Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 08, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    l
o
ZÁPADU
POKROK
t NcjliieinčJAi u ncjlep
T
líHST ADVKUTISIXO
mkdium
týdenník mi zupiii
0
Oiiifilui iYlt ví hI rodu h dubím lí)()H
Zprávy zahraničné
RAKOUSKO riIMKSKO
Císař 1'Yuntišck Josef který se
jak patrno úplné zoliivil z po
hledního návalu nemocí MnlriiKI
dne DO března delší procházku na
volním vzduchu 1 říjn I také nu
iliciK'1 německého říšského kan
ch'ře UlieloWU
Jazykové spory v Cechách ja
všechny známky iinsvěděují jířcco
jen povedou k iriiu in! tmU6 krisl V
rozpočtové komisi říšské rudy ěc
Stí poslanci vftí rozhodností vy
stoupili proti ji-diiiiiií německýe
soudců kteří odpírají vyřizovali
česká podání Ministr spravedlnn
stí tdíbil že rn nejdříve vydíi jh
drobné prohlášení Především id
itoukázal ii)i lo že Strcimiyrovo nu
řízení t rvA dále avšak vlúdé není
možno německé soudce následkem
jejích nedotknutelností příměti by
ne dle nařízeni toho řídili l ceno
vé nahlížejíce že od nynější vlil
dy nemohou se nadití žádné ji A
Imvy hrozí že ěešlí inínÍMtří vy
stoupí z ministerstvu čímž by hi
nynější krmě značné přioMtřilii
Z Vídně oznamuje m dne 1 dul
jih: Manželé Hzeehenyíoví jsou zde
ubytování v hotelu Mrislol Hru
henku až do nedávná (iladys Vím
derbíltová Z New Yorku je lipou
tínii nu lůžko následkem tiustuzi
ní Hrubě Lajná Szcchenyi doufá
že 5 t m přibude nu Mvfij rodný
Matek (Vronezoe V květnu přilni
de prý do Mudapcšti v červnu U"
všlíví Vídeň ii konce létu ztrávl v
Londýne O Americe nemi plili
hrabé patrně tak dobré mínění ju
ko o amerických milionech hvé n
merieké miinželky Myv lázán
zdali hodbí e tam někdy vrátit
pravil že sotva l$yl prý by lam
považován jen za manželu n( mim
želky byl prý jen tam pátým ko
lem u vozu Proto do Ameriky
VÍee nepřijde AŽ vrátí se domu
hodlá nc věnovat polit iee l'ří tom
to jeho projevu ozvalo ne z lůžka
jeho manželky "Muh! Chceš-li
mít politiku té můžeš mít v Ame
fieevíee nežli doHt!" ~"CoŽc!'
zvolal hrabé na to opovržením
"Americká politiku? To je samý
humbuk! Já jsem a zůstanu věr
ným nynem své vlitNtit"
Uchem přítomností mladých no
voiiiunžclň v Ilcnátkách byli lito
pozváni od císaře Viléma němé
ckého na jeho jachtu jež očekává-
lu jej tam aby ho dopravila na o
Mrov Korřu Ztrávili celé odpo
ledne vu společnosti císařských
munželň hraběnky Morosiniové a
hraběte Pudiiopoliho Císař prý
při příležitosti t5 věnoval mladé a
merieké hraběnec zvláštní pozor
nonl Komnaty jež objednal hrabě
pro sebe v hotelu Iluniruriu v Mu
dapeítí jsou nejdražší v celém mě
Mé Jhoii to tytéž komnaty v
nichž svého čímu ubytován byl per
hký Rach a jiní panovníci
RUSKO
' ť 1oh Moskvy" oznamuje že
se očekává v zahraničním mini-
htertvu ruském dňležitá změna
Jako kandidáti na úřad zuhrauiě
nílio iiiinibtru označují ko nynějít!
ruský vyslance v íiímě htátní Ne
kretář Muravěv vyslanec v Her
líně úl JvoUkij m (Ntní ekrrtAř
4ioremkin vyslanec v Paříži V
Pontu fciiužVuí p změně v diplo
mucii spatřuje se výnd reakce
která utrpěla při hvém přímém ú
toku na kabinet StolypimH' po
rsUku nní pokoutními rejdy
lne jej pnriiiti
Ku-ká tládtt cíli se iimAenou
náb'dk'm jednáni ittmT konsnbt
Chl binu Kled U I'i -hera joul
hA se odmítavé vihledem k u
fiinii ruxké privoiuoti v Mand
jiirsku Koid t r u na stunovi
skli íe rohodtljict pfrtUtlIloe vy
kináv v MnieUnrsku t ina a e
dle lio pid'il Uké prutckt pro
ti ifíťeliS iirtislo rukí hiuuiei
pálid jr %y v flťnuitiiu t í tt
v ťlt4t('iiiii a (bdru Jfha st-
liik V tétl ruk ♦ thski sxr
lié fl4itr linu ta jiikt bv od
id jitn mm i i k vt lt t slsitt e
tl lády f WihíttiM'UU b
bi s('tti ld 1 l t r 't írl
je u ťuixká tt id v vlin f i
ttc-l i dt tiHib'in V b- luu iiuuitl
ho roku zdrúlml hc vytrvale uzna
lí že má co činili h ruskou Hprá
voii tobolo území Trvá na tom
že pověřen je u čínské vlády n od
mítl návrh jednoho úředníka ru
ské železniční správy aby si vy-
židid soiililiis len 'Jiorvntit ruské
„( guvernéra (!hnrbinii( nežli ote-
vře svůj koiiNiilát: a vztýčí nad bu
dovou koiisulální americký pra
po" N'u základě Hiidouvy z roku
M% Kusko ěiní h'i nároky nu úpl
nou kontrolu železniční oblasti v
Mundžiirskii jakož i osobuji! si
právo zřizování samostatných a
neodvíslýcli municipálních správ
Čínský taolaí protestoval proti to
mu u ruského guvernéra jakož i
ti tamních konsulálft Spoj Mlátil
a 'Japonska Japonci ale kteí
nyní v Mundžiirsku stojí na přá
telské iioze h Husy odmítli pro
test taolaiflv kdežto americký
konsul ho podporoval Tamní za
nranieny uran je loiio náhledu z
by bylo to rozhodné ku prospěchu
Spojených Stát il kdyby uznaly
ruskou administraci v Mandžiir
ku poněvadž iimiizi-ih tam cizin
mají podíl na privilegiích této
správy
Flí ANTIK
Vypovídání ruských příslušníků
ze iSvyear a vydaní jich ruské via
lé vzbudilo veliké protestní hnul
v celé cívilisované Kvropé l'oné
vadž právě nyní jedná se zase o
to aby ruský příslušník Uromar
Vusiljev ruským úřadům byl vy
lan uveřejňuje orán socialisty
Jaiirésu "1 IJiimuiiílé" protest
četných světových publicistů a spi
Kovatejil proti takovémuto jednání
Otiskujeme v překlade tento pro
test zároveň a jmény mužů kteří
ho podepsali Protest ten Zlil: Sl
movláda ruská požaduje nu řepu
bliee švýcarské vydání Mromara
Vasíljeva který jako clen sociali
tieké rcvoliičd alruny usnuti
Kandaurovii prefektu policie i
'eiise v lednu roku J !)0o Když
vlo klidné a zákonitě manifestu
váno nu oslavu carského manifestu
ze dne 17— W říjmi způsobil po
icejni prefekt v Pense hromadné
vraždění dělí u žen on vyvolal tu
ké pogromy proti intcllítrcnci a ve
věznicích dal mučili politické věz
ně — Akt který Hromar Vusiljev
z rozkazu své strany vykonal byl
tudíž Činem ryze politickým — Yw
stejných okolností Francie odepře
a vydali Hartmannu který Hiiéust
nil ae atentátu chystaného proti
Alexandru II — Itálie odmítla vy
biti Mi( hajlu ílotze ělenu bojovné
orKunisacc revoluční struny sociali
stické klera zabila Hipjatfina a
ehvého — Švédsko odepřelo vy-
lati ťernjiika který byl obžalo
ván že měl účast na atentátu proti
Stolypinovi — U a kousků porota
řed několika málo dny když ra
kouské státní zastupitelství upustí-
od žaloby osvobodila Vandu
:Crachelskou Dobrodickou která
se doznala ýp- hodila pumu na w-
uerálního guvernéra Polska Ska
ona — Republika švýcarská snad
nebude chtít učinili to eo ueučini
y ani monarchie a císařství I Kl
éru v ní byla již otřesena když
úřadům ruským vydala Mcleneevu
který dříve než byl jakkoli hoii-
en r-mře! pd Mnnml vc vezcul
- A přece ode dávna avobodnt mu
Švýcarsku bylo ctí že hájilo i proli
liejvťtUm lllocilosteiu uprchlíky
"litické všech národností — Jsme
lsti že republika švýcarská udá
ním Kmuutrtt Vusiljev a iicirouc-
t il se opětně dosavadní šlechetné
tradici Anatole hrame Oetnve
Mirbeau A 1'Yrdinuitd tlérohl
eau Jauré liuslav tieofioy
'riuieen de Piéwllsé p(edscdt) li
Uv pro lidská a olťaiiská privu
'terre ('iiilbird fit S-i i" lu d mi
rdi "r ll UliiuTsllé mu iiiké
'aul Ptllllli vé ěl ll llisldlllu liti
rul Sáiillťn tto'fii'liktir értso
"('inirrii-r Kurt''en" Jcn
tiiKnt Albert Thoitiiť U Ué
ln relkluf ihttliiMl It (lil
hmuité" K Trucy rUkir "
puu "mjihe" hil
li I élcit AVndi lote li kNU
ey prtfiowr L4tké fnkttlt
Meltr l 'ttsUnee H Trturttt h
libr lrtvtrb )! irift ) t kfl
' i
t ! il:il I
OMAHA
~ Vň velikého účaMciiství oslu
vili ('eidiové omažští minulou ne
děli v Sokidovnč pumátkii stole
lýcli narozenin jednoho z prvních
nrfikopiiíků Volné Myšlenky mezí
Cechy americkými Ladimíru Klá
celu Večer zahájen byl p S J{o
kiiskeui předsedou zdejší Svob
Obce který velice pěkným prošlo
vem vysvětlil účel oslavy a uvítal
hojný počet shromážděných Pě
vecký odbor řádu Misku Přemy
slovna čís 77 'A'HI pod řízením
pí Tauehenové přednesl "píseň
zvoníkovu" upravenou zdejším
prof Peclem Přednen krásného
sboru setkal se s úspě hem a pěv-
kyně potleskem přinuceny byly k
přidaní jiné písně Po té p Stan
Serpáu přednesl nádhernou báseň
Svatopluka (Vrhu "Svobodu"
Smíšený pěvecký sbor pod řízením
p J V Maška zavděčil se sbro
Dlážděným přednesem líorníko
vých "Uojovníků" 'aní A Fuk
řiová zakončila první část protírá
mu pěkným přednesem básně
"Mrtvým vlastencům" od Svato
pluku Čecha Po krátké přestáve
p Jan Rosický představil řečníku
večeru red Karla Pelanta který
promluvil na Ihéma: Kláeel a ná
rodní myšlenku česká Řečník
nejprve objasnil shromážděným si
t nací v Cechách a na Moravě přec
bouřlivým rokem 1H1H 5ylo leh
dáž trudím v Cechách i jinde u ze
jménu každému volnějšímu smý
šlení dařilo se pod ledem absoluti
sin u velmi špatně Národní nvě
doméní české bylo dosud v plen
kách Myli sice upřímní čeští via
stenej kteří potají pracovali vše
mi silami nu probuzení národního
citu ale to všechno byly pouhé ji
skérky které hned v počátcích du
šeny by Iv vládou světskou i cír
kevní Teprve v letech třicátých
ukáztdy se snahy soustu vnější kle
ré zejména působily nu mládež
Myly to doby pro národ iiáá neutě
šené a neutěšené pro každý vol něj
ší projev vůbee A v té době kraj
ně volnému smyšleni nepříznivé
vstupuje do veřejného životu Fran
tíšek Kláeel mladý filosof který
právě dokončil svá ífymnusiulní
studia v Litomyšli Jsa pouze dui
dým fctudcnteni je nucen jiti do
kláštera Aiiyustiánů v Brně kdež
přijímá klášterní jméno Matouš
V roce 1H'J:{ vysvěcen byl tamtéž
na kněze Kláeel je duše nadaná
hloubající vždy osvojená která v
tichu klášterním oddává se studiu
věd uřírodních i filosofie Jako
dbliotékář knihovny klášterní
která obsahovala přes !$0(K)0 svaz
ků měl k tomu znamenitou příle
žitost vedle toho cih sucastnuje
se mladého rašení mezi upřímný
mi českými vlastenci nehledě na
to že jednáním tím budí k sobě
nedůvěru u svých představených
ilně všímá si prvních záb!rkú
epší doby a stává se vedle všeho
'anslavistou Všeslovaiiem Vy
lévá dva svazky svých 'Lyrických
tasili které mezi mládeží Způsobi-
y veliké nadšení Vedle toho píše
filosofické články jež jsou první-
mi původními českými pracemi
ledá nová česka slova ti obohacu-
e litK mluvu naši e vckii l lei
tává se profesorem filosofie a své
myšlenky hledí upbitňovuti hlav
ně mezi mladou generaci Stává se
oblibelieeiu lldátlee lile zároveň s
áskoii na jctlné straně wrůstá ne
návist UU straně druhě edle lit
in poměry se otavuji přinstřenější
lul Mhli piine pliru po seclt
lni budí lásku k volností a osvo
nst v i ducha a m U pi irui uč da
hťui i lu Klát li Jt ho předlili-
ky jsou l'livě íkťuniáiiy a vy
hái na jevu 2e Kláeel je paitthe-
utoit a c j lt iitorv in riv ntvit
)i se n 1 1 k-1 1 t 1 1 k 1 1 kttlolii koti '
tu příčiny Kláct l tlutveit bv pro
tliiy riuitsl- ttn V íitosoT U
littje t k rttteli ivíími Veiihovi
lu ldéi Itov kde#irÁvd několik
rtiSťh ( hvd h ide mipsitl i prv
ní t%U tbbt řdosofiké Vd'M
ťdt" VvilVéll blskiiptlit tnhV'
ll n tp' t h kl tšl r4 l'odt Jl
ttt rsl e i IVithv a tfltud m
A k V lul tVV pVn4l ťv !iV
!it r i I k t -i " ' Inřn k vch
novin" Zde vfiak nesel rval dlou
ho a opět uchýlil se z veřejného ži
vota do soukromí Jest však štáb
literárně činným a vydává v Lip
sku "Jahůdky" a "Ferinu lišá
ka" jež v Cechách hojně jsou
čteny a setkávají se h výsledkem
za kterým psány byly Poněvadž
v Cechách jako knězi vystoupivší
mu z církve nckynuly žádné vy
hlídky Kláeel stěhuje se do Ame
riky Zdi! stává se redaktorem
"Slovana Amcrikánského" vydá-
vá "Ilias Jednoty Svobodomysl
ných" a "Svojana" 'A Chicagu
uchyluji se do Cooperlownu Wis
kdež nějaký éas jest katolickým
farářem odtud později přesídlel n
lo Maiutowoe dale nějaký ěas by
Ilel v Míllwatikec Kcvvaunee a ko-
lieené jako stařce zklamaný živo
tem umírá u svého přítele Záleské
ho v lii lle Plame lu dne 17 břez
na 1HM2 V Kláeelovi podobně jn
ko v nedávno zesnulém Svatoplu
ku Čechovi vidíme typ českého
člověka Oba dobře vystihnuvše
co přičinilo pád českého národa
co vždy jej thičílo zemi ve svých
spisech odhazují tíživé okovy a
staví do popředí ideál osvojeného
člověka Nadšeně bojují pro tento
ideál staví se proti tmám dogma
tům a vítězné postupují ku konce
němu svému cíli Zajímavo jest
že Kláeel již před mnoha lety za
býval se otázkami jež teprve v po
slední době považovány jsou za
akutní zajímal se o socialismus o
otázku ženskou a o podobné Reě-
nik pru ví že nejlépe uctíme pa
mátku obou těchto našich mužů
tím když budeme žíti tak jak oni
si přáli když to svoje ěešství po
zvedneme trochu a budeme je
brát i upřímně Milujme sviij ná
rod svůj lni! Pěstujme mezi se
bou Myky přátelštější upřímněj
sí chovejme se druh ke druhu jako
bratr ku bratru neztrpěujnie si
byiečnč svého života Řečník za-
končil přáním aby ještě nino
hých podobně jako o Kláeelovi a
(echoví mohlo se říci: "Ziv jsa
nosil v srdci národ celý umřev ži-
je v srdcí celého národa" — Ne
lil nehájící potlesk byl řečníku o
měnou za krásnou přednášku v
každém ohledu věcnou podanou
ez řečnických titěrností Klidný
tou přednášejícího barvité stále
zajímavé líčení a jusný přednes
každému se zamlouval u p Pelant
razeni získal si srdce všech tech
kdož přítomni byli Nepamatuje
me se dosud aby přednáška u nás
setkala se s tak dokonalým úspě
hem a všestranným uspokojením
jako tato Nyní plně chápeme kou
zlo p Pelantových vystoupení kte
ra všude kamkoli zavítá Vískávají
mu přátele Jsme pevně přesvěd
čili že i příští páně Pelant o vy
přednášky budou hojné navští
ven v
— Ve čt vrtek dne 0 dubna ne
mělo by být i nikoho kdo by opo
menul navštívili přednášku p Pe
antovu která večer pečí vzděl
polku Karel Havlíček Mm-ovský
uspořádána bude v Sokolovně
Théniu: Ku in spěje lidská snoleč-
nost
— Manželé Davidovi vypravili
pondělí odpoledne dcerušku
v"i Aimii na návštěvu do městě-
ka Pramic Neb aby tam u man
želu Polákových z trávila přes
kolni nynější prázdniny
— Na českou odbočku státní
knihovny v Lincoln Neb při
pěl dálo Tábor ŽižkťlV litl eis
't VOW„ South Omaha íl
uší příspěvky buďtež jfusilány
na pokladníku juřiujiciho výboru
V Vančuru
— Nu poVst uarociiin A Marie
"isktivxké d -cry iimiiiclů A i
školských hvdlíeíi h v e :Ihh JlA
I" ul Uspofidin lvi minulou ne
dělt pěkný dýchánek j hul %
ě'iotmiu se lillloistvi píátt l oshi
Venky Ibivdi se všichni pt et-lě
d(ii!'due Vťlmt pěkně a 1'iiehil
nit se V I' nt jb -pií liálrtdé Sleě
lič £tškitlské srdečně přejetu nutit
II lttll tlil bUi politi ilVuleni
The hriMiUru Reciuttit
lUiid Vu-x skbtdi e i :ťt %ylr
tiýsh a iiiuiiciiilých hoď ťoikU u
li iůj koin i tt v Anditxrtu'
te ťlvtt k dne t dublu Ka i
pelu tuto pvcdclnízí lil nejlepší po
věst u není pochyby že zrovna tuk
jako vystoupení jiná i oniažské
dobrou pověfit její utvrdí Sorjíu
iiisovánu hýlu v roce ]HS od
prvního svého vystoupení slavila
své triumfy Všude kamkoliv za
vítala Hel lín Li se s velikým Úspě-
eliem Od roku 1H!)H ii-st kanelní
keni hrik Iloeherfř (vuuy ředí
„ -
tel dvorní kapely královské opi
vy v Stockholmu V roce podnik
lu kapelu tuto vítěznou cestu po
Německu a všude prorazila svým
uměním Mnohé německé kritik v
vyslovily své překvapení nad umě
ť
ním této švédské vojenské kapely
namenila kapela tato za posicii
ní dobu získala sí znamenitou po
veNt a není pochyby že i vystou
peni její v Omaze setká se s veli
kým úspěchem
— Nezapomeňte dostavili se nu
přednášku p Peluntovii která u
spořádaná bude ve Čtvrtek dne ')
dubna v Sokolovně Vedle před
nášky nu théma : "Kam spěje sjio
leenost lidská proveden bud
maly program který bude každé
no zajímal rum IW líiiresovu
druhdy žačka L Klácelu předne
se jednu z Kláeelových písní a v
dle toho bude i recitace Mějte na
paměti že dobrého řečníku jakým
p Pelant jest nemůžete slyšeli ěu
sto a proto nezameškejte tuto pří
Izitost
— V pondělí večer uspořádal p
I elant za velice slušného účasten
siví českých dítek a jich rodičů
přednášku o velikých našich třech
mužích jIiisii Žižkovi u Komen
ském Přednáška bvlu velmi zaií
mává a vyslechnula byla velmi po
zorně jak malými tak i jich rodi
cí Uspořádaná byla peci Sboru
Zástupců České Školy
— Na bOOO osob sučaslnilo se
velkého banketu jenž uspořádán
byl McKíiiIey klubem v pondělí
tohoto týdne večer v Auditoriu nu
počest W II Taft a tajemníka
války a kandidáta pro úřad presi
dentský (Jalerie vyplněny byly
do posledního místečka Veliké
nadšení aavládlo když do A udilo
na dostavil se VV II Taft u bouřli
vý potlesk nebral ani konce Nu
banketu tom promluvilo několik
Y v ' I II i v v
recniKii a nyiu to zejména rec
Taftová jež těšila se zvýšené po
zornosti ii ěusto nadšeným potit?
skem byla přerušována 'A kraja
nu banketu HÚcastnili se pokud
nám je známo pp V Mureš L
Mtlku h O Charvát Podrobnější
zprávu přineseme {tříště
— sobotu dne 2 května u-
spořádán bude v síni p J V Ku
Spára na oslavu dělnického svátku
velkolepý ples ku kterému každý
jest uctivě zván Dobré pověsti
se těšící kapela p J 11 Fialová
bude účinkovat a zajisté každého
uspokojí dokonale Kdo jsi pří
telem upřímné zábavy neopomeň
se dimtavili
— Chcete-li se pochutnati na do
bréni a řízném pivečku likéru neb
výtečném doutníku zajděte do
Nirodni Síně p V Filipa na 13 a
William Ul kile dostane se Vám
té nejlepší obsluhy Na skladě vý
bér nejlepších tuzemských i im-
portovunýt h vin všt-ho druhu ko
řalek a doutníků Krásná míst
nost pro pořádání sehuzf zábav a
divadel Vše jest znovuřízeno a
vyhovuje všem požiu las kůut 's'f
- Malé Kláře ó a půl roku sta-
re tlccniee mnuclil v ile N-Ittiel-
Ira daM se uní po 1 1 leuni ne
mu i iiiindieui lépo a má naději ni
brké úplné udtitvení Pti vodné
xtpálily se ji iintinlle v krku a
tuliu pututn v) vinula st jiná tie
Itlue M sice pttdehii jihl se ji v tu hn
I hbtvé litkc lililsibt puisiiuli
bolestné sice ule lilltllě Iť-ěclii pud
i Millwniěliii té ka re l'r Oitťtt a
Schiixo ivebbovuctho klubu
Pllsll lldll
duo JV dubna o
Jum iIi v Kš'rtvě KÍut lo
t I ni iMltiývtttt tinde pbitárui
lllli' A Vsiťhlli ťb'ivé klubll
jsou tímto tytý váni b e du
tv tětu distrtult iltuVtů
tlili kf eljrttli' Jli ttusild ťli ll
lu "stil Jii11 těi intivě (Valit du
lu#e t e dusUvUt t& vb ttv
e kbďo pí Utullpitt Ví lij noí tl
nejmenší příčiny proé by nemohl
každý řádný ('Velí v Omaze nále
zeli k oranisaci jež si vytkla sle
dovalí cíle pro společné dobro
lak důležité tak jak stanovy klu
bu zřejmě předpisují Jest zajisté
přáním nás vseeh těšili se té něj
lepší pověsti liušich Npoliioběnnů u
toho docílíme mnohem snáze nivo-
říme li jednotné velké těleso u pra
covali budeme sioleěným úsilím k
uplutňování našich občanských zá
jnnl Pročež neojHtmeňte nikdo
příští neději se dostavili jakož i
zároveň sousedy své ssebou vy
bídiioutí Chas Htcijícr předseda
Kmil rVrmák lajeiiiník
l 11 ii i m
Krajan zastřelen
(Niií jifivoilní mirtciií)
Valparaiso Neb — Dne 2! břez
na stíhlo dobře známého krajana
Josefa Růžičku politováníhodné
neštěstí Jeho dvaadvacetiletý
syn Mohusluv a jeho švar pro
hlíželi brokovnicí a tu iiešiVstnou
náhodou ránu vyšlu u projela 15o
hiisluvii Růžičkovi veille oku do
celu Acslaslnv iiiliiilv krnniti
byl okamžitě mrtev Pohřeb jeho
odbýval se dne J dubnu Loučení
rodičů s mrtvým synem bylo velmi
ojemne a málokteré oko zňstulo
siiolié Zesnulý náležel k řádu
ZCM Jednoty V Hniínurd Vvslo-
vuji zarmouceným rodičům svoji
upřímní soustrast
Jan Novotný
I U A i
NOVINKY Z LINWOOD NEB
V sobotu dne 2H březnu sehráli
zde dí vadelní představení ochotní
ci Z MrilllH V SÍni I R Mu Hoše
Návštěvu nebyla zrovna dle toho
jak si "Stuří blázní" zasluhovali
Ochotníci své úlohy měli nastudo
vaný jako otčenáš Dočista pí
Prochásková vdova odříkávala
jako když bičem mrská ub více
mimiky pří tom by jí slušelo vý-
jwrtic Nasi ochotníci měh by ni
zupa matovali lo že nehnije když
se naučíme úlohu nazpamět puk
ji taktéž odříkáváme Mimika hru
je u to je hlavní věc Dle poliv-
m si člověk pomůže a může do
své úlohy něco přidat dle okol
nosti Jo potom tvrdí muziku
To ji křiku kde se u nás vezme
tolik starých panen že mohou pod-
niknout takové divudlo juko jsou
Staré panny
Pan Kutflcr má zuse dopal že
mu přibylo o jednoho křiklounu
více a že nebude moci večer spát
iratiilujcmo !
Paní A Havlíková z David Citv
se svojí Švagrovou paní Sabutko
vou navštívily nás minulý týden
Manželé M Šťávovi a moje sta
rá vyjeli si na automobilu v pátek
az k p Jí Nováčkovi Jezdí prý
se to dobře Ant rab
TRŽNÍ CENY
Omaha dne 8 dubna lObS
Obilní trh v tomto týdnu zapn-
Pal velmi slabě Následkem kabe
ovýeh zjtráv jež oznaiuovalv im-
klesnutí cen v světových tržištích
nejevila se valná chuť ku koupi a
trh byl chabý od počátku až ku
konci Průměrné cenv hvlv nálo
lujicl:
Pšenice — ě tvrtlá v :— !ilj
:i tvrtlá HsiíUi j tvnlá !:
- SHe Jarka — ě 1 ! U !lte
Kukuřice — é l žlutá IHttilc:
: bílá rue
Žito
c 7
t 7t
71i
Trh nu d-ibytt-k nebyl valný iui-
b ttkcln tuhu ie iy i i iiu u tritii
ohytka Velmi múlu Puue iťš
ar bylo 'iivi'íi nu kib tu hind
il aěitkti týdne liiiuul liu dupra
etto bvlu du 1 1 tm IiVi kur té
í íěiov it liylit itdnýin při kvape
níiii ei-ny t iiiitlu kti vstutiplv n
udliv t bv I dolrv
Průměrné ecny l
kt vtlt i !( i
řilfp(ttt !
Iláslcilitjíl {
lt 1 1- f l
!í tt
-ll k
lid
I Ti
i rv
s ťi
?at4 kr u i(
l Hc ji -t
T t
Mul I
11 M
VI l „M4(l
t" ' I
i lil
li