Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 01, 1908, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Památka lOOletych narozenin prof Ladimíra Klácela
v Sokolovně v neděli 5 dubna 1908 pod záštitou Těl Jed Sokol a Svobodně Obce v Omaze
Řeč: "Klácel a národní myšlénka česká" pronese pan KAREL PELANT z Prahy
bolí žvnu záda ahlava Není
divu Že není právé v nejlcp
£ím ro iruaru Dobrý rozmar
mi jí a 'o zrse vrUí když za
žene ! ok' t imocí
Pa:n-Expcller-u
J' t 1" 'rn tff spolehlivý
pfite! I 'i'víi kterého se po
tí 'i' j i ' K v ropě po
ttnioUe a mt:ň::t !ta 23 a
Vstupné 25 centů osoba Začátek v 8 hodin večsr
Po íéžké celodenní práci
1
í t
4
F AD RICHTER A Co
aij 1'eail St New V' k
Varujm um piiilé-kil Nelmrtii Mlný
ktury uuiii kotvu
mm wwmmmmjmmmwaimw
S 0 OMAHA # i
— PŘIJME SE slušné úhle
inusí bytí dobrou kuchařkou Ma
lá rodina velká mzdu Hlaste kc
V ř 2!70 Pacific St Telefon Har
ney J")15 :ltř
— ťKIJMK SE služcnné itěvee
na druhou práci Ptejte m? v číh
116 Ho 32nd Avenue SWtf
— PŘIJMOU SE S řádní Čeští
páni na byt a řinkou stravu v v
1614 Ihwn ul TM
— PŘIJME SE služebné děvče
Stá 14 místo a slušný plat ! Haste
se v c 510 jižní £! ulice Ml
— HLEDÁM DĚLNÍKA atarší
lio na ovocnou farmu Stálá prán
alušný [lHt Hližší sdělí redakce
tohoto listu rk'j
PŘIJME výhodní místo k stár
aírn manželům bezdětným aleěna
umntatriá k vedení domácnosti
Své dotazy poničte na Pokrok Zá-
rtuto IlTilO
— - NejlcpM Rock Sprlnjj uhlí
obdržíte u Fr Nováka ťřadov
na v ě 1411 již VI ut Telefon
l£ed tmi mt
— PŘIJMOU SE dvě tužebná
děvčata jedna pro kuchyní a dru
há pro druhou práci Mnlá rodi
na Dobrý plat O bližší hlaste
ae v ě 510 So 22 St obtř
— České naše rodiče dútklívé u-„jazAM-ÚMjcfne
na přednášku kterou
p Karel 1'elant pro mládež uspo
řádá péčí zástupců (Vské Svob
Řkoly v pondělí dno ti dubna ve
čer v Sokolovně Pan přednášejí
cí lehkou mladé mysli snadno pří
stupnou formou vysvětlí význam
tří velikánu v českých našich dě
jinách totiž význaiy Husa Žižky a
Komenského Rylo by si jen přá
ti by síň z plněna byla do posled
ního místecká naší mládeží a jich
rodiči jimž jen málokdy přihodí
no poslcehnoiiti pfvduášku út
tak osvědčeného řečníka jakým p
1'elant jest Rozumí dětské duši
dokonale a ví jak přioděli suchá
fakta dějinná rouchem zajímavo
ati Začátek přednášky v H hodin
určitě
— Znamenitým požitkem pro ku
řák v jest bez odporu 5c doutník
"DOIIKMIAN OIRL" které vyrá
bí Anton Tříska Č 2221 již 10"
ul Čilá po nich poptávka svědčí
nejlépe jaké oblibě výrobek tento
k těší K dostání jsou ve všech
hostincích i lékárnách Tel Kcd
r4 1 s tf
— Program slavnosti na pauiét
stých narozenin Ladimíra Klácela
která konati bude se v Sokolovně
v neděli dne ó dubna večer bu
de následující: 1 Zahájení veěc
ra a uvítáni shromážděných 2
Píseň zvoníkova (I pravil prof
15 Peci) Pěvecký odbor řádu K
liška Přemyslovu 77 ZČÍH
'í Svoboda báseň S ('echa p St
Št ípán ! Hojo niVi od Horníka
Pév sťor "Lvra" Mrtvým
v!ístciicúiii oi Sv ťt-rlia pí A
Koksová o Předstnvrni řečníka
p Karli PelanU p 1 lion kýih
7 Ke'1 Klá u 1 a národid íovšlt u
ka é-Ntá p Kurd Pi lrtiit
- UPOZORNĚNÍ I —
úojí ctěné kijit(iky íe jnou te
vřela tuotltd sin a ie přijímám ve
škerč oji'ttiÁvky v oiM(r tni spt
tlijíci Navšlite mu thetteh
linii vkusné a dle iK-jitovíjsi iulv
ušté I y a ročtiii íf tu l ( (
korib u('kiji t
Mart Boutinová
Jmí 1435 Ba Itth 8tr
0 Uech velkých tnuich"
promluví a tvé prednilct pro
Rdidei p Karel PeU&t v pondlll
dne C dubna v Sokcdúvni
'itr Vi!iii
Út0Í iti b't " v lllt
"t b bíd pil
lít 5 1
k'
b ft
h( 'híí v btu p K !
Sr hiiíi t!i r ii- ! t i
"'dui kr-V k'i k-oo-éuí
mu tivulciií knihovny do činností
lak sekretářka htátní knihovny
sdělila budou dřevěné kabinety
pro kočující skupiny knčh dohoto
veny počátkem tohoto týdne tak
že bude možno ještě během tohoto
týdne vyhověli přihláškám z če
skýeli osud které ae nejdříve při
hlásí y OiiiMZe bude půjčovní od
dělení umístěni v holíme p Fr
Hoína který a ochotou uvolil se
knihovnu ve vém závodě imiístiií
Knihy budou zapůjčovány bez
platné avšak každý vypůjčující
bude jmi incií jakékoliv poškození
kiil' mu ííveřené nahradili Zprá
va polvbidríka oznamuje že úhrn
ný prijm až do dneška obnášel
é VII ''': z obnosu toho vyplaceno
bylo knihkupcům pražským za ob
jednané knihy dále za dovoz kon
siláiní poplatek atd celkem $I'I7
70 takže zbývá na ruce částka
+:( Dlužno podotknou! i ze p
Jan Rosický jehož prostřed
nictvím objednávka učiněna byla
celou svou knihkupeckou srážku
která obnáší od 'l'l do ó0 procent
věnoval knihovně Zbylé čáslky
použito bude k rozhojnění a dopl
nění knihovny Tak zejména v
poslední schňzi na písemné dopo
ručení sl Šárky Hrbkové učitelky
české řeči na státní universitč by-
lo usneseno zakoupili přes l!0 svaz
ku knéh anglických pojednávají
cích o ("'eších jich dějinách kultu
ře atd Knihy (ylp mají seznamo
vali zde rodilé Američany jimž
i
namnoze oostava se strannicKycn
informací o nás ("'eších přes Vídeň
našimi dějinami poměry snaha
mi a pou
OZNÁMENÍ!
Za příčinou přesídlení Z ě 12"l
v ' 44 l tir ' l
lo íusia lo jiziii n ui a vv u
liam ul žádám ctěné své přízniv
kyně aby i nadále zachovaly mně
přízeň xvou v neztenčené míře
Telefon v bytě Doimlas Ó2l!l —
Znamenám se v ucté
'ibk2z Josefa Slogrová
v Praze zkoušená por babička
rpozornujenm naše krajany
na oznámku p W Vašáka který
vlastní hojné zásobeny sklad zbo
ží střížního a obuvi na již l'f ul
Koupí li ii něho budou jUtě doko
nale uspokojeni
— N'a českou kočující knihovnu
přispěl dale rad 1'rasKe lasicn-
ky IČ P7 ZCIU Pramic Neb
ifl(H) Až dosud přijato bylo
— KAKKL SKMKIiU) žovíální
hostinský na Pi a Dorcas ul opět
obdržel velké zásoby domácích i
importovaných sladkých a kyse
Iv h vín Perlící tato přírodní ví
na joii nanejvýše dravým a posi
lujícím nápojem Objednejte se u
něho láhev nebo iralon výtečného
vína na zkoušku Prodává je za
'ey velmi mírné Až je okusíte
jisté podruhé přijdete zase Rov
něž i kořalky a jiné jemné likéry
jsou té riejlcpší jakosti Řízný
MetÚV ležák stále ě istvý na če
pu Chutný teplý zákusek vždy po
ruce tf
— Do rodinv liitifi 'elň Mavcro
vých bydlících v čMe Pr_'ú iili(M)
1 ulice donesla m rodní babička
šloiífová velmi vyvinutého klu
činu RodiV maji Velikou radost
a zvláště babička l Svobodová
bvhi prý velmi í k v ipemi že b
i - " 11:!
I I l O jíl nnil-l-lir 1 1
I ileeřU
Kra-nl a Vávra jnoi submici
"A nuinber one" protít tké vidy
I t t 1
vcimy je síioii ku na nneni lito
lU SedltoVl si fád Mi'butllá ten
jen do lewjMnly "11 SiiitM'" Iv
tá a kdo t I šlof má trM-liu sil
néjší ten "ll SOlijce" vldv lia(d'
ttejte a doiiieik v J iké koijf i
Mrthome v ráji Frmol a Vávra
!ké ttlil ll itji a p lkli plj
k rhuti lu iirt-íio t4ui I -co l
" '"r u" '!
- 1 1 1
e !rí t ťe ttip a sinieb lit t
li pru kaidi tut bío h kdo by v
Oíhí pít iiUttvř m lifintiH
vd koltpáliv lék rtí i f tni
t ií'ii ul tf
T l Ji l N-kol iij'i I p i
li !! bj inpv ktké p
' I ' m i t'k t)i V hil'll I '
vttp a stulen ov
velejne cvičeni
ripruvy
k evi''ení tomu jsou již v plném
proudu
— Česká Svob fikola odbývá v
neděli 20 dubna v Sokolovně
své výroční divadlo pod názvem
"V cikánském zajetí" tf
— V minulém týdnu vážné roz
nemohla ae sl Kmiim Vlachova
bydlící u sestry své pí M lloutírio
vé na již 14 ul Dr řiirnánek ji
ošetřuje Přejeme ze srdce slečně
Vlachové brzké pozdravení
— První přednáška Karla Pe
lanta redaktora z Prahy konuti
bude se již příští neděli dne 5
dubna ve"er v Sokolovně Večer
ten věnován bude památce Kláce
lově Pěkný proKram připraven
- Dram Odbor Těl Jed Sokol
chvstá se k sehrání velice někné
hry "Majttel hutí" Úlohy jsou
již rozdánv a odbv vánv íkoii nilně
Ulil
zkoušky Naše obecenstvo muže se mfl- Nepohybujeme že před
těšili na něco vskutku někného "SI" lf '"'j'""' "' "HVŠtívcna
v é i i
- lturil)u til ti rťiitk tulA rlAi
jnVlll llll lIv!' Ktnv J
oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec ří
zený po léta pp Sloupem a Kru
mlem nu rohu 14 n William ul
Kdo v hostinci jich zastavil m jed
nou přijde podruhé zase neboť
vždy dostane ae mu znamenitého
"štofu" a vzorné obsluhy Na če
pu mají stále čerstvý řízný Metzfiv
ležák a co se týče likérň a doutní
ku tu dostanete to ticjlepší zboží v
trhu neboť Sloup a Krutni žádný
"šmejd" nekoupí
— Paní Olivě La Pae podala u
okresního soudu žalobu proti rodi
čům svého manžela Harrv La
Paiíc-ho a žádá za vyplacení
+PMMH) jako náhradv Žalující
tvrdí že rodiče jejího muže jsou
toho příčinou že tento se jí odci
zil a před nedávnem opustil Paní
La Patře jest nyní teprve 1H let a
za svého manžela provdala se dne
ó dubna ]!MMJ ve Wahoo Tehdy
bylo jí 10 let a jejímu manželi ]7
Po té žili mladičtí manželé spolu
šťastně až do ó března 1!)07 V té
době narodilo se jim děcko Rodi
če jejího manžela kteří bydlí na
ló a Jíurdctte ul nepřáli spojení
mladých lidí hned na počátku a
od doby narození dítěte zvláště či
nili nátlak fiH svého xyna aby mla
dou matku opustil Týž přání ro
dičů výhově! -Mladá matka bydlí
nyní společně se svojí matkou a
otcem který je konditktorem po
lili 'ní dráhy v č 17ló sev 1 ul
Před několika dny odebrala se k
právníku a tázala se jaké kroky
má podniknouti aby docílila roz
vodu od mladého svého manela
"Všechno je proti nám" dokláda
la se slzami v očích Nechtějí
dovoliti abychom žili pospolu atu
myslím že bude nejlépe když po
žádám o rozvod — Od myšlenky
lé však později upustila a podala
žalobu na +10000 proti rodičům
svého manžela
— Nepředvídané okolnosti zdr:llt roV Í(K ir„ů Skr
žely poněkud přestěhování mé 1-! hf-tittv- u Tábora a druh v rodin
kámy do a 2200 jii 13 ul blíže I1V „„„k „ A)„ifa Havla na
Dorcai takie tuto budu moci ote- hřbdově tl Cubv Kai„ (Vna krW
vřitl ai teprve kolem 1 dobna'í i :i
Lékrr3 rcje :i:sbcni ba-
de nejlepiíra zbožím a doufám že
ct obecenstvo vénuje mi laskavou
PUe
l-'tf J B MATHAUSER
McMniey i lun upotdi na
MM'Ct
kandidáta na stolec přen
b íitnkv W H Trtftrt Veltk v bati-i
ket ve dvoraně b-jšílm Auddoria
dubna V K banketu toomtn
I II' '£-:
h nomu unni tf i vv u jn
dčji se pdoé piipravv Poit se!v((hi{ „v)1M „ „Uovinkii
l siVastid lni kolem linul h %Mniky na jíl lt ul odveicu
tlifili v trhu obiliiíoi stav) md li ii li ' l loinoe
e lov jedno t ticjpřt dočjšit b lli
ni h uit veS[ij Státe
V hi
lU ihett
I uloupil ! lll irlt re
I I # 1
korda kterv slojí $ naniviii
i 1 I k t t '
1 '
iio iio
cm ki piue kur kny
k I
H' kr t % j
Putd !'! t k I' nu r isd
LviRí í V é lí' Jíl il i p tU
xoiuťtit liebli V t Vr i t
-f tlep N Utrp ti A ěrtl i $1
'd frit'om t-iiitt slt hl V
!' TV V h b! iÍ: l fj tl
DŮLEŽITÉ I
Sbor Zástupců České Svob Školy
Zástupci jsou tímto upozorňová
ni že vzhledem k chystané před-j
našce naua Karla Pcbinta ořišti
imudělí dne -6 dubna ai liňze za-'
hájena bude již o 7H0 hod večer
Velmi dňležité jednání předléhá a
z té příčiny přítomnost všech zá
shfpcu jest velmi žádoucí
Jiří Pifha předseda
Fred Sláma tajemník
Podp Sokol Tyrš 6 I
odbývá příští neděli dne 5 dub
na pololetní schůzi ("'lenové tc žá-'
dají by všichni do uchuze této ae
stavili V J (Milíř
tajemník
Vzdělávací spolek Karel Ha-1
i V"(É'14 Horovaky uspořádá prel-
"ák" Krl8 Pelanta ve čtvrtek'
l'"' 'l íhUm 'koIoviiČ Vstup
w """'"véno jesi na pminytli lo
— Socha Lincolnova jež zhoto
1 "
i
véna byla liro zde
jší Iliuli School
iwíijmii-m i mviiíi
janem icieznyrn ve V idiu jest
již v Omaze několik dní Povolá
ní i nepovolaní kritikové zaměstná
vají c otázkou zda socha jest
Lincolnovi podobna anebo ne Jed
ni tvrdí že tak vypadal v roce
161 jiní opět Lincolna v soše té
poznat i nemohou
— Státní komisař práce Ryder z
Lincoln přijel do Omany aby spo
lečně s inspektorem budov Wíth
nellem prohlédli některé zdejší ho
tely zda jsou úplně bezpečny Ry
der prohlédl též Školní budovy v
South Omaze a prohlásil je za úpl
ně dobré a všem požadavkú::i vy
hovující
— K příštím Ak-Nar-Reu slav
nostem dějí se již přípravy Jak se
z pořádajícího výboru oznamuje
pro polovinu elektrického průvodu
myšlenka byla přijata Rudou to
různé typické scény farem a na
zvány budou "zlatý aápad" Dru
há 'část průvodu bude asi komická
ale žádné pevné ustanovení o tom
dosud není
— Paní Dclla (íable zažalovala
ii okresního soudu aaloouíky Jose
fa Červvinskýho a J Hclitze z té
příčiny že prodávali jejímu man
želi lihoviny ač požádala je aby
tak nečinili Paní (íable žádá ná
hrady $10000 poněvadž manžel
následkem nezřízeného pití stal se
k práci úplné neschopným
— V sobotu minulého týdne od
bývala parkovní komise schůzi a
v té jednohlasné bylo usneseno by
požádáno bylo o $10000 z parkov
niho fondu pro tento rok na růz
ná zb pšciiS iHiidevardú ulic a ave
nuí které probíhají parky Ko
mise prohlašuje že opravy ty jsou
velmi nutné
V pondělí Oi!Hib-iiue odejel
ip Frank Novák známý český po
íiiiníkář do Kaiisits nbv tam no-
stavil tiěldiě noiiiníkv n si' iiilio
i
'sKtiMi iNiunikáf-skí áv„i o
Nováka požívá té nejl pši ř„M
J(lk tlln krajany tak i ju-mro-
dovci Tak V liiiiiulčcb diecli liro
11 vlášě pčkuv ' """ík „y
fltHuiixi p Mark llauM-tinv i O
iiiahv Rodním' tento nálirobek
hotoven luule t Oc ili aii tmmě
zuly imp iv Skotska a bode pře
7 tou tky
p j(tl t uix-r kterv
llitee sV Jot fťi k lč 11 P
'Jilue
IMi brkč podritv Iti '
V IMO11I1 li tidtoto t v iliu' Veči ř
„íjuti o „ XI1 !
1
a pi K
shr k m v Ivro
iviIUi ii
'l „ y4Til
vel k
1 'II
tttV4 IťbiU
V v oi-i
lot bt přu itint( dobře
!)i:íiin 'rti
tk l k! 1 1
I ''' bU -sb-'l Vl lioil
' drobni j ioiMM o k olovit
llíl p" n-'!Ie risb- lištím
Pti V h -'„ t l v %
jj (! J )„( j
Jarní obleky pro muže
=za$ll©
Tyt obleky nnadno protlávaly by e a !5(K)a
ihLJyiiúá yJ}1 ° ('tu m pJííííí'
na mnohých jinyeh inÍHtocli
lnou zhotoveuy dle iiejiiovřjíl vkinoič Jarní mody u jsou
v rnznýcli velmi pěkných barvách Jnou trvanlivě a dobře
dělány n dobr pudnou lnou
vkiimič a vzhledné způsobilé
den i neděli lnou to ficj lepší
kdy nabízeli za
m & íh h ♦ w w v W i v l x
Wm Vašák majitel
S obchodu zhofm utiliibu dam
nkými klobouky stKvíci atd
♦J 1254 So HthStr Omaha- Nebi
Mám na proděl
§
4
porostlého silným dubovým a borovým lesem 110 mil od St
Louis v dobře známém ovocném pásmu státu Missoiiri Zde
jest piiskytniitrt Vám příležitost koupiti dobrý pozemek za pa
katel Hodnota Mromu které jsou dosti silné k rozřezání na
prkna jest větší než já žádám za celý pozemek Dříví všeho
druhu denně vstoupá v ceně Chcete li peníze vložili do pozem
ku který tlen ode dne roste ve sv é ceně nemůžete lépe učinit i
než uložili je do tohoto pozemku který v krátkém čase přinese
vám čtyřnásobný užitek Cena jest $000 až $1000 za akr
K doptáni u IOHKH II K0PIETZ
oiit ul v
Na tutéž adresu možno trž
Jarní obleky!
Vvplali se Vám to prohlédnete li si naše záioby koiiv'i b
muskveh jirni h obleků ji hž máme vi hkv v v' bér
Ceny jsou od $500 do $1500
Máme veliký vvbčr inoi-kči h klobouku uejnovějšii vel
iti vkuuv'i b iihmI vibce trvultvih
Ceny $150 - $200 11 $250
MWeiue V a ni pokvtnioiň viliky vb'r obuvi v š ho druhu
á liejj iiinčj! h kol pro liedéll i iókldu"eb pro kUďh luu
ttMlU CeliV J( iniriié PllJrte H nv ochotné ukáíeiue
Vl' I oié nte láwibv
Joseí Némoc 1310 Wllliom ulice Omahn
ei o Vi lMsť rtiiml e
kr t-v ll V rd l 'i lbk'ie Nio
!
braní a ukoli
Vo I- pot hl I v 1 1
De d 4V ilní li dÁi pie
d" prtii Pelmit ti - tu l i
i H it doe ) i liimhi Si
p-U IIhi U)ii il Iie
♦♦ -(i''l le f-' MMrto
Ht I 1 illl d (- I
uhlazené
$10
k iioseiif pro každý
obleky Jaké Jkiikj
V V l l v v V r i n) W ±
nkiilečně fešarké uhlazené
Máme na skludé nej větší výběr mužskýc h
Ženských a dětských iicjlepíleli
a nejtrvanlívřjílcii
Up to dáte" střevíců
v Jižní čdftfl mst
Náš výběr Jrnfch stře
vlcli oifonN a ulippersň
jest nidiiý n stojí nkutečně
za prolib'dinill Zkinttc jed
nou u tiÚM obuv koupili a
jsme jisti Že planete stá
lými i 'i"iini zákazníky
500 akru pozemku
č ňo: proti So omaké pošlé
doptat i další podrobnosti
'li nu t či k nht hodno- pi
Vlote Zi I n 4 bode lit db i? lit ni
blie obvilli i t t liit p R i„ k
ha U A llikr td loiitč
tom u rUíoč opinv aktavi p'k
„ í 1 1 Vettb hi bude ttl i
li leiíttt ! pi p lni řotlt4
4t p ktu kiifiik IVitl
!l t
Jtk w Wjt-tfiN tuhle
m ťili j t
t „ t frii
1 1
t
V
f
i:
ák i
t
n
i '
í
AI
i
jí
#
i i
ti
I i :
ni
i I i
- t