Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 01, 1908, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    10
r ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
NEBRASKA
UALKNA MOU — Ctěná red!
Nemyslete si že my v té západní
Nebnisce jame ztraceni Sm-hd lé
ta 11 pominula a nyní nastala
nám léta úrodnější Nyní ní v tom
každý zdejší řaruier dosti dobře
stojí Dobytka pěstuje hj zde hoj
uost jak hovězího tak i vepřové
ho Rovněž je zde hojnost pék
ll'ťh koní Dříví tu mámo dost u
proto je nám možno poataviti si
péknc' Htuvby Nějaký ten "Wash
ington" nám tu také neschází a
proto nemírníme ní naříkat Pěni
vého mí řaseni také popřejeme a
dardu ní také leckdy zahrajeme
7a chvíli iiHNtane nám mh jnmí
práf a všude budou míli na pil
no Jíjmíiia hospodyně "Jaké
pak pilno" povídnla mné onehdy
ženuška "za hodinu obed je ho
tov" Já jí na to řekl: "Má mi
lá VÍS-] i pak Že to není ješté vh!
ťhno hi k dobrému obědu je třeba
také necelit) k zapití Ona však
hned mi řekla ze na dvoře je stud
na a tam že je vody dost Vy
HVétlil jsem jí že nemám vodu rád
ani v atřevíeíeh a tím spíše ne v
žaludku a že neškodí nikdy trochu
toho pěnivého při téké práci Ona
zase dokládala že k těžké práci je
tiejlepší voda Aé nerad nechal
jsem jí poslední sloVo 1'oéasí til
mánie stále pěkné Vepřový do
bytek tu nyní trochu vstoupl v co
né Krdiťéný pozdrav všem čtená
řům a čtenářkám
F 1 Osmera
VKRDKílír Neb - Cténá re
dakee l Už jsem ho v 1'okroku h
dopisem dávno noukáal n proto
přicházím (Iiion Doufám že budu
přijat mezi ostatní dopisovatele
Vím Ž sloupec listu tohoto jsou
vždy pro dohro a pravdu otevřeny
l'oéasí tu mámo velmi pěkné takže
pěkné mi to chodí k oiifdíun na
ty dardu Dobytek dobře si stojí
a krmení mnoho ná udnjí Hena
jest všude tolik Že snad zůstane
ještě do příští zimy Obilí dosti
dobře platí jen když ho má každý
dout vozit i do trhu Vepřový do
bytek však je laciný a korná dra
há Jest to mrzuté když za buši
korný musí se platiti 02 c a vepři
jrtou tak laciní Snad za rok bu
dou í ase stěžovali že korný je
dost a zwe že nejsou vepři V mí
milých dnech měli jsine tu hojnost
tance n zábavy Nu ca má ten
mladý lid dělat My už eítíme jak
k nám přichází stáří Když někdy
v rozhovoru s mojí manželkou za
bloudíme do minulosti u přirovná
váme tehdejší čay m nynějšími
aeznáváme že mí změnilo velmi
mnoho Tehdy peněz nebylo řec
jsme neznali jen nějaké to slovo
německé jež zbylo tuně v paměti
X doby kily jsem sloužil na vojně
Byly to těžké chvíle ale kde je
přiěinli vint snadnit vše se překo
ná Nyní jsme spokojeni a spoko
jenost to jest to nejlepší pro člo
věka Kdyby byl člověk sebe chuď
Si jdi spokojen jo šťasten všech
no jej těší vše rád koná a vždy je
Vesel Dnes často se přihodí že
dva mladí lidé rádi by se vzali
jxm (b4 hodní a mají o lak ráiii
Že by jeden pro druhého všechno
udělal Na jedné straně dostalo
by ko jim nějaké potíme i" ale stra
na ilmbá j" ehudí Jed::: dominu
va jí : "Co s ním budeš mít ? K ni
čemu si nikdy nepomůžete" Ni
kdy drazí krajtou' vašim diikím
neukládejte co si mají vzít V té
věci nechte jim volny průchod
Dit'imU li se dva ilp'iliitě se lili
lujírí budete šťastni vy i vaše
dilky Kwdý stuek maucUký
je šťa-lný je-li upokojený O lni
iliMieniist iituí se starul i každý dle
inoiiosti sám ťlověk řádný a
pracovitý k nějakému majetku
sivdyeky polliúe Itiihrtt it Í ne
přilhUÍ Mkojenut ( je plňtlto
lidti majetek kdy 2 jnll ibmia rú
tlíce Mtl-HH JÚ priitat lietMif llil
p-wd ý cm tdei ii doit lrviii(
tv -bii v spolubratry a íjídnn try
s Dl rt ladám je tV i'lll'
iiiiii!l i tá Útulně H biu
tmkrltt ViMidku proú útulní
tjt i tii-ioí irnťň draviiit
%wH'hiiV t h tt ile i'enAÍ'kv Vái
J V Kdiř
MoHUAliA Vh ittU re
Mlit iv j í jft i'
b 1 ' !! 14 I vU !!! k V
idsi j ni A li"t ni t f titl J--Íf t
í jt H u% Monlf U IVkru
! ji k } t -i tuí 4 bidll í
t jk lt p hit jedl "
IHvduttH l s k ř j !' " !é U
t tiiíi in= :i4 tkM
itrí rti k-' ? "
f-Kvl i' " l Ib -'t
kázání ale nikdy neodepřel bych
uznání pracovníku nové doby kte
rý by vykonal pláci lépe než já
Kdo nepokračuje s novou dobou a
s novými vymoženostmi j(t pá
tečníkem Vymoženosti nové doby
nemohou se přirovnali s dobou slit:
rotí Ono se řekne že v těch sta
rých kolejích také to jde dobře
Ale tak Homlití by se nemělo ('i-
ťiané zfiNtali při starém copu Ale
jak na ně nynější svět pohlíží '
Kdyhy český národ msuiažil si
probudili se ze spánku do dnešní
ho dne neměli bychom své úcty
hodné kultury Ti lidé řeští by dnes
nehlásili osvětu nebyli by přední
mi osobami u národu" jiných Žel u
nás jsou kluky! Zdá se že mnozí
domnívají se že jsou nesmrtelnými
a že po nich nebude tu zapotřebí
mladých pracovníku a mladé ener
yie Mnozí Zino domnívají se žt
mají patent na svobodomyslnost
Avšak český lid v Americe rozumí
již tém výpadům jež si jistá část
naších časopisu dovoluje proti
všem upřímným pracovníkům kte
ří se v této zemi objevili aby po
kárali co je na uá špatného pou
čili nás Zdá se že u těch páníí
kteří útočí na tyto mladé pracovní
ky jde více o obchod než o cokoliv
jiného Proto e na každého ne
bojácně vzkřikne Až potud! Zde
je nase louka a zde my paseme
Tak to věru vypadá jako bychom
byli dva rozdílné kmeny a dle toho
také jednali Kráčejme ruku v
ruce a jen takovým způsobem do
jdeme k vytknutému cíli Ti kra
jané kteří sem přijeli ze staré via
st i tí nepřišli iiá zkracovali v ní
ein Oni přišli aby svobodomysl
něho ducha povznesli aby mezi
námi vzbudili touhu po pravé aj
čisté hvohodom vslností a to lako
vé která kráčela by dle nové doby
Za to jou však kaoeřováni a jest
jím nadáváno Myslím že samo
čtenářstvo mohlo bv ve věcí tétoj
zakročili a přinutili dotyčné žur j
nalisty aby ustali již ve své zhoub
né prácí ktcii k ničemu nevede a
nepovede Tvažiijte řtenáři!
Jan Noll
na základech poctivých a že pra
covat i bude vždy kil prospěchu
nás — farmártl Organisátory
jsou: W S Arnold II V Huben
lhal Charles Ooekett a Václav
Meneš všichni z okolí Blooinfiehl
Neb u A V VYeleher z 1'ierco Co
Kapitál sf 100IMMI Dílce stojí 10
dollarů n 2 dollary na pořízení li-
t u jenž um vycházet i ve Vsecli
hojně zastoupených řečech v N'e
brasec po případě po celé Americe
KMo dílec koupí nemusí hned jej
zaplatit Slal'í když napíše že
dílce odebéře a zaplatí až organi
sátoři předloží určitý poéct ělenu
V pádu že by se podnik neusku
tečnil platili by členové pouze ony
2 dollary jež musí se složití hned
při zápisu Srdečný pozdrrv všem
'čtenářům a čtenářkám
Václav Ileiicš
1'IUMHOSi Neb — Ctěná re
dakee' 1'oéasí měli jsme tu až do
konce ledna velmi pěkné Avšak
jakmile přišel únor hned se znič
uilo 1'ailal sníh n pršelo potom
zase mrzlo 1'roda roku loňského
nebyla příliš valná a k tomu ještě
na mnohých místech i kroupv
potloukly Korná vydala od 10 do
2Í bušlfi po akru ov okolo 25 a
pšenice od 10 do 20 bušlú Všech
no má dosti slušnou cenu až na
vepřový dobytek Korná prodává
se za ói e oves za 11 c pšenice Ml
c a tak by to jesle ušlo jen kdyby
bylo co vozit i do trhu V zdejším
okolí zdechlo veliké množství Ve
přového dobytka Ku konci minu
lého roku navštívil nás přítel p
Václav Šindelář z Omahy a jelikož
chtěli jme se s bratrem Václavem
také do Omahy podívat jeli jsme
hned s panem Šindelářem V 0
uiaze se nám značně líbilo ale pro
nedostatek éiiui jsme se tam dlou
ho zdrželi nemohli Hned třetího
lne jsme zase uháněli Zpěl k do
novu Nejprve však chtěli jsme
navštívili čelné přátele v okresu
Muller 1'rávé o novém roce večer
slezli jsme v městečku Nímbcrgll
ii jelikož majitel půjčovny koní a
ko'árú nebyl doma museli jame
cestu k švakiovi p J Wallovi v v-
lK libANC Neb — Ctěná re kotiati pěšky Navštívili jsme p
dakee! Jak nyní poměry slojí' Jo Kraémana dále p F J Walln
dá se o nás farmářích psát i hodné ' též zastavili jsme se v městečku
takže ani nemusíme páti kolik Abie Mezitím psal jsem panu
bušlu toho éj onoho obilí jsme J Kořínkoví do Dwight aby pro
sklidili a en v přítomné době naše nim toho a toho dne přijel že jej
produkty platí Takové dopisy také navštívíme an Kořínek
nám škodí ježto mnohý z nás od- jet muj bratránek a chtěl
buduje svoji úrodu v mnohých pří- jsem při jedné příležitosti uavští
pádech o polovic více než tato ve vili všechny Vsedli jsme tedy v
skutečností jesl což nepomáhá pátek v Abie b vkiku a hajdy do
nám nýbrž naším dříéfim Jim' Dm údit 1'řijeli jsine lam v noci
jsou zprávy takové vítány neboť Tma byla jako v pytli ježto ve
oni na jejich základě Ibo-í ceny Dvvight doaml elektrického světla
dolů a když přece nám zaplatí do-' nemají Rozhlíželi jsme se zda
broti cenu za naše plodiny musí tn-patříme někde nějakou přálel
to býlí v roce kdy se málo urodí skou tvář Nespatřili jsme však
jako v roce minulém To je ta žádného známého "Snad do města
příčina pru"' máme letos ceny o také nějak trefíme" f-ekl jsem
bílin trochu olvUojnější a dále také Zapálil jsem i doutník a šli jsme
z toho důvodu že kapitalisté umí Šli jsme podle staniční budovy na
pJ"ítati Kapitalisté a jejich nad-' západ Kot vaze jsem přišel ku
Iioikí dobře vědí jak mnoho toho konci platformy spadl jsem dolů
či onoho obilí se uvedlo a on také a k touni hlavou napřed a rozbil
má vypočítáno mnoliodi obilí musí „„ Mj ruku a koleno Přišel jsem
zadrželi farmář k osovu k vý-Jk tomu náhledu že by člověk mí
krmu dobytka On též ví že ho sto nošení deštníku a podobných
není dost pro domácí spotřebu a hloupostí on" noH sebou vlastní
proto nabídne nej vyšší možnou ee- dohrou !uc rnu Do města pak do
nu aby ohiliny od farmářů do- stali jsme se bez nehody Vešel
stal To se mu také podaří rři jsem do obe hodu n Krenka a
tom kapitalisté dobře vědí že má-j ptal jsem se lyl-i anebo je-li ve
te hodně prasat Komu koupili a unVté Jan Kio'!M'k Odpověď
dosti za u! zaplatili O co však zněla že tam byl a moiiá že je
váni dali viee na korné o to tlaji šté je Nečekal j-em dále běžel
vám méně při nákopu pia-at My jsem jej hb dit Našel jsem ho
i pomoei nemůžeme poněvadž oni brzy Ihl právě zaměstnán pro
Smi e vyilíiáuí dobře sorganii"- hliŽeníui poldeduie z íUe "králů a
válll My bez sdruženi jsine oi de-itt lí" že 'ipomnél lia celý svél
ho nubiu hříčkou v jejich rukou Aby tě" Ila má první Jmh
Tu iietd divu že prasata musíme " lady pěkné srdi a vlovék by
jim dáli za cenu inži než nás tn je mohl tít b ubit aby té našel
to v skutečnost i stála Kupila- Ciž nedostal jsi psaní že sem jií
liste mohou nám nidno několik ji-du!" - " Nedutal" ml pověděl
isic koriy aplatdi dráže pmé- "Já jsi-m iponné jiti iM poštu"
'od VÍ Že heZ tě lie UiŮŽi lile e To je poln m it ni st Nu po kej
kávrtl! dobrého tibu na tlobvtek no já ti to nějuk oplalítu Ne
že umsiiiie je vniii jmi Cliei-me bmln li n iho i někdy indiy
li vy l kávat iniinie krmit kornou nttféit díru tedy é tam do ní
drahou a ť se iifvypláei Máni někdy v v y po Ve Dvv igbt j ni
k vám prosbu farmáři vy kteří náuul moolia ávkry p Kořín
'asto hortilele Že Jsme íde luet
V Almriee dosud i'tok4l
i dto kovýuti ule Jliiilinli je lo-dove
I k tlil lub jn h bylo koleni třoi-tl Dá
vám ěkýltl řarmářuui kleli
v v in iiiiiiátn ot av it jHuiníky
1'ivImVIH tl luké InkoVV poiolilk
Kt r U I iv pn Híe dtlro a !
too ttt b ittlt k sioe %e bv
ťttiio - lt iiiib íáibvli ri nám
itH íA t' v lokdk kaplrtislů
n uilii i mimi řiinli i'i j ol
!K ílttttť m mi'inty psi a
jlUH tl t r Ml !l!M!l JíCí N
st i )llin 1 4 W ] jen Ifc
! p i- I ' k it t t #íti !
t !(-? t i ' 1 li i 4tui Viďi)'!
") " ti f u'H t tt
r ' o 4 - j ' ' k r i í 1 1 s
t ! Poo--i { 1 S ti
b s l Js III m ttl pp Kr )tt
Jotoiitli Kltoktlll A (MboVOlIl
jsme i o li (i slih ťm i li
Vttle při lotu řtoVrk píitot oke
Je 'J''i lO rtsIli)! Jnte M- bnd b
li íkittiskV klel se ilíiylaU
r sdi tu t p ď llrubmť Tam
lb Jíme J krj4ijskii poh%lMo
tni rd é"" it kttjetue l'ftj-v
(' p II'-:íoV kdl t '
!! II l lr klv í tbl'li { % ťeiki
tl"-l I lo mii líni lá OIVsll
vtli DtM jsi !!' v-sili
tiptotlidll 1 U Í tlttitfij !o
-l J i A t ? p Sf4 klrrv pi k
í J 4 k k t ! h i ♦ V jf aVv o
severní toény Dan Šťáva mn-J
být i člověkem velmi kurážným
neboť to není žádný špás když v
kritickém okamžiku chopí ao člo
věk velikého rampouchu a probod
ne bílého medvěda a to takovou
silou že ho k zamrzlé lodi příhod
né To vyžaduji4 neobyčejně silné
nervy a krajané v Dwiuht by měli
hýli skutečné na takového hrdinu
hrdi Myli bychom se v okresu
Dutler zdrželi déle ale nebylo
možno nehof my farmáři uejsím
pány svého času Chtěl jsem je
Ště navštívili "sporta" V J Tří
tlila ale nebylo nám už možno
Srdťéné zdravím všeehnv čtenáře
a ct redakcí t I
Jo A Vobořil
POlK Neb — Clěná redakce
Dovolte bych několika slovy zrní
níl se ve ct Vašem listu o mé cestě
do Minnesoty kterou podnikl jsem
v lednu tohoto roku Z domova
vypravil jsem asi o Kcdmé hodi
ně Sotvažo vyšel jsem z domova
zaslechl jsem podivné houkání
Seznal jWm že je to vytí vlků
Pojala mne hrůza ale poněvadž
čas kvapil rychle ubíral jsem ho k
nádraží Šťastně jsem tam dora
zil a ve chvíli již mne unášel vlak
dále k východu Cesta rychle nám
ubíhala h jedno nádraží za druhým
jsm" míjeli Koneřně dorazil jsem
do David City Zde jsem musil
volit jinou cestu neboť po l 1
dráze bych se byl do Minnesoty
iieilixtal Musel jsem volili North
Western dráhu íeě mi tu musel
jsem ěekati až do odpoledne Ča
su měl jsem dost a proto navštívil
jsem tamější své známé předně p
Mouše a p Vaňka Oba byli pilně
zaměstnáni Pan Doušo má pěkně
zařízenou krejéowkou dílnu Když
jcm se tam chvíli pobavil vzpom
něl jseni si že m lisím též navští
vili hochy Kučerovy Na štěstí
oba byli doma Hoši Kučerovi
jsou od muzikantského cechu a je
likož já se také k cechu tomu hlá
sím hned jsme uspořádali společně
malý koncert Jelikož po hraní
jsem se jim svěřil že jedu do Min
nesoty požádali mne abych něco
ze své cesty napsal do Pokroku
Také si hned na tento časopis před
platili Chvíli jsme Ke ještě bavili
až nastal éas kdy museli jsme ao
rozejít í Odpoledne jein usedl na
vlak a zase jsem se ubíral dále k
východu Cesta byla dosti pohodl
ná ale neměl jsem ve vlaku nikoho
známého a proto jen smutně rozhlí
žel jeui se po krajině Nic nebylo
viděli než holou zem a noru tam ně
jakou vránu poletující s místa na
místo Míjeli june htaniei za sta
nicí až dorazili jsme dn Omahy
V Omaze měli jsme asi dvě hodiny
'hsu a proto chtěl jsem navšlíviti
redakci t I Dozvěděl jsem se
však že už se přestěhovali do jiné
místnosti Jelikož bylo tma ne
chtěl jsem další hledání podnik
linuti Jiného mně nezbývalo než
se jíti někam posilnit předně něco
sníst i a potom něco vypiti Když
sem e náležitě posilnil zbylo mně
jeste dosti oasu abych mohl se
trochu projiti městem Nejprve
vyhledal jeni hodinářský závod
pana (Vehy Jakmile jsem dvéře
otevřel hned jsem byl poznán Pan
Čecha pravil: "Hodináři e schá
zejí!" Na to šli jsme se laké tro-
lio pu'aslovat Mnoho jsme si to
ho iiíi m i v ít ! i neinoiiii nelniř jsem
e musei ubírat i na nádraží a na
stoupit i další pouť 1'olí ásli jsme
si pravioi a já spěchal na nádraží
Vůz byl elektricky osvětlen a vel
lili e lni V llétll líbilo Konečně
jsine se hnuli 1'oiiévatlž bylo tma
nemohl j i in si kra jinu prohled
nou? i a lieiuolil js-iu viděli nic
zvláštního Do Mauketo doiad
jsem v "i:lo budili ráno Činili
poseděl jsi-m na nádraží a pak pu
slil jsi-m s do města nbyeli vyhle
dal h ro UH tibřcrsl V eiloll 'o
krátkém hoi-ní nab l jsem co
y t ni i blěl KibŽ jsem si prohlédl
část lliěsla titmr jsem spérlnd k liá
dmi abyt h nbíml áb k ápu
díl Z Mltlikelu jsllu- VVJíll Hsi o
jeibié hoďné iuImi do- 1'ixb ltrtt
tl tably %♦ ko-t pokrvlé oinheni
Zde ti i lti cistu itřd jsi ni nej
více niohll 1'i'vji-ll Jioc itékobk
o ell rt i m pak ln tivbi i leh h mu
Mimiky DdUÍ krojo-rt -"bbU
si- krajině v Nilmit- Chiíle
h V 1 1 llidlml koOs éiiě dostil
Jsl ltl Si ktl vélliH rdi ' S ř'lttl
Jsi III lltlli íilri tl Hl l Mitd i
tm itol js in pt htt ml viti
e I UH ťt klJUH v-lk l
lot tttá VUj loit k JÍ IHUsil
jm i"-Miiti titi iiu
umírni ji ni i t ku svéniii d
tťn n Kil í d ) ni d i I t
ty i i 1 j m difttj ě i 4i 'n -li
irtLkťl Ito I )! (ditiiwt r
I
I
Sedm set padesát bálů z osmi set akrů
(irefíory Texas 2' srna 11I07
Obrliolnický Hjiolek CoT[mt Christi Toxim
PániivÍ!— -Xa Vaíi ifiiliait kterou jsem oil VAh eliližcl linu L'2 srpna
l''ii7 polavém Varn nyní zprávu kterA doiifáni Vňm piMlaíí byste
Mrznuli kotili bavlny jsino vypřflttvuli na iiaííili farniA-h v roce 11IW1:
II K liarriiT z 80 akrů sil bdlň
F H AhIut i M akrů ui) BU
0 U Jumm m 4U ukrň ( 45
W W Joiipii v íuo „krň ho bií la
H K I„ii- z ní akrů 77 jm
J T Miorc %n "' nkrii 7() liíilú
W H Htark t M ukrň ' 07 éíl
K Iř Porter xo 40 nkrA 33 1414
K Mořena 1 1 nkrfl 3 j)Hy
V Iloinero xe 2 akrů i
K iaría % 25 akrů i i t 2 Uň
U MiiKncrza 41) akrů 42 4fi
N L Kii ks x 2(1 11 kru Ifl lid 1(1
J VV MrKainey za 110 nkrfl 121 M&
Pornem x (JIMI akru 7j(l 1ilíl
1'ozileji fiie jítA nebrali 11 h jiiňi t blila liikíe celkem Jhiiiii (tkli
tlili % Hon akrň bavlny 7'n bťílfl ITronérem by'n v kw Mém ba Ifl 500 Ib
bavlny
OlphVilinitlo v mí prítofiinotti dno £2 arpna 11107
I' J IIAÍtMOV veřejný nolíř okresu Nueeoa TfXii
Tlie iDlernatlonal Land and Inneslment Co 210 Bee Bldg Omaha Neb
bule paálati výlet nu právo xiikonpený veliký llín poxeniku na tmbíťřil
iilivn ti Hinton „ Taft Ternu
v lílopý lno 7 Inliifi lf(M
V Omnliy vyjeileaii) v privátní kíiřa v 10:41 Imil veě-er POJEĎTE
B NAMII Hliora nvrilení řanny Jnoa thnt miíelm poetnku Niniilzii
li víe jak výA popaňno vrátíma Vám Vae výlohy apojetifl i výleti-m
PODMÍNKY: 3mm třetina liotovň g xbyti-k na na fl roéních
l-laii-k se li prociily árokii ('niia 2 tik 'I0 xa akr Poenikv tvto
imleziiji mc při voii Iriliíili ' '
Nepromeákojte tuto velikou příležitosti
1'ovaíte Jnn úrola bavlny vylá víe ii-x co pozemek Vai alojl
nealavle o ranní xVninř ritroneen jMmiranřie ťikúl adl
Jfl-n bll bavlny prfnnřrnfi váží raio liler a utrží m- ní 7o00
I eite iiion anebo It nám iřijeri!
Tha International Land and Inyestment Co
1 ™™tmwwsmm3&&mB&Mmm!me
ree ri nr
I OMAHA NEB 1
H
Neodkládejtel Skoda každé ztráty časul
riote Hvé peníze do dobrého poenku vid m budelo je
ldoe„y iiejjiHléjí h na „ejlepAÍ úrok Máue laeiné f'r
mv v dobr--! krajinách prodánu- je „ vchodny-i h potlmí
iHc Mm poenky v Xebraaee v Jiní Severní Dakoté
VViHPoiiHifiii MumeHolí KatiMaau a 'lVxaau
'elký výbér riiny el obeholu v čenkých osadáeh na pro
dfj IiHte lan klo eheete jití do Halo hotelu lékánv
do ienekel Želeá líhkelm anebo jiného obehodu 1'iáte ée
Nky na
PPACUE LAND & IMMIGRATI0N CO PRACIE NEB
CESKE MLÍNY
I WILBER MILLS
vyrabitelé
nejlepšf žitné
a pšeničné mouky
a krupice
Mouka wilbemkýih inlýnA jeat
k tbmláid ii víeeh ěekýeh Krocerialň
v Oinnz a South Omaze Žádejtu
vdy wilberakou moiikii tmb je nej
lepíí v trhu
Máme sklady též v Lincln XtM
Tedar HiiD lowa Chiťbgo 1IU
Oklahonm City OkU Marnhall
town la a St omíh Mo 34
iZVONEÉEK A AKSAMIT maj
eí ji nalezli Zde vyřídil jNem ai
své zálexitiMti a změnil jsem si IV
krok za KaiiKíinký jionévadž rád
ebodíváni do zahrádky I'o té o
iétné odebral jaetu se nu nádraží
abych donta! se do svého domova
Nh cestě hc tni velmi pěkné líbilo a
Vrátil jf-em domu Valné osvěžen
A (Vrný
Každý rolník měl by hledčtl
by za obili své dostal pokud mož
rcjvyíší Cěiiu Mnoho jest
sčeh kteří toho docílili vstoupivše
obthcdaí ítyky i poctivou íir
nou Farmcn Grain Co jejíž
ohláškou shledáte se na jiném
místé t I Ji ~if
Stm 01 o líilie Klbbtiii ih jty
ples iH-jublibi-uějMIII a liejpnplilál'-
njíni nápojem loi západé -l're
tMoiiaet inilioiiú lahvi blbí proli
tu liib-tn lia apatl' bébelil piiibd
líell 1' InťMeó li-ho nainenitá
kvalita a l'teétiá ťbllť ajoitili
oni přední imÍhIo
Dr F H Kucora
tttaf nWL
VB VEKDiUBS NEB
V l U il U li tkli jvi
Unl 3'Ji
Jl t-itr iiiii krjft)l
Ir l ICrllal
Umí uuř 1 nobojii
0rJk t Ei Wh tul i
%! „ tí tm
' UlikVi IM 14 U tl I I t
Ol 1 tt i' ' (M t
vi k í ' T-t t
Kr4inon a trvanlivou rodinnou pamá
tkou Jmou xajiatá
Zlaté snubní
prsteny
Mám na aklailř velkjf vfhí-t a víeeli
veikottti jak iiiiIií1i tuk i nižních
tlruliokainy okráiíli níi b prati nů
PAMATUJTE S každř i-řiHlmí-t
ti mne koiiiiiv vvrvia VAm oiobnfm
lnmin jiiu'110 úplné íúarm Hri
L'o iioiiimk a jinýrli klenotů vénujl
vi-Ňki-roii nriioHt Za vi-Skeré řlaiíl
raríiii vdy a ltii'-niii gutf
A ČECHA
1''1H 80 I3th 8t OmaU Neb
Pí Rosie Krefschmer
raiiliojicku
a vyrliilk jonlnlí
ieskéfcylinnéaKořenné masti
Jlmkt
Jmi výfcoíným j)roi2kem proH
trv rv kmtu- řevn„
um fiMvA i„ „1 iUY „„
llv ♦ v áiky I j ati r}u i19ti
vilely u ri-i „ Voii
lllou lvivo1 nr má j tá luBy
Nalilo t ji unliA mu „iilHt
JH h ni rl„rl
Kiadifk { usni ft0a
ř4 -n k i„i ( ftj
Viiji
MR ROIUC RRCTSCUklCE
SHI2 t4o lou U O
I raí
IHOSTINKČ
titii
ti HniiMiríld
ut hiiium uu-k
futf Muf Uitk k-l i%
""- lk U! b tf%
T!f 4U M
14 4 i ttm
IKI4 t
it
- Sit ik l t tl 14 i
! k ♦ tl VI í„
-l - kuta kf'
' 'k vl ik t MÍIVt ttk
' St i tn H
- l ldfdru 11 Tvktuk"
posil ICH) roťtsl