Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 01, 1908, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (V:
V-
9
Ji
Korol Jonáit
Rozpustilá paní
Román 10 současného života
w
li
Noví jmf-iio vyvolal 1'iiiieík n
nový muž Í'c(IhI(iiiií1 k iilmiiio —
A J'hI' ne e pořádné! ziihIíivíI
UČ dozorce yiiéiil jej poVÍiliití II ji
lio pejellj holwhdví lícohlednými
otílumií odlimlovuti A pak při
M' iiíi holil čtvrtý piítý - —
Kláilíii vpriivovnlit ho lo mvYIio
ilíllllll
XXX
Jednoho vcéeni koIvii o Kláni
Florcnova vklouzla do poMde n
přitlit''íln roccnnnou lilavu l( liuhe
urinu polňtiíři fofřndu mu MhIio
jívýw zdravým mnichem
"(U h- řehlíilc Klikoť' zním
éel na ní mrzutý žcimliý hltu
druhého loiitn světnice "iiiált
miihI lihni"
" Ihi liliol a l lomu jeAté mIíIi'
hiirAcehi Klára a celé její télo zvi
Itílo HO liovýfllí ái'Vllly třepené
Viwlohtí - -
"Hovoříte hloupé tuze hloupé'
— kárala jí mmihciIIwi "mluvil
přece n rovnlioii i"
"Pomiii vih ziiéiiéle Mama a já
M UŽ nl Uchytím přece Vile
ni'jMi'řii doni hiiniohliitná" ziihihi
ne výMif i'-ňfi' KJnrcinoví uhodila
ohiwzenoii riilon na vetchou pří
krývku -~ "A což rozliodla mc
najednou "řeknu vám rovnč kimJ
NC chce íllICH Mllit"
"Hmat? A lo jc divné! Hmid
jhfc vyhrála IohT Ncho (ih povo
lali za učitelku na nyniřkou Ako
lil?" Znhiiéclo koiiMfi ví Z letnili'!
ho koutu
"Skoro Mkorol LouAkovii vy
ubijete Mvňj talent! JVoé pak ne
hádáte lidem 7 Miliony hyMe ní
vydMala ~"
"Nehřeáte onoho!" okřikla jí
HOiiKcdku ii pohnula ne vrtívé mi
lozí "Povezte přece co e mí lilo 7"
Kloremová nu okiimžik ne uklid
nila Oéi její ho přivřely a ohliécj
poněkud zvážněl Ale najednou
jakoby nezkrotnou Milou rozdráž
děna vybuchla znovu v divoký já
ot ii jala int klepat manilou dlimí
1o vrzaví potil niřiice
lioiiíkovú hc rozčilila "To ú
ju k neNMCMení" proHyklit řídkými
éy MckoěiIa h postele Odéjia
v bílou íuMtivou koHÍli chvátala po
evaebťivýcli prkiifch nerovní po
dlahy přímo ke Klárce
"1lázníla jti! ho V volala tá
hle upírajíc krátkozrak oéi mi
MoiimciIcÍIIO lože —
"Jeíté ne" řchonila ho Morcmo
vá a vztýéívňi rychle hlavu příklo
níla ji k malému oknu jež nínavclo
ho v iiiéMÍéním Mvétle nízko nad po
Mleli "Podívejte mc mi mne že
jHeiu doNiid pří MiiyMlceh" vybíze
la Škádlivé LouSkovoii
SoiiMCílkíi rozkřídila rozpačité
ramcriíi a mlaskla iiékolikráte na
prázdno bezkrvými rty
"H vámi Me cohÍ déje" proSeptlu
iié h iiHedla na p-leMf "Ne
poznávám ván vždyť celá hoříte"
dodala NotiNtraslm' a uchopila ji
za pravici
"Oh ju bojU c jnti j u v'í:
lá Mtrasné veselá ídtuSila
Klárku a pohladila mí vynoký krk
jihž v mihotavých paprwlch za
hrával perleťovým píísvitcm —
"A pochopíte hned proč jnem ve
Melá pochopili Doslala jsem no
vé mÍHto"
"Cože vy chcete odtud?" lekala
se LoiiSková "A lk brzy!"
"Vsak jM-in zde už bsl zdivo
čila Co by ze mne za nějaký čas
blo
"Jen abvsle iieprohhoipthi Ja
ké pilť j'- lo místo?"
'"špohčiiiel ho stniiii ii pani Ho
nlilillllliové" "To je žid ukal"
"W 1'eškrt kftsliinka nle jeji
luiů je žid '
"A jak jte k lé sltlbé pllilaí"
"lim píiU! Mibistpaní mne
k nim in'knlikiál' piplal! h kniha
uti! A !!" iibauMika se 1 li
11 do feťi ttptátaU prM'
jsem v 'rře a oilkud j' u - -
f #t W nioč liuťídlrt shižloi
"Tef plmé f Tuk lirt jetlllMlI !"
"u ie tnit ! lei ji lě jiliml
i iint " l vmU m (4 t tu ill jnV
l llítr 1'lnfthtmrt "Irtdy v
l're itjw jtU prtid iiobuíA s
jmrltUje 4 !♦ Je td li-U j IH
Hm U %) prrttKlMl lí'enbHIO'e
Jí iík l'U t ťb"t
" V i )♦!♦ t ikal í "
"Nil j ) ! kpř"i b ř"dn i'
p i slij l (! in H h
Vflheif mc O ní vSelieoM II lián llllll-
vilo— "
"1'oMloiiehejle Klárko vždyť vy
jste vbihtué pomlouvala mvoii kru
junku ! To je přece Spatnou!!"
"Ie! Ale tomu jmcii h! teprve
niiiieila Jíu pfil ridoi H'" v miSem
závodé musí zkazit kažlý i kdyby
méj aielčÍHkoii duši! Nebývala
jseju taková véřte mí že ne! Ab
ted' mám vlek na víecliuy lidí
kterým He vede dobře - - - " siná
III no liiieene A paK proe
bych takové véci m-řekla když ví
dílii že Ke to KoHciihuumcc líbí'"
"A což až mc lo tu vuSe Isnijaii
ku na vás doví -- "
"1! co niiié po ní ! Jen když
se odlnd (loslaiiii na lepší iníslo!"
"Derete ( U lehkoil váhl) — "
"A jirosím vás1 jdéle už Mpát!"
okřikla ji naji-ílnoii Klárka a o-
brát íla mc k ní zály
XXXV
V bylé aifcnta ííiisluvu Ifosen
Iiuuiiia vyhlíželo to jako na výsta
vé ilriihoceiiiiého zboží VStiíb
plno krásných nádob min lžic zla
tých u emailovaných i vzácných
pohání z broušeného křišťálu Ná
bytek pak mél tak neobyčejný ju
kuby jej teprve včera přestéhova)
odkudsi z knížecích paláeíí
Jen že vše to činilo dojem na
hodilého nevkusné uspořádaného
skladiště nikdo nebylo stopy po
šťastné ruce vtipného aranžéru
Většina féchlo předmétft nepu
třílu také KoNcnbuiimoví nýbrž
jeho chí foví doktoru Dratsebko
ví Dávalť on Mém MVÚžcti ví'ch
nu mvoii bohatou kříst kterou je
ho náhončí za laciný peníz nuku
povalí buď po dražbách n bo přu
jali jako zástavu na dluhy anebo
dokonce skonfÍMkovuli pražským
zhýrulefini když nebylo již možno
déle Msáti z nich zlatou šťávu
Do mvčIio příbytku opatrný pan
l'ratehkii iicpřciicMl ze všech técli
klenot fi a vzácností níkly ani je
diný kousek Šetřil hVOU doníác
íiomí i před pouhým atíncn licíi-
vářMkéfai) řciiK-slu 1'ruvé proto
aby mč kle ukládali mikořisfétM
hromady druhoeeiuiýcli vécí na
jal svému Htfcatu dum m řadou po
koju poblíže karlínského přista
víš! é
VAo tnél Mvé tržišlé Každý
iředmét pečlivé ZaiM-KCU hv do
zvláštního kiitiibtirii i h cenou za
níž možno jej prodat i osvědčeným
překupníkům V určité dny Nehá
zeli mí' tu podivní lidé mlčcnliví
jako trappísté a vybírali si pro
své pokoutní závody celé partie
Všelikého zboží jež odváželi od
tud vždy už za večerního šera
Doktor rrutschka bloudil sem
jen několikráte za měsíc a to
vžily časné z ránu ale pak pro
hlédl vši okem zkušeného odbor
níka
Jednou přihnal se v neobvyklou
lobii v pozdní odpolední hodině
levil jakýsi nepokoj a mluvil m
nápad iioii iirý vaVontí
" Iiosciibaiiuic musíte dat dobrý
pozor — led mu poněkud prohnul
víte myslím - - ta liolčová" A
vzteklí si odplivl "Tolik penčz
jsem prodělal ii Skýslu tolik pe
nčz! Hit! Jen mám strach aby
la ženská nepásla po nás dál — -''
"Třeba ji z Prahy vystrnadit"
namítl Koscnhaum
"Ale jak jak! Zdá sc že e
llálll til jisté vdá Aspoň ne W
Jc in! ii v í o lom ' SkCsl a ní
chodi"
"Tím lip! Cddámc ji ostudu
íc bude iiueciia odtud prchnout"
"Nemlmte iiťhiii siy ! ' okřikl
tm PraUilikn a tkiipnl holi o
podlahu "ťif liiba jeiliiali
lli%
"Uxši lii Že ItWiié! A ji tl též
v
Ji T ti 1 III tlll llllijc pllll 11 l
ji plljtill ilo sib di'ie ktl lř
tú iiiioulý itt ptni iiiJčué tuk
dďře Jitko oi h ] m s" k i "
"A co i botué f"
"Nil nic tlikihn Milné j II
dlnloié k0diU Ale Í píce
j II stač i k itiuu tiby plo ii' p(Oil
Nttott HVplniJrt UiÍ"oMi ír
tt llH tl"IMi SU I jslo pfecé
)tk Sk ltil je hhlt H4 p''"l
VtlO rodu!"
" iiiitMiit mii! Sold !ť
nu blil jit ke MM'lňw Vl'
i J m co Jíle e ďittlil' liol
utl til hv lii rfdttd4 "
" i tmi itoli itlii o oin tí
ii Itltrt " ii-iiid uvol "OJ
ná oMobnost ! Alá vztek nu prošlo
řekou vdovu a učiní rádu vmií čím
hv jí fiovést podreliala Jakmile
ibmtune nůší' iiitormiice pobelme
rovnou ke SkyHlovfiiu OMtutnc
spolehněte si' nu mne —
"Xu Mpolehám Ale piimut lijte
mé jméno nnisí při tom zustiit či-
Mlé!"
"Jako vždy!" prohlesl suše Ho-
Menbuuiii
"A sméni-čiií obchody nu chvíli
zarazíme!" doložil advokát po
chvílí "Mám stále struch že je
mí kdosi v patách — "
"Ani m mladým Posíleni tu véc
nedokončíme?" tázal se h iiuinítu
vým přízvukem aieiit
"S tím ještě u no! Pak však
dost na dlouhou dobu dost ! "
"Ale teď už prosím ubysle o
dešel pune cluďc čekám právč
Posilu a m bylo by jisté moudré
kdybyste ne tu setkali ~" vybídl
doktora fťoNcuhuum dívaje mí' nu
žluté hodinky
"Máte pravdu máte pra vilu!"
přisvéd 'oviil chviilné Pratsehka u
pozdraviv letmo utíkal z pokoje
Atrent zíral za ním pohrdavé
Pak vztýčil hlavu u pomluvil m U
oknu z něhož byla vyhlídka nu pří
slaviSlé P břehu kotvilo pět bři
chatých nákladních lodí do jejíchž
objemných útrob nakládali Miiro
vý cukr a zlatožlutý ječmen Nu
vodě bylo mrtvo Jen starý bajr
čerpající z říjního dmi naucMený
písek těžce vrzal í oddychoval u
kdesi v dálí zavalené hustými ko
touči mlhy ozýval mc pronikavý
hvizd osobního purníéku
Po nábřeží chodil jukýMÍ výro
stek v pruhované kazajce a kroti
li! si knírky Náhle zastavil mc ii
kovového nehybného jeřábu u za
čni zpívat vytokým hlasem:
Wopuslilá pani '
yi ihn ioi linie ziivolnj'
li ii řeku ryclile jMilori
tiolku si vi-iioi 'lo loifliy
BVlIlllllí llíllllll IM'l'llilII —
"Pakáž!" zaniumbil nicnt za
oknem jakoby měl na výrostka
zlost že si může v lAlo chvíli vů
bec zpívat "Holku si vemu ho
hon" opakoval bezděčné po něm
"Avšak my také" zazubil se na
jednou a odstoupiv od okna otc
vřel dvéře u zvolal "no!"
XXXII
Do pokoje vešla zavalitá Šedo
vlasá osiíbka oblečená v dlouhý
pestrý župan
Zdravé a dosud hezké jej! tváře
byly svéže červeny a oči její nudy
lesk skoro už dívčí
"fickla ji už Klároe aby se u-
chystulaí" ptal mc jí uuent a pří
větivé se nu ženu zadíval
"fíckla! Jen že nevím jestli s
tím Post lem půjde!"
"Proč by nešla 1 Což pak ji' tak
u pej pavá"
"Nu upejpavá zrovna ne mezi
krvavými romány se důkladné o
střílela jen že s cizím člověkem do
cizího hotelu — "
"Ale tak jí domluv že musí pře
ce něco užít dokud je mladá!"
přerušil ženu Kosenhauiii "Však
ty to dovedeš Běží o obchod Ire
ba hodně s 1'oslleni zaklepat Uez
toho má jeho tatík peněz že se v
nich už dusí Přece nenecháme
starého člověku luk bídné zaliv
IlOlit — "
"To nenecháme" zadiyelitbi so
pani'ka "trochu mu to zlato u-
voliiíme Však já už Klárce vy
mastím ťoZlllll!" llolllibi N pí pí-
k ni píuviikein
Ale ji šté než popošla ke dveřím
ovalo se hlučné zaklepáni a ibi
vnitř vrtii! mladý Posti
lul uhrát a ihchal těžce roze
vřenými úst v
"I'ž ju in inv slel ži ván lu na
jdu doma!" hučel a otintl si pot
lot vele
Paničku nu i lim obriitné si vš
ila lila Vru a Posiiibauui tiabíill
hostil hoiipaci židli
"Och och ty e schody muč
dilv!" dibal 1'itl iiicibi jív
"A i"ií iintle už pro nou' 'ki"
ku!"
"Mám!" pikCvl ttvul "A
jakou !"
"Jeli by bbl!" pihiim liill
lubldlk M plotUil Mh liC ě lioliV
upit i oč v viikv'ioi ii idcckvrni k
lllitšl-llil "A k M til jl #Vl'lfM
í it' ! Pftjíbl Ulil li
lil " I iC {ll14 lltrtlilll jiikoby M
I ic ti ilvtimt itť kdit poIuiii Ui
"Ji O lt pilk lič V w elitní u'V
ivllU lo vile "
"hjiMť p lvkoi Jiivk"
liovl Sil " A Iv koiiJ"
' Makiř f " li il lo v umí itiícitt
"Co jiti' lili I !-! I Vid v }i íi
lo dínml nul lo v i-l I í"
lalí Musel byste platili stáj ob
hIuIiii krmivo — "
"Ale vždyť jseui vám na no po
depsal už Hinčnkii !"
"Směnku?" opukovul líosen
buuni a čelo zu myšlené zvurhnnil
"A jislč jisté!" vyrazil zu oku
mžik "už se puinutuju! Všuk
vátu to vymiliradím jinak! Vždyť
mne znáte že nejsem vydřiduch
dbám přece na čeót Či se snad
bojíte -"
"Na - pak hned ty řečí " ehlá
cholil ho rychle mlnlík "mezi přá-
ďly se takto nemluví — ! Povězte
mí raději jak se jmenuje ono J
sladké st voření ?" j
"Klárku!" i
"I'ž jseii kochal asi pět Klá-J
rek" cblubl se Posil - "jedna I
mi dokonce ukradla všechny pr-j
steny!" ' j
"Ta naše bere nanejvýš srdce!"
vychcchtl nyi-iit "A jesllí fiak
jste olijednal kočár í" i
"Slojí lole!" !
í'i'1 i i i'
iiiis o''ii-ji uiii-ini Mfveini
vám spob-čnici — "
xxvm
Krůtce nu to vrátil se Horlen- ]
bii um s Klárkou Děvče neslo ho]
pružně a šibalsky svítilo očima
Posti zůstal seděli u přivřel jen'
znalecky víčku
"Holomilá kočičku!" pronesl
po chvílí mazlivé -~ u kostmitoir
rukou mávl do prázdna j
Klárka se ušklíbla u drze po-j
bledla mu v oči !
"Slečinka je veselá to mám
rád tuze rád Tuk se trochu po
lu projedeme — "
"Ale ve vší počestnosti!" pra-1
vila směle jak se tomu naučila ve
skladišti
"Ale toť se VÍ Že V počest 110-!
sli!" smál si- chraplavě mladík'
"Vždvť já nekoušu uuí ni-Skrá-'
bu" '
"Pan Posti je z výborné zdejší
rodiny!" poznamenal ajfrit váž-j
né "jemu mc můžete svěřit A o
Mtiitnč já přijedu brzy za vámi!"
Posti zutím vmIiiI a otevřel h ú
klonou dvéře Idlyž Klárka vy
běhla nu chodbu zaSeptal IJosen
buiim mladíku do ucha: "Je ještě
nevinná važte si toho Vidíte jak
ďvÚH dbám !"
Mladý muž slii-tkl mu pravici:
"Tuk vám nu určilo čekáni" lou
čil se po tichu "a vemte s sebou
nějaké peníze !"
Airenl jen mlčky přisvědčil
ťuklliéiivilií
J V KAŠPAR
1245-67 již 13 ul Omaha
TEL D0UGLA8 7417
Výborná Seská kuchyní a tm
postele výborný Metzův ležák
dobré čewké doutníky a prvé t ř í -1
lihoviny domácí í importovHiié
Objednávky z venkova vyřizuji nt
přesné a rycbln
Lee-GIass-Andreesen Hardware Comp
prixlávaj) v vnlkírn
Tlačeni ryrábtné n lukované pln citové iiáíiní — Cljovun ili:h
liilíjný [lvh h kovové stloíl — On tiitý drát Lřcbíky noífřiiké zbotf
bicykly třeluí rlirurii n&boi i v''viit Hoř wíntio Hrubu
dtb & Uarny Bt Omh Nti
tnni— j'J l
' r
Hospodářské stroje
VUSSO- Níp ziilirmlii) iiii'k "SI iir
liriíliiil ii : "'i
lil' llflllí ''
váoch možných dru
hů možno u nás cb
držotl za cony tak
mírnó Jako nikdo
jlndo
Máte-li v úmyslu koupit! nČjaký
hospodářský stroj nechť už jc to
pluh rádlo brány pletka kultivátor drtič hrud sazedka mléčná od
střřdlvka sbrabovačka rozsévačka mlvnvk na obilí lis na seno drollč
řezačka érotovák ientotir lis na moít nebo na vína líheň nebo vítr
ník nekupujte ničeho dřivé dokud jste sl neprohlédli náš velký katalog
Od Stránky 359 až PO 410 Na Jiiieuowiiiycli ntruiiú li naleznete vyber
helii en do olmrii lioF)uiliiřl(yeli u mi kni!''' rmuiě initnveli stroj ň núJcl
Mííeuie ne j kěiziill ccJiui Iinliiii iii ImiiIhvi li diiilěnií iiillěeli kriijiiiifí
kteíí ii mix ten neli oiicn slroj kiuipill
ťreiiilovou piiiikiizkil diívlíuie koupí kuiW bo toje Kl 7ii:i iniilcli
jin iníí iuilczní'te iih Imi eviij cli Hrnniicb luifelio vetkť Jio kutali iiu Ii-itllíc
lio iomi'l iiemátí' plHtc iiňm h my M- in Jej zii&lcne zdmiiin u vv jiIbci-hP
Plhte Jeřic duel mi Jediný ěenký iisilitielsky iirun v Aiucrlife
U S MAIL ORDER HOUSE M a "Sli! BéuJc d 2Í J!reet-
ZDBAVI
INI
The GOLLINS NEW YORK MEDIGAL INSTITUTE
Hlavním snrAvccin lóČcbn('ho ústavu existujícího již mnohá léta jc spe
cialista který má velkou zkušenost' a shehlosť v léčení rozmanitých chorob
hlavni- ale v léčení zastaralých chronických nemocí u mužft žen a detí
Týž dostává velký počet podčkovacích dopisů od pacientů uzdravených
v rozních částích Ameriky
Týž vyzývá tudíž všechny trpící lidi jež jiní lékařové vyléčiti nemohli
aby se obrátili na ného Kdo to učiní obdrží náležité léky a list h ponaučením
jak mají jích užívat a co Činili aby si zachránili zdraví Zároveň bude jím
vsc vysvětleno v jejich mateřské řeči ohlední choroby jejich
Abychom ukázali trpícím jak uzdrvení pacienti děkují ústavu za poskyt
nutou jim pomoc uveřejňujeme tu několik dopisu
JVUI natvrdlá játra pokažený
žaludek a zácpu
Ctt ný pante lékaři5
Vám že
co tkne se
né rlioro
!y ta už
je pryč a já
se cítím
velmi doli-
lv Za od
Ktrantní má
lová Ž I i v é
ii o m o c i
rnolm úl ko
vat i jen
Vám a Va£im dobrým Iťkiuu Proto Vám
jcMf: ji dnou dikiiji a zfisilviin s úctou
Pclcr llandrclih
-I7 K fi"ili Str
CUvcUod Ohio
Liderwood Nil) IO srp 1907
Milý pane doktore:
Uvřdomuji
Vás že cítím
st- líplni zdrá
va po Vašich
l('cích necítím
žádnou holcsť
v žaludku chuť
k jídlu mám
dohrou a jsem
se vším spo
kojena 1 1 lulo
kou Vaši vřilu
a znalost v 1 é
íiií tfŽkvih
nemoci ndjto-
"ufiiji všem známým Slovankám Znamenám
se s hIiilnkou udou
Annu Hrdlička
l'nj 4 lunite I
tIdtiřrvMioU Neb
1
Nemoc ledvin a méchýře
Milý pane doktoie:
()ntiiiuii Nám } -y in tťky ohdiilt a vvuial4 a í- ume naduhin udta ilv Já jh-iu
IikU vilkt? l-ohsti a nyní ní m cítím ydiáv1 lUkuji Vám innuhokiát srv vvl'íní S pli
U Ukoo iV-inu Johaona kubik i V l N 1 Inktťr Mkh
V 1 ii ui pane ituktoH :
Vyléčil se z plicni nemoci
V pivem ď'p i pipiit ju ni ivni nern -e a pl 'tknut j-o m Iv I kati ktíit nuie l'ili tikli
lni }f iiii:it onii lioiitn Oloáiit j-in o- k áut o miH' a nní pii o (Vlnku Viu h likt
t inlui { pnk ti l ttixáhi Od té d lv c i Iv Viíívím hutn i tm d l t' Jut k t ° I
píiiut 11 v pitou tiiíoi iUcmi a íáhu' l ii Vd'i'iuuií iu d notuji ahvt th pu It nt
uvt ftjuili v iMUiú' !i hv kií inst vidili Iaiu maji c ol-i im o pmiiv S Vt
Jitu ttuiuoU { I' ) 5 lr it Te
K'dt ko hlUitf k li ťt til ď tohoto itivu pKtc jen r é tt ťi t% -k c
ktt tiut llr li p máte a ilikl nli jmpivti' i t iy t lV Vtl t hiTuby hlivnž (o
Udí kilo a jtk vU tu lm!l 1 uno jitUntkv inininr
N miIuiv dpiy ulU"Mjtr:
COLLINS N Y MEDIGAL INSTITUTE
140 Vcl Mih Str NiiW VOMK
ISifuJoi huUlnvt tO %! 9 W'J' d-i t4 10 4 I hodnu v ivtJtlt
I
! h i j ! j anl Miktňiv 4 s I c j
" Alt lví Co ! i iiuni ď j