Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 22, 1908, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    11
fa íf
tsSouth Omaha i
m re
%m vMmmmuM mmmmmí mimu ul
— tfaiiiýŇlíle li otevřít! bankov
lil otevřený ú('cl neb uéiniti me
nu v obchodu obraťte w h důvě
rou nit úředníky live Ktock Nu
linim! banky roh 21 ti N SI Ho
Oniiiliii ::ild
~— My hrib-čné tmiíniM po Vii
Sem obchodu u otevřeném ban
kovním účtu oceníme Vhhí přízeň
(ť lirilélljcme nellottlnU fl plllcllll-
voii hIiiIhi Lí v! Hloek Niilioftal
banku 21 ii N Hl„ Ho Omaha !
VHký knňíčkový plen který
iwpořádá Loc Honili Oitudiu řÍH
Míl I) oř II koná nc již 1 1 a lo ho
botu dne 25 dubna v Národní
Hítii nu 21 n U ul Na jiIcku toni
bude Jit K iiúleí v'Hi-1o neboť uni
ová hudbu ji It Fibíuieni chyntii
fy ncjpěknéjSÍ čcwké skladby
l)('V'llftl JlCellť lieOpnlIieilOU h HHV-
linu víti koníčky Nikdo nechť
hí nenechá njílí fulo nu il jim' pčk
iioii přílcílost k pěkné ábavé
VhI upit 1T centu j začátek v ohiii
liodíll
— ('hcele li zakoupili dum Joly
pozemky 1'anny wkitlí půjčku
íllicbo zaopatřili ní pojihtélif o
lriiťl m nu N D MANN & SONS
N St Tel Ho 10 Hoiitfi
OiniiIih Lud Krátký účetní aai
-- J í Malý veřejný notář
nlmlarává jMI-)ilívf pojiSténí pro
ti ohni 21 O ul lř
Ve '( Vi lek tlíte dubna
Uspořádá éenká MOcíálltí Mekce
zdejňí V hu p líarloiiě přednlSklI
p Kuřin l'eliinlít redaktora z
1'riiliy JckI žádoucím nby nc
kriijaiié rniAi féto přednášky m'i
ěiiNlliilí V plném počin nebol! In
ková příleilohf k poulení nebývá
tu n u!íh ČIhtO
-~- Vklínil: uřízený řeznický ob
chod vla1ní na 20 a O ul
Bedřich Krčma
Má na klndé velký výběr miinii
ii vScho druhu uzenin Zvláštní
péči věnuje objednávkám Jíodiěc
poMÍbijíeí dítky do Jiiriíímanovy
hkoly nechť nechají objednávku
ii něho kterou puk oebolíK vyřídí
ku Hpokojeností vňeeh '121 f
— Xíikc méHlnká IreKtiiii-c by ne
KpÍHc podobu In Marnbylým iniičír
nám neboť byla bezpochyby po
stavena din modelu pobřelíid tru
Idy — bez oken Polom ne Viíak
naSiiu liiěhlhkým tálfiui h lloclo
l'ein přeci! jen Nclelo frcHlíificíí II
nečinili nadělali okna počtem 22
Jnou dost dolirá tak jďo vliiíťovč
hnízdu Kndé Klálo fJOOO ab
vzdor tomu 'h nejneni odborní
ketn cbfé) bych je tidélat Zit llOO
Nás nynejHÍ nayor Konický by
rád onu h: dal do pořádku n zá
roveií rád by luěhtil uňetřil pení
ze jež platily ne na hlarém iiuhIc
'i te příčiny neodkladné přikročí
k dílu uby vée ci) iniiio nejdříve
upravenu byla
VkiiHiiá zařízený řeznický ob
chod dle iiejnovejHÍbo zpfíHnbil
vlaxtnf
John Pavlas
2012 Q ul Bo Omaha
Náň velký výbér řerutvých a
tiaHÍell OHVédceilýcIl lizeníl li do-mái-íci
výrobku je nedostižný —
ceny Jiížíí — obHluba vzorná To
vše dosvědčuje nás každodenní
trh 17'íjďli! a přesvědéte se ''
- fkoly Svob Školy v Amen
ce" JcnI fliáaia lni které: promlu
ví red Karel IVIant z l'raliy pří
přediiřiHcf kterou Té) -led Hokol
uspořádá v pátek dne 21 dubna
v Národní Híní na 21 a I' ul lest
jisto Že obeceiistvo liawe nenechá
si ujití futo [iříležif osl a dohlavl
ne ď přednášky v poéln co niozno
iiejhojiiéjAím
LEO J HORT líkřirník
jest oeliolcn Vám posloužili v pá
du potřeby jakýmíkolív léky n vň
hec vsím co do oboru jelio padá
Též í poštovní záležitosti jakož í
zasílání pein'7 svědomité obstará
)oubolefá zkuseiiOMt v přípravo
vání lékařských recuplfi H úctou
k viihím sliižliám la-opobl ) Ilort
21 a l til Mlí
— V nedéli odbýval Zvelebova
cí klub druhé wardy schůzí v síní
p lana líarloné I 'éíislensl ví ve
hcIiíizí féto bylo hojné Krajané
inélí by lento klub hojné podporo
vati neboť bude nám to ('Vchíim
ku jirospéchu a eli když Amerí
éané uvidí že béřemu v ntéslské
Hprávé zájem Neslují sí sféova
lí že druhá warda má méně sprá
vek než mine Volejme o né jiné
nem klubu a jisté bude nám vy
hovéno
- Zubní lékař DR JAMES W
NOVÁK úřadujo v South Omaze v
pcmdělí ve ítředu a v p4ttk vežer
a v nedélí dopoledne ve vé resi
denci Čí 258 jli 22 ul tf
:
m Košíčkový řies
uspořádá v sototn dne 25 dubna 1908
Lože South Omaha í U9 D of II é-
A O U W
v Národní Síní na 21 a U ul So Omaha
I)évéata nechť plineitou ssebou kořteky
ITniová hudba p Kud Fibiii'rova budo účinkovali
Vstupné 2 5 centfi Začátek v 8 hodin
JViAJOVY PLES
Sbor Mírnost číslo 19 SIM
I
I
V sototu 2 kvétna 1908 v árodní Sini na 2! a U ul
Solil "(' Vii lll J 1'lHlM lut- iflfll
Vtupiié 23 coolň ZatAtwk V M hod V9tr
S ' ) llill' lit' iliir('iiin k ll"jiť lt'i0'il'
iM li1 " Vtii
Crosby-Kopiefz-CaseyCo
Úřadovna C 335 N 24 Street
SOUTH OMAHA
Nejlepsí II nespolehlivější Velko-
maloobehod dřívím cementem a
veškerýni stavebním inateríálein
jakož i měkkým a tvrdým uhlím
všeho driilui a nejlcpší jakosti Ve
firmé (élo asloiifieni jsou většinou
čestní krajané Veškeré boží ji
té fiejlcjiHÍ jakoKfí it tíž ceny jsou
mírné V každém případé obraťte
se na tuto řírmii h úilnoii díl vírou
a bui bj vám vždy ochotně poslouže
no Objednávky každého druhu
možno učinili telefonem Oíslo
Tel bi l Uřadníivi jsou i
VVm 1 Urcnnan předseda
Holi Horáček místopředseda
Frank Kontský lajeiuiík
J-rank 1 Fltle vý fajemijík
VV Crosbv iokladníL tř
Ml wnriinri ri n — " —
jo [f ( tj ♦ j r t tf t í ť b h l h ! H
l SBOR OLIVOVÁ RATOLEST ř 35 J C 0 J
í IM t-M
Karafiátový Ples
i" v Národní tlnl ii 21 A U ulltUli Soutti OmUwi "
v no(16ll flno 10 kvóttu 1908
1
A
1 1 l
- i'i t i í 'm'i ! tu
1 il 1 i i I t I lllíi' IÍ
-- Sokolské evťéení jež minu
Ion nedělí uspořádáno bylo v Ná
rodní síní dařilo se velice pěk
né Niíí Skolící pod vedením
svého cvícitcle Franty Slavélíii
skýho nkáalí eu niíie neúnavná
práce o upřímná snaha (ívicení
provedena byla velíce pěkné
louí naším Hukolíkíiin i jejích
hoKliim ku clí Hudba p A ICo
řiskova cvičení doprovázela pří
pádnými skladbami Večer ro
proudila se v síni pří hudbě p Ko-
řiskové buja ni aha vii pří níž So
kolicí a jejich přátelé hí pěkné a
tančili I j ví podíl na dokonalém
daru tohoto cvičení má přede
vším cvíčílel západní župy pan
Franta Klu vi-línský který pro
dar věcí soknldíé nená odde
chu
— Všeho druhu klobouky jak
pro mužské a chlapce tak í pro
dumy dévěata a děti u velikém
výběru a laciněji než kdekoliv jin
ď' dimlanele u Viickrt na -I ul
mezí N a O ií)kl
- Nej výhodné jšíni míslem k na
koupení krásného a trvanlivého
nábytku jest
ÍIOMK KHUMTIMiK '0
:: wn % uu & h st
1'roiláváme veškerý nábytek o 20
procent levněji než v Omai! u to
a hotové aneb na výhodné splá
tky J'řesvéič! se ! xl ř
Minulý éivrfek zdejší unioví
hudebníci udělali u p lana Fran
ka doxlaveníčko Nezastihli jej
hned doma Teprve kolem desáté
hodiny ho p V Hrabec doslal do
lin"! po telefonu Lze sí pomysli
ti jak Jeník byl překvapen když
mu tu pří jeho příchodu dvanáct
mužů spustilo pěknou IVnďáru
1'aní Kra ú ková nebyla na nic při
chystána lile v malé chvilce bylo
všeho dosti Jídel bylo až sc sto
lv prohýbaly (i všícbní měli se do
hře 'Au zásluhy o unii a hudbu
vůbec byl ji Fraňkovi odevzdán
zlatý prsten Uyly to p Franko
vy 'tf narozeniny Mimo hudeb
níku HÚěastnili se pp V Mcitlík
V Hiiibec jií A Koltu a sl Marie
Dvořák Hlahopřání přednesl p
Vádav Mertlík Následující hu
debníci ne siVčasf nili : pp Mulin'
Maťlin ('hválít Vouáselc Kubát
Janský Huml Hujílovich Hnu J-
Dínnicli II Dovney A Tawhra-
Ihets A Kbrodes J Khrodcs a 1
Nepodal Všichni bavili nu-
minité až do hodin ranních My
rovin' přejeme p Fraúkoi mno
eajii Ijeta! 'n tohle by ni liiili
Kant! íi-IiiIi'V ali od Jtinka vď'
voní dikíi pěkném ránieeku v
PoKroku
Řtupun Maťlia
vn J" a S ul h jný výírr
Hti iiiíbii boí všrlm diuhu íi pro
dává Vše a ceny ubili levitů
Přijďte potřebujete ti LoŠib' ťf-
i e knlboty do pníce it pod Vše
hnu ifboíi trvanlivé ''$'t
- Slor Mirttot č l't SIM ti
opořádá V xobotU dlH' kvitllit
iiiájiivý pb v Národní Sini na '„'I
ii I ttb iniltiá htidtit p Franko
Vil bllde ÚiSllknVttfi N'!lp'tlli'íl
ii do lAhttvy ti to dxiliivtt!
- Vilki'"l-Ii"d laiVrtiiil ná
NlhlU Hl prtpÍKUt H podobný m
ibobil vluslni V č Z No JI
HUATÍíI KOUTSKÝ
Nťttillý ppt'r prodiváliié 14 1"
lil jli pai blfV V lH j-í(!l d dc In i j
lni 101 kld1 itltiC Vtltloi lbiVH
I lOlV !t4 oltttVi !lt ibt ku n
! bli pi a koiitl kVIiÍ
v k- i-i o n i i I v 1 1 i i
(Mil líif
-- Krásné poloho) ky dle jicjno
véjší linuly dobré a trvanlivé u
Viteka na 21 ul mezí N a O au li i
Náš mayor Koutký jméno
I I t ' I ' A I „
vin niisieiiiijici Krajany uo urailiii
F Kadil ml driivotní komisař s
pbi lem ifHÓOO měsíčné Václav
Mertlík ilohlížitel mi dělníky na
ulicí s platem (f-iMOO řjelikož p
Iloefor hodné penéz z fondu na
ulice vyházel musí nyní má malí
ékonf hodně robit sama abychom
hodné ušetřili neboť finance nám
šiřinou i ni úbytě J(n Hudec je
dohlížilelciti nad IreHlatici l"ří
tom musí je vodili na procházku
na ulici h košťaty H thii spojen
je plat IVUHI méNÍciié Krajan
Jan Millvohl jest Ínspektoreni na
kitualisiici s platem lóD deinié
ZiijÍMlé na nás Cetdiy jest to sluš
ný Úspěch
Jarní počasí nastalo a skoro
Iwtždý kupuje iiějnká Hemeiui kte
rýeb IIOlfAřFK nu ul prodává
'I pělieenlové balíčky n lUc dále
dobrá jahlka 2"e pek 20 liber cu
kru za iflnu shidkoii kornu óc
krabicí velké MiimI Sardinky za
óc krabící (iiuyer Snaps a éer
h vé erackďsy a lie lil 2 krabí
ce Kalinou ii lóe kIhuú herinky
po e knH Všechno sušené ovo
ce za velnu siuene cen v ól l
Sbor Olivová Kalolesl č
H'l) pořádali bude svůj karafi
átový ples v Národní síní na 21 a
II ul v Monlh Omnzc v neděli dne
lít květnu Známá hudlia Fraň
kova bude účinkoval í
- ťreíyhton Dontal (íollee 210
již ! ul Žádný plat kromě za
materiál Práce konána jest pod
dozorem wliopnýeli zubních lé
kalit tf
Tahila ženský evani spo
bk bude mílí dne 2!! dubna ve
středu večer zástérkový vc-Mrek v
Ná rodní Síni 1'ěkný proyram je
připraven Každý tráví příjemný
Večef kdo se MíVuistní Froiciiui
- společenské hrV íee crciiin
zá-sférky — to vše bude nu mínlé
Každý má přístup Vntupné liicj
KARFL BĚLOHLÁVEK
onainuje vseiiiítvýni krajanům že
otevřel zlatnický n hodinářský ob'
chod v č 27PI l ul Jeho snahou
bude každého krajanu jak s kou
pí tak i se správkou dokonale u-
spokojilí a co nejlevněji obslouži
li 1'řijďle a přesvědčte ne! '!:'t n
Minulou nedělí večer měla
nedělní škola Vsko-Moravskýcli
Mralří velkonoční [roíraiu I'-
asliiíei pro('iainu uiib ne pobaví
lí nebol' děti provedly svojí úlohu
lokoiialc
- Chcete obleky pro (dilapce'
(déle pro ně k Vackovi a lépe po
hodíte jk kdekoliv jinde íiakl
Jan Bartoň
který má na skladě všeho druhu
nej výt ceně jší vína nejlcpší kořal
ky a při tom možno dostat nejlcpší
vonné doutníky jakož i světozná
mé Kehlřtzovo pivečko které Je
ník drží neustále čerstvé na éepu
ísaruuiaiitní Jeník vždy a ochotou
každého obslouží Obzvlášť spol
kúni věltiiji' nejlcpší obsluhu 2lf
- Do rodiny Johnu u Marie
1'ovvers bydlící v ě 2í! již J2
ul„ donesla por hub Kolíková mi
nulý týden Matného klučinu —
tiratiilujeine!
Již příští pátek večer 21 t
ni budou míli zde jší krajané při-
iitost poslcihnoiit i přednášku p
v 1'idnnla Přednáška pořádaná
i s Těl f t il Sokol v Národní sí-
ii a p I 'elaiit přetlnášet i bude na
iIhimi: 1 líoh svobodné skolv v
ltieriee I 'reiblášk V i 1'elailto
V t ši e ť liejvelši pooruisti a
bniíame f Všichni krajané p"
"tji Ti!c':tn%!t ti V p!í'io po-Mu
ť'dliik ic 11 itl lii ( ti plii
Ul čciiii jrst tlil 'l cenili iiMlíi Yá
i iti k V limbu Vl č p iv ti"
Ipilil l' it dostlVle se všil i lil
o Národlii silo' V pátek !
t il -i(li k sv Anežky pi i
MViljť si' k Uspií ábuil Velko
I p bo pb si na ttii I i rvi li e
r v síni p 1'tniika
Pravá ťtská vlrilnku
V V I tl í ji-dtlte
ícký (buttuik-lr
FR LAITNER
n 8#v 80 ul South Ouuhá
VI i i i o r
Sl !! I 1 1 1'UlillN Vllft'- !! i i
Dr Edw Chaloupka
tt l' 4 # i Mííhwto
V tioUTIl UMÍ5
i i i vi i ! r : ii!
t = ' I J 1 : i í - ! ' i ' 1
I i i í ! f i
' Z' % i- V'-' ( 1 ' i
Mužské černé velmi pěkné obleky
který prodáme
um za
II" V jí 1
lí
binlii Vis sláli )i2UOU a
l '4''"' v'''' v k"'''!" jiném
'"' Í olichoilc
u ů Amé
t I roilíivame dalě ec o
vlnene worutedové černé
r obhy od
C2'— XL7 CA
it-jj1 iii w h ni ' "l I
i 'ihi 9
' 1 ' i lni I lilit Mt
GUARAMTEE GLOTHING CO
!51M52I DomkIíim St
Oitiftlui Neb
Gold Top
Tmí PfŘřlC r teen
JETTER0V0
lahvové pivo
íesl válečné svalitý labodné i hul í a
pije e jako pravý inalviiz
TELEFONUJTE Sl PRO JEDNU BEDNU
Telefon £Mo h
Jetter BrewingCo So Omaha Neb
Wm
Uloženi ponóz na óost procent!
Míni li' to (ili leailllí 1'lulfliui II (Mceiil ťirnkll Hlt víeclmy Ji''il
l'MAiiiili ')'v oíi I"' a'im„ únik ku kiií!ňlu ilviikrňlu v rwi:
l'ciili I jliniijl sc v kler kulí v cum Molum IOÍ klykulív vyzvednuly
Xi'Jfcjli ne nu liliu v Itlrrílollv Ihimi v aislě NiivAlivto liftu!
1'ODI'OUUJTE DOMÁCÍ PODNIKI
SOUTH OMAHA IOAN & IIIJI 11)1 N(i ASSOCIATION
r12 No 2UU 8t '!Mf HOUTJI OMAHA NEB
Ctěným krajanům k povšimnutí!
Josef Bláha
100 již 21 ul South Omaha
klade cemenfové chodníky jako i cihelné hotoví cementové
i cihelné Nehody Ktaví zídky u dé váné teriiNy z cernťntoví'
ho kamene S'íi' nu vyhotovuje levné u poctivé 1'ráeo rnS2o
být i kontriiktní i denní 1'rúei kontraktní dá h přednont Za
práci se ručí nebot! dává se ten nejlepSÍ jtiateriál Přijďte ti
přcHvědčie kc ! p3x-l
''ík J I
lilii
Tovární výprodej
dámských jarních obleků u
Ppoliililtvý obchod
no uznvřonou koupi zboží v
conó výáo nož $40000
Obleky Kabáty
Zivůtky Sukně
VmIhii jt-i lu iii o jnv 1-i
lín Iv a v jct v "kiitb U-iijvb bir
violi U{ ttitiiiitM íhH t tu ( )'
J iihliliu bil le
asi za poloviční cenu
l'tr'd li pi j! ii?-t k íkiiii knt 'hi B- tiu(
' i I V j í kf kdlV 4 tl t
li ti ii nj I n i
PuiiliJflii tl ítil llilj lid mleiatlipsJuliijstl
Zkuste HAYDEiYS ncjprvcl