta niž
ných národních podniků siimi si
vydržují přinášeli nám hmotnou
podporu Dobrá vůle námi se
shlížiti často se ukázala ale vždy
vyskytla se jistá část tisku klení
proti podobným snahám štvala
hned v počátcích Jvut tu pří
pudy nedávní minulosti a jsou
v přítomnosti Vzpomeňme si na
štvanice proti nrof Masarvkovi
proti dru liartoškovi a pozorujme
váleční tažení proti red 1'elanto-
vi přece niKdo nehrnlc tvrdí
ti že li Udí přišli sem aby tu z
mís těžili nýbrž přišli sem aby
zvídíli jak my tu žijeme a pří lí
příležitosti snažili se nás i poučjt
To je přece snaha chvályhodná a
my z ní můžeme mít i jen upřím
nou nidost restování soustavněj
ších st v ku chopila v nejprve če
ská sekee Volní Myšlenky 1'rv
ním krokem k tomu bylo vysláni
dra Fr Uartoška a záhy po sví
tovím kone-ressu Volné Myšlenky
v 1'rnze sekretáře Karla lVlanta
Jak tito byli zde uvítáni jest do
statek známo Aby objasnila své
vztahy k české Americe česká
sekce Vidné Myšlenky uveřejnila
v minulých dnech ve svém orgánu
Dánek v kterém poukazuje na své
snahy Jak v článku tom se pra
ví dělená té české sekce Vidné
Myšlenky sem nepřišli aby do
savadní NVobodomyslnou činnost
zaoceánských krajanů pouze kri-
tísovali h mentorovali nýbrž byl
a jest úkol jejich a jejich dalších
následovníků z nichž česká sekee
Volní Myílenkjr může už dnen
jmenovali spisovatele P V Krej
čího a redaktora Ladislava Kun
te prostě tento: Sludovati pomě
ry americké vůbec a poměry ame
rických chň zvláště inřormo
viití po svém návmtu z Ameriky
vropskou 'českou veřejnost o
zdejších poměrech navzájem zase
využiti své přítomnosti ve Spoj
Státech aby podali zdejším kra-
junům spolehlivé a bezprostřed
ní zprávy o kulturním životě v
Cechách Jako volným mvslite-
úm jde jim ovsem při této pří-
Zitosti nejen o prostou a vzájem
nou informaci nýbrž též o posl
em svobodomyslného hnutí eož
opet míněno jest oboustranně
Není pochyby že v mnohých vě
cech veřejnost ěeská ano i evrop
ská vůbec může dojiti v Americe
irospěšného a užitečného poučení
ale na druhé straně neméně ame
rické svobodomyslnosti prospěje
živy styk ne světovým hnutím
olné Myšlenky jehož dosud ne
jen u eesko-amerukyeh ale i u
anirío-arneriekýeb svobodářú ne
bylo — To jest snalmu české sek
ce Volné Myšlenky a proti tomu
přece nikdo nemůže ničeho namí
tat! ' (Vští volní myslitelé nikte
rak nepodceňují práci až dosud
de Vkumillull 1'l'otu Zcela pni-
vetu v další části označeného
článku ru nejrozhodněji idmíují
treni jik by si byli počínali
vebká-sky drze a pod Jt to
skutečně smutní že i dobrou
snahu dostává se jun jeti urážek
nb u nás ui kíždá dotírá ve tnu
i projiti takovým ohnětu Nu
k ' ak přece jen dobrá ée
MÍtč1 tu bof náš b Bf ul kdo
O IiIU cokoliv JldlINÍ — lílllVsl (t
idrrtVol sudleet doud si ta
htviil
ert t t tuouiltv ífre
t u!mi pf avtl vé pitt! v i a
%v'dujrt mř t li rhifiik4 'Svor
' i k' r i vp itvutd na ' v
tu ! -i atif d i! i r itft-mU
tv !_( n pfsti triu Ldi id iif
' - I Vt i I !'! k I lu
' V Juiéiil !k V r-iii
-ul vf -od oin ihích o
1 -t i'is ku KU-f'u
iv i:: (i J -4f4 rf ih
" 1 1 k A í 1 t I ( i
-i % r-''sH:l ( ' "Vv i ti" f
" i i t { I tx ls
s
— hledalo až konec konců něco se
našlo Nez nechrne o tom mluviti
"Dennici Novověku" která t tito
věci píše Svaz svobodomyslných
v Chicagu pozval za řečníka na
svou Klácelovu slavnost profeso
ra 15 Simka z fowy Nikdo nepo
chybuje o s[nisobilosti professoro
vč k tomu úkolu Klácela ctí ne
jen vyznávači jeho pantheisticki'
filosofie nejen krajní nevěrnici a
latheislé ale i deNté a svobodomy
sinici třebas církevně vázáni Za
takové pokládáme vyznávače uni
tární sekty Josef Jtuiemiann byl
vollairián a ctili ba zbožňovali jej
prnbuzcnStí kněží mipořád Nej
lepší přítel a důvěrník jeho byl
kněz Podobné i Kláeel měl mezi
knčimi a řeholníky mnoho etite
lů I jeden biskup v Dírách si ho
vysoce vážil A pak Kláeel nebyl
jen odpůrce církevních vír on byl
také znamenitý (ech a výborný
Slovan lsj i vynikající spisová
te a proslulý učitel a buditel Pro
tyto vynikající vlíistnosli váží si
ho zajistí mnozí uvědomělí věřící
— a o jeho 1'H) etí památce mohl
by řečnili také pater Furdek ne
bo některý evangelický duchovní
1'vď' ne proť Šimek' Na tomto
pánu nalezla totiž "Svornost" tu
adll Že Se jllléllo jeho VVskytllje
na ztkládaeí listině unitárskílio
kostela v lovva City In Jmeno
vaný liít píši : "Nové usvědčuji'
je (totiž členy výkon výboru
Svazu) z pokrytectví a komeďuin
t s í okolnost že za slavnost tuho
řečníka pozvali si zakladatele cín
kevní obce a kostela V Jednu
četli jsme v Národu že prof IS
Simek je mezi temi kteří nezadali
za recomov ani nove církevní
obce jež si postavila kostel v lovva
City Nepřinesli jsme tehdáž o
lom zprávu poněvadž m-upínum
nikomu a tedy také ne profesMoru
Šimkovi právo aby šel zh nvýni
srdcem kam jej táhne Když ěe
jsme víak Že si jej ti pokrok o
vi patentovaní a jediné zásadní
svobodáři ze Kvazn pozvali za
slavnostního řečníka domníval
jsme se že zpráva "Národa" j
vylhauá a proto obrátili jsme stí
dotazem přímo na Office of Couii
ty Kecorder of Johnson Courity
lovva City la Obdrželi jsme od
pověr že L'0 ledna 1!MM vtělena
tam byla "The First Fnitarian
Society of lowa City lovva" t
vtělená artikule koněf jak násle
duje Pond of 1'nion In love oř
the Truth and in the spirit oř
Jesiis we unitě for the worship
of (íod otd V lásce pravdy tt v
duchu Ježíše spojujeme se k ve
lebení Moha a službě člověka a
srdečně zveme k našemu pracují
címu spolku každého kdo m se
ve víře různí povšechně souhlasí
h naším duchem a praktickými eí
ly Na meit of Ineorporatoes: K
H Wílyson Mary E Lowman lt
Shímek K K Outhe Kulené
Paine Amanda V ']h Leroy
PKlliott A íí Worthitiť Nelze
tedy pochybovat i že slavnostní
řečník jejž si pozvali ti jedině či
sté zásadní a všeho eirkevnietví
prostí lži-svazisté jest se svými
anglickými přáteli spojen v du
chu Ježíšově ku službě Boží
Amen Kjmen" — Nad podob
nou špinavou prací nelze jinak
než si odplivnout
PROHIBICE VE SPOJENÝCH
STÁTECH
Skoro polovice všech obyvatelů
Spojených Států totiž ': miliony
lidí od 1 dubna mají zákonem
zakááoo pití víno pivo nebo
v hi-kv 1'říve
cj prrtl
alkoholu jen úkoprí puritíni
kteí viděli t pilce a tudíž bu
doin ího zločince v každém kdo
vultee někdy vv pil sklenku vína
Vliv tť-ehPi fanatiků na patli
iiíctity byl tjepatruý ještě roku
W7H b b jen třem milionům oby
vatelů spolkových států zákonem
í iieinoiiěiio epatřiti si hlkoholi
cké liiipoje u vliotoé teprve přd
dvéiiiji bty počitbi hnutí j-JI tivni
okl-tilio drt!š'h 10 llidlollů pn
jim tellipt ri II lat ů
linuti iukbi v j níh t4tnh
!l- t! l 1(104 lV j' li iWk
VVj lvt- lo přii-oHiili jt'M iííV
! M ♦ ! mii( H4 bítvi b
h u b ťlv pfipewi4hV d H)ň'ill
V { -li: j ': o i'
i ij I ti piíi!! ni' i'!lít
Viiiii" t % 1 v i nu b
i ' ' i !! (Uialu1 dli k ťii
ksl jKé puwti aiu'rt-tt ř '♦
1 K il
lim v r -tlo i4!uti!iii'iU
V ěflťii Visi V ii ktika
la 'ť b ! ! s) k ! f 1Á!H it
?- vi el
větví libovarství v Kentueky a
pivovarství v St Louis a Milvvau
kce Zde viděli jak osudným může
hýli popustili se úplní uzda hnu
tí kteří samo o sobí jest zajistí
draví Je-li nedotknutelnost
majetku přední podmínkou každé
civilizace musí logicky být i ne
dolknutelna také tradicí a záko
nem dovolená výrobní činnost
Zákony nové vydané nutí sládky
a iiiiovarniKy (prozatím jen v pz
nich státech) aby zastavili výro
lul A m nimi budou statisíce h'
niku a hostinských zbaveny vý
uciiíu rosKozeni hnilou i Jařma
ri ja ko iioiiavatele surovin liro
- i ii t
(ivovary a lihovary Takovéto
dalekosáhle sociálu) opatřeni lilii
si vzbudili pozornost vzhledem
tomu že abstinenční hnutí přešlo
již do K v ropy a šíří se zvlášti'
Amlii Finsku a jiných zemích
i tom zdali jest rudna toliko
úiluá abstinence se mínění posui
ríiní Individuum jež se po dol
si dolní zdržuje požíváni iilkolio
lu pociťuje rozhodné prospěšné
následky rm těle i na duchu nu
pntí tomu však jak se zdá m
přimísí aisi inence národům a ra
cii ni slejný pťospíiih jako jednot
livci íďše Mohainedánovit chřad
ne Zidí kteří pijí od dob Šalu
iiioiiiiových zůstalí houževnatí a
schopni života Cl vři sta milionů
iihMinchthích Indů dalo se pod
tiiiuíití a ovládati hrstkou brit
skýeh pijáků
Vůbec žádný národ pijící vodu
nestal se posud velkým v ději
nách Víno bylo mateřským mlé
kcni velkých národů (íallové
zastavili se v postuuu na jihový
chod jakmile okusili hroznů vin
nílio kraje kolem dnešního Dor
deaux a Francie stala se velikou
rarmy v severovýchodních stá
tech amerických domovu to pu
ritiínů dnes dohospodaříly a pro
dávají se za babku Tempercn
elář stíhuje se na západ podlehl
v boji s hroudou která se v Atiit
rice pokládá za chudou Ie jest
Hspoú tak úfolná jako všude jin
de Také málo vynikajících jed
notliveň pilo vodu
Proto snad jest experiment jejž
Američané na svém těle provádě
jí poněkud odvazlivym Mohou
svitnu rozvoji položití nový zá
klad nebo jej také podkopali
Mu se že i v alkoholu je skryla
jiskra blahodárného ohně unese
ného Prométheem m Olympu Je
třeba ní rozumně zacházeli aby
nezpůsobila požár ale je škoda ji
úplné utlumili
NÁŠ NOVÝ ROMÁN
Na častokráte projevenou žá-
dost čtenářů našich piríneme v
příštích číslech uveřejňovali ve
lice zajímavý román z ěesko-ame-rického
života
NA PRAHU NOVÉHO SVĚTA
od V A Juniíii před mnohými
ety redaktora 'Pokroku Západu'
V románě tom vystupují různé
česko-americké figurky které sju-
sovatel líčí skutečně mistrovským
způsobem Spisovatel je dobrým
pozorovatelem a několika prostý
mi liniemi načrtne před čtenářem
historii která zajímá od počátku
až ko konei Jest to vlastně prv
ní román omažský a je tím zají
mavější že spočívá na skutečné
událostí které mnozí ze starších
osadníků dosud jsou pamětníky
Spisovatel románu byl v Omaze a
v českých osadách v Xebrasce o
sohtiosti dobře známou neboť de
Žil dlouhá léta Po svím návrnlii
Ameriky byl nějaký éa členem
redakce praikťhu denníku "Oa
su" v jeho čáti pod čárou po
prvé objevil se tento Kajimavý
roliian I au Mllltf je livnl lekto
re lil tiiiííliekťho jazyk na univer
sitě pražiké a eilb- toho dává
velký resko anglický a antrln ko
čeiký slov nik nákbťb-iu kndikup
ce J Otty
liolilHI tento jenl Velmi dobrým
ťtetíita hdovýiii redaktor Krel
iVbttil v článku "Lidem kli li re
ky Čtou" jej odporu'uj ť -ko
Hllteri ki' not t uií i Jsllie pe
!ié přri'dčt'ttí í se l tel Úlll
otekov Uiiíiit auuuvé t t t boitoriť
íttVib ' illie V lii-jtvšui luiiy
- k i i i i-i t k ujiu4
' li % bil t s4 !- (4 4
i flti '(l) l4fl t M
' ! i rv i „
iTtailétt tt tu "Pokrvik"
jJaČnh pouít K3 roířnl
Adresář českých spolkli
Ložo Jan Hus C 6 Eytiřfl Pythla
mlliývA pravidelná svó rliun dniliý u
řlvrtý ftvitck v HiUoIovik'! Hťlifio
znlmjiijc se pťrMnA v H hodin veřer
Vel liiiiK léf 1 V Zcrznii m ÍHtokniicléř
I'r NnvAk prdňt Ieo Huiiknp ccrcino
níář tuhu JNiKptelial K lt & H Jtiel
1'iliiiiH' r M oř J£ F Proch&ikii po
kliuliiili Kil Heiidi lirujiiilntr í'r l'tn
vrtit f ii I Hlráá J' r telen venkovní MtriU
Jo Wolf
Todp Bokol Tyri č I
oilliývA v6 prnvíililtií ni'hňo v nliii p
J V Kíitpnra první nedéll n tfctl mn
dělí v měsíci 1'ícdMcdii Kr Hvojlek
iiiístopfciliedu Ji1 riťhii tnjciiinlk V
ťhliř llii'2 Ho Mlh Ht úMnlk A
F Kuvik l!ilJ Ho jntli Ht pokladník
Win ViiŇíik doorcu Hed Koritndíi tiá
čelník Ant Vnšťik priiporccnlk Juknh
Hoiidur výb iniij tm 3 roky ťrutik Hvo-
hoilli
Tábor Nobraska í 4771 MWA
oiv4 Hd pnividelnó sililin kiíždmi
prvou ti líclí slíeilii v iiii'híi v 8 hod
Veřcr V KiikoliiVliÍ! lili již 13 lil —
Vytlmižílý koiiHiil Fr Jlollý kiuiNiil
Muf Votimi nťivo'lé i l'r preludii klerk
:imn HiurkoVHký Illsl Ho jilh Ht
Iiiuikíf Jolni 'hleburrtd prúvndi'1 Jo
Kinnék vnitřní slrlfc Ant lííirtn venk
lr!ii Jimef Wolf
T4bor NabraitskA Lípa č 181 WOW
oilliývíl sví in bíio: I'vňdi'i'1 kužilý prv
nl čtvrti k olichodíil knilý lírlí čtvrti li
Uiésíri v HokoliiVlle na plni ]'! nl
Vysl konsiil Fred V Hliimii velicí
konsnl Jolui 1'ospíidiiil st inÍMlokonmil
J HM klerk John 1 'oHiiiilinl ml
I I'iH Williiun Ht lamkrf A F Nuvfik
pr(jvoil('í 'r Hvolmlii vnitrní utrAl A
Jlnílíěkii vihkovřif striž Fr Tiindn vý
Ixír riiíijctku 1 V Kiiípiir7aini Ml h
Itml 1 iliini r
Tábor Bolmuilft C 25J-15 R N A
ínlliýv-4 nví iruvídiílí mlííizc! knždé
irvní pondéll v nďsícl v Kokolovnř
Ho IIllli Hl 1'íeilMiilkn Anna
ÍMkovKki niÍMlopíi-ilMedlui Horu Mla
ukut knniléíkii M 81 ruklovi tiijiinní
e Anna ( Ideliorňil l'!27 Ho Istli Ht
pokliidnicfl Mnrii) Urblinisk marslilky
Mnrin Wlnii a Miirie J'líbor"ký vnllnl
trfiž M Moravec venkovní strňí F
Iliidín vvh imij Annu Hcinik M Fíl
lippi ii Annu Hindi r
Podp Bokolkjr Tyri C I
odlivujl dví pravidelné urbuzo jiilnou
infHiriiH n nii-e kiíždou čtvrtou ncdíli
ínl p 1 V KnSpara JTi-ilm-ilkn Annu
1'iťha IIIIO Ho Sth Ht laístoplclscillm
Kosic Huvid tjciiuin' Annii Mvoilck
2X12 Ho l!Mh Ht ňíetnicfl Kinillu Chk-
lorid mi Vil!íani Ht pokliilnicc
Annu Urodil doorkyní Mnri Viiíko
výh inaj Kmílíu Mornvio- Annu Vn-
nf-k a Anna 'hlcijorful úitnl víboi
Marin Viiák a Anna Hviiámi
Loía Vérnont Zipadu č 474 T U A
odbjvit ív6 jinivlileliní Kihfifl kaMoi
druhou nedéll v inésld v 'l hod odo
Mni J V Kioípnni nn iiA 13 ul
'íedNcdii John Vírůk lirtstoiiícdoi-dil 1
Itvoíík tuj sice Antynie THikn ml„
7(1' Ho lilii Ht pokladnici) M Bo-
zdéch průvodkyni) M llofmnn inilo
srdeníitvl lí Miirlfaek jravdii M Olňn
vnitřní mrňž A Krajíček venkovní
Htráí J Nuvik výb iiih) M Jli-rnn J
A laň a A Dvoíik
Tábor Myrta i 022 B N A
odbývl uvé pravidelné Hihfie každou
první nedělí v míMri v Nárndnl Mini
na 13 a Willíam ul VvhI prorok vn£
Josefa Hláma prorokyriň Kut Videhov-
tká mlutoprorokvné Antonii) XovotnA
tajemnice Františka Honkiip 1310 Ho
1-th Ht iioklmlriícB Mario lioukut knn
léřka Jomfa tipa marSálka Anna
Koutwka vnitřní tU&l Kat Adam
Venkovní ír&ž Frant Adam vfb rnaj
Františka 1'iíek Frant Houkal a Anna
Atiku
Háj Martha č 10 W 0
Jbývá uvé pravidelné aehůze kaídou
čtvrtou neděli v inřMei v Hokolovnfi
Vaňouii miHtopfpdseilkH Hnrbora Ho
h&čck tajernuice Frantíka IVSek 1407
~ liih Ht pokladního Jwscřlna Ma
k vřtkyiiů Uurbora Křesl průvodky
ní Marie Hr&zdn utráže Mario Doro a
Hiirhora Matliauwr vl mni TereJp
1'elikáii JoHifiua VavíKka a Anna Vo
nee há jový lékař Dř Imi Hvohoda
Bbor Hvézda Nové Doby í 8ti JČD
Ibívá vé iiravideliié ihňe kaJdoii
tfl tí lindii v liiéniei VK 2 hod odít v
Naroilm hnu William ul Vyl
f ! '' Mhiíh l'ut s iiřeilm ilka A
1'tuhi niinntkii Mmie lViek t ujem ni-
Vilh JliirM 1114 1'nppletiiii av?
tlťetlilen intiě rlljíel t lili !-r pklsidlli'
Kat 8-nka diínkv nA MuriB lkdejí
vjli mi Mario Zikmund Anna Chvá
lu v A a Anna IMrhotá
Tl Jed Sokol Omaha "
odlii 1 4 é pravidelní ctiu kuř inu
dfutiuU nttfda V lli i Vřírř Vt ti
niUlut é t:Zl Hu Hltí Htr Htnt4
V 4" Hhinidr iuitiUrou K W
ttHii Ujtuiuk Jimi l Uiiiif JUT
H Pih m ó'tník Fr Kltffk 1212
Uiluoi St -kU tek Ir Jel u
Sbor BiUiUfa ( m JtD
ltií4 mí [iYidclfeá kJltt
IftotnM ( v i il dp
i d v S4rid bttit 11 Wilii in ul
VI pu t Am t laiti- Jřifilirdk
K r j- f 1 4 : t hus Ht 4
i fik II!) Hu U% M úiVikW M
K lUliíii '% ř liid Mpk!
C H Ku hiít
priímk i iirtjn notár
V r4 vun ikit t ? ! kin f
tj i I i k
' illkfí lllíi í i
'11 1 g : i? it-l
Jaro je zde!
V naSnm oddélonl barev Jo žl
vfiji nežli kdykoliv před tim Ja
to proto to
povóat o výtečných nafilch U S
míchaných bnrvéch pronikla Jii
víuido Kdo Jednou li niín barvu
koupil nechce podruhé Jinou nežil
naíi Ž nnse bnrvy Htojl v po
předí vaech OHtntukh dokazuje
Ma a Ma pochvalných uznáni kte
rých ae Jim vaudo rloMává
Tun F X EaAta Knox Ind
jiíiíe: ''Kdykoliv jxeni od vin co
objednal vždycky jwem byl co
nejvíce cjioliojen Tu k A Vunim
U H iiilehanyin biirvim budiž
Všecku čiHt! Jmou nejen vytcéné
nle tuhé lacinf' Véru íe kdo
barvu od víím ucobJcdnuvA íkmll
nolié -1111111 (lilpuruéiijí Vfifl řcký
7hh$ lati lnl( yíivod viíeiii vTrným
iřnerieklll ("'echílllll "
l'an L CliizovKký i lexinlon
Okln piSe í I íí í jiíinové! Ilnrvii
jmne ínl VlÍM obdrželi v celém po
ínll(u IcmI výtečné jnkoiitl ne
boť mc riém dli in ní iiiilřený Imkiio
jnku iiavnriiiíovneý "
Pan Frank Žárovhký Cumeron
TcK pl-e "Ziinvlkll bliriV JHCIII
od Vái obdržel v ioínlkii a jnem
a ní Zci la Hpokojen"
Cena iiúlch U H míchaných
barev na domy Je náMeduJlcl:
Jeden Kaloň !'Hc Při objednávce
5 galonil Htojl Jeden galon t)'ic
při objednávce Vt galonu 8Rc a
při objednávce 50 Kaloňů 81c
Pláte M pro nA vzorkový cen
nik vřech barev i Kf) v ném uva
děných víorkfi nl nejxnáze vybe
rete barvu která ne vám nejlépe
ítamlouvá Poíleme Vám Jej řdar
ma a vyplacená obratem poáty
práv tak Jako vzorky náeténné
ho popíru
1'ihte jehié dnen na jediný řc
ttkf zimriitelcký dóm v Americe
US Mail Order House
Mirthill toul 4 2ll Sl Chlco III
CEDAR RUN
WHISKEY
fc rv i
l IIUV I Ul U1U1
Frankfoft Ktntucky
H MAY A CO jednatelé
1303 Doujílaa St„ 9 Omaha Neb
olej
OIOIOO)
olovo
a pod potřeby
Ir ř4j iM
t KW Y
(mátoiti Hila wmum ulke
Bez léku a bez nože
tvltkťl Hfiiutew otiol
Dr M C DONOMUE
£03 Naw BiauiUit Bld(
OMAIU NC1
Ntitt in t il"pntt in i
a
nádherné
ky ti co a vénco
fc iiim '- ! m a j't-tiři11 !
i ivii Ti um i ut ťii
imf ii K jKk kiti kri
s'lk Nviuit ) i „
(
UM
UtSŮ 4 SVOBODA
Hi3 rRttl Bt Oriuhi Nb
ttill
1 A 1 RafTfil Hlinvarnfni
VI V W WUUWl
Krásné