Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 01, 1908, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i South Omaha!
1 I
~ Politika a město — NáS ma
yor Iloctor koupil za h6 julminí
Mrace inKÍ ii iSintlycatť 1'nrk za
♦M(MK) JcHt lo celkem umí HO a
krft pozemku Nyní udělali tain
ulice a uličky a pontavilí rcnnlen
Kámen na naši nitliiici jent
IV(ijnásol)ii(' zapláceli Kdyby né
Jwlo vzal kámen a tíeliažo hy jej
potřeboval nevyhnutelně jent tio
Ktán Tenaný kámen klerý koii
[ien liyl na Kfavlni nulniee za naíc
peníze zmizel it policie neví kalil
ne mi(iI Tak jent lo ko VkÍii) Ka
nalizace která lle kontraktu me
la liýti módy ]') coulu jst pouze
! mulíi a tam kde měla liýti !)
Coillíi jent pouze 7 coulů Mento
VMik platí za takovou jaká jent v
kontraktu Městským pokladní
kem vyplaceno bylo ijC0000 im
přeeliodníky ale žádný neví kam
Ke ty přeeliodníky podély Kana
lÍMace na 20 a X ul která před
dvěma týdny propadlu jest donutí
otevřena a N ul je zavřena Nmr
ilnli' otlpiulky ženou do hluje mezi
20 a 21 ulicí kdež ludoti ht Jít i
přen celí léto To H nemají ma
jetníei nechat líbili neboť za lep
lelio pocimí povídanou z toho roz
ličné neiiioce Na té straní jsou
W-tAinou (Víti a na ty béře m hy
malý ohled Krajané dne 7 dub
nu budete moci rozhodnout i zda
takový nepořádek má 1 rvali dáli!
anebo zda třeba je nové admilii
htraee Zajmté každý krajan vy
MaMiiaŽÍ ho e víecli híI o zvolení
iimžíi jichž rekord jest nám záru
kou že administraci povedou do
bři 'činlé a ekonomicky A ťio
jsou kandidáté republikánští n na
ňím knijaneni Koiitwkým v čele
Volte celou rcpilblikánnkoii tiketu
a do Školní rHdy krajana Je
thouta JOSEF SPORL
bydlící v ř 18í No 21 ul xpra
Vtije pumpy délá žlábky okolo
utřeeli pokrývá Ntřeehy pleelieni
a vňbec vSechny klcmpířktl práci
co nejlevněji vykonává Hovněž
tak vňeeliny Hprávky a vůbec vSe
co do oboru toho xpadá Třijďte
a přen vědéte tl íM-4
— Krásné obleky pro ehlapec v
levných cenách u Vacka na 24
ínezi N a O Mxl
— Dle letoňní rciíintrne muži! h
soudit že budou při iiaNlávajícídi
volbách zvoleni veHintu republikán
ští kandidáte Ale není divu když
povážíme jaké budlenttví kvetlo v
naší administraci Jiná léta bylo
více demokratu letos však naopak
O 10b' republikánu je více než de
mokratu 1'rvfií wiirda vykazuje:
1 prec 217 demokratu 2 prec
H!) Druhá warda: 1 preeinkt
(I5rtvvn park) 217 2 prec 28']
Třetí warda : 1 prec U28 2 prec
T2 ("'tvrtá warda: 1 prec 81
2 pree 2iC 1'átá warthi: 1 prec
1102 pree 2'0 Sext A warda: 1
pree 1K7 2 pree 207 Dohromady
demokratu registrováno 2(522 —
Kepublikáné: 1'rvní wartlu 520
druhá 477 třetí 4% čtvrtá 2Mt
pátá 'JOÓ SfNtá 574 (Vlkem bylo
registrováno republikánu 272S Ne
otlvislýeh jest 14'] Jtutle to boj
těžký pro republikány i pro demo
kraty Hostince v lirown parku
jsou stále nabité Demokratičtí
kandidáte běhají častují rukama
potřásají To však jen před vol
bou po Volbách o Cechy ani nen
vadí Dobře je už známe
FRANK LAITNER ML
otevřel v clile 2U2 J ni '!
choil h doiitiiiky Nu sklatlé má
vštho tlruhtt taliák cukrovinky u
ruvné painKky Každého obslou
ží en nejsvědomitěji NavŠtite
jej H JlVsědrile se! V tác té
:tlkt Frank Laitner
Štópán Maťha
lul I'' A S 1114 ItojllV Výběr
k! i unďo bi vst ho drním n pro
dává š t ceny vrltiti levni
1'njďti' Hln btljele li kde če
pice ktHnt du práce pl Y
hnu 1 trvanlivé J'tř
'f nbiiilitil iil ulott OsjHiá
Ull Ji dlift 'i li r"íl"U'ili k
rtO in Tul i li ni l rý il'brtil
ta H4Vt'Vlt étl UIÍ Vtěítrk
Vrěft k rd ti d m" dikun!) u kVrd
Vil Je p Tut l Mtá ld Tikí
liilttisUl it-ítmitvh pritrl Tun
TotuK drií se vr sUfí vlasti át
I í i Int i r
- J 1 Md tiřrjilý ntř
t l Uf 'm ttShl jiii"iij prb
li hni 'I i} u! I f
— Ku krajanu Josefu Kinlrnovi
bydlícímu na 18 a ( ul zii vítali
minulou htředu v noci nevítaní ho
sté Kolem jedenácté hodiny ve
černí dostali se do kurníku a vraž
dili slepice ) celý hřebík Zeť p
Kudrny dosud nespal ii Šramotem
byl přivolán Zloděj však vzal do
zaječích Pan Kaiscr poslal za ním
střelu z brokovnice která jej snad
zasáhla neboť vykřikl a ztratil
čtyry z uškrcených velmi pěkných
slepic
KAREL BĚLOHLÁVEK
oznamuje všem vým krajunftin že
otevřel zlatnický a hodinářský ob
chod v č 271!) (J ul Jeho Kiiahou
bude každého krajana jak h kou
pí tak i se správkou dokonale u-
spokojili a co nejlevněji obslouži
li Přijďte a přesvědčte hi' 1 :)r)lt'!
- Dobrý a spolehlivý pekuř lile
dá práci O laskavé nabídky prosí
mi adresu: l!)2 — Ho 2lst Sir
South Omaha !!i)k'lz
— Vyplatí se Vám když poradí
te se h úředníky Liv Kloek Na
tional banky v Ko Oiniize v záleži
tosti Vašich peněžních listin a ve
škerých bankovních potřeb ' Ze
ptejte se jich jak vysoké úroky
platí na vklady a jaké výsady dá
vají svým zákazníkům 'Jííkl
— rpozorňiijemc krajany naše
na ohlášku pozemkové firmy N V
Dodjíc mi jiném místě listu v níž
dočtou se o příležitosti k získání
pěkných lotů blíže So Omaby za
velmi levnou eeiiu Veliké množ
ství ("Vchú kteří koupili loty v
Dotlre parku a jižním parku mají
příležitost koupili podobné levné a
příhodné pozemky na 44 a Harri
son ul v Moiitb Omaze Následu
jící krajané koupili od firmy N
I Dodto' od 1 až do 5 akrů: Kosa
Hrbek Anton 1 Hrbek Jhiiich No
car Jtm Míchal (' lltini(ř Jtdin
1'atáč John ("'adonič John Shoe
liích Jok Jelínek Anna Ostran-
ský A Htiep AífncH Serafin
— Vkusné zařízený řeznický ob
chod vlastní na 20 a O ul
Bedřich Krčma
Má na sklátit" velký výbir maxa
a všeho tlruhu uzenin Zvláštní
péči věnuje objednávkám Kodiěe
posílající dítky do Jiuigrnanovy
školy nechť nechají objednávku
u něho kterou pak ochotné vyřídí
ku spokojeností vSeuh 32tř
— Do rodiny Jtie a Františky
I 'chytilové bydlící dvě míle od
Chalco Neb donesla por babička
Kolíková minulý jiátck čiperného
klučinu (íratiilujeme!
— Jarní žakety pro děvčata a
nebo paní velmi lacino li Vacka
10x1
— Crcijíhton Dental Collc(je 210
již 18 ul Žádný plat kromě za
materiál 1'ráce konána jest pod
dozorem schopných zubních lé
kařů tř
— Mladým manželům J Harfo
vým bydlícím na 17 a Q ul ze
mřelo nemluvňátko 5 neděl starý
sMiáček Pohřbeno bylo na národ
ní hřbitov v Albritfht Truchlícím
rodičům vyslovujeme upřímnou
soustrast mul ztrátou jejich jetli
náčka — Pro dohrou oluiv jděte do ob
chodu J V Vacka na 24 mezi N
a O Vžily vzorná obsluhu a nej
leynější ceny 'WIxl
— Pan Kuilnlf Jechonl nděluje
'ctným krajanům že řeči jakoby
pracov al prut i Vr Kuutskýniu a
Dvořákovi nezakládají se na prav
dě neboř i on potřebuje jak sám
e vyjádřil české republikánské
hlasy k svému zvolení
Jan Bartoň
který má nu skladě všeho druhu
liejvýteěliějšj VÍlirt liejlepší kořal
ky a při tmu imno dostat liejtepší
vonné doutníky jakoi i svťtoiiá
llié SchllioVtl píeěkil které Je
ník tlti neustále éi rsté na čepu
SiritlnHUtllí Jeliik Vdy ochutnil
kaitéllti tbsbitll Obmluf lkpd
kůltl iltlje lli-jiepši olishllut -i"tt
~ Nejlnliiějším mistrní k tn
kouptid krásiiť-lm a trvnutivi -hu
nUlkti ji t
- Pnu Jitu Dru h luis ui'i liuk
b J l IU liáitti'VU l (ViIrtT líi
pids kd Á ri-řlH louhbl s jilm sta
rá Hltttkll
Co dnu! vhliiuji ivlUt
ni ťi ity u nrovkii lut ulici koi
pil' t ti kttMy dru i Jtki 'O lt
hr ittkftt ii% í H iw Sif
uuMU #4 ♦' ' Ikr kbř 4vft
kv H h sUdkott kttriiu 14 K"
krslul Vtlkr krabu" ltttit sf
d o k 14 llfrávkuVá k4 14
V lihl lniiit tulií r'Mn V
U m itl'
I
— Pan Karel Pelant přednášeti
bude v klubu Komenský dnu 7
dubna Přednášeti bude o velikém
českém básníku Svatopluku Če
chovi Vedlo toho připraven jest
jiný pěkný program Pořada
telé doufají že přednáška ta bude
navštívena co nejhojněji
IIOMK FU UNITU Klí CO
52") f27 No 2llh & Ii St
Prodáváme veškerý nábytek o 20
procent levněji než v Omaze a to
za hotové aneb na výhodné splá
tky Přesvědčte se I xtř
— li Vacku dostanete černé sa
linové košile za '!!) centů a čepice
pro malé hochy a děvčata za 10
centů kus i(i)(1
V neděli odbývala se velká re
publikánská schůze v Národní Síni
na 21 a 1T ul jíž HÚj'astnilo se
veliké množství poplatníků a vy
sledili řeči republikánských kan
didátů Nejprve promluvil čcky
kandidát inayorslví p Koutský
který ve své řeči pojetí mil o tom
jiiké poměry panovaly před tím než
ujal se obecní zprávy a jak snížil
dané S panem Dvořákem koupi
li loty postavili hasičské stanice
jež stály přes 10000 ale přes to
zanechal přebytek iRVOO Nyněj
ší naše administrace za necelé dva
roky má 'iOOOO deficitu a nemů
že vypláceli hotově aě ničeho
vlastně nekoupila Koutský tři
ulice nechal vydláždili cihlami
kdežto Hoelor pouze Missouri ave
kde pracovali samí Italové Myslí
me že každý ví jaký lnuli byl n
ulicí tou prováděn kontraklorem
Miirphym Jistě že nedělo st tak
bez vědomí městské rady Naši re
publikánští kandidáté jsou zásadní
mužové dobří obchodníci a proto
by měl každý kdo si přeje dobrou
správu města volili celou republi
kánskou tiketu Uadni Fr Dvořák
jest jediným který pro druhou
wartlu něco udělal Nikdo proti
němu nemůže nic namítali a zaji
sté bude-li zvolen bude zastávali
povinnosti své co nejlépe Dále
promluvili p Mortlak n Henry
Murphy Když Murphy odhaloval
nepořádky nynější městské rady
rozesmál všechny posluchače Mezi
jiným pravil že město South Ormi
ma mělo českého mayora Koutské
ho jakého nikdy nemělo před ním
a nebude snad míli po něm Sami
Američané jsou na-ií hrdými Dále
prohlásil Murphy že jemu — Ir
čanu — je potěšením říci tu věc
krajanům mayorovým ("Vskou řeč
mč dále p Václav Mertlík a pan
Kr Fittle Schůzi předsedal p Fr
Klidil ml Druhá velká republikán
ská schůze odbývat i bude se v sí
ni p Jana Kartone na 20 a O ul
v sobotu večer dne 4 dubna a v
neděli odpoledne ve '] hod u p
Fraňka
— Velkoobchod barvami ná
stěnným papírem a podobným
zbožím vlastní v č 412 No 21 St
BRATŘI KOUTSKÝ
Nástěnný papír prodáváme za Uc
nejlepší barvy ÍMc alon dále má
me mi skladě štětce varniš olovo
rámy na obrazy skla do oken a
jiné Všechnu práci kontraktu!
vykonáváme co nejlevněji a svě
domité '15tí
LEO J H0RT lékárník
jest ochoten Vám posloužit! v pá
du potřeby jakýmilcoliv léky a vů
bec všitu en do oboru jeho padá
Též i poštovní záležitosti jakož i
zasílání peněz svědomitě obstará
Dlouholetá zkušenost v přípravo
vání lékařských receptů S úctou
k vašim službám Leopold J I lort
21 a 1} ul ' :lUtf
— Chcete-li zakoiipiti dům loty
potinky farmy iskuti půjčku
ítiiebn zaopatřili si pojištěni o
bral te se ui N D MANN&S0NS
ě 2120 N St Td Ko K South
Omaha Lud Kritký účetní -(
Z našich kruhů Pan Pnul
Tiitsih slitrMstii Těl Jeti Sukni
eu piši-nie tt řádky lllliii se
llt luádl oceánu YA jeho práci
detiii se loti ntleiti let tohst
IKIIlilli lit-lutf tlejši Sokolovi H
S kulky u ri'li'it 'i inm iH'eá
dill Hol p kllý t'i ltťk při lli llll
sh1iui velmi pěkné se tiidi -táriiein
4 Jeí-ii drithútt tnl!iel
ihIiIuuÍ liol lhld4 SImwI
VVphltlI 4 lil ittisie #HI tt
oirthi Hdjry drhéiu Tak po
)l' t lirtlui Y ii pf t un ite
loitne i íilt i4 tullli 1i hi'
pf tj% lltlWt Jidell přt tlrtlllittl
uprotoií ilrti
- Zubnt UUt DR JAMES W
NOVÁK úUdupt v Sstuttk OmAii v
poittUH v itrtsbi v p4tk ytitt
v DfUlt Ut)wltnt t %Mě rtit
dftitt ř :m jii ui f
— Livo Stoek National banka se
ochotné postará o všechny pot ro
hy svých zákazníků a ručí za je
jich přesnost jistotu a rychlé vy
řízení DOkl
Grasby-Kopietz-CaseyCo
Úřadovna i 335 N 24 Street
SOUTH OMAHA
Nejlepší a nejspoje Idivější velko- i
maloobchod tlřívíui cementem a
veškerým stavebním materiálem
jakož i měkkým a tvrdým uhlím
všeho druhu a nejlepší jakosti Ve
firmě této zastoupeni jsou většinou
Čestní krajané Veškeré zboží jo
té nejlepší jakosti a též cenv ímoii
mírné V každém případě obraťte
se na tuto firmu n úplnou důvěrou
a bude vám vžily ochotně poslouže
no Objednávky každého druhu
možno učinili i telefonem (!íslo
Tel lil t Cřadníci jsou :
Wm J Mrennau předseda
Poli Horáček místopředseda
Frank Koutský tajemník
Frank J Fittle výp tajemník
W K Crosby pokladník t{
- - Vkusně zařízený řeznický ob
chod tile liejuovéjšího způsobu
vlastni
John Pavlas
2012 Q ul So Omaha
Náš velký výběr čerstvých mas a
našich osvědčených uzenin a do
mácích výrobků je nedostižný --
ceny nižší — - ohsluha vzorná To
vše dosvědčuje náš každodenní
trh Přijďte a přesvědčte se -'Wf
VELKÝ VÝPRODEJ
akrových lotů nedaleko So Omahy
na mírné iplátky
line -O liícim wf"nli Jhiiih rnprinli
vitlí W akrový fjot tiiek nu TI a Ibini-
mni Jmiil tu klÍNiiň iiiImIii velmi pří-
IiimIiiÍ lřleí AiiilriA tul (Jiiiii) Iiif-k n
Meíiovii Jilliluvktl I llilll jiliozíiii(iie
yAvndQ 1'lirliidy
Zde jsou loty a ceny
(I) AeMt iikruvýcli lniii :ivi knžly
(-') Ohiu iikruvi li lelň m $'IU1
('() IV-t iikrovýi'ti letí) po i00
{() !'! rfmiýilt lut A itkrnvích ní
iJviitinkrov(ťli nkr ♦U Nh Mplfitky
Md tele koupili kterýkoliv lflito lo
tři žit ♦W0( IhíIxví a na 'iimi incttlřul
Holínky NeiiMiinii'ite ' kittflý téwle
to lnlil rovnu se 7 nliyčejiiin lotům
mcHlukyiii J'0finky tyto el irňvo 711
lll(''HlHkyill tiIlVlIlleill II IIMo(ílu MICHlMkí
Miintky Zitilittiiii II ImtovA m lot w
iiiíižeiiin vniti iloHtittl pOjčkii nit ttlitvliii
iloiiiii Xušl i'ihIiiii! Iithloa na 111 ínt é jhi
i-flý tlen v Ntiliiita 11 neilélí 11 iikňžoii vňin
oinirťiió loty Vťinf-li' V)it IJ Ht
kíliti na ad ni jiléte jižnň nu :H) 11
llitrriMoii u po tó zíiiinliie k nnAeiini (i
iméeiil NťziiioiiM'i'ili' h: Joty irotfiv&
ine Iiíi iiiínIi" v hoIioIii a V licilí-ll n V
ti'rlilo iliiei li Innlelc NÍ inoei vyliruti kte
rýkoliv Prodlili jsme 2l itkrít téclito
iozenikň H tlohři' jn yiiáini' Tyto lety
vJeeliliy roiiiiy liililoil v liejliliziíícli 30
tlliecli 'llllf
N P D0D0E & CO
1714 Farnam St
— Minule přinesli jsioe právu
o tom že dohře známý zdejší če
ský [trávník p C JI Kubát pro
střednictvím koiijíressiiíka llitch
cocka tázal se sekretáře líoota ztla
učinil ona vyjádření jež otištěna
byla jako interview ve vídenském
denníku Zeit Jak známo v inter
víewii tnul Cechové a jiní národo
vé slovanšti přirovnáni bli k bar
barům kteří vpadli tlo řišc ro
iiiáiiské Na tlotaz tento obdržel
p Kubát odpověď celil Uspoko
jivou pro nás Sekretář Root pro
hhUil ie interview vídeňského li
stu je falešný On nikdy neuiil
ilov jei do úst klade mu vídenský
list "Nikdy iicbdo takového in
tcnicwii" píše v lunaťcíiť-iu listě
M-krrtář Knot " Nepatiintu ii se
llbee že bt l se 1 V 1 sešel M kor
respoltdelitelil otloh listu Skli
ti ťné )i h jsem illterv Íovált td
doty lli liu kt)l ll sjMiib lit a ii
ky Itilekt jselit k lllkoniu a Ul
kd prohlásí ni luedeiiá v inttr
n-ii ktt rá oitrti iii jsoti tuk
jrtkit jl bdt je tl něinil"
Copis " l Mitttd" tloibi se
l Ihiiií v f tu lm piniio ne ie por
milí ji k nvniji král Krtuvtl
Vv ihU)st pnit Manuti ntiptl
lne 1 1 1 1 1 1 r kdt ltMUÍblit tll
krl Crtil s kirunn rtio' ltul
Vtk l'tbS l ttosttd e lit írfhťjilt 4
íť r4tm 04 ro'e i4pAk #leri!i
iék tiUHM' V lllťi ptftUut!'
p-rMhťitJ r'k je t-i dmuti itiin
Adresář českých spolku
Lož Jan Hus C 5 Kytiřft Pythla
odliýva iriiviili')n6 BvA m-lifju druhý n
čtvrtý čtvrtek v (Sokolovně Mehíiu
nlitijiije mi iíťsnÍ! v H lioilin vcrir —
Vel kniielér 1 W 'Avi7hu iiíÍHtokiincléř
l'r Novlk prelítt Iíco Houkiii cerenio
niltř Jolin poHplelial K U & H Kiel
Filiingcr M ut V Jt J' PmcIiíkIoi po
klielník Kil licích zlrojmiHtr IV Pros
vnitřní Htrúž Fr Jelen vciiltovnt slrň
Ion Wolf
Podp Bokol Tyr č I
oilliývň sví priivídelno sihfic v síni ji
1 V JúíMpnru jirvnl iieilcll n lírli pmi
ilelt v int-HÍei pfcdwdu ť'r Hvojlck
nilHl(iředni'dii liíl 1'il'hii titjcaiiiík V
I Uhlíř llTili Ho Mlh Ml řiéelník A
I'1 Novnk ) li Ifí Ho 1'itli Kt pokliolník
Wm Vnšňk doorei) lied Knnindit lift-
celník Ani Viišák trii)oriník Jnkiib
lloiidnr vyu linii na 'I roky Friink Hvo
lodit TAhOř No hruiiku č J771 MWA
OilliVVIl HVé liniVlilillie Hi-lillli Itíiiliill
prvou li tfell Hlíedll v inrMÍi-i v S hod
vcA'T v Hokolovm' ii ii jíž i:i ul —
Vytlouíilý koiiHiil 'r ilollý koimul
Mul Vlitími nňt ieii! IV pJVliotn kleik
ChiíM KnirltoVHltý III Ml Ho !'Ilh Ht
Iiunké' John ( 'hlilioiYol průvodčí Jon
HliiiuMt vnitfnl Hild Ant Jllírlii venk
HtlAí JoNfř Wolf
TAhor Nohrawtkil Lfpa č 183 WOW
odíitvft sve neiific : rvňiléel hnMv nrv-
til čtvrtek ohrhodnl kiiiiy lícil čtvrtek
v iiiéHlci v Hokolnviio nu jižní J'l ul
~ Vysl konsiil Fred V HJo tou velíef
IlollHIll Jóhll PllHpirhllI Ht UllHlokolIHIll
J ' fíezňč klcrk Jobu PoMpdhiil ml
I-IUH VVÍlIiiiin NI tiinkčř A F Novfik
prftvodčí Fr Hvidiodu vnitřní Hlrfi A
Hniličku venkovní strříž Fr Jiindii vý
bor iiuijetkii J V KuApnr JiiiiuK ňíp u
Itiid Fildníťcr
TAhor Boiioiiiln 6 201 Ti R N A
odbývíi ttvťí priivlduluč scliíít) kuždó
první pondělí v měsíci v Sokolovno
Ho Filli Ht 1'řeilMcilka Anna
ŽiŇkovHkřt niÍMlopředHcdku Iloru Mbt-
nkitč kiiiielčřkn M Htrtiklovři tajemni-ct-
Annu Chleborňd iiíi27 Ho (Htli Ht„
poklinlnii'0 Miiriii 1'rbřtnek miiriíálky
Mttriti Wliui u Mitríii J fílorký vnithif
Htriž M Moriivtr venkovní utrítž V
Itiidíti vyti Hnij Aniiit Hciník M Kil-
lippí ii Annu Hindi-r
Podp Bokolky Tyri č I
odbavuji ivé jiruvitlcliiň widifitt jiulnon
inčHičiiň a nii'0 kiiídoM čtvrtou nctlřli v
utni (i J V Ktispitra PřcdHcdka Anna
Pífln 1UI0 Ho 81 h Ht inÍMtophdMidka
Koule 1 In v id Iji jemnil'!' Annu Hvojtck
Ho líltlt Ht ťičelnieo Kotilío Chle-
borříd Vm WiHótlil Ht pokllidniríl
Annu Jirodif dozorKynó Mnrit) VuSko
výli imij Kiniliti Moravt! Annu Vu
nčk a Annu ''hleborříil ličutní výbor
Mario VttVik a Annu Hvtičinit
Lola VčrnoHt Západu č 471 T V A
odbývi 4v prtividelnČ! m-hbm kH?iťm
druhou nedělí V Iněttďi v o 2 lnul odp
v nini J V Kitfipurii na jíž J3 ul
PřcdMcdit Jolia yirfik iiibtlojiředMiMla J
hvnťřik tiijetu Mímn Ant TíÍHku ml
ITliri Ho IMh Ht pokliidnict! M Ho
zděrh prfivodkynň M Jíoftnitn mílo
NrdciiHtvf Ji Miirttnck pravdu M f)lén
viiilřní Ntruž A Jímjíček venkovní
Nlráž J Novák výb innj M Jíernn J
AlitS a A Iiviriák
Tábor Myrta 6 D22 R N A
odbývá Mvé prtividcliio Hi:hfio knžilmi
první nedělí v měniči v Národu! (Síni
nu 11 it Williuin lil Vysl proroky ni1!
JoMcfa Hlámii prorokynó Kat Velcdiov
ská tnÍHioprorokyiiň Antonio Novotná
tajemnice FriintiŇka Houkup 1110 So
ILHlt Ht iokludtiico Mario Houkal kun
clěfku JoNefu ílípa limrHÍilka Annu
Koulecká vnitřní tttráž Kat Adutu
Venkovní ttráž Fraiit Adam výb maj
Františka PeSek Kriint Houkal a Anna
Žabka
Háj Martha č 10 W O
odbývá své pravidelné1 Hehňt) každou
čtvrtou neděli v měsíci v Hokolovnř
2222 Hu i:tth Ht Přcdsi-dku Aloisie
VniioitN itíÍHtopíedsťdku llarhora Bo
háček tajemnici) I'riiiiti-Jui lVSek Ul)7
Ho 1'th Ht pokladnice JuHcfinu Ma
rek véttikynň Itnrhora Křesl průvodky
ně Mario IlrAdit MtnUi! Mariu Doru a
Fritntt lii f'tida výb mttj Tercio Pide
k Anilin Kťfll a Alllia Volcucc há
jový lékař Jr Iouiit Hviilioda
Sbor Hvízdá Nov Doby t 80 JďD
odbývá iivů pritvidclnti ncliňzf knídiiu
tfťltí lieiě'i V tněsíii VH 2 lim! odp v
Nit rud n i Kini 11 Willimii ul Vyl
pfediiťdktt Marie Pátek píednilku A
Pitda iiáttirstka Mailu 1't-sik tujiiiini-
C Vlili lSlltoi HIS PlippIlloO tiv-
úi'ilnii-11 Marin l'ii)i-lt)iitlťr pokladnice
Kat Holíka tluorkyitA Marin pulci
výb inaj Marie Zikiiiion! Antut 1'livV
luvi n Anti a Iií i lowV
Til Jed Bokol Oiitti
lllltťív4 plwVÍďlhČ S liull k-K l" I
itriiieiii iitiili v iiuniit iir no w
Ulist Hukli i i" 2 Hii I Hlt Htr hui-t
4i H hin i l r iiitntir"ln K VY
Itnt! tu ji-intiiV liiid litm jj r i'H?
h1 i nh m účrtmii Ktvik tu
Wliiim H pi klilk Pr Jt lm
tur BilU4 t bil JCO
iilbiti lč ( 1 1 lim Iií( k-ii I 'il
InitiMI Il v Iim uI % i ( lj
It t V Nériln Mi U WiUikui ut
Vyl pod At4 M-'tVť ( i-U
Vstt4 Ktriii H!l f lth M ttk
H-l!k Alltl4 Blk l)thl VlB
tllk ItM H! lůk M tim# M
ti tlisk ir1 llih -kUt
U Kaliím pmik lii itk h
Dr Edvr Chaloupka
V ill II UH t f I
t ♦ H- M t t
t 1 1 ! h l % „I UM k tt
In i n l kl 1 1 ' w
l i
-I ' 4-
UPOZORNĚNÍ KRAJANŮM I
Vzhledem k Noimtaviiýru útokňm
jimiž v poslední dolit" jistá část
éeNkti-aiiieriekídio tisku Zaliruujt!
evropNkoii íeHkou Volnou Myňlim
ku a její jiražhký Nckrelariál o
iiaiiiuje tímto ailiiiinÍNtrace v I 'ra
ze vycházejícího incHÍciiíkii "Vol
ná IvhI')Ih" (adrcHiii 1'ralia Vi
iiolirady Korunní třída ' (i 'o
Iicinia Hnrope) že všichni kraja
né kteří jí pošlou koreispondeii
éiiíin lÍNtkem HVoji adrcNii ohdrží
zilarina diiliiiové (Mít "Volné My
Klenky" ve kterém hude podrobně
vylíV-eii iiáií tnni'r jak k hnutí svo-hotloiiiyhliiy-eli
krajanil v Americe
tak í k léto iVihIí anieriekéhii tisku
n zevrubné odpověděno nu tylo ú
toky a vyHvétlena jejich naprosili
hczpodsjatiioNl ti zlomyNlnost líné
není vydu Valclul va "Volné My
sleiiky:" '
Itňžiékii íom Juliím Myhlík
— Když vňeehny ty pliení nyní
hy drahé i Jcvné thé nedovedly
kaíel váš zantavíti zkuste MJaho
veciiíkový liilHáni který je k do
slání v ("'ermákové lékárné nu j:}
:j 1 tf
— ISezplaliié lékařské i ríiuho
jiéské léčení V (VeiKhtoii MetJieal
í'"llc(fe H a Davenjort ul Zvláňl
ní pozornost véiuje se porodním
případům Veškeré léčení tléje se
pod dohledem kollejních profesu
vil Tel DoiikIhn 1HÍ7 Na zavo
láni odpoví ho v dne i v noei lif
KALENDÁŘ "AMERIKÁN'
U2 NEMÁME I
Kalendáře "Amerikán" jichž
měli jsme letošního roku značné
množství jií nám doSly a z tó pří
činy nemůžeme Jimi poalouáiti
tčm kdo o ně žádali Na íkladé
mime pro Ameriku zvláště upra
vené kalendáře "Rodinné" v
nichž čtenáři naší naleenou hoj
nost poutavé četby
Vyslovení soustrastí!
Vyslovujeme touto cenina nviiJI
upřímnou noiislratit milení neutřu
MAEII KODYMOVÉ
nad bolestnou zlríiton mile ji-jf
matky Jonefiny Pavlovlíové v
4ioiut l!ity Ta " ' "
liiiďt" iijísteiiit Netitro inild Žo
zármutek Víí dotkl mi i nCm u lo
nnleřiifi cítily jsino Vlnití
Zi řád Elifika FřemyHlovna
tÍH 77 Z Ď B J
Annu Krcjéí Annu Vranovů
pfcihcdkii titjciniiicc
Omiilui Neb Idezna HiOH
tWHUSJtU!8
1
Projev soustrasti!
Vyulovtijeiiio tímto svoji u
iďíniuua MouHtraiit miló hch(íu
JOSBFÉ VAŇKOVÉ
nud liideMtnou ztrátou jíž utr[S
lit úliiltíill iniltiviiného otři'
npelcřní) h Vftmi iniloviiuít se
stro cílímo Váň žní n bylo by
pro nás zadosturitiénlm kdyby
nitíe úřiHt mohla ' zmíraiti
Za fád Dobromila Čin 110
Z C B
11 lútvitn A Kulínfl
pii'di'dka titjeuinicc
(Imuhu Neb iti bíenu lii"t
I
' m ť- MÍ SI? tíkití&imíiýiíi "ii íui' M i mí'} mi
il
H IlUHt ú li jii-[lil Jiiritílll tilidiiliíilt
iiiiHlioiti čÍMti-iií viniiidi ptihstků
j:ik UVIíitf tuk i věnci
Karel Stefan
český malíř a lepič pokojů
číi 020 Homer ul Omaha
v kniiáá v-ki r5 přAie juki le
pí ni l" li i mil 'iii pi kulil ťiir
V ll i ilhVilli ÍVfliíi leVllí M llii!ř
In V kiiidí-m l idi ulruťlr
u t ti lni 1'iietiB Km! fniiT riř
- lt il-l 1
ti
v
H
I
Si
i
Dr J W Koutský
čoský lókof
34iNSlSouthOmin
ťfílil U ilmy: 0ht„ t d
t l í la s i-l „p
TtUfmi tti4ltiv nv 4 jt tj
ťravA teslA Mvlrilukii%l
tyrAM jliol
iloutuikař
FR LAITNER
lřJ Biv 20 U taath 0aba
Ufttl# wf
T% Mttf U4 (Vwftttf VirtltU tmmb%