Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 18, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    'V
POKROK ZÁPADU
4 ťHl"M"tM-ll"l"Mi'
ii:sT ADVKIlTlsINU
MMIdťU
t Úl 2liil'tě
+44++4M
ysiii4- V 7i— !{% :i7
Onifilifi TNťíb vo mIÍmmIii Jm ísíu IDOh
jilo :t-l
Zprávy zalhdničné
MAKOťSKO riiKKSKU
Rozvedená manželka nreí vé vody
Leopolda Salvátora Vilcmíu i
WoclfíiiKOvá bývalá herečka Víle
imíiíi Atltirno ví''o vit byla nyní do
pni vénu do ústavu choromyslných
Tuto před nedá vnem koupila si re
volver N IlílllŽ chtěla HVéllO býva
lého manžela sprovodili se hvétii
Lékaři zkoumali její duševní hlav
ll přišli l náhledu že je chromysl
JIOII
Odnlt li lití slavnostního průvodu
Vi! Kpojení ne šedesátiletým jubi
leem vlády císaře Františka loud
in k čemuž bvly již vykonány roz
sáhlé přípravy vyvolalo ve Vídni
líni větší roztrpčení poněvadž vy
lilo na jevo že panovník slíbil na
vštívili pražskou výstavu Mini
str víi i Iru hvoli p Hienerlh přijal
v těchto dnech deputaci živnostní
ků a opakoval přání císařovo liy
upuštěno bylo ode všech hlomoz
liýeh demonstrací ve spojení h ju
bilcjní slavností l'o tě rozpřudla sc
debata během níž deputaci' jala se
dokazovat i že císař František Ju
nci inňže li navštívili výntii Vil V
Praze muže také přehlédnout i
slavnostní průvod Ministr slíbil
koiieěné že přání depjitliec předně
se panovníkovi a že uěiní všcmož
né aby chystaný průvod Hiněl být
uskutečněn Živnostnicí mají v ú
iiivmIu svolali liromaduoii schůzi a
vzdor odmítavému stanovisku eísa
rovu pokraínvnti v přípravách pro
slavnostní průvod a tento také
uskutečnili
Leopold VYucIfinír bývalý arci
vévoda Leopold telegrafoval ča
sopisu "Zeil" z Nizzy že předví
dal osud své rozvedení manželky
bývalé lieréky Vilcmíny Adamovi
íoví která jak bylo Ndéleno byla
těchto iltiu dopravena do iintavu
choromyslných Duševní její cho
roba zapoěala prý již tehdy když
poěali se velice zajímali o hnutí
vegetariánské
lián chorvatský baron Pavel
Kalich konferuje tou dobou m uher
skou vládou ohledně nit nace jak
utvářila kc následkem nedávných
voleb do zemského sněmu chorvat
ského Porážka již vládu utrpěla
při Volbách těchto jest ncjhorSÍ
jaká jí kdy stihla Vláda má v no:
vém sněmu chorvatském pouze tři
svoje stoupence a je v něm tudíž
odsouzenu ku naprosté malomoci
1'roto pomýšlí se nyní na to že
zemský sněm chorvatský hned po
svém sejití se bude odroěen a v
prosinci vypány budou nové vol
by Vláda chce mezi tím sestavit
nový seznam voliěú a doufá že po
daří se jí docílit! vítězství
ANtiLIK
Královna Alexandra anglická
její sestra carevnn vdova ruská a
princezna Viktorie navštívily v
těchto dnech s malým průvodem
dum 1 1'ierponta Mordami v 1'rin
ces (itite aby si tu prohlédly Mor
líiuiovy sbírky miniatur kuriosit a
četných uměleckých nkladiV Krá
lovští hosté hýli s výsledkem své
návštěvy iiancjvýš spokojeny a
Moriíímovi jenž osobně výpravo
val jmi historii každého předmětu
vyslovili nejvétši obdiv nad jeho
birkoii jei prý nemá sobě rovné
na celém světě Královna a carev
nu vdovu setrvaly v domě Mortía
iiově pres pul druhé hodiny a
llcjvětštlll irájlltclll prohlížely si Ve
škcié ptn uleidiioiti Americký
lililwirdil- h I ovšem tuké tnilicj
VVs spokojen že kťáloVskc své 114
Vstrvé Itiohl SpŮsohiU tdkoVt' po
tišeni Ti-šif jej p(ltlě Že 4 H
Hulit ké JttiliotiV lekaná sbil kli II
liiťíeekýt h pn diu IŮ luih i uct ne
Ití "pinstvrt luk Wht ši mhu" jl
k ei id ď liiokl titlťliď Amef tkit
Vk Muti e le nitlít N lit losi lni
í lil ti tu Mťji sbírku lirtldill
ni krtl-it k ih p iítiiu iun tl i
ri in un by 1 t"b" ktikil pi l
II" jih t!llit lo' jlký ) ! íil n
Im iil-li- e I -' ield i st
' -etitiekviei V jiltiabl ť V '
to M jisté kdb Uk etb lth
tHÉiivVh itm ri k h Íwkmh k lir
tunik kiii'i'ii a -lUň #mliU
se : r k liiťA tlé li i
I tk I i t 'if M b'l i
Dle právě vydaného soudního
rozhodnuli je to v Německu hru
bým přestupkem jestliže někdo na
ulici opováží se křicetí hurá pro
všeobecné hlasovací právo 'od
uět ku tomuto famosnímu rozhod
nuli zavdala npclaee tří sociál istfi
kteří súéaslníli se pouličních de
inonslrieí dun ledna n kteří ne
chtěli uznal právoplatnost policej
ního zakroéení Obžalovaní poža
dovali aby kancléř kníže HueJow
vyslechnut byl jako svědek pro o
duvodnéní neškodnosti pouličních
demonstrací poněvadž byl to on
sám jenž v noci po volbách do
říšské rudy pronesl řeé ku povyku
jícímu množství na ulici Soud
však odmítl tento návrh h tím o
dfivndiiěním že je veliký rozdíl
mezi vlasteneckou ovací pro něja
kého státníka a mezí projevy ne
spokojenosti se stávajícími zákony
se strany sřanal isoviiuího množ
ství Obžalovaní obviněni bylí ve
dle toho také ze zpívání "dělnické
niarseilluisy" Státní návladní od
poruéil aby nižší instancí vynese
ný rozsudek na jednotýdenní ža
lář byl potvrzen a soud vedle toho
uložil obžalovaným ještě peněžité
pokuty
KHANCIH
Madame Anna (louldová rozve
dená manželka hraběte lioni de
(!stellane nastoupila ve spolčeno
st i svých dítek na brémské rychlo
lorli "Kronprinz Wilhelm" cestu
do New Yorku kde hodlá se zdr
želi dva měsíce u svých příbuz
ných l'rodýchá se že princ llé
líc de Saaii také se chystá ku od
jezdu do Ameriky — 1'rinu de- Sa
lan od rozvodů manželů Custella
nových byl stále ve společnosti
Anny Ooiildovú a všeobecně pova
žován je za jejího snoubence '
téže příéiny byl také v poslední
době několikráte na veřejní ulici
stíněni od hraběte lioniho který
štáb ještě nevzdal se naděje na
smír s rozvedenou manželkou
Těchto dnů kolovala povést že
Anna (íoublová a prim: de Savan
stali se již manžely davše se tajné
oddati 1'ověst ta však byla oběma
popřena jakožto bezpodstal ni
IVoslýchá se že nynější cesta Anny
(íoilblové do Ncy Yorku je vlast
ně útěkem před celnými věřiteli
Tato stala se totiž pověstnou nes
mírným plýtváním penězi a tím
zabředla do velkých dluhů jež nel
ze jí nyní hotové splatili již í té
příčiny že papíry rodiny (íouhlovy
v poslední době velice klesly ve své
ceně
JAIDNSKO
7 hodnověrného prameni do
chází zpráva že těžiště sporu mezi
Japonskem a Oínoii je nyní přelo
ženo do Londýna Když aiiKliekú
vláda V posledních dnech se dozvě
děla že japonská vláda je odhod
lána k lieodvislému jednání jest
liže ("'inu nepodrobí se jejím poža
davkům v otázce zabaveného par
níku "Tatsii-Marii" imirlíeký za
hraniční úřad dotazoval se japon
ského vyslance v Londýně hraběte
Kamiiry jaké kroky vlastně hodlá
Japonsko iiěinit Současně b I ja
ponský vyslanec upozorněn na od
stávec smlouvy s Anglií jenž vzta
huje se na případ války mezi Ja
poiiskeiu a některou jinou zeiid
Yvsltincc nemohl na duhu ten iláti
íádiMMt spolehlivou odpověď a vy
'uliti si instrukce ml své lády V
Tokill ktefá ku svému vlastliílllll
přrktMpellí lllUsehl llllhlédlimiti Že
stillioV ik Allldic dáá tétn Celé
spletené feíe neoéeká V illlý oblát
A proslýchá se )ť lebi nncLeká
ilill Liuniski rudu bv otáky v
dání ne bttuii a střeliva seliviji
edio lllklldll nfnlVi llého pillllíku
ltibi)ilo smír Sondu k roíboduu
ti AiiJh' pttukíHnje tli to e
ai"kiliv stanov iikti Jiipfieikít
terliliiekélll tdih 1'1 Je n Hpíttť I
liě sptávité liclidiií slraiskrt oťlí
k V lilii p smiěí ubMtut
tt Tetiti IhHI hj lol ( k
Hiý nťll v potU o potluk
"Tn Mjhim píivodd H U-ln
ítlV'ld Jtij'lV ku kil tMplotl
t i oé n s airiin sii nu l o i k n á
tUl lj IV % tollM)4 '"t t U 1 1
Kotnr
Zprávy americké
Schmítz na svobodó
Hýviilý inayor Sclimílz v Man
Krancískii propuštěn bvl dne 10
března na svobodu pod zárukou
p4')MW kterou za něho složili T
II Williams předseda Jockey
('luhu a W líinee oiiklandský
kapítalisla ! 'rot i Mchmilzoví
předlcluilo J7 žalob Všechny kry
ty jsou zárukou Několik starých
přátel uvítalo bývalého mayora
který vyšel z vězení se zářícím
obličejem ti vsednuv do svého
automobilu odejel k domovu
Pííóína collínwoodaké katiuitrofy
Koroner 1'uike když byl pro
vedl důkladné vyšetřování (iřícín
jež zavinily hroznou katastrofu ve
škole collinwoodské prohlásil dne
10 března že ztráta žívolů škol
ních dílek v onom předměstí cle
vchimiském jest naprosto neomlu
vitelná "1'bohé dítky octly se v
pravé pastí z níž nebylo vyváznutí
a kde byly dílem ušlapány a uho
řely" pravil "Někdo jest za ka
tastrofu zodpověděn a má býlí
pohnán před soud Shledal jsem
že parní roury zavinily požár jež
to nalézaly se příliš těsné u dře
věných trámců Nestává žádných
pochyb V mysli mé že přetopení
roury zavinily požár Avšak dít
ky mohly uniknout i a byly by ta
ké unikly kdyby nebylo pažení v
síní na úpalí schodů To zavinilo
smrt jejich" Koroner pravil že
budovu byla velmi nedostatečně o
patřena bezpečnostními opatření
mi Orchard doznal io k vině
1'ovéstiiý dobrodruh a vrah
I fany Orchard jenž hrál tak
smutnou roli v procesu Ilayvvood
ové jako "státní svědek" odvolal
dne 11 března své prohlášení že
jest nevinen které učinil před
dvěma roky a jež pak svými vý
pověďmi před soudem nadobro
zrušil a přiznal se k vraždě první
ho stupně kteréž dopustil se za
vražděním bývalého guvernéra
Slciinenbcrga Soudce Wood od
ložil vynesení rozsudku na 1H
března Orchard dle prohlášení
soudních znalců přiznal se k vině
jenom proto aby ušel trestu smrtí
takto má prý jistotu lhůtu ve vě
zení Lidé v jichž službách Or
chard slál již no postarají aby
mu nebylo příliš ublíženo
Čtyři Černoši lynčováni
Dave Pne Tom líansloii a dva
bratři Jenkinsové samí černoši
bylí dne 10 března v noci lyněová
ni davem asi třiceti mužů ve Van
(!leave Miss Všichni oběšeni by
li na stromech liezprostřední pří
činou lynčování bylo vypálení
skladiště San liyrde v minulých
dnech při ěemž učiněn byl pokus
okrášli liyrda který má obchod
blíže Van Cleave (''ernoehůni
připisováno bylo zároveň i vypit
lení několik jiných skladišt v oko
lí
Senátor rastřelen
Napjatá politická situace v loni
slánských demokratických kru
zích jest odpovědnou za llsmree
ní demokratického právě zvolené
ho státního senátora I S Ki-uipa
ktiTV Zltstřelelt bV ( ' V ll v delll
mladým obehodniiti a politickým
předákem v Amite La Ku střel
hě došlo po hádce Ve přičiní po
sledllieh pl illlál tltt ti Voli li stát
nich Inliiiii niž Kemp tvrdil že
bvln odeVdálio pro lnístou'UV eťlie
14 Mulleve !NNI pMv odnV i h Klu
Ml llvde který jes( st lil llllik ťlll
(tudevlio 114 Vid Kl tupil lháit lli
hiiVi došlu k V V H V (liti H4 soubo j
kdvi bvl ješlé pln! tím dul Keni
povi poliček V vKvání hv li pH
jlto rt obl sokové počali dl 114
to H4 V ddUi-liosl tí ieell kfokt'1 lul
le stllhtl P II' kobka V V tl
h sklesl Kemp IntteV k I' lul s
proitři 'IIV lil f(h'cn llvdi' llibvl
jMMlilt 4 Vvdl ' SIOI itlfivi
Kttjén li imtil
Prliitii k ' ji Koj tm(u ť
lilil v ' U Al'4ti ve v t ti
iig t t loi t joiiie ř
I i M i ve Vtlott stisiiiiié liit d
4 t' il ' t I p-U' -iit iu M!
dík zašel téhož dne do hostince p
ř'r Marka na ni a lani napsal
dopis ve kterém (esklívýin tonem
se s rodící loučil ' dopisu bylo
ználi že jesl odhodlán k zoufalé
mu skolku a za příčinu udával ne
zaměstnanost a povstalou z toho
triidnomyi-lnosl Modlíc bylí do
pisem velice zarmouceni leč přece
doufali že František se rozmyslil
a očekávali jeho příchodu každý
den ' několik dní po zmizeni
Koce jel farmář (íriffín z Wíllow
Spríniís se senem do města u u
Pelikána na Trny i 'Si lil vyprá
věl že ii nich byla vytažena z ka
nálu mrtvola nějakého muže Kra
jun Vraný přítel rodiny p Koce
odejel do Wíllow Spríiitfs li když
prohlédl mrtvolu utopence pro
lifáíl že to není Koe Zase rodiče
doufali v brzký návrat syna nic
nyní byla jejích naděje zničena
poněvadž v těchto dnech byla z
kanálu poblíž Lcmont vytažena
mrtvola v kteří byl mladý Koe
nade vší pochybnost zjištěn Se
bcvrah byl '1 roků stár zaměstná
ním krejčí Mozcn byl v fhieaKU
Evclyna Thawová podala žalobu
o zrušení manželitvi
Právník paní Kvelyny Thavvoví
Daniel 0'Meílly dal dne II března
doručili žalobu paní -Kvelyny na
zrušení manželství llarry K Tha
vva v Malleawauu a paní Mary
Copley Thitwoví matce jeho pro
tože tato dle všeho bude ustano
vena soudní za správkyní synovu
majetku Žaloba je zcela krátká
Praví se v ní že dne j dubna
V"ó v dobí Hliníku žalovaný byl
elioromyslný 11 tudíž zákonitě ne
schopný uzavřít i manželství ža
loba byla podána u Suprenie Cour
lu v New Yorku Pro paní Kvely
nu je to velkou právnickou výho
dou protože stát New York má
pro případ zrušení manželství vý
hodnější ustanovení pro ženu než
ílát Pennsyl vania ve ktefíni (v
PiHibiiryju) konala se svatba Ji
nak o poměru manželů lily při
nesly zprávy rozcházející se nej
krásnější měrou Jedny noviny
psaly že Tbaw zuří nad žalobou a
musí být střežen v Mateawaiiu
jíní noviny psaly že Thaw přijal
žalobu úplné klidně prolože jeho
matce podařilo se přemluvili jej
že je to nutností a obé strany pro
to se zrušením souhlasí n h Thaw
ovy strany biuUu ne íiniti námit
ky jen zcela pro forma třetí no
viny naproti tomu pmily že celá
věc je smluvena mezi paní Kvely
nou a Thawem aby byla způsobe
na nutnost lékařského prohlášení
t ústavu zda Tlin w je šílen cili
nic (v procesu musí být i takového
vysvědéeiií předloženo) a na zá
kladě' vysvědčení že je zdráv bu
de prý Thaw propuštěn h bude
puk žili s paní Kvelynoii jelikož
k zrušení sňatku nedojde pro ne
dostatek důvodů
DROBNÉ ZPRÁVY AMERICKÉ
Senátor Tillmau předložil dne
2 března po zahájeni zasedáni
senátu resoluei která požaduje
prokoumání stavu a obchodování
nevv v orskýeh i jiných národních
bank
Krajan Josef Sumšák e
Sllook Mllllesou ťountv Texas
jen jest l pOV oblili tlil pér tloVCC
cenných ktiešlll) chce se přišli
zimu v v d ít na cestu du Kanady a
Abisky II hledá plo výpliiVU lit lič
jjlk'llil siottéiik4 % poVolillli Til
ké bv si plál VČibl je e Spoj
M ilei li II" Jtk v éesk v obchod ji hí
o) tlupt l kožesiliv kupuje Kd
bv i kiiijaoú se i btil v vtl it n i tu
VVpllVII liei tlť tlopúe p SlUllitko
V I l4 V v se lebiihoi ii li rii
poli ie„ j i IU4 1(4 Stálosti
slli -i lit Ktlpitolil Ve WushlUkcIoltlt
loti tl V lt htii iiili liskl) ItklV
loi V klKVikklt 1)4 uhodni stlillie
ltl4U (iiáte llll 'li l se l
in U dv iiiiniiu hde ik plín lul
--t V ImI%II l h !) lil k l L ll O
llé Uták% b i lo piikbt-lá
4k Vlltiie dutiiitotl Sot se
ie iihi-i t ni l nu t s t lo l iki lil tl i
dl I III kll l pl4ťlt( s t i 'illMl hil
Itlk iiui 4 !nl ltnits!e se J I til
iSnt oj ( V I sl il
i lítal mm úsdpj
Ctíným upolkíim 6 S D P J
Miiiiiciijn' Mínu v (nurit 'as
( 'léní bratří n sestry : Přijmul
jsem úřad předsedy do kterého
byl jsem zvolen Vašimi vyslanci
ve sjezdu V Píue (Jíly a dovolle
mi tudíž bych Vám cestou touto
za důvěru a poctu tu poděkoval
Slibují Vám že budu úřad ten dle
sví nejlepší schopnosti a možno
slí zastávat a pří konání svých
úředních povinností chej býlí úpl
ní nestranným bez ohledu na o
kolnofílí oíiobní Vím dobře že
nebude možno vyhověli každému
ale budu vždy jednali v souhlasu
se stanovami Prosím naše milí
sestry a bratry by úředníkům
svým í Hlavní Přadovny byli ná
pomocni pří jejich prácí pro do
bro naší milí Jednoty a v udržo
vání stanov Třeba by byly na
še osobní náhledy jiní my vždy
musíme se drželi našich stanov
poněvadž tylo přijaly byly větši
nou našich bratří Musíme jích
vždy a všude užívali jako pravidel
a jakmile se od nich uchýlíme na
stane uesoiibid ll zmatek vVlétií
bral ří úředníci a sestry úřednice
žádám Vás byste nikdy neužívali
sví úřadní moci za tím účelem by
ste jíní bratry zkracovali v jed
nání Mějte vždy na paměti že
bylí jsme zvolení bychom vyko
návali práce v úřad náš zahrnutí
za souhlasu stanov a nic více
Chraňme se užili sví mocí v tuku
vím případě kdy nejsme si jistí
že jednání naše je správní ' to
ho často povstává zlo Puďte mír
nýmí k bratrům a sestrám jež jste
si do úřadů zvolili Mále sice
právo poukázali na jejich chyby
stanou lí se jaké tile nezapomínej
le že len kdo mnoho pracuje u
ď'lá také mnoho chyb Puďme
vždy mírnými neboť časlo se stá
vá že se klameme ve své domněn
ce anebo v lom co bylo nám řcíc
no jiným Nejvíce zla ve spolku
béře počátek v osobním nedoroz
umění a mnohdy pro zcela nepa
třili příčiny osobní l 'tvoří se dvě
protichůdní sírany a ty pak i mi
mo schůzí činí přípravy k lí
driihí straní ve schůzí poví bez
ohledu je-li to celku lni prospěch
aneb ne Hru tří choďme pilné do
schůzí beřme podílu na jednání
spolkovém a zanechme všech osob
ních nedorozumění stranou Když
ze schůzí odcházíme mějme to vě
domí že jsme vykonali co za dob
ré jsme považovali Stalo-li se
že některý návrh přijat nebyl ne
víříme z toho nikoho Je-li náš
náhled správný a dobrý přijde
dříve anebo později k uznání Uu
ileine li jednat i přátelsky druh k
druhu stanou se schůze naše shro
mážděními přátelskými Vždyť
►chůze jsou pořádány pru naše do
bro pro naše vzdělání Odchází
me li radostně z naší spolkové sí
ně neseme sseboii posilu pro příšti
dobu a snažíme se noví a nové cle
ny spolku zinkat i Puďte přátel
skými ku každému lichoť ten
který chce býti Šťastným je jen
tehdy takovým když vidí že ti s
nimiž se stýká jsou rovněž šťast
nými Nue chopme se práce
Vint Že je přáním všech aby led
nota naše kvétala a proto chutě
piiloinc ruce k dílu Pudeuie li
vždy a všude správné jednat lun
ínie se setkali s dokiiiiítlým úspč
i helii Volám ťi'!é milé Jednotě
linii plna srdce Níi dar!
Josef Tv ll
Z KRUHŮ ČJ5 D P J
BtovvcrvtU Mtnn — ťtné po
liolttt litVo ol U 'Ol! Musilu poij ll
liiiilí V v sV i lb lii k HiíiuiKmuu liié
IIHI tt ipl Ml V lo lul )1 4pSll jsi IO h'
in V í ol ll t tljilillilk se kl pil
hnuti lil liti! lo itost-iV li lil- Ulil
liliu J' lil se dtiVČd l til 1 bit
Piitlf i-lit U tel pt4Vit Je hned pl i
Hé Ořlllliol #! Ú I ptinHOijl
lu unii t te pl i nu ie J lei t
MostiMni vvítďsíe vt "k I
tm titk ie ulil sViiiol lit iiiiie tl t
"lt tlte h In nultí se dl stiiVt
tÍ4Vll plot t i !o I l'l
n ti !v ol io iii-m' t I i i - 1 i
' té příčiny nesměl se z domova
vzdálit Myslím že vysvětlení to
jest úplné postačílelné n žo bratři
uznají že bylo úplné nemožno hra
Iru onomu do schůze se dostavili
Lituji že vysvětlení toho nedosla
lo se mně dříve než dopis onen
jnuu psal nám onoho bratra ja
ko obětavého a horlivého pracov
níka ve prospěch našeho spolku n
vím že kdyby bylo mu možno ú
řad by přijal Nu zdar! Ve Svor
nosti Lásce a Prntrství
Fr lín vel tajemník
TRŽNÍ CENY
Omaha 17 března 1!)0h
Dobré kabeloví zprávy učinily
ceny v trhu obilním pevnými Pro
dej pšenice zahájen byl při cenách
pevných ale když ncjnntnéjší ná
kupy byly provedeny ceny o ma
ličko poklesly Oves rovněž m'
pří otevření Irhu ceny pevní aln
později podobní jako ll pšenice
ceny poklesly
Průměrní ceny byly následující
Pšenice — í 2 tvrdá !"': -
!H í II tvrdá iU-Wíc í 4
tvrdá í)0~!:(c Jarka — í :{
!7-10I
Kukuřice — ř J žlutá rHlc Č
J bílá fiHiWHe
Žito — ? 2 77— 7M í :( 7ii
— 77i-
Oves — í J bílý M-WM) í
I bílý r0e(
Trh na dobytek nebyl y počátku
valný tile později ceny Mlaty se
lepšími a pevnějšími Zásoby do
bytka v Irhu nebyly velkí a z té
příčiny dosti dobře se prodávalo
Oproti niiniilímii týdnu ceny se
zlepšily
Průměrní ceny byly následující
ťiltiií voM už ncjlciš( $83— 5
1'pmIimIhí vnii ' 1M—:"
Krrtvy t J 0 — Í5P)
11
)iiiivic t to-— 371
Velí li žíni 4!ID— 4U0
Prus iln ncjlciml 41 — 150
I h iiejleiřl íí"0 -"!IU
llniinliiiiy liusl 01— 7"c
MftHlu z iiifixlňrea lilini — líHi:
Vejce (učet llc
Hlepiec liliin j Il'i''
# John ll Wnlsh bývalý presi
dent ('hicaííské Národní bankv
který nsvcdíeii byl z neoprávně
ného používání peněz onoho ústa
vu byl soudcem Andersonein u
spolkového distriktuího soudu od
souzen do pětiletého žaláře když
byla před tím jeho žádost za nový
soud odmrštěna Trest svůj odse
dí si ve spolkové káznici v pevno
sti Lcavcmvorth
IIukIi Ilollis ml šéf odděle
ní vnitrozetiiiií daní zastřelil dne
Li březnu ráno svou manželku
Kvelynii Ilollis jest W roků stár
a jeho manželka čítala lil roky
Dle sdělení policie pani llollisovíi
vstala z postele aby ošetřila dě
cko v sousední jizbě a když se vra
cela Ilollis po ní střelil a také ji
usmrtil Vrah tvrdí že tragedie
udála se bez jeho vědomí poně
vadž jest náiněsíční a spáchal
vraždu nad kterou prý jest zdr
cen v tomto stavu
President Roosevelt bavil se
několik minut s drcni N líiron-
bati i Vídně vůdcem židovské
národní strany v Rakousku jehož
du Itiléhii Dmuti doprovodil t'
stupce t ioldřoidi' l NeVV Yol ktl
Dr Pironhiiiii sdělil RooM-velťiv i
že pl ij" l du Ameriky za účelem
stud iváni zdejších politických po
iněiú President mu odvětil
de iitdlMiie rodilu V plemenech
e de jsliie všit llllt Atiiti ikllié
Pfivd Že V jihu pluku dlMiýeh
jťťdi ti livlu lu kolik ulil Že se
ji ti IiH imI po Mii' J' O pakli bv!i
A met lkán v 4 ItdlIliV mi VojiU V a
o! ie hni ít c ni bv t
hulili1 IlJ "MUlllJ k
llltir" s ťltntt I i U au V 'mí
iiH ' 1 A i 'fv i I
jUU t ní itlSt4 j-ťl-Ult i4
- tok ! s ivt k !' Hl ! ! V
- ' !!% - ♦ ' ! "I
l " ťl l h I - 1
VV w M ' 1 S I Iř
rrd!vvt# i# tik ' rvkruV
p-wií 1 1 -'0 rvH'ri
:
I-
t '
F
í
š'
f i
f
t