Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 01, 1908, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Z přátelských kruhů
PÍSKK X I — Ctr-tiá redakce I
Právě jsem m vrA til ze slunněho
jihu kdež jsem byl h přítelem Jt
není Kostohryzem na prohlídce po
xemku Navštívili jsme Corpus
('hristi llronvillc Hwcdcn h jiná
místa Joz'iřiky jhou tmu dosti
pěkně ale v Iětěj tam asi bývá vel
j(ě horko V lednu tam bylo pěkně
Jak jsem pozoroval drobné obili
xe tam poděl dráhy nepěstuje mí
ním totiž pšenici oviw žito a ječ
iivn fttd Zeleniny putují se tam
ve vel káni a n dobrým výsledkem
Uovněž bavlna korná a cukrovka
Kdo i)i4 rád prácí motykou pro
loho je Texas kdo však rád pracu
je h hospodářskými nf rojí pro toho
je Jcpíií No u Ho Dii kot a Tento
rok jsme tu měli zimu velmi mír
nou Prosince a leden byly až na
malé poprašky beze sněhu 1'onze
asi dvakráte anebo třikráte kiwi
teploměr na 10 až 20 slupnu pod
nulu To však trvalo vždy jeden
anebo dva dny a pak bylo zase
lírásně Hněhu jsme zde mnoho ne
měli Měli jNme dout i pěknou sa-íiíf-í
ale přišel chinook a sníh se
roztál heloH budeme mítí brzy
jaro Kdo by si z krajanu přál
koupit dobrou a lacinou farmu o
'120 akreeb za ♦M00 akr 'l míle od
Písku vzdálenou a 4 míle od J'ÍHku
za 250O akr Proě býlí děle na
40 a 80 akrovýeh fartnáeb když
ydc za tytěž peníze koupíte dva
krát až třikráte tolik pozemku a
lepší než je třeba VC WMConsínil
u lowé anebo v jižní Minnesotě
Dále jent zde příležitost Jíro kraja
na který vládne nějakým kapitá
lem vykoupili poloviei obehodu
klerý se zdařeni veden jest už po
'20 roku a těší se přízní zdejšího o
beeeíihtva Obchod ten dobře Ke
vypláeí Kdo by se zajímal o další
podrobnosti neebť se na mne obrá
tí Srdečný pozdrav všem řlená
řiíin a přátelům tohoto líxtti H
Úetoil J l' Lověík
ST LOUIS Mu — Ctěná rodák
c! Ituďle tuk laskaví a nedávejte
mne do tě ěerně knihy kde jsou ti
neplatově 'Ať vám zasílám před
platně Véřle že se stydím za
prémií kalendář za doplatek žádat
1'okrok Nám o sobě jcnt velmi laci
ný a přináší hojnost cel by pro pou
čení i pro zábavu Přcju vám et
redakee aspoň 0(XH) dobrých od
bératelň Tomáš Florian
BKACII X I) — Ctěná redak--e!
Doufám Že uveřejníte těchto
několik řádku ve clěněiu vašem
líhté Došlo mne několik dotazu
zda li dá ac farmařit v západní So
Dakoté anebo ve východní Moula
Iié Odpovídám touto cestou Že
ano a Že není lepší krajiny k nale
zení na celém západě Před f roky
tu žádní farmáři nebyli jenom do
bytkáři Ti vyprávěli že se til nic
nevede ale přece měli tu hojnost
Iobytka který byl celý rok na
pastvě Dne je tu jinak Dobyt-
káři a reněnři museli iiHtoupiti a
uebo pustiti se do farmaření a
posledních pět roků se sem farmáři
stěhovali houfně a drn proměnili v
úVodná pole Nyní sklízí krásné
úrody každý rok Co druhdy by
ly domoviny to jest již nyní vši
zabráno Kovněž železniční po
zemky jiu již nyní prodány tak'
že se nyní musí platit! o mnoho ví-
% než platilo e dříve Za to však
jdou dobře na odbyt Také je tu
několik krajanu kteří si v lom
došli dobře stojí- Mnozí dosla
nou vládní patent anebo tak zva
itý dicd na jaře Nelitují že st
zde usadili neboť farmaření je In
dolov Někteří blíže menta bydlí
eí dilali a pozemky už 4-1 f M
tikr Několik ihitau mně došlo
zda lí lrv je inuno doslali de
vodu Ta jesl zde snadno k do
táni a to velmi dobré jukoti IV
bva tu uiáme také došli jak uhlí
lak í dříví Nám na loni neálcí
d"ď li nám některá uhelná s
e nost uhlí anebo ne my mátne
svěho dt I'1 lejli-ji jakosti
Milsilil jlí llkooéll lelilo thipis
kl-rý je (sároveú odpovědí Vwin
kleji V doplseeb twt rÓIlé ViVi se
dtiiovlt Všem ktiíí se o kra
jtist lulo ujímají radim hv se o
dili pMlriibost i ubrálili hi lot
it ha ťeskéli-i seiiikuV (' ho je
Imlle klerv krt Mé not kplÁvně Ji
kiUíi o ltt"f jest Ólli Mi!t tdlVV
a íI jii pofclnky dlife tiu A
dit'bjte) V V Květl) llonth
D srd-ěovHt Ndrm'ut
ř'ril J Sipk
II :i{Vt ASII N M ťlo4
tlrtkt! pínl tuki' lmkl
jťt llt ! J lat é ( 4'luíÍ4 l ' '
m t d ik! iťié J i hlj b l'j
krajiny jsem zakoupil pozemek v
okrenu Kcfugio pfd míle od tiove
ho města Woodsboro Pozemek
tento zakoupil jsem prosfřední
civím krajana i'alia který mně
poctivé v tělo véei posloužil i'o-
zemek lenlo jest bohatý voda pit
uá velmi zilravá a dobrá a podne
hí velmi příjemné Krajina jmt
zdravá ježto tam nejsou inoěály
Dešlé je tam dostatek V zímé pro
pěstování zimní zeleniny a v letě
může mc tam pěstovat bavlna a
korná Košil na pozemku tom
jest velmi málo takže se tam akr
pozemku muže vyřístití od 2 do
5 dollaru 1'fida jest řečníce mí
chaná n pískem a jest velmi úrod
mí 1'ozemek leží došlí vysoko a
jmt pouze jedenáct Ulil vzdálen od
zálivu mořského Tento měsíc
opět jsem tam byl a pozemek drá
tem ohradil Trávy na pasivu jest
tam dostatek Mésteéko Woods-
horo ně teprve jest několik nésí
eft slaré pokraéuje dobře leží na
dráze která před čtyřmi lety po
stavena byla do Hrownsvíllc O
kres tento neleží v suchopáru a
proto tam též pozemky oéívídně
vstoupají v ceně Tento měsíc ví
děl jsem tam různé zeleniny které
byly v zimé vypěstovány p l'a
lion lak se to nyní ukazuje lm
de tam v brzku éetná rolnická o
sada Krajané kteří hodláte v již
ním Texasu se usadit měli by si
krajinu dobře prohlédnout! dříve
než se tam usadí Zakoupí li po
emek v suchopáru anebo v moéá
lovíté krajině v Texasu nemají to
mílí žádnému za zlé než sobě
Každý Hjfeiit chválí svůj pozemek
ale člověk má své oěí usebou aby
viděl eo koupí Texas má jako
každý jiný stát zdravé i nezdravé
kraje dobré í Spatné krajiny
Tam eo jsem zakoupil jet dobrá
zdravá voda ale v mnohých éá
stech Texasu jest dobrá voda těž
ko k dostání Tamější kraj je umo
hem chladnější v lélé a v zimé ne
jsou tam zaoe žádné mrazy lí
dé kteří trpí katarhem na severu
tam se jej brzy zbaví Tak nyní
mohu řarmcfít v Mexiku kde vy
pěstují výteV-rié ovoce a Vojtěškll
a v Texasu zase mohu pěstovali
různé plodiny v zimě i v lélé Mám
nyní na vyhranou Do Nového Mc
xika a též do jižního Texasu se ny
ní stěhuje mnoho krajanů Kdo
krajiny ty dobře prohlédl může si
tu zařídit dobrý domov Se sr
dcěnýni pozdravem všem étenářňm
1'okroku zůstávám Váš
J S Wraiovvdtý
YCKON Okla — Ctěná redak
cel Mtwím n várnu sdělili potěší
telnoii zprávu která zajisté potěší
všechny upřímné Cechy v Oklaho
mé že lotíž zástupcem do výkon
ného výboru za náš stát jmenován
byl Dr Kuchař Tímto jmenová
ním získala zde v Oklahomě stra
na pravých svobodářů velmi mno
ho Dr Kuchař jest velmi dobře
mám po celém státu mezi našin
ci i jiitoiiároi'ivci jako přímý
pevný a charakterní 'muž jenž
vždy vědom jest si svého počíná
ní Můžeme si věru gratulovat a
x důvěrou můžeme hleděli na po
ěínání svazu Doufáni že takto
jedná e všude a to jent uejlepší
záruka dubrélio úpěehu pravé
svobodomyslnost i Oklahomsk v
Sokol i 1 1 í pilné přípravy aby zí
skul pro Oklahomu známého řeění
ka pana Karla 1'elanta Setká li
se pokus tento se zdarem naskyt
ne e náio svobodářůui v Oklaho
mě požitek jakého jsme tu (hwiid
neměli ťřáli bychom si by st
přednáška ta uskutečnila a téšiiin
se srdevio" předem — - V minulém
měsíci měli jsme zde u nás Miěho
voli botiči a podobné není tu sku
tečně pamětníka Sníh se svpal a
pří tmu severozápadní vítr foukal
Itike na moohvch místech chatrné
budovy před ním klesaly Kdyby
t Midobiiuu rychlosti bv ly odtud
poslány peuíe na llitvlíčkův poiu
dík hvli bvehoiil tu ji diviio tu'li
kvitam-í -- Náš clen au svobo-
domsloM b p IV I! V dal se ú
řadu T Jej lo nada ní pro sva
hry píišli Védu nám ixnídá
U t lit- ebo lienl uěeo OUud
idl se lot Pnuto Itunioéui svélé
lllllloltáí i to Vňli boťl KrtpiUll
té pr pluli dilllikům jeji h t
mIouíciohi nudu Zdá se mí bv
ilknll tOi I ké jedlOOl tu plávo
popři I i Inké diblíkům Ntktcíi
u!ti i tn ril lut wt ttt-t A
VmK lo p l losprAVlié Svolnlo
Hi!iii pMV' labii lm hpltí
'iinm %n ialiiih Jwotlt mié
t lelit lepši i pU- j'
pro i i'-t on sbiosl Z'4i4
málo pochopeno bylo postavení
dělníka klerý po celý život svůj
je závislým na kapitálu Jaká jest
to vyhlídka do budoucnosti ? A
jsou to přece laké lidé! Sám Dr
Iška jednou ve vé přednášet! mlu
vil proti zotroěování lidu kapitá
lem a nyní odsuzuje snahy po zlep
šení poměrů sociálních To je tuze
rychlá změna náhledů a ělovélc se
musí tomu skutečně podivili
Srdečný pozdrav všem přátelům a
čtenářům tohoto listu
l' Selcment
VAUďlV Okla — Ctěná redak
cel Časopis Pokrok se mi velice
líbí Jest to skutečné list levný
fem starý Nehrabali a Pokrok
to byly vždycky mé noviny Měl
bych psáti o počasí a o li rod é l
to všechno je étenářňm asi dobře
známo a moje zkušenosti zabraly
by mnoho místa Končím tento
dopis se srdeéným pozdravem na
čtenáře a čtenářky zejména tém
V ('olřax okresu los Hájek
lldOX N V — Ctěná redakce t
1'omčry zdejší nejsou luze skvé
lé V lovárné kde pracuji pracu
je nás okolo tří tiíc ale jíž pustili
jích odtud na 100 Měli jsme zde
v nedávných dnech také povodeň
fiteka Mowak zamrzla a voda se
rozlila a zaplavila všechny okolní
pozemky Myslím že mně pan re
daktor odpustí že lak špatné píšu
Mám luze těžkou ruku od pilníku
a když vezmu péro do ruky sezná
vám že bych potřeboval násadku
asi jako je u kladiva
Stanley Vorel
SNOIIOMISM Wash — Ctěná
redakce! Všechny vás srde'né
zdravím a přeji vám í všem vaším
čtenářům mnoho dobra a přeji
všem by za svou práci bylí faké
dostatečné odměnění o se do
čítáme že mnozí si stěžují že za
svoji prácí nedostávají tolik co by
i právem zasloužili Vím že my
šlenka ta ubírá jim na spokojeno
slí Kodičc měli by učili své dílky
býlí spokojenými Neměli by v
nich budili louhu po penězích ný
brž učití je životu skromnému
Potom by dílky milovaly své rodi
če a nedocházelo by k lakovým Čí
níím o nichž denné čítáme Dílky
čjislo své rodiče bijí žádajíce na
nich peníze Kodíčc neměli by dá
vali vínu nikomu nýbrž sobě a
snažili se aby z dílek vychovali
řádné členy lidské společnosti
Srdef-oý pozdrav všem čtenářům
t I Jnsie Simonová
Dříve než začneme s jarní die
tou hlciímc vyčíslili celý svůj sy
stém užíváním Dra AiiRUsta Koe-
nitra Hamburských kupek a při-
vČmIÍ jej do dobrého pořádku
lapKv lylo čisti Krev a posiluji
žaludek
Zbavte te zbytečného břemeno
Omažanka zvéHtuJo vám jak
Neneslo rUytrfnd liHui
lifínift holeni m jrst zbvtcřiii')
Zlmvto lil
Ismu' Kiilney Pilin vyléřl sel A záiliij
Vylérí clirumá dluhů a holcstnA nilaj
Vylčéi každí xiiíWoh liiilvíniivých
ilmriili
Jlriinimhi iiiíhIiiícIi Hrli vúlenf nu du
vřdéenl tulia
Mrs O A Kiirlo % L lOIUj JÍŽ II
ul líinuliii Ne!) praví: "M& vAžnoMt
pro ])iiii' Kiilney Pilin i&ilnýiu ) fl-
idhein n iieiiiiilSillt VýlMivřiď jeř H
"'inilu jsem v r ls'i'J ohlmliiA linilnuty
ti'tn príiiMvkv (iulsrzujo n tliivit p
tedmt lelcli juku kdyi jm-m ponejprv
uřiiiiln po ili ii ruky s'ni1'ii mno ma
ííiln n iiíkuliv jsem zkusilit rftná léky
íiidiiý mi tieiusk)'ll úlevy itř kdyi jnem
ii'nljt iiivnlí liiiun'1 Kiilm-y 'ilU pti
kr'oki"iii loívuui jit-ik hýla jiiii vylé-
i'lui n liijirnl nikdy nu nrvráli'n !
iirilíill jtelit piiuil" lvi'ilr Pili jed
n mu i'uiii kďrtt ii n& nřjiiký tut
hydli l n ( i ivnl ul d i hiili til Xfid Pil
vsi j n ďli'lal ) li luii uspiikojivýelj
víWkĎ"
Nu nrj vini li lkároát ti t m
n) rt-utA ťixlt-r Milhura u lluřfs
li V Y víbrsditl jJntl m H
Hlitv Psiiitu lt jinénit i
ml'tt# Jit'k
Máme 8224lEi6ton
i niiiy
it Stmi li i iun a
IViib jlr : D ! SJ t i IH4 I D( t
4 ! dii jlv ni ieleli tu
ij
Malý oznamovatel
Ym oznímky v tMo nibríca uveřejni
li' řítium zit kiíždA dlovo Jmleti cent za
klMít uvufcjričiif Zňruvefi onfiwkuii
mimi hýti iislftii J ohnu poncžitý O
xiiAniek nieiiňfcli wt za 2" centfi zu jed
iid uveřejni' ni lii'iííjliiiAie Onutiiovit
tclí iiiimu Oaiitlm iiiiihI v oziiíímcn uví
uvčstl vžily loIreNKii na ni m príliliiky
miijl ilílí ježto filiii nezhývá íiisii k ve
dení kiOTmpoiMlcncn mezi ozmuiioviitiíli
a -rililiisovli'lí
HLEDÁ SE STARŠÍ ŽENA kií
vedení domácnosti Dobrý domov
a dobrý plat Nabídky zasílány
buďlcž na A V Trutnovíký Scot
land 8 D 'Í2k5
NA PRODEJ zařízený a novým
zbožím zásobený smíšený obchod
v osadé se (Í00 obyvateli Dobré
místo pro Čecha O další podrob
nosti pište na adrcsNii: 7M JJran
deís líldíf' Omaha Neb Telefon
PoiikIbh lim mt
NA PRODEJ FARMA o 100 a-
krech v úrodné Nebrasee v Madí
aon Co 8 míl severně od New
mans Orove Vše dobře uplnté
no Dobrá studna Slavby v nej
lepším pořádku (!cna #05 akr
Uližší sdělí Frank Severín č 1 73
Ho 22 St Soulli Omaha Neb
FARMY NA PRODEJI Mám
kolik set akrů pozemku na pro
dej vzděloného i nevzdělaného se
stavbami í beze slaveb jak si kdo
přeje Mám nčkolík zvláště laci
ných farem na mírné termíny
Prodám vám pozemky kdekoliv
budete si páti v Spink Ilund
anebo Faulk okresu Rovněž jin
de mám hojnost pozemku nu pro
dej Dopište mně a s radostí vám
posloužím F J Hayek Redfield
S D Box 202 :t2k'
FARMY NA PRODEJI
b00 akrů pěkného pozemku 200
akrů vzděláno ostatní může býti
vzděláno Pramenitá voda slavby
v ceně ik:jr00 Může se držet 1000
kusů dobytka nebof jsou vedle
školní pozemky lacino k prona
jmu lí 25 dollarů akr
lhO akrů bez slavby +2000 kr
lbO akrů bez stavby tyKH) akr
železniční sluníce Ch M { I{
Orient pošla Ida S I)
Bližší sdělí Albert Žemlíčka
If IdaSDak
LACINÉ FARMY -l"dobé a
úrodné blíže měst „ dobrých IrhŮ
ve státu New Volku (žádné opu
štěné farmy) na mírné splátky s
" proccntuím úrokem Farmy od
00 do lni akrů s celým zařízením
a dobytkem -- KicMm za dobrý
Warranty Deed a Abslract Uližší
ochotně sdělí mi požádání Albert
Tesař Nevvfield Tomfikíns í!o
New Vork Uó-fi
FARMA NA PRODEJ — IliO
iikrů (íčkněho a rovného pozemku
HO nkrů vzděláno 20 akrů louky
lil) akrů paslru vše oplotěuo pěk
né slavby doj) vody kterou čerpá
větrník prodá se lacino za #4000
akr' Karma nalézá se 'i míle od
města Monowi Hoytl Co Neb Pi
šte na dobu Uihánek Monowi
lioyd Co Neb 3CkU
PRODÁ SE LACINO HOSTI-
NE0 dobře zařízený Hodí se těž
pro hotel Leží v uejlepší části
měhla Ihouputrová budova z ci
hel 'JlxIMj Příčinou prodeje jest
churavost Hlušte se co nejdříve u
V Chalupskýho New Prague
Minnesota -jk:!
Odporučoní
Mohlie lil I Iillit lllilT
Pmu Konta Krotní hnier
Omaha Neb
t I nA pnut! ttliilriel jiem ('
lli l Hni minii u pri
v I f mu in iillít nu lil kmitl
tkv I'i i)iiii4iii jcitute'tvl pro
nulit a ii Lnu Vá liKti
luně tn-i-hubt vél t jakvint pod
iiitnkioiií ! i'iii il tu Vám
ii i lm tmtidiit t i-i'iii iiiati A pr
lil pull Míli jl l Hfjll-píl
lnei ni ) m kH hw l it al
Mil) I h i I in' l(Vii tuku
'l'ti-L' tt UU klfil mt
V ! tkal letlv jth Mmuli
( uoklUi I hjili 4i4
li A J lil l ) IIH kil'kn mil
hi n I II 'fliKOit i IIhIm k
N I h I u ttá) s- lt ii)v
vh-n't I t tlw kii lf jel
jíl i j„L! lul i l lly
ilit (! v t i i li-líni kl r
H uU i l i Mrlí I'
H t ti tt i 'íí !♦ !
k U put li !' I'l -Ui ji ir
i
lí t !
tt i ui lt J
H
Obydlí 270i So l!Uh St
Telefon Douglas 7fttl
JOSEF KAVAN
pojišťující jednatel
v ticjlepřích n nCjspoUhlívějších společnostech jež zaslujiajc
hlavní jednatel Kd llowcll
Jednatel pozemkový
s
pru loty a domy v Omaze u South Omaze a farmy v okolí
Každý bude poctivé a svědomitě obsloužen Jtf
Nové nádherné prémie!!!
Tciitn rok iiimkýtA se ct imŇim přiznlvcůifi zvlůslé vzšcnA pfíln
ilst zÍNkiilí mhuř n moiejvyíe praktické předméty jež nepatrný ifo
jlutck pKNkytuJeniM lnikiivym řtenfiřfim juku prémie kil eelorof níiiiu před
plutnTini nu "Pokrok ZApadu" "Kunmuk) Pokrok" "Oetoký Po
krok" "Pokrok" ")nkolnký Pokrok" n "lowsky í'okroť"
Illiivnň riíiik npoz')rrtiijemó řetné odbérHtido íii tm cenní
skvoHlne iiirnvenA
Nástěnné atlasy s kalendářem
kleií hnilou nejen kní-oimi ozdobou kiíždí domAeooslí sle i ry hornou
pomuikoii juk dospělým tuk i zvUMté íkolníia dětem v otazkáHi země-pÍNtiýi-h
it stnlistiky vdhee
Nůdlierný něiNtěnny tento kalcndfiř jct velkosti L'2'j)2Sa jml
ch li ii iklídí nu m ttyt odděleni o sďo na prvčm listu nlilcdato věrné
ii iiméleeky provedení podobizny veli preHÍdentfi Hoj Htílú udáním
letooělii kdy v Jiílěm domě ziisediilí plilo nu tom monetu liwtu 8
ptlsliiHiiyni vysvětlením uvedeno jest znění " prolilAfif nf neorlviitlostí " o
koneěně kalendář (Vlý první list tvoři Cclivatný u volico (toulndný
obrn z
Priihv list obmiliiije riVné ntutÍMtiky jukož i vSeelinn města v nlfií
betíckěm pořádku n podrobnou viilkou mapu toho tlAtu v kterěm bydlílp
Nu třídím listě vyobrazenu jest mnpii Mpojenýeh HtAtfl a průplav
po íiooiský Xdit jest velmi podrobně provedeno Na druliě straně to
bolo třetího listu nalězA se vlAdní eensiis obyvatelů vSeeh měst od 'ÍOW
víe z roku HH0~1S!I0 a Ktao
Nit ělvrlěm listě HhledAli! se opět i imipou eelěho světa Vsceh
5 iMii světu jest krásně a rovněž podrobně příslmínýmt Informaceini
v riiziiýh hnrvňh provedeno Na zadní struně řtvrtěho oddělení jest
uveden yýluh jediAní koiiKrsu z roku 177fl Mimo io jsou ph uvedeny
tfizně zikony poštovní jednňiií mírové komiko v linutu tunika Mon
roe ovn a j
luk s horu uvedeného seznili! již že nijak nejedná s o mnííí hernou
hříčku uyhti o předmět vysoi-e eenný a pouěný KrámskA cena ozdob
níeh těííhlo nňMlěiiiivch kalendářů jest v ndo 1(1100 My vfruk poskytu
jeme je fidoméním předplalitelíim jako prémii zu doplatek pouhyi-h 40n
línak j prodáváme po 75e Při objednňvťo vždv urfitň udělte kterou
inupii siiiin ni přejete ioisy ailresujle
WiHlam Bt Omaha Keb
KALENDÁŘE:
RODINNÝ KALENDÁŘ z Čerti nnbhtítno celoroíním pícdplat
nfin Zit diiplntek lóe
KRESBY A POVÍDKY:
(Hepminé h vydané O Charvátem)
Milnviiikíim iiAleilitilé a veliee ziihiivně řotby nukytu o příle
žitost zlMkuli soliň za poměrnn neputrnou cenu soubor skuteřníj pouta
yyi h povídek v nichž vérné a mnohdy polumtlivo lífon jet život zdejMÍ
i z dálných vlimtí zu mořem ZvláAUS zajiHtA líhiti no Vňm budou po
vídky pod názvem "O dvou tonoucích" "Jiřích Altmnnovy ženy"
"Hřích' a jiiió ínkó oblibo cenná knihu tato s tčíí nřjlépo dovřd
ciije i tli povídky přeloženy byly do slovenštiny n sic- "Trnjjan C
vrátil" "Jednou nu podzim" a "Těžká chvllo" — Knihu tnnTobsa
hujo Jim mrioi a lutbízíme ji jako prémii za doplatek -„ — f i ti tc ulc
máme ji mt prodej po fuV Piitu na: Pokrok Záiidu 1325 William Ht„
Omaha Neb
OBRAZY:
Pěkná obrazy jitou to které vhodnou volbou 4 roztříděním tiěinf
ziijÍMtě každý příbytek nad míru útulným Obrazy jun v l'imácmiti
okrasou a nmjí pro Ván vždy cenu trvulou My máme lm tikliidě velký
výběr obrirá uvětikych i iiábožemikích vcitaiťm umělecky v loirvolutkii
proveden vch:
"Hu a íitki" — jako prémie h celuročnťm ilepliiiiťiii jedno
llivé tu doplatek tf jimtk prodávHiiin obit za Hile
Různá krajinomalby a výjevy i ditHkělio tlvota pledplulnOii po
IV jinak V&ak pliuláváiiii ui 'lile jeden
"VtiJÍn ráně" - - ii píclpiiitimu juko premU' za l''ic - - jiuuk
kmipite obou O n n nán za iHf
Obutí "8v Václava" — kráinf tento ubrat tiiihuiiiie Juko pré
mií k eihiriiiiiniii piedpliilněiiiu ru ďlati'k "Mc ~ jiiuik limíilo ho ti
ná 1II1 t i tíh
Obnuv "Bv rodina" Auléé HtráKi" rmini ktiině v br
vá h prnri'iiě dáváme juko prémii k ii hiruěiiiiiitt pl elpbtl itéoiii po I V
- Jlnuk pHk je prodáviiliw p í lUl? Jeilell
K ť inti iliiiíiiin iiiiiui' ta pouhý h ?5 cent A ttliledné Melice
in' lámy ílli vntide kráueika ťeliit jet II ''V - Ztli ě kvitii
tiill V 1 1 lě I u l u ( V lm eiiě ( il li tif ) mii iii Vám "11 1e11t )e)ii li
' ?V ObHnav kv p! le tť I'kik ZApudu I 'Cl Willium m
Olllilliil ib
Na prodej máme :
Joiutnv vka ait't ký niuxuk i
Jjiíitn nluao f ktavmli 1 II 75
Janintv tluiiii 1 11 d
'St Mi it " { iMc iilt}i limu tíkiOii ptá d4
futv m puito S b ttrtH '"-
"luukk řolíll " U ltl M i lli elihlu HV Val t I ) 1-
U J liliu Ul U 'iiM t t
4r o ! tiiiiMti ii-tiirtt i jihj knil lil ni p„ ní ku
1 it t f V t 1 iiiii
Tívk)t" 'Kltl ¥ i O"1
veme íli U i k k-jtiHrt j-íf-tj lt ul d )) 4„i Wf t
i'S S iti-'K'' -htlitrui (illl n I-i tiitue t! rxkrht íjt
vtdavatkukA iiihiu "roKnoRu"
W r t Wlum t OiMt b
Písárna 217 So Vth St
Telefon Douglas 1 H
POKROK ZÁPADU 1325
i
t
Ut v tiíblní i-l iskv m nb i a
1 I lt t UIi lifjWMi (unii Valu
s M ii-' -
% t - !! i v Di v i'o )
)'- 4I lilii n V I I ( íl p tli
NEBRAS MliUiPIIOICO 3