Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 01, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M+M'M"M ti
POKROK ZÁPADU
f)4l4tt-f4'("("i"t"t"t"4"44'4'
NJllielěJÍ
ěetiký
lii:sT ADVERTISIKO
MEDIIM
týdenník
uložen IH71— l(o 117
Onifilifi i'iI vo Hlrodii 1 liiliiu lí)
&ím!o :ss
Zprávyzaliraničné
KAKOPSKO 1'IIKKSKO
Císař Frunt íšck Josef schválil
nyní zřízení mininlcmtva práce 0
hlcdné něhož !vl(i již od delší (Id
y vy jed nit vm rto Mínínl rem tulní
to nového odboru jtik ne lilo oéc
kávatí jmenován byl křesťanský
sociál lr (írcnsmarin
V aféře profesora drn VV11 1r
niunda učitele církevního prů va
nu právnické fakultě iiní vcrMÍty v
InSpruku jenž pro svoji brožusu
proti poslední encyklice papežové
stal m předmětem útoků katolické
ho duchovenstva s papežským min
ticní v čele nastal nyní neočekáva
ný obrat Wiihrmuud uh žádost
svých kolegů vzdal ne nyní dobro
Volni přednášek Profesoři po
žádali jej totiž aby způsobem tím
přispěl k urovnání dosavadního
konfliktu 11 WHlirmiind ochotně
přinesl tu oběť Hned od počátku
konfliktu jenž vyvolán byl libo
volným zakročením papežského
ti nutili který deniiiicoval proícso
111 11 ministru zahrauP-ních záleží
IohIÍ barona Aehicnlhala 11 žádal
jelio sesazení byly všeobecni aym
patíe na straně Walirmunda Nu
všech stranách zvedány byly pro
testy proti vměšování se mínila do
vnitřních záležitostí rakouských w
všude demonstrováno bylo ve pro
spěch svobody učení Syni když
Wahrmund dobrovolné vzdal ne
svého mÍHta profesorského získal
ní tím ještě víee sympatií Důkaz
toho již byl také podán Němečtí
voličové v Tyrolsku postavili jej
jednohlasné jakožto kandidáta
pro doplňovací volbu do říšské ra
dy jež bude co nejdříve provedena
v Iušpruku
Mezí báněni chorvatským baro
něm Kalichem a předsedou uher
ského ministerst va drem VVcker
lem došlo k důležitým poradám
při nichž jednalo se o nynější po
litické situaci v Chorvatsku jež
po odročení zemského nněnini chor
vatského velice se přiost řila Pa
rou Kauch jenž stal se předmětem
nejvčtší nenávistí mezi lidem chor
vatským pro svoje lokajství viVéi
vládě uherské požádal předsedu
ministerstva o uvidění aby použití
mohl co nejostřejších mimořád
ných administrativních 11 polieej
nich opatření za úéclem opětného
uvedení pořádku Poněvadž ná
vrh bánův aby zvláštní komísr
sestávající z Chorvatů 11 Maďaru
pokusila se o urovnání stávajících
sporů nevedl ku žádnému cíli bán
neví nyní nic lepšího nežli zavede
ní násilných opatření k ěemuž o
vSem musí mít i dovolení vlády
Haron Kaueh předložil minister
skému předsedovi úplně nový plán
pro další svoji akci a není pochyb
nimti že plánu tomu dostane Ke od
vlády úplného schválení Chor
vatsko může být nyní připraveno
na iicjhorší
XÉMKCKO
líerlínský sochař profesor Wal
ter Shnit odt-béře se lni počátku
dubna do Ncvv Yorku alty tam na
místě vykonal přípravy pro ehy
nliiouii velkou výstavu lléllieekýcll
sm huťských prací Očekává se že
podnik (elito uskutečněn bude lili
jaře nebo na podíiu roku Pmi'( a
že k tomu l ili bude umožněno poli
Žiti I 1 1 1 1 Metropolitan inilsca
Hildou tu vystaveny pravé před
in Iv nu umorti a broiun AI do
stld bylo ku VVslitvé é přihlášeno
Uměleckých předmětů V Úlirilllé ťf
né tři milionů iiiarek Současné o
'kává e důvěrou ' americký
k"inr dl svoje dovoleni k tomu
afV lino lei ké předaniv néiiteekí
iiohlv být připuštěny do Ameriky
! ťbi
Pi iiď J(ti hnu Alhtciltt puky
di idíoiiuniý umí uu1i'Ihi prince
ifcltU AlťfcettU lrmi I kťho
j-lil l-iUll' II"tÍ VV loučili bil
$ r(l4dv M írtkil4Uo loti II'"' lit
Oloff Iti) % )'diott t otd dné klM
pě Jvilli kUtkil pi od Mohllve
I"t!lvh4 v h' prilo' f ijitoxiti
bolU titul ínail Knoniiíe
:-li i )i 1 1mi i!i tto
1 ťoioi dl I tik J
chybným dostanedi se mu k tomu
soiiIiIiimii císařova
Cnsojiisy rozepisují se obšírně o
tom že letošní oslava březnových
bojů na barikádách z roku 1818
měla poměrně velmi klidný prů
běh ladošnl osmnáctý březen mi
nul beze všech vážnějších výjevů
jen tu ř tam došlo ku menším vý
tržnostem V hlavním městě říš-( 1'resident Koosevelt zaslal dne
kéui bylo tentokráte vyloučeno 20 března kongresu nové posel
jen 7M dělníků na dobu jednohotví které pojednává o bodech o
týdne práce poněvadž nedbali nichž jíž dříve se zmínil Tosel
výstrahy zaměstnavatelů a 18 'st ví to znovu do pravého světla
března zanechali práce aby mohli staví otázku dětská práce h žádá
se úéHtnit březnové oslavy V aby v této věci učiněna byla zá
líerlíné nedošlo vůbec ku žádným koněm nápravu Druhým bodem
vážným výtržnostem Ve Krank- poselství jest žádost o přijetí zá
flirtu nad Mohanem došlo ku koua o zodpovědnosti zaměstnává
srážce mezí dělníky a policií h- teíů Dále poukazuje president na
však demonstranti bylí po krátkém potřebu reformy zákonů soudních
odporu Miadno rozehnání [zákonů o mezistátním obchodu a
JAPONSKO
ii '{ „ "ii
srazil dne 21 března během
plavky h tmrmkem " dijos Mfí uMttMh m-mtU ktr{ „
ru h utonul na místě Kapitán j(H(J hMtuy ( (Mut vf(lrkňř
parník většina z 2í ccstujcch hfvj msUy y Mlvj „„ „
a 41 námořních utonul n neslast-lllMly j'HM(1 jíllio ( Utt (ikl
noulod Je nékohk osob zaehra ()fYí j1(Ivfi ri(((lt „
néno bylo mužstvem parníku II-ďymú 0N0VIlí H(ri„cu „ „
dijosi Maru a Jistým dalším par- „„„ r!! „„„„ u
tiíkem Osudná tato katastrofa u
dála se toho dne o 2:0 hod ráno
dvě míle od Todohoko "edaleko
Ifakodati
KCSKO
V průběhu nvé řeéi před roz-'J znovu dotýká ne věcí o nichž jíž
lovoii komisí dumy ministr fínan-'dříve psal ale to že není jeho vi-
oí Kokovzov prohlásil že Kusko
vzdor velikému zadlužení musii
nevvbniitelné onatřit nové nůjékv
Kokovzov poukázal na to že zří-'
zení druhých kolejí u sibiřské drá- ru pro lucxislaMiI a zahraniéni ob
hy stavba amurské Železnice a po'bod podal dne '£1 března do
třeby národní obrany jakož í od(''iu zástupců předlohu navrho
pomoc v případech ídadu vyžado- vánými Hmendncnty k Hliermano
vatí budou roéně na celou řadu let 11 proti trustovému zákonu kte
mimořádné vydání v obnosu "") 'é dostalo se před tím uznání ad
tHH) (MM) dollarů ' niínístracc sestavení dodatků
anija" oW'n "spolku pra- V" utvrW-M v
výeh Kusů" uveřejnil dne 22 lomu byl pysident
1 u -i tl lioosevejt generální liavladiií Ho-
II I IIIJ'IH H i
kovi" výhrůžky smrtí pro toho-
" "" '
to vůdce kontitucich demokrati
Snatek prince lcus švédského
h velkokiiézuou Maru 1'avlovou u-
stanoven je na května 1'rinu
Vilčiii íi 1 1 piiluiPo-eii í ni vi netu lílMI
le (íustavii švédského a jest 2'l ro
ky stár Týž minuléh 1 lita me
škal ve Spoj Státech Wlkoknéž
na Marie 'avlovna je sestřenicí
cara Mikuláše a dcerou vclkokní
žele Pavla Cítá nyní 17 roků
Otec její jenž ženat je podruhé
žije nyní trvale v Paříži kde dům
jeho je střediskem elegantní Iriezi
národní společností
Proř P N Miljukov proslulý
vfnlee "kadetů" který nedávno
na krátko zavítal do Ameriky měl
před krátkou dobou zajímavou iVé
v llosiidarstvcnné dumě při debatě
o otázce iiiaiidŽnrské jak se jeví
nyní p míru portsmoíithskéiii
Prof Miljukov o něm jHine již
výše uvedli zprávu že zpálečnická
strana ruská vyhrožuje mu smrtí
přimlouval se o sesílelil ruského
vlivu v severní Maiulžurii a mluvil
proti těm kdož se přimlouvají za
prodej ruské iiiandžurské dráhy
Mezi jiným pravili "Ani rušil lidé
nejsou tiudélé a já nikterak nechci
tvrdili e líilxové he licdopu-tili v
Maiiditrii žádného násilí avšak lo
není nie naproti tomu cu tropí v
jižní Mundtirii Japonci S Ciún
iiy xaehiuejí jako e svými zajatci
tl ukrutiiosleeli pái hnilých od Ja
punců Kinům se jeité nesnilo Pro
to li iiivi-l t iónitů k JdpoiiťŮiil je
Velmi silná Není poellV lillieill že
tliiáe Jh'Ioi ni V MdlnUilIli je Uvili
li pí líci při llkolieid války Nnše
okupace i v riií Mrtiidurie je t in
IHIlobelO loéllě HrlH'peéim In j
pelckA tikllpuce j 1 Žití Miiudiolie
Clu pit ti o- iiii juko im nioiiirKo
sij ioe v boj proti Jstiit i
hodili s eu tnioin v wVirni
M ihdiolll ffiii i"' koin enl klert'
JIIO' IO dV lio Vťlkvill imiltiibá
lliltl uImIM li bvlo l'V lt ob i ťjuí
hkOM 1 Iik' KdíbVt holU ji
lř tl kil V výt leHb 'ilktf ll litV
lb ItV l' l Jo' Jku k h t 1 li -iil
I iinl M 1 1 1 111 1 1 vvdill V rocť
f }- not n 'l lihi k il h o d!il)tii
V#iaH "
Zprávy americké
Z Washingtonu
( Novi1 ireNÍileiitnvo [tosclstvt — Pinlie
ť'k li prot it rusto vVtiiii 1I011111 — Vi
Hv ilruli — Mi t nm-# se lepil)
zákonů protítrustoviiích O refor
mách těch president ve svém po-
' nelni vl pojednává podrobně Dále
II íílltl Ull i I í II li 1 Ýit ťlllH í'll
poruéiije vřele rozumnou úpravu
'iliiílio tiilíCo iéiielí iinvéliii
of))i ()((ir(())( 0(i j(
zřízení trvalé komise pro vodní
cesty V poselství tom praví ž
""ii nýbrž zákonodárců kteří oroztrpéenoM jeho vzrůstala cho
nutnosti uvedených rcřorm mnoho ( váním vyvolené která sice na váš-
nepřemýšlí — KonyrcHiuk V lYiuvé naléhaní mladíkovo dokladu
"''I'1""'1 '"w' předseda výbo-
napařte státní tajemník Koot ti
i „ tt„ťlt 1 „'
J
lid komisař Hmith zástupce žclez-
ti(-f zájuŮ Wicfor Moravvítz
„„„ '„lemtioii Kell
Lovv a president Americké Pede-
raee Práce Předloha navrhuje
větší spolkovou kontrolu nad kor
poracemi pomocí systematické re
gistrace jež rovnala by se spolkové
lieeusi dále lejfalisování železnič
ního soustřeďování n dohodnutím
a se svolením spolkových úřadů a
obmeení v jistém smyslu vztahu
Sherinanova proti trustového záko
na na dělnické unie a rolnické
spolky K jediné neshodě mezi
konferujícími došlo ve příčině o
tázky povolující plnou iiuuiiinitii
před Sliernuinovýiii zákonem dél
nickým oriíiiniHiicím — Státní
práva obdržela ránu rozhodnut ini
obdržela těžkou ránu rozhodnutím
iiejvvššího spolkového soudu Tri
biinál tento rozhodl Že zákony
států Minnesota a Sev Karoliny
mající za účel regulování nazby
stát projíždějících druh j-snti pro
tiústaviií schváleuíiii právoiiiocí
iolkových soudů vuičšovati do
koni iskačnícli státních zákonu o
dopravních sabácli Nejvvšií
soud dopomohl drahám k prvnímu
velkému vitčilvl jejich ode dnů
kdy spolková vláda a sláty zuhá
jdv proti nim křižácké taženi
Miniicmitiký rákoii o dopravní sa
bé přijaly minulého loku bvl pro
Idašcii protiúilav ni hlavně pro
to e tlititliovil lak VVsoké poklt
I v a lk dlouhé iivči-ii ni pěl
liie a pi l b l - - dniliiiiii n li l adili
kli lil e soudy Ve skltlcčuo%t i by
ly jun lUnvřenv Soudce Halinu
Ve nVťtti lilhleilu plojeVt lu lU ih
INMI ktit y ji itAni l'pii'llrli lil
Id lil lo 1 Ji ho ki-lli i'o é loni
íAkUď' i- jiillnild V lniiilu'"l
%kM píiprttlě jent plMi 10 proti
stálil A plolti i'iiůii tiýli piipit
litio dle llold tiititVy Nádcd
krhl roíloxlouli IIOIhÍ tfíMU ráloí Hi
vUdtii utilit MoillťotA MpUll
p"kllll ♦lll 14 lo V4no( k tl
toVl-lllll ( I I St4ll M 1IU'ÍI
kli I jej khled! 101111 i p kllMI
V liohli -riV idt id ( tki I l I
in il iíln kdy i )n h Mtkiy
iip ikid Itk totill Vntin'
vyvolal zúmyslné lento soud aby
zkusil právoplatnost zákona —
Dle zpráv jež velké dráhy zasla
ly mezistátní obchodní komisi lep
ší ho situace jak v průmyslu tuk i
oboru železničním po celé zemi
Zprávy ty nazuaěují že sice drá
hy utrpěly do jisté míry tak zva
nou "říjnovou panikou" mvíak
zlrály jejich nebyly tak vážné jak
w vScobecně předpokládalo 'v
zprávy vysvítá dále že úěiuky
oné paniky pocítěny byly zvláště
iikí liniích ve východní u jihový
chodní éásti země z nichž některé
nejen že měly menší příjmy le
nemohly získat i dostatcěné množ
ství peněz k dalšímu provádění o
prav a rozšíření jež před panikou
zapoéaly západní 11 transkonti
nontální dráhy materiálně netrpě
ly fíiHir-ní tísní Číslice kolekto
vnné mezistátní obchodní komisí
rovněž nasvédéují že všeobecný
obchodní stav se lepší materiálně
h vyhlídkou že bud v brzku buď
lepší anebo normální
Trgedia lánky
'A Mílwaiikee VVis se oznamu
je dne '£1 března: Leopold Vojen
ský který náruživé zamiloval se do
sedmnáctileté Nettie 1'laékové ve
lice slíéné éeské dívčiny zle nesl
že rodiče dívky nepřáli příliš po
měru mladých lidiček neboť i
mladíkovi počaly teprve pučeli
voiisky pod nosem dokládajíce Že
oba mají ještě času nazbyt Tato
la že ho má si e ráda ale se vda v-
kamí že nijak nespěchá a rodičům
svým plně za pravdu dává Když
na neustálé naléhání nvé dostával
stejnou odpověď rozhodnul ne po
třeštěný Vojenský že učiní všemu
rázný konec Dne 22 března za
vedl nUitn Plačkovou do obchodu
se zmrzlinou a tam poničiv oběma
díikkidnou porci přimíchal do pn
mbkii ntryehninu Děvče skonalo
za několik hodni a Vojenský ze-'
mřel o něco později
Socialistickému liatu odepřena
doprava
Na rozkaz trenerálního poštmi
slra Meycra odepřena poštovní do
prava socialistickému časopisu Ku
(iichlíonc Sociále vycházejícímu v
Patersoui V J v jazyku italském
(icncráliií pošt mistr doprovází na
řízení své vysvětlením že by l upo
zorněn na italský časopis ten tře
líni výpomocuým poštmistrem
Lawskeiii a že mu byl zároveň z
něj přeložen paličský článek v
němž odporuMije se vyloupení
zbrojnic Spojených Států zmocně
ní se střelné zbraně a nábojů a po
vraždění policie a milice v městě a
svrhnutí stávajíií vlády Vydává
ni takové literatury příčí prý se
pořádku a všeobecnému blahu n
proto nemůže list ten požítati na
pomoc pošty ve svém rozšiřování
V zájmu slováckého Sokola
Polakoviče
Kolr-ivslilk Nlhlltll Z 1 IlIclIUil
přiiieid do Milého Domu petici se
Ioimhi podpisy příslušníků slovan
ského národa ve náinéin případě
ov áekého Sokola Polakoviče kte
rý sůčiiit niv se V všesokolského
sletu v Prae zavítal jak by lo své
ho času obsíiné vypsáno do své
rodné obci- na Slova 'i a tam 'hro
ně' se pioiiiviv apiváiiíiii písně
iiiitdarskoii vládou akťuiuié byl
obžalován atčcii 11 je éin"ii
Koiiwr'stiik Sabat h při odeV dáni
ptliee db y pni vy ituyliekýi h li
slů po vyli'eid čilého připadli Po
lakoxice dodit " Nelity sliní že
lállli deplll IH lit tliliO V celé v i
fi líčen učinili pollčvíidi píseA 1'V
lit rtkiw1111 vladoll M PdlkoVlč
neiinl j ledy pivali Avik při-
lo s) jsem n i I plťftidelitnV i pro
to stu lil ilU okUitt 10 slivntišll
obnlié V lilo Clili nolldi O oil
10 rpós'i'01 proiiásbdo ani !! ně
hol ilok klrý roinhii tnťíi
svými krajin pj' st j-ditdii
cln-M piseit jest f't htčsiie kollfell
I po li lo diiíittič soiidoí pli ed tře
11 t d si I in si i do í dlíe tolsoit
i n lo udini Ulil 11 t(il 1 - ll
110 Ve)] ilo A-iioi loilsl '
Zemětřeaení v Kalifornii
Celé údolí Imperiál bylo dnu 2:5
března otřeseno třemi ssáchvčvy ze
mé jež následovaly v krátkých
přestávkách za sebou Prvý náraz
udál se o (i hodině ráno druhý o
pět minut u třetí o patnáct minut
později Obyvatelstvo pamětlivo
nedávného osudného zemětřesení v
San Kra „cink 11 v nej větším 1 děše
ní vybíhalo ze svých příbytků hy
hledalo pod širým nebem záchranu
před hrozícím nebezpeéím Pokud
známo neudalo ne však žádné ne
štěstí mimo potrhání zdí několika
domů a rozbití skleněných tabulí
Přen to vyvolalo zemětřesení to
značný pont rach poněvadž očeká
vají ne další otřesy
DROBNOSTI Z NEBRASKY
Nebraní í bankéři odbývali bu
lou nvoji výroční nchůzi v llast-
iiiís Hne o kvilná
Prominentní německý farmář
John Kreilner bydlící JPj míle od
Aduuin sprovodil ne v minulých
lnech nám ne světa Pyl 40 let
stár a zanechává tu ženu a 4 dílky
Klvira Wells 4:1 let nliirá že-
na onemla ne na nvem nulu ve
Kaírbury Myslí se že nebe vraždy
opustila ne následkem trudnomy
slnosti
Mae lloliday v Lexiiiprtou do
slal ne nešťastnou náhodou nod
vůz už po vršek naložený dřívím a
byl vážně poraněn
Krajan V A Hyneš z Morse
Bluff o němž některé anglické i
české ''asnpisy přinesly zprávy že
se utopil vrátil ne v minulých
dnech do nvého domova Krajan
Hyneš od onoho osudného dne kdy
pohřešen toulal ne n mÍHta na mí-
sDo a dost ni ne až do Omahy kde 11
Dra Kavcra v Prandeinově budo
vě žádal aby byl prohlédnut ziln
jeho hlava je v pořádku Dr Ha
ver když vyslechl jeho historii a
spatřil časopis v němž o krajanu
llyncšoví pnulo ne jako o mrtvém
telefonoval do Morse Pluff jeho
přátelům a lí dopravili jej domů
Kev V A Miller dobře zná
mý kazatel žijící v Dincoln byl
přepaden v Ptica když nalézal se
na cestě na nádraží Kazatel v ře
či nvé Ptica dopustil e v horlivo
sti urážky žen onoho měnta Dva
cet lidí niičastnilo ne přepadení a
Miller byl f ří tom zraněn
NASE NÁVŠTĚVY
Pánové Frank Hureš Václav
Kašpar a Kohiiniil Novák z Wil
ber navštívili nás ve čtvrtek minu
lého týdne Dleli v Oiiimc na ná
vštěvě a zdrželi se zde asi dva dny
Pylo nám potěšením k mladými tě
mito krajany rukou ni potřásti
# Pan Alois Novák z Vankton
bratr známého omažského krajana
p Ant Nováku navštívil nás ve
čtvrtek Jak s námi sdělil přijel
do Omahy se svojí paní aby pro
ni vyhledal zde pomoci lékařské
V pátek navštívil opět závod náš
a sdělil n námi že rozhodl se man
želku zde zaiiechitti k dalšímu lé
kařskému ošetřování On sám ne
mohl ne zde tak dlouho zdržet i ic
boť přítomnost jeho doma je nutím
Asi po 10 dnech si pro svoji paní
přijede a jak nám slíbil zase nás
navštiv í Po cas svého omažského
pobytu byl hustém avého bratra
kdež i jeho pnltl jest liy lti llbytu
vána 1'icjeiue ji tv srdce brké
po di n Vcítí
Ve élvitek potěšila nás ná
vštěva krajana p Josefu Matěji
čkii a ji ho pani líny more S l
a 4 tká
liin li jiek uilvc lylic 11
Shnvbr Nib kdel vUslnil fir
IIOI ale sl pí cd rokem tulsti lioVal
se do Dtkoty kde liVld lispět ltcitl
fniiiiali N OlIUlíC i! lot lliivštt'-
v é p V Kohoutil nice o pani M
lějít kove X Mihotu op lne iiliirub
se klt sVťliiti diiiov 11 Pult Mté
liiik I hIio pieil aistlpite
tvi im'Io I ! -I n pio vé ukuli 11 lny
jej %řte Ihmi l ' ttj(l pium U
tlli'lOH ll:ltl udUi Irtlvtitlil PmíI
NUli jik Jel i'piiu tt ont v-
k ' ítli íi!( l!tl ti let i
H (iipid v v itíiOitii
DOPIS Z ODENSE N D
(Jténá redakce 1 — Dovolte bych
v časopise Vašem mohla napsali
několik slov o výchově dítek Co
už ubohých dítek uhořelo anebo ne
opařilo a to vlastní neopatrností
rodičů Když jsem byla v Minne
notě ntalo ne také něco podobné
ho Moje sousedka vařila slané
nnwso Maso po té uklidila ale vo
du v hrnci kladla na zem Manžel
k ní řekli "Nedávej ten hrnec na
zem přijdou děti a ještě ne opa
ří!" — "Ale zde ni hráti nebudou
mají jinde dosti mínta" odpovř-
lěla manželka Za denet minut
nknteěně fdetý hošík do vařící vo
ly padl Muž popadl nekyru a zle
ne nu ženu rozkatil Ona však 11
tekla Pro tnne přijel soused bych
tam jela Když jnem přišla tam
dítko bylo bez nebe Ptala jnem
se kde je matka Otec odpověděl
že ji chtěl zabít a že utekla A
zle potom ne vadil proč ncupo
slech la jeho rady a proě ten hrnec
na zem dávala Dítko zemřelo
Prosila jsem otce dítka aby aspoň
matce dovolil abv mohla núcastni-
ti se pohřbu Na to on řekl: "Ať
jen jde Naše manželské štěstí je
uz od nan daleko Můj bol je tak
veliký že mně ani žádný neuvěří"
Za dva roky mu žena zemřela Te
hdy on řekl: "Přeju jí tichý npá
nck Na nvého miláčka však za
pomenout i nemohu" Zde jent o
pět ně druhý případ Matka n
otcem šla do Jesa praeovati na dří
ví '{ roky ntará dceruška byla na-
nui ioma 1 11 saty na ni chytly a
ona utekla ven Pudla do sněhu a
zemřela Kodřčc přišli domů a
spatřili nvého miláčka iežeti ve
sněhu Samo sebou se rozumí že
bylo nářku a bědování mnoho
Vždyť rodiče mají pět smyslů a
snad mohou takovému neštěstí za-
brániti Mnohá matka namítne že
nemá času kterého by mohla vě
novali dítkám Jent to však její
povinností dítě řádně vychovat
Dále muž jsou-li doma 4 malé dí
tky nemá požadovali na ženě aby
šla pracovali Tu nalezne práce
oma vždycky dost
Antonie Pencdick
DOPIS Z HERRICK S DAK
Zase bude ne otevírat i další
Koscbud reservace Tripp okres
Pyl jfseru obtěžován různými do
pisy jimiž byl jsem žádán abych
sdělil podrobnosti o této krajině
Vé té příčiny rozhodl jsem ne uspo
řádati výlet do oné krajiny dne 8
června Na tomto výletu každý
bude si moci prohlédnoiiti pozem
ky o něž ne jedná Pozemky ty
pro osadníky otevřeny budou na
zimu anebo později Výletníci zá
roveň budou ni moci prohlédnout i
českou osadu kolem Ilerrick Jumi
tu ještě nějaké pozemky k zabrá
ní Nejsou to ovšem pozemky ty
nejlepši ale jsou ještě dosti dobré
Musím se také zmíuiti o tom na
šem pocasl lo jsme tu liieli jako
v Kalifornii Sníh se nám ukázal
jen tak abychom věděli že máme
i 111 11 Na saních jsme se však ne
svczli leda že by chom chtěli jezdi
li po Mátě Co píšu tyto řádky
všude sc pilně seje Tržní ceny
jsou zde dosti dobré Pšenice k
seti ptali sdH oves lide kukuřice
ó"ic brainborv ÓOc Co se loňské
ho roku vypěstovalo to se zase
nyní spotřebuje vyjímaje lénu a
pšenice Sena jest tu také hojint
a prodává se fc!i tuna Krajané
kleti t licete sú'astliiti se oto vý
letu liertpollii lite byli V Ilerrick
dne S června Do Ilerrick jde
diiihii fí odtud vy jedeme povoem
dne ! Vciviiii Ten výb-t (nule r
vitti uši týden Kdo by si pid vé
h l d tlši podrobnost i nť tnné lt
skavě duptše přtloi ácrntovoii
íioiKtko lo přikryje veškerá vý
lohy Kíudý tilulrt výb-liti prs
ponk l#k tyli itoild kd le
Híntl Ten vyb l bude jHittíc t
' I' III pl ulili -llltili Sl wtťlllků Ml
krajiny Trp kr stt Srdečný
p-iolrnv V setu i lei:l Ulit ň ě14Í
kun Joe Kďal
Poiljsirujlí ttl éetké ob
chodníky ktrfi hilé tomla ehk
iujt "