Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 22, 1908, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    A 1
i v
Pokrok dmi 22 dubna
3
BYŤ VE SNU JEN
Klubům " Konirimký" V Ituwlua
JlronA inu1! — Tu inuío jeři -Autt
mi luzími h k i n' í u oken
tu mm Vniráewit vfuru krutú
i(iprov4zf zoufajících Klen!
Prmkujl vrutu rhmky dvéře —
lmrtcl ku domoviny Kvřnt: —
fn vytl&no v oj)UN ilrnví řvřfc
klrli v bouři iicjHiiiiib-jAl jchll
fldy tulily tuk jiik kmiieiičlé —
HiiiyHlfiiii trieí m! ť'M iléMtiý rej ~
I'ii vlivem ť1 (tmyHlii ziiinlattiélň
v Hiin'k přechází ti-ii uvita dej
Nad triiNkuini iiHti)Si'nA vinuti
hrnziiň ticho t''l" 'ii znvlídi
temnou rmiHkuu zwkry viijlc ntnintl
ji'ž za Hobnu boule- niM-lilivá
Vm! zniicin: — Mnu tu on v in: —
Knml h rozplynul ten uvit nc iiíhii
Nand vmi bylo jenom liHéliou ípáau:—
Vflccka jwiiiciioiit tonul je pouhý' klinu!
V tom itkiiiítiie lilek no řernoii nocí
íiirovnň vcw rvhj'I —
Mžikem mizí climůry picl tmi moci
lu4i) niiloBlJ Hit ziiclm'jc!
1'ícil zrnkem h utkvi tu řf-tku nein
křiAťíHove hory vroubí Icmj
v oblufďli hii koupá jejich Ican'
kde Jlcli třpyt mi pojí obzorem
Kltuicčko hi mneje nu to kvítí —
blitími phtclvíi hájii ziiznfváj —
zelením no luhy pólu uviti j
vůni jejich (Jtihu okřivi
liutolíc) dílky itbrAvHjf
nu výuluniil tuAiti nevinili' j —
trrcková mile rozmlouvují
tí zdárné íťuMtné otčiué
hfuHlný joiiálc milou doprovází
obluzen tím kouzlem nižných ok
které dtivcni mu v (milní nází
jež Ulil ll'llíllí žádný nok
lomi'í krb září htMtím láxkou
iibii'iliiiiu celé roiliny:
iiiiinzi'1 k želu'' vizitu iiižnfii pájkou
lilky úctou již jiu povinny
lliivéril"'' lne moimciI k NoíHeilovi
i i ipih'' mu ruku podává
křivím hIoví-iii jemu odpoví —
bermek MÍ vlkem pohrává!
Byl to není — Nuž Hnili lni In dále!
Kiib'j' unit než žití v nevolí!
Již nimi mrzí roztržky ty tálé
Hlňlé máry htíilé rozkoly!
uze bratří Hpojme ne ym k řinu
byť Iiául fekl niklo že to Hen
Itrittmt vím wniiznm Hturou vinu —
Zíti builcm píce — byť ve miu jen
KAREL FELANT
VZPOMÍNKA
Na náměHlí v Kotoru ZftHtnvilu
se drožka h menším ale jadrnýin
koníčkem aě bylo velmi časné
přece jen ranní návátévníci Koto
rti ženy Dobroty a J'rěanjo se
zeleninou sedláci ze Zahnije iiií
Hoiifí ttiiino tiii trii (Vrnoborci hle
lající práci a kciii tak mgaký do
mácí Kot ořu n scHkujiili se kolem
ní aliy veleli jací velcí páni to
jiojedoii Jiyli to asi velet páni
neboť drožka v Kotoni je yjevem
vyaoee vzácným )o tiliet ne ne
vejde na náměstí mťiže nc projet
branou axi tíieet nietríi do lálky
ale to je titké jediný a [lonleilní
luxus jízdy tnéhtem Nad iiiésteiu
pak bory skála na fckále po nichž
rntlže lézti jen koza a Černohorec
silnice pak vede jen na Otýni a
kolem I Soky a po ní jezdí výhrad
lié páni — nebo oslové
Z uliček od hotelu Trieste vyšli
1i mladí muži Malý zástup so
uctiví' rozstotipil ženy zaštébeta-
lv mínili inni iivi-leloh n yift
Francek zamlaskal nepopsatelně
Drožka projela úzkou branou na
molo a kouíéek počal kluati k
zeleni zahrad a strání přímo se
nalévající šťávou pod prvními pa
prsky slunce
Statečný Francek ve vonném
lť trochu sychravím vzduchu
7Hi pr'j'éVo it u snoilil si
kniť bl to pro ik'o dnet velmi
dobrý den Stál 'ern na molu a
dopřával si řitámé laciné zábavy
Kotořauú prohlicl pasažéry
l!oy(loii patnikii jenž m ih dva
krá'e týtllie dojídt V tako
vých slavných ihíli'h cdý Ko-l-tr
d elicdio generála po ryba
ka v v h á Í na mulo nl m t f
dcsy potoklld vUtlinid A Jliei
o kolika tiiubatiii kl-ré yotm
pdt na bít h poual jaku mni iku
icny a svitem protřdý luied iU
tblui jt ku kli rým pii-tolttMl po
i --í : "Si% il st pant krjani!
Nejli bte u i itueu lťru laci
ni! Mítm " a ni wrvii i
p -'i' své oiiíitntoě ilt! i A k r i
jané iij dimlt i ii ktifj t'['rttV'
lirdvm iMjkirtjt!"
l l !H''k I " 1 1
tv ti) nl !d tb itt
jf i hv tl i Id4v4 Ít nfii ite il" pitii
krjijiiti S'mit na v -i!' tít l
tn' l I' a tl V ! I (1 f 1 II
ho mládence a když 110 víme!
Plakal pan hejtman kdy Francek
odcházel stovku mu dal u reko
mandaei k ofielrum do Doky
když potřebují drožku aby si
vzali Francka nevyrovnatelného
prvního drožkáíc v I!oee v okolí
a snad na celé Orní' Hoře a mi
mo to krajana krajana I
A Frneek podav tyto informace
o sobě třem zvědavým mladým
mužům z nichž jednomu se vse
musilo překládat do iiéinčitiy za
se zAěal prozpěvovat Náhle zváž
něl obrátil se na kozlíku a zaža
donil i
"l'áni krajani měl bych velkou
prosbu Kdybyste bylí tak hod
ni" "Nu co?"
"Jsem z Moravy od Výšková a
měl jsem tam sestru Nemohla
býti 11 sedláka a v městě se takové
(leyee leliec zkazí Jak jsem 11
psal aby přišla ke mně že na ži
vobytí vytlučeme a bydlí tady 11
známých Ale ji- jí tady smut
no a kdyby páni krajani dovolili
aby si povyrazila že bych jí ja
to vzal sseboii do Olyné kde je
ítě nebyla Milé dívce je to
třeba jen na kozlík hezká"
lczlo to z Francka pomalu a
bylo zřejmo že každá věta jest
tlačena ven s duševním úsilím A
hezká"! Co to? Dokazuje tu
mlům take jme příležitosti Ale
na to zase mu nřihs poct 1 ve oei 1
as! Mladí muži se lázalí na
vzájem pouleny! jest to nesměla
prosba nebo počátek nějaké par
tyky ' Neradi bychom si kazili
výlet byť i jen odmítáním tako
vých obchodíi !
"fá ji představím
kdyby
tak ne
Hrdlí tadv
pani Iwajuni nechtěli
jel) Že je jí Slllllllio
nedaleko"
"Tak nám jí představte! děsili
nám bude líbit vezmeme ji! A
jevili ne tak zůstane doma!" - -
(Těšte se však Francku jestli si
takhle pří vvdéláváte ! To vás váš
tejfmnu naučil éislé věcí!)
Drožka po stoupajíc! silnici do
jela ke slušné ktičí nějakého zá
možného rolníka Rozjasněný
Vancck zapráskal bičem a vzkřikl
pres zed do dvora: larco! l o-
jedem !"
"Já jsem jí to slíbil jestli pá-
I I f 14 it t
nt Krajani uovoii vysvětlo
val podivným tvářím v kočáře
'' dvora vvšla statná dívěiee
Červená zdravá kulovatá Ha-
naěka s temperamentem tmavě
kaštanová modré smuvé očí zuby
dlí rty jen puknout krví pleť
ůžová hrud jak kyrysar tnu to
e chápe proč naší staří říkali
'krev a mléko!" No tohle není
zadna prost ituce a r rimcetf zcela
jisté je slušný chlap
Maréa se podívala vlídné na
ualra potom na nás A zaupej-
iida se začervenalí! kdvž Fran
ěk se zeptal: "Tak páni krajani
smím ji ssebou vzít
když
okamžiku bylo uprázdněno místo
— v kočáře
"Odpusťte e vás obtěžuji ale
to Francek včera abych jela
veselý síních smísil se s racho
tem drožky po oblázeíeh
"Stýská se vám?"
"Mnoho tu-! Ale být přece jeti
mezi li nu Kroiioi v laity a
nový jadrný smích se rozhlaholil
tak svěží a nakažlivý že se tn
volky celá posádka drožky umu
vala byť by nebylo příčiny
na chtěla hvste někoho s
kým by se dalo něco rozumného
mluvit! Takhle nějakého pašáka
I jit
iiurv eof
"llíhihihi "
'lá bych ji práskal bičem"
podotkl výše přísný pan Fran
cek "To víš jestli bůh se ti dula
hibhi"
"T"Ž tičjikého statného (Vrno
teovi n'bi Albiuáše "
Mladým luužum prb'll hlavou
ultra starého Albánce její sp
lidi pťUtitvo tinui Asi sedni
desrttlbtý úplně bílý i v knírech
ddt visících kráčel lilil jtko kf d
hen krůlot t V i IbiVliý jtko je
dle stjtliý j-iko duli liblVoU juko
vrchní hkátv v sněhu b hrdé a
prniiič v nim" ub pí es li %v'Je u
pliuei v ojetsk v kladly se Indi v
nu pldi '''1 sněiti n 1 1 siiá i
! V Iti U ťbtVi k!
tdutliit t -km 1 I1-1 loti si l bít
t l I I I !
Tento pohled byl již autorita
sama přimrazil ji až se zarazila
začervenala Zábava uvázla Fran
cek se zase otočil a hlučné nrá-
skul
Nu Francku vy jste přísný
pán! Ovšem ovšem znáte ze ži
vida 11 pana hejtmana jak to eho
dí a jako chytrá hlava nemáte
rád ani takové nevinné věcí
Ony ty románky všelijak zaíí
nají Nu tak na'čne se jiný soudek
Stéslí že Marěa má temperament
a zapomíná na nedůtklivého bra
tra A tak zábava se rozešuměla
znova vtipy jen padají Třetí
mladý muž se ptá přes tu chví
lí: "Was haf Sic řícsat? Was
bahen Sic uresui?" ale skorém se
zapomíná na preKiadv nove na
pady se hrnou a máš se učil ěc
sky bratře Němči-! Vidíš co j
li tady pod lovéenem tvá Welt
spreehe plal ná !
SI unce vysunulo se z íčcrnohor
ských sk al kde dosud bylo skry
lo I dob kotorské se zavalilo
světlem a teplem drožka stoupá
v zákrutech o sta mcru Htolív
ský hřbet vynořil se z obou ramen
bocey obrovský to levoathati s
skalnatými boky a žebry strží s
zelenou (láteří lesu a pas! vín na
vrcholí Za mm v modré dá lei
kanícíma niassa Krivošíje lysé
lebky hor vyhlédnuvších ze dna
moře puslé a drsné v předu ma
lachitový (iruh zahrad a rolí ko
loiskýeh vroubicích zubaté eelý
kraj vnitřní bocey íiilé serpen
líny silníc jako pomačkaní vzpru
žiny klikatí se v nich i na červe
noliiiédýeli a šedých skalách se
sl upují zlráeejí se zii záhyby sva
hu vykukují a mizí v bělosliiýet
vsícJi na pobřeží A zcela dob' Ko
ior jej muže roziul na paiirl v
dvou hodinách několik vělšich é
sem nostavcu ve 1 Kolor sfralcii
eky skoro předem ztracen v iiHcirl
si na kraj nádherného moře tem
né modrého juk n)(ská jezeru
hladkého a nehybného jako talii
porcelánu a éeká dalších svýcl
OuUill Acll ladV leslc nebv o
vysloveno poslední slovo o vláď'
majetku bocey! Forly na stráních
to napovídají důrazní a tam v
dáli na obzoru dýmná éáni z kří
žáku táhnoucí se v klidním vzdu
eliu do daleka podškrtojc to [dí-
liš důrazní aby se to zapomínalo
lest třeba ulehčili koníčkoví
mladí muži jdou na příkrém sva
hu silnice pěšky slunce již pra
zi silná kořenitá víme stoupa z
korskýeli travin a keřů Marěa
se chichotá stale provázena tu
blahosklonným tu zapřísiiělým
zrakem Franckovým jak mu by
lo podezřením ukřivděno! Vy
rťaiieku jsle přece prvním bez
vadným koésem v Ivotoru a vy
dovezete celou společnost ve zdra
ví a v spokojenosti do (Vlynč
pobaví se i mladí i vaše sestra
které je zde smutno a lesknu!
#
V Otýni rozchod Marěa se 11
bytovala u známých Francko
vych mladí muži v hotelu A
protože s ( ctvni je clovek za tři
hodiny hotov jest pobyt eeiéle
dne luxusem příliš velkým deště
male výlety do okolí a druhý den
zase zpet
Koníček klusá dolů A zase sla
ry poměr Marcu se sinei všemu
ba zdá se jakoby ještě více než
včera její zuby blýskají ne co
chvíli tváře jí jen hoří a ty modré
oči jen hrají a se točí a smích o
třásá jí tuk že jí musí asi v liej
bližší chvíli prasknout kacubajka
bud na ňadrech noh na bocích
lichoť se houpe V brv čc Jjcjtn
sedí Francku není divu že dí
vále takový pnop ni svou siřitru!
Hanáci jsui prý f li-v ma t iti sta
lího íerta a jestli tak taková
Maréa jest dúkai ui že Ilanačky
UŽ doli la piaiiie Kotor jht
pln vojáků i lijtuantú kteíí se
nudí !
Ale Imiko se stává úžasným
'áenité skály v v stavuji svá n
bmiitná llii slmo V ni láni u dá
se jikohy iÍVttlv pod Iconto ritu
v ý mi polibky linie jejo li píímo
-isto oiílli hC íJlsCUji Na
iiHiolnt h tui-tei h prop-li drik 1
V vbili Víbiih c titll h' #ilá se
jtko Vc diuiti Vodil K'1-l
liiiv skuti -'né dtihají Ivrdé n
plíié vňoč d-diýviid ' d i ho
VHÍ llttt OSU lli'l jllilSO J Í lnout
ni't t-ťiiiv sVttll i'd illécl
k tím nutili pbiclt sislud 1 1 j' tu
pru li ( v jií v i st tv I d bo i i ví
Francku veďte koně my si budí
me v serienlinácli nadbíhat!
Ani Aíarče není už tak do smí
chu přijde pěšky a přirozeně ve
dle bratra neboť není možno ne-
chat děvče lítat po skalách s mla
dými (lány
Za Krstaeem skalní jeskyní 11
hranic Orní Nory zastávka a
rozhled Krásný jako víera ba
mnohem skvělejší Malá bora v
noci navštívila boeeu a vyčistila
vzduch všech přímčstkíi a par Do
daleka táhne se azur moře a v
dalekém dalekém našem obzoru
splývá šedomodře s oblohou aby
tato znova nad našimi hlavami
zjasnila se v průsvitný ultrama
rín A v této modři hory a lesy n
skály a města se zapálenými bar
vami svítícími jako hlazené dra-
boka my Není skoro lomeiých
tónů i ta šedohnědá barva září
jako transparentní sklo Vše se
koupe v sluncí žije zd vojnásobe
ným životem vlastním i novým Ži
votem švéda
Franckovu drožka předešla mla
dé muže a nalézá se hodně hlubo
ko třeba jí nadbéhnouti Kame
ny se valí štěrk se sesypává ve
sele dolů přes všechno parno!
Trochu námahy a jíž jsme zase
kousek česly před drožkou kle-
lá přijede hned jest nedaleko za
skaliskem Ale teď zase si půjdi
me sednou!
i ly lumpe!
Za skaliskem slojí Francek
drží "sestru" Marín v objetí al
jakém! dcnou rukou okolo krku
druhou okolo pasu a svírá ji div
že holka nepukne a Maréa hlavu
na zad dává Franckovi hubičku
ale MM- takou rod iebo nazí im
mu tiskne široka jeho záda k so
bí a Francek jest obličejem zabo
řen v Mami ret na rel ústa na
ústa tvář na Ivář jakoby si chtě-
li obličeje rozdrtil ! A tak už sto
jí aspoň minulu nc lí půl druhé!
I ty darebo jeden !
A nad lim Ileliův vůz posílá do
vesmíru sve zlaté rozžhavené ší
py voní mateřídouška a pelynek
a tucty jiných kadidel přírody
hory rozevírají svá žhavá ramena
a more 1 oliioba posílají jako je
líný vzdušný a tekutý safír A
'Vancck i Maréa dosud jsou v
sebe zabořeni splynuti hluší sle
pí - — jsou jedni
Všichni tří mladí muži se stáhli
za skalisko JJvlo by to surové
vzkřiknout na né Ale za skali-
kem jeden z nich dal se do smí
eliu a druhý se usmíval při vzpo
mínce na lišáka Francka jenž měl
ih vět let dobrou školu u pana
hejl mana a dovedl "pány kraja
ny" znamenité balamutit A tře
li záduuičivé díval se na sever na
Krivošiji Ale rozesmál se už do
Koloru když Francek jenž za-
1 1 1 t '
sicciu iiitiK vviezi a znova s vaz
nou tváří přísného a cudného bra
tra povála k Marce bici-iu úkazu
na moře :
'Tohle kdyby mohla vidět naše
nebožka mat ka "
#
A Francek nemohl a do dnes
snad tieiiiuze pochopili proe nvii
táni krajani tak nezřízeně veselí
pne jeiien z nicu tancoval v no
1 !
podé na hranici zvláštní indiffii
ký tance vlastního vynálezu až
nad tím Černohorci i e I rakoit-
!í i'!'!:dí-i kroutili Iduvoo a proé
mu se smíchem odevzdávali pcub
e za drožku né byl přesvědčen
e je tak drobet natáhnul it že by
v ly na niislě nčjiiké protesty
Doslallcteli se někdy do Kotu-
u povezte mu 10 eckava vtiy
1 1 'i 1 l
na lloviiovy pariukv 11 uuvz vy
křiknete Z paluby do zástupu lait
uaiilu Albánců ( cniohorcu Iť-
ků Italů a jinCch národů a pro-
U110MU rranehil
OUpOVI VUIU
hlava prvnílio
1 t
cela liste ciivtra
Irokáie kotorského: "Na zdur!
e líbu lacino do ( Yt v ně páni k ra J
mé?"
Jt bledi v obličeji?
Uvaíujto o tom!
Jste h bledl A ÍUlVeui potíibu
jrte lk ktry l'v olitrnnil pnu
nu loto íitudátio loxti drn v v
i r-tvy vxdm h a éitot4 jsou ě íj
Uedld Tvto poli SeVl IoVVlU
Krv i-tiť b iu (♦!('! - lo ib p
íni tu j iriiíiu b 'sem abrnúii ji i
truvii krvi- iio-e píupiviijl
I i kdy bortbi Miid )U ii nta 1
il d ll l!f V ne 1 1 llblií tt 1
Prk o no- a t 1 lir "i%té krve ťt 1
ipct 1 1 bil jl ij koupi li SrViriV1'
í v k 11 iiudu riív ''V' j
i' k heuhii ibd i II 1 lU isl i
Texas je místem
iiejHrmiiřeiiípoccIyrok Zdravé podnebí řkoly 11 koulily TI10 Hnu
Ařítonlo h AruasHH 1'itss dníliy křižují nuJIcpíJml řástrol
1'osleto Semitovou zaúinku nu oběžník a dulší lafonnaee 30
Goo F Lupton G P A San Antonio Tex
Novinky pro fonografv eAfflJa&i
' 1 pro Kdlnoiiovy a Columbia
hun 3tlu Tucet $420 fonogrufy
KxpntiiM yybuíii iihamíkti inČt(í při objednávce ncJmCuř jednoho tuctu
M dobírku na iicmoola Zds Jhou Člubt některých reoordli s novfho siiiau
4U Ilíbitove-llíbitine-zahrado zelená--42 Touha po vlusti—
422 Hoj Mařenko™ m Uuď ráci test— 441 Jíle muž zde leŽI v
rakvi tmě ~4(J 1'řijde jaro přijde-457 Ifarfenice ubohá kuplet
4U Npi Havlíčku-402 Muml Marica- 4'J Láska a ípaKát—
4H0 Ševcovský (les kujt1t — 4UI A fiirt se do kupici-600 'od
tím naším okeneěkiua-ňlO Kdo za pravdu hoří 400 ořjřřtí pe
píci (lochod a mnoho jiných K dostání jedině 11 firmy
''M" ""'"""v td Jedlička sA7Ny NewYork
Sloup-Sherry Bottling Co
1513-15 Burt St Omaha Neb
TELEFON DOUGLAS 7398
Výroba a jiíírava nejlcpřích minerůlnícli vod Zmrzlina ky
selina uhličitá a Hodová voda
Bydlíte v prohibiční krajině ?
l'aklí ano dopisle nám o cenník výtečných lihovin a kořa
lek Mámií tisíce spokojetiých zákazníka po celých Spoj Stá
tceh Naše ěistá samožitná bílá anebo Červená Bohemian Ke
serve Slock 4 plné kvarty $350 12 kvarta $1000 falotiový
soudek $1000 darmá Jáhev Jioek and líyo o skleničku
Dovoz vyplacen Výtečnou kořalku prodáváme od $250 do
$000 tcalou Zn veškeré zboží ručíme Objednávky pošlete na
CENTRAL MARCANTILE COMPANY
604 Maln St KANSAH CITY MO
(Nejvétáí ryze řeský velkoobchod lihovinami na západé)
Gustav Benda předseda Fred H Ermía řídi tel
semen jako Tomatocs Čtyři druhy karfiol hlávkový salát pražský
cercl atd Kdo zavítali ehe do našich skleníku nechť vsedne na
Kast Side Ilanseom J'ark káru a scstoiipína Donis ulici
Každý h radostí bude uvítán od
BRATfit HRUBAH zahradníků f5SSaJSíriSsh-
44444444444444M44413
AMiim Wiiio nud Iiiiior Co„ S
VKLKOOnCIIODNÍCI A IMPORTÉŘI %
659-61 Biu Island Ave CHICAGO ILLS I
0 JCaruícna dle vládního líkona o
n potravinách a lékách
44tř
o vin
1
i m ruiiiiiiKy
M mjm HA m m
7:
ji Trau-Mlssisslppi HarDle & Graiiti Worb
S" " yI
Dobré pivo jest lék
Plzeňské pivo v láhvích
z pivovaru
FREMONT BRWTi CO
kteří hledáte Texas Jt nejlepším
A I „
Každý krajan S:
zeti a tím okrášlili své obydlí několika
květinami a rostlinami které kvetly by po
celé lé o V našich nových sklenících na
leznete ty jiejlcpšf druhy květin u rostlin
pro venek i za okna za mírné ceny J)úle
máme sazeiiice zt leninové z iiiiiiortov-inčeb
í druh wblskr blíž
rliradaí
Jdiradaínil rozcsí'atell jsou í
čistých
8
JOHN J FLORIAN
cestující jednatel
Za $1150
Spolehlivé kapesní hodinky
S proslulým "Klin" 17kainenovým stroj
kem v silně ju zlaceném a na í0 let záruce
něm pouzdře
1'rodáváiu zboží pouze zaručené a o kle
rém jsfin HÚin přesvědčen žo každého fispo
H'- -ifltf
A ČECHA hodinář a optik
124H So 13th Str OMAHA NKBR
jasu 1 ruzne tiuliroliiif kaine
ny zhotovuje vkusné a b v ně
ěeká finnt
FKAK M0VÍK majitel
Ul3-i o tJth Str Omarva HoD
Nejlepsf trvalou upomínkou m "aš eiui
é jest zajisté krásný j oinník
Krij uté x venkov v l in ete li nietiiti
pěně obiude ne na tuto firmu úplnou
i 4
o ti(1
Z uspukojeiil ru í
I rnnl Nuviik
1 -ti! "
I I I ' t se I
H t li se l i
V ' it 4l' j 4 k 1 j S
f i " C ťO- k
' 1 ("?! I I
'lil-i l kí'iU
v ti-1 li-: v
tltl fi i -
1 i ' 1 ! I I v
- 1
I ''' pst íiiiinkv ZlMt Vidy
Vsii I ' t( il " S V iv V " lek v (
il'l ll d ) V V ' ll b kil M i ll i
po r pi Hi- : :o 1 jl )
I t vo
vb iblj
MU) A l
i £ ti- }!
t i e tli pi
O O lé b k !
t i i i% t
lít H :
I' t Mi 1 1
V!
d-
lili li l ll 1
i I tt ! ill V sk ll
j t Jlt Id-
ti ! t i 1 ' 1 si čc
v
'en ť jf iimitii ( ík ' p i
i! I i l i'íIi t L-'
i
V41 41 ! cl tti b !! t ! I tiiJj
bí
tli- !( lili
O v b s
I—'
ldt V o Ve r -
l tslt
I vm I