Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 18, 1908, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    99
rntí-re'1 t tho Pont Office ftt Omabn
Neb Ml itcuml chul tímíl mitter
Publiilieil by Pokrok I'ubliLirg Co
1325 WUiara Bt — Tel 2013
ťubTÍption ty mail — $100 per jeut
Vydává:
VYDAVATELSKÁ BVOh POKBOKtf
VAC BUHK3 řeilitel
~í~WilííŘm BtT— Telefon 29137
ťretjlatní 1100 na rok
Do čccU 1200 liti rok
Alri-sujt jfinoJuo
POKROK ZÁPADU
OMAHA KEB
Omaha Neb dne 18 března 1008
REPUBLIKÁNSKÁ STÁTNÍ
KONVENCE
Ve čtvrtek minulého týdne o 2
hod od pul zahájena bylu v omiiž
skčm Boydovč divtidle republi
kánská státní kn v"iiíí za velké
ho účastenství delegátu V kon
venci té zvoleno bylo Jrt delegátu
do národní konvence repnhlikán
skč jež odhýviiti se bude v ('hicu
trn 111 Shromáždění (mlovil Wil
I ía rit Huywnrd Ncbnisku City
po id Dnu Nfttlfton Clay okre
su zvolen proziitímním předsedou
Na to regent (! R Anderson ze
Hulíne okresu zvolen byl předse
don skutečným Jednání konven
( bylo harmonické a nadšeně vře
mi delegáty schválena byla kandi
datura Wílliama H Taíta za pří
šlího presidenta Spoj Htútň
Mezi delikáty byla také řada
krajanu a sice: Vádav lilatný z
okresu Dutlcr Frank Dvořák F
V Fanfcrlík C II Kubát a Frank
Koutský i okresu DouIas Josef
lícha z okresu Fillrnon' -hmot Ma
toušek z oknwu Holt 1 F Vrti
řka z okresu 1'awnce Karel Skála
x okresu Ked Willow Ji C Drcd
la F I'ták Váelav Novák Josef
Písař Frank Znamenáček a J J
Lantrer z okresu Halin
Delegáty do národní konvence
zvoleni bylí následující: Delegáty
všeobecnými (at larije) : íiuver
nčr Oorjre D Sheldon senátor
Norri Jirown Victor líosewater
redaktor "The Omaha Dee" a
Allen W Field Náhradníky zvo
lení byli: A O Itaokin I O Da
ritíht M lí llopcwell Faul II
Marley Delctáté z prvního dist
riktu: Klmcr J Durkett J A
Arend Náhradníci: J A Mc
1'herrin Norman MuKschnan De
legáté z druhého 'distriktu: M D
Learned Arthur (' Kmitli Ná
hradníci: J K Wilson John
White Dcleáté z třetího distrik
tu: W N Huse Frank i' Voter
Náhradníci: J C Klliott John
Wright Delegáte z čtvrtčho di
Mtriktu : T K Williams Samuel
Kinaker Náhradníci : W D fial
braith John Skinner Delegáti
pátého distriktu: A W Stcrne
J C (Jammill Náhradníci: A J
Jenison C "V Kaley Delegáte
šestčhn distriktu: O O Snyder
W A fioorge Náhradníci: T H
Doran II J Wisner
Zvolení delegátu všeobecných
provedeno bylo jednohlasně Tři z
nich mluvili před konvencí a pro
hlásili že voliti budou pro AVilli
ama II Tafta poněvadž považují
jej za nejsehopnějšího kandidáta
pro nejvysší úřad v zemi Williani
II Taft bral živé účastenství v o
pravářské politice res Iíooscvtl
ta před nu v obdivu sklání hlavu
i demokratický oblíbence W 1
Hnán On zajité bud nejvhop
nejiím násb-diiíkfdi Koo'velto
vým pou vad s prací tMlmto t(c
jřiiáincn jf blie než kdukoliv jiný
Zrovíia tak jako pri"idi-nt lvmc
velí i Taft je lancín a in ní
wn-hby pokračovati bude v
práci jii líuiisfVclt iijiuértl
V platformě ktt -ra jednohla
lič lirhraití reMlbllklué piljvdt
schvaliijf se iidiiúuUtracf Kmkc
uitrt - N-braiti republikáne
jitu r'ltdité pro reUt tarif A ] i
iiíÁ b'ti prtAedna vt ívlUtttím
attUid kongresu I"ři tm tú
týlt lltútio t iad ' ( hraíi jr
ké by ťhraiu iii ' U d" lnici r'lui
ihu a prutu v - Vé?i fa
ltejvdn'plir ) !tit tíi! lijH'r tu I!i
ttVť bud WiUmíil lluHard
Tlltt 'l Iv" pf I ! pfiVrl-
f ti J ! t í !: při k 'ti ť I
i rt W H Tf - Nh! t
ji práet l4ivh Miíitofň litup'i
ru f k!ijrvU Sfa!4jí tiii
Pokrok Západu
1'UBUSHED WXXKLY
ší shodé a delegáti uspokojeni roz
jeli se do svých domovu
NOVINKY Z LINWOOD NEB
V sobotu dne 7 března jsme za
bili jak se říká dvé mouchy jed
nou ranou Na ten den byli jsme
pozváni totiž nás "Iliirh five enrtl
club" do domu manželu" Fr Dar
tušových kde se méla odbývali
"eíird party" a zároveň jsme se
dozvěděli že tomu bude li'} roku
když si "nás dědeěrk babičku
bral" Hrálo se li šesti stolu jen
což děláš ii každý jak se alespoň
zdálo bavil se znamenitě První
prémii vyhrála paní Fr Itoiizko
vá druhou vyhráli asi čtyři tak
že dostali každý po jaternicí Ncj
lepší prescnt obdrželi ale naši o
sla věnci Hned po večeři odevzdal
jim 1 J Kavan ve jménu všech
přítomných krabicí v níž naléza
ly se stříbrné vidličky a nože a za
to vzdávají manželé ISartošoví sr
dečné díky Pak se ješlé hrálo
asi do jedné hodiny kdy se spo
lečnost v té iiejlepší náladě roze
šla (Jo toto píšu máme krásné po
časí jako o I červenci Zda li to
tak potrvá déle farmáři se ne
udrží a půjdou do pole
Minulý týden byl vyvolán v
Lincoln nový soud s vrahem p
Corryho jelikož se pf-j prvním
přelíčení porota neshodla Pan
F Folda n manželkou byli též po
voláni jako svědkové Paní ('or
ryová odejela do Lincoln i s dítka
mí by byla též přítomna Každý
h dychtivostí očekává výsledek
soudu
Paní Marie Platný z ISruno sú
ěastnilii se také "eard party" u
Pariošfi Karty takto brát neumí
ale umí je vykládat Kmotřence
Dudovie uhodla všecko
Těšte se na divadelní představe
ní pod názvem "Sjezd starých
panen" v němž účinkuje 20 dam
a pouze jeden pán
Paní Anna Křížová od 1'rain
ard dlela v našem okolí návštěvou
u své sestry paní Fr Křížové mi
nulý týden
Jak se dovídáme přibylo o jed
noho křikloiina více do rodiny p
Ant Hřcziny Gratulujeme
Pan John Havlík odejel se po
dívati na (tvojí farmu blíže Ha
ven na Kot rab
V neděli uspořádali četní přá
telé 'překvupeníčko na rozlouče
nou rodině pana Jana Kcěáka P
BcVik vykoupil před nějakým ča
sem řeznický obchod v Hurprise
ale doposud tam byl jenom sám
Tento týden odstěhoval si tam ru
dinu aby se mu nestýskalo
Výkaz jak podán byl státnímu
bankovnímu výboru ze dnu 2H
února 1!KH o Farmers and Mer
chant Danku v Línwood Neb:
Kozpňjceno !iH:{2'J4
Bankovní závod WWW
Výlohy a dividendy 277140
Hotovost 272 l't!í
(Vlkem ifl:i0íilf)VÍ
Kapitál a výdělek 1471901
Vklady na čas i2OíM70
Vklad v na řeky fl:j80"82
(Vlkem iHMbT):!
Porovnejte tento výkaz t pře
dešlými našimi výkazy a též ji
ných banků sousedních a tak nej
lépe shledáte v jakém stavu tato
banka se nalézá
F F Mundíl výp kasír
Kmil Folda kasír
fYské hospodvúkv upozorňu
jeme na onámkii českých mlýnu
ve Wil Ur Neb které vyráběj! tu
lu-jlepši žitnou a pšeničnou mou
ku Ptejte se na ni u Vuš ho gro-
riitv a iikustf ji J'stě budete
ní velmi spokojeni Pro Omilni a
SoiiHi (tniithu hlavni řutnpitcl-
tví ná pnu Činek V Suuth Omnuv
t +++ hhk --
SrdcCuO diky J
'JI
M t ! vH'" m
!!! ! Ui uttl
H lM(iui k'i — !í v h-i
I- i íi# ? I ' I-
j íhíiii t jj t fi#"
ii„! t-y " l
ř i ti t- K ! I
m i-'i4 (- íU4-#
a i n t Unk llii Mwí
t„ ! 1- 1 M t :'l !:
%-- i f h i
j III Íif (BliH
tt k 11- I ř w- Ir
i- ► I I
1 1
— Saloon Freda lluiizkcra na
lézající se v é '1) již l' ul Jia
vštíveii byl zlodějem u okraden
vedle jiného té'ž o $2000(1 na ho
tovost i Policie a detektivové za
hájili párání po odvážném zloději
a králce na to vypátrán byl v
Tlioiiin-ii l lolmsouovi černochu
který jest již od dřívější doby do
bře známým zlodějem llylo u ně
ho nalezeno pouze ijGli oslátek již
utratil V pěti hodinách prohýřil
se společností svých druhu fy i
lívl nalezen v omrkli červeného
světla kdež počínal sí velmi kávu
lírsky ("'astoval společnost svých
druhu a všichni píli šampaňské a
kouřili nejjemnější doutníky De
tektivové vytrhli jej z tiejlepŠÍ
zábavy a zatkli jej Joluison jest
oním zlodějem který dne ]"t břez
na vloupal se do saloonu W Bran-
dese v č !20 již 10 ul a zde u
tnul ijCi na hotovosti Johnsoti
dříve byl v mnohých větších vý
chodních městech a není pochyby
že i tam prováděl své nekalé ře
meslo
— Matrclňm Marií a Jm t'epo
ranovým bydlícím v é lt0! již
12 ulice přibylo o statného klučí
nu a maneé Jo a Jan Adamo
vi bydlící v č HIO již 11 ul„
obdařeni bylí dceruškou Šťastní
rodiče vděčí za to por babičce Jo
sefě Klogrové tíratiiliijcmel
— Po)' babička pí L Svobodo
vá zanesla v minulých dnech do
rodiny Jiřího a Maric Prokšclo
vých bydlících v č 12:17 jížní ló
ul„ čiperné děvčátko a do rodiny
Bedřicha a Růženy Blažkových
bydlících na Boiilcvard roztomi
lého chlapečka íírilliilujem I
~ KAlíFL SKMIvKAD žovíální
hostinský na ' a Dorcas ul opět
obdržel velké zásoby domácích í
importovaných sladkých a kyse
lých vín Perlící tato přírodní ví
na jmou nanejvýše zdravým a potu
lujícím nápojem Objednejte xe u
něho láhev nebo galou výtečného
vína na zkoušku Prodává js za
ceny velmi mírné Až je okusíte
jisté podruhé přijdete zase Hov
něž i kořalky a jiné jemné likéry
jsou té nejlepší jakosti flízný
Metzňv ležák stále čerstvý tlil ce
pu Chutný teplý zákusek vždy po
ruce tř
— Krvavá rodinná tragedie o
dehrála se v úterý minulého týdne
v hodinách ranních v nádherném
obydlí právníka H S Ilalla v č
'I2o0 Farnam ul IJ označeno ro
diny zaměstnána byla jako ku
chařka pí Ilattie Itathhun která
pro jakási rodinná nedorozumění
nežila se Nvýin mužem Oleu D
Kathbuncm Není známo jakého
směru byla ona nedorozumění ale
tolik jest jisto Že pí Hathbuuová
přála si aby manžel na ni zapo
mněl a nevyhledával ji Týž však
počátkem minulého týdne do O
mahv přijel a krátce po svém pří
jezdu ženu svou vyhledal V pon
dělí vyšlí si spolu na procházku a
tu bezpochyby pí Kathbunová o
depřela zíti se svým manželem
Po procházce vrátila se domu a
manžel její do Miliard hotelu
kdež byl ubytován Rozhodné za
mítnutí obnovení rodinného života
se strany ženy vnuklo Kathbuno
ví myšlenku na násilné zakončení
poslední kapitoly rodinné Irage
die Během večera činil k tomu
přípravy Koupil revolver a na
psal listy policii koronerovi své
mu otci a jiným Druhého dne
krátce před H hodinou dostavil se
do obydlí manželů Maltových u
nichž manželka j' ho byla zamést
tiána Zď- dobře mířenou ranou
t revolveru zastřelil svoji Želili 11
pak (firitiv revolvtr proti sobě
ruviléž se sprovodil se včtn IOI
néiuž ťítd se tak iM-šťast us nt a ne
pokojeným Právník Mali kle
rý pravé v té ellNÍIl si- ludéld s
Voji roiliiiul U MiidíMU lishšeV
tlfiioU tilul l'iciil do kuehv-
ne V ! v 1 Mítmd V úžasu Hild
'V rtdU lil kti lé sprttl tl NeiťrtHt
tt ji liatbtiuhox A h-Mv v kiibii
krve ntd ní stál v t!i'iu-iii ustr
nuti koiuleuu revolverem teti
kt rv v ko!id lroný t i in Píti
M 1 1 Ml I e n p llrtl k SVOJI
t in- ktrfolt oiKtill ibt plKelit
kt V t'' ťliVilt tlikÍ4 diutii
l íl t ÍAik p etlVÍh tlil e J
lUlt íj t ! km)Vo lt lUttt
tiuit ! rte k protři b-n 1 tku
iii lUH uv i l -f id u i á pU
t li
i n $ k -r io r i-iurni i
UltVoSv b'tkUU t!kren
fbii J J IUttt"iU ll }
s ssrur I l'iiíil pMl4h4
těla obou nešťastných a tak tra
trickým Způsobeni se světa sešlých
manželi"! nechal dopravit! do svého
domova
Vkusné zařízený a bohatě zá
sobený obchod (loutníkářský vlast
ní pan Václav Dušátko v é 32(Í2
jižní l'l ul Na skladě má velký
výběr pěkných dýmek špiček im
portovíiných tabatěrek jakož i ve
liké zásoby tabáku kiířlavého šňit
pavého a žvýkavého Doutníky je
ho jsou k dostání Všude v Ouiaze tf
- V pátek minulého týdne vrá
tili se pánové Karel a Frank Se
merál dohře známí zdejší salonní
cí a lázní v Fxclsior Spriuvn Mo„
kdež dleli od neděle Vrátili se
značné osvěžení n m bohatými do
jmy Krátkého svého pobytu v
proslulých lázních těch dokonale
využil kovali Užili lázní i výteč
né zdravotní tamní vody v plné
míře Doma doslalo se jím srdeč
ného uvítání jak od rodiny tak i
od přátel kterým — třebaže ne
přítomnost jejích dlouho netrvala
— přece jen se po nich hodné stý
skalo - Franci a Vávra jsou salouíci
"A uumlter onc" proto také vždy
veliký je shon kdo na řízném mo
ku Bchlitzovu sí rád jpochutná ten
jeti tlo hospody "ll Kťiupec" zavi
tá a kdo rád štof má trochu sil
nější ten "u ftňupee" vždy najde
to nejlepší a doul niky jaké kouří
Mahomed v ráji Franci n Vávra
také tam mají a pakli něco přijde
tobě k chutí tu nalezneš tam Icom
dobrého k zakousnutí a ke vši mu
je tam stále vtip a smích že by to
byl pro každého hřích kdo by v
Omazc pří návštěvě své nenavští
vil kumpány lak veselé na rohu
11 a VVillíam ul tř
Orville O Kuby itejstarší
muž v Omaze zemřel ve čtvrtek
minulého týdne v domové svém v
ě 2(iJ"t sev H til ve věku W let
Zesnulý narodil se v v 110 v St
lawrcnee okresu ve státu New
York Nejprve byl námořníkem a
po :(' let setrval na šírých vodách
V roce JMtítí příšej do Omahy a od
té doby žil zde trvale V Omaze
pracoval jako zahradník Byl Mil
ným kuřákem ala pří tom zacho
val sí tělesnou sílu až do avřhn
stáří a jako stařeček bělovlasý
pracoval jako muž o pul století
mladší Pohřeb odbýval se v so
botu na hřbitov ve Florence
Krajan Jan Voráček bydlící
na II a Wiiliam ul spadl v mi
nulých tlncch a lešení a zlámal sí
pravou ruku na dvou místech Dr
Svoboda jej ošetřuje Jak n námi
pan Voráček sdělil ruka už
lepší a co nejdříve bude vše zase
v pořádku Zpráva ta ná velmi
potěšila
— V úterý minulého týdne ráno
dostavil se do zdejší Merchant
National banky Jame 1 Fee by
dlící v č 1121 sev 17 ul a vyžá
dal si soukromou rozmluvu pre
sidentem označené bank v Luthcr
Drake-em Uveden byl do privát
ní úřadovny presidentovy a zde
ponechán s Drakeem o samotě
Fee vypráví! předsedovi banky o
ztrátě všech svých penčz v Nati
onal Bank oř Commcrce v Kansas
('ity a o zlých časech jež po té
mu nastaly Zena prý musela jít i
těžce pracovali do obchodu a zn
CáJotýdeuní práci dostávala pou
ze $"'00 Během vyprávěni histo
rie při němž tvářil se velmi žalost
ně vytáhl pojednou Fee malou lá
hviěku z kapsy a změniv výraz
tváře žádal na předsedovi "ilMto
jinak že bude s ním a s e hni han
kou velmi jde Pravil ze v láhvič
re nalézá se nit t o id ct in a je
v jeho mocí polttí všechny na
Véěliost Dával presidentovi pou
ze pět minut ěiisti aby odvrátil
batiku od kázy Drake iettutsl
duchapl ÍI)niiioI i u tebt klidné
pravili "lte roěiien a otrp
Vn Myslím ldvbvte se ni
ehvill ploše) ImVsIiI bVste jinak o
teto Věcí" lec 'ce liivdid se bv
ti llle tluUell pru návrh teti Z
é píiitny Dru ke nltkl se k ji uč
nui pUnii 1'oiVrtl " útočníku" tot
'il'Ltil k MililetoVI Podoliié
dttll bndiií prý tulimtl o té pe
ln'lii rtU''e dá!e Bullkér tt J lio
hMt íU k Muuvroií tn Ft e ut
dtiil tloiuč ) ll-i Mslitíiit Flvtlik
I lto!li lui-itopt edt dl buuk v
tbfiieM poli ii u Vvli ll Jí -lo
Vď Vř llV dl Llv Fee pit
i ! ul h-l v il! M ! iilllll to jít pV
i ti I fce Hltt ktíV láhev i]
Í4" Hol V ňil H tl cil je J tn
piC t4llll Zde Vli lot J'Vo
tť bitiťV ii-ittUJ' u(iXMtl iu
fk bn li t li te Vlk bt
BRANDE SUV
OSTOM
Víecluiy potřeby
v
pro ním mze
šenny a ůěrd
Nejvčtší liícc
JIo)IS
LlQ)
i-í rvi
OMAHA
dlouhé novinářské zprávy Více
nic Myslíme že o tomto novém
činu obávané "éerné ruky" st- nií
do světa tietelcgrařovalo Presi
dent Drake později obdržel množ
siví telegramů v nichž gratulová
no bslo mu k jeho duchapřílomtio
sti — Ve čtvrtek minulého týdne
zaskočil k nám mt okamžik p Váe
Blatný z Bruno Neb oblíbený
nás dopisovatel a jednatel Pan
Blatný sějčastnil se jako delegát
státní republikánské konvence
odbývané ve čtvrtek Myl vý
sledkem jejím velmi spokojen
Bylo nám milým potěšením s ním
si pohovořili
— Paní Biikáékovt z Plall
lnout h Neb společné se svým
bratrem p A Smejkalem z Olark
snu navštívili závod náš ve stře
du Paní Dukáěková jak jsme
zvědčlí nalézala se na eeslé ku
svým přátelům v (larkssoi Bylo
nám mílo s oběma sí pohovořili
Netrpte ten kafiel 1
Horká koupel noh a sklenice
horkého mléka inieh šálek hor
kého zázvorového čaje puk dvé
Severovy Tabletky proti nastuze
nínám a chřipce a dávka Severo
va Balná inu pro plíce jest zvláště
odporučeni hodný při onom nu
chém křečovitém kašli způsobe
ném itéjakým zánětem krku když
jest nedostatek výměšků Ptejte
se svého lékárníka o Severu v Bal
sám pro plíce (2úe a ítOc) n o Se
Sedm set padesát bálu z osmi set akrů
(Irt-Kitry Tcxsn 21 sruia 1 17
Oliihoilnít ký Hnilik í'nrpiis ( lirlttl TfXiu
í'Aiievč:— N VttAi fťulost Itteniu jsem v Vá filnlrtel ltu 22 sr im
lim ilAviiiii Vám nyní í-prUvu klerš Awtkm Váta pustHrt byitte
neznali kolik lsvliiy jiu vyřstivsli nit wifticb řnriiiHi-h v roe IdOfl:
H K llarrier % 0 ukrO st) Ula
K H AKher t ttt ukrú tm Mlil
(i (i Jotu 4u ukríi 11 &lů
W W June m lim skrií sn hAlft
M K Jin s t s' akrů 77 UIA
J T MiMr 71 h k r i j 7u tcif
W { Mturk i NI skrA t'7 iift
K l( l'rler tu ta ukrQ MI&
K Moretei x sktů 3 tály
V líoim-ro e "i Hkifi t tíil
I ' limiíi 2"i skrd „' lftia
II M iiKiK-ri i- l'i HtiM tí
H L li k t 'il ukrít ! ftu
1 V Mr ICmiinť if- Hu akru 121 liúiů
("htiK ni suli hktú í'i (
IWI ji nii' - i- ilruti ii j liiiúiil liíii lik- nlkiiu iti U
ilill m kkfii lm In v '' ťiiil I'i itim rt m 4 m !i di i!'i Vm Mi
IliltlliV
ii(iliinl-i V mí í ilmiiimuti litr tirt ť'i'T
P 1 II UiMtiV ui ji
Ul lattroitlonil lindiití latiťsint Cs 210 lei 6ldg„ Cmíli Nit
„Í liUt tli i 4 ták k ni hf rhk U iiiki 04 „ř
i!iu h SihI-h n Tílt 1rl
nl'i lii 7 (luliiui IDO
t tol¥ vi)iif titini 1 v M% t ťilJKfiTB
N MAMI) ! ni I41M1 }ni íl ilu iniai N t'(
It it t - Jk tf 4m Vtlh H4 V lk' t tí ilft
řODMÍNKY: -xlU' -' ii vtk t n 'Mk
lttuk 1 iwutt at'-k ( mt t' t ! t S'i m ni t"""'kv in
s '' 1 ♦ 1 1 1 ! u ll ti
Nopromoikojto tuto velikou přlloiltostt
piiittt ! ii latia? U 1 í 4 Htk i
tfBI t % t f kH lbl li i t 4t l i
JilH l ti f tki Ul t lit tlili b 4 -li
l I k I I ! I '
ítii International tíná mi lni astment Co IWtl
STORE
tm típíitló
verovy Tabletky proti nastuzení
nám a chřipce (2V) Vždy hleď
te k tomu abyste tlostalí "Severo
vy" léky W )' Severa (!o (
dar Kapítl lowa
14 AKR0 4 MÍLE OD POflTY
ZA 1165000
tlomkem o -i svět niaštalí a akr
šparglu Půda nejlepší pro zeleni
nu a nalézá se na rovíné asi upro
střed mezí jezírky Florence (Jut
Off a řekou Po případě pronajmo
se tento majclek za +10000 roěnř
Na 14 ul nedaleko katolického
kostela půl lotu domkem o '] svět
a kuchyní městskou vodou stud né
a kanál tia lotě jirfíoŽ i dobrá
mašlal a slepíěník Pro rychlý'
prodej cena pouhých ♦120000
Dejte nám Vaše pojištění proti
ohlií a budete jistí Že máte zl se
bon první třídy společnost
Berka & Co
tae: Mim 938 N í Life
James C Kinsler
PltAVNÍK
692-694 BrmdřU BiJř Omaha
l ti"Kl V)H Sítlt
LouisBorka
řeaký právník a veřejný notář
038 N Y Lift Bldf OmtW
TKLEFOITTi
Ořtulovtiii UM Obydli tm
IJ 4 I ILJI Iw
l ie u t4 ! ! ! 4 't"t l te
♦ 1
[ d 'll r ! Muuby 4(Tr'hu tr Im t r- I ě}ťi
I jtm ! I? !-- } Z j-l4 ln'l pt4 M Křuílí tí UUL