Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 22, 1908, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v
5
i !
i"1
' 1 '
- i
í '
í
J f
I
? ř
f
t i
:
' 5
1
!
4 ř
í i
n
' ?
i
í
' I
1
i
1
! 1
"Pokrok Západu
10BUB1IED WÍXKLY
íntered t the I'out Office t Omaha
íb cod1 rlMi mail uxitk
uL!UIj1 ty Pokrok Publialing Co
1325 Williara Bt Omaha Nebr
iubaríptloa by mail — 1100 st ytut
Vydává:
VTDAVATEL8KA BrOL POKEOKU
OMAHA NEBE
vAo jsrjtKň ředitel
Předplatí 1100 o rok
I)o Čcb 1200 sa rok
Adreaujta jedoodufo
rOKROK ZÁPADU
OMAHA NEB
Omaha Neb dne 22 dubna 1098
PítEDNÁÉKA RED K PELAN
TA V LINCOLN NEB
Jťdim ze vzi'jcnýcli příležitostí
vyslechnout i j r' í tjink ii neony
(cjné poučnou a jo vzbiixu jú'í po
skytnutu lybi i'l"n'iin a přViteliiiii
Jdulm ''Komenský'' iliií- 10 dul
nu k'l(v zde v liwtlíi pan Kun
Pelunf přednášej na (hrma: "Vy
sokoškolské vzl('li'uií evropská na
jtn! v "'ec)iíeh " Přednáška sic
dovánu s velkým zajim-m juge
nom studenty ir kteráž zvláště
hylt ií'íiraV('iiH nýbrž všemi
přítomnými Pan JVIont předu
znázornil nám okolní ví v (WliiíeJi
n jeho začíítky a čiih od éisii po
rovná vůl nynější stav éeslďlio
školství zde v Americe Nejztgí
imivíjší částí jeho přednášky by
Ja ona která lýknlu se prazskč
university o níž vyslovil wf ná
ledovné "Pniversita pražská
jest jednou z těch ústavu který
zachovány byly nám ze středově
ku Uyla založena v H htolelí
Jelikož vytipování dějo sej pouz
v jazyku latinHkím byla od &
řátku xprávný fwcno (ÍKtaVfrn la
tíriHkým a nikoliv íumfvVým jak
v íiynřjŇÍ dobí Shnci řasí o lvr
# dí V roco 1H2 když národní fič
iúcm toho vyžadovaly byla uní
VcrNÍta rozd'l'na na 'hkou a ik'
líícckon Nyní činkou imívrítu
r)avřt'viij(í 4KK) Ktudiitň Melto
zmínil o iravídl'ch nnivíThitních
o pŮHohu života Htiidujíeích o je
jich $mhifi íiúzrft v ohledu ná
božennkíin (o]ítí-kím a Kpok-mi
tikArn Poukázal )ia to jak fctntna
kJcríkální VM-možnlí přičíňuje
aby zairií-ziJii žciáni doNÍeí vyííího
vzíl-lání a jak pracuj proti při
puítíní žen na ym uíoYihtí a jak
pracuj proti zakládání vyWM)
dívčích UKtavň Vrbce vak v tom
MriÍTii vzdor velikým překážkám
přece zdární ač pomalu pokra
čuje Nyní i Ženy připuštěny jttou
na universitu pražskou Dále kc
zmínil o snaze Ktudcntii íířití vzdě
lání ve víech končinách Čech za
kládáním knihoven půjčováním
vlastních knih pořádáním před
náwek a zakládáním národních a
poučných fcpolkň ť'éelem jejich
jent hlavné povzbuzovali lid čehký
k vyíííiini vzd")ářií( nelmC j'nom
tak možno jest Čechům zachovali
[ víe což jim drahého jest a do
moci se lepšího postavení než do
Miid mčli Ku konci přednášky
ňčfiík povzlnizoval zdejíí studu
jící by následovali jiííkladu stu
dujících tamějších a snnžili se ta
ké o zachování národního v'dini
aby pracovali po příkladu proř
Šimka a zesnulého jruf Hrbka o
povllesetd a Ztlíbehtéhí éexkého
jména zde v Americe f boť jen
dlí!i xuuáui ii oe-liélií II liáriMlú
nechala hhili-ký dojem v my
líccluilt hlubokým dojem v my
slieli i'ch a také poidníbt vše
chny přítomné' k daUi práci a k
dalšímu příéinéijl v směru jim
J líéi llélll 'A Svého MibtU nť
bvl pan IVbt(t bHtfiii ihvalné
itúmé rdiny l ldrichovy 'chkol
ti4k)tU loti k tomu i iíb íi
ot prohlédl sk tiiiivmitii vlád
ni budovy rvk'( kmliovnu m A
rvt i"i fciiažl i ciiái!iti j "ié
rv a ivi-!i-m stitbntU aimri
rkVih Nabít t b" lsnhi ajiiiiii
ih Iiilu bu Vit liil lib't a
b ít ' t ( liol Id IH 'lií Hbt
hili Udtbtíťje J-uk $UvU ti i
plitjiénk lul poMiHiiv ! !IHU 1-1
-rf 1 I jllí ki (-'!tiV l'i t i
luhv ! !!( ti pt iHiiťh i V"--I
kteří iíl!i S'ii it- im - : "
NOVINKY Z BRUNO NEB
Minulý týden navštívil ná zd
p J W Zerziiii z Omahy cestu
jící jednatel pro firmu h ozdob
ijýiu zbožím a zůstal zdo ]rc
noc ae Sokolovna velicv se mu
líbí
V llosliovcc odejel do Omahy
na návštěvu
Fr lloskovcc nás výtečný ko
vář odejel do Miliard ku svému
švn!ru na návštěvu přes svátky
Naše Urno je nyní počítáno d
měst třetí třídy Jsiím z toho v
li't! potěšeni
Dne :5 května bude zde koneer
loMiti pan A ii trust Molzer v So
kolovné Začátek koncertu bud
ve 4 hod odpol Krajané v Uutle
okresu neměli by si nechuti ujiti
příležitost poslechnout i nejlepšilio
houslistu v ebniMe( Vyhrazenu
icdadbi il všech olichodníkri
Hruno
Farmáři naříkali si na sucho a
na velký pálek dostali jsme vlá
hv dost a dost Obilí a brambory
letos porostou znamenité Já si
letos nu brambory těším
1'íin Joe Donát oblíbený hostin
ský Abic nás navštívil lak fi
ifiira ukazuje vede se mu zinime
ní té
Slečny Hoskoveovy obdržely
velkou zasolili letnn-n iíioIíoiikii
pro děvčata a dámy takže každé
mu mohou co nejlépe posloužit
Pan P Kříž jest již se svojí re
sídcnei tiotov Jíovnez pan J )
línek pí Košilová u aii Maza
liec
Pan Poa Pavel započne zde vy
raoetj rillie cementové Zliozl
V i'-
NOVINKY Z LINWOOD NEB
l'ž příští sobotu dne 2") dubna
iiide sehrána rozmarná hra u p
Partoše pod názvem: "Sjezd sta-
rých paunen" Ve hře této ú
čiukuje dvacet dam a pouze jedí
ný pán vynálezce stroje na pře
mílání starých pannen Hra ta
to jest velmi zajímavá od začátku
az ilo konce jelikož známe naše
obecenstvo že se rádo směje při
lali j-unc ještč jednu pěknou fra
šku pod názvem: "To je dobré"
aneb "Naše (íusty se clieu vda
vat" Doufáme ž: bude málo
těVh kteřj řii nechají tuto příleži
tost ujití a fjozajísta že se se vše
mi sejdeme příští sobotu u jíar
toše Po divadle následovali bu
le taneční zábava
V pondělí miniiléjio týdne pře-
kvapil íiá řtvojí Jiavštčvou p J
W Zerzán z Omahy Pan Zerzán
jest cestujícím jedmitelcm jro ná
stčnné) kalendáře jiovelties a koii-
virnirs l'ana Zcrzána ze staré
známosti muzeme odrtornciti do
[-řízně naším krajanům
Pan Fred Mundil výpomoený
kasír na zdejším banku vrazil si
nešťastnou náhodou rezavý hřebík
o- kolena takže musel býti po-
volán I)r Draský by ránu ošetřil
řed sice ještě kulhá ale myslí-
me než ne bude ženit ž se mu to
zahojí
Paní Sylva Chaloupková z Wil-
)er sestra pani roldovc lli zde
přítomné navátevou
Před nějakým íasem se rozne
a zpráva že Fr 1'artoS svňj ho-
stíriec vy[irodal p Jos Dusovi z
iraiuard Za H dní po tom opět
se roznesla zpráva že si to pan
Dus rozmysli 1 a že PartoS povede
žiuiost hostinskou nadále Ted
ab idíme že už Partoše hostin
ský život omrel a chce se ho zba
if Dovlýcháliie se svňj ob
chod vyprodal pánům Shects a
('itr-i z David City Mdlíme
í tclitokrute se to šfHfctuc škrtlo'! M
Itartoš zůstane na suchu
Pan Anton lluěický od tireely
přijt I minutého týdne podív ali
iiíi své přáti-Je a známé v Din-
woi Nám neliylo ine lak div
ného jtiko lo h- je Toník pořád
SVobodelt Kdyby bl )řde ziutul
di piUtího divudU 'Starých pan
m n" dozajista h by byl některou
ulovil
Jitk d'V lilállli' nebude e pall
1 H Hofřmrtu thovrttí d Clark-
oll iib' íitatie IlUi liáluí 1'rtll
I bd fiiirtii po'"l stavbo! ptkllé
rfi(lrl(i'[ ti jaK se dotiMUte le
ituiipiti do )MtrvliuUÍ
v ú i Ww'r iit i mučili M 1 fi
n - i KI rv i
V(! olulio-l se
t i
Mim ti kru' nu mi
db tk IM l'ťt-( !i Iniiul jřddni
I ( J!iHil V ) tl "SliuO
N'i?fi pH i o! iť e "Sjí-iil %Ui
mešká bude toho litovat ab po
tom bude už pozdě
Kdo by potřeboval dobrého a
laciného koně ať se přihlásí u p
J F Šavlíkii Kňň jest devřt ro
kň stár a jest dobrým běhouuem
M'ožno přihlásit i se ií majitele
anebo u F Partoše Sotrab
NOVINKY Z FARWELL NEB
0'ckávuný dešf se nám dostavil
a to už v nejvyšši čas neboť bylo
zde už značně sucho Ovocné- stro-
my začínají kvést
Nepřijde-li
pozdní mra bude letos ovoce
hojnost
Orání pro kukuřici jest v plném
proudu
Letos po prasečí choleře není li
nás ani památky Každý si spí
še naříká že mu ta prasata hodné
žerou tu šed"sáticcntovoii komu
Polnici hodlají letos zbudovat i
obilní sýpku v St Paul
Právě jsem se dověděl že rol
níci vykoupili obilní sýpku v Ash-
ton takže nebude to dlouho trva
lí a budou zde rolnické sýpky na
i f f r
cele ml'e
Xaše okresní město St Paul
jest suché 'Měli by uai'i nyní také
natáhnout! plachty aby naň ne
pršelo Déď'ek Šafaříkův se onehdy
liebepeěiiě popálíl JIH obličeji
Chtěl v jisté slují zapálili hroma
du trávy a tu oheň vyšlehl a pří
mo do obličeje jej zaháhl
Pan Jan Franci dostal otravu
krve do ruky Za tím účelem byl
ii doktora Peteonna ve Fiirwell
Jak se dovídáme daří se mu již
lobře
Všem krajanům oznamuji že
budu stáli se hřebcem ve Farwell
Ivakrále tvdné a sice v sobotu II
' pondělí Ostatní čas jsem do-
lna dve mile zapadne od rurwcil
Manželka pana Matěje Kasala
Ord dlela zde v těchto dnech
návštěvou u svých přátel
Pan Václav I Jurt buduje nové
obydelní stavení na svém pozem
ku b-žícím ') mil západně od Far
well Stavitelem jest pan J Zvo-
lánck ze St Paul
Petr Pant' který pracoval dloii-
ia icia ve rarwcii pro ijiieajío
iiimber Co přestal tam pracovat
a pojede do Wísconsíriu s celou
svojí rodinou Zakoupil tam znač
ný kus pozemku a bude tam nyní
farmařit
Pan Matěj Matějka tuční káru
volů a hodlá je zaplatí příští měsíc
lo South omažského trhu Tuším
že za ně dostane tu nejlcpší cenu
ježto jsou všechny jako když je
laca Jan j torny
t -m n r _ f
— (íeorjfe Piltrer jehož obydlí
jylo v čísle 810 jižní 17 til ze
mici ve středu mmuleiio týdne v
Omaha Oeneral hospítálu násled
kem požití morphinu den před
svou smrti Piltrer zaměstnán byl
Paldufřové restaurantu jako
ruhý kuchař V úterý minulého
týdne byl y práce propuštěn V
mčslě později se sešel sé svojí že
nou které sdělil zprávu o svém
propuštění a požádal ji o klíč od
bytu Když paní Pilirerová vrá
tila se domu manžel její spal Xe
mdila jej až teprve po šesté ho-
iné Večerní Avšak snaha její
probudit! spícího bvla marnou
Zavolala sousedy a lékaře ale i
ti marné pokoušeli se probudili
jej k životu Policejní lékaři
llarris a Kitjíibbon nechali spí
cího dopravili do Omaha (Jencral
nenioeriiee kdež druhého dne ze
mřel ~ - V úterý minulého týdne od
h:t!cf:n byln :::i rampu } lliidi
Si hool so lui amerického martyra
Abrahama Lincolna zi Velikého
iV-HstriiMví jak žaef a ztiaé-h'
íkoly tuk i ostatního olu-crns! n
l!lovIa-í vieráné kteií nj-u
sb-ehtí lineoliiiiva voláid do idira
iié v roce l ( l rovníž sétěitst
liill ttbv vdali éest inuzi jeluJ
úspéiiiý a pro vlast !itt#-'iiý život
akotiéiu t-yl riiki-i úkia-biélci
vraha dne II dubna před II mj
ly Obrnil v pí cd luviu w i-ií
ikelv I v Iv Ji II llálké lll nid le
éi pr iitluvi-iív hlv v Prvtiiíi Mc
I ti- kt k (!l kistlle ktcřV lupl
I II bvl dl poilrtblih-l l l-sí-fcil
íroiiiděné lívd d ť l'rik
lll l I ( loVi!i!e ň p't piii-li
vu j t ítjT Oruhv IPih S- h-Mil
id-el luS ílutniikv tl V IU
I
U t'ti Kntdl j i p '
I tM-kí-i!
v v
pta ii i''
práci a zásluhy muže jehož jm
mát ku žáci oinažské lliuh Schoo
uctili tak pěkným způsobeni S
cha před budovou školní zahalen
byla do hvědriatélm a červenobí
le pruhovaného praporce niueri
ckcho a odlin lena nyla Meenoii
McCowellovoii Socha odevzdán
bvla škole a městu Frcderickcm
Ic(!oniielIem Po zapění písně
"America" obeceustvo se rozcha
zelo
- Zajímavá romance odehrála
se v minulých dnech ve zdec
zdejšího konventu (Jood Shephen
(Dobrý pastýř V konventu tom
zaměstnán byl po delší dobu Max
well Ilirseh bydlící v čísle 180'J
t'liícayo ni jako zřízenec prád
ny llirsch je hezký asi 2ólc
mladík velmi fiilatního a příjem
iiciio ciiovani a iieitvio divu z
všimla si jej i Florence Tilisleyo
va mladá chovanka kláštera j
vzdor delšímu pobvtu v klášteře
nemohla iitlumítí v sobě jiříroze
ný lidský cit Srdce obou nda
dych lidí rozeplálo se vzájemnou
láskou a plameny ty staly se ta
mocnými že mladí lidé překoná
všechny překážky v cestu jisu sta
věné a vyznali si horoucí lásku
Jak láska ta povstala vysvětlova
llirsch takto: "jednoho dne sta
lo se ýe j-eni nahlédl dn prostory
pro zdviž a v téže chvílí nahlé-db
do ní nahoře i Florem-c I 'smála
e a já rovněž jsem se usmál Din
následujícího vyměnili jsme úsmé
vy opět touto podivnou cestou I!
bíbaly dny a my usmívali jsme
na sebe Mtále více lírzy naskytli
se nám příležitost vyměnili spolu
psaníčka Z jisaní jsem seznal h
by Florence ráda odešla z kon
ventu kdyby nakkytbi se jí k to
mu příležitost Myslel jsem zi
mohu tuto příležitost pro ni ii í
nit i Vynašli jsme dobrou a ne
napadnou cesiu kterou jsme m
dorozumívali Kladli isme sva
psaníčka do prádelních košů Ko
nec konců chtěl jsem ji dostat)
z nevlídných zdí klášterních a za
tím účelem vymyslel jsem zvláštní
lesť Opatřil jsem pro Florencí
mužský oděv a dýmku Oblekla
s- do mužského šatu stáhla se do
''cla čepici a začernila se takže si
zdálo že je to klempířský učeiV
Vše bylo dokonale připraveno n
Florencí' chystala se již vyjiti
když tu ostré oči představené klá
štera náš plán prohlédly Floren
ce musela jití zpět a já byl pro
puštěn" Ilirseh podal prostřed
nietvím zástupce Johna O Yeíserii
žádost o její propuštění a této by
lo později vyhověno Matka Tin
sb-yové žije v Salt Puke City n
byla ihned o věci této zpravena
llirsch ochoten je bývalou klá
šterní chovanku přijmout za man
želku jakmile dostane se této svo
lení od matky Práci v konventu
sice ztratil ale doufá v hrzku na
lézti jinou a milovanou Florence
učinili šťastnou
— V úterý minulého týdne za
střelil se v zdejší švédské nemoc
nici D F ÍJoodwin Střelil se z
22-kalibrového revolveru přímo do
srdce v malém domku nedaleko
označené nemocnice uoodvvin
byl 57 Jet stár a dříve bydlel v
Harrisvíllc Neb V nemocnici
meškal od IÍNtopHlu min roku
VELKÝ VÝPRODEJ
akrových lotů nedaleko So Omahy
na mírné splátky
Jiné 20 Lfi-ziin nii"nli jsino rn[iriii!'i
viiti 40 okrový j-ncriii k na 41 ii lpirri
noři Jni l- kráníi inlMu velmi ]-fí
ilUtiuŮ l- íl I j lllilié e-l do-Ji] Iui k li
Mciuvu jříilivkii t míli jilM-zij-ii-lMi! 0-1
r&vitilií í inliliy
Zde Jsou loty a ceny
ít) ft ukr-vCili l-lA "l"a k-iv
ii) i ušl il ié i-ilil -1 fIJ
{'V) I t nkifv k JIÍ ji Stul
(I) II t:n{ I „ti knV_h i
lvuimkrivfil akr t'i ' nj lilky
Muítli- k'i( ili kU ríkihv t t-' klu Itc
I I i% íU ťi fc iVli) ltl-!í!li
íilk_r vnnUf(ttv i kniilí I! tich
to If-lá Jnii r 7 i re Mi wil („lým
im Uk i m p o m v- t leli {tv# M
n"lkm ilivu ltiii it (iij-ot it i-'tok
i''j z iii ti jiu-ví! té l"t i
i(tni víili Í!Í ( : j líii avli
! !♦! Nlkil lim%%f-i lil lill 4 Hidl -
li 1 v I
li 11 I 11 ulil (l 4 u
- 'i Wrl 11 H( j
i - li 4
lUif
"4 !
! 1 1
-iU j
i- i- i r n a
i'l i k I Hi
'(['nhn! i I l (i!iti
!' fclvít l-i l U
k 1 4 i h- i i i t i„
I - ' ' inl fcta
i I 'r i- c í T -:
I"
V I 'Íí
W 3 i
Malý oznamovatel
Za ondiiiky v tit rubrico uvcřcjiiČ
no ěítAinii 7ii klížili- hIovu jc-len cent zu
každí uvcfi-Jiířnf íiiruvcá t onainkoti
musí hytl ziisliln 1 nliin-s peněžitý O
znuiiek Inciiííi li not Zfl "~ ccntfl za jed
nu uvi-fcjneiil iicjiHjíniíniit Oiiiuiiovii
ti'li'i lilium Oiiifíhu IiiiihI v onlinn') HVČ
uvěsil vžily mlrcsHii nu niž n i-filillišky
lllllji díli jťfcto lillli Jicbývi řami k ve
ilcni U r r 1 1 rn 1 ti e iiii-zI oiiiuiiiiviitcli
a jiHIiIhhiiviiIcIÍ
NA PRODEJ zařízený a novým
zbožím zásobený smíšený obchod
V osadě se ÍXH) obyvateli Dobré
místo pro Čecha O další podrob
nosti pište na adressu 7M Uran
di'i Pldřf' Omaha Neb Telefon
DoiiRbm 11SÍI 311 f
PŘIJAL BYCH prácobcho"
dé Železářském lllleb v Implemciit
House Za spolehlivost se riiěí
Adressii: RFD Pox 7d Farwell
Neb :i!)kl
FARMY NA PRODEJI Mái
kolík set akiíi pozemku na pro
c vzdélimélio i nevzdělaného hi
sliivbnmi i beze slavcb jak si kdo
přeje Mám několik zvláště laci
ných Jarem na mirne terminy
l'rníun váni pozemky kdekoliv
bud-le si přát i — - v Spínk ílfmd
anebo J''aulk okresu IfoVliéž jin-
e máni hojnost pozemku na pro
lej Popište mné a h radostí vám
posloužím r j liayeK Kcaneiu
S D Box 202 :i!)k I
NA PRODEJ FARMA o JíiO a-
krech v úrodné Ncbrasce v Madi-
soii (!o 8 míl řevernř od New
miins íírove Vše dobře oplotě
no Dobrá stinlna Stavby v nej-
psím jiořádku Cena ffíi) iikr
Pližší sdělí Frank Severin ě J71
So 'JJ St South Dinaha Neb
3 1 k ) 2
VHODNÁ PŘÍLEŽITOST i-ro llrě
ďi iilirlu-iliilkii — llli-ilií si- ilut-rý rl'i
vík Hnijící ni ♦12'HI ku vykiaiifnf
nkllc II vkusné yiiMerirliO linsfilírn v
lljiilll nnji-ílejširh lllcHli-íck V Vc
iřiisi-c Mislu i okol! jen u-m('t í j f 1 r '
(iIiii:i-ii'i 5íá utoiřo í oií i'k(ini ruliilhv
ZimI nu sklinli'- in toliu ne ilciiAflin ilrn-
lni a i-rn-lií si- yu íiivciilťinií i-enii lin
iová V lllV lilu lilill ti'(llll m lmlři ji'1
fiinli'1 IniiJovy liiirik'-viii Kini-čililív
IImÍŽii vykniipiti ji-n nlirlind lim-liii i
ttriinloVlií fiiiijcti-k l iiiilr(dmiisli l-ln
-iiii no ii pokroku Zli-jniilii ')T(f
Nejlepší farmy v Texasu!
Pozemky v Iin ksoii í'fniiiiy Ti Jtiis JO— li mil ijiivcriii'!-od okriKiiíh'
iiičhIii Kdiiu ii í" mil jim-- o-l nn-ntíi MiillelsvíllM vz-lilcnc jmui [-ruvjm rá
i'Mi klcrý )'! po llítili-iiiiiui iistni fini jižním Texasem výhru! ku založi-ní
('ckIío sloviinikň kololiín
Jest to prniríc bohaté porosí 14 f nivou píelii jct úrodnil pMítá jíli-ni
hcky pr-imÍHcnri u o(-aien4 utokiuni UM Au i-hili o-l í)' — ji) jali-0 r-iítie ti
lil-lomér íí-lko jen vstoupí tm M stipň5 v lě-lé
Píílomnfs iiiňrii 'J2 řiirem prodlí rm v této c-donií možno tedy dle (oho
Homliti Že v krátkém éiise vse bil li- prodáno proeeí byih y lniíkuvým kra
jiinfím tou radou by v„ iiejryihlejí plihlasili o další podrobností a foto
rafín oneeli pozeinki Jest tu mnoho krisnfeh farem a rosto tu vse co dm
severu vyjmu píenice klerA tA-lií slu
tu řiky oranže eltrony bavlnu eukr
Pozemek tento má dnes eenu o-I
kuiijiíl víc eo dráha 1 ii li N H H
akrů mohu tento kríísný pozemek pro
Ví hotov a V roenĚ po ii Jita a tí proe
jest tak jak pravím tem však kterm by nemožno bylo onolnó i pozmnek
prohlédnout! tieinlm nabídku kterou jm již mnoha krajanům učinil a a
kterou bez viiiinkv byli všichni spokojeni totiž Jsem ochoten na požlidá
ní a o upraveni J kupní ceny sám vybrat! pozemek pro Vá kteří bud
l-ak pro Vaa vyhrařen a na kléry ubdrít kui-nl amlouvu Iiám Vím jeden
rok řasu mňj vbr s- hvíllíti v pňilu ! by e Vám vsak pozemek lunou vy
brany nelíbil proměním Vám jej jiný ct by skuteíní byl první přípn-l
tukový neboť aaini uzníite i jest to j-ro mn nutnou verl abyeh každému
k-lo a dúver-iu na mne obrátí a puzciiu-k hvt ví-léni koupí 1hI ten tipjlrpf!
kus co mám jfedné abych sobu důvřry zasloužil a za druhé ubyi-h kup
uspokojil a nemusel pozemek vyměnit za jiní
Pro"e kdo i hietu zajistili aobé
t! na-lt ví- pak úplnou aamostatnimt
JOKN i POLLAii
tí
OMAHA
Prodáváme
nejlep&í
jarní obleky
pro muže
Jel kdykoliv imbíetiy byly v Oitttic
LACINÉ FARMY — dobré a
úrodné blíže měst a dobrých trhii
ve státu New Yorku (žádné opu
štění' farmy) na mírné splátky h
procentním úrokem Farmy od
ÓD do 100 akru s celým zařízením
a dobytkem — Pučím za dobrý
Warranty Decd a Abstruct Pližší
ochotně sděl! na požádání Albert
Tesař Newfiebl Tompkiiis 'o-
New York :!"'-('
FARMY NA PRODEJI
ClH) akru pěkného pozemku li(H)
akru vzděláno ostatní mňže býti
vzděláno Pramenitá voda stavby
v ceně WoM) M úže se držet 1000
kusň dobytka neboť jsou vedle
školní pozemky lacino k proiia
jmutí T) dollarů akr
KiO akru bez stavby U0W akr
1li0 akrft bez stavby $1500 akr
Žclczniění stanice Cli M H 11
Drient pošta Ida S D
Pližší sdělí Albřrt Žemlička
2filf Ida SDak
POTŘEBUJETE DÉLNÍKA?
HIiivuiimIií IÍBčlioviilcik4 sjíolcřmist
v New Verku iiulilí uvij shižliy í in
kdo )io(řelnijl dídniky nit fiinmi anebo
k jíní! irií- i Pro íihitřciii z-llonliiivélio
iIoj-íhovuiií iiiiiiiiiti- n ň in liiicd od ri'iii
co iif-jdfikliidiifijí jiikdio dčllilkli j-olíi!-tiiijcio
a a jukýidi podmínek tm na
jnicli' fliccto ťVi-bn Hunu Jolíí U ri
Hlnváka ntd? í'licli- dólnfka ve z-P-jí
jníiii kuícnclio ioicIio si- Hiokojit So
ilinYki-ni " 7trným''1 flíiTtn fci-witcho
iiiii lin wvot)odn'liof Nit Jo k dlouho a k
jftkt ríii'i lni liolřcliiijilcf Ink- mly
no ll Vlís pluli I Kile se jcdnl o 'Mh
ní di lníkíi mi dul-! vdňlcnost od New
Verku odjioriičiijc - nJ-y zninístiiiivti
tcl xhhIhI 'ďe aioliioHti jeiilz na řclcr
nii'ii( lÍMli k ioiif-vud£ inAI-i (!'] nik ů míi
lioni iill' lV li Hllllli C'HtllVIll pllltilí
Sj-roMi kí ň o í rniAi- jo (in h-píiit-né
to iik ni-zmoiicnA h zu nic ne
iitojf ncli-ť v kiiž-iíni irf'inlA si i)ime
Mihl ii a lom iilycliom vybrnli [-ravř-lio
-'ovíku j-r-i ytuvt inÍHto Adresu:
filovmiic Imlgrant Bocioty 35 Broad
way New York nsk'J
lik-i i-rciníí iioňlcinc i'iliirořnlia
l-ři il-liitiilíoii obra Janu Huna n Žliky
otm n iojilíiiiik íiHc líniik ale prodli
vliinc obu za liOi- 1'íílc lín: Pokrok
Ziiidu Willíiím Ht ílimiliii Neb
— Nic Ink lic(-řís-eji! k odoliA vnSi-lio
domov n jnko j-čkriý obraz Mimc jicli
hojný výliřr — lť£ini kmjínomiilliy
v7iskc ol-ray jnko i olirnzy uvritých
--Piitf tm Pokrok Zij-ndii Wil
liiim St íiniiilifl Nili t£
Předplaťte se na Pokrok pouze
$100 roíné
- lenejší podnebí Mimo toho iluři
h jiní pidotr-u-ickň plodiny
L'( „ a za akr ježto jsem vínk
v tomto okresu vlastnila totií 1710U
- Ist zu M akr na tyto podmínky:
úroky Hučím kiitdcmu že jiozeiiiek
krinimi řiirimi dobré a iislé íivobv-
zi nízkou cenu ♦!-' akr pfihlast se u
ZTÝ
ii
QO©
% il i m 1 1 i ! i ) ív i
V k b k
V - r n iji!
Iv Wi!! no I' t(ii
1 I M1
i ř :
'fit
P DODOK & CO
nu rrtiru st
:' litHi-i-i li j -t liti -b til t 'i
'1 } i !! ] !-! iit-ít 5 r-
pi i '
k - i
1 - I
i'
j"ai -pi
i
#-%